Tử vi

Bính Tuất

1. Chu kỳ 1 – Bính Tuất – Thuần Cấn, hào 4

– “Lục Tứ, cấn kì thân, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, ghìm chặn ở phần thân mình, không để vọng động, tất không tội lỗi.”

Bạn đang xem: Bính Tuất

– Tượng “cấn kì thân, chỉ chư cung dã” – nói lên hào Sáu Bốn có thể tự ghìm chặn, yên giữ ngôi mình.

2. Chu kỳ 2 – Bính Tuất – Sơn Hỏa Bí, hào 4

– “Lục Tứ, bí như, bà như, bạch mã hàn như ; phỉ khấu, hôn cấu.”

– “Sáu Bốn, văn đức được đẹp đẽ thanh bạch đến nhường ấy, toàn thân một mầu trắng toát tới nhường ấy, ngồi trên con ngựa trắng lại thuần khiết vô tạp thanh bạch tới nhường ấy ; phía trước không có giặc mạnh, mà là lễ ăn hỏi của đôi giai ngẫu.”

– Tượng “Lục Tứ đương vị, nghi dã ; ‘phỉ khấu hôn cấu’, chung vô vưu dã” – “Hào Sáu Bốn đáng ngôi được chính”, ý tượng trong lòng mang mối nghi ngờ, sợ hãi ; “Không phải giặc mạnh mà là lễ ăn hỏi”, nói lên Sáu Bốn cứ bắt chấp đi đến và rút cục trong lòng không có sự oán trách gì.

3. Chu kỳ 3 – Bính Tuất – Sơn Thiên Đại súc, hào 4

– “Lục Tứ, đồng ngưu chi cốc, nguyên cát.”

– “Sáu Bốn, buộc gông lên đầu nghé không sừng, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Lục Tứ nguyên cát, hữu hỷ dã” – “Sáu Bốn hết sức tốt lành”, nói lên ý “ngăn kẻ mạnh” có phương pháp, đáng được vui mừng.

4. Chu kỳ 4 – Bính Tuất – Sơn Trạch Tổn, hào 4

– “Lục Tứ, tổn kỳ tẳt xuyền hữu hỷ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, tự ta giảm bớt tật tương tư, có thể nhanh chóng tiếp nhận dương cứng, tất có sự vui, không có cữu hại.”

– Tượng “Tổn kỳ tật, diệc khả hỷ dã” – “Tự giảm bớt bệnh tương tư”, ý nói Sáu Bốn tiếp nhận hào dương cứng là việc rất đáng mừng. Bốn dựa vào hào Đầu, để nhanh chóng đến “ích”, là cái lý của hào.

5. Chu kỳ 5 – Bính Tuất – Hỏa Trạch Khuê, hào 4

– “Cửu Tứ, khuê cô ; ngộ nguyên phu, giao phu, lệ vô cữu.”

– “Chín Bốn, chống đối, chia lìa, thui thủi một mình ; gặp chàng trai tốt dương cứng mà đối xử thành tín với nhau, thì tuy có nguy hiểm nhưng tránh được cữu hại.”

– Tượng “Giao phu vô cữu, chí hành dã.” – “Đối xử thành tín với nhau, thì tuy có nguy hiểm, nhưng lại tránh được cữu hại”, nói lên chí hướng của Chín Bốn được thực hành để qua được thời khuê.

6. Chu kỳ 6 – Bính Tuất – Thiên Trạch Lý, hào 4

– “Cửu Tứ, lý hổ vỹ, tố tố, chung cát.”

– “Chín Bốn, thận trọng đi sau đuôi hổ, nén được sự sợ hãi, giữ được sự thận trọng, cuối cùng sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Tố tố chung cát, chí hành dã.” – “Nén được sự sợ hãi”, nói lên Chín Bốn đi với ý thức thận trọng theo lễ.

7. Chu kỳ 7 – Bính Tuất – Phong Trạch Trung phu, hào 4

– “Lục Tứ, nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, trăng sáng gần tròn đầy, ngựa tốt bỏ bạn mà tiến lên, không dẫn đến cữu hại.”

– Tượng “Mã thất vong, tuyệt loại thượng dã.” – “Ngựa tốt bỏ bạn”, nói lên Sáu Bốn cắt đứt với bạn nó mà lên đội hào Chín Năm.

8. Chu kỳ 8 – Bính Tuất – Phong Sơn Tiệm, hào 4

– “Lục Tứ, hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ dốc, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, chim đại nhạn bay từ từ lên cây cao, may mà tìm được cành bằng đậu thoải mái, không bị cữu hại.”

