Tử vi

Bản dịch tử vi sưu tầm của tymothy

An mệnh xem âm dương, người dương an cung mệnh ở dương cung thân cũng ở dương là tốt, như sinh năm Tí là dương, Sửu là âm, người dương thích cư đông nam, người âm thích cư tây bắc, Nam bắc 2 sao thuộc về cái cung viên của nó, từ mão tới dậu là nam, từ tuất tới dần là bắc, người nam gặp nam thì tốt, người bắc gặp bắc thì tốt, người nam là sinh năm Mão > Dậu, người bắc là vv, những sao Nam đẩu là Cơ lương đồng phủ vv.,

Tinh thần khí vị hoặc bất tương hợp là không thành cách

An mệnh Tỵ hợi rất thích người sinh lục nhâm. Tứ chính dần thân tỵ hợi là tứ chính, an mệnh tí ngọ mão dậu thì tí ngọ mão dậu là tứ chính, mệnh cung tứ chính làm trọng, không cần xem tứ chính cung thân, nhìn tứ chính có sát nhiều thì xấu, có lộc quyền khoa thì tốt

Bạn đang xem: Bản dịch tử vi sưu tầm của tymothy

Người sinh mùa xuân sửu địa, sinh mùa hè thìn địa, sinh mùa thu mùi địa, sinh mùa đông tuất địa, chính là tam nhạc ngũ mộ cố không tốt thì hành vận cũng hung

Người sinh Giáp ất dần mão địa, bính đinh tỵ ngọ địa, nhâm quý tí hợi, sinh năm canh tân thân dậu địa, an mệnh thân mà can chi phối hợp thì tốt

Không vong gặp nhật nguyệt thì tốt, thiên không, tuần không gặp thủy không tắc lưu, hỏa không tất phát, kim không tắc kêu, mộc không tắc chiết, thổ không, nhật nguyệt thích gặp không, thiên không, tuần không vi thượng, địa không là thứ, người cục thủy hỏa đắc nhật nguyệt chiếu không là tốt, kiết là nhật nguyệt thủy hỏa tinh (khiết), nhật nguyệt đắc không quang huy biên chiếu

Không vong không thích nhập mệnh, giống như bốc ra quẻ quan quỷ, không có không tứ không có thông, nên kim mộc thủy hỏa thổ đều không thể không có không, có không thì có thể thông kì khí, mộc không có không thì không thông khí

Kẻ đắc không thì hỉ có lưu thông chi tượng, kị có lưu xuất chhi tượng, thủy vô không gặp thổ thì gọi là dụng, thủy đắc không thì gọi là giang hà, xem phát nguyên của nó để biết có tốt hay không

Kim không hỉ kiến thổ tinh, mộc không hỉ kiến thủy tinh, thủy không hỉ kiến kim tinh vv

Kim không ghét kiến hỏa tinh, mộc không ghét kiến kim tinh vv

Kim không hỏa không thường là phú quý chi nhân, thủy không mộc không thường là văn chương văn sĩ, thổ không thường là người phúc hậu

Kim không ngộ sát đa hình thương, mộc không ngộ sát đa quan tai, thủy không phùng sát, hỏa không phùng sát thì hoạnh tử, thổ không phùng sát đa kiến trầm miếu

Hành vận sinh vượng thì kiết, mộ tuyệt thì hung, sinh vượng gặp cát tinh, hung tinh, mộ tuyệt gặp cát tinh vv

Người sinh năm tí kị dần thân hạn, sửu kị ngọ, ngọ kị sửu, dần mão kị tỵ hợi hạn, thì tị kị thìn tị hạn, người thân kị hỏa linh, mùi kị dậu, kị mộ địa, tuất hợi nhân kị dương nhận, dậu kị đà la

Người hỏa cục gặp dần ngọ tỵ hạn, kim cục gặp tỵ dậu thân hạn, mộc cục gặp dần mão hợi hạn, thủy thổ cục gặp thìn tỵ hanh là phản bối, tất có hung ác sự

Hạn xấu mà có đồng lương, tam tiểu mã giao hội thì có thể giải

Hạn gặp dương, thất, kiếp, thương sứ thì tai hạn hình thương

Thiên khốc, tang môn, điếu khách, bạch hổ vận thủ hình họa

Không đà tương hợp vận tai nạn

Nhìn cung đại hạn thì chính tinh làm trọng, nhìn tiểu hạn thì tiểu tinh làm trọng, đại hạn chỉ xem đại tinh, không xem tiểu tinh, xem tiểu hạn thì quan tiểu tinh, không xem đại tinh

Đại hạn tắc phương vị vượng hưu tù là chính

Hạn sát phá liêm tham tất hành hình sát

Cơ nguyệt đồng lương vận tắc kiết

Hoa cái ngộ Xương khúc khôi việt tương hội củng tử phủ tắc phú thêm quan

Liêm thất sát thiên việt, thiên hình đà la đồng cung lạc không quý nhân hóa kiết chi tượng, không ai không phú quý

Thái tuế, phá, quan phù, bệnh phù đại tiểu hạn phùng thì hung

Hình, khúc, thái tuế tiểu hao đồng hành chi hạn tất có tai hại

Địa không điếu khách mất đồ hạn chế

Tinh viên diệu dụng

Các cung đều liên hệ với nhau theo chuỗi, như dần cung có sao hành mộc đắc vượng khí nhưng sửu và mão cung có sao hành Kim sát bắc tắc kim hại mộc tất chí thương chiết

Hay như mão cung tinh đắc dần địa sinh phù, thìn cung đắc mão cung tiếp nạp

Ác tinh hỉ gặp tử tuyệt, không nên gặp sinh vượng, tử tuyệt thì không hành hung, sinh vượng thì lại tác họa, kiết tinh nên gặp sinh vượng như chim gặp gió

Chư tinh tương hỉ:

Tử phủ hỉ hỏa linh Tham lang chiếu, hỏa linh hỉ tử phủ tham lang chi hội

Linh tinh chuyên thất sát tham lang mà Tham sát linh tinh tại vượng địa phú quý uy quyền

Thất sát hỉ văn tinh ngộ giả, tảo phát, nhưng nếu có hung tinh hội thì sợ

Thất sát hỉ phụ bật, ngộ giả đại quý

Thất sát hỉ khôi việt, ngộ giả uy vũ, văn võ toàn tài

Cung tình có hữu bật văn khúc đồng cung thì tốt

Phụ bật thích cùng thiên tướng đồng vị

Thiên lương thích có thai tọa đồng độ

Chư tinh tương kị

Thái âm văn khúc kị lịnh tinh đồng cư suy tuyệt địa

Hóa lộc thiên phủ sợ phá dương thiên hình đồng cư

Xương khúc long trì phượng các khôi nhập điền cùng tắc kiết

Thìn tuất cự đồng tuy hóa quý nhưng không đẹp

Mão hóa lộc phùng thất sát thì không đẹp

Lực sĩ văn xương tối kị đồng viên với đà la gia hội không đẹp

Phủ tướng hợp kiếp củng thất sát bất quý

Hỏa linh tối kị dương nhận ngộ dương hỏa giả đa bần yểu, ngộ kiết thì tốt phân nửa

Lộc tồn kiếp kị hỏa linh dương đà không kiếp 6 tên lạc 2 cung không tốt

Văn xương tử vi bất hợp mỗi bên độc chi đường

Văn tinh bất hỉ Cơ nguyệt lương tương hội giả, đa tình tật cố dã

Văn xương thương sứ chi hương giả

Phá quân rất kị liêm trinh cố liêm phá đồng cung không tốt

Phá quân tối hiềm cự môn, phá quân tối kị hỏa tinh, đồng cung thì xấu

Thất sát sợ dương hỏa, ngộ giả công kích nhau như thù địch

Thiên lương tối hiềm đà hỏa

Thiên phủ rất sợ dương nhận, nếu phùng thì cả đời lao đao, nếu hành vận trúng thì phủ kho bị nát

Tử phủ chỉ kị dương nhận, dương nhập tử viên vi hồ binh phạm đế kinh chi sát (quân ngu đánh nhà vua)

Tử phủ bất hỉ lộc tồn đồng cung

Tuất địa văn xương vi hãm địa

Văn xương tối hiềm thiên cơ hóa kị, thiên thương

Tử vi hãm địa phùng không, thiên phủ ngộ dương, văn xương ngộ kị, văn khúc khoa tinh lạc không, phụ bật nhập nhược cung chịu sát thương gia thân mệnh thì trên cao cũng rớt xuống

Văn khúc sợ gặp thiên diêu kình dương tương hợp

Thiên cơ hỏa tinh và thất sát tương khắc sinh tai

Thiên phủ đà la bất nguyện đồng cư

Tử vi hỏa tinh sao dễ củng vị

Lương tối sợ địa kiếp đồng cung

Thiên tướng hữu bật sợ hỏa hương đổng cư

Tả hữu thai tọa dồng thủ 1 cung tối hiềm dương phá tương xung

(Timothy biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bản dịch tử vi sưu tầm của tymothy

An mệnh xem âm dương, người dương an cung mệnh ở dương cung thân cũng ở dương là tốt, như sinh năm Tí là dương, Sửu là âm, người dương thích cư đông nam, người âm thích cư tây bắc, Nam bắc 2 sao thuộc về cái cung viên của nó, từ mão tới dậu là nam, từ tuất tới dần là bắc, người nam gặp nam thì tốt, người bắc gặp bắc thì tốt, người nam là sinh năm Mão > Dậu, người bắc là vv, những sao Nam đẩu là Cơ lương đồng phủ vv.,

Tinh thần khí vị hoặc bất tương hợp là không thành cách

An mệnh Tỵ hợi rất thích người sinh lục nhâm. Tứ chính dần thân tỵ hợi là tứ chính, an mệnh tí ngọ mão dậu thì tí ngọ mão dậu là tứ chính, mệnh cung tứ chính làm trọng, không cần xem tứ chính cung thân, nhìn tứ chính có sát nhiều thì xấu, có lộc quyền khoa thì tốt

Người sinh mùa xuân sửu địa, sinh mùa hè thìn địa, sinh mùa thu mùi địa, sinh mùa đông tuất địa, chính là tam nhạc ngũ mộ cố không tốt thì hành vận cũng hung

Người sinh Giáp ất dần mão địa, bính đinh tỵ ngọ địa, nhâm quý tí hợi, sinh năm canh tân thân dậu địa, an mệnh thân mà can chi phối hợp thì tốt

Không vong gặp nhật nguyệt thì tốt, thiên không, tuần không gặp thủy không tắc lưu, hỏa không tất phát, kim không tắc kêu, mộc không tắc chiết, thổ không, nhật nguyệt thích gặp không, thiên không, tuần không vi thượng, địa không là thứ, người cục thủy hỏa đắc nhật nguyệt chiếu không là tốt, kiết là nhật nguyệt thủy hỏa tinh (khiết), nhật nguyệt đắc không quang huy biên chiếu

Không vong không thích nhập mệnh, giống như bốc ra quẻ quan quỷ, không có không tứ không có thông, nên kim mộc thủy hỏa thổ đều không thể không có không, có không thì có thể thông kì khí, mộc không có không thì không thông khí

Kẻ đắc không thì hỉ có lưu thông chi tượng, kị có lưu xuất chhi tượng, thủy vô không gặp thổ thì gọi là dụng, thủy đắc không thì gọi là giang hà, xem phát nguyên của nó để biết có tốt hay không

Kim không hỉ kiến thổ tinh, mộc không hỉ kiến thủy tinh, thủy không hỉ kiến kim tinh vv

Kim không ghét kiến hỏa tinh, mộc không ghét kiến kim tinh vv

Kim không hỏa không thường là phú quý chi nhân, thủy không mộc không thường là văn chương văn sĩ, thổ không thường là người phúc hậu

Kim không ngộ sát đa hình thương, mộc không ngộ sát đa quan tai, thủy không phùng sát, hỏa không phùng sát thì hoạnh tử, thổ không phùng sát đa kiến trầm miếu

Hành vận sinh vượng thì kiết, mộ tuyệt thì hung, sinh vượng gặp cát tinh, hung tinh, mộ tuyệt gặp cát tinh vv

Người sinh năm tí kị dần thân hạn, sửu kị ngọ, ngọ kị sửu, dần mão kị tỵ hợi hạn, thì tị kị thìn tị hạn, người thân kị hỏa linh, mùi kị dậu, kị mộ địa, tuất hợi nhân kị dương nhận, dậu kị đà la

Người hỏa cục gặp dần ngọ tỵ hạn, kim cục gặp tỵ dậu thân hạn, mộc cục gặp dần mão hợi hạn, thủy thổ cục gặp thìn tỵ hanh là phản bối, tất có hung ác sự

Hạn xấu mà có đồng lương, tam tiểu mã giao hội thì có thể giải

Hạn gặp dương, thất, kiếp, thương sứ thì tai hạn hình thương

Thiên khốc, tang môn, điếu khách, bạch hổ vận thủ hình họa

Không đà tương hợp vận tai nạn

Nhìn cung đại hạn thì chính tinh làm trọng, nhìn tiểu hạn thì tiểu tinh làm trọng, đại hạn chỉ xem đại tinh, không xem tiểu tinh, xem tiểu hạn thì quan tiểu tinh, không xem đại tinh

Đại hạn tắc phương vị vượng hưu tù là chính

Hạn sát phá liêm tham tất hành hình sát

Cơ nguyệt đồng lương vận tắc kiết

Hoa cái ngộ Xương khúc khôi việt tương hội củng tử phủ tắc phú thêm quan

Liêm thất sát thiên việt, thiên hình đà la đồng cung lạc không quý nhân hóa kiết chi tượng, không ai không phú quý

Thái tuế, phá, quan phù, bệnh phù đại tiểu hạn phùng thì hung

Hình, khúc, thái tuế tiểu hao đồng hành chi hạn tất có tai hại

Địa không điếu khách mất đồ hạn chế

Tinh viên diệu dụng

Các cung đều liên hệ với nhau theo chuỗi, như dần cung có sao hành mộc đắc vượng khí nhưng sửu và mão cung có sao hành Kim sát bắc tắc kim hại mộc tất chí thương chiết

Hay như mão cung tinh đắc dần địa sinh phù, thìn cung đắc mão cung tiếp nạp

Ác tinh hỉ gặp tử tuyệt, không nên gặp sinh vượng, tử tuyệt thì không hành hung, sinh vượng thì lại tác họa, kiết tinh nên gặp sinh vượng như chim gặp gió

Chư tinh tương hỉ:

Tử phủ hỉ hỏa linh Tham lang chiếu, hỏa linh hỉ tử phủ tham lang chi hội

Linh tinh chuyên thất sát tham lang mà Tham sát linh tinh tại vượng địa phú quý uy quyền

Thất sát hỉ văn tinh ngộ giả, tảo phát, nhưng nếu có hung tinh hội thì sợ

Thất sát hỉ phụ bật, ngộ giả đại quý

Thất sát hỉ khôi việt, ngộ giả uy vũ, văn võ toàn tài

Cung tình có hữu bật văn khúc đồng cung thì tốt

Phụ bật thích cùng thiên tướng đồng vị

Thiên lương thích có thai tọa đồng độ

Chư tinh tương kị

Thái âm văn khúc kị lịnh tinh đồng cư suy tuyệt địa

Hóa lộc thiên phủ sợ phá dương thiên hình đồng cư

Xương khúc long trì phượng các khôi nhập điền cùng tắc kiết

Thìn tuất cự đồng tuy hóa quý nhưng không đẹp

Mão hóa lộc phùng thất sát thì không đẹp

Lực sĩ văn xương tối kị đồng viên với đà la gia hội không đẹp

Phủ tướng hợp kiếp củng thất sát bất quý

Hỏa linh tối kị dương nhận ngộ dương hỏa giả đa bần yểu, ngộ kiết thì tốt phân nửa

Lộc tồn kiếp kị hỏa linh dương đà không kiếp 6 tên lạc 2 cung không tốt

Văn xương tử vi bất hợp mỗi bên độc chi đường

Văn tinh bất hỉ Cơ nguyệt lương tương hội giả, đa tình tật cố dã

Văn xương thương sứ chi hương giả

Phá quân rất kị liêm trinh cố liêm phá đồng cung không tốt

Phá quân tối hiềm cự môn, phá quân tối kị hỏa tinh, đồng cung thì xấu

Thất sát sợ dương hỏa, ngộ giả công kích nhau như thù địch

Thiên lương tối hiềm đà hỏa

Thiên phủ rất sợ dương nhận, nếu phùng thì cả đời lao đao, nếu hành vận trúng thì phủ kho bị nát

Tử phủ chỉ kị dương nhận, dương nhập tử viên vi hồ binh phạm đế kinh chi sát (quân ngu đánh nhà vua)

Tử phủ bất hỉ lộc tồn đồng cung

Tuất địa văn xương vi hãm địa

Văn xương tối hiềm thiên cơ hóa kị, thiên thương

Tử vi hãm địa phùng không, thiên phủ ngộ dương, văn xương ngộ kị, văn khúc khoa tinh lạc không, phụ bật nhập nhược cung chịu sát thương gia thân mệnh thì trên cao cũng rớt xuống

Văn khúc sợ gặp thiên diêu kình dương tương hợp

Thiên cơ hỏa tinh và thất sát tương khắc sinh tai

Thiên phủ đà la bất nguyện đồng cư

Tử vi hỏa tinh sao dễ củng vị

Lương tối sợ địa kiếp đồng cung

Thiên tướng hữu bật sợ hỏa hương đổng cư

Tả hữu thai tọa dồng thủ 1 cung tối hiềm dương phá tương xung

(Timothy biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button