Tử vi

Canh Dần

1. Chu kỳ 1 – Canh Dần – Thuần Chấn, hào 2

– “Lục Nhị, chấn lai lệ; ức táng bối, tê vu cửu lăng, vật trục, thất nhật đắc.”

– “Sáu Hai, sấm sét ập tới, có nguy hiểm; mất nhiều tiền, nên lánh xa và trèo lên đỉnh đồi cao, không cần truy tìm, quá không đầy bảy ngày thì tiền mất lại tìm thấy.”

Bạn đang xem: Canh Dần

– Tượng “chấn lai lệ, thặng cương dã” – ý nói tượng hào Sáu Hai cưỡi trên hào dương cứng mà nguy.

2. Chu kỳ 2 – Canh Dần – Lôi Địa Dự, hào 2

– “Lục Nhị, giới vu thạch, bất chung nhật, trinh cát.”

– “Sáu Hai, chí vững như đá, không đợi đến hết ngày (mà biết được rằng sự vui phải có mức độ), giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Bất chung nhật trinh cát, dĩ trung chính dã” – “Không đợi ngày mà biết”, vì Sáu Hai đã trung, lại chính.

3. Chu kỳ 3 – Canh Dần – Lôi Thủy Giải, hào 2

– “Cửu Nhị, điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ ; trinh cát.”

– “Chín Hai, đi săn bắt được ba con cáo, được mũi tên mầu vàng (tượng trưng cho đức trung thực) ; giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Cửu Nhị trinh cát, đắc trung đạo dã” – “Chín Hai giữ vững chính bền thì được tốt lành”, nói lên được đạo ở giữa không lệch.

4. Chu kỳ 4 – Canh Dần – Lôi Phong Hằng, hào 2

– “Cửu Nhị, hối vong.”

– “Chín Hai, hối hận tiêu hết.”

– Tượng viết: “Cửu Nhị hối vong, năng cửu trung dã” – “Chín Hai hối hận tiêu hết”, nói lên Chín Hai có thể giữ đạo lâu dài không thiên lệch.

5. Chu kỳ 5 – Canh Dần – Địa Phong Thăng, hào 2

– “Cửu Nhị, phu nãi lợi dụng Thược, vô cữu.”

– “Chín Hai, chỉ cần lòng giữ thành tín thì dù làm lễ “tế Thược” đơn sơ, cũng lợi về sự dâng tiến lên thần linh, không đến nỗi tội lỗi.”

– Tượng “Cửu Nhị chi phu, hữu hỷ dã.” – Đức đẹp thành tín của Chín Hai tất sẽ đem lại sự vui mừng, phúc khánh.

6. Chu kỳ 6 – Canh Dần – Thủy Phong Tỉnh, hào 2

– “Cửu Nhị, tỉnh cốc xạ phụ, ủng tệ lậu.”

– “Chín Hai, rốn giếng bị uổng dùng để bắn mấy con cá nhỏ, lúc này gầu bị thủng không có gì để múc lên.”

– Tượng “Tỉnh cốc xạ phụ, vô dữ dã.” – “Rốn giếng bị uổng dùng”, nói lên Chín Hai không có ứng với trên. (Mỹ, Nga, Trung quốc)

7. Chu kỳ 7 – Canh Dần – Trạch Phong Đại quá, hào 1

– “Sơ Lục, tạ dụng bạch mao, vô cữu.”

– “Sáu Đầu, dùng cỏ tranh trắng lót (vật biếu người trên), tránh bị cữu hại.”

– Tượng “Tạ dụng bạch mao, nhu tại hạ dã.” – “Lấy cỏ tranh trắng lót vật biếu người trên”, nói ý hào Sáu Đầu mềm thuận ở ngôi dưới, hành vi kính cẩn thận trọng.

8. Chu kỳ 8 – Canh Dần – Trạch Lôi Tùy, hào 2

– “Lục Nhị, hệ tiểu tử, thất trượng phu.”

– “Sáu Hai, quấn quýt theo kẻ tiểu tử, mất đấng trượng phu dương cứng.”

