Tử vi

100 câu phú Tử Vi Ma thị

Ma thị cách phú

1. Khốc Hư Tý Ngọ đồng cung tiền bần hậu phú.

Kiếp Không Tỵ Hợi đồng vị hoạnh phát công danh

Bạn đang xem: 100 câu phú Tử Vi Ma thị

2. Hồng loan cư Tý, thiếu niên định chiếm khôi nguyên

Đào hoa cư Quan tảo tuế đắc Quân hành chính.

3. Thiên mã nhập mệnh mẫn tiệp đa năng.

Thiên cơ tại viên sảo tài xuất chúng

4. Thiên riêu cư Tài bạch họa đổ sinh ương.

Mã ngộ Trường sinh thanh vân đắc lộ.

5. Thân cư Vũ khúc hắc tử trung tàng,

Mệnh ngộ Mã Lương túng du vô yếm

6. Hoa cái Thiên di xuất ngoại cận quí

Mộc dục liệt thủ chỉ hiếu Dã Dung (hoặc Dã Dong)

7. Mệnh phùng Thiên cơ miếu vượng đa năng

Thân cư Thái tuế dữ nhân quả hợp

8. Khoa Quyền nhập mệnh tuy nhàn lạc diệc hữu hiển danh

Khôi Việt nhập Thân ư gia quốc tất vi nhân trưởng

9. Xương Khúc giáp Quan lộc đinh tác cao khoa.

Long Phụng giáp Quan thân cư cẩm thất.

10. Mộ trung Thai Tọa, văn mô vũ lược kiêm ưu.

Ngọ thượng Khoa Quyền tương khổn biên cương nhậm trọng

11. Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ.

Tam không độc thủ phú quí nan toàn.

12. Nhị diệu quang huy công danh tảo đạt.

Cự môn thê thiếp đa bất mãn hoài.

13. Hóa kỵ Điền Tài phản vi giai luận.

Thai lâm mệnh vị đa học thiểu thành

14. Tật ách kiêm Đà Nhận phản mục tật sầu

Nô bộc kiêm Phá quân đa chiêu oán đối.

15. Tử Phủ bất khả cư hãm địa

Nhật Nguyệt bất khả chiếu nhàn cung

16. Riêu Đà Kỵ kế giao, họa vô đơn chí.

Khoa Quyền Lộc củng, phúc tất trùng lai

17. Tuần Triệt cư Phụ mẫu xuất ngoại phương khả thành danh.

Tham lang tại Thê cung giá thú nghi cầu trưởng nữ.

18. Phong cáo Thai Tọa hiển ấm thừa quang.

Tả Hữu đồng cung thân vô hoạnh lự.

19. Nhật Nguyệt cư Quan lộc, phú quí nan danh.

Xương Khúc nhập mệnh thân, tài danh quán thế.

20. Địa kiếp độc thủ thị kỷ phi nhân.

Tham lang độc cư đa hư thiếu thực.

21. Thiên hình Thất sát cương táo nhi cô

Liêm trinh Phá quân hiểm phòng vô hạn.

22. Lộc mã Thiên di sinh tài hữu lực.

Cự Cơ Điền trạch phú hữu lâu dài.

23. Thiên khốc Hóa quyền minh danh vu thế.

Thiên phủ Vũ khúc tích ngọc đôi kim.

24. Thiên mã yếu thủ ư Điền tài.

Thiên tướng hỷ cư ư Thê vị.

25. Hỏa Linh hãm ư Tử tức, đáo lão vô nhi khốc.

Thiên không liệt ư Mệnh viên, chung thân phong hoa ách.

26. Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương.

Xuất thế vinh hoa, Nhật Nguyệt chiếu hư không chi địa.

27. Tứ sát an tàng ư vượng địa.

Lưỡng Hao thiết kỵ ư Tài cung.

28. Cô thần Quả tú yếu thủ ư Điền tài,

Bạch hổ Tang môn bất nghi ư Điền trạch.

29. Hung tinh đắc địa phát đã như lôi,

Cát tinh miếu vượng tầm thường sự nghiệp.

30. Mệnh hảo bất như vận hảo.

Thân hung bất nhược hạn hung.

31. Thất sát cư quan đắc vị, uy áp vạn nhân.

Tham Linh thủ mệnh miếu viên, tướng tướng chi quí.

32. Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiềm nội trở Triệt Tuần.

Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang, tối hỷ ngoại chiều Khôi Việt.

33. Cơ Lương sảo biến đa tài, ngộ Xương Khúc nhi đa tài mẫn tiệp

Tham lang nãi lãng đãng chi tính, ngộ Khoa Quyền nhi học nghiệp tinh thông.

34. Thiên đồng ngộ Kiếp Không bất cát

Cự môn phùng Đà Kỵ tối hung.

35. Song ngư Thiên tướng Phá quân, thanh cao minh mẫn.

Tứ mộ Liêm trinh, Thất sát phú quí phong lưu.

36. Xương Khúc học lực phùng Tuế Dương thiên tác tụng sư.

Khôi Việt văn khoa, ngộ Đà Kỵ thiên vi dật sĩ.

37. Tả phụ phùng cát tinh bất vi yểu triết,

Hữu bật phùng Quả tú tất dã trường sinh.

38. Thiên mã ngộ Tuần không chung thân bôn tẩu

Thanh long cư Phúc đức, nhân đinh chúng đa.

39. Long trì khoa đệ, yểm Nhật Nguyệt nhi tử trệ kham ưu.

Phụng các quan giai, tụ Khốc Hư nhi bá thiên hữu hoạn.

40. Địa kiếp Địa không Tỵ Hợi lưỡng nghi.

Thiên hình Thiên riêu Dậu Sửu tối cát.

41. Mệnh cư hoa hỷ hướng tử dương nhi phú quí kham kỳ.

Thân hữu Hồng, Đào kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất.

42. Mệnh trung Hồng ngộ Kiếp Không mạc đàm phú quí.

Thân nội Tuế phùng Đà Kỵ mạc đạo phồn hoa.

43. Phá quân xung phá văn tinh, tam canh báo vân song chi hận.

Hóa khoa trợ thành Văn diệu, nhất giáp đề mai bảng chi vinh

44. Thái tuế phùng Thất sát trí dũng hữu dư.

Thiên mã ngộ Tam thai anh hùng vô đối.

45. Sửu Mùi Ân Quí tương phùng tam sinh hữu hạnh.

Tý Ngọ Khốc Hư tịnh thủ nhất thế xưng hùng.

46. Giáp Thai giáp Tọa danh phận tảo vinh.

Giáp Sát giáp Liêm công danh vãn đạt

47. Phụ Bật phùng Thiên tướng Địch thị lương y.

Đào Hồng ngộ Thiên cơ Doãn vi sảo họa.

48. Lương tại Tỵ tắc dật du.

Riêu tại Hợi vi minh mẫn.

49. Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, lương thương quân tử

Kiếp Không Phục binh phùng Dương nhận lộ thượng kiếp đồ.

50. Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc tồn, tư cơ phá hoại.

Dương nhận phùng Nhật Nguyệt bịnh tật triền miên

51. Hình Hỏa kỵ phần Thiên mã

Sát Phá hỷ trợ Kình dương

52. Tử vi cư Dậu toàn vô uy lực chi công,

Thất sát tại Thân hưởng đắc an toàn chi phúc.

53. Phúc Vũ củng chiều ư Sửu vị, kim bạch mãn tương sương.

Đồng Tham miếu vượng ư ngọ cung, điền trạch thâu thiên hạ.

54. Phá Liêm ngộ Hỏa tử nghiệp vô nghi.

Tham Kỵ trùng Riêu thủy tai nan miễn.

55. Bần tiện mạc ngôn Thìn Tuất, tra dương thu ảnh canh phu vinh.

Cát diệu đồng tại Hợi Dần, vãn nhật tuyết hoa đa trác lạc.

56. Nhất Dương sinh ư tý. Nhất Âm sinh ư Ngọ

Nhật Nguyệt trùng chiếu lưỡng tương nghi

57. Vật khai ư Dần, vụ thành ư Thân. Tử Phủ đồng cung vi đắc địa

Thủy cùng Thìn Tuất Mộc cục sát hương.

58. Thiên cơ cư Sửu, kinh vân: hài, đắc, thủy diệu cánh nại tài hồi

Văn Xương cư Ngọ, ký viết: khốn, đắc, thủy diệu chung thành đại khí

59. Thất sát Tý Ngọ Dần Thân thọ khảo,

Thiên hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng.

60. Dương nhận hãm tu bị thiết, miếu vượng cư nhi hào kiệt dương danh.

Thiên Ấm lâm thả thiện đàm binh, Tuất cung tị nhi văn chương quán thế.

61. Phá tại Khảm Ly, tam thiếu tam công quyền đắc trọng

Dương cư Đoài Chấn lục Mậu lục Giáp phúc nan toàn.

62. Dương nhận Hỏa tinh uy quyền xuất chúng

Đồng hành Tham Vũ uy áp biên di

63. Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa.

Phụ Bật ngộ Tài cung y chu trước tử

64. Phi mãn Kim ô tuy gia sát nhi chi phú.

Thanh kỳ Ngọc thỏ, tuy lạc hãm nhi bất bần.

65. Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú

Không Kiếp giáp Mệnh, phi yểu tắc bần

66. Tam không hội văn xương ư thê cung, thiềm cung triết quế.

Tứ mộ hội Vũ khúc ư Tử tức quí vi thực hòe.

67. Thiên mã ngộ Trường sinh nhi hưởng phúc.

Thanh long vạn phái thừa Mộc dục đi thanh quang.

68. Thiên phủ lâm giải ách nhi vô bệnh,

Địa kiếp lâm phúc đức nhi hữu tai

69. Quyền Lộc trùng phùng Chu Bột tuế lai nhập tướng.

Khôi Việt đối chiếu Giả Nghị niên thiếu đăng khoa.

70. Bạch hổ cung lâm Trương công chi cô hồn thích thích.

Thanh long phiếm bải, Thái công chi triều đầu hân hân.

71. Quí ngộ Quí hương phùng chi quí thịnh.

Tài cư Tài vị ngộ giả phú xa.

72. Tang môn thậm khổ ư thiên hạ, thung huyên lãnh đạm.

Quan phù tồn kinh ư địa võng trất cốc bi sầu.

73. Long cốt liên quan hiên ngang lăng miếu.

Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cương.

74. Chích hỏa phần Thiên mã, bất nghi viễn hành.

Thốn Kim khuyết Kình dương phản hiềm tao khổn.

75. Hoạt lộc trùng phùng Phu tử văn chương quán thế.

Song lộc lưỡng ngộ Thái công chi vũ lược siêu quần.

76. Vũ khúc gặp Cô thần như Hàn Nguyên trừ quỉ.

Văn xương gặp Quả tú như Trương đế sư đi tầm tiên.

77. Kinh dương ngộ Lực sĩ, Lý Quảng bất Hầu.

Bạch hổ Kiếp Tướng quân Đào Tiềm kiên ẩn.

78. Kinh Đà tương giáp mệnh phá điền trạch ư phu quân

Hỏa Linh phá đương thân, bại điền tài ư Tổ nghiệp.

79. Phá quân tinh khốc bất nhân, vật an thân mệnh

Văn xương tính thanh thả khiết, tử ích phu sương.

80. Hình xã Dương Đà hưởng phúc ư ngũ Tuần chi hậu.

Tính cần Mã Khúc ư Tứ thập nhi tiền

81. Yến Anh phùng Ngọc Nữ giai do Cơ ngộ Kình Dương

Tề tử kiến Kim phu giai do Phá quân phùng Thiên mã.

82. Vương Bột đầu hà, Phá Quân hãn Thiên Thương ư Thủy cục.

Vương Lương ải ngục, Liêm Trinh hãm Địa kiếp ư Hỏa cung.

83. Bát Tọa hướng Dương thị tụng ư cung cấm.

Thất Sát triều đẩu nhập tướng ư phủ môn.

84. Văn Khúc hí Nguyệt ư Hợi cung, quốc sắc thiên hương nhân sở úy.

Văn Xương triều Nhật ư Ngọ vị phong trần địa bộ thế nan mâu.

85. Hóa Khoa tối vi kỳ vật hướng Thiên Thương nhi ám hối.

Hóa Lộc hoàn vi hảo, nhược cư Mộ địa di tăng bi.

86. Thiên Đồng bạch thủ thành gia.

Địa Kiếp chi đan tâm phương lắm.

87. Dương Đà Hỏa Linh vị chi tứ Sát, đơn phùng Cơ tú nhi hữu duyên.

Hổ Tang Điếu Bịnh vị chi tứ Hung hạnh ngộ Đồng tinh nhi hóa cát.

88. Lãng lý Đào sa gia Địa kiếp, tam canh khai tưởng ư giai nhi.

Vân đầu khởi chướng gia Thiên không, sổ tuế hư tư hiền phụ.

89. Văn khúc Vũ khúc đồng Mệnh, Lý Linh loại tướng tướng chi vinh

Lưu Sương Văn Khúc đồng cung, Phong Đỗ liệt trưởng duy chi thị

90. Lộc cư Nô bộc túng hữu quan dã bôn trì.

Đẩu cư Thê cung tuy hữu phú nhi cương ngạnh.

91. Đan quế Đan trì chiếu ư Điều Trạch phúc tỷ Thạch Sùng.

Văn Quế Văn Hoa đối ư Phu Thê thọ như Bành Tổ.

92. Hữu bật đơn thủ ư Mệnh cung, ly hương thứ xuất.

Tả phụ trung lai ư Mệnh vị, tiên tổ hữu quang

93. Thiên lương bảo tư tài dĩ dư nhân

Thất sát thủ tha tài vi kỷ vật.

94. Vũ khúc thủ Tử cung, bất tất Cô thần nhi hữu hại.

Đà la lâm Phụ vị, bất tu Quả tú diệc tăng bi.

95. Khải úy hàm kim chi Bạch Hổ.

Kham nghi hí Thủy chi Thanh Long.

96. Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch Tấn triều nhi túy khách

Đại Hao lâm Quan phủ, Lưu Nghị Tôn thất chi hu hồ.

97. Nhật lạc Mùi cung, vi nhân tiền cần hậu lãn.

Nguyệt tàn Dần vị, tác sự hữu thủy vô chung.

98. Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu Mệnh,

Khoa Quyền củng bất như lâm viên

99. Hữu bật hội vi Phu cung, vi nhân hữu tiểu tinh chi phận.

Đẩu tinh lâm vi Phu vị, vi nhân tắc cù mộc chi cô.

100. Tả Hữu Nhật Nguyệt lâm Tử vị khách trập trập ư trung tư.

Xương Khúc Tả Hữu hội ư Thê cung diễn chân chân ư lân chỉ.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 100 câu phú Tử Vi Ma thị

Ma thị cách phú

1. Khốc Hư Tý Ngọ đồng cung tiền bần hậu phú.

Kiếp Không Tỵ Hợi đồng vị hoạnh phát công danh

2. Hồng loan cư Tý, thiếu niên định chiếm khôi nguyên

Đào hoa cư Quan tảo tuế đắc Quân hành chính.

3. Thiên mã nhập mệnh mẫn tiệp đa năng.

Thiên cơ tại viên sảo tài xuất chúng

4. Thiên riêu cư Tài bạch họa đổ sinh ương.

Mã ngộ Trường sinh thanh vân đắc lộ.

5. Thân cư Vũ khúc hắc tử trung tàng,

Mệnh ngộ Mã Lương túng du vô yếm

6. Hoa cái Thiên di xuất ngoại cận quí

Mộc dục liệt thủ chỉ hiếu Dã Dung (hoặc Dã Dong)

7. Mệnh phùng Thiên cơ miếu vượng đa năng

Thân cư Thái tuế dữ nhân quả hợp

8. Khoa Quyền nhập mệnh tuy nhàn lạc diệc hữu hiển danh

Khôi Việt nhập Thân ư gia quốc tất vi nhân trưởng

9. Xương Khúc giáp Quan lộc đinh tác cao khoa.

Long Phụng giáp Quan thân cư cẩm thất.

10. Mộ trung Thai Tọa, văn mô vũ lược kiêm ưu.

Ngọ thượng Khoa Quyền tương khổn biên cương nhậm trọng

11. Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ.

Tam không độc thủ phú quí nan toàn.

12. Nhị diệu quang huy công danh tảo đạt.

Cự môn thê thiếp đa bất mãn hoài.

13. Hóa kỵ Điền Tài phản vi giai luận.

Thai lâm mệnh vị đa học thiểu thành

14. Tật ách kiêm Đà Nhận phản mục tật sầu

Nô bộc kiêm Phá quân đa chiêu oán đối.

15. Tử Phủ bất khả cư hãm địa

Nhật Nguyệt bất khả chiếu nhàn cung

16. Riêu Đà Kỵ kế giao, họa vô đơn chí.

Khoa Quyền Lộc củng, phúc tất trùng lai

17. Tuần Triệt cư Phụ mẫu xuất ngoại phương khả thành danh.

Tham lang tại Thê cung giá thú nghi cầu trưởng nữ.

18. Phong cáo Thai Tọa hiển ấm thừa quang.

Tả Hữu đồng cung thân vô hoạnh lự.

19. Nhật Nguyệt cư Quan lộc, phú quí nan danh.

Xương Khúc nhập mệnh thân, tài danh quán thế.

20. Địa kiếp độc thủ thị kỷ phi nhân.

Tham lang độc cư đa hư thiếu thực.

21. Thiên hình Thất sát cương táo nhi cô

Liêm trinh Phá quân hiểm phòng vô hạn.

22. Lộc mã Thiên di sinh tài hữu lực.

Cự Cơ Điền trạch phú hữu lâu dài.

23. Thiên khốc Hóa quyền minh danh vu thế.

Thiên phủ Vũ khúc tích ngọc đôi kim.

24. Thiên mã yếu thủ ư Điền tài.

Thiên tướng hỷ cư ư Thê vị.

25. Hỏa Linh hãm ư Tử tức, đáo lão vô nhi khốc.

Thiên không liệt ư Mệnh viên, chung thân phong hoa ách.

26. Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương.

Xuất thế vinh hoa, Nhật Nguyệt chiếu hư không chi địa.

27. Tứ sát an tàng ư vượng địa.

Lưỡng Hao thiết kỵ ư Tài cung.

28. Cô thần Quả tú yếu thủ ư Điền tài,

Bạch hổ Tang môn bất nghi ư Điền trạch.

29. Hung tinh đắc địa phát đã như lôi,

Cát tinh miếu vượng tầm thường sự nghiệp.

30. Mệnh hảo bất như vận hảo.

Thân hung bất nhược hạn hung.

31. Thất sát cư quan đắc vị, uy áp vạn nhân.

Tham Linh thủ mệnh miếu viên, tướng tướng chi quí.

32. Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiềm nội trở Triệt Tuần.

Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang, tối hỷ ngoại chiều Khôi Việt.

33. Cơ Lương sảo biến đa tài, ngộ Xương Khúc nhi đa tài mẫn tiệp

Tham lang nãi lãng đãng chi tính, ngộ Khoa Quyền nhi học nghiệp tinh thông.

34. Thiên đồng ngộ Kiếp Không bất cát

Cự môn phùng Đà Kỵ tối hung.

35. Song ngư Thiên tướng Phá quân, thanh cao minh mẫn.

Tứ mộ Liêm trinh, Thất sát phú quí phong lưu.

36. Xương Khúc học lực phùng Tuế Dương thiên tác tụng sư.

Khôi Việt văn khoa, ngộ Đà Kỵ thiên vi dật sĩ.

37. Tả phụ phùng cát tinh bất vi yểu triết,

Hữu bật phùng Quả tú tất dã trường sinh.

38. Thiên mã ngộ Tuần không chung thân bôn tẩu

Thanh long cư Phúc đức, nhân đinh chúng đa.

39. Long trì khoa đệ, yểm Nhật Nguyệt nhi tử trệ kham ưu.

Phụng các quan giai, tụ Khốc Hư nhi bá thiên hữu hoạn.

40. Địa kiếp Địa không Tỵ Hợi lưỡng nghi.

Thiên hình Thiên riêu Dậu Sửu tối cát.

41. Mệnh cư hoa hỷ hướng tử dương nhi phú quí kham kỳ.

Thân hữu Hồng, Đào kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất.

42. Mệnh trung Hồng ngộ Kiếp Không mạc đàm phú quí.

Thân nội Tuế phùng Đà Kỵ mạc đạo phồn hoa.

43. Phá quân xung phá văn tinh, tam canh báo vân song chi hận.

Hóa khoa trợ thành Văn diệu, nhất giáp đề mai bảng chi vinh

44. Thái tuế phùng Thất sát trí dũng hữu dư.

Thiên mã ngộ Tam thai anh hùng vô đối.

45. Sửu Mùi Ân Quí tương phùng tam sinh hữu hạnh.

Tý Ngọ Khốc Hư tịnh thủ nhất thế xưng hùng.

