Tử vi

Bộ sao: Thai Phụ Phong Cáo

LUẬN VỀ THAI PHỤ PHONG CÁO: Thai Phụ Phong Cáo có tác dụng vào mệnh số giống như Tả Phụ, Hữu Bật. Có Tả Hữu còn thêm Thai Phong càng đắc lực. Nhưng chỉ Thai Phong thôi mà thiếu Tả Hữu thì Thai Phong là hư sức bề ngoài có khi còn thành dương dương tự đắc và vô dụng.

Thai Phụ cũng hay khi gặp Khôi Việt, Xương Khúc, Hóa Khoa trợ lực cho chuyện thi cử, cũng hợp cả với Tử Vi, Thái Dương Thiên Lương.Thai Phụ gặp các sao thuộc phú cách thì đỡ giàu bẩn. Thai Phụ Phong Cáo đi với các đào hoa tinh tạo ảnh hưởng làm dáng làm điệu.

Sách Phi Tinh Đẩu Số viết: Thai Phụ thuộc dương thổ là sao đài các, Phong Cáo thuộc âm thổ là sao hư trương.

Bạn đang xem: Bộ sao: Thai Phụ Phong Cáo

Hai sao này tuyệt đối phải dựa vào những sao khác, đứng chơ vơ là hết tồn tại.

————


Thai Phụ, Phong Cáo 

Ngũ Hành 

Thai Phụ thuộc Kim đới Thổ (VVT cho rằng hành Thổ) 

Phong Cáo thuộc Thổ đới Thủy (VVT cho rằng hành Thổ) 

Đặc điểm về vị trí và cách an sao 

Hai sao này luôn luôn tam hợp chiếu với nhau nên luôn luôn có đủ bộ ngoại trừ có Thai Phụ hay Phong Cáo xung chiếu thì mới có một sao. Thai Cáo không bao giờ tam hợp xung chiếu hay tọa thủ đồng cung với Không Kiếp hay Văn Khúc. Tại hai tam hợp Dương là Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất thì luôn luôn có mặt của Văn Xương (bộ Thai Cáo Văn Xương) 

Một cung khi có Thai Phụ, Phong Cáo thủ chiếu thì không bao giờ bị Không Kiếp xâm phạm, và nếu có Thai Phụ, Phong Cáo thủ thì dễ gặp Văn Xương thủ chiếu và không bao giờ gặp Văn Khúc (Văn Xương thủ tại Dương cung luôn luôn có bộ Thai Cáo trong khi Văn Khúc không bao giờ gặp Thai Cáo thủ chiếu). Như vậy chúng ta thấy rằng sự xuất hiện của bộ Thai Cáo tại bất cứ cung nào cũng làm cho các cung tam hợp xung chiếu xa lánh được hai hung tinh hạng nặng là Không Kiếp. Chính vì vậy Thai Cáo xuất hiện ở đâu cũng có lợi gián tiếp. Như vậy có thể nói Thai Cáo hầu như cần cho tất cả các cách 

Ý nghĩa 

Là cát tinh, chủ bằng sắc, ấn tín (theo Việt Viêm Tử thì thêm các nha sở, thư viện, văn tịch, các nơi lưu trú tài liệu) nên rất có lợi cho việc thi cử, cầu công danh, phù trợ cho công danh, gia tăng sự phú quí, hiển đạt, ví như được phong tặng bằng cấp, huy chương, ấn tín, bằng khen. Cần chú ý rằng Thai Cáo đủ bộ mới mạnh, một sao xung chiếu thì yếu đì và do ý nghĩa của nó nên ở Mệnh, Thân hay Quan thì tốt nhất và vì là trợ tinh nên cần phối hợp với các sao khác thì ảnh hưởng mới mạnh mẽ, nếu không thì chủ yếu chỉ cuộc sống được bình yên, ít tai họa mà thôi. Ảnh hưởng phụ trợ của Thai Cáo so với các sao đôi như Khôi Việt, Xương Khúc, Thai Tọa, Tả Hữu, Quang Quí thì kém hơn nhiều 

Cung Mệnh 

Cần cù, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cẩn thận 

Rất sạch sẽ, ngăn nắp, nhất là thủ tại Nữ Mệnh 

Không có tính liều lĩnh, tham lam 

Ăn ở cư xử phúc hậu 

Hơi tự đắc, cần đi với các sao chủ quyền hành như Hóa Quyền thì đặc tính này mới rõ 

Được hưởng phúc đức, công đức của tổ phụ, tổ tiên truyền lại, do đó giảm thiểu cảnh thăng trầm trong cuộc sống: 

Phong Cáo, Thai Tọa hiển ấm thừa quang (B62, 2) 

Phong Cáo Thai Phụ giao hoan, Ấy người hưởng ấm thừa quang cõi trần 

Âm công đời trước giỏi truyền, 

Thai Phụ Phong Cáo ở miền thủ xung (B115) 

Đấng vàng là hội Phong Thai (Thai Phụ, Phong Cáo) 

Long Trì, Phượng Các ấy ai dịu dàng 

Vinh hiển khi kết hợp với nhiều quyền tinh hay quí tinh hay văn tinh, đặc biệt với Lộc Tồn Quốc Ấn 

Nhiều tác giả cho rằng Thai Cáo thì khoe khoang, hiếu danh, ưa hình thức bề ngoài nhưng trên thực tế thì không thấy rõ ràng đặc điểm này 

Các bộ sao kết hợp 

Thai Cáo rất hợp với cách Sát Phá Tham, hội với Binh Hình Tướng Ấn thì rất hợp cách, chủ chấp chưởng binh quyền, vinh hiển: 

Ấn mang vị liệt công hầu 

Sao lành Tướng Cáo đóng vào Mệnh viên (AB587) 

Thai Cáo đi với văn tinh như Khoa hoặc với cát tinh cũng rất có lợi cho công danh, công danh thuận lợi nhưng ảnh hưởng gia tăng quí hiển không được mạnh lắm: 

Thai Phụ, Phong Cáo, Khoa tinh ngộ, 

Bước công danh rộng mở đường mây 

Cát tinh hội với Cáo, Thai (Thai Phụ), 

Công danh thẳng tiến, lâu dài nghênh ngang (AB339) 

Thai Phụ, Khoa thủ Mệnh viên, 

Ở cung lục hợp (nhị hợp) thấy Thiên Lộc (Lộc Tồn) vào 

Bộ Thai Xương kết hợp với Bát Tọa thì chủ về được phong tặng: 

Thai Phụ, Xương, Tọa vinh phong (vinh hiển, được phong tặng) 

Danh lừng phiên trấn (nổi tiếng) Mộ phùng Hỏa Tham (B156) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn hay Tướng Ấn (chú ý Lộc Tồn, Tướng Quân, Quốc Ấn tam hợp nhau): rất tốt đẹp, tại cung điền thì có điền sản, tại Mệnh, Quan Lộc thì quí hiển, được trọng dụng, được huy chương, bằng khen, là người mang ấn, làm đến Công Hầu, ý nói quyền cao chức trọng, phú quí: 

Ấn mang, vị liệt Công Hầu, 

Sao lành Tướng, Cáo hội vào Mệnh cung (4, NMB) 

Ngôi Hầu Bá uy nghiêm chức tước, 

Đầu Mệnh viên Cáo Tướng chiếu xung (B105) 

Thai Phụ, Phong Cáo rất cần gặp Ấn, Tướng, rất kỵ gặp Cự Đồng, nếu được Khôi Xương hội họp đi thi thì đỗ đầu: 

Phụ Cáo ái giao Ấn, Tướng, ố kị Cự Đồng, nhi ngộ Khôi Xương cử khoa ngao đầu tác chiến (29) 

Thai Cáo, Tướng thêm Khoa, Quyền hay Quang Quí: phát lớn 

Thai Cáo, Xương, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực (chú ý một số người ghi thêm Khúc không đúng vì Thai Cáo không hội với Khúc) 

Thai Cáo gặp Nhật, Nguyệt: quí cách 

Theo Việt Viêm Tử thì Tướng Cáo thủ Mệnh hội cùng Hồng Loan Hoa Cái thì thiếu niên toại chí, sớm thành đạt, có uy quyền võ nghiệp, giữ quyền chức chánh vị, về văn thì là người quản đốc nha sở, về lưu trữ thư tịch, hay những ngành chuyên về thăng thưởng phong tặng huân công (AB236) 

Phong Cáo đi với Lộc Tồn, Quốc Ấn và Quang Quí thì làm càng tốt đẹp, đi với Quan Phúc hoặc Âm Dương cũng tốt 

Thai Cáo tại các cung: phải luận trong mối tương quan hội họp với các sao khác thì ý nghĩa mới rõ ràng được 

Phụ Mẫu 

Cha mẹ có chức vị 

Cung Phúc 

Phong Cáo: đại thọ (LQT) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: vinh hiển 

Cung Điền 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn: có điền sản, được ban cấp điền sản 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Tử, Phủ: giàu điền sản 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Phượng Các: giàu nhà cửa (LQT) 

Cung Quan 

Thai Cáo: vinh hiển (LQT) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: hiển dạt 

Khoa, Cáo, Xương, Khúc giáp Quan, 

Khoa, Quyền tại Mệnh mình càng tiếng vang (có danh tiếng) (B114) 

Cung Nô 

Thai Phụ hay Phong Cáo: có người giúp đỡ (LQT) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Thiên Quan hay Thiên Phúc: có quí nhân giúp đỡ làm nên 

Cung Tử 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Tướng: con hiển đạt 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: con hiển đạt 

Thai Phụ gặp Thai: sinh con quí tử (LQT) 

Cung Phối 

Vợ hay chồng có học vị 

Huynh Đệ 

Anh chị em có học vấn 

Hạn 

Thuận lợi cho công danh, thi cử 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Long Trì: thăng quan (LQT) 

Các câu phú cần kiểm tra lại: 

Dương (Thái Dương), Âm (Thái Âm) Thìn Tuất, Nhật Nguyệt bích cung (Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn) nhược vô minh (không có ánh sáng), Không diệu tu cần, song đắc giao huy (nhưng nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau) nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai (Thai Phụ), Cáo (Phong Cáo) Tả Hữu nhất cử thành danh chúng nhân tôn phục (15, TTL) 

Giải: Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn thì không có ánh sáng nên cần sao Không (là Tuần và Triệt, TTL còn ghi là Thiên Không) thì mới giàu sang và sống lâu. Nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau, nếu gặp Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai Phụ, Phong Cáo, Tả Hữu thì chỉ một lần đã công thành danh toại được mọi người tôn phục. Chú ý rằng khi Nhật tại Thìn thì chỉ có một trường hợp gặp cả Hóa Lộc Hóa Quyền là tuối Tân có Hóa Quyền thủ đồng cung với Thái Dương nhưng bị Triệt án ngữ, có Hóa Lộc Kình Đà đắc cùng Hao, LNVT chiếu, còn nếu cho rằng Lộc là Lộc Tồn thì tuổi Quí có Lộc Tồn Hóa Quyền đồng cung với Cự Môn bị Triệt và Hóa Khoa Thiên Trù chiếu. Câu phú này cần phải xét lại 

Quản Xuân Thịnh ghi rằng: 

Mão, Thìn ngộ dã dành ông Táo, 

Ly (cung Ngọ), Tốn (Tỵ) phùng phải Cáo, ôn binh (QXT) 

Nhưng theo Nguyễn Mạnh Bảo thì như sau: 

Mão Thìn ngộ Triệt táo đường, 

Tỵ Ngọ phùng Tuyệt cung thường ôn binh (B40) 

(Triệt cư ở Mão Thìn thì thường có sự lôi thôi trong bếp. Cung Tỵ Ngọ gặp Tuyệt thì thường bị ôn binh đến quấy nhiễu)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bộ sao: Thai Phụ Phong Cáo

LUẬN VỀ THAI PHỤ PHONG CÁO: Thai Phụ Phong Cáo có tác dụng vào mệnh số giống như Tả Phụ, Hữu Bật. Có Tả Hữu còn thêm Thai Phong càng đắc lực. Nhưng chỉ Thai Phong thôi mà thiếu Tả Hữu thì Thai Phong là hư sức bề ngoài có khi còn thành dương dương tự đắc và vô dụng.

Thai Phụ cũng hay khi gặp Khôi Việt, Xương Khúc, Hóa Khoa trợ lực cho chuyện thi cử, cũng hợp cả với Tử Vi, Thái Dương Thiên Lương.Thai Phụ gặp các sao thuộc phú cách thì đỡ giàu bẩn. Thai Phụ Phong Cáo đi với các đào hoa tinh tạo ảnh hưởng làm dáng làm điệu.

Sách Phi Tinh Đẩu Số viết: Thai Phụ thuộc dương thổ là sao đài các, Phong Cáo thuộc âm thổ là sao hư trương.

Hai sao này tuyệt đối phải dựa vào những sao khác, đứng chơ vơ là hết tồn tại.

————


Thai Phụ, Phong Cáo 

Ngũ Hành 

Thai Phụ thuộc Kim đới Thổ (VVT cho rằng hành Thổ) 

Phong Cáo thuộc Thổ đới Thủy (VVT cho rằng hành Thổ) 

Đặc điểm về vị trí và cách an sao 

Hai sao này luôn luôn tam hợp chiếu với nhau nên luôn luôn có đủ bộ ngoại trừ có Thai Phụ hay Phong Cáo xung chiếu thì mới có một sao. Thai Cáo không bao giờ tam hợp xung chiếu hay tọa thủ đồng cung với Không Kiếp hay Văn Khúc. Tại hai tam hợp Dương là Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất thì luôn luôn có mặt của Văn Xương (bộ Thai Cáo Văn Xương) 

Một cung khi có Thai Phụ, Phong Cáo thủ chiếu thì không bao giờ bị Không Kiếp xâm phạm, và nếu có Thai Phụ, Phong Cáo thủ thì dễ gặp Văn Xương thủ chiếu và không bao giờ gặp Văn Khúc (Văn Xương thủ tại Dương cung luôn luôn có bộ Thai Cáo trong khi Văn Khúc không bao giờ gặp Thai Cáo thủ chiếu). Như vậy chúng ta thấy rằng sự xuất hiện của bộ Thai Cáo tại bất cứ cung nào cũng làm cho các cung tam hợp xung chiếu xa lánh được hai hung tinh hạng nặng là Không Kiếp. Chính vì vậy Thai Cáo xuất hiện ở đâu cũng có lợi gián tiếp. Như vậy có thể nói Thai Cáo hầu như cần cho tất cả các cách 

Ý nghĩa 

Là cát tinh, chủ bằng sắc, ấn tín (theo Việt Viêm Tử thì thêm các nha sở, thư viện, văn tịch, các nơi lưu trú tài liệu) nên rất có lợi cho việc thi cử, cầu công danh, phù trợ cho công danh, gia tăng sự phú quí, hiển đạt, ví như được phong tặng bằng cấp, huy chương, ấn tín, bằng khen. Cần chú ý rằng Thai Cáo đủ bộ mới mạnh, một sao xung chiếu thì yếu đì và do ý nghĩa của nó nên ở Mệnh, Thân hay Quan thì tốt nhất và vì là trợ tinh nên cần phối hợp với các sao khác thì ảnh hưởng mới mạnh mẽ, nếu không thì chủ yếu chỉ cuộc sống được bình yên, ít tai họa mà thôi. Ảnh hưởng phụ trợ của Thai Cáo so với các sao đôi như Khôi Việt, Xương Khúc, Thai Tọa, Tả Hữu, Quang Quí thì kém hơn nhiều 

