Sách quý

  SÁCH QUÝ Sách quí nghĩa sâu cả tấm lòng,          Truyền thừa pháp bảo ánh mai hồng.  Chúng sanh lầm lạc còn tâm tục,        Vạn vật  qui về vốn tánh
image

  SÁCH QUÝ

Sách quí nghĩa sâu cả tấm lòng,          
Truyền thừa pháp bảo ánh mai hồng.  
Chúng sanh lầm lạc còn tâm tục,        
Vạn vật  qui về vốn tánh trong.            
Ý ngọc quảng khai, Người dẫn dắt,     
Lời vàng thẩm cứu, vị tuyên thông.      
Tào Khê suối mát ươm cây đạo,         
Thầm nguyện cho đời liễu sắc không.

                                              Minh Đạo

              TÌNH CHÂN
Kính họa bài Sách Quý

Tình chân hàm nghĩa thấy an lòng
Ấm áp trần gian dưới nắng hồng
Lầm lạc nhờ Thầy đem nẻo giác
Hiểu thương cậy pháp lọc tâm trong
Triển khai thâm ý,  kinh soi thấu 
Dìu dắt niềm tin, đạo rõ thông
Ân báu bao đời lay tĩnh thức
Đường dài trí mở lắng thu không

 
Tâm Tịnh


                    TU ĐẠO
Kính họa bài Sách Quý

Sống tu đạo hạnh phải bền lòng.
Tỏa sáng niềm tin dưới sắc hồng.
Mây phủ lờ mờ chìm ngõ tối,
Nhật quang rạng rỡ chiếu trời trong.
Rõ theo giáo pháp, từ bi trọng,
Ngộ thấu nguồn chơn, trí huệ thông.
Đánh thức tâm mê nương nẻo giác,
Muôn loài vạn vật vốn hư không.

                                        Đạo Quang
TÂM KHÔNG
Phụng họa bài Sách Quý

Kinh thư trao tặng bạn an lòng.
Diễn dạy tuyên dương tỏa sắc hồng.
Che khuất mây mưa chìm bóng tối,
Hiển bày nhật nguyệt thấy trời trong.
Phật tôn nghiêm, mượn lời khai mở,
Pháp nhiệm mầu, thấu nghĩa rõ thông.
Tịnh thủy đại bi nguồn giải thoát,
Thiền cơ nẻo giác lắng tâm không.

                                            Tâm Ân

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm