Đọc thêm vài ý về Bát Nhã Tâm Kinh

Đọc thêm vài ý về Bát Nhã Tâm Kinh-www.daophatngaynay.com

Đức Phật trong Kinh DN 1 (Kinh Phạm Võng) nói rằng không dùng lý luận mà dò ra được: 'Các sư, có những pháp khác, sâu thẳm, khó thấy, khó hiểu, bình an và tối thắng, VƯỢT QUA CẢNH GIỚI CỦA LÝ LUẬN, vi tế, chỉ được nhận ra bởi bậc trí tuệ...'

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm