Tử vi

Chư tinh thể tính cách trong Tử vi

Muốn đoán số được chắc chắn và dễ dàng cần phải thuộc các tính cách của sao, nhất là chính tinh, trung tinh, và những bàng tinh quan trọng. Vậy sau đây, tôi trình bày mỗi vì sao với đủ tính chất của nó theo thể thơ:

A> CÁC CHÍNH TINH

SAO TỬ VI

Cũng gọi là Đế tinh: Nam bắc đầu: Thổ

Bạn đang xem: Chư tinh thể tính cách trong Tử vi

Tử vi, Miếu: Tí Ngọ Dần Thân?

Vượng thì Thìn Tuất, Địa; phân Sửu Mùi

Bình nơi Tỵ, Hợi đôi nơi

Cùng là Mão, Dậu ấy ngôi rành rành.

Tử vi mặt đỏ lưng dầy

Tính thời trung hậu, mặt đầy phương phí;

Khôi Việt, Tả Hữu tương kỳ

Thiên Tướng, Xương Khúc quyền uy tương phò

Gặp phủ là thần giữ kho

Gặp sát, Tử lại ban cho quyền hành.

Chế được hung ác Hoả Lính,

Sợ gặp Tuần, Triệt, Đà, Kiếp, Không.

Mệnh, Thân : Tử, Phá ở cung.

Sửu, Mùi, Thìn, Tuất bất trung bất nghì;

Trừ tuổi tứ Mộ khá hay

Lại thêm Cát diệu hẹn ngày giàu sang

Đồng cung Đế với Tham Lang

Ngộ không tài đến lại tan dễ dàng

Thê, Nô, Bào, Giải cung nhàn.

Tử Không Cát diệu mọi đàng khản kha

Vi ở Ngọ tránh xa Hình Kỵ

Người Giáp, Đinh hay Kỷ nên danh

Quyền Khoa gặp được Đế tinh

Mệnh nơi Tỵ, Ngọ hiển vinh muôn bề

Lộc, Mã được ngồi kề Tử, Phủ

Ơ Dần Thân phú hậu chung thân

Quyền, Sát gặp Tử khá mong

Hư danh thụ ấm Không Vong lẫn cùng

Hoặc Phá gặp nơi cung Tìn Tuất

Có bạc tiền nhưng cóc danh chi

Tử Phòng mưu lược đáng ghi

Kỵ, Quyền, Tử, Phủ họp bầy một phương.

Đế toạ Mệnh triều vương da cát

Hoặc cung Quan hẹn bước kim dư

Phu, Bật giáp: Tham, Đế ư

Chức nên tôn trọng, dâm ô cũng là

Không Kiếp ấy, ác tà đáng sợ

Tứ Sát kia (Kình Đà Linh Hỏa) ám trợ hung tinh

Ay là thoát tục chi tăng

Nếu là có Vũ dự phần bán buôn

Còn Nữ mệnh xem tường sau trước

Tử, Phá, Tham ước đa dâm

Hoặc Đào hoà ắt gian truân

Duyên may khó sớm dự phần phụng loan

Giải thích: Sao Tử vi là chủ tể của các sao, chủ về uy quyền, tài lộc và phúc đức, nên an ở cung nào thường giáng phúc cho cung đó. Tử vi gặp đựoc các trung tinh như Khôi, Việt, Xương Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Long Phượng thì coi như là quần thần khánh hội, tất có uy quyền hiển hách. Hưởng phú quý trọn đời.

Gặp Thất sát làm cho sao này thêm mạnh, nếu đứng đồng cung với Thất sát thì coi như vua đeo kiếm báu. Gặp các hung tinh như Linh, Hỏa, Khốc, Hư, Đà, Kình v.v.. Tử vi có thể chế ngự được; Nhưng kỵ nhất là gặp Địa không và Địa kiếp, Tử vi không còn khả năng được bao nhiêu, nên trọn đời thường trắc trở, lao tâm. Nếu Tử vi gạp phải Tuần, Triệt mà đóng ở cung Mệnh thì chác là khắc một trong hai bố mệ, bằng không cũng sớm ly gia hương.

Tử vi ở cung Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thì tốt lắm, nhưng nếu ở cung Tỵ, Hợi. Mão, Dậu gọi là bình hoà, không gặp được trung tinh đắc cách thì khó mà giàu sang.

Tử vi mà gặp Tham Lang, nhất là ở cung Tý, Hợi, mão, Dậu là hạng người bi quan yếm thế, thưòng ngã vào nghiệp tu hành thì mới được yên thân.

SAO THIÊN CƠ

(Nam tinh chủ phúc thọ – thuộc Mộc)

THIÊN CƠ Miếu; Tí Ngọ cung

Vượng thì Mão Dậu, Địa Dần Thân

Bình nơi Tỵ, Hợi, Ích Thìn Tuất

Hãm ở Sửu Mùi khá rõ phân.

Thiên Cơ thuộc Mộc mình dài

Tâm từ, tính cấp đa tài đa mưu;

Xương Khúc, Tả Hữu văn ưu,

Mày xanh tóc tốt tàilưu ai tày

Cự, Cơ ở Mão khá hay,

Cát đa phú quí tốt thay lạ thương

Thiên cơ: Mùi Sửu hãm phương

Kỵ, hình, không, kiếp, đà, dương, đán

Cơ, lương, tả hữu cùng xương

Văn thi lỗi lạc, Vũ thường tinh thông

Cơ, Lương, Sát, Phá, ngộ không (Vong)

Dấn thân cửa Phật khởi vòng ưu tư

Nữ mệnh cát diệu gặp Cơ,

Hội cùng Quyền Lộc ích phu vô cùng.

Kình Đà, Hóa Kỵ phá xung

Lại là tàn tật, tư thông âm thầm.

Đồng cung Cơ gặp Thái Am

Goá chồng, tì thiếp gian dâm đáng bỏ

Ơ cung Mão, Dâu, Dần, Thân

Nữ mệnh Cơ, Cự tuy dâm nhưng giầu

Cơ, Lương cư Tuất cùng nhau

Là tay chính trị lại mưu binh hùng

Đàn ông Cơ, Cự mệnh trung

Hoặc Tài, Quan ở Tỵ cung hết nhà

Nhị hạng Cơ Lộc xem qua

Nam nữ đều phát đổi ra tân kỳ.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương rất hay

Mệnh cung phải ở vào ngay Thân Dân

Cơ, Lương, Tham, nguyệt đồng thân

Ngày đêm buôn bán tảo tần bốn phương

Sinh Tân, At; mệnh Mão cung

Cự, Cơ, Tả Hữu, Văn Xương anh tài

Sinh năm Bính, kém một vài

Năm Đinh bình dị, ra ngoài các cung

Thìn Tuất, Cơ, Lương đứng cùng

Kình Đà, Linh Hỏa, ba phương chiếu về

Lại gặp Thiên Tướng đáng chê,

Là tay võ hiệp hoặc nghề tăng ni

Dần, Thân, Cơ, Nguyệt khá hay

Diệu, Xương lại gặp văn thi dâm tàng

Khốc, Hư gặp Cơ chớ màng

Bênh lao phải liệu lo loan lấy mình.

Giải thích: Mệnh gặp được THIÊN CƠ Miếu, Vượng hay Đắc địa thì người hơi cao, hơi gầy, da trắng, thông minh, khôn ngoan, có nhiều mưu trí, có óc kinh bang tế thế, bản chất nhân hậu, từ thiện, được hưởng sang giầu. Nếu mà có những trung tinh đắc cách như Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Quang Quí, Khoa, Quyền Lộc và cả Song Hao nữa càng được nhiều trung tinh ấy càng đẹp, có thể hưởng phú quí song toàn, uy danh lừng lẫy.

Nếu Cơ đắc địa mà gặp Hỏa, Linh, Hình lằngười khéo tay, giỏi về máy móc và thủ công.

Nếu Cơ đóng ở Mão Dâu, mà gặp được cách song Hao (tức là Đại Tiểu Hao) ở đó thì hưởng được phú quí, nhất là năm At, Kỷ, Bính Tân thì thật là toàn mỹ.

Cơ đác địa mà gặp phải Tuần Triệt là số ly hương, bôn ba vè sinh kế, khó tránh được tật nguyền tai nạn, nếu không thì cũng chết yểu, hoặc đi tu

Cơ hãm địa cũng có óc kinh danh, kém thông minh, những cũng có tài ba và cũng được đủ no ấm sống lâu.

Cơ hãm địa mà gặp được Tuần Triệt đỡ được đôi phần. Nếu nữ mệnh gặp cách hãm này thì thường là gian xảo và bất chính, phi yểu tắc bần, chồng con cũng dang dở hay làm lẽ.

SAO THÁI DƯƠNG

(Biểu tượng mặt trời (Nhật) nam tinh Dương Hỏa Chủ về Quan Lộc)

Thái dương miếu ở Mão cung,

Vương ở Ngọ, Tỵ, Thìn, Dần, một phương

Bình thì ở Dậu khá tường,

Hãm : Tuất, Hợi, Tí, Sửu cung rõ ràng.

Thái dương, mặt hóp thân gày

Thông minh, tươm tất, thảo ngay, hoà hiền

Canh nhân: Ngọ mệnh khá khen,

Nhâm nhân: Ngọ mệnhquí quyền tinh thông

Giảp nhân: Hợi mệnh vô dung;

Từ Mùi đến Sửu bần cùng khốn thay;

Dương Đà, Không Kiếp ăn mày

Đa phiền tâm sự tính ngày lo đêm

Da đen sắc hãm tính hen

Kyk, Đà: tật mục chẳng yên mọi đường

Thái dương miếu vượng mệnh phương

Loài người trung nghĩa tính cương lạ lung;

Tốt nhất lại chiếu Thái Am

Tử vi, Tả Hữu, Lộc Quyền cát tinh

Dương mà cư Hợi u minh

Gặp Khoa Quyền Lộc hóa thành giàu sang

Dương hội Tả Hữu; Tài, Quan

Cũng là Khôi Việt, Khúc Xương lẫy lừng

Tử cung Bát toạ cung Dương

Cát tinh hội họp sanh phường quí nhi

Cự, Phá thụ ám Dương này

Mắt mờ lao khó, thị phí suốt đời

Linh, Hỏa, Hình, Kỵ cùng nơi

Dễ sinh tai hoạ khó rời tránh xa

Sửu Mùi: Nhật, Nguyệt xem qua

Đối cung có mệnhắt là rạng danh

Cùng cư Mùi,Sửu cho minh

Tam phương vô cát khó thành được công

Bấy giờ gần gặp Tuần Không

An Quang, Thiên Quí, Khúc Xương chiếu miền

Cũng là văn cách thánh hiền

Khác nào Nhật, Nguyệt các tín hợp cùng

Sát tinh Nhật, Nguyệt hãm cung

Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn

Kình, Đà,Diệu, Kỵ, Kiếp, Không

Lại là đôi măt chẳng mong được dùng

Nhật, Mộc, Mã tại Tỵ cung

Trường sinh, Phụ Bật hợp cùng; phú vinh

Bằng gặp Tướng An: binh hùng

Phải thờ loạn thế mới thành công to

Nhật, Nguyệt địa chiếm chớ ngờ

Cát tinh gia hội đợ chờ thềm cung

Mệnh Nhật Nguyệt, gặp Triêt Không

Đóng cung Giải ách, hợp cùng hỏa Linh

Có Kình, Đà, Kỵ khá kinh

Lưng còng, mắt chịu tật hình chẳng ngoa

Nữ Mệnh: Dương chiếm ắt là

Phu nhân, nếu chẳng gặp ta ác tinh

Dương, Cự, Hao thật không lành

Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi

Cước giải: Sao Thái dương thường gọi là Nhật, cung như Thái âm thường thường gọi là Nguyệt. Một bên tượng trưng mặt trời, một bên la mặt trăng. Mật trời phải đứng ở dương phương, từ Dần đến Dậu thì sáng sủa, còn mặt trăng đứng ở âm phương, từ Dậu đến Sửu thì mới đẹp, tuy nhiên có nhiều cách hãm mà tốt, cần được chú ý.

Đối với Nam mệnh, Nhật Miếu, Vượng hay Đắc địa thì con người vừa tầm, mặt vuông vắn, da hồng hào, dáng điệu đường bệ, thông minh, cương nghị, nhân hâu. Người sinh ban ngày và là Dương nam, Dương nữ thì tốt tăng lên, nhưng nếu sinh về đêm, mà lại là âm thì tốt bị chết giảm

Nhật Miếu, Vượng, Đắc địa gặp được trung tinh hội như Xương, khúc, tả, Hứu, Tam Hóa, Khôi việt, đựơc cách nào cũng tốt chủ về tài quan vinh hiển. Nhưng nếu gạp phải Tuần, Triệt án ngữ thì trọn đời không toại ý, thường bị bệnh đau đầu, khí huyết kem, cần phải ly hương lập nghiệp mơi hay Nếu trường hợp trên gặp phải ác tinh, như Kình đà, Không kiếp, Diệu, Hình, Kỵ, thì trở nên

trắc trở công danh tiền tài khi có khi hết, lại hay gặp ta ương

Nếu Nhật đắc địa mà gặp riêng sao Hóa Kỵ, không có ác tinh khác tất biến thành tốt đẹp vô cung, giàu sang và sống lâu.

NHẬT HÃM ĐỊA: Thân hình bé nhỏ, mặt choắc, tính ương gàn, kém bền chí, mắt kém, trọn đời vất vả, về già mới khá giả được.

Nếu hãm mà gặp được Tam Hóa hay Xương khúc, Đào hồng, Tả hữu, Khôi việt, hay Hảo linh đắc địa tất biết ra tốt đẹp về tài danh.

Nếu gặp được Tuần, Triệt, thì cũng trở nên khá, tuy thường ly hương lập nghiệp.

Nếu hãm mà gặp ác tinh nữa như Kình, Đà, Không, Kiếp, Diêu, Hình thì tai ương khủng khiếp và yểu.

Đối với nữ mệnh, nếu Nhật đắc địa như các cách trên trì phúc thọ song toàn. Nếu gặp các cách hãm như trên thì thương đau yếu, ly hương, lập gia đình muộn hay làm lẽ mới khỏ cảnh ly tan. Nếu lắm ác tinh nữa thì khăc hạichồng con, chỉ sống lang bạt, không thì yểu tử.

SAO VŨ KHÚC

(Bắc đẩu tinh – Thuộc Kim – Chủ về Tài Bạch)

Vũ Khúc Thìn Tuất mệnh Thân

Hoặc là Mùi Sửu cát tinh hợp phường

Quyền Lộc, Tả Hữu, Khúc Xương

Uy danh hống hách vang lừng chẳng hư

Tứ Mộ : Tham, Vũ đồng cư

Ngoài 30 tuổi mới dư dả dùng;

Nếu gạp Kiếp Sát thủ trung

Lại là tiền phú hậu bần chẳng sai

Vũ, Khúc, Lộc, Mã an bài

Buôn xa hoạch phát ít người dám đương

Vũ, Phá: Tỵ Hợi bất lương

Nếu có Tham, Sát ắt không ra gì

Hoặc đò tể, hoặc yểu vi

Vũ mệnh cung Mão quí thay phải tường

Vũ nơi Tuất Hợi ba phương

Gặp, Nguyệt, Tham, Kỵ trẻ thường lao đao

Liêm, Tham, Vũ, Phá chiếu vào

Mệnh viên có Đế dồi dào lắm thay

Vũ Khúc, Văn Khúc rất hay

Ơ nơi vắc địa là tay anh hùng

Vũ, Hóa (Lộc Quyền) Thất Sát ở cung

Thai Tọa, Khoi Việt ba cung chiếu về

Ay là phát võ uy nghi

Miếu Vã, Khôi Việt, chức thì tài quan

Tũ Tham : tài bạch khá tường

Không gia ác sát ấy phương hoạch tài

Hợi cung : Vũ, Hỏa trung lai

Người sinh Giáp Kỷ, Nhâm thời pú gia

Dần, Thân, Vũ Khúc thế mà

Gặp Khoa, Quyền, Lộc ắt là Thạch Vương (Thạch sùng, Vương Khải)

Vũ, Tham, Sát, Kỵ là phường

Làm nghề kỹ nghệ tinh tường sinh nhai

Vũ, Kình, Quả, Tú, chớ sai

Hoặc Vũ, Liêm, Phá trọn đời tai ương (nhất là ở hãm địa)

Vũ khúc, Kiếp Sát, Kình Dương

Là hạng ác độc Không lường hiểm nguy

Gặp Vũ, Tham, Phá phải suy

Nếu không cát diệu đắm mê nhục tình

Vũ Khúc goi Quả tú tinh

Nữ mệnh gặp phải cướp tranh quyền chồng

Vũ khúc mà ở mệnh cung

Ngoài thì đầu nhỏ, bên trong nốt ruồi.

Giải thích: Vũ Khúc gọi là tài tinh chủ về tiền bạc. Đóng tại mệnh, vóc người vừa tầm, thường ở xa nhà hay là khắc cha mẹ anh em, khăc vợ hay chồng, liêm con.

Vũ Miếu địa ở Sửu Mùi, Thìn, Tuất, là người thông minh có chí lớn, có óc kinh doanh, nếu gặp được cát tinh như Tam Hóa, Tả Hữu, Khôi, Việt, Xương Khúc, tất được phú quí hiền vinh trọn đời, nhưng phải ngoài 30 tuổi mới thành đạt. Tráilại nếu đắc địa mà gặp Kiếp, Sát thì biến ra tiền phú hậu bần, tức khoảng ngoài55 sa sút.

Vũ tại Mão Dậu tuy cũng khá nhưng hay ốm đau và dễ bị tai nạn.

Vũ hãm địa ở Tỵ, Hợi là người lẩn thẩn, hay than vặt, suốt đời lao đao về tiền tài và danh vọng. Nhưng nếu hãm mà gặp được Xương Khúc, Khôi, Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc thì làm nghề kỹ nghệ thủ công hay buôn bán có thể khá giả được và hưởng được tuổi thọ. Bằng như vừa

hãm địa lại vừa gặp ác tinh như Kỵ, Hình, Diêu thì mắc tai nạn khủng khiếp, ắt là yểu tử. Trái lại nếu hãm địa mà gặp Hỏa Tinh mà người sinh năm Giáp, Kỷ thì có thể trở nên giàu sang.

Đối với nữ mệnh vũ Miếu, Vượng hay Đắc địa là người đảm đang, giàu có, nếu có cát tinh hội họp nữa thì phú quí tột đọ. Nhưng phải lập gia đình muộn mới tránh được nỗi buồn đau.

Gặp hãm địa thì cũng là người đảm đang đấy nhưng tham lam bạo tàn, suốt đời lao tâm khổ tứ vì bệnh tật tai họa, néu gặp cả ác tinh ám hại nữa thì là hạng lăng loàn, khắc chồng hại con khó tránh được tai ương yểu tử.

SAO THIÊN ĐỒNG

(Thủy đới Thổ – Nam đẩu tinh – chủ : Phúc đức)

Đồng miếu : Tỵ Hợi, Vương : Tí Thân

Bính thì : Mão, Dậu, Tuất, Thìn cung

Lợi về độc chiếm nơi Dần ấy

Hãm ở Ngọ Mùi Sưue khá thông.

Thiên Đồng đầu lớn lưng dầy,

Hình thời phì mãn, tượng rày phương viên

On lương vả lại hòa hiền,

Khoa Quyền tấu hợp cỏ quyền có uy

Đồng đóng mệnh, tính đổi thay,

Là sao thọ khảo phúc đầy đáng ghi

Hảo, Linh, Không, Kiếp kể chi

Gặp Đồng : bần khổ cùng thì u mê.

Thiên lương Nguyệt đức chiếu kề,

At là mô phật hướng về tăng ni

Đồng nơi Tuất Ngọ yên vì,

Hãm cung, nhưng tuổi Đinh thì hiển vinh;

Nếu có Hóa kỵ thêm xinh

Ay là ứng hợp giúp thành giàu sang.

Đồng. Lương cùng hội Dần, Thân,

Vừa giàu vừa thọ giữ phần yên vui

Đồng, Lương, Linh,Kỵ, Quyền, Khôi

Lại gia song Lộc hoạch tài phú thương

Đồng, Lương, Cự đóng 3 phương

Tam Hóa, Tả Hữu là Phường tài năng

Đông, Nguyệt cùng ở Ngọ cung

Sát tinh hội hợp : kỷ công ấy nghề:

Nếu gặp được Kình dương kia,

Mà tuổi Bính, Mậu, biên thuỳ tướng công

Đồng, Nguyệt : Tí, gái hoa dung,

Gặp Tang, Diêu, Khốc; khóc chồng lắm phen.

Cước giải: Đồng tọa thủ, người mập, hơi thấp, chân tay ngắn, da trắng, mặt vuông.

ĐỒNG : MIẾU, VƯỢNG hay ĐẮC địa là hạn nhân hậu, hay thích thay đổi công việc, nhà cửa, ý kiến, tuy đựơc hưởng giàu và thọ.

Nhưng nếu đóng ở Tỵ, Hợi thì là khách phiêu lưu, lại khắc những người tuổi Đinh và Canh, trong đời thường gặp nhiều bất mãn.

Nếu gựp nhiều cát tinh hội thì phú quí tột bực. Trái lại nếu gặp phải hung tinh như Hình, Kỵ, Linh Hỏa, Kình Đà, Không Kiếp, thì tuy được no ấm, song trọn đời lao tâm, khổ tứ, dễ mắt bịnh ở bộ tiêu hóa.

ĐÒNG : HÃM ĐỊA ở Ngọ, Mùi, Sửu là kẻ kém thông minh, nông cạn thịch chơi bời ăn uống, tuy thọ, nhưng lao đao về sinh kế, hya nói khoát. Nếu ở cung Ngọ, Tuất mà người tuổi Đinh cũng khá giả. Đồng hãm gặp được cát tinh cứu vớt rất nhiều về công danh và tiền tài.

NỮ MỆNH : ĐÒNG Miếu Vượng, Đắc địa là người đảm đang. Vương phu ích tử. Nhưng ở cung Tỵ, Hợi lại là hạng dâm đảng, nhưng rất xốc vát, xông pha.

Nếu gặp Hãm địa thì là hạng hoang tàn dâm dật, tuy no cơm ấm áo, thườn hay làm lẽ hay muộn chồng? Chẳng may gặp sát tinh nữa thì chung thân cùng khốn ly tông, lang bạc, thường mang bệnh ở Tử cung, bộ Tiêu hoá hay đau mắt.

SAO LIÊM TRINH

(Am hỏa – Bắc đẩu tinh – Chủ: Quan lộc và Hình ngục)

Liêm trinh miếu: Dần, Thân, Tí, Ngọ

Vương thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cung

Hãm nơi Tỵ, Hợi đôi đường

Cùng là Dậu Mão cho tường để phân.

Liêm trinh hảo điệu thân trường

Lộ hầu, lộ nhãn mặt mày vàng xanh

Tính thời táo bạo tương tranh

Khí dữ khí lành du đãng phấn hoa

Mùi cung vinh dự đó mà

Thân cung cự phú, Hợi ra cơ hàn

Liêm đắc địa, Khúc Xương cùng

Là người văn vỏ anh hùng lược thao

Liêm hãm Tỵ Hợi xấu sao,

Lại gặp hung sát lao đao trọn đời

Liêm trinh, Quan phủ cùng nới,

Hãm cung tai hại kiếp người ra chi

Liêm mà gặp được Tử vi

Ơ cung Miếu vượng quyền uy đó mà

Gặp Lộc Tồn ấy phú gia

Liêm Tham, Sát, Phá phát đà vũ công (đắc địa mơi được)

Nhưng Liêm vượng địa vẫn phòng,

Chơi bời  tửu sắt có lần công môn.

Liêm, Phá, Nhật, Nguyệt tràng phùng

Dê đau hai mắt khi xong việc rồi.

Liêm Hao : Tài, Mệnh cung ngồi

Phá tán tổ nghiệp ra người bần nhân

Liêm, Hỏa : Không, Kiếp, Phá quân

Hãm cung, thắt cổ nơ trần hết duyên

Hình, Diêu, Tham, Tỵ ngộ Liêm

Ơ cung Tỵ Hợi là điềm mạng vong

Liêm trinh ở Mão, Dậu cung

Sát tinh cung hội danh công khó màng.

Liêm cùng Văn khúc khá toan

Đồng cung xuôi ngược mọi đàng khảm kha

Trọng Do uy mãnh ấy là

Liêm trinh nhập miếu (Dần, Thân, Tí, Ngọ) hợp và Tướng quân Liêm, Kiếp, Kình dương khá phân Ơ cung Mão, Dâu ắt phần ngục lao

Hoặc là tứ sát (Kình, Đà, Linh, Hỏa) tránh sao xích xiềng Tham, Liêm đồng độ đảo điên

Trai thì phiêu lãng, Gái duyên dâm tàng.

Cước giải: Liêm đóng mệnh, người to lơn, cao, da thô, mắt lồi mày rậm. LIÊM : MIẾU, VƯỢNG, ĐẮC ĐỊA là hạng thẳng thắn, nghiêm nghị, nóng nảy, trọn đời khá gải và thọ. Nếu được trung tinh như Tam hóa, Tả hữu, Xươngkhúc, Khôi việt hội thì thật uy danh lừng lẫy, phú quí vẹn toàn. Trái lại nếu bị hung tinh ám thì không được xứng ý, toại lòng. Công danh trắc trở, tiên của tựu tản, mà hay mắc tai ương.

LIÊM HÃM ĐỊA (Tỵ Hợi, Dậu Mão) là hạng khắc nghiệt, nham hiểm có óc kinh doanh, thường khéo về kỷ nghệ ; nhưng trọng đời lo toan vất vả, hay vướng vòng lao lý. Nếu gặp hung tinh nữa như Kỵ, Hình, Tứ sát, Lục bại thì chung thân khốn đốn, ngục tù, yểu tử, mà chết một cách thảm khốc.

Nhưng nếu hãm Tỵ, Hợi mà gặp riêng Kỵ thì lại trở nên khá giả mà cũng tránh được nhiều tai ách. Song nếu có Kỵ mà lại gặp Văn xương hay Văn khúc thì lại rất xấu xa, nhất là tuổi Bính càng đáng lo ngại cho sinh mệnh vô cùng.

Nếu hãm địa ở Mão Dậu mà gặp Linh, Hỏa là hạng gian ác, nguy hiểm, chỉ chực hại người. VỀ NỮ MỆNH: nếu đươc Miếu địa thì thật toàn hảo. Trái lại nếu là Vượng hay Đắc địa tuy

cung là hạn đảm đang, giàu có, song mặt ngoài nghiêm nghị mà bên trong chứa dâm tàng, thế nào cũng có tật bị thương, nếu gặp phải sát tinh thì cái xấu càng tăng thêm. Số phải xa lìa cha mẹ sơm và phải muộn lập gai đinh mới hay.

LIÊM HÃM ĐỊA đối với nữ mệnh là hạng người ti tiện, độc ác khắc chồng hại con, mang nhiều tật thương, nếu không sớm lìa gia đình thì cung vướng vào tù tội. Nếu gặp cả sát tinh hội thì ắt là yểu tử mà chết một các tai nạn thảm thương.

SAO THIÊN PHỦ

(Nam linh – Thuộc âm Thổ – Chủ: Tài Quyền)

Thiên phủ âm thổ miếu cung

Sửu, Mùi, Thìn, Tuất, Mão phương hợp quần

Vượng nơi Tí, Ngọ khá phân:

Địa : Dậu, Tỵ, Hợi, Dần, Thân ấy mà

Thiên phủ Miếu Vượng khá thông

Mặt tròn da trắng ôn dung thuần hỏa.

Thông minh và có tài ba

Lộc, Quyên, Khôi, Việt, càng gia sang giàu

Kiếp, Không, Linh, Hỏa chẳng mầu,

Vương, Đà biến trá, thế âu khó hèn.

Triệt, Tuần đóng ở một bên,

Ay là cô độc chẳng nên kể gì;

Hợi cao hình ấy nhớ ghi,

Trọn đời nghèo khó tính thì phiêu lưu

Phủ rất ghét những sao tứ sát (Kình, đà, Linh, Hỏa)

Biến con người hiểm ác gian manh

Phủ cần gặp được văn tinh

Hay là hội hợp với mình Tử vi

Nữ mệnh có Phủ ai bì,

Vượng phu, ích tử thảo ngay hiền hoà

Nhị hạn (Đại, Tiểu hạn) gặp chủ xem qua

Nếu không Hình sát ắt là cao sang

Phủ: Ngọ Tuất hợp làng cát diệu,

Tránh Kiếp, Không tuyệt diệu sang giầu

Nhất là Giáp, Tỷ càng mầu

Triều viên phủ Tướng cung âu thế này

Quền Thần hội cách hay đã rõ;

Phủ, Tướng, Lương cùng bộ cát tinh

Lộc tồn, Xương, Khúc bên mình,

Hoặc là Tả, Hữu hiển vinh anh tài.

Phủ, Vũ, Khúc an bài cung Tí

Người Giáp, Đinh cách ấy rất hay

Gặp phải Tuần, Triệt rủi thay,

Tiếng bia miệng xấu tháng ngày không yên;

Nhưng gặp tuổi Canh Nhâm, chế ngự

Phúc tài kia vẫn cứ hạnh thông

Phủ kỵ Không Kiếp đồng cung,

Gặp Thanh long biến thanh vòng cát tinh

Tài, Điển hãy đinh ninh xem rõ:

Phủ Vũ Quyền, Lộc ngộ giàu sang

Dần cung Tử Phủ khá tường

Tam Hòa, Kình, Bật là phường văn

Ay văn cách chuyển ngay võ tướng

Nắm quyền uy bốn hướng phục tùng

Nếu gặp Không,Kiếp giao lâm,

At danh hư ảo có lâm được đâu.

Phúc cung thấy đứng đầu Thiên phủ

Địa kiếp kia vào đó rủi thay,

Đoán rằng yểu tử cung tay lạc loài.

Cước giải: Mệnh có Thiên phủ là người thanh tú, tăng đều, tính ôn hậu, lòng từ tâm. Suy tư thâm trầm, có nhiều trí hóa. Trọn đời nhàn hạ giàu sang. Nếu gặp phải Tuần, Triệt hay Không, Kiếp thì mình hơi cao, tính hơi ương ngạnh, thích hoang phí, phóng đãng, hay tính chuyện viễn vông, thường túng thiếu hay bất mãn. Nếu gặp nhiều sát tinh thì lại là hạn gian trá, lừa người dối mình. Bởi đó Phủ cần tránh được Thiên không, Địa không, Địa kiếp, Tuần Triệt mà càng gặp được cát tinh càng nhiều sự gia tăng phúc lộc.

NỮ MỆNH: Phủ đóng thì mặt tươi như hoa, ở nơi Miếu, Vượng địa ắt là bậc đoan thục, vượng phu ích tử; ở nơi Đắc địa mà gặp được cát tinh hội cũng chẳng kém phần phú quí.

Trong trường hợp gặp Tuần, Triệt, Không, Kiếp thì đau khổ, lo âu vì chồng con, và không hưởng được tuổi thọ cao.

Nhưng cũng tuỳ tuổi người mà chế giảm, và cũng tuỳ cách mà suy cho đúng: ví như Phủ gặp Kiếp, Không mà lại có Thanh Long đóng đồng cung thì hóa ra lành. Hoặc là có hung tinh, nhưng cát tinh nhiều hơn cũng là phương thế để giúp cho Phủ rực rỡ.

SAO THÁI ÂM

(Bắc tinh – Am thủy – Chủ: Điền trạch)

Hợi, Tí, Sửu: Thái âm miếu địa;

Dậu, Tuất nay Vượng thế cho tường

Mùi, Thân lợi ích đôi phương

Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ phườn hãm cung

Thái âm : Thủy, Bắc tính ấy hướng.

Ơ Miếu cung tính vốn thanh tân.

Bính,Đinh cư Tí giàu sang

Đã lòng từ thiện, lại làng kinh luân.

Nguệt miếu vượng trùng phùng Xương, Khúc,

Việt, Khôi, Khoa,Quyền, Lộc, Đào, Hông,

Thiên hỉ Tả Hữu song song

Giàu sang hồ dễ ai hồng dám tranh

Hoặc là Nguyệt Mệnh cung độc thủ,

Sanh vào đêm đúng buổi trung tuần (từ mùng 10-20)

Cũng là đẹp đẻ muôn phần,

Giảm đi nếu gặp Triệt, Tuần án ngăn.

Ay là số ly tông lập nghiệp.

Nhưng mắt đau hay liệt tuần hoàn.

Nguyệt gia gặp Kỵ đồng sàn,

Không sao Sát Bại (Tứ Sát, Lục bại) giàu sang trọn đời.

Nguyệt miếu vượng là người to lơn

Gặp hãm cung hơi ốm mà cao,

Tính ưa ngâm vịnh tiêu dao,

Danh tài nếu có, nhờ vào văn tinh

Nguyệt hãm gặp Triệt Không thành quí

Chỉ sợ Hình, Diêu, Tỵ mục nguyền

Nữ lưu nguyệt vượng như trên

Là người nhan sắc đảm đang lợi chồng

Nếu gặp Triệt Không làm lẽ (hay muộn)

Nếu gặp Lương hãm địa đa dâm

Mão cung đến Tỵ chớ nhầm

Nguệt Lương họi họp chịu phần khảm kho

Hạn gặp Nguyệt, Kình,Đà đáng ngán

Ay nhân ly tàin tán phải phòng

Nguyệt gặp Long Trì ở cùng

Tuy xấu nhưng cũng được phần ấm thân

Cung Thê hội Thái Am Văn Khúc

Vợ cao sang tột bực nữ lưu

Tham Lang với Nguyệt cùng ngồi

Ơ cung hãm địa ấy người dâm bôn.

Cước giải: Mệnh có Thái Am miếu địa, vượng địa thì người to lớn, da trắng mặt vuông, thông minh hoà nhã, từ tâm, thịch văn chương, mỹ thuật, được hưởng giàu sang và sống lâu. Nguệt hợp với âm nam nhất là sinh ban đêm vào khoảng trung tuần của tháng tức từ 10 đến 20 thì thật là toàn mỹ. Đã Miếu vượng, đắc địa mà gặp cát tinh hội thư Xương khúc, Khôi việt, Tả hữu, Tam hóa, Đào hồng thì phú quí đến tột độ. Nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lao đao hay đau yếu, mắt kém, ly hương, dễ bị bệnh tiêu hóa. Nếu gặp những sát tinh như Linh Hỏa Kỵ Diêu Hình thì càng kém nữa tuổi thọ cũng chiết giảm.

Nhưng nếu ở cung đắc địa thôi (không phải Miếu, Vương địa) mà lại gặp được Tuần Triệt thì cũng khá phú quí, bằng như gặp Hóa Kỵ đồng cung mà không có sát tinh thì biến ra tốt vô cùng.

THÁI ÂM HÃM ĐỊA ở Dân, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thì tính ương ngạnh thích ngâm hao vịnh nguyệt, không tham danh lợi, trọn đời chẳng được vừa ý, dễ bị tật thương. Nhưng nếu hãm địa mà gặp được các sao tốt như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Tam Hóa, Đào Hồng hoặc gặp Tuần Triệt thì trở nên tốt và tuổi thọ cũng tăng. Trái lại nếu gặp các sao sát tinh thì đau ốm tật nguyền và yểu tử.

Nguyệt dù Miếu, Vượng, Đắc địa hay hãm địa mà gặp Thiên Hình ở đồng cung tất nhiên mắt phải có tật.

Nữ mệnh: Ở nữ mệnh và Nguyệt Miếu, Vượng, hay Đắc địa là hạng có nhan sắc và đức độ, rất đảm đang, vượng phu ích tử. Nếu có cát tinh hội nữa thì thật quí vô cùng.

Nếu Miếu địa, Vượng địa mà gặp Tuần Triệt đóng thì cũng xấu như ở cung hãm địa, tất phải đang dở hoặc làm lẽ, chịu buồn thương rất nhiều về cuộc đời tình ái. Vẽ đời sống thì lang bạt, dâm đật, bệnh ở bộ tiêu hóa hay ở tử cung, dễ gặp những tai họa khủng khiếp và là hạng yểu tử.

SAO THAM LANG

(Bắc đẩu tinh – Am thủy – Chủ về uy quyền và họa phúc – Thuộc loại hung tinh và dâm tinh) THAM LANG miếu : Sửu, Mùi, Thìn, Tuất

Địa : Dần : Thân, bính : Tí, ngọ cung.

Hãm về Mão ; Dậu khá phân,

Cùng là Tỵ ; hợi dự phần xấu thay.

Tham Lang miếu vượng chí cung

Miếu thời người lớn là giòng lược thao/

Hãm cung Tỵ Hợi xấu sao

Nhỏ người, mê mệt tiêu hao phong tinh ;

Hiểm đọc mà lại đa kinh

Tham tình tham sức quen mình bạc hung.

Dương, Đà, Không, Kiếp bần cùng

Vũ, Trinh, Sát hãm hành hung cướp đường

Sửum Mùi : Tham vũ đồng hương

Thiếu niên bất phát ; thế thường bôn ba,

Ngoài 30 tuổi mới là

Giàu sang, quyền thế một nhà vui thay.

Tham : Tứ Mộ gặp nhay Hóa Tỵ

Tuy ngựơc xuôi số ấy hoạnh thương.

Đồng cung Tham với Văn Xương

Da thời bạch biến mặt thương lang ben.

Cung tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) Tham Linh hay Hỏa Ay giàu sang cao cả chức quyên. Dần Thân, Tham gặp Tràng sinh

Không sao át sát thọ vinh ấy mà.

Cung Tí, Hợi ; Tham và Quyền, Vượng.

Chuyển thành ra số sướng giàu sang.

Nhất là Giáp, Kỷ đôi đàng.

Hanh thông hưởng phúc rõ ràng cơ duyên.

Cung Dần Thân Tham Liêm lại đống

Gặp Văn Xương, Quản Trọng lao trung

Tham, Vũ, Phá Quân hợp cùng

Mà không cát diệu ấy dòng dâm bôn

Tham Liêm hội đồng cung phiêu lãng,

Nếu nữ nhi là hạng dâm tà.

Hợi cung càng hãm cem qua,

Có át tinh đóng ắt ra bần cùng

Tham Đà, đóng Dần cung truỵ lạc

Hoặc Ngọ, Dần có át tinh vô,

Hội cung lang Hổ âu lo

Hoặc sé đánh, hoặc nạn to đợi chờ

Mệnh Mão, Dậu Tham cư thoát tục

Gặp Kiếp, Tỵ ray hẳn lúc hoãn lương

Tí, ngọ Tham đóng hai cung

Nếu không Quần Triệt là phường bất nhã

Tham đào số Nữ bần dâm loạn

Ơ hãm cung hãy đoán cho tường

Tí ngọ, Mão Dậu ấy phương

Nhưng có Tuần Triệt lại phường đoan trinh

Cước giải: Mệnh có Tham thủ ở cung Miếu. Vượng, Đắc địa là người cao lơn đẫy đà, râu nhiều lông rậm (ở Miếu địa có nốt ruồi to). Tinh trung hậu nhưng hơi tự đắc và hiếu thắng, thích hoạt động cơ nhân, tham vọng to lớn, có óc kinh doanh kiêm tài tổ chức. Làm việc tất tích cực nhưng chỉ được buổi đầu, sau hay chán. Thích đấu tranh giữa chốn đông người, ưa ăn ngon, mặtd dẹp. Số sống lâu và phú quí, tuy lúc thiều thời hơi vất vả, phải ngoài 30 tuổi thì mới hưởng được mọi sung sướng, về già càng hoạch đạt. Nếu tham gặp Văn Xương thì đa loang, mặt lang ben. Ơ Dần, Thân, Tham Liêm găp Văn xương là số Quản Trọng phải có lúc vào lao. Nếu hợinhng cát tinh thì thật toàn mỹ mọi bề, nhấn là tuổi Giáp và tuổi Kỷ.

THAM HÃM ĐỊA( Tỵ, Hợi Mão, Dậu) là người yếm thế, làm gì cung thất bại, chỉ tu hành mới yên thân ; nhưng nếu gặp Địa kiếp, Hóa Kỵ, lại phá giơi hoàn tục. Nếu gặp các sát tinh thì vô cùng khốn khó. Nếu ở cung Tí, Ngọ thì cũng khá, thường chuyên về kỹ nghệ, ly hương hay bị tù ngục.

Dù Tham ở MIẾU, VƯỢNG, ĐẮC địa hay HÃM địa mà gặp Hóa Kỵ hay Thiên Diêu đồng cung tất hay bị bắt bớ giam cầm hoặc tai ương sông nước.

MỮ MỆNH: Tham Miếu, Vượng, Đắc địa là người tài trí đảm đương can đảm, táo tợn, hay ghen tuông, số giàu sang.

Nếu HÃM ĐỊA thì là hạng làm lẽ hay muộn tình duyên, tính thâm độc , dâm đặt, lang loàn, mang nhiều bệnh, hay gặp tai nạn ; nếu gặp cả tung tinh nữa thì thật đáng chê vô cùng.

Tham ở BINH địa Tí Ngọ có đỡ được đôi phần, nếu gặp được cát tinh cung dự phần khá giả. SAO CỰ MÔN

(Bắc đẩu tinh – Am thủy – chủ ngôn ngữ)

CỰ MÔN miếu Mão Dậu cung

Vượng thì Tí, Ngọ, Dần không lẽ bàn

Đăc địa : Thân Hợi rõ ràng

Hãm nơi Tứ Mộ, Tỵ cung rành ranh

CỰ MÔN là Thủy Bắc tinh

Miếu vượng Tí Ngọ đã đành tốt thay

Mình tròn da trắng tóc nay

Khoa, Quyền, Đông, Lộc thực đầy vinh xương

Cự hãm Tứ Mộ đa ngân,

Phản phúc nghi hoặc, học càng tối tâm

Nhưng ngưồi tuổi Quí tuổi Tân,

Lại hưởng phúc lộc dự phần yên vui

Kình, Đà Linh, Hỏa cùng ngồi

Với sao Cự Tú trọn đời tai ương

Kình, Cự : Tỵ khá đề phòng

Nước sông, trừ tuổi Bính; Tân an toàn

Hợi, Tí : Cự, Lộc, Quyền rất quí

Gặp Lộc tồn biến thể ra hư;

Mang bao cao vọng mịt mờ,

Như theo mây ám, như chờ bóng xa.

Tí Ngọ gặp Khoa, Quyền, Lộc

Ay là người đa học đa năng,

Vận thời hẹn lối thanh vân,

Giàu sang đợi bứơc mười phần có dư.

Cự gặp Hổ, Tuế, Phù hội viên,

Ay là nghề thầy kiện quan toà.

Cự Môn với lại ĐàLa

Nốt ruồi lạ mọc ở và châu thân

Cự hoặc Đồng ở cung Thìn, Tuất

Có Khoa tinh du thuyết 4 phương

Cự, Nhật đồng thủ dần, Thân

Ba đời vinh hiển cháu con sang giàu.

Gặp Quyền, Phượng thế du rất hiếm

Gặp Lộc Tồn lại kém lắm thay

Mão, Dâu : Cơ, Cự rất hay

Công danh vinh hiển lại tay hoang tàn.

Gặp Song Hao là làng quân thế

Tuổi At Tân Bính Kỷ thêm giàu

Nữ lưu cách ấy đẹp sao

Vượng phu ích tử càng màu càng xinh

Cước giải: Mệnh có Cự môn thì người thấp, da trăng, mặt vuông mắt hơi lộ. Cự Miếu, Vượng, Đắc địa thì thông minh, có mưu trí, xét đoán giỏi, lời đanh thép, được giàu sang, thọ phúc.

Nếu gặp được sát tinh hội tất phú quí vẹn toàn, uy quyền hiển hách, danh tiếng lẫy lừng.

Cự : Miếu, Vượng, Đắc địa mà gặp Xương khúc, Khôi việt, Khoa, Tuế là hạng văn tài lỗi lạc, ăn nói hùng hồn, hợp cho ngành chính trị, chuyên về pháp luật và ngoại giao.

Nếu lại gặp Hổ, Tuế, Phù là người giỏi về luật pháp, lý luận, thường làm nghề Thầy kiện, Quan Toà. Cự ở cung Tí, Ngọ là ngọc trong đá (Thạch trung ẩn ngọc) nên cần gặp được Tuần, Triệt hay Hóa Lộc thì ngọc mới lộ ra được, thì mới đẹp rực rỡ. Nếu không ặp được cách này hay lại gặp Lộc tồn thì là chìm, ấy là hạng đa học đa năng, nhưng không gặp đươc thời vận hiển hách.

Nếu lại gặp hung tinh như Kỵ, Hình, Sát, thì tuy có thọ, song không bao giờ được toại ý vừa long. Sức khoẻ suy kém, mang bệnh ở bộ sinh dục, hay có tật ở mắt, thường mang tiếng thị phi, hay bị kiện cáo.

HÃM ĐỊA: ở Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) là người gian xảo, kém ság suốt, khắc nghiệt, đa nghi, ăn nói hồ đồ, khoác lác, không thịch giao thiệp, đời lắm vất vả, đa bệnh hay mắc tiếng thị phi kiện cáo, khong thọ. Nhưng cự hãm ở Thìn, Tuất đối với tuổi Quí Tân thành sáng sủa, được hưởng giàu sang và tránh mọi tai ương. Nhưng đối với tuổi Canh, Đinh thì lại tăng bội phần xấu xa; đời thật thảm khốc đến cùng độ

Cự hãm ở Sửu, Mùi đối với tuổi At, Bính, Tân lại thành đẹp học giỏi, hiển đạt. Cự hãm đối với các tuổi khác mà gặp được nhiều cát tinh cũng là hạng có văn tai. Khá giả. Nếu lại gặp Tuế, Lộc hội thì đi buôn phát đạt. Nếu gặp phải Sát tinh, Kỵ, Hình thì chung thân cùng khốn, tai nạn khủng khiếp

Chú ý: Cự dù Miếu, Vượng, Đắc địa hay Hãmm địa mà gặp phải Hóa Kỵ đồng cung tất phải tai nạn về sông nước hay xe cộ.

Nữ mệnh : Cự đắc địa là người đức độ, vượng phu ích tử, có tài xốc vác. Nếu gặp càng nhiều cát tinh càng quí.

Gặp Cự hãm địa là người có tương lai, ai trông thấy cung mến, nhưng là hạng dâm dật, honag đàng, gian tham,ăn nói sàm sở, chua ngoa. Đời tình ái thường dang dở, yểu tử.

SAO THIÊN TƯỚNG

(Nam Tinh Đẩu – Dương Thủy – Chủ Quan Lộc phúc Thiện)

THIÊN TƯỚNG miếu : Dần Thân

Vượng thì Tí Ngọ, Tuất, Thìn cung

Đắc địa : Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi vị

Hãm thì Mão, Dậu khá tường phân.

THIÊN TƯỚNG, Dường Thủy kể đi

Miếu địa tướng mạo uy nghi thanh nhàn

Tinh thời chẳng chịu nói càn

Lòng thời nhiệm nhặt mọi đàng ung dung

Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên Không

Cát tinh gia hội, uy trong quyền ngoài

Miếu cung tài cán hơn người

Hãm cung thờ phụng sửa nơi làm thầy

Tướng : Miếu án ngữ thân nay khó toàn:

Hoặc bị súng đạn đao gươm,

Tứ chi đầu mặt tật thương đó mà.

Cung QUAN : Tướng dóng xem qua,

Nếu gặp Tuần Triệt khó mà rạng danh,

Thìn Tuất Tướng đóng cũng xinh

Ay là quí hiền đua tranh với người

Tị Ngọ : Liêm Tướng cùng ngồi

Giáp Kình dương ắt ngục tai đợi ngay

Nữ lưu Tướng Địa rất hay

Hiền phu, quí tử tháng ngày thảnh thơi

Tướng Hồng số gái yên vui,

Chồng sang kết nguyện phúc thôi dồi dào

Nếu gặp Khúc, Cái, Mộc, Đào

Vẫ là phúc trọng, tính âu đa tình.

Cước giải: Tướng đóng Mệnh ở cung Miếu, Vượng, Đắc địa thì người có thân hình nở nang, cao vừa tầm, da trắng, dáng mặt uy nghi, tính đôn hâu, rất thông minh, thích ăn ngon mặt đẹp, được hưởng vinh hoa phúc thọ. Nếu gặp nhiều cát tinh thì thật là toàn mỹ. Nếu Vương, địa mà gặp Kình, Đà thì lại chuyên về kỹ nghệ hay là kinh doanh, và chắc chắn là phát đạt. Trong trường hợp gặp nhiều Hung tinh khác đóng thì ắt kém về sự tốt đẹp, nhưng cũng được giàu có và an vui, không có gì đáng lo ngại. Song nếu gặp Tuần Triệt thì công danh trắc trở, tiền bạc eo hẹp, hay gặp ách như

dao súng, và chắc không được thọ. Nếu gặp Thiên Hình đồng cung thì đầu, mặt tay chân bị thương tích.

NỮ MỆNH :Có Tướng Miếu, Vượng, Đắc địa là người có tài đảm đang, hay ghen. Nếu cát tinh cùng hội thì thật là hoàn mỹ, ấy là số vượng phu ích tử. Nếu gặp Tuần Triệt thì cô đơn, khốn khó. Vì được giàu có thì không thọ.

Thiên Tướng Hãm địa cũng là gái có tài, nhưng trọn đời buồn khổ về chồng con. Nếu hãm mà gặp hung tinh nữa thì là hạng lăn loàn, khắc chồng, hại con, khó hưởng thọ.

SAO THIÊN LƯƠNG

(Nam tinh – Am thổ đái mộc – Chủ Phụ Mẫu, Phúc thọ)

THIÊN LƯƠNG miếu : Ngọ, Tuất, Thìn

Vượng thì Tí, Mão, lại Dần, Thân

Đắc địa nơi Mùi, Sửu cung

Hãm nơi Tỵ Hợi, Dậu phòng khá hay

THIÊN LƯƠNG thuộc Thổ nam tinh

Lòng lành, cẩn thận, cao thanh ai tay;

Xương Khúc Tả Hữu rất hay,

Cũng là vinh hiển cũng tay binh quyền

Hãm cung ngộ Sát ưu phiền:

Nam đa lận đận, nữ duyên nhớ nhàng

Ngọ cung : Lương mệnh ai đang,

Tuỏi Đinh, tuổi Kỷ giàu sang ai bì.

Lương đắc địa đồng vì Xương, Khúc

Hoặc Thái Dương, Hóa Lộc hiển vinh

Mão cung Lương Nhật cung sinh

Mặt tươi vuông vức, đời đành quan sang

Từ cung Tí tiếp liền đến Ngọ,

Có Thiên Lương hội chiếu Nguyệt, Linh,

Ay người tài cán tinh anh,

Hẳn nhiên hưởng trọn phúc lành khá phân.

Đồng, Lương hội Dậu, Thân một khối

Trọn đời người tránh mọi tai ương:

Nếu có Cơ, Nguyệt hợp Phường

Thông minh ấy kẻ giàu sang thêm màu.

Lương: Tỵ, Hợi thế âu hãm địa

Nam phiêu bồng, nữ ấy dâm bôn.

Lương Phùng Hao, Sát: Tỵ cung,

At là khó tránh khỏi vòng đau thương

Cung Tỵ, Hợi đứng cùng Thiên mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh.

Còn như Nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu.

Cước giải: Mệnh có Thiên Lương thì thân hình don, da trắng, thanh tú, tính khoan hòa, được hưởng thọ.

Lương Miếu, Vượng, Đắc địa mà gặp phải Xương Khúc, Khôi việt, Tả Hữu, Tam Hóa chắc chắn là phú quí và uy quyền. Nếu gặp cả Thái tuế là hạn văn tài: Nếu gặp Hình, Diêu, Quang qui là bậc lương y. nhưng nếu gặp phải Tuần, Triệt thì lao khó trọn đời, dễ gặp tai ương, nên tuổi thọ chiết giảm.

HÃM ĐỊA: ở Tỵ, Hợi, Dậu là kém thông minh rất nhièu: lại thích phóng đãng, phiêu lưu, thay đổi chí hướng luôn, suốt đời phải bôn ba lao toái. Nếu gặp phải hung tinh, nhất là Linh, Hỏa tất trong người phải mang tật. Nếu không thì chết yểu một cách thê thảm ở cung Tỵ hãm mà Lương gặp song Hao, thì dễ bị đao thương.

MỮ MỆNH : Gặp Lương Miếu, Vượng, Đắc địa là người hiền hòa. Nếu gặp được cát tinh hội thì là bậc hiền phụ, vượng phu ích tử, thì trọn đời sung sướng. Nhưng dù đắc địa mà gặp Tuần, Triệt án ngữ thì muộn tình duyên hay là lẽ : nếu không tất phải sơm trở nên góa bụa

Nếu ở Hãm địa thì là gái phóng đãng, ưa việc bướng ong, suốt đời lận đận về chồng con. Nếu hãm địa mà gặp hung tinh nữa là hạng hà tiện dâm dật, khắc chồng, hại con. Nếu không sống cuộc đời cô đơn thì cũng yểu chiết.

SAO THẤT SÁT

(Nam tinh – Dương Kim Đái Hỏa – chủ uy vũ, sát phạt)

THẤT SÁT miếu : Dần, Thân, Tí, Ngọ

Vượng thìTỵ Hợi, Địa : Sửu Mùi

Hãm về Mão Dậu ấy ngôi,

Cùng là Thìn, Tuất là người bạo hung.

THẤT SÁT mắt lớn đọi đèn

Việc làm muôn chóng một phen cho rồi,

Tính thời hay động hay thôi,

Lại thêm hung bạo nhử lôi chăng là

Hẹn đến rồi lại bỏ qua,

Bạo hổ băng hà nào có sợ ai.

Dần, Thân, Tí, Ngọ hữu tai,

Khôi Việt, Tả Hữu triều lai càng màu.

Quyền Lộc Xương Khúc sang giàu,

Lại có Tử phủ công hầu đến tay.

Thìn, Tuất, Mão, Dậu khốn thay

Làng đầy gian ác mệnh này yểu thương

Thất Sát, Hình, Kỵ, Đà, Dương

Chẳng mặt thì mắt có thương mới là..

