Duy Tuệ

    Duy tuệ thị nghiệp Tánh tâm giải thoát, Duy thức mê lầm nghiệp chướng khổ đau. Trí giác tánh minh chẳng không chẳng có, Thức tướng mê lầm
image

Duy tuệ thị nghiệp Tánh tâm giải thoát,

Duy thức mê lầm nghiệp chướng khổ đau.

Trí giác tánh minh chẳng không chẳng có,

Thức tướng mê lầm thấy có thấy không.

Chúng sinh đối đãi nghiệp sanh luân chuyển,

Phật tánh thường hằng tỉnh giác nhất như.

***Bài thơ này nói về sự nương nhờ vào Trí tuệ ba la mật làm sự nghiệp dẫn dắt để cho tâm tánh được thanh tịnh và giác ngộ giải thoát, còn sống với cái Thức tướng mê lầm chấp ngã chấp pháp thì sẽ dẫn đến chướng ngại buộc ràng sanh tử khổ đau.

Trí giác tánh minh chẳng không chẳng có nghĩa là cái thấy biết không có tướng thấy biết, là cái thấy biết tột cùng vượt khắp tất cả thời gian và không gian, không ngăn ngại không nhiễm ô, không sanh diệt chuyển biến.

Phật tánh là cái biết Giác linh tự tánh sẵn có nơi tất cả mọi loài chúng sinh, nhưng nó bị che mờ bởi cái Thức vọng tưởng mê lầm mà rơi vào vòng sanh tử lục đạo luân hồi.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm