Tử vi

BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN

Hành Th

 • Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh (TTL)
 • Giữ gìn chức vị, quyền hành (TTL)
 • Gặp Tuần Triệt án ngữ thì ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại, bị bãi miễn chức vị (TTL)
 • Giải được sát tinh Thiên Hình, gặp Thiên Hình thì lại tốt (bộ Hình Tướng Ấn), nhất là về võ nghiệp, đặc biệt là khi có thêmPhục Binh hoặc Hóa Quyền hợp thành bộ Binh Hình Tướng Ấn hoặc Hình Quyền Tướng Ấn
 • Gặp Thai Cáo thì rất hợp cách
 • Cung Huynh Đệ có Tử Vi Quốc Ấn thì là con thứ nhưng sau là con trưởng

Cung Thao (cung Huynh Đệ) Đế Ấn (Tử Vi Quốc Ấn) đoạt trưởng tranh quyền (4)

Tướng Quân tọa thủ, Phục Binh xung chiếu, Hình Ấn hội họp (bộ Binh Hình Tướng Ấn, người Âm Nam Dương Nữ mới có, Lộc Tồn luôn luôn tam hợp) là người văn võ toàn tài thường chuyên về tham mưu hay quốc phòng nhưng nếu Phục Binh tọa thủ, Tướng xung chiếu thì bị cách Nội Binh Ngoại Tướng không được tốt đẹp

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN

Hình Ấn lai triều, Tướng Binh tọa chiếu ái văn xưng võ (9)

Hình, Tướng, Ấn, Binh hợp cùng, Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

Tướng Ấn tại Hợi Tí gặp cát tinh thì giàu sang. Âm nam Dương Nữ mới có Tướng Ấn. Tại Hợi thì là trường hợp Lộc Tồn cư Mão, còn tại Tí thì không thể có trường hợp nào xảy ra Tướng Ấn hội họp thành ra cần xét lại câu phú hoặc là giải thích rằng Tướng Quân hoặc Quốc Ấn hội cùng cát tinh thì giàu sang Cả hai

trường hợp trên đều có Lộc Tồn tam hợp:

Những người là bậc sang giàu, Hợi Tí Tướng, Ấn lại chầu cát tinh

Mấy người dự bậc quan sang, HợiTí Tướng, Ấn cũng làng cát tinh (B169)

Triệu Tử Long cung Mệnh Thân an tại Sửu Mùi có Hình Quyền Tướng Ấn nên rất tài giỏi đánh đông dẹp Bắc lập nhiều chiến công cho nhà Hán

Triệu Tử phù Hán thị ư Hình Quyền Tướng Ấn Sửu Mùi (8)

Lưu Bị kế nghiệp nhà Hán nhờ cả Mệnh và Thân đều có Khoa Quyền Hình Ấn Hồng Khôi:

Lưu Huyền Đức đạt thừa Hán nghiệp thị ư Tử Phủ Khoa Quyền Hình Ấn Hồng Khôi Mệnh, Thân (45, TTL)

Mệnh tại Hợi có Tử Vi Thất Sát, cung Quan tại Mùi có Vũ Tham đồng cung lại có thêm Hình Ấn Khôi Khoa thì làm văn nhưng kiêm về võ, lập nhiều kỳ công, nếu cung Quan lại gặp Triệt thì trở nên không xài được (chú ý rằng Triệt không cư tại Tuất Hợi):

Hợi cung Tử Sát (Tử Vi Thất Sát) gia kiêm Hình Ấn Khôi Khoa lai nhập Quan cung cư văn hoàn vũ xuất xử kỳ công đa đạt, duy hãmTriệt cư, phế cách (65)

Lã Bất Vi là thương gia giàu có, hạn gặp Phá, Tướng, Tử, Tham, Hình, Quyền Ấn, Hồng, Phụ Bật nên có uy quyền và lấn át quyền vua.

Lã Vi thương phú chi nhân, hạn phùng Phá, Tướng, Tử, Tham, Quyền Ấn, Hồng, Hình, Phụ Bật, quyền nhiếp Tân Triều nhi tiếm Ðế Thai Phụ, Phong Cáo rất cần gặp Ấn Tướng, rất kỵ gặp Cự Đồng nếu được Khôi Xương hội họp đi thi thì đỗ đầu

Phụ Cáo ái giao Ấn Tướng ố kị Cự Đồng nhi ngộ Khôi Xương cử khoa ngao đầu tác chiến (29)

Nhật tại Tỵ có Tướng Ấn thì hợp với võ cách, gặp thời loạn thế thì mới thành công rực rỡ. Chú ý rằng Quốc Ấn luôn tam hợp Lộc Tồn:

Nhật Mộc (Mộc Dục) Mã tại Tỵ cung, Trường Sinh Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng, Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

Tử Vi Thất Sát tại cung Tỵ thì ví như vua mang kiếm báu tất nhiên có uy quyền và phú quí, gặp Hỏa Tinh, Tuyệt hội họp thì người khát máu, tàn nhẫn, hay giết người, nhưng lại gặp Bật Khoa Mã Ấn Tràng Sinh, Hồng Loan thì lập được chiến công thần kỳ, là Ðại Tướng

Sát Tử (Tử Vi Thất Sát) Tốn cung (cung Tỵ) Ðế huề bảo kiếm, Hỏa (Hỏa Tinh) Tuyệt nhập xâm, đa sát chi nhân, hạnh ngộ Bật KhoaMã Ấn Sinh Hồng di lập chiến công vi Ðại Tướng (TTL)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO QUỐC ẤN

Hành Th

 • Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh (TTL)
 • Giữ gìn chức vị, quyền hành (TTL)
 • Gặp Tuần Triệt án ngữ thì ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại, bị bãi miễn chức vị (TTL)
 • Giải được sát tinh Thiên Hình, gặp Thiên Hình thì lại tốt (bộ Hình Tướng Ấn), nhất là về võ nghiệp, đặc biệt là khi có thêmPhục Binh hoặc Hóa Quyền hợp thành bộ Binh Hình Tướng Ấn hoặc Hình Quyền Tướng Ấn
 • Gặp Thai Cáo thì rất hợp cách
 • Cung Huynh Đệ có Tử Vi Quốc Ấn thì là con thứ nhưng sau là con trưởng

Cung Thao (cung Huynh Đệ) Đế Ấn (Tử Vi Quốc Ấn) đoạt trưởng tranh quyền (4)

Tướng Quân tọa thủ, Phục Binh xung chiếu, Hình Ấn hội họp (bộ Binh Hình Tướng Ấn, người Âm Nam Dương Nữ mới có, Lộc Tồn luôn luôn tam hợp) là người văn võ toàn tài thường chuyên về tham mưu hay quốc phòng nhưng nếu Phục Binh tọa thủ, Tướng xung chiếu thì bị cách Nội Binh Ngoại Tướng không được tốt đẹp

Hình Ấn lai triều, Tướng Binh tọa chiếu ái văn xưng võ (9)

Hình, Tướng, Ấn, Binh hợp cùng, Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

Tướng Ấn tại Hợi Tí gặp cát tinh thì giàu sang. Âm nam Dương Nữ mới có Tướng Ấn. Tại Hợi thì là trường hợp Lộc Tồn cư Mão, còn tại Tí thì không thể có trường hợp nào xảy ra Tướng Ấn hội họp thành ra cần xét lại câu phú hoặc là giải thích rằng Tướng Quân hoặc Quốc Ấn hội cùng cát tinh thì giàu sang Cả hai

trường hợp trên đều có Lộc Tồn tam hợp:

Những người là bậc sang giàu, Hợi Tí Tướng, Ấn lại chầu cát tinh

Mấy người dự bậc quan sang, HợiTí Tướng, Ấn cũng làng cát tinh (B169)

Triệu Tử Long cung Mệnh Thân an tại Sửu Mùi có Hình Quyền Tướng Ấn nên rất tài giỏi đánh đông dẹp Bắc lập nhiều chiến công cho nhà Hán

Triệu Tử phù Hán thị ư Hình Quyền Tướng Ấn Sửu Mùi (8)

Lưu Bị kế nghiệp nhà Hán nhờ cả Mệnh và Thân đều có Khoa Quyền Hình Ấn Hồng Khôi:

Lưu Huyền Đức đạt thừa Hán nghiệp thị ư Tử Phủ Khoa Quyền Hình Ấn Hồng Khôi Mệnh, Thân (45, TTL)

Mệnh tại Hợi có Tử Vi Thất Sát, cung Quan tại Mùi có Vũ Tham đồng cung lại có thêm Hình Ấn Khôi Khoa thì làm văn nhưng kiêm về võ, lập nhiều kỳ công, nếu cung Quan lại gặp Triệt thì trở nên không xài được (chú ý rằng Triệt không cư tại Tuất Hợi):

Hợi cung Tử Sát (Tử Vi Thất Sát) gia kiêm Hình Ấn Khôi Khoa lai nhập Quan cung cư văn hoàn vũ xuất xử kỳ công đa đạt, duy hãmTriệt cư, phế cách (65)

Lã Bất Vi là thương gia giàu có, hạn gặp Phá, Tướng, Tử, Tham, Hình, Quyền Ấn, Hồng, Phụ Bật nên có uy quyền và lấn át quyền vua.

Lã Vi thương phú chi nhân, hạn phùng Phá, Tướng, Tử, Tham, Quyền Ấn, Hồng, Hình, Phụ Bật, quyền nhiếp Tân Triều nhi tiếm Ðế Thai Phụ, Phong Cáo rất cần gặp Ấn Tướng, rất kỵ gặp Cự Đồng nếu được Khôi Xương hội họp đi thi thì đỗ đầu

Phụ Cáo ái giao Ấn Tướng ố kị Cự Đồng nhi ngộ Khôi Xương cử khoa ngao đầu tác chiến (29)

Nhật tại Tỵ có Tướng Ấn thì hợp với võ cách, gặp thời loạn thế thì mới thành công rực rỡ. Chú ý rằng Quốc Ấn luôn tam hợp Lộc Tồn:

Nhật Mộc (Mộc Dục) Mã tại Tỵ cung, Trường Sinh Phụ Bật hợp cùng: phú vinh (HC 55)

Bằng gặp Tướng Ấn: binh hùng, Phải thời loạn thế mới thành công to (HC)

Tử Vi Thất Sát tại cung Tỵ thì ví như vua mang kiếm báu tất nhiên có uy quyền và phú quí, gặp Hỏa Tinh, Tuyệt hội họp thì người khát máu, tàn nhẫn, hay giết người, nhưng lại gặp Bật Khoa Mã Ấn Tràng Sinh, Hồng Loan thì lập được chiến công thần kỳ, là Ðại Tướng

Sát Tử (Tử Vi Thất Sát) Tốn cung (cung Tỵ) Ðế huề bảo kiếm, Hỏa (Hỏa Tinh) Tuyệt nhập xâm, đa sát chi nhân, hạnh ngộ Bật KhoaMã Ấn Sinh Hồng di lập chiến công vi Ðại Tướng (TTL)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button