Tử vi

Ất Mão

1. Chu kỳ 1 – Ất Mão – Thuần Khôn, hào 3

– “Lục Tam, hàm chương khả trinh ; hoặc tòng vương sự, vô thành hữu chung.”

– “Sáu Ba, ngậm chứa sự sáng đẹp của Dương cứng thì giữ được chính bền ; hoặc giúp dập cho sự nghiệp của đắng quân vương, khi thành công không quy công về mình, mà kính cẩn làm hết chức trách của kẻ bề tôi cho đến cùng.”

Bạn đang xem: Ất Mão

– Tượng “hàm chương khả trinh, dĩ thời phát dã ; hoặc tòng vương sự, tri quang đại dã” – Ý tượng nói lên hào Sáu Ba cần căn cứ vào thời cơ mà phát huy tác dụng ; hào Sáu Ba trí tuệ sáng láng, sâu rộng.

2. Chu kỳ 2 – Ất Mão – Địa Lôi Phục, hào 3

– “Lục Tam, tần phục, lệ vô cữu.”

– “Sáu Ba, nhăn mày gắng gượng trở lại, tuy có nguy hiểm nhưng không có tội lỗi”.

– Tượng “Tần phục chi lệ, nghĩa vô cữu dã” – “Sự nguy hiểm của việc nhăn mày gắng gượng trở lại”, xét về nghĩa của vật, thì hào Sáu Ba cố gắng phục thiện sẽ không có họa hại.

3. Chu kỳ 3 – Ất Mão – Địa Trạch Lâm, hào 3

– “Lục Tam, cam lâm, vô du lợi ; ký ưu chi, vô cữu.”

– “Sáu Ba, dựa vào lời nói ngọt mà tới với mọi người thì không có lợi, nhưng nếu đã lo sửa lỗi của mình thì không tội lỗi.”

– Tượng “Cam lâm, vị bất đáng dã, ‘ký ưu chi’, cữu bất trường dã” – “Bằng lời nói ngọt mà tới với người”, chỉ để bộc lộ ngôi vị của Sáu Ba không chính đáng ; “đã lo và biết sửa lỗi”, nói lên sự họa hại không thể lâu dài.

4. Chu kỳ 4 – Ất Mão – Địa Thiên Thái, hào 3

– “Cửu Tam, vô bình bất bì, vô vãng bất phục ; gian trinh vô cữu, vật tuất kỳ phu, vu thực hữu phúc.”

– “Chín Ba, không có nơi bằng phẳng nào mà không lồi lõm, không có sự ra đi nào mà không trở lại ; ghi lòng gian khổ, giữ vững chính bền thì sẽ không gặp phải điều cữu hại, không sợ không giữ được điều tín với người, tự sẽ có phúc khánh được thực hưởng bổng lộc.”

– Tượng “Vô vãng bất phục, thiên địa tế dã” – “Kẻ ra đi không thể không quay trở lại”, nói lên Chín Ba ở ranh giới giao tiếp của Trời Đất.

5. Chu kỳ 5 – Ất Mão – Lôi Thiên Đại tráng, hào 3

– “Cửu Tam, tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng ; trinh lệ, đê dương xúc phiên, luy kỳ giác.”

– “Chín Ba, kẻ tiểu nhân dùng bừa sức mạnh, quân tử tuy mạnh nhưng không thế ; giữ vững chính để phòng nguy hiểm, nếu như con dê lớn mà húc mạnh vào giậu thì tất bị mắc sừng.”

– Tượng “Tiểu nhân dụng tráng, quân tử võng dã.” – Tiểu nhân dùng bừa sức mạnh, người quân tử tuy mạnh nhưng không thế.

6. Chu kỳ 6 – Ất Mão – Trạch Thiên Quải, hào 3

– “Cửu Tam, tráng vu cưu, hữu hung ; quân tử quải quải độc hành, ngộ vũ nhược nhu, hữu uốn, vô cữu.”

– “Chín Ba, cường thịnh ở gò má, sự giận thể hiện ở sắc mặt, như vậy tất có hung hiểm ; người quân tử nên cương nghị, quả đoán, riêng mình đi trước (bắt quen với tiểu nhân, đợi thời quyết trừ nó), mặc dù gặp phải cơn mưa âm dương hòa hợp, người bị ướt hết, thậm chí mọi người hiềm nghi, bị người giận, nhưng cuối cùng vẫn có thể xử tội được tiểu nhân mà không gặp cữu hại.”

– Tượng “Quân tử quải quải, trung vô cữu dã.” – “Người quân tử cương nghị quả đoán”, là nói cuối cùng có thể xử tội được kẻ tiểu nhân mà không có cữu hại gì.

7. Chu kỳ 7 – Ất Mão – Thủy Thiên Nhu, hào 3

– “Cửu Tam, nhu vu nê, trí khấu chí.”

– “Chín Ba, chờ đợi ở nơi bãi bùn, dắt giặc đến.”

– Tượng “Nhu vu nê, tai tại ngoại ; tự ngã trí khấu, kính thận bất bại dã.” – “Chờ đợi ở nơi bãi bùn”, là tượng tai họa với Chín Ba còn ở ngoài ; “Tự mình dắt giặc đến”, là tượng Chín Ba cần nghiêm cẩn, thận trọng thì mới không thất bại.

8. Chu kỳ 8 – Ất Mão – Thủy Địa Tỷ, hào 3

– “Lục Tam, tỷ chi phỉ nhân.”

– “Sáu Ba, thân mật gần gũi với người có hành vi không đứng đắn.”

– Tượng “Tỷ chi phỉ nhân, bất diệc thượng hồ” – Như vậy, há không phải là việc đáng buồn sao ? Hễ là hàng xóm, là bạn học hay bạn đồng liêu, thì đều nên tự răn với sự buồn thương về cái lẽ “phỉ nhân”.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ất Mão

1. Chu kỳ 1 – Ất Mão – Thuần Khôn, hào 3

– “Lục Tam, hàm chương khả trinh ; hoặc tòng vương sự, vô thành hữu chung.”

– “Sáu Ba, ngậm chứa sự sáng đẹp của Dương cứng thì giữ được chính bền ; hoặc giúp dập cho sự nghiệp của đắng quân vương, khi thành công không quy công về mình, mà kính cẩn làm hết chức trách của kẻ bề tôi cho đến cùng.”

– Tượng “hàm chương khả trinh, dĩ thời phát dã ; hoặc tòng vương sự, tri quang đại dã” – Ý tượng nói lên hào Sáu Ba cần căn cứ vào thời cơ mà phát huy tác dụng ; hào Sáu Ba trí tuệ sáng láng, sâu rộng.

2. Chu kỳ 2 – Ất Mão – Địa Lôi Phục, hào 3

– “Lục Tam, tần phục, lệ vô cữu.”

– “Sáu Ba, nhăn mày gắng gượng trở lại, tuy có nguy hiểm nhưng không có tội lỗi”.

– Tượng “Tần phục chi lệ, nghĩa vô cữu dã” – “Sự nguy hiểm của việc nhăn mày gắng gượng trở lại”, xét về nghĩa của vật, thì hào Sáu Ba cố gắng phục thiện sẽ không có họa hại.

3. Chu kỳ 3 – Ất Mão – Địa Trạch Lâm, hào 3

– “Lục Tam, cam lâm, vô du lợi ; ký ưu chi, vô cữu.”

– “Sáu Ba, dựa vào lời nói ngọt mà tới với mọi người thì không có lợi, nhưng nếu đã lo sửa lỗi của mình thì không tội lỗi.”