Cung Mệnh 

Cần cù, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cẩn thận 

Rất sạch sẽ, ngăn nắp, nhất là thủ tại Nữ Mệnh 

Không có tính liều lĩnh, tham lam 

Ăn ở cư xử phúc hậu 

Hơi tự đắc, cần đi với các sao chủ quyền hành như Hóa Quyền thì đặc tính này mới rõ 

Được hưởng phúc đức, công đức của tổ phụ, tổ tiên truyền lại, do đó giảm thiểu cảnh thăng trầm trong cuộc sống: 

Phong Cáo, Thai Tọa hiển ấm thừa quang (B62, 2) 

Phong Cáo Thai Phụ giao hoan, Ấy người hưởng ấm thừa quang cõi trần 

Âm công đời trước giỏi truyền, 

Thai Phụ Phong Cáo ở miền thủ xung (B115) 

Đấng vàng là hội Phong Thai (Thai Phụ, Phong Cáo) 

Long Trì, Phượng Các ấy ai dịu dàng 

Vinh hiển khi kết hợp với nhiều quyền tinh hay quí tinh hay văn tinh, đặc biệt với Lộc Tồn Quốc Ấn 

Nhiều tác giả cho rằng Thai Cáo thì khoe khoang, hiếu danh, ưa hình thức bề ngoài nhưng trên thực tế thì không thấy rõ ràng đặc điểm này 

Các bộ sao kết hợp 

Thai Cáo rất hợp với cách Sát Phá Tham, hội với Binh Hình Tướng Ấn thì rất hợp cách, chủ chấp chưởng binh quyền, vinh hiển: 

Ấn mang vị liệt công hầu 

Sao lành Tướng Cáo đóng vào Mệnh viên (AB587) 

Thai Cáo đi với văn tinh như Khoa hoặc với cát tinh cũng rất có lợi cho công danh, công danh thuận lợi nhưng ảnh hưởng gia tăng quí hiển không được mạnh lắm: 

Thai Phụ, Phong Cáo, Khoa tinh ngộ, 

Bước công danh rộng mở đường mây 

Cát tinh hội với Cáo, Thai (Thai Phụ), 

Công danh thẳng tiến, lâu dài nghênh ngang (AB339) 

Thai Phụ, Khoa thủ Mệnh viên, 

Ở cung lục hợp (nhị hợp) thấy Thiên Lộc (Lộc Tồn) vào 

Bộ Thai Xương kết hợp với Bát Tọa thì chủ về được phong tặng: 

Thai Phụ, Xương, Tọa vinh phong (vinh hiển, được phong tặng) 

Danh lừng phiên trấn (nổi tiếng) Mộ phùng Hỏa Tham (B156) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn hay Tướng Ấn (chú ý Lộc Tồn, Tướng Quân, Quốc Ấn tam hợp nhau): rất tốt đẹp, tại cung điền thì có điền sản, tại Mệnh, Quan Lộc thì quí hiển, được trọng dụng, được huy chương, bằng khen, là người mang ấn, làm đến Công Hầu, ý nói quyền cao chức trọng, phú quí: 

Ấn mang, vị liệt Công Hầu, 

Sao lành Tướng, Cáo hội vào Mệnh cung (4, NMB) 

Ngôi Hầu Bá uy nghiêm chức tước, 

Đầu Mệnh viên Cáo Tướng chiếu xung (B105) 

Thai Phụ, Phong Cáo rất cần gặp Ấn, Tướng, rất kỵ gặp Cự Đồng, nếu được Khôi Xương hội họp đi thi thì đỗ đầu: 

Phụ Cáo ái giao Ấn, Tướng, ố kị Cự Đồng, nhi ngộ Khôi Xương cử khoa ngao đầu tác chiến (29) 

Thai Cáo, Tướng thêm Khoa, Quyền hay Quang Quí: phát lớn 

Thai Cáo, Xương, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực (chú ý một số người ghi thêm Khúc không đúng vì Thai Cáo không hội với Khúc) 

Thai Cáo gặp Nhật, Nguyệt: quí cách 

Theo Việt Viêm Tử thì Tướng Cáo thủ Mệnh hội cùng Hồng Loan Hoa Cái thì thiếu niên toại chí, sớm thành đạt, có uy quyền võ nghiệp, giữ quyền chức chánh vị, về văn thì là người quản đốc nha sở, về lưu trữ thư tịch, hay những ngành chuyên về thăng thưởng phong tặng huân công (AB236) 

Phong Cáo đi với Lộc Tồn, Quốc Ấn và Quang Quí thì làm càng tốt đẹp, đi với Quan Phúc hoặc Âm Dương cũng tốt 

Thai Cáo tại các cung: phải luận trong mối tương quan hội họp với các sao khác thì ý nghĩa mới rõ ràng được 

Phụ Mẫu 

Cha mẹ có chức vị 

Cung Phúc 

Phong Cáo: đại thọ (LQT) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: vinh hiển 

Cung Điền 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn: có điền sản, được ban cấp điền sản 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Tử, Phủ: giàu điền sản 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Phượng Các: giàu nhà cửa (LQT) 

Cung Quan 

Thai Cáo: vinh hiển (LQT) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: hiển dạt 

Khoa, Cáo, Xương, Khúc giáp Quan, 

Khoa, Quyền tại Mệnh mình càng tiếng vang (có danh tiếng) (B114) 

Cung Nô 

Thai Phụ hay Phong Cáo: có người giúp đỡ (LQT) 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Thiên Quan hay Thiên Phúc: có quí nhân giúp đỡ làm nên 

Cung Tử 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Tướng: con hiển đạt 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: con hiển đạt 

Thai Phụ gặp Thai: sinh con quí tử (LQT) 

Cung Phối 

Vợ hay chồng có học vị 

Huynh Đệ 

Anh chị em có học vấn 

Hạn 

Thuận lợi cho công danh, thi cử 

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Long Trì: thăng quan (LQT) 

Các câu phú cần kiểm tra lại: 

Dương (Thái Dương), Âm (Thái Âm) Thìn Tuất, Nhật Nguyệt bích cung (Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn) nhược vô minh (không có ánh sáng), Không diệu tu cần, song đắc giao huy (nhưng nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau) nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai (Thai Phụ), Cáo (Phong Cáo) Tả Hữu nhất cử thành danh chúng nhân tôn phục (15, TTL) 

Giải: Nhật tại Tuất, Nguyệt tại Thìn thì không có ánh sáng nên cần sao Không (là Tuần và Triệt, TTL còn ghi là Thiên Không) thì mới giàu sang và sống lâu. Nếu Nhật Nguyệt giao huy, nghĩa là Nhật Thìn, Nguyệt Tuất cùng tỏa ánh sáng giao hội với nhau, nếu gặp Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Thai Phụ, Phong Cáo, Tả Hữu thì chỉ một lần đã công thành danh toại được mọi người tôn phục. Chú ý rằng khi Nhật tại Thìn thì chỉ có một trường hợp gặp cả Hóa Lộc Hóa Quyền là tuối Tân có Hóa Quyền thủ đồng cung với Thái Dương nhưng bị Triệt án ngữ, có Hóa Lộc Kình Đà đắc cùng Hao, LNVT chiếu, còn nếu cho rằng Lộc là Lộc Tồn thì tuổi Quí có Lộc Tồn Hóa Quyền đồng cung với Cự Môn bị Triệt và Hóa Khoa Thiên Trù chiếu. Câu phú này cần phải xét lại 

Quản Xuân Thịnh ghi rằng: 

Mão, Thìn ngộ dã dành ông Táo, 

Ly (cung Ngọ), Tốn (Tỵ) phùng phải Cáo, ôn binh (QXT) 

Nhưng theo Nguyễn Mạnh Bảo thì như sau: 

Mão Thìn ngộ Triệt táo đường, 

Tỵ Ngọ phùng Tuyệt cung thường ôn binh (B40) 

(Triệt cư ở Mão Thìn thì thường có sự lôi thôi trong bếp. Cung Tỵ Ngọ gặp Tuyệt thì thường bị ôn binh đến quấy nhiễu)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button