– Tượng “Hệ tiểu tử, phất khiêm dữ dã” – “Quấn quýt với kẻ tiểu tử”, nói lên Sáu Hai không thể cùng một lúc thân hiếu với nhiều nơi.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Canh Dần

1. Chu kỳ 1 – Canh Dần – Thuần Chấn, hào 2

– “Lục Nhị, chấn lai lệ; ức táng bối, tê vu cửu lăng, vật trục, thất nhật đắc.”

– “Sáu Hai, sấm sét ập tới, có nguy hiểm; mất nhiều tiền, nên lánh xa và trèo lên đỉnh đồi cao, không cần truy tìm, quá không đầy bảy ngày thì tiền mất lại tìm thấy.”

– Tượng “chấn lai lệ, thặng cương dã” – ý nói tượng hào Sáu Hai cưỡi trên hào dương cứng mà nguy.

2. Chu kỳ 2 – Canh Dần – Lôi Địa Dự, hào 2

– “Lục Nhị, giới vu thạch, bất chung nhật, trinh cát.”

– “Sáu Hai, chí vững như đá, không đợi đến hết ngày (mà biết được rằng sự vui phải có mức độ), giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Bất chung nhật trinh cát, dĩ trung chính dã” – “Không đợi ngày mà biết”, vì Sáu Hai đã trung, lại chính.

3. Chu kỳ 3 – Canh Dần – Lôi Thủy Giải, hào 2

– “Cửu Nhị, điền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ ; trinh cát.”

– “Chín Hai, đi săn bắt được ba con cáo, được mũi tên mầu vàng (tượng trưng cho đức trung thực) ; giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Cửu Nhị trinh cát, đắc trung đạo dã” – “Chín Hai giữ vững chính bền thì được tốt lành”, nói lên được đạo ở giữa không lệch.

4. Chu kỳ 4 – Canh Dần – Lôi Phong Hằng, hào 2

– “Cửu Nhị, hối vong.”

– “Chín Hai, hối hận tiêu hết.”

– Tượng viết: “Cửu Nhị hối vong, năng cửu trung dã” – “Chín Hai hối hận tiêu hết”, nói lên Chín Hai có thể giữ đạo lâu dài không thiên lệch.

5. Chu kỳ 5 – Canh Dần – Địa Phong Thăng, hào 2

– “Cửu Nhị, phu nãi lợi dụng Thược, vô cữu.”

– “Chín Hai, chỉ cần lòng giữ thành tín thì dù làm lễ “tế Thược” đơn sơ, cũng lợi về sự dâng tiến lên thần linh, không đến nỗi tội lỗi.”

– Tượng “Cửu Nhị chi phu, hữu hỷ dã.” – Đức đẹp thành tín của Chín Hai tất sẽ đem lại sự vui mừng, phúc khánh.

6. Chu kỳ 6 – Canh Dần – Thủy Phong Tỉnh, hào 2

– “Cửu Nhị, tỉnh cốc xạ phụ, ủng tệ lậu.”

– “Chín Hai, rốn giếng bị uổng dùng để bắn mấy con cá nhỏ, lúc này gầu bị thủng không có gì để múc lên.”

– Tượng “Tỉnh cốc xạ phụ, vô dữ dã.” – “Rốn giếng bị uổng dùng”, nói lên Chín Hai không có ứng với trên. (Mỹ, Nga, Trung quốc)

7. Chu kỳ 7 – Canh Dần – Trạch Phong Đại quá, hào 1

– “Sơ Lục, tạ dụng bạch mao, vô cữu.”

– “Sáu Đầu, dùng cỏ tranh trắng lót (vật biếu người trên), tránh bị cữu hại.”

– Tượng “Tạ dụng bạch mao, nhu tại hạ dã.” – “Lấy cỏ tranh trắng lót vật biếu người trên”, nói ý hào Sáu Đầu mềm thuận ở ngôi dưới, hành vi kính cẩn thận trọng.

8. Chu kỳ 8 – Canh Dần – Trạch Lôi Tùy, hào 2

– “Lục Nhị, hệ tiểu tử, thất trượng phu.”

– “Sáu Hai, quấn quýt theo kẻ tiểu tử, mất đấng trượng phu dương cứng.”

– Tượng “Hệ tiểu tử, phất khiêm dữ dã” – “Quấn quýt với kẻ tiểu tử”, nói lên Sáu Hai không thể cùng một lúc thân hiếu với nhiều nơi.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button