Tử vi

Canh Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Canh Ngọ – Thuần Chấn, hào 4

– “Cửu Tứ, chấn toại nê.”

– “Chín Bốn, lúc sấm động kinh hoàng thất thố, rơi vào đống bùn lấy.”

Bạn đang xem: Canh Ngọ

– Tượng “chấn toại nê, vị quang dã” – nói lên tượng hào Chín Bốn đức dương cứng chưa thể sáng lớn.

2. Chu kỳ 2 – Canh Ngọ – Lôi Địa Dự, hào 4

– “Cửu Tứ, do dự, đại hữu đắc ; vật nghi, bằng hạp trâm.”

– “Chín Bốn, người khác nhờ ta mà vui, ta có thể thành công lớn được ; cứ thẳng thắn đừng nghi ngờ gì, bè bạn sẽ tụ tập lại theo ta, như cả đám tóc được gài lại nơi chiếc châm cài đầu.”

– Tượng “Do dự đại hữu đắc, chí đại hành dã” – nói lên chí dương cứng của hào Chín Bốn được thực hành nhiều.

3. Chu kỳ 3 – Canh Ngọ – Lôi Thủy Giải, hào 4

– “Cửu tứ, giải nhi mẫu, bằng chí tư phu.”

– “Chín Bốn, lìa bỏ kẻ tiểu nhân dính bám, giống như thư giải cái tật kín ở ngón chân cái, sau đó bạn bè mới tới mà ứng với lòng thành tín.”

– Tượng “Giải nhi mẫu”, vị đáng vị dã” – ý nói rằng tượng ngôi của Chín Bốn còn chưa thỏa đáng.

4. Chu kỳ 4 – Canh Ngọ – Lôi Phong Hằng, hào 4

– “Cửu Tứ, điền vô cầm.”

– “Chín Bốn, đi săn không được cầm thú.”

– Tượng “Cửu phi kỳ vị, ân đắc cầm dã” – ý nói lên Chín Bốn ở lâu không đúng chỗ của mình, săn bắn làm sao mà bắt được cầm thú ?

5. Chu kỳ 5 – Canh Ngọ – Địa Phong Thăng, hào 4

– “Lục Tứ, vương dụng hưởng vu Kỳ Sơn, cát, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, nhà vua đến núi Kỳ Sơn tế thần linh, tốt lành, tất không cữu hại.”

– Tượng “Vương dụng hưởng vu Kỳ Sơn, thuận sự dã.” – “Nhà Vua đến núi Kỳ Sơn tế thần linh”, nói lên Sáu Bốn phải thuận theo nhà Vua lập công lập việc.

6. Chu kỳ 6 – Canh Ngọ – Thủy Phong Tỉnh, hào 4

– “Lục Tứ, tỉnh trụ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, giếng nước đang được xây lại, tất vô cữu hại.”

– Tượng “Tỉnh trụ vô cữu, tu tỉnh dã.” – “Giếng nước đang được xây lại, là tượng Sáu Bốn chỉ có thể xửa giếng (không thể nóng vội mà nuôi người).

7. Chu kỳ 7 – Canh Ngọ – Trạch Phong Đại quá, hào 4

– “Cửu Tứ, đống long, cát ; hữu tha, lận.”

– “Chín Bốn, cột vươn thẳng như trước, tốt lành ; nếu ứng với dưới, tất sinh thẹn tiếc”.

– Tượng “Đống long chi cát, bất náo hồ hạ dã” – “Cột vươn thẳng như trước, tốt lành”, ý nói lên Chín Bốn không thể cho cột lại ỏe xuống nữa. Hào này không thích hợp để ứng với hào cần ứng.

 8. Chu kỳ 8 – Canh Ngọ – Trạch Lôi Tùy, hào 4

– “Cửu Tứ, tùy hữu hoạch, trinh hung ; hữu phu tại đạo, dĩ minh, hà cữu !”.

– “Chín Bốn, được người theo, thu hoạch được nhiều, giữ vững chính bền để phòng hung hiểm ; chỉ cần giữ lòng thành tín, hợp chính đạo, sáng suốt trong sự lập thân, như vậy thì làm sao có cữu hại được.”

– Tượng “Tùy hữu hoạch, kỳ nghĩa hung dã, ‘hữu phu tại đạo’, minh công dã” – “Được người theo thu hoạch được nhiều”, đây là xét về ý nghĩa vị trí mà Chín Bốn ở vào, ta thấy có thể xẩy ra hung hiểm ; “Có lòng thành tín hợp với trung đạo”, đây là công hiệu có được do phẩm đức quang minh lỗi lạc của Chín Bốn có được.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Canh Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Canh Ngọ – Thuần Chấn, hào 4

– “Cửu Tứ, chấn toại nê.”

– “Chín Bốn, lúc sấm động kinh hoàng thất thố, rơi vào đống bùn lấy.”

– Tượng “chấn toại nê, vị quang dã” – nói lên tượng hào Chín Bốn đức dương cứng chưa thể sáng lớn.

2. Chu kỳ 2 – Canh Ngọ – Lôi Địa Dự, hào 4

– “Cửu Tứ, do dự, đại hữu đắc ; vật nghi, bằng hạp trâm.”

– “Chín Bốn, người khác nhờ ta mà vui, ta có thể thành công lớn được ; cứ thẳng thắn đừng nghi ngờ gì, bè bạn sẽ tụ tập lại theo ta, như cả đám tóc được gài lại nơi chiếc châm cài đầu.”

– Tượng “Do dự đại hữu đắc, chí đại hành dã” – nói lên chí dương cứng của hào Chín Bốn được thực hành nhiều.

3. Chu kỳ 3 – Canh Ngọ – Lôi Thủy Giải, hào 4

– “Cửu tứ, giải nhi mẫu, bằng chí tư phu.”

– “Chín Bốn, lìa bỏ kẻ tiểu nhân dính bám, giống như thư giải cái tật kín ở ngón chân cái, sau đó bạn bè mới tới mà ứng với lòng thành tín.”

– Tượng “Giải nhi mẫu”, vị đáng vị dã” – ý nói rằng tượng ngôi của Chín Bốn còn chưa thỏa đáng.

4. Chu kỳ 4 – Canh Ngọ – Lôi Phong Hằng, hào 4

– “Cửu Tứ, điền vô cầm.”

– “Chín Bốn, đi săn không được cầm thú.”

– Tượng “Cửu phi kỳ vị, ân đắc cầm dã” – ý nói lên Chín Bốn ở lâu không đúng chỗ của mình, săn bắn làm sao mà bắt được cầm thú ?

5. Chu kỳ 5 – Canh Ngọ – Địa Phong Thăng, hào 4

– “Lục Tứ, vương dụng hưởng vu Kỳ Sơn, cát, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, nhà vua đến núi Kỳ Sơn tế thần linh, tốt lành, tất không cữu hại.”

– Tượng “Vương dụng hưởng vu Kỳ Sơn, thuận sự dã.” – “Nhà Vua đến núi Kỳ Sơn tế thần linh”, nói lên Sáu Bốn phải thuận theo nhà Vua lập công lập việc.

6. Chu kỳ 6 – Canh Ngọ – Thủy Phong Tỉnh, hào 4

– “Lục Tứ, tỉnh trụ, vô cữu.”

– “Sáu Bốn, giếng nước đang được xây lại, tất vô cữu hại.”

– Tượng “Tỉnh trụ vô cữu, tu tỉnh dã.” – “Giếng nước đang được xây lại, là tượng Sáu Bốn chỉ có thể xửa giếng (không thể nóng vội mà nuôi người).

7. Chu kỳ 7 – Canh Ngọ – Trạch Phong Đại quá, hào 4

– “Cửu Tứ, đống long, cát ; hữu tha, lận.”

– “Chín Bốn, cột vươn thẳng như trước, tốt lành ; nếu ứng với dưới, tất sinh thẹn tiếc”.

– Tượng “Đống long chi cát, bất náo hồ hạ dã” – “Cột vươn thẳng như trước, tốt lành”, ý nói lên Chín Bốn không thể cho cột lại ỏe xuống nữa. Hào này không thích hợp để ứng với hào cần ứng.

 8. Chu kỳ 8 – Canh Ngọ – Trạch Lôi Tùy, hào 4

– “Cửu Tứ, tùy hữu hoạch, trinh hung ; hữu phu tại đạo, dĩ minh, hà cữu !”.

– “Chín Bốn, được người theo, thu hoạch được nhiều, giữ vững chính bền để phòng hung hiểm ; chỉ cần giữ lòng thành tín, hợp chính đạo, sáng suốt trong sự lập thân, như vậy thì làm sao có cữu hại được.”

– Tượng “Tùy hữu hoạch, kỳ nghĩa hung dã, ‘hữu phu tại đạo’, minh công dã” – “Được người theo thu hoạch được nhiều”, đây là xét về ý nghĩa vị trí mà Chín Bốn ở vào, ta thấy có thể xẩy ra hung hiểm ; “Có lòng thành tín hợp với trung đạo”, đây là công hiệu có được do phẩm đức quang minh lỗi lạc của Chín Bốn có được.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button