An lạc cảnh

  Vượt mọi thời gian khắp chốn nhàn Thấy, nghe, hay, biêt, không tướng biết Tĩnh lự bình tâm trong cảnh dục Vượt thoát mê lầm tâm thể an.   Nhất

Vượt mọi thời gian khắp chốn nhàn

Thấy, nghe, hay, biêt, không tướng biết

Tĩnh lự bình tâm trong cảnh dục

Vượt thoát mê lầm tâm thể an.

Nhất nhật trì tâm trong tỉnh giác

An trú căn lành tự tánh nghe

Giải thoát trầm luân sanh tử nghiệp

Muôn thưở an lành cảnh lạc bang.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm