Tử vi

Can cung lưu niên

【飞星漫谈八】千变万化的飞盘宫干 – 流年宫干

八【流年太岁干支定流年命宫】还要留意五虎循诀

大家都知道流年的命宫是用流年「支」来决定。例如流年在酉,你今年的流年命宫就在酉宫。

Bạn đang xem: Can cung lưu niên

那么宫干呢?可以用流年太岁的干来定。今年是乙酉年,那么你的命宫就是酉宫,宫干乙。如此类推,父母宫是丙戌、福德宫是丁亥、田宅宫是戊子、官禄宫是己丑。。。。

那么下一宫交友是庚寅吧?非也,和排本命盘时一样,因为寅时是五虎遁的起点,所以你重复前两个干就可以啦。

所以,交友宫是戊寅、迁移宫是己卯、疾厄宫是庚辰、财帛宫是辛已、子女宫是壬午、夫妻宫是癸未、兄弟宫是甲申。

好容易吧。留意一般电脑排盘不会为你这样移动宫干,因为三合比较注重流年命宫宫干四化,所以其他宫的宫干移动不移动都没有关系。可是在飞星的眼中关系可大啦。还未真正用到「五虎遁诀」和「五鼠遁诀」呢。下一篇开始讲小限、流月、流日和流时的干变化。可能好比较难大家要有心理准备呢。

(注:事实上「飞星派」有用流年岁干,也有用流年宫干的。详情请再参阅『【飞星漫

谈 二十八】宫干遁诀补注』)

[Phi tinh mạn đàm 8] – Thiên biến vạn hóa của phi hóa can cung – Can cung lưu niên.

8. [Can chi Lưu Niên Thái Tuế định Lưu niên cung mệnh] còn phải lưu ý ngũ hổ tuần quyết.

Mọi người đều biết lưu niên cung Mệnh chỉ dùng “Chi” lưu niên để quyết định. Ví dụ như lưu niên ở Dậu, ngươi năm nay lưu niên cung mệnh ngay cung Dậu.

Như vậy can cung đâu? Có thể dùng can Lưu Niên Thái Tuế để định. Năm nay là năm Ất Dậu, như vậy cung Mệnh của người chính là cung Dậu, can cung Ất. Như vậy suy ra, cung Phụ mẫu là Bính Tuất, cung Phúc đức là Đinh Hợi, cung Điền trạch là Mậu Tí, cung Quan lộc là Kỷ Sửu… .

Như vậy tiếp theo cung Giao hữu là canh Dần? Cũng không phải, cùng đồng dạng với lúc bài bản mệnh bàn, bởi vì là Dần là khởi điểm ngũ hổ độn, cho nên người lặp lại hai cái trước là có thể rồi. Bởi vậy, cung Nô bộc là Mậu Dần, cung Thiên di là Kỷ Mão, cung Tật ách là Canh Thìn, cung Tài bạch là Tân Tị, cung Tử nữ là Nhâm Ngọ, cung Phu thê là Quý Mùi, cung Huynh đệ là Giáp Thân.

Khó khăn nhỉ. Lưu ý máy vi tính bài bàn sẽ không vì ngươi mà di động can cung dạng này, bởi vì là Tam hợp tương đối chú trọng Tứ Hóa can cung Lưu niên cung mệnh, Cho nên can cung khác di động hay kho ng đượ c diộngđ đều không quan hệ. Thế nhưng tại trong khán phi tinh quan hệ có thể lớn a.

Còn chưa chân chính dùng đến “Ngũ hổ độn quyết” và “Ngũ thử độn quyết” vậy. Thiên tiếp theo bắt đầu giảng biến hóa can tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thời. Khả năng cao tương đối khó mọi người phải có chuẩn bị tâm lý vậy.

(Chú: Trên thực tế “Phi tinh phái” có sử dụng can Lưu Niên tuổi, cũng có sử dụng Lưu Niên can cung. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem thêm 『[Phi tinh mạn đàm 28] can cung độn quyết bổ chú 』)

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can cung lưu niên

【飞星漫谈八】千变万化的飞盘宫干 – 流年宫干

八【流年太岁干支定流年命宫】还要留意五虎循诀

大家都知道流年的命宫是用流年「支」来决定。例如流年在酉,你今年的流年命宫就在酉宫。

那么宫干呢?可以用流年太岁的干来定。今年是乙酉年,那么你的命宫就是酉宫,宫干乙。如此类推,父母宫是丙戌、福德宫是丁亥、田宅宫是戊子、官禄宫是己丑。。。。

那么下一宫交友是庚寅吧?非也,和排本命盘时一样,因为寅时是五虎遁的起点,所以你重复前两个干就可以啦。

所以,交友宫是戊寅、迁移宫是己卯、疾厄宫是庚辰、财帛宫是辛已、子女宫是壬午、夫妻宫是癸未、兄弟宫是甲申。

好容易吧。留意一般电脑排盘不会为你这样移动宫干,因为三合比较注重流年命宫宫干四化,所以其他宫的宫干移动不移动都没有关系。可是在飞星的眼中关系可大啦。还未真正用到「五虎遁诀」和「五鼠遁诀」呢。下一篇开始讲小限、流月、流日和流时的干变化。可能好比较难大家要有心理准备呢。

(注:事实上「飞星派」有用流年岁干,也有用流年宫干的。详情请再参阅『【飞星漫

谈 二十八】宫干遁诀补注』)

[Phi tinh mạn đàm 8] – Thiên biến vạn hóa của phi hóa can cung – Can cung lưu niên.

8. [Can chi Lưu Niên Thái Tuế định Lưu niên cung mệnh] còn phải lưu ý ngũ hổ tuần quyết.

Mọi người đều biết lưu niên cung Mệnh chỉ dùng “Chi” lưu niên để quyết định. Ví dụ như lưu niên ở Dậu, ngươi năm nay lưu niên cung mệnh ngay cung Dậu.

Như vậy can cung đâu? Có thể dùng can Lưu Niên Thái Tuế để định. Năm nay là năm Ất Dậu, như vậy cung Mệnh của người chính là cung Dậu, can cung Ất. Như vậy suy ra, cung Phụ mẫu là Bính Tuất, cung Phúc đức là Đinh Hợi, cung Điền trạch là Mậu Tí, cung Quan lộc là Kỷ Sửu… .

Như vậy tiếp theo cung Giao hữu là canh Dần? Cũng không phải, cùng đồng dạng với lúc bài bản mệnh bàn, bởi vì là Dần là khởi điểm ngũ hổ độn, cho nên người lặp lại hai cái trước là có thể rồi. Bởi vậy, cung Nô bộc là Mậu Dần, cung Thiên di là Kỷ Mão, cung Tật ách là Canh Thìn, cung Tài bạch là Tân Tị, cung Tử nữ là Nhâm Ngọ, cung Phu thê là Quý Mùi, cung Huynh đệ là Giáp Thân.

Khó khăn nhỉ. Lưu ý máy vi tính bài bàn sẽ không vì ngươi mà di động can cung dạng này, bởi vì là Tam hợp tương đối chú trọng Tứ Hóa can cung Lưu niên cung mệnh, Cho nên can cung khác di động hay kho ng đượ c diộngđ đều không quan hệ. Thế nhưng tại trong khán phi tinh quan hệ có thể lớn a.

Còn chưa chân chính dùng đến “Ngũ hổ độn quyết” và “Ngũ thử độn quyết” vậy. Thiên tiếp theo bắt đầu giảng biến hóa can tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thời. Khả năng cao tương đối khó mọi người phải có chuẩn bị tâm lý vậy.

(Chú: Trên thực tế “Phi tinh phái” có sử dụng can Lưu Niên tuổi, cũng có sử dụng Lưu Niên can cung. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem thêm 『[Phi tinh mạn đàm 28] can cung độn quyết bổ chú 』)

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button