Duyên nghiệp

DUYÊN NGHIỆPThuận duyên tạo nghiệp thiện lành  Nghịch duyên tác nghiệp khởi sanh tâm phàm  Cuộc đời như khói chiều lam  Mưa bay gió tạt khổ cam kiếp
image

DUYÊN NGHIỆP

Thuận duyên tạo nghiệp thiện lành  
Nghịch duyên tác nghiệp khởi sanh tâm phàm  
Cuộc đời như khói chiều lam  
Mưa bay gió tạt khổ cam kiếp người   Hoa bi vườn hạnh thắm tươi 
Kết thành quả vị hương ngời chân như  
Nước dương gội sạch ưu tư  

Đoạn trừ phiền nảo huệ từ trí thanh 

Mặc ai xuôi ngược công danh  
Ta tìm an lạc ngày xanh mãi còn  
Muốn tu phước báu vuông tròn  
Đắp xây cội phúc sắc son một lòng .... Bạch Vân Nhi 

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm