Tử vi

Chư cung tán đoạn ca phú chân giải

◎ chư cung tán đoạn ca phú chân giải

Chư tinh hạ xuống thập nhị cung bên trong, được địa miếu vượng, hãm địa hóa hung vận mệnh, thư tiền minh tải, tiền nhân vận số so với luận thôi tường. Họa phúc như vang, vạn đều bị ứng với cũng. Sợ tập người không rõ, theo như trải qua đoạn ở phía sau.

Xử thế vinh hoa, quyền lộc ở phúc tài chi vị trí. ②

Chú giải ①: vũ khúc cùng tham lang trong người mệnh thị dã. Chủ nhân trước khó sau dễ, không phát thiếu niên.

Chú giải ②: cùng khoa lộc thủ thân mệnh tướng cùng.

Văn xương văn khúc, thái độ làm người học nhiều đa năng;①

Tả phụ hữu bật, chủ tính khắc khoan khắc dày. ②

Chú giải ①: thìn tuất xấu mạt giờ sinh, đã hợi mão dậu an mệnh thị dã.

Chú giải ②: xấu mạt an mệnh, bốn mươi nguyệt người sống; thìn tuất an mệnh, chính bảy tháng người sống. Sửu cung an mệnh, đã dậu lai triều; chưa cung an mệnh, hợi mão lai triều thị dã.

Thiên phủ thiên tướng, vị trí đăng nhất phẩm tới quang vinh;①

Văn quý văn hoa, bước trắc cửu trọng chỗ. ②

Chú giải ①: thiên phủ ở ngọ thú, thiên tướng đến chầu người sinh năm giáp gặp là thị dã, tức thiên trù, thiên khố tới vị.

Chú giải ②: văn quý tức văn xương, văn hoa tức văn khúc, mão dậu lai triều lại kiêm hóa cát thị dã.

Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần;①

Phát không chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa. ②

Chú giải ①: khoa tinh rơi vào Kình Đà thiên thương bên trong, lại thêm thái dương ở thú, Thái Âm ở thìn, hóa cát ( cũng ) không vì mỹ dã.

Chú giải ②: tài nguyên rơi vào kiếp không, lâm hóa lộc bị chiếm đóng nơi thị dã.

Nhan hồi chết non, văn xương hỗ gặp thiên thương;①

Lý quảng nan phong ấn, kình dương lại phùng lực sĩ. ②

Chú giải ①: văn xương rơi vào thiên thương Kình Đà nơi thị dã.

Chú giải ②: dương nhận cũng lực sĩ cùng tồn tại cung mệnh thị dã.

Thất sát triều đấu, cả đời tước lộc vinh thiên;①

Tử phủ đồng cung, xử thế chung thân phúc dày. ②

Chú giải ①: thất sát thủ mệnh dần thân tí ngọ thị dã, dư cung không thuận theo đây đoạn.

Chú giải ②: dần thân an mệnh, người sinh năm giáp hóa cát, theo như vô giết chết đoạn. Nếu mệnh ở dần cung, ngọ thú tử phủ lai triều; mệnh ở cung thân, tử thìn tử phủ lai triều thành lành cách chi luận.

Tử vi ở ngọ vô sát thấu, vị trí chí công khanh;①

Thiên phủ lâm thú cung nơi, eo kim y tử. ②

Chú giải ①: giáp đinh đã sinh ra nhập cách được chính vị, chư cung giáng phúc.

Chú giải ②: giáp đã sinh ra, vô sát có thể y theo đây đoạn. Gia sát, mỹ ngọc khuyết điểm cũng.

Linh xương la vũ, nhu ưu đây vận lấy nhảy sông;①

Cự hỏa kình dương, phải tránh chung thân mà treo cổ. ②

Chú giải ①: vũ khúc sẽ văn xương, nhâm tân đã sinh ra, hạn bước kị phùng tới, tối kỵ thìn thú hai hạn, hoặc thìn thú tọa mệnh cũng thế. Đề phòng thủy ách tới hiểm, nhất tinh nhẹ hơn.

Chú giải ②: mệnh giá trị ngôi sao này, lại gặp ác hạn, đại tiểu nhị hạn tuần phùng, tất chủ tự ải nhảy sông hung hiểm nguy nan. Có thể cứu chữa vô phương, nếu cô đơn chung thân không khỏi cũng.

Mã đầu đới kiếm, nhục hình tổn thương mà chết non;①

Dương nhận đốm lửa, có thể áp chúng lấy uy quyền. ②

Chú giải ①: kình dương tọa mệnh thị dã. Ngọ thượng đẳng một, dính lên thứ hai, tử dậu thứ hai. Đây là dương nhận lạc hãm vậy. Dần thân tị hợi đà thủ cũng thế, thìn thú xấu chưa bất kị.

Chú giải ②: cùng tham lang gặp hỏa cùng đoạn.

Văn khúc vũ khúc, miếu vượng chỗ xuất tướng nhập tướng;①

Tả phụ hữu bật, hội cát lúc xanh tỏa vàng môn. ②

Chú giải ①: hợi âm dần dương tọa mệnh, chịu chức chủ quyền to. Vũ khúc thìn thú thứ nhất, xấu chưa thứ hai, mão thứ hai. Văn khúc tử vi vượng địa, gặp tả hữu là đắt cách luận.

Chú giải ②: tả hữu hoan hỷ nhất sẽ khoa lộc, chúng sinh tới cát.

Văn khúc văn xương sẽ liêm trinh, tắc chết yểu năm;①

Mệnh khoảng không hạn trống không cát cứu, tắc công danh lận đận. ②

Chú giải ①: hãm cung nơi, tị hợi địa mệnh thị dã. Đã người sinh năm tân độc nhất, kị tới.

Chú giải ②: có ngôi sao may mắn cứu chi phương khả.

Xương gặp bạo ở lại Quan cung mệnh, tắc yểu chiết hồi hình là hòa hợp. ①

Chú giải ①: tham lang gặp văn xương hãm địa đạo tới, ở hợi hoặc Quan cung mệnh gặp là. Thường nói: xương gặp bạo ở lại, toái thủ xương vỡ. Tham thủ mệnh tính ( trở xuống có sót )

Vũ khúc miếu viên, uy thanh lẫy lừng dịch;①

Tham võ đồng hành, năng lực phục người. ②

Chú giải ①: vũ khúc vu thần thú thứ nhất, xấu chưa thứ hai, mão dậu thứ hai. Hoan hỷ nhất tả hữu xương khúc hóa cát đến thấu, là quý cũng.

Chú giải ②: ba mươi năm sau phương nhiễu mập ra. Thường nói: tham võ không phát người thiếu niên.

Văn tinh ám củng, giả nghị cho phép vậy đăng khoa;①

Quyền lộc sinh phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng. ②

Chú giải ①: mệnh tài thiên cung quan hoặc hai bên giáp củng, lại gặp khoa tinh củng chiếu thị dã.

Chú giải ②: mệnh có quyền lộc, lại kiêm tam phương hóa cát củng cát thị dã.

Phu tử tuyệt lương, vận ở thiên thương vị;①

Đặng thông đói chết, hạn phùng thiên sứ tới hương. ②

Chú giải ①: cùng đặng thông đói chết cùng đoạn.

Chú giải ②: hạn ở sứ địa, lại phùng ác diệu, mà đến đây tránh khỏi.

Trọng du mãnh liệt, liêm trinh vào miếu sẽ đem quân;①

Tử vũ tài năng, thiên đồng được địa phùng lương cự. ②

Chú giải ①: quý sinh năm nhân tọa mệnh cung thân, nữ mệnh thứ hai.

Chú giải ②: dần thượng đẳng một, thân lần trước tới. Mệnh tọa dần cung, thân có cự nhật; mệnh tọa cung thân, dần có cự nhật lai triều thị dã.

Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc tới hương;①

Xử thế vinh hoa, khoa lộc thủ thân mệnh vị. ②

Chú giải ①: như mạng tài Quan cung phúc đức, gặp có kiếp không thị dã.

Chú giải ②: cùng quyền lộc ở phúc tài chi vị trí.

Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên có ngâm nước nguy nan;①

Vận phùng người đi viếng Tang Môn, lục châu có té lầu họa. ②

Chú giải ①: hai hạn gặp cung Thìn Tuất, phùng vũ xương ở đây thị dã.

Chú giải ②: hai hạn phùng tới, càng sẽ kiếp ngôi sao hướng chiếu, tất có mạo hiểm tai ương.

Sinh chỗ mang khoảng không, giống như bán thiên chiết sí;①

Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là sóng lớn lý đi thuyền.

Chú giải ①: thân mệnh ở hợi, tử giờ sinh; thân mệnh ở tị, ngọ giờ sinh. Biệt cung gặp có kiếp không cũng thế. Chỉ có thể bình thường độ nhật, ngẫu đột tử, chủ hung tang chi luận.

Hạng Võ anh hùng, vận đến kiếp không mà tang nước;①

Tây Thi khuynh mầu, mệnh phùng dương nhận lấy tổn hại thân. ②

Chú giải ①: hai hạn phùng kiếp không thị dã.

Chú giải ②: mệnh tọa dương nhận nơi thị dã.

Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã;①

Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương. ②

Chú giải ①: lộc tồn gặp hóa lộc thủ mệnh thị dã.

Chú giải ②: xương khúc ở mệnh gặp hữu cơ nguyệt thị dã.

Nhật nguyệt cùng lâm thêm vượng địa, vững bước mặt trăng chiết đan quế;①

Thất sát phá quân nên xuất ngoại, các loại tay nghề càng có thể thông. ②

Chú giải ①: ngày tỵ nguyệt dậu, sửu cung an mệnh thị dã.

Chú giải ②: phá ở mão dậu, giết ở tị hợi hợp đây luận.

Thiên lương văn khúc, vị trí tới thai võng;①

Âm ở lại phùng lương, định chủ phiêu bồng. ②

Chú giải ①: thiên lương ngọ cung thứ nhất, dần thứ hai, văn khúc cùng thiên lương đồng cung. Hoặc tử cung gặp văn khúc được địa chi sở, lương ở ngọ cung tới củng, Quan tới nhị phẩm cũng.

Chú giải ②: Thái Âm gặp thiên lương hãm hơn là cũng.

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tới tăng;①

Trinh tọa đồ vật này nọ, nhất định là hình tư hạng người. ②

Chú giải ①: tử vi thủ mệnh, gia sát thị dã, vô sát không phải đây luận.

Chú giải ②: mão dậu thủ mệnh, gia sát thị dã. Thường nói: trinh ở mão dậu, chỉ vô diện công nhân, gia sát chúng người là.

Vũ khúc nhàn cung nhiều xảo nghệ;①

Tham trinh hãm địa chỉ sát nhân. ②

Chú giải ①: tị hợi an mệnh, gia sát thị dã.

Chú giải ②: tị hợi an mệnh, gia sát thị dã.

Song lộc cũng củng, vị trí chí công khanh;①

Hai diệu cùng lâm, quan cư hầu bá. ②

Chú giải ①: mệnh có chính lộc, lại gặp hóa lộc thị dã. Người sinh năm giáp mệnh lộc ở dần, liêm trinh hóa lộc. Người sinh năm bính hoặc mậu, mệnh lộc ở tị, cùng tham hóa lộc. Đinh tị sinh ra, mệnh lộc ở ngọ, nguyệt võ hóa lộc, đã sinh ra cát, người sinh năm đinh bình thường, mặc dù phú quý không lâu, nãi Thái Âm phản bối, nguyên nhân bởi vậy. Canh sinh ra mệnh lộc ở thân, thái dương hóa lộc. Người sinh năm tân mệnh lộc ở dậu, cánh cửa cực lớn hóa lộc, tới không đẹp sao vậy?? Nhân trước dậu bên trên hóa cát nói đến. Nhâm sinh ra cung hợi, quý sinh ra tử cung, lộc phá hóa lộc. Bính nhân sinh vi □□□ giáo.

Chú giải ②: mệnh tại sửu, nhật nguyệt ở chưa; mệnh ở chưa, nhật nguyệt tại sửu; gọi là nhật nguyệt cùng lâm. Mệnh tại sửu, tị có ngày, dậu có nguyệt, vi nhật nguyệt tịnh minh. Mệnh ở chưa, mão có ngày, hợi có nguyệt, vi minh châu hai chiếu xấu. Chưa an mệnh, nhật nguyệt phản bối thủ chiếu, không vì mỹ dã.

Thơ nói: nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung, cũng rõ ràng tân ất sửu cao chót vót; chưa gặp được bính tân nhân tọa mệnh, tài Quan củng chiếu tất cả đều phong.

Lương ở lại Thái Âm, lại chỉ phiêu bồng tới khách;①

Liêm trinh thất sát, trái lại vi tích phúc người. ②

Chú giải ①: Thái Âm ở mệnh, cả đời khoái hoạt. Lương ở dần thân, nguyệt ở mão thần tị, câu vi hãm địa, hung cũng. Nếu ở vượng địa chỉ đôn hậu chi luận.

Chú giải ②: hãm địa hóa kị, người hạ tiện. Như giá trị miếu vượng trái lại vi tích phúc người. Giết ở ngọ vi thượng cách tới đoạn.

Cự cơ dậu bên trên hóa ngôi sao may mắn, liền có tài Quan cũng không ở bên trong. Cô bần nhiều thọ, phú quý tức yểu. Nếu gặp thái tuế tới tài Quan thiên phúc, hóa cát quyền.

Chú giải: khoa lộc mặc dù hoành phát, có khi cũng hoành phá.

Sống lộc thiên phùng, tất phần kết chương quán thế;①

Cự cơ ở mão, định vì công khanh tới quang vinh. ②

Chú giải ①: di chuyển có xương lộc hợp người thị dã.

Chú giải ②: ất tân nhân thượng các loại, đây mệnh không quý tức phú cũng.

Giết có giết mà không bị thương, giết sẽ có cứu; hình có hình mà cô đơn, chung thân không khỏi.

( trước đây có sót )□ thân tử thủ mệnh, nguyên nhân bởi vậy.

Mệnh như triều đấu hoặc ngưỡng đẩu, tắc cả đời tước lộc lấy vinh thiên. ②

Chú giải ②: thất sát thủ thân mệnh dã, hoặc thiên tài cung quan lộc không vì triều đấu, nãi ngưỡng đẩu chi luận cũng. Tí ngọ dần thân vi triều đấu, tam phương vi ngưỡng đẩu tới đoạn.

Đan trì quế trì, sớm toại ý chí thanh tao;①

Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái thần tử. ②

Chú giải ①: thềm son, thái dương vu thần tị; quế trì, Thái Âm vu dậu thú; giáp trì, nhật nguyệt tại sửu chưa an mệnh thị dã.

Chú giải ②: lộc tồn cùng hóa lộc thủ thân mệnh, hoặc tam phương di chuyển tài cung quan tương xung thị dã.

Thái dương Thái Âm sẽ xương khúc, tắc cả đời phú quý;①

Tả phụ hữu bật gặp tài Quan, tắc trứ tử khoác phi. ②

Chú giải ①: hợi âm dần dương tọa mệnh, thụ chức chủ quyền to.

Chú giải ②: như thìn thú an mệnh, chính bảy tháng người sống; xấu chưa an mệnh, bốn mươi nguyệt người sống. Càng thích tài Quan hai cung tới củng là nhất.

Văn khúc văn xương, xử thế tài năng tuấn tú;

Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu. ②

Chú giải ②: dần thân tị hợi an mệnh, gặp thiên mã hoặc tam phương gặp thiên lương, thái độ làm người có thể nào, du đãng phá gia. Nữ mệnh giá trị tới, thấp hèn cô bần.

Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại;①

Phủ tướng triều viên, lộc thực ngàn chung. ②

Chú giải ①: dần cung an mệnh thượng đẳng, cung thân thứ hai. Tị hợi gặp là không vì đẹp vậy. Nếu tị có ngày thủ viên, hợi có cự người bên trên cách. Hợi có ngày thủ viên, tị có cự người dưới cách. Thân có ngày thủ mệnh, dần có cự lai triều bên trên cách. Dần có ngày thủ viên, thân có cự đến chầu bình thường đoạn tới.

Chú giải ②: tài Quan hai cung tới triều hợp cục.

Lộc ở ngọ địa, Quan chi phí thanh hiển;①

Mặt trăng lặn cung hợi, chức vị cao chót vót. ②

Chú giải ①: người sinh năm đinh vi thượng, đã quý sinh ra thứ hai.

Chú giải ②: tức nguyệt lãng thiên môn cách cũng.

Khoa quyền đúng củng, vọt ba cấp vu vũ môn;①

Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện. ②

Chú giải ①: tam phương tứ chính củng chiếu thị dã.

Chú giải ②: an mệnh sửu cung, tị có ngày, dậu có nguyệt; an mệnh chưa cung, mão có ngày, hợi có nguyệt. Gọi là minh châu xuất hải, gia sát không thuận theo đây đoạn.

Cự cơ đồng cung, công khanh vị;①

Tham linh hợp thủ, là danh tướng. ②

Chú giải ①: ất quý sinh ra thượng đẳng, bính sinh ra thứ hai, người sinh năm đinh bình thường.

Chú giải ②: phải ở miếu vượng địa.

Phủ tướng cùng đi ở cung mệnh, cả nhà ăn lộc chịu ngàn chung;

Nhật nguyệt thêm lâm sinh vượng địa, vững bước bảng vàng đề tên nhánh. ②

Chú giải ②: ngày tỵ nguyệt dậu thị dã.

Thất sát phá quân nên làm nghề nguội;①

Cơ nguyệt đồng lương chỉ lại nhân. ②

Chú giải ①: thất sát phá quân rời xa nơi chôn rau cắt rốn mới là cát.

Chú giải ②: mệnh tọa cung Dần Thân, sẽ cơ nguyệt tác chủ văn chi đoạn.

Tử phủ nhật nguyệt ở vượng địa, kết luận sinh ra hình hầu khí;①

Liêm trinh ở chưa cũng cung thân, phú quý tung tin lan xa danh. ②

Chú giải ①: tử ở ngọ, ở thú, ngày ở mão thần tị, nguyệt ở dậu thú hợi, hóa lộc thị dã. Gia sát, mỹ ngọc khuyết điểm.

Chú giải ②: vô sát khả cát, gia sát bình thường.

( trung gian không biết có hay không sót. )

Nhật chiếu lôi môn ban ngày lúc sinh, vinh hoa phú quý tới lương thần;

Nguyệt lãng thiên môn đêm lúc sinh, tiến lộc phong ấn hầu quý khách.

Chú giải ①: ngày ở mão cung thị dã.

Chú giải ②: nguyệt ở cung hợi thị dã.

Phá quân nếu lâm cung Tý Ngọ, Quan chi phí thanh hiển tới tam công;①

Tham lang gặp hỏa sinh vượng địa, hào phú gia tài hầu bá quý. ②

Chú giải ①: vô sát cát đa là đắt.

Chú giải ②: thìn thú thứ nhất, xấu chưa thứ hai, tử dậu tị hợi không thuận theo đây luận.

Liêm trinh thất sát, lưu lạc thiên nhai;①

Cự hỏa kình dương, chết vào ngoại đạo. ②

Chú giải ①: an mệnh tị hợi, giá trị đây nhị tinh, không được giữ nhà thủ tổ, làm quan vi lại, quân thương lượng bên ngoài, thập phần vất vả.

Chú giải ②: mệnh gặp ngôi sao này, lại gặp ác sát, chủ có việc này.

Thiên phủ thiên tướng, là áo lộc chi thần, vi sĩ làm quan, tất chủ hanh thông hiện ra.

Nhật nguyệt xấu chưa trúng mục tiêu phùng, tam phương vô diệu phúc vô sanh; sứ gặp cát hóa chung không đẹp, gia sát sinh tai họa đến già bần.

Tả phụ văn xương hội cát ngôi sao, tước đăng tám vị;

Tham lang hỏa diệu phùng miếu vượng, danh trấn chư bang. ②

Chú giải ②: thìn thú an mệnh thứ nhất, xấu chưa thứ hai, tử mão dậu thứ hai, vô sát này luận.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ;①

Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự. ②

Chú giải ①: gặp thiên ất quý nhân thêm cát ở mệnh, này đoạn tới.

Chú giải ②: Lộc Mã thủ mệnh, thêm cát vô rất là cũng.

( trung gian không biết có hay không sót. )

Mệnh thật vận sinh, còn hạn mầm mà được mưa;①

Mệnh suy vận nhược giống như cỏ non lấy phùng sương. ②   sứ phi biếm xứng đồ đệ, tất chỉ hoàng tuyền tới khách.

Chú giải ①: mệnh tọa hãm bình thường. Chắc có ngôi sao may mắn bốn củng, vận hạn hành ở đẹp địa vi cát.

Chú giải ②: như mạng tọa hãm địa hóa tập, vận hạn lại phùng ác sát, bởi vậy làm việc bất toại, năm xưa hung tinh lại hướng, nguyên nhân bởi vậy.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày;①

Tử phủ đồng cung, tài Quan rõ ràng. ②

Chú giải ①: như ở mệnh cập cung thiên di, gặp là người thị dã.

Chú giải ②: cùng chung thân phúc dày cùng đoạn.

Khoa quyền lộc củng, nghe thấy danh tiếng tung tin;①

Mệnh vô chính diệu, hai họ kéo dài. ②

Chú giải ①: tam phương tứ chính giáp củng thị dã.

Chú giải ②: vô chính tinh thủ viên, tất cho làm con thừa tự, thứ sinh chi, hoặc ở rể, tùy mẫu sửa họ hoặc tá họ nuôi nấng tới sanh dã.

Kình dương vào miếu, phú quý song toàn;①

Đốm lửa vượng cung, trái lại thành phúc luận. ②

Chú giải ①: tứ mộ an mệnh, gặp kình dương đốm lửa thủ viên người, nếu hóa cát thượng đẳng, hóa kị chỉ trung cuộc tới đoạn.

Chú giải ②: cũng cùng dương hỏa vào miếu cùng đoạn, dần mão ngọ thú vượng sở cũng.

Thiên đồng thú cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý;

Cánh cửa cực lớn thìn cung bổn hãm cung, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót.

Vận phùng cát diệu, lỏng thanh bách tái lấy nan điêu;①

Ác sát thêm lâm, liễu thúy màu hồng mà bị tá. ②

Chú giải ①: thân mệnh có ngôi sao may mắn, vận hành chỗ liền có tiểu hạn bất toại, không vì không đẹp tới đoạn. Đại tiểu nhị hạn phùng ác sát không vì mỹ dã.

Chú giải ②: mệnh thân hãm địa, vận hạn lại làm ác địa, có ác sát lấy hung đoạn.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư cung tán đoạn ca phú chân giải

◎ chư cung tán đoạn ca phú chân giải

Chư tinh hạ xuống thập nhị cung bên trong, được địa miếu vượng, hãm địa hóa hung vận mệnh, thư tiền minh tải, tiền nhân vận số so với luận thôi tường. Họa phúc như vang, vạn đều bị ứng với cũng. Sợ tập người không rõ, theo như trải qua đoạn ở phía sau.

Trước bần về sau phú, Vũ Tham thủ thân mệnh tới cung;①

Xử thế vinh hoa, quyền lộc ở phúc tài chi vị trí. ②

Chú giải ①: vũ khúc cùng tham lang trong người mệnh thị dã. Chủ nhân trước khó sau dễ, không phát thiếu niên.

Chú giải ②: cùng khoa lộc thủ thân mệnh tướng cùng.

Văn xương văn khúc, thái độ làm người học nhiều đa năng;①

Tả phụ hữu bật, chủ tính khắc khoan khắc dày. ②

Chú giải ①: thìn tuất xấu mạt giờ sinh, đã hợi mão dậu an mệnh thị dã.

Chú giải ②: xấu mạt an mệnh, bốn mươi nguyệt người sống; thìn tuất an mệnh, chính bảy tháng người sống. Sửu cung an mệnh, đã dậu lai triều; chưa cung an mệnh, hợi mão lai triều thị dã.

Thiên phủ thiên tướng, vị trí đăng nhất phẩm tới quang vinh;①

Văn quý văn hoa, bước trắc cửu trọng chỗ. ②

Chú giải ①: thiên phủ ở ngọ thú, thiên tướng đến chầu người sinh năm giáp gặp là thị dã, tức thiên trù, thiên khố tới vị.

Chú giải ②: văn quý tức văn xương, văn hoa tức văn khúc, mão dậu lai triều lại kiêm hóa cát thị dã.

Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần;①

Phát không chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa. ②

Chú giải ①: khoa tinh rơi vào Kình Đà thiên thương bên trong, lại thêm thái dương ở thú, Thái Âm ở thìn, hóa cát ( cũng ) không vì mỹ dã.

Chú giải ②: tài nguyên rơi vào kiếp không, lâm hóa lộc bị chiếm đóng nơi thị dã.

Nhan hồi chết non, văn xương hỗ gặp thiên thương;①

Lý quảng nan phong ấn, kình dương lại phùng lực sĩ. ②

Chú giải ①: văn xương rơi vào thiên thương Kình Đà nơi thị dã.

Chú giải ②: dương nhận cũng lực sĩ cùng tồn tại cung mệnh thị dã.

Thất sát triều đấu, cả đời tước lộc vinh thiên;①

Tử phủ đồng cung, xử thế chung thân phúc dày. ②

Chú giải ①: thất sát thủ mệnh dần thân tí ngọ thị dã, dư cung không thuận theo đây đoạn.

Chú giải ②: dần thân an mệnh, người sinh năm giáp hóa cát, theo như vô giết chết đoạn. Nếu mệnh ở dần cung, ngọ thú tử phủ lai triều; mệnh ở cung thân, tử thìn tử phủ lai triều thành lành cách chi luận.

Tử vi ở ngọ vô sát thấu, vị trí chí công khanh;①

Thiên phủ lâm thú cung nơi, eo kim y tử. ②

Chú giải ①: giáp đinh đã sinh ra nhập cách được chính vị, chư cung giáng phúc.

Chú giải ②: giáp đã sinh ra, vô sát có thể y theo đây đoạn. Gia sát, mỹ ngọc khuyết điểm cũng.

Linh xương la vũ, nhu ưu đây vận lấy nhảy sông;①

Cự hỏa kình dương, phải tránh chung thân mà treo cổ. ②

Chú giải ①: vũ khúc sẽ văn xương, nhâm tân đã sinh ra, hạn bước kị phùng tới, tối kỵ thìn thú hai hạn, hoặc thìn thú tọa mệnh cũng thế. Đề phòng thủy ách tới hiểm, nhất tinh nhẹ hơn.

Chú giải ②: mệnh giá trị ngôi sao này, lại gặp ác hạn, đại tiểu nhị hạn tuần phùng, tất chủ tự ải nhảy sông hung hiểm nguy nan. Có thể cứu chữa vô phương, nếu cô đơn chung thân không khỏi cũng.

Mã đầu đới kiếm, nhục hình tổn thương mà chết non;①

Dương nhận đốm lửa, có thể áp chúng lấy uy quyền. ②

Chú giải ①: kình dương tọa mệnh thị dã. Ngọ thượng đẳng một, dính lên thứ hai, tử dậu thứ hai. Đây là dương nhận lạc hãm vậy. Dần thân tị hợi đà thủ cũng thế, thìn thú xấu chưa bất kị.

Chú giải ②: cùng tham lang gặp hỏa cùng đoạn.

Văn khúc vũ khúc, miếu vượng chỗ xuất tướng nhập tướng;①

Tả phụ hữu bật, hội cát lúc xanh tỏa vàng môn. ②

Chú giải ①: hợi âm dần dương tọa mệnh, chịu chức chủ quyền to. Vũ khúc thìn thú thứ nhất, xấu chưa thứ hai, mão thứ hai. Văn khúc tử vi vượng địa, gặp tả hữu là đắt cách luận.

Chú giải ②: tả hữu hoan hỷ nhất sẽ khoa lộc, chúng sinh tới cát.

Văn khúc văn xương sẽ liêm trinh, tắc chết yểu năm;①

Mệnh khoảng không hạn trống không cát cứu, tắc công danh lận đận. ②

Chú giải ①: hãm cung nơi, tị hợi địa mệnh thị dã. Đã người sinh năm tân độc nhất, kị tới.

Chú giải ②: có ngôi sao may mắn cứu chi phương khả.

Xương gặp bạo ở lại Quan cung mệnh, tắc yểu chiết hồi hình là hòa hợp. ①

Chú giải ①: tham lang gặp văn xương hãm địa đạo tới, ở hợi hoặc Quan cung mệnh gặp là. Thường nói: xương gặp bạo ở lại, toái thủ xương vỡ. Tham thủ mệnh tính ( trở xuống có sót )

Vũ khúc miếu viên, uy thanh lẫy lừng dịch;①

Tham võ đồng hành, năng lực phục người. ②

Chú giải ①: vũ khúc vu thần thú thứ nhất, xấu chưa thứ hai, mão dậu thứ hai. Hoan hỷ nhất tả hữu xương khúc hóa cát đến thấu, là quý cũng.

Chú giải ②: ba mươi năm sau phương nhiễu mập ra. Thường nói: tham võ không phát người thiếu niên.

Văn tinh ám củng, giả nghị cho phép vậy đăng khoa;①

Quyền lộc sinh phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng. ②

Chú giải ①: mệnh tài thiên cung quan hoặc hai bên giáp củng, lại gặp khoa tinh củng chiếu thị dã.

Chú giải ②: mệnh có quyền lộc, lại kiêm tam phương hóa cát củng cát thị dã.

Phu tử tuyệt lương, vận ở thiên thương vị;①

Đặng thông đói chết, hạn phùng thiên sứ tới hương. ②

Chú giải ①: cùng đặng thông đói chết cùng đoạn.

Chú giải ②: hạn ở sứ địa, lại phùng ác diệu, mà đến đây tránh khỏi.

Trọng du mãnh liệt, liêm trinh vào miếu sẽ đem quân;①

Tử vũ tài năng, thiên đồng được địa phùng lương cự. ②

Chú giải ①: quý sinh năm nhân tọa mệnh cung thân, nữ mệnh thứ hai.

Chú giải ②: dần thượng đẳng một, thân lần trước tới. Mệnh tọa dần cung, thân có cự nhật; mệnh tọa cung thân, dần có cự nhật lai triều thị dã.

Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc tới hương;①

Xử thế vinh hoa, khoa lộc thủ thân mệnh vị. ②

Chú giải ①: như mạng tài Quan cung phúc đức, gặp có kiếp không thị dã.

Chú giải ②: cùng quyền lộc ở phúc tài chi vị trí.

Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên có ngâm nước nguy nan;①

Vận phùng người đi viếng Tang Môn, lục châu có té lầu họa. ②

Chú giải ①: hai hạn gặp cung Thìn Tuất, phùng vũ xương ở đây thị dã.

Chú giải ②: hai hạn phùng tới, càng sẽ kiếp ngôi sao hướng chiếu, tất có mạo hiểm tai ương.

Sinh chỗ mang khoảng không, giống như bán thiên chiết sí;①

Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là sóng lớn lý đi thuyền.

Chú giải ①: thân mệnh ở hợi, tử giờ sinh; thân mệnh ở tị, ngọ giờ sinh. Biệt cung gặp có kiếp không cũng thế. Chỉ có thể bình thường độ nhật, ngẫu đột tử, chủ hung tang chi luận.

Hạng Võ anh hùng, vận đến kiếp không mà tang nước;①

Tây Thi khuynh mầu, mệnh phùng dương nhận lấy tổn hại thân. ②

Chú giải ①: hai hạn phùng kiếp không thị dã.

Chú giải ②: mệnh tọa dương nhận nơi thị dã.

Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã;①

Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương. ②

Chú giải ①: lộc tồn gặp hóa lộc thủ mệnh thị dã.

Chú giải ②: xương khúc ở mệnh gặp hữu cơ nguyệt thị dã.

Nhật nguyệt cùng lâm thêm vượng địa, vững bước mặt trăng chiết đan quế;①

Thất sát phá quân nên xuất ngoại, các loại tay nghề càng có thể thông. ②

Chú giải ①: ngày tỵ nguyệt dậu, sửu cung an mệnh thị dã.

Chú giải ②: phá ở mão dậu, giết ở tị hợi hợp đây luận.

Thiên lương văn khúc, vị trí tới thai võng;①

Âm ở lại phùng lương, định chủ phiêu bồng. ②

Chú giải ①: thiên lương ngọ cung thứ nhất, dần thứ hai, văn khúc cùng thiên lương đồng cung. Hoặc tử cung gặp văn khúc được địa chi sở, lương ở ngọ cung tới củng, Quan tới nhị phẩm cũng.

Chú giải ②: Thái Âm gặp thiên lương hãm hơn là cũng.

Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tới tăng;①

Trinh tọa đồ vật này nọ, nhất định là hình tư hạng người. ②

Chú giải ①: tử vi thủ mệnh, gia sát thị dã, vô sát không phải đây luận.

Chú giải ②: mão dậu thủ mệnh, gia sát thị dã. Thường nói: trinh ở mão dậu, chỉ vô diện công nhân, gia sát chúng người là.

Vũ khúc nhàn cung nhiều xảo nghệ;①

Tham trinh hãm địa chỉ sát nhân. ②

Chú giải ①: tị hợi an mệnh, gia sát thị dã.

Chú giải ②: tị hợi an mệnh, gia sát thị dã.

Song lộc cũng củng, vị trí chí công khanh;①

Hai diệu cùng lâm, quan cư hầu bá. ②

Chú giải ①: mệnh có chính lộc, lại gặp hóa lộc thị dã. Người sinh năm giáp mệnh lộc ở dần, liêm trinh hóa lộc. Người sinh năm bính hoặc mậu, mệnh lộc ở tị, cùng tham hóa lộc. Đinh tị sinh ra, mệnh lộc ở ngọ, nguyệt võ hóa lộc, đã sinh ra cát, người sinh năm đinh bình thường, mặc dù phú quý không lâu, nãi Thái Âm phản bối, nguyên nhân bởi vậy. Canh sinh ra mệnh lộc ở thân, thái dương hóa lộc. Người sinh năm tân mệnh lộc ở dậu, cánh cửa cực lớn hóa lộc, tới không đẹp sao vậy?? Nhân trước dậu bên trên hóa cát nói đến. Nhâm sinh ra cung hợi, quý sinh ra tử cung, lộc phá hóa lộc. Bính nhân sinh vi □□□ giáo.

Chú giải ②: mệnh tại sửu, nhật nguyệt ở chưa; mệnh ở chưa, nhật nguyệt tại sửu; gọi là nhật nguyệt cùng lâm. Mệnh tại sửu, tị có ngày, dậu có nguyệt, vi nhật nguyệt tịnh minh. Mệnh ở chưa, mão có ngày, hợi có nguyệt, vi minh châu hai chiếu xấu. Chưa an mệnh, nhật nguyệt phản bối thủ chiếu, không vì mỹ dã.

Thơ nói: nhật nguyệt cùng lâm luận đối cung, cũng rõ ràng tân ất sửu cao chót vót; chưa gặp được bính tân nhân tọa mệnh, tài Quan củng chiếu tất cả đều phong.

Lương ở lại Thái Âm, lại chỉ phiêu bồng tới khách;①

Liêm trinh thất sát, trái lại vi tích phúc người. ②

Chú giải ①: Thái Âm ở mệnh, cả đời khoái hoạt. Lương ở dần thân, nguyệt ở mão thần tị, câu vi hãm địa, hung cũng. Nếu ở vượng địa chỉ đôn hậu chi luận.

Chú giải ②: hãm địa hóa kị, người hạ tiện. Như giá trị miếu vượng trái lại vi tích phúc người. Giết ở ngọ vi thượng cách tới đoạn.

Cự cơ dậu bên trên hóa ngôi sao may mắn, liền có tài Quan cũng không ở bên trong. Cô bần nhiều thọ, phú quý tức yểu. Nếu gặp thái tuế tới tài Quan thiên phúc, hóa cát quyền.

Chú giải: khoa lộc mặc dù hoành phát, có khi cũng hoành phá.

Sống lộc thiên phùng, tất phần kết chương quán thế;①

Cự cơ ở mão, định vì công khanh tới quang vinh. ②

Chú giải ①: di chuyển có xương lộc hợp người thị dã.

Chú giải ②: ất tân nhân thượng các loại, đây mệnh không quý tức phú cũng.

Giết có giết mà không bị thương, giết sẽ có cứu; hình có hình mà cô đơn, chung thân không khỏi.

( trước đây có sót )□ thân tử thủ mệnh, nguyên nhân bởi vậy.

Mệnh như triều đấu hoặc ngưỡng đẩu, tắc cả đời tước lộc lấy vinh thiên. ②

Chú giải ②: thất sát thủ thân mệnh dã, hoặc thiên tài cung quan lộc không vì triều đấu, nãi ngưỡng đẩu chi luận cũng. Tí ngọ dần thân vi triều đấu, tam phương vi ngưỡng đẩu tới đoạn.

Đan trì quế trì, sớm toại ý chí thanh tao;①

Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái thần tử. ②

Chú giải ①: thềm son, thái dương vu thần tị; quế trì, Thái Âm vu dậu thú; giáp trì, nhật nguyệt tại sửu chưa an mệnh thị dã.

Chú giải ②: lộc tồn cùng hóa lộc thủ thân mệnh, hoặc tam phương di chuyển tài cung quan tương xung thị dã.

Thái dương Thái Âm sẽ xương khúc, tắc cả đời phú quý;①

Tả phụ hữu bật gặp tài Quan, tắc trứ tử khoác phi. ②

Chú giải ①: hợi âm dần dương tọa mệnh, thụ chức chủ quyền to.

Chú giải ②: như thìn thú an mệnh, chính bảy tháng người sống; xấu chưa an mệnh, bốn mươi nguyệt người sống. Càng thích tài Quan hai cung tới củng là nhất.

Văn khúc văn xương, xử thế tài năng tuấn tú;

Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu. ②

Chú giải ②: dần thân tị hợi an mệnh, gặp thiên mã hoặc tam phương gặp thiên lương, thái độ làm người có thể nào, du đãng phá gia. Nữ mệnh giá trị tới, thấp hèn cô bần.

Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại;①

Phủ tướng triều viên, lộc thực ngàn chung. ②

Chú giải ①: dần cung an mệnh thượng đẳng, cung thân thứ hai. Tị hợi gặp là không vì đẹp vậy. Nếu tị có ngày thủ viên, hợi có cự người bên trên cách. Hợi có ngày thủ viên, tị có cự người dưới cách. Thân có ngày thủ mệnh, dần có cự lai triều bên trên cách. Dần có ngày thủ viên, thân có cự đến chầu bình thường đoạn tới.

Chú giải ②: tài Quan hai cung tới triều hợp cục.

Lộc ở ngọ địa, Quan chi phí thanh hiển;①

Mặt trăng lặn cung hợi, chức vị cao chót vót. ②

Chú giải ①: người sinh năm đinh vi thượng, đã quý sinh ra thứ hai.

Chú giải ②: tức nguyệt lãng thiên môn cách cũng.

Khoa quyền đúng củng, vọt ba cấp vu vũ môn;①

Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện. ②

Chú giải ①: tam phương tứ chính củng chiếu thị dã.

Chú giải ②: an mệnh sửu cung, tị có ngày, dậu có nguyệt; an mệnh chưa cung, mão có ngày, hợi có nguyệt. Gọi là minh châu xuất hải, gia sát không thuận theo đây đoạn.

Cự cơ đồng cung, công khanh vị;①

Tham linh hợp thủ, là danh tướng. ②

Chú giải ①: ất quý sinh ra thượng đẳng, bính sinh ra thứ hai, người sinh năm đinh bình thường.

Chú giải ②: phải ở miếu vượng địa.

Phủ tướng cùng đi ở cung mệnh, cả nhà ăn lộc chịu ngàn chung;

Nhật nguyệt thêm lâm sinh vượng địa, vững bước bảng vàng đề tên nhánh. ②

Chú giải ②: ngày tỵ nguyệt dậu thị dã.

Thất sát phá quân nên làm nghề nguội;①

Cơ nguyệt đồng lương chỉ lại nhân. ②

Chú giải ①: thất sát phá quân rời xa nơi chôn rau cắt rốn mới là cát.

Chú giải ②: mệnh tọa cung Dần Thân, sẽ cơ nguyệt tác chủ văn chi đoạn.

Tử phủ nhật nguyệt ở vượng địa, kết luận sinh ra hình hầu khí;①

Liêm trinh ở chưa cũng cung thân, phú quý tung tin lan xa danh. ②

Chú giải ①: tử ở ngọ, ở thú, ngày ở mão thần tị, nguyệt ở dậu thú hợi, hóa lộc thị dã. Gia sát, mỹ ngọc khuyết điểm.

Chú giải ②: vô sát khả cát, gia sát bình thường.

( trung gian không biết có hay không sót. )

Nhật chiếu lôi môn ban ngày lúc sinh, vinh hoa phú quý tới lương thần;

Nguyệt lãng thiên môn đêm lúc sinh, tiến lộc phong ấn hầu quý khách.

Chú giải ①: ngày ở mão cung thị dã.

Chú giải ②: nguyệt ở cung hợi thị dã.

Phá quân nếu lâm cung Tý Ngọ, Quan chi phí thanh hiển tới tam công;①

Tham lang gặp hỏa sinh vượng địa, hào phú gia tài hầu bá quý. ②

Chú giải ①: vô sát cát đa là đắt.

Chú giải ②: thìn thú thứ nhất, xấu chưa thứ hai, tử dậu tị hợi không thuận theo đây luận.

Liêm trinh thất sát, lưu lạc thiên nhai;①

Cự hỏa kình dương, chết vào ngoại đạo. ②

Chú giải ①: an mệnh tị hợi, giá trị đây nhị tinh, không được giữ nhà thủ tổ, làm quan vi lại, quân thương lượng bên ngoài, thập phần vất vả.

Chú giải ②: mệnh gặp ngôi sao này, lại gặp ác sát, chủ có việc này.

Thiên phủ thiên tướng, là áo lộc chi thần, vi sĩ làm quan, tất chủ hanh thông hiện ra.

Nhật nguyệt xấu chưa trúng mục tiêu phùng, tam phương vô diệu phúc vô sanh; sứ gặp cát hóa chung không đẹp, gia sát sinh tai họa đến già bần.

Tả phụ văn xương hội cát ngôi sao, tước đăng tám vị;

Tham lang hỏa diệu phùng miếu vượng, danh trấn chư bang. ②

Chú giải ②: thìn thú an mệnh thứ nhất, xấu chưa thứ hai, tử mão dậu thứ hai, vô sát này luận.

Thiên khôi thiên việt, cái thế văn vẻ;①

Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự. ②

Chú giải ①: gặp thiên ất quý nhân thêm cát ở mệnh, này đoạn tới.

Chú giải ②: Lộc Mã thủ mệnh, thêm cát vô rất là cũng.

( trung gian không biết có hay không sót. )

Mệnh thật vận sinh, còn hạn mầm mà được mưa;①

Mệnh suy vận nhược giống như cỏ non lấy phùng sương. ②   sứ phi biếm xứng đồ đệ, tất chỉ hoàng tuyền tới khách.

Chú giải ①: mệnh tọa hãm bình thường. Chắc có ngôi sao may mắn bốn củng, vận hạn hành ở đẹp địa vi cát.

Chú giải ②: như mạng tọa hãm địa hóa tập, vận hạn lại phùng ác sát, bởi vậy làm việc bất toại, năm xưa hung tinh lại hướng, nguyên nhân bởi vậy.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày;①

Tử phủ đồng cung, tài Quan rõ ràng. ②

Chú giải ①: như ở mệnh cập cung thiên di, gặp là người thị dã.

Chú giải ②: cùng chung thân phúc dày cùng đoạn.

Khoa quyền lộc củng, nghe thấy danh tiếng tung tin;①

Mệnh vô chính diệu, hai họ kéo dài. ②

Chú giải ①: tam phương tứ chính giáp củng thị dã.

Chú giải ②: vô chính tinh thủ viên, tất cho làm con thừa tự, thứ sinh chi, hoặc ở rể, tùy mẫu sửa họ hoặc tá họ nuôi nấng tới sanh dã.

Kình dương vào miếu, phú quý song toàn;①

Đốm lửa vượng cung, trái lại thành phúc luận. ②

Chú giải ①: tứ mộ an mệnh, gặp kình dương đốm lửa thủ viên người, nếu hóa cát thượng đẳng, hóa kị chỉ trung cuộc tới đoạn.

Chú giải ②: cũng cùng dương hỏa vào miếu cùng đoạn, dần mão ngọ thú vượng sở cũng.

Thiên đồng thú cung vi phản bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý;

Cánh cửa cực lớn thìn cung bổn hãm cung, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót.

Vận phùng cát diệu, lỏng thanh bách tái lấy nan điêu;①

Ác sát thêm lâm, liễu thúy màu hồng mà bị tá. ②

Chú giải ①: thân mệnh có ngôi sao may mắn, vận hành chỗ liền có tiểu hạn bất toại, không vì không đẹp tới đoạn. Đại tiểu nhị hạn phùng ác sát không vì mỹ dã.

Chú giải ②: mệnh thân hãm địa, vận hạn lại làm ác địa, có ác sát lấy hung đoạn.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button