Chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên

Chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên-giacngo.vn

Nhân duyên là thực lý chi phối thế gian này. Không có một pháp nào hiện khởi hay mất đi

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm