Tử vi

Cân Xương Tính Số

Trong cuốn “Tướng Mạng Mộng Bốc” (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép “Cân Xương Tính Số” này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu “vàng” tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ “Phú” và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v…

Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời.

Xem Lược Giải Lượng chỉ.

Bạn đang xem: Cân Xương Tính Số

 Cân lượng theo năm sanh

Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ

Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ

Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ

Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ

Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ

Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ

Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ

Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ

Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ

Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ

Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ

Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ

Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ

Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ

Giáp Dần: 1lượng 2 chỉ

Đinh Mão: 0 lượng 7 chỉ

Kỷ Mão: 1 lượng 9 chỉ

Tân Mão: 1 lượng 2 chỉ

Quý Mão: 1 lượng 2 chỉ

Ất Mão 0 lượng 8 chỉ

Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ

Canh Thìn: 1 lượng 2 chỉ

Nhâm Thìn 1 lượng 0 chỉ

Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ

Bính Thìn: 0 lượng 8 chỉ

Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉ

Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ

Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ

Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ

Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ

Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ

Nhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉ

Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ

Bính Ngọ: 1 lượng 3 chỉ

Mậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ

Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ

Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ

Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ

Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ

Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ

Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ

Giáp Thân: 0 lượng 5 chỉ

Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ

Mậu Thân: 1 lượng 4 chỉ

Canh Thân: 0 lượng 8 chỉ

Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ

Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ

Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ

Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ

Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ

Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ

Bính Tuất: 0 lượng 6 chỉ

Mậu Tuất: 1 lượng 4 chỉ

Canh Tuất: 0 lượng 9 chỉ

Nhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ

Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ

Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ

Kỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉ

Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ

Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ

 Cân lượng theo tháng sanh

Tháng Giêng: 0 lượng 6 chỉ

Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ

Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ

Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ

Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ

Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Mười: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ

 Cân lượng theo giờ sanh

Giờ Tý: 1 lượng 6 chỉ

Giờ Sửu: 0 lượng 6 chỉ

Giờ Dần: 0 lượng 7 chỉ

Giờ Mẹo: 1 lượng 0 chỉ

Giờ Thìn: 0 lượng 9 chỉ

Giờ Tỵ: 1 lượng 6 chỉ

Giờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉ

Giờ Mùi: 0 lượng 8 chỉ

Giờ Thân 0 lượng 8 chỉ

Giờ Dậu: 0 lượng 9 chỉ

Giờ Tuất: 0 lượng 6 chỉ

Giờ Hợi: 0 lượng 6 chỉ

 Cân lượng theo ngày sanh

Ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ

Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ

Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ

Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ

Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ

Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ

Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ

Ngày rằm: 1 lượng 0 chỉ

Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ

Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ

Ngày mười chín 0 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ

ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ

Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ

Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ

Ngày hai mươi tám: o lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ

Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ

Xem Lược Giải Lượng chỉ.

Thí dụ:

Người sinh năm Giáp Tý, tháng Giêng, ngày mùng Một, giờ Tý. Xem ở bài trên thì Giáp Tý được 1 lượng 2 chỉ, tháng Giêng được 0 lượng 6 chỉ, ngày mùng một được 0 lượng 5 chỉ, giờ Tý được 1 lượng 6 chỉ. Rồi cộng chung lại như dưới đây:

Sinh năm Giáp Tý : 1 lượng 2 chỉ

Sinh tháng Giêng : 0 lượng 6 chỉ

Sinh ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ

Sinh giờ Tý : 1 lượng 6 chỉ

__________________

Tổng cộng : 3 lượng 9 chỉ

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cân Xương Tính Số

Trong cuốn “Tướng Mạng Mộng Bốc” (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép “Cân Xương Tính Số” này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu “vàng” tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ “Phú” và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v…

Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời.

Xem Lược Giải Lượng chỉ.

 Cân lượng theo năm sanh

Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ

Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ

Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ

Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ

Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ

Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ

Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ

Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ

Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ

Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ

Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ

Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ

Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ

Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ

Giáp Dần: 1lượng 2 chỉ

Đinh Mão: 0 lượng 7 chỉ

Kỷ Mão: 1 lượng 9 chỉ

Tân Mão: 1 lượng 2 chỉ

Quý Mão: 1 lượng 2 chỉ

Ất Mão 0 lượng 8 chỉ

Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ

Canh Thìn: 1 lượng 2 chỉ

Nhâm Thìn 1 lượng 0 chỉ

Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ

Bính Thìn: 0 lượng 8 chỉ

Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉ

Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ

Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ

Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ

Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ

Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ

Nhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉ

Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ

Bính Ngọ: 1 lượng 3 chỉ

Mậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ

Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉ

Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ

Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ

Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ

Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ

Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ

Giáp Thân: 0 lượng 5 chỉ

Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ

Mậu Thân: 1 lượng 4 chỉ

Canh Thân: 0 lượng 8 chỉ

Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ

Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ

Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ

Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ

Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ

Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉ

Bính Tuất: 0 lượng 6 chỉ

Mậu Tuất: 1 lượng 4 chỉ

Canh Tuất: 0 lượng 9 chỉ

Nhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ

Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ

Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ

Kỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉ

Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ

Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ

 Cân lượng theo tháng sanh

Tháng Giêng: 0 lượng 6 chỉ

Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ

Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ

Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ

Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ

Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Mười: 1 lượng 8 chỉ

Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ

Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ

 Cân lượng theo giờ sanh

Giờ Tý: 1 lượng 6 chỉ

Giờ Sửu: 0 lượng 6 chỉ

Giờ Dần: 0 lượng 7 chỉ

Giờ Mẹo: 1 lượng 0 chỉ

Giờ Thìn: 0 lượng 9 chỉ

Giờ Tỵ: 1 lượng 6 chỉ

Giờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉ

Giờ Mùi: 0 lượng 8 chỉ

Giờ Thân 0 lượng 8 chỉ

Giờ Dậu: 0 lượng 9 chỉ

Giờ Tuất: 0 lượng 6 chỉ

Giờ Hợi: 0 lượng 6 chỉ

 Cân lượng theo ngày sanh

Ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ

Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ

Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ

Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ

Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ

Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ

Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ

Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ

Ngày rằm: 1 lượng 0 chỉ

Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ

Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ

Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ

Ngày mười chín 0 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ

ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ

Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ

Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ

Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ

Ngày hai mươi tám: o lượng 8 chỉ

Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ

Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ

Xem Lược Giải Lượng chỉ.

Thí dụ:

Người sinh năm Giáp Tý, tháng Giêng, ngày mùng Một, giờ Tý. Xem ở bài trên thì Giáp Tý được 1 lượng 2 chỉ, tháng Giêng được 0 lượng 6 chỉ, ngày mùng một được 0 lượng 5 chỉ, giờ Tý được 1 lượng 6 chỉ. Rồi cộng chung lại như dưới đây:

Sinh năm Giáp Tý : 1 lượng 2 chỉ

Sinh tháng Giêng : 0 lượng 6 chỉ

Sinh ngày mùng một: 0 lượng 5 chỉ

Sinh giờ Tý : 1 lượng 6 chỉ

__________________

Tổng cộng : 3 lượng 9 chỉ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button