– Tượng “Cam lâm, vị bất đáng dã, ‘ký ưu chi’, cữu bất trường dã” – “Bằng lời nói ngọt mà tới với người”, chỉ để bộc lộ ngôi vị của Sáu Ba không chính đáng ; “đã lo và biết sửa lỗi”, nói lên sự họa hại không thể lâu dài.

4. Chu kỳ 4 – Ất Mão – Địa Thiên Thái, hào 3

– “Cửu Tam, vô bình bất bì, vô vãng bất phục ; gian trinh vô cữu, vật tuất kỳ phu, vu thực hữu phúc.”

– “Chín Ba, không có nơi bằng phẳng nào mà không lồi lõm, không có sự ra đi nào mà không trở lại ; ghi lòng gian khổ, giữ vững chính bền thì sẽ không gặp phải điều cữu hại, không sợ không giữ được điều tín với người, tự sẽ có phúc khánh được thực hưởng bổng lộc.”

– Tượng “Vô vãng bất phục, thiên địa tế dã” – “Kẻ ra đi không thể không quay trở lại”, nói lên Chín Ba ở ranh giới giao tiếp của Trời Đất.

5. Chu kỳ 5 – Ất Mão – Lôi Thiên Đại tráng, hào 3

– “Cửu Tam, tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng ; trinh lệ, đê dương xúc phiên, luy kỳ giác.”

– “Chín Ba, kẻ tiểu nhân dùng bừa sức mạnh, quân tử tuy mạnh nhưng không thế ; giữ vững chính để phòng nguy hiểm, nếu như con dê lớn mà húc mạnh vào giậu thì tất bị mắc sừng.”

– Tượng “Tiểu nhân dụng tráng, quân tử võng dã.” – Tiểu nhân dùng bừa sức mạnh, người quân tử tuy mạnh nhưng không thế.

6. Chu kỳ 6 – Ất Mão – Trạch Thiên Quải, hào 3

– “Cửu Tam, tráng vu cưu, hữu hung ; quân tử quải quải độc hành, ngộ vũ nhược nhu, hữu uốn, vô cữu.”

– “Chín Ba, cường thịnh ở gò má, sự giận thể hiện ở sắc mặt, như vậy tất có hung hiểm ; người quân tử nên cương nghị, quả đoán, riêng mình đi trước (bắt quen với tiểu nhân, đợi thời quyết trừ nó), mặc dù gặp phải cơn mưa âm dương hòa hợp, người bị ướt hết, thậm chí mọi người hiềm nghi, bị người giận, nhưng cuối cùng vẫn có thể xử tội được tiểu nhân mà không gặp cữu hại.”

– Tượng “Quân tử quải quải, trung vô cữu dã.” – “Người quân tử cương nghị quả đoán”, là nói cuối cùng có thể xử tội được kẻ tiểu nhân mà không có cữu hại gì.

7. Chu kỳ 7 – Ất Mão – Thủy Thiên Nhu, hào 3

– “Cửu Tam, nhu vu nê, trí khấu chí.”

– “Chín Ba, chờ đợi ở nơi bãi bùn, dắt giặc đến.”

– Tượng “Nhu vu nê, tai tại ngoại ; tự ngã trí khấu, kính thận bất bại dã.” – “Chờ đợi ở nơi bãi bùn”, là tượng tai họa với Chín Ba còn ở ngoài ; “Tự mình dắt giặc đến”, là tượng Chín Ba cần nghiêm cẩn, thận trọng thì mới không thất bại.

8. Chu kỳ 8 – Ất Mão – Thủy Địa Tỷ, hào 3

– “Lục Tam, tỷ chi phỉ nhân.”

– “Sáu Ba, thân mật gần gũi với người có hành vi không đứng đắn.”

– Tượng “Tỷ chi phỉ nhân, bất diệc thượng hồ” – Như vậy, há không phải là việc đáng buồn sao ? Hễ là hàng xóm, là bạn học hay bạn đồng liêu, thì đều nên tự răn với sự buồn thương về cái lẽ “phỉ nhân”.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button