46. Giáp Thai giáp Tọa danh phận tảo vinh.

Giáp Sát giáp Liêm công danh vãn đạt

47. Phụ Bật phùng Thiên tướng Địch thị lương y.

Đào Hồng ngộ Thiên cơ Doãn vi sảo họa.

48. Lương tại Tỵ tắc dật du.

Riêu tại Hợi vi minh mẫn.

49. Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, lương thương quân tử

Kiếp Không Phục binh phùng Dương nhận lộ thượng kiếp đồ.

50. Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc tồn, tư cơ phá hoại.

Dương nhận phùng Nhật Nguyệt bịnh tật triền miên

51. Hình Hỏa kỵ phần Thiên mã

Sát Phá hỷ trợ Kình dương

52. Tử vi cư Dậu toàn vô uy lực chi công,

Thất sát tại Thân hưởng đắc an toàn chi phúc.

53. Phúc Vũ củng chiều ư Sửu vị, kim bạch mãn tương sương.

Đồng Tham miếu vượng ư ngọ cung, điền trạch thâu thiên hạ.

54. Phá Liêm ngộ Hỏa tử nghiệp vô nghi.

Tham Kỵ trùng Riêu thủy tai nan miễn.

55. Bần tiện mạc ngôn Thìn Tuất, tra dương thu ảnh canh phu vinh.

Cát diệu đồng tại Hợi Dần, vãn nhật tuyết hoa đa trác lạc.

56. Nhất Dương sinh ư tý. Nhất Âm sinh ư Ngọ

Nhật Nguyệt trùng chiếu lưỡng tương nghi

57. Vật khai ư Dần, vụ thành ư Thân. Tử Phủ đồng cung vi đắc địa

Thủy cùng Thìn Tuất Mộc cục sát hương.

58. Thiên cơ cư Sửu, kinh vân: hài, đắc, thủy diệu cánh nại tài hồi

Văn Xương cư Ngọ, ký viết: khốn, đắc, thủy diệu chung thành đại khí

59. Thất sát Tý Ngọ Dần Thân thọ khảo,

Thiên hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng.

60. Dương nhận hãm tu bị thiết, miếu vượng cư nhi hào kiệt dương danh.

Thiên Ấm lâm thả thiện đàm binh, Tuất cung tị nhi văn chương quán thế.

61. Phá tại Khảm Ly, tam thiếu tam công quyền đắc trọng

Dương cư Đoài Chấn lục Mậu lục Giáp phúc nan toàn.

62. Dương nhận Hỏa tinh uy quyền xuất chúng

Đồng hành Tham Vũ uy áp biên di

63. Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa.

Phụ Bật ngộ Tài cung y chu trước tử

64. Phi mãn Kim ô tuy gia sát nhi chi phú.

Thanh kỳ Ngọc thỏ, tuy lạc hãm nhi bất bần.

65. Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú

Không Kiếp giáp Mệnh, phi yểu tắc bần

66. Tam không hội văn xương ư thê cung, thiềm cung triết quế.

Tứ mộ hội Vũ khúc ư Tử tức quí vi thực hòe.

67. Thiên mã ngộ Trường sinh nhi hưởng phúc.

Thanh long vạn phái thừa Mộc dục đi thanh quang.

68. Thiên phủ lâm giải ách nhi vô bệnh,

Địa kiếp lâm phúc đức nhi hữu tai

69. Quyền Lộc trùng phùng Chu Bột tuế lai nhập tướng.

Khôi Việt đối chiếu Giả Nghị niên thiếu đăng khoa.

70. Bạch hổ cung lâm Trương công chi cô hồn thích thích.

Thanh long phiếm bải, Thái công chi triều đầu hân hân.

71. Quí ngộ Quí hương phùng chi quí thịnh.

Tài cư Tài vị ngộ giả phú xa.

72. Tang môn thậm khổ ư thiên hạ, thung huyên lãnh đạm.

Quan phù tồn kinh ư địa võng trất cốc bi sầu.

73. Long cốt liên quan hiên ngang lăng miếu.

Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cương.

74. Chích hỏa phần Thiên mã, bất nghi viễn hành.

Thốn Kim khuyết Kình dương phản hiềm tao khổn.

75. Hoạt lộc trùng phùng Phu tử văn chương quán thế.

Song lộc lưỡng ngộ Thái công chi vũ lược siêu quần.

76. Vũ khúc gặp Cô thần như Hàn Nguyên trừ quỉ.

Văn xương gặp Quả tú như Trương đế sư đi tầm tiên.

77. Kinh dương ngộ Lực sĩ, Lý Quảng bất Hầu.

Bạch hổ Kiếp Tướng quân Đào Tiềm kiên ẩn.

78. Kinh Đà tương giáp mệnh phá điền trạch ư phu quân

Hỏa Linh phá đương thân, bại điền tài ư Tổ nghiệp.

79. Phá quân tinh khốc bất nhân, vật an thân mệnh

Văn xương tính thanh thả khiết, tử ích phu sương.

80. Hình xã Dương Đà hưởng phúc ư ngũ Tuần chi hậu.

Tính cần Mã Khúc ư Tứ thập nhi tiền

81. Yến Anh phùng Ngọc Nữ giai do Cơ ngộ Kình Dương

Tề tử kiến Kim phu giai do Phá quân phùng Thiên mã.

82. Vương Bột đầu hà, Phá Quân hãn Thiên Thương ư Thủy cục.

Vương Lương ải ngục, Liêm Trinh hãm Địa kiếp ư Hỏa cung.

83. Bát Tọa hướng Dương thị tụng ư cung cấm.

Thất Sát triều đẩu nhập tướng ư phủ môn.

84. Văn Khúc hí Nguyệt ư Hợi cung, quốc sắc thiên hương nhân sở úy.

Văn Xương triều Nhật ư Ngọ vị phong trần địa bộ thế nan mâu.

85. Hóa Khoa tối vi kỳ vật hướng Thiên Thương nhi ám hối.

Hóa Lộc hoàn vi hảo, nhược cư Mộ địa di tăng bi.

86. Thiên Đồng bạch thủ thành gia.

Địa Kiếp chi đan tâm phương lắm.

87. Dương Đà Hỏa Linh vị chi tứ Sát, đơn phùng Cơ tú nhi hữu duyên.

Hổ Tang Điếu Bịnh vị chi tứ Hung hạnh ngộ Đồng tinh nhi hóa cát.

88. Lãng lý Đào sa gia Địa kiếp, tam canh khai tưởng ư giai nhi.

Vân đầu khởi chướng gia Thiên không, sổ tuế hư tư hiền phụ.

89. Văn khúc Vũ khúc đồng Mệnh, Lý Linh loại tướng tướng chi vinh

Lưu Sương Văn Khúc đồng cung, Phong Đỗ liệt trưởng duy chi thị

90. Lộc cư Nô bộc túng hữu quan dã bôn trì.

Đẩu cư Thê cung tuy hữu phú nhi cương ngạnh.

91. Đan quế Đan trì chiếu ư Điều Trạch phúc tỷ Thạch Sùng.

Văn Quế Văn Hoa đối ư Phu Thê thọ như Bành Tổ.

92. Hữu bật đơn thủ ư Mệnh cung, ly hương thứ xuất.

Tả phụ trung lai ư Mệnh vị, tiên tổ hữu quang

93. Thiên lương bảo tư tài dĩ dư nhân

Thất sát thủ tha tài vi kỷ vật.

94. Vũ khúc thủ Tử cung, bất tất Cô thần nhi hữu hại.

Đà la lâm Phụ vị, bất tu Quả tú diệc tăng bi.

95. Khải úy hàm kim chi Bạch Hổ.

Kham nghi hí Thủy chi Thanh Long.

96. Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch Tấn triều nhi túy khách

Đại Hao lâm Quan phủ, Lưu Nghị Tôn thất chi hu hồ.

97. Nhật lạc Mùi cung, vi nhân tiền cần hậu lãn.

Nguyệt tàn Dần vị, tác sự hữu thủy vô chung.

98. Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu Mệnh,

Khoa Quyền củng bất như lâm viên

99. Hữu bật hội vi Phu cung, vi nhân hữu tiểu tinh chi phận.

Đẩu tinh lâm vi Phu vị, vi nhân tắc cù mộc chi cô.

100. Tả Hữu Nhật Nguyệt lâm Tử vị khách trập trập ư trung tư.

Xương Khúc Tả Hữu hội ư Thê cung diễn chân chân ư lân chỉ.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button