Thạch trụ Thiền gia

( Thành Kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Đức hạ Phương)
image

Đức Phương Trưởng Lão hạnh trang nghiêm,

Tướng tốt quang minh sáng cõi thiền.

Diệu Đế, Lam Sơn ngời thạch trụ,

Bạch Vân, Giáo Hội ngát hương nguyền.

Hoằng dương chánh pháp lưu trang sử,

Hoá độ quần sanh rạng chúng duyên.

Tám sáu thu tròn trăng tỏa chiếu,

Trà Am đạo thọ mát thiền viên...!

Trà Am đạo thọ mát thiền viên,

Pháp ngữ thường trao pháp ngữ truyền.

Phật Tử về nương tăng thiện đạo,

Tăng Ni thọ giáo hướng chơn miền.

Đức tâm mãi tỏa thơm Non Ngự,

Tuệ nhật hằng soi sáng Tánh Nguyên.

Cõi Phật đi về lên thượng phẩm,

Ta-bà một thuở đạo cao huyền...!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

****

California, 03-07-2018

Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn đề )

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm