Cao đẹp người tu

    Trì bình khất thực hạnh Tăng Già (1) Đệ tử truyền thừa Đức Thích Ca Một bát ba y (2) hành chánh Pháp Bát phong (3) tam độc

Trì bình khất thực hạnh Tăng Già (1)

Đệ tử truyền thừa Đức Thích Ca

Một bát ba y (2) hành chánh Pháp

Bát phong (3) tam độc chuyển thành hoa

Thong dong tự tại trên đường giác

Lận đận cứu mê thoát lửa nhà (4)

Pháp Ấn (5) cẩm nang hành Phật sự

Ta Bà Tịnh Độ vốn không xa (6)

Pháp Hoa – Nam Úc

Cu ối Mùa  Vu Lan - Mậu Tuất (2018)

Thích Viên Thành

Ghi Chú:

(1)    Khất thực  hạnh của Tăng Già,

Trên cầu Phật đạo giác tha dân lành,

Ba y một bát tinh anh,

Diệt trừ ngã chấp, tịnh thanh cõi lòng,

Đơn giản không bệnh thong dong,

Gần gủi sanh chúng tiêu vong não phiền.

(2)    Tam y, nhất bát:  Trong Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân, điều thứ bảy có ghi:…Thường niệm tam y, Ngoã bát pháp khí (tức là: Thường nhớ ba y, Pháp khí bình bát) …, vì đó là y phước điền, y giải thoát trong giới đức tinh nghiêm biểu hiện sự trang sức, là lễ phục đẹp nhất của người tu sĩ Phật giáo.  Ngoài  tấm y  ra, thì “bình  bát”  của Đức Phật được xem là bảo vật, là thọ mạng của Tăng Già, vì “bát” dùng để hàng ngày đi xin ăn nuôi sống thân mạng...Nên biểu tượng của việc "Truyền  Tâm  Ấn" cũng là truyền “Y Bát” tức là truyền pháp  Y  và  Bát , gọi ngắn là " y bát ".

(3)    Bát phong:  Lợi, Suy, Vui, Khổ, Vinh, Nhục, Khen và Chê. tức là   Tám Ngọn Gió làm ảnh hưởng, rối loạn tâm thần con người. Người Tu nên nhắc nhau: phải sống thật vững vàng, dù cho phải thường xuyên đối mặt với tám gió thổi mà không lay động ( bát phong  xuy bất động).                                                                                                                                 Tam độc: Tham sân Si:  là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho con người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người.

(4)    Nhà lửa : Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví Thế gian này như “nhà lửa”, nhưng chúng sanh đ ang đắm mê, vui chơi trong đó, để phải khổ lụy, nên Ngài phải dùng phương tiện để dụ d ẫn  ra…

(5)    Trong tất cả các Kinh, Đức Phật chỉ truyền duy nhất một Thông Điệp đó là Tam Pháp Ấn: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã. Nếu không có những Pháp Ấn này thì không phải là Kinh Phật. Ai ngộ được một trong ba Pháp Ấn này, cũng xem như đã Ngộ Đạo đư ợc một phần.

(6)    Tâm tịnh là Quốc độ tịnh. Nếu biết Tu thì Phiền não tức Bồ Đề, thì Ta Bà hoá thành Tịnh Độ đâu xa !

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm