Tử vi

Can cung lưu thời

【飞星漫谈十一】千变万化的飞盘宫干 – 流时宫干

十一 【流日宫干加五鼠遁诀定流时宫干】

和小限、流月和流日一样,其宫干都时随时而变的;可是,今次用上的不是「五虎遁

Bạn đang xem: Can cung lưu thời

诀」,而是用「五鼠遁诀」。

五鼠遁诀:

甲己之日起甲子 乙庚之日成丙子 丙辛之日起戊子丁壬之日起庚子 戊癸之日起壬子

先找出日干以运用于五鼠遁诀。用上一篇的命盘为例,已知四月二十日为甲戌,顺数至今日四月二十四日,就是甲戌、乙亥、丙子、丁丑、丙寅(五虎遁之起点,丙干再重复)。四月二十四日就在寅宫,宫干丙。

以「五鼠遁诀」起「子宫」之干,「丙辛之日起戊子」,所以四月二十四日之子时在子宫,宫干戊;丑时在丑宫,宫干己。。。如此类推。

一口气说了这么多基本理论可能令大家吃不消,实在抱歉。但为了开始讨论飞星活盘,这个实在不可以不知。

如果大家有留意,没有运用「五虎遁诀」和「五鼠遁诀」的飞星派分别之在于小限、流月、流日和流时。准绳度的高低差异就由此而起。所以有些派别不用小限,或以小限无十二宫来论,其实只是因为准绳度的参差,索性用三合星矅直断小限、流月、流日和流时吧。

[Phi tinh mạn đàm 11] – Thiên biến vạn hóa phi hóa can cung – can cung lưu thời

11. [Can cung lưu nhật gia ngũ thử độn quyết định can cung lưu thời]

Tiểu hạn, lưu nguyệt và lưu nhật như nhau, cung can của nó đều thì tùy lúc mà thay đổi; Thế nhưng, lần này dùng tới đều không phải “Ngũ hổ độn quyết”, mà là sử dụng “Ngũ thử độn quyết”.

Ngũ thử độn quyết:

Giáp Kỷ chi nhật khởi Giáp Tý

Ất Canh chi nhật thành Bính Tý

Bính Tân chi nhật khởi Mậu Tý

Đinh Nhâm chi nhật khởi Canh Tý

Mậu Quý chi nhật khởi Nhâm Tý

Trước hết tìm ra can ngày, lấy vận dụng ngũ thử độn quyết. Dùng mệnh bàn ở thiên 1 làm thí dụ, đã biết ngày 20 tháng 4 là Giáp Tuất, đếm thuận đến nay là ngày 24 tháng 4, chính là Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tí, Đinh Sửu, Bính Dần (khởi điểm của ngũ hổ độn, can Bính lại lặp lại). Ngày 24 tháng 4 tại ngay cung Dần, can cung Bính.

Lấy “Ngũ thử độn quyết” khởi can của “cung Tí”, “Bính Tân chi nhật khởi Mậu Tý”, Cho nên, 24 tháng 4 giờ Tý tại cung Tý, can cung Mậu; giờ Sửu ở cung Sửu, can cung Kỷ… Như vậy suy ra.

Nói một hơi cái này nhiều lý luận cơ bản khả năng khiến mọi người ăn không tiêu, thực sự xin lỗi. Nhưng để bắt đầu thảo luận phi tinh hoạt bàn, cái này thực sự không thể không nói.

Nếu như mọi người có lưu ý, không có vận dụng “Ngũ hổ độn quyết” và “Ngũ thử độn quyết” phân biệt của phi tinh phái ở tại tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thì. Thước đo độ Cao Thấp khác biệt liền do ở đây dựng lên. Cho nên có một vài phái không cần tiểu hạn, hoặc lấy tiểu hạn, không kể mười hai cung để luận, kỳ thực chỉ là bởi vì thước đo khác biệt, đơn giản sử dụng tam hợp tinh diệu trực đoán tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thì vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can cung lưu thời

【飞星漫谈十一】千变万化的飞盘宫干 – 流时宫干

十一 【流日宫干加五鼠遁诀定流时宫干】

和小限、流月和流日一样,其宫干都时随时而变的;可是,今次用上的不是「五虎遁

诀」,而是用「五鼠遁诀」。

五鼠遁诀:

甲己之日起甲子 乙庚之日成丙子 丙辛之日起戊子丁壬之日起庚子 戊癸之日起壬子

先找出日干以运用于五鼠遁诀。用上一篇的命盘为例,已知四月二十日为甲戌,顺数至今日四月二十四日,就是甲戌、乙亥、丙子、丁丑、丙寅(五虎遁之起点,丙干再重复)。四月二十四日就在寅宫,宫干丙。

以「五鼠遁诀」起「子宫」之干,「丙辛之日起戊子」,所以四月二十四日之子时在子宫,宫干戊;丑时在丑宫,宫干己。。。如此类推。

一口气说了这么多基本理论可能令大家吃不消,实在抱歉。但为了开始讨论飞星活盘,这个实在不可以不知。

如果大家有留意,没有运用「五虎遁诀」和「五鼠遁诀」的飞星派分别之在于小限、流月、流日和流时。准绳度的高低差异就由此而起。所以有些派别不用小限,或以小限无十二宫来论,其实只是因为准绳度的参差,索性用三合星矅直断小限、流月、流日和流时吧。

[Phi tinh mạn đàm 11] – Thiên biến vạn hóa phi hóa can cung – can cung lưu thời

11. [Can cung lưu nhật gia ngũ thử độn quyết định can cung lưu thời]

Tiểu hạn, lưu nguyệt và lưu nhật như nhau, cung can của nó đều thì tùy lúc mà thay đổi; Thế nhưng, lần này dùng tới đều không phải “Ngũ hổ độn quyết”, mà là sử dụng “Ngũ thử độn quyết”.

Ngũ thử độn quyết:

Giáp Kỷ chi nhật khởi Giáp Tý

Ất Canh chi nhật thành Bính Tý

Bính Tân chi nhật khởi Mậu Tý

Đinh Nhâm chi nhật khởi Canh Tý

Mậu Quý chi nhật khởi Nhâm Tý

Trước hết tìm ra can ngày, lấy vận dụng ngũ thử độn quyết. Dùng mệnh bàn ở thiên 1 làm thí dụ, đã biết ngày 20 tháng 4 là Giáp Tuất, đếm thuận đến nay là ngày 24 tháng 4, chính là Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tí, Đinh Sửu, Bính Dần (khởi điểm của ngũ hổ độn, can Bính lại lặp lại). Ngày 24 tháng 4 tại ngay cung Dần, can cung Bính.

Lấy “Ngũ thử độn quyết” khởi can của “cung Tí”, “Bính Tân chi nhật khởi Mậu Tý”, Cho nên, 24 tháng 4 giờ Tý tại cung Tý, can cung Mậu; giờ Sửu ở cung Sửu, can cung Kỷ… Như vậy suy ra.

Nói một hơi cái này nhiều lý luận cơ bản khả năng khiến mọi người ăn không tiêu, thực sự xin lỗi. Nhưng để bắt đầu thảo luận phi tinh hoạt bàn, cái này thực sự không thể không nói.

Nếu như mọi người có lưu ý, không có vận dụng “Ngũ hổ độn quyết” và “Ngũ thử độn quyết” phân biệt của phi tinh phái ở tại tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thì. Thước đo độ Cao Thấp khác biệt liền do ở đây dựng lên. Cho nên có một vài phái không cần tiểu hạn, hoặc lấy tiểu hạn, không kể mười hai cung để luận, kỳ thực chỉ là bởi vì thước đo khác biệt, đơn giản sử dụng tam hợp tinh diệu trực đoán tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật và lưu thì vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button