THẦY ..!

ĐĐ. Thích Quang Hướng

Thầy nay tuổi sắp chín mươi

Mà trông thần sắc khác người phàm nhân

Thầy siêng chánh niệm tinh cần

Kiệm ngôn ít nói pháp hành truyền trao.

Lời thầy thước Ngọc kim vàng

Công phu sớm tối hãy mau tu trì

Thực hành hỉ xả từ bi

Là câu thần chú huyền vi phép mầu.

Đỡ lòng đậu phụ tương rau

Nếu lòng biết đủ phiền sầu chẳng vương

Thầy tinh ý, biết tỏ tường

Những điều nhân thế chán chường bày ra.

Thầy dạy phải bỏ cái ta

Người nhân buông chấp hoá ra hoà bình

Thầy yêu hoa lá hữu tình

Xả buông tình tưởng cái nhìn rộng ra.

Nhân duyên trong cõi Ta bà

Thầy trò hạnh ngộ cùng nhà Như Lai

Kinh vàng trong phẩm Pháp hoa

Cha hiền hi vọng con qua sen vàng.

Đời tu con quá dở dang

Thuốc dại lỡ uống mênh mang cõi mù

Đời này con nguyện cần tu

Một mai an dưỡng thầy trò gặp nhau.

Say sưa trong những pháp màu

An vui muôn kiếp phúc đâu sánh bằng.

Vô thường trong cõi trăm năm

Thầy ơi! Con nguyện pháp lành siêng tu.

www.chuabuuminh.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm