Tử vi

Ca quyết về các sao phá cách ở 12 cung.

* Tý Sửu cung an Mệnh

Tý Ngọ Thiên Cơ Sửu Cự Linh,

Thử tinh lạc hãm quả vi chân,

Bạn đang xem: Ca quyết về các sao phá cách ở 12 cung.

Túng nhiên hóa cát canh vi mỹ,

Nhâm tha phú quý bất thanh ninh.

Tý Ngọ Thiên Cơ, Sửu Cự Linh

Quả là hãm địa của chúng tinh

Đúng như hóa cát đổi thành đẹp

Dẫu phú quý nhưng khó an bình.

* Dần cung an Mệnh

Dần thượng Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng,

Tuy nhiên cát củng bất phong long,

Nam vi bạn bộc nữ xướng tỳ,

Nhược phi yểu chiết tức bần cùng.

Dần cung Cơ Nguyệt gặp Khúc Xương

Dẫu cho cát chiếu chẳng thịnh vượng

Nam làm chúng bộc nữ tỳ xướng

Chẳng nghèo, yểu tử, cũng tầm thường.

* Mão Thìn cung an Mệnh

Mão thượng Thái Âm Kình Dương phùng,

Thần cung Cự tú Tử Vi Đồng,

Túng nhiên hóa cát phi toàn mỹ,

Nhược phi gia sát đáo đầu hung.

Trên Mão Thái Âm gặp Kình Dương

Thìn Đồng, Cự, Tử cũng tương đương

Đúng là hóa cát chẳng toàn mỹ

Bằng không, thêm sát, hung hiểm vương.

* Tị cung an Mệnh

Tị cung Vũ Nguyệt Thiên Lương Cự,

Tham túc Liêm Trinh cộng đáo xà,

Tam phương cát diệu giai bất quý,

Hạ tiện bần cùng độ tuế hoa.

Vũ, Nguyệt, Thiên Lương, Cự, Tị cung

Tham Liêm cùng đến chỗ ấy cùng

Tam phương cát chiếu chẳng thành quý

Hạ tiện nghèo nàn tới lâm chung.

* Ngọ cung an Mệnh

Ngọ cung Tham Cự Nguyệt Xương tùng,

Dương Nhận tam hợp tối hiềm phùng,

Tuy nhiên hóa cát cư sĩ lộ,

Hoành phá hoành thành đáo lão cùng.

Tham, Cự, Nguyệt Xương, ở Ngọ cung

Kình Dương tam hợp rất sợ phùng

Tuy nhiên hóa cát, quan lộ hiển

Chợt thành chợt bại, già bần cùng.

* Mùi cung an Mệnh

Mùi cung Cự tú Thái Dương hiềm,

Túng thiểu tai nguy hữu khắc thương,

Lao lục bôn ba quan sự chí,

Tùy duyên hạ tiện độ thì quang.

Mùi cung Cự, Nhật đều ngại đến

Kẻo mà nguy hiểm bị khắc, thương

Bôn ba, khó nhọc, vương quan tụng

Hoặc bỏ đi tu, hoặc tiện nhân.

* Thân Dậu cung an Mệnh

Thân cung Cơ Cự vi phá cách,

Nam nhân lãng đãng nữ nhân bần,

Nhị cung nhược nhiên đào hoa kiến,

Nam nữ phùng chi tổng bất vinh.

Cơ, Cự phá cách ở cung Thân

Người nam lãng đãng, kẻ nữ bần

Dậu Thân mà thấy Tham Lang đến

Dẫu nam hay nữ chẳng hiển vinh.

* Tuất cung an Mệnh

Tuất thượng Tử Phá nhược tương phùng,

Thiên Đồng Thái Dương giai chủ hung,

Nhược hoàn cô hàn canh yểu chiết,

Tùy duyên cần khổ miễn bần cùng.

Tuất cung Tử, Phá nếu tương phùng

Nhật, Đồng nhị tú cũng chủ hung

Nếu chẳng cô đơn dễ yểu chiết

Chăm chỉ thì không phải bần cùng.

* Hợi cung an Mệnh

Hợi cung Tham Hỏa Thiên Lương Đồng,

Phiêu đãng lãng tử tẩu tây đông,

Nhược hoàn phú quý dã niên xúc,

Bất nhiên lệ bộc dữ bần cùng.

Đồng Lương Tham Hỏa ở Hợi cung

Lãng đãng phiêu du khắp mọi vùng

Nếu mà phú quý thì yểu tử

Chẳng làm nô bộc cũng bần cùng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ca quyết về các sao phá cách ở 12 cung.

* Tý Sửu cung an Mệnh

Tý Ngọ Thiên Cơ Sửu Cự Linh,

Thử tinh lạc hãm quả vi chân,

Túng nhiên hóa cát canh vi mỹ,

Nhâm tha phú quý bất thanh ninh.

Tý Ngọ Thiên Cơ, Sửu Cự Linh

Quả là hãm địa của chúng tinh

Đúng như hóa cát đổi thành đẹp

Dẫu phú quý nhưng khó an bình.

* Dần cung an Mệnh

Dần thượng Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng,

Tuy nhiên cát củng bất phong long,

Nam vi bạn bộc nữ xướng tỳ,

Nhược phi yểu chiết tức bần cùng.

Dần cung Cơ Nguyệt gặp Khúc Xương

Dẫu cho cát chiếu chẳng thịnh vượng

Nam làm chúng bộc nữ tỳ xướng

Chẳng nghèo, yểu tử, cũng tầm thường.

* Mão Thìn cung an Mệnh

Mão thượng Thái Âm Kình Dương phùng,

Thần cung Cự tú Tử Vi Đồng,

Túng nhiên hóa cát phi toàn mỹ,

Nhược phi gia sát đáo đầu hung.

Trên Mão Thái Âm gặp Kình Dương

Thìn Đồng, Cự, Tử cũng tương đương

Đúng là hóa cát chẳng toàn mỹ

Bằng không, thêm sát, hung hiểm vương.

* Tị cung an Mệnh

Tị cung Vũ Nguyệt Thiên Lương Cự,

Tham túc Liêm Trinh cộng đáo xà,

Tam phương cát diệu giai bất quý,

Hạ tiện bần cùng độ tuế hoa.

Vũ, Nguyệt, Thiên Lương, Cự, Tị cung

Tham Liêm cùng đến chỗ ấy cùng

Tam phương cát chiếu chẳng thành quý

Hạ tiện nghèo nàn tới lâm chung.

* Ngọ cung an Mệnh

Ngọ cung Tham Cự Nguyệt Xương tùng,

Dương Nhận tam hợp tối hiềm phùng,

Tuy nhiên hóa cát cư sĩ lộ,

Hoành phá hoành thành đáo lão cùng.

Tham, Cự, Nguyệt Xương, ở Ngọ cung

Kình Dương tam hợp rất sợ phùng

Tuy nhiên hóa cát, quan lộ hiển

Chợt thành chợt bại, già bần cùng.

* Mùi cung an Mệnh

Mùi cung Cự tú Thái Dương hiềm,

Túng thiểu tai nguy hữu khắc thương,

Lao lục bôn ba quan sự chí,

Tùy duyên hạ tiện độ thì quang.

Mùi cung Cự, Nhật đều ngại đến

Kẻo mà nguy hiểm bị khắc, thương

Bôn ba, khó nhọc, vương quan tụng

Hoặc bỏ đi tu, hoặc tiện nhân.

* Thân Dậu cung an Mệnh

Thân cung Cơ Cự vi phá cách,

Nam nhân lãng đãng nữ nhân bần,

Nhị cung nhược nhiên đào hoa kiến,

Nam nữ phùng chi tổng bất vinh.

Cơ, Cự phá cách ở cung Thân

Người nam lãng đãng, kẻ nữ bần

Dậu Thân mà thấy Tham Lang đến

Dẫu nam hay nữ chẳng hiển vinh.

* Tuất cung an Mệnh

Tuất thượng Tử Phá nhược tương phùng,

Thiên Đồng Thái Dương giai chủ hung,

Nhược hoàn cô hàn canh yểu chiết,

Tùy duyên cần khổ miễn bần cùng.

Tuất cung Tử, Phá nếu tương phùng

Nhật, Đồng nhị tú cũng chủ hung

Nếu chẳng cô đơn dễ yểu chiết

Chăm chỉ thì không phải bần cùng.

* Hợi cung an Mệnh

Hợi cung Tham Hỏa Thiên Lương Đồng,

Phiêu đãng lãng tử tẩu tây đông,

Nhược hoàn phú quý dã niên xúc,

Bất nhiên lệ bộc dữ bần cùng.

Đồng Lương Tham Hỏa ở Hợi cung

Lãng đãng phiêu du khắp mọi vùng

Nếu mà phú quý thì yểu tử

Chẳng làm nô bộc cũng bần cùng.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button