Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna Sutta)

Kinh Niệm Xứ (Satipatthàna Sutta)-www.daophatngaynay.com

Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.
 • Tu tập Chỉ & Quán-giacngo.vn

  29/06/2018, 15:51
  Dù đạo Phật có vô lượng pháp môn tu nhưng thiền định là pháp tu căn bản, cốt tủy nhất.
 • Nói với Bồ-tát nói với chính mình-giacngo.vn

  29/06/2018, 09:27
  Người gần gũi và luôn lắng nghe tôi trong mọi hoàn cảnh chính là Quán Thế Âm Bồ-tát. Hồi tôi còn bé...
 • Nhàn đàm cái giận chốn thiền lâm-giacngo.vn

  25/06/2018, 09:59
  Trong tam độc “tham - sân - si” thì nóng giận là một cảm xúc dễ bộc phát nhất, và bởi thế, khó kiềm chế
 • Biết vọng để làm chủ tâm-giacngo.vn

  25/06/2018, 21:18
  Với tôi, việc dụng công tu hành không phải chỉ thời khóa tụng kinh, sám hối, ngồi thiền hay trì chú
 • Quả báo nghiệp ưa tranh cãi-giacngo.vn

  23/06/2018, 17:11
  Nói lời hòa ái, không tranh cãi (khẩu hòa vô tranh) là hạnh tu căn bản của người con Phật.
 • Mười một lợi ích của tu tập tâm từ-www.daophatngaynay.com

  25/06/2018, 08:30
  Nếu người hành lòng từ, Không có hạnh phóng dật, Các kết dần dần mỏng, Dần thấy dấu vết đạo. Do hay hành lòng Từ, Sẽ sinh lên phạm thiên, Ðược diệt độ mau chóng, Hằng đến chỗ Vô vi. Không sát, không tâm hại, Cũng không ý hơn thua, Lòng Từ trùm tất cả, Tâm không hề oán hận. Thế nên, tỳ-khưu nên tìm phương tiện thực hành lòng Từ, lưu truyền rộng nghĩa ấy. Như thế, này các tỳ-khưu, nên học điều này. Bấy giờ, các tỳ-khưu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
 • Cuộc đời đức Phật theo kinh điển Pali-www.daophatngaynay.com

  22/06/2018, 09:59
  Này các đệ tử, có một con đường đưa đến Niết Bàn; Như Lai có mặt với tư cách là đạo sư chỉ đường. Những gì cần dạy, Ta đã chỉ dạy. Những gì cần làm, Ta đều đã làm. Trong hội chúng ta, có người chứng đắc quả A-la-hán, có người đang cố nỗ lực thực tập. Người chứng, người không. Ta làm gì được? Như Lai là bậc chỉ con đường đúng. (Kinh Trung Bộ III, trang l05).
 • Đóa hoa mùa hạ-giacngo.vn

  20/06/2018, 11:34
  Phật tử thường hay dâng cúng nhang đèn, bông hoa lên bàn thờ Phật như là một cách tôn kính
 • Tập hạnh buông bỏ-giacngo.vn

  18/06/2018, 14:25
  Ngày Phật đản, ngày lễ hội văn hóa tâm linh của cả thế giới, là dịp để chúng ta hướng về Đức Phật

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm