Tử vi

Bính Dần

1. Chu kỳ 1 – Bính Dần – Thuần Cấn, hào 6

– “Thượng Cửu, đôn cấn, cát.”

– “Hào Chín Trên, lấy phẩm chất đôn hậu để ghìm chặn tà dục, tốt lành.”

Bạn đang xem: Bính Dần

– Tượng “Đôn cấn chi cát, dĩ hậu chung dã” – Hào Chín Trên với bản chất tốt đẹp đã giữ vững đến lúc cuối.

2. Chu kỳ 2 – Bính Dần – Sơn Hỏa Bí, hào 6

– “Thượng Cửu, bạch bí, vô cữu”

– “Chín Trên, văn sức bằng mầu trắng không diêm dúa, không có cữu hại”

– Tượng “Bạch bí vô cữu, thượng đắc chí dã” – hào Chín Trên hết sức toại chí do đạo văn sức chuộng về chất.

3. Chu kỳ 3 – Bính Dần – Sơn Thiên Đại súc, hào 6

– “Thượng Cửu, hà thiên chi cù, hanh.”

– “Chín Trên, đường trời sao mà thông suốt đến vậy, hanh thông.”

– “Tượng “Hà thiên chi cù, đạo đại hành dã” – nói rằng, đạo chứa đức của Chín Trên hết sức thông suốt.

4. Chu kỳ 4 – Bính Dần – Sơn Trạch Tổn, hào 6

– “Thượng Cửu, phất tổn ích chi ; vô cữu, trinh cát, hữu du vãng, đắc thần vô dã”.

– “Chín Trên, mình không tổn gì mà làm ích được cho mọi người ; tất không có cữu hại, giữ vững chính bền thì được tốt lành, nếu có sự đi, tất sẽ được quảng đại thần dân ủng hộ, chẳng phải chỉ một nhà”.

– Tượng “Phất tổn ích chi, đại đắc chi dã” – “Mình không tổn gì mà làm ích được cho người”, nói lên Chín Trên đắc chí lớn về sự ban ân cho thiên hạ.

5. Chu kỳ 5 – Bính Dần – Hỏa Trạch Khuê, hào 6

– “Thượng Cửu, khuê cô, kiến thỉ phụ đồ, tải quỷ nhất xa, tiên trương chi hồ, hậu thoát chi hồ ; phỉ khấu, hôn cấu ; vãng ngộ vũ tắc cát.”

– “Chín Trên, trái lìa hết mức, cô độc hồ nghi, hoảng hốt như nhìn thấy con lợn lưng bám đầy bùn, lại thấy như một cỗ xe lớn chở đầy quỷ đang chạy, thoạt tiên thì dương cung muốn bắn, sau lại buông cung xuống ; thì ra không phải là giặc mạnh, mà là một cô gái đẹp tới kết hôn với mình ; lúc này mà đi gặp cơn mưa lành, hòa hợp âm dương thì được tốt lành.”

– Tượng “Ngộ vũ chi cát, quần nghi vong dã.” – “Gặp cơn mưa lành, hòa hợp âm dương thì được tốt lành”, nói lên mọi điều ức đoán, nghi ngờ của Chín Trên đều bị tiêu tan.

6. Chu kỳ 6 – Bính Dần – Thiên Trạch Lý, hào 6

– “Thượng Cửu, thị lý khảo tường, kỳ tuyền nguyên cát.”

– “Chín Trên, nhìn lại quá trình “thận trọng trong đi lại”, soát xét mọi họa phúc được mất, quay mình xuống dưới ứng với âm mềm, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Nguyên cát tại thượng, đại hữu khánh dã.” – “Hết sức tốt lành, ở ngôi cao trên cùng”, đây là tượng Chín Trên có phúc khánh lớn.

7. Chu kỳ 7 – Bính Dần – Phong Trạch Trung phu, hào 6

– “Thượng Cửu, hàn âm đăng vu thiên, trinh hung.”

– “Chín Trên, tiếng chim kêu khi đang bay vang khắp bầu trời (hư thanh nghe xa mà đức thành tín trung thực không tiếp nối), tất phải giữ chính bền để phòng hung hiểm”.

– Tượng “Hàn âm đăng vu thiên, hà khả trường dã” – “Tiếng kêu vang khắp bầu trời”, hư thanh này làm sao mà giữ được lâu dài ! Chín Hai nói “minh hạc tại âm”. Chín Trên nói “hàn âm đăng thiên”: một hào thì trung thực, một hào thì giả dối, thật là một sự phản chiến.

8. Chu kỳ 8 – Bính Dần – Phong Sơn Tiệm, hào 6

– “Thượng Cửu, hồng tiệm vu lục, kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát.”

– “Chín Trên, chim đại nhạn bay từ từ lên núi cao, lông vũ của nó có thể làm đồ trang sức đẹp tinh khiết, tốt lành”.

– Tượng “Kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát, bất khả loạn dã” – “Lông vũ của chim đại nhạn có thể làm đồ trang sức đẹp tinh khiết”, nói lên chí hướng cao khiết của Chín Trên không hề tạp loạn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bính Dần

1. Chu kỳ 1 – Bính Dần – Thuần Cấn, hào 6

– “Thượng Cửu, đôn cấn, cát.”

– “Hào Chín Trên, lấy phẩm chất đôn hậu để ghìm chặn tà dục, tốt lành.”

– Tượng “Đôn cấn chi cát, dĩ hậu chung dã” – Hào Chín Trên với bản chất tốt đẹp đã giữ vững đến lúc cuối.

2. Chu kỳ 2 – Bính Dần – Sơn Hỏa Bí, hào 6

– “Thượng Cửu, bạch bí, vô cữu”

– “Chín Trên, văn sức bằng mầu trắng không diêm dúa, không có cữu hại”

– Tượng “Bạch bí vô cữu, thượng đắc chí dã” – hào Chín Trên hết sức toại chí do đạo văn sức chuộng về chất.

3. Chu kỳ 3 – Bính Dần – Sơn Thiên Đại súc, hào 6

– “Thượng Cửu, hà thiên chi cù, hanh.”

– “Chín Trên, đường trời sao mà thông suốt đến vậy, hanh thông.”

– “Tượng “Hà thiên chi cù, đạo đại hành dã” – nói rằng, đạo chứa đức của Chín Trên hết sức thông suốt.

4. Chu kỳ 4 – Bính Dần – Sơn Trạch Tổn, hào 6

– “Thượng Cửu, phất tổn ích chi ; vô cữu, trinh cát, hữu du vãng, đắc thần vô dã”.

– “Chín Trên, mình không tổn gì mà làm ích được cho mọi người ; tất không có cữu hại, giữ vững chính bền thì được tốt lành, nếu có sự đi, tất sẽ được quảng đại thần dân ủng hộ, chẳng phải chỉ một nhà”.

– Tượng “Phất tổn ích chi, đại đắc chi dã” – “Mình không tổn gì mà làm ích được cho người”, nói lên Chín Trên đắc chí lớn về sự ban ân cho thiên hạ.

5. Chu kỳ 5 – Bính Dần – Hỏa Trạch Khuê, hào 6

– “Thượng Cửu, khuê cô, kiến thỉ phụ đồ, tải quỷ nhất xa, tiên trương chi hồ, hậu thoát chi hồ ; phỉ khấu, hôn cấu ; vãng ngộ vũ tắc cát.”

– “Chín Trên, trái lìa hết mức, cô độc hồ nghi, hoảng hốt như nhìn thấy con lợn lưng bám đầy bùn, lại thấy như một cỗ xe lớn chở đầy quỷ đang chạy, thoạt tiên thì dương cung muốn bắn, sau lại buông cung xuống ; thì ra không phải là giặc mạnh, mà là một cô gái đẹp tới kết hôn với mình ; lúc này mà đi gặp cơn mưa lành, hòa hợp âm dương thì được tốt lành.”

– Tượng “Ngộ vũ chi cát, quần nghi vong dã.” – “Gặp cơn mưa lành, hòa hợp âm dương thì được tốt lành”, nói lên mọi điều ức đoán, nghi ngờ của Chín Trên đều bị tiêu tan.

6. Chu kỳ 6 – Bính Dần – Thiên Trạch Lý, hào 6

– “Thượng Cửu, thị lý khảo tường, kỳ tuyền nguyên cát.”

– “Chín Trên, nhìn lại quá trình “thận trọng trong đi lại”, soát xét mọi họa phúc được mất, quay mình xuống dưới ứng với âm mềm, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Nguyên cát tại thượng, đại hữu khánh dã.” – “Hết sức tốt lành, ở ngôi cao trên cùng”, đây là tượng Chín Trên có phúc khánh lớn.

7. Chu kỳ 7 – Bính Dần – Phong Trạch Trung phu, hào 6

– “Thượng Cửu, hàn âm đăng vu thiên, trinh hung.”

– “Chín Trên, tiếng chim kêu khi đang bay vang khắp bầu trời (hư thanh nghe xa mà đức thành tín trung thực không tiếp nối), tất phải giữ chính bền để phòng hung hiểm”.

– Tượng “Hàn âm đăng vu thiên, hà khả trường dã” – “Tiếng kêu vang khắp bầu trời”, hư thanh này làm sao mà giữ được lâu dài ! Chín Hai nói “minh hạc tại âm”. Chín Trên nói “hàn âm đăng thiên”: một hào thì trung thực, một hào thì giả dối, thật là một sự phản chiến.

8. Chu kỳ 8 – Bính Dần – Phong Sơn Tiệm, hào 6

– “Thượng Cửu, hồng tiệm vu lục, kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát.”

– “Chín Trên, chim đại nhạn bay từ từ lên núi cao, lông vũ của nó có thể làm đồ trang sức đẹp tinh khiết, tốt lành”.

– Tượng “Kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát, bất khả loạn dã” – “Lông vũ của chim đại nhạn có thể làm đồ trang sức đẹp tinh khiết”, nói lên chí hướng cao khiết của Chín Trên không hề tạp loạn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button