– Tượng “Hoặc đắc kỳ dốc, thuận dĩ tốn dã” – “May mà tìm được nơi đậu”, nói lên Sáu Bốn ôn thuận mà lại hòa tốn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bính Tuất

1. Chu kỳ 1 – Bính Tuất – Thuần Cấn, hào 4

– “Lục Tứ, cấn kì thân, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, ghìm chặn ở phần thân mình, không để vọng động, tất không tội lỗi.”

– Tượng “cấn kì thân, chỉ chư cung dã” – nói lên hào Sáu Bốn có thể tự ghìm chặn, yên giữ ngôi mình.

2. Chu kỳ 2 – Bính Tuất – Sơn Hỏa Bí, hào 4

– “Lục Tứ, bí như, bà như, bạch mã hàn như ; phỉ khấu, hôn cấu.”

– “Sáu Bốn, văn đức được đẹp đẽ thanh bạch đến nhường ấy, toàn thân một mầu trắng toát tới nhường ấy, ngồi trên con ngựa trắng lại thuần khiết vô tạp thanh bạch tới nhường ấy ; phía trước không có giặc mạnh, mà là lễ ăn hỏi của đôi giai ngẫu.”

– Tượng “Lục Tứ đương vị, nghi dã ; ‘phỉ khấu hôn cấu’, chung vô vưu dã” – “Hào Sáu Bốn đáng ngôi được chính”, ý tượng trong lòng mang mối nghi ngờ, sợ hãi ; “Không phải giặc mạnh mà là lễ ăn hỏi”, nói lên Sáu Bốn cứ bắt chấp đi đến và rút cục trong lòng không có sự oán trách gì.

3. Chu kỳ 3 – Bính Tuất – Sơn Thiên Đại súc, hào 4

– “Lục Tứ, đồng ngưu chi cốc, nguyên cát.”

– “Sáu Bốn, buộc gông lên đầu nghé không sừng, hết sức tốt lành.”

– Tượng “Lục Tứ nguyên cát, hữu hỷ dã” – “Sáu Bốn hết sức tốt lành”, nói lên ý “ngăn kẻ mạnh” có phương pháp, đáng được vui mừng.

4. Chu kỳ 4 – Bính Tuất – Sơn Trạch Tổn, hào 4

– “Lục Tứ, tổn kỳ tẳt xuyền hữu hỷ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, tự ta giảm bớt tật tương tư, có thể nhanh chóng tiếp nhận dương cứng, tất có sự vui, không có cữu hại.”

– Tượng “Tổn kỳ tật, diệc khả hỷ dã” – “Tự giảm bớt bệnh tương tư”, ý nói Sáu Bốn tiếp nhận hào dương cứng là việc rất đáng mừng. Bốn dựa vào hào Đầu, để nhanh chóng đến “ích”, là cái lý của hào.

5. Chu kỳ 5 – Bính Tuất – Hỏa Trạch Khuê, hào 4

– “Cửu Tứ, khuê cô ; ngộ nguyên phu, giao phu, lệ vô cữu.”

– “Chín Bốn, chống đối, chia lìa, thui thủi một mình ; gặp chàng trai tốt dương cứng mà đối xử thành tín với nhau, thì tuy có nguy hiểm nhưng tránh được cữu hại.”

– Tượng “Giao phu vô cữu, chí hành dã.” – “Đối xử thành tín với nhau, thì tuy có nguy hiểm, nhưng lại tránh được cữu hại”, nói lên chí hướng của Chín Bốn được thực hành để qua được thời khuê.

6. Chu kỳ 6 – Bính Tuất – Thiên Trạch Lý, hào 4

– “Cửu Tứ, lý hổ vỹ, tố tố, chung cát.”

– “Chín Bốn, thận trọng đi sau đuôi hổ, nén được sự sợ hãi, giữ được sự thận trọng, cuối cùng sẽ được tốt lành.”

– Tượng “Tố tố chung cát, chí hành dã.” – “Nén được sự sợ hãi”, nói lên Chín Bốn đi với ý thức thận trọng theo lễ.

7. Chu kỳ 7 – Bính Tuất – Phong Trạch Trung phu, hào 4

– “Lục Tứ, nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, trăng sáng gần tròn đầy, ngựa tốt bỏ bạn mà tiến lên, không dẫn đến cữu hại.”

– Tượng “Mã thất vong, tuyệt loại thượng dã.” – “Ngựa tốt bỏ bạn”, nói lên Sáu Bốn cắt đứt với bạn nó mà lên đội hào Chín Năm.

8. Chu kỳ 8 – Bính Tuất – Phong Sơn Tiệm, hào 4

– “Lục Tứ, hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ dốc, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, chim đại nhạn bay từ từ lên cây cao, may mà tìm được cành bằng đậu thoải mái, không bị cữu hại.”

– Tượng “Hoặc đắc kỳ dốc, thuận dĩ tốn dã” – “May mà tìm được nơi đậu”, nói lên Sáu Bốn ôn thuận mà lại hòa tốn.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button