Cung Tỵ : Sát ấy là đẹp quá.

Nếu chẳng may Tuyệt, Hỏa cùng ngồi,

Ay phường tàn nhẫn đó thôi,

Ay phường khát máu tanh hôi sát gì.

Liêm : Mùi Sửu cùng vì Thất Sát,

Tuy cang kiên nhưng chắc chết đường:

Nhưng mà Kỷ, At sinh nhân

Anh hùng trí dung mười phần khá khen.

Sát : Mão, Dậu, Tuất, Thìn hãm địa

Biết lắm nghề nhưng chả tinh thông.

Sát kình ở tại Ngọ cung

Tai ương thảm khốc chờ trong cuộc đời

Nhưng Giáp, Kỷ là người cái thế,

Bậc anh hùng địa vi thênh thênh

Còn Sát miếu địa gặp Hình

Ay là võ nghiệp nổi danh tướng tài

Sát Tí Ngọ duyên hài hiền phụ,

Gặp Kiếp Diêu lại ở độc thân.

Nhan Hồi yêu chiết khá phân,

Mệnh phùng Tuỵet địa, Sát cùng Đà, Dương

Sát Kình, Hỏa về phương hãm địa

Số nghèo nàn, đồ tể ra chỉ

Thêm Đà, Linh thật đáng chê,

Lưng gà tật ách, mọi bề tai ương

Kìa Nữ mệnh : Đinh, Tân 2 tuổi

Sát, Phá, Tham lại hội Văn Xương

Ay là goá bụa đáng thương

Nếu không cũng chịu dở dang duyên tình.

Cước giải: Mệnh có Thất Sát thì người vừa tầm, da ngâm ngâm đen, mắt to và hơi lồi, tính ương ngạnh, nóng nảy, làm gì cũng muốn cho chóng xong. Sắt Miếu, Vượng, và Đăc địa là người dũng mãnh, có mưu cơi, được nhiều người tin phục, giàu sang, thọ, nhưng thường lúc thăng trầm. Người tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ gặp sát thì tài quan toàn mỹ. Sát gặp được cát tinh hội hay gặp đựơc Kình dương đắc địa cũng có uy quyền lớn. Chẳng may gặp phải hung tinh thì là tính khí tàn nhẫn, có nhiều tật bệnh, hay gặp tai nạn.

HÃM ĐỊA : Ở Mão, Dậu và Thìn Tuất là hạng hung bạo, hay khoát lấy thường làm nghề đồ tể, thợ rèn. Nếu giàu thì yểu. Trừ tuổi At, Tân lại khá giả. Sát hãm mà gặp Hình đồng cung ắt phải tù tội, hoặc bị giết, bị tai nạn đao thương

NỮ MỆNH : Sát Miếu, Vượng, Đắc địa là người gan góc, bạo dạn, hay ghen được hưởng giàu sang, song nếu lập gia đình sớm thế nào cũng có sinh ly tử biệt. Nếu gặp được cát tinh tất phú quí tột độ.

Sát hãm địa là hạng đàn bà lòng lan dạ thú, khắc chồng, hại con đa mang tật bệnh, thường gặp tai ương. Nếu gặp phải hung tinh nữa thì thật là chung thân cùng khốn và chắc chắn là yều tử.

Nên xem kỷ phú ở trên và suy nghiệm cho tinh tường.

SAO PHÁ QUÂN

(Bắc tinh – Am thủy – Chủ : phu thê, hao tán)

PHÁ QUÂN miếu Tí Ngọ cung

Vượng thời Mùi Sửu, Địa Thìn Tuất

Bình nơi Tỵ Hợi, Hãm Dần Thân

Cùng là Mão Dậu đối cung đó mà

Phá Quân âm thủy kể ra

Lưng dầy, mình thấp lại là mi thưa :

Tính cương chẳng có ai ưa:

Ra lòng bạc ác chẳng vừa được lâu

Thìn Tuất hiểm độc mưu sâu,

Bỏ chưng tổ nghiệp mới hầu nen thân

Vượng địa Tí Ngộ hai cung;

Tả Hữu; Tam Hóa 3 phương chiếu về.

Ay người hiển đạt danh ghi,

Gặp Kình đắc địa lại tay siêu phàn.

Phá ; Tham gặp Tử vi lang

Hội cùng Liêm, Sát; quan sang sẵn dành

Tứ Mộ : Phá gặp Lộc; Hình

Uy quyền chắc hằn rạng danh đó mà

Thìn; Tuất : Phá gặp Tuần, Khoa,

Tuổi sanh Quí; Mậu thật là hiển vinh.

Phá, Hỏa, Việt đóng Dần, Thân

Giỏi về kỹ nghệ, tinh tường xưởng cơ

Phá, Kình Tả Hữu chớ ngờ

Ơ cung Mão, Dậu ắt là loạn quân

Phá, Hỏa, Hao ấy kề gần,

Khó tránh tai nạn dành phần trước sau

Phá, Tham, Lộc, Mã giao nhau

Nam thì lãng đãng, nữ mầu đa dâm

Phá cùng Linh, Hỏa giao lâm

Bôn ba lao toái, lo phần ấm no

Phá, Liêm,Tang, Đẩu cùng lò

Từ cao ngã xuống đợi giờ hoạ tang

Phá, Hao, Linh; Nhẫn (Kình dương) cung Quan,

Gặp Tham hãm đị, tính đàng ăn xin

Phá Quân Nữ mệnh khá cem

Đắc địa, Cát Diệu hòa hiền hiển vang

Hãm cung ác độc dâm loàn,

Chỉ làm kế thiếp khỏi đàng sinh ly

Cước giải: Mệnh có Phá Quân thì thân hình đảy đà, vừa tầm (Nếu ở Đắc địa và hãm địa thì thân hình hơi thấp), mắt hơi lộ; hầu lộ lông mày thưa,

Phá ở Miếu vượng và Đắc địa là con người thông minh; cương nghị; tự đắc có thủ đoạn; can đảm; thích hoạt động; ham săn bắn ; tính hay ưa nịnh hót. Số được giàu sang nhưng đời hay gặp bước thăng trầm, tiền bạc cũng danh tựu tán bất thường. Người tuổi Đinh và tuổi Kỷ, tuổi Tí đắc

cách, hưởng được phú quí song toàn; còn tuổi Bính, tuổi Mậu tuổi Dần, tuổi Thân cũng được hưởng phú quí nhưng hay mắc tai ương.

Nếu được cả cát tinh hội như Tam Hóa, Tả Hữu, Xương Khúc, Tướng An hay là gặp hung tinh đắc địa như Kình Đà, Không Kiếp thì thật là công danh thẳng bước; uy quyền hiển hách. Nhưng nếu phá được Miếu, Vượng Đắc địa mà gặp các sao xấu hãm địa hay Đại Tiểu Hao, Bạch hổ, Hóa Kỵ, Thiên Hình thì công danh trắc trở, bôn tẩu đó đây, dễ vượng tù tội, tuổi thọ chiêtd giảm,

PHÁ HÃM ĐỊA: là người ương ngạnh, hung tợn nham hiểm, bất nhân, có óc kinh doanh, thường chuyên về kỹ nghệ máy móc, buôn bán hay mắc tai ách, chiết yểu.

Phá hãm địa tại Mão Dậu mà người tuổi At tuổi Tân và Tuổi Tí thì trở nên khá giả,

Phá hãm địa tại Dần, Thân mà người tuổi Fiáp tuổi Canh tuổi Đinh tuổi Kỷ cũng khá.

Phá hãm địa tại Tỵ Hợi mà người tuổi Mậu cũng tránh khỏi được tai ương.

Phá hãm địa mà lại gặp Kình Đà Không, Kiếp đắc địa cũng trở nên giàu sang, nhưng không khỏi tai ách, nhưng nếu hãm mà gặp Lúc Bại, Tử Sát ở cung hãm thì đa mang tật ách, yểu tử, chết một cách thảm thương.

NỮ MỆNH: Phúa được Miếu, Vượng, Đắc địa là người đảm đương bạo dạn, can trường nhưng hay ghen tuôn, tuy cũng dự được phần giàu sang, song phải muộn lập gia đình, hoặc làm lẽ thì mới tránh khỏi khóc chồng.

Nếu hãm địa thì là hạng đàn bà ác độc dâm dật, khó thọ hay gặp tai ách.

A> NHÓM CÁT TINH (TRUNG TINH VÀ BÀNG TINH)

SAO THIÊN KHÔI

(Nam tinh – Dương Hỏa Đái Kim)

SAO THIÊN VIỆT

(Nam tinh – Am Hỏa Đái Mộc)

Hai sao Khôi Việt Chủ: Khoa giáp quyền tước

KHÔI VIỆT hội ở Mệnh là biểu thị con trưởng, rể: không phải thì sau này cũng chiếm trưởng. Khi Khôi Việt gặp các Văn Tinh như Tả Hữu, Xương Khúc, Hóa Khoa, Thái Tuế, Tấu Thưu là hạng văn tài lỗi lạc: Nếu gặp chính tinh Tử, Phủ thìlà bậc văn võ kiêm toàn, có óc lãnh tụ, có óc tổ chức.

Có Khôi Việt, Xương khúc, Lộc tồn hội mà không gặp cát tinh hay Kỵ, Hình nên hưởng phú quí và sống lâu. Nhưng nếu gặp sát tinh thì trong người có nhiều tật bệnh khó chữa.

Nếu riêng Thiên khôi ở Mệnh mà thêm cát tinh thì cũng rất quí hiển, nhất là gặp Tử vi tại cung Ngọ.

Khôi Việt mà giáp mệnh cũng là bậc thông minh, sớm thành đạt, được người người kính trongj, hay gặp quí nhân.

Khôi Việt, Xương Khúc gặp Không Kiếp thì trở nên vô dụng, nếu gặp Hóa Kỵ thì giảm thọ.

Khôi hay Việt mà gặp Hóa, Linh,Hình thì lắm tai ương, dễ bị sét đánh hay điện giật.

Khôi Việt gặp Phúc (Thiên quang, Thiên phúc) gọi là bộ Tứ quí.

NỮ MỆNH: Gặp Khôi việt cùng cát tinh hợp là bậc hiền phụ, rất vượng phu ích tử, trọn đời giàu sang.

Nếu gặp Tuần Triệt hay hung tinh hãm thì phải lao tâm, mắc nhiều tai ương tuổi thọ chiết giảm.

BỘ SAO XƯƠNG KHÚC

SAO VĂN XƯƠNG

(Bắc đẩu tinh – Dương Kim đái thổ)

SAO VĂN KHÚC

(Nam đẩu tinh – Dương Thuỷ đái Hỏa)

Hai sao chủ

Văn chương, Mỹ thuật, Khoa giáp

Văn xương:

miếu địa : Tỵ, Dậu, Sửu – Đắc địa: Thân Tí Thân.

Văn khúc

Lợi địa: Hợi Dậu – Hãm địa: Dần, Ngọ, Tuất

miếu : Tỵ, Sửu, Dậu – Vượng: Hợi, Mão, Mùi

Đắc địa: Thân Tí Thìn – Binh: Dần

Hãm địa: Ngọ Tuất

Xương Khúc đóng mệnh thường có nốt ruòi kín, mắt sáng, tai thính, có văn tài và năng khiếu về âm nhạc. Xương Khúc miếu vượng địa họp với cát tinh như Tử Phủ Khôi Việt Tả Hữu Tam Hóa thì sơm đỗ đạt hiển vinh. Nếu gặp Đồng Lương đắc địa thì có nhiều tài khéo. Nhưng nếu gặp phải Tuần Triệt hay hung tinh ám thì công danh trắc trở, hay gặp tai họa.

Khúc đắc địa gặp Vũ đồng cung là tay văn võ có uy quyền, nhất là người tuổi Giáp thì uy danh lừng lẫy.

Khúc đắc địa lại gặp Tham Hóa đồng cung hay là hội chiếu tất có quan chức và giàu sang.

Văn Xương miếu địa gặp Tả Phụ thì chức chưởng rất lớn.

Xương Khúc hãm địa nên làm nghề thủ công khéo. Nếu đã hãm mà gặp nhiều sát tinh tức trong người có nhiều vết sẹom tinh nông nổi, làm việc hay lầm lẫn, dễ vướng tù tội.

Xương khúc ở mệnh dù hãm địa hay đắc đại nhưng nếu gặp Thái Tuế, Tấu thư, Long Trì, Phượng Các hội họp là người nói khéo hát hay, thích thi ca vũ nhạc kịch.

Nữ mệnh: Gặp Xương Khúc đắc địa là gái nhan sắc và đa tình nếu gặp được cát tinh hội thì sung sướng và phú quí.

Nhưng nếu Xương Khúc hãm đại thì mặt cung tươi xinh nhưng tính rất dâm đãng, thường đau khổ về tinh duyên. Nếu gặp sát tinh hội họp thì là hạng tì tiện, khắc chồng hại con, thường là gái giang hồ.

Xương Khúc dù đắc địa hay hãm địa mà có Thiên Diêu hội là người hay mê về đồng bóng. Cước giải: Xương Khúc giáp mệnh nếu không phú thì cũng

Xương Khúc đóng Mệnh tại Sửu Mùi; hạn đến năm Mão Dậu hoạnh phát công danh.

Xương Khúc ở Mệnh tạiTỵ Hợi cũng được giàu sang.

Xương Khúc và cát tinh đóng cung Phúc đức đắc địa thì quí giá hưởng phúc lâu dài.

Xương Khúc đóng ở cung có Thân cư tại đó mà ngộ Thiên Lương ở cung nô nên yểu tử như Nhan Hồi (32 tuổi)

Xương Khúc đóng ở cung hãm địa mà hạn gặp cung Thìn Tuất của những người sinh năm Kỷ, năm Tân và năm Nhâm ắt là tự tử ở sông nước.

Xương Khúc miếu, vượng địa mà gặp Lộc Tồn là hạng có kỳ tài,

Xương Khúc cư Dần hay Mão mà gặp Phá Quân, Kình Dương Kiếp Sát thì phá tan sự nghiệp. Xương Khúc đóng ở Sửu Mùi hội với Hồng, Tham, Lộc tồn mà gặp tuổi Dương nữ thì rất vượng phu ích tử.

Cung mệnh có Thái Dương đắc địa mà giáp Xương giáp Khúc thì tuyệt đẹp. Nếu có cả Khôi Việt thì đỗ đạt rất sớm, danh vang lừng như Giả Nghị đời nhà Hán. Nếu có cả Tả Hữu họp nữa là người có tài kiêm văn võ.

BỘ SAO TẢ PHỤ – HỮU BẬT

TẢ PHÙ: Bắc đẩu tinh – Dương Thổ đái Kim

HỮU BẬT : Bắc đẩu tinh – Dương Thủy đái Thổ

Đắc cách: Thìn Tuất Sửu Mùi.

Mệnh có Tả Phụ hay Hữu Bật là người nhân hậu thích giúp đỡ người khốn cùng có nhiều mưu trí.

Tả Hữ mà gặp được Tử Phủ và cá cát tinh là người quí tưởng, phúc lộc vạn toàn.

Tả Hữu mà gặp Cơ Nguyệt ĐồngLương, Long Phượng tất là nghề lương y.

Mẹnh có Tả Hữu dù gặp cát tinh hay hung tinh cũng là người sớm ly tông và tự tay lập nghiệp lấy.

Tả Hữu đóng đồng cung ở Sửu Mùi lại có Khoa Quyền Lộc hội biểu hiểu sự mặc áo gấm tía, tức phú quí song toàn.

Tả Hữu gặp Khôi Việt chủ sống lâu.

Hữu Bật gặp được Thiên Tướng cũng được hưởng phúc; Nhưng nếu ở cung Mão thì không đựơc toại ý

Tả Hữu giáp mệnh được nhiều người kính phục, có tiếng tăm. Nhất là mệnh có Tử Vi đóng thì rất oai quyền.

Tả Hữu găp Liêm Trinh, Kình Dương thì dễ bị tù tội, chẳng mấy khi được toại ý vừa lòng. Nếu gặp Cự, Phá hãm địa hay sát tinh hội họp tất phải mang tàn tật. Hạn gặp thì nhân ly tài tán.

Nữ mệnh: nếu có Tả Hữu ở mệnh mà gặp được chính tinh đắc địa hoặc cát tinh hội là hạng người siêng năng hiền hoà, giàu có, vượng phu ích tử.

Tả Hữu mà gặp chính tinh hãm địa hay các hung tinh là hạng đàn bà bất chính, sát hại chồng con, dù có hưởng được giàu sang cung không bền.

SAO LỘC TỒN

Bắc đẩu – Dương thổ đái thủy.

Chủ : Quyền tước, tài lộc, Phúc thọ;

Trừ được tính dâm đãng của Đào Hồng

Lộc Tồn ở cung Tài hay cung Điền trạch là người có của ngầm nếu đóng ở Mệnh thì phải được Khoa, Quyền hay cát tinh khác hội thì mới đẹp, nếu không vẫn có tiền dư ăn đủ tiêu, song lắm lúc bôn ba lao toái. Nếu gặp các sao xấu, thì là hạn biển lận, sơm phải lìa gia đình, khắc một trong hai song thân.

Lộc tồn đóng ở Tí, Ngọ mà gặp cung Thiên di hay Thân, Mệnh là người có tài lợi.

Lộc tồn ở Mão có Mệnh ở đó, mà cung Tuất lại có Hóa lộct hì số làm lớn, có công danh.

Lộc tồn tại hợi có Mệnh ở đó, mà cung Tuất lại có Hoá lộcthì tài quan song mỹ, không kể đến việc giáp Kình, Đà là xấu được.

Lộc tồn đóng mệnh lại gặp Hóa lộc, mà không có sát tinh chiếu, lại có các sao tốt cùng chiếu thì là hạng lãnh tụ, chuyên quyền độc đoán như bà Lã Hậu vậy.

Lộc tồn ở Mệnh hay Hóa lộc ở Mệnh mà cung lưỡng hợp cũng gặp Hoá lộc hay Lộc tồn đổi ngược lại là hạng giàu sang, gọi là cách Uyên ương lộc hội, hay là Minh lộc, ám lộc, ở cung Dần là tuyệt hảo.

Lộc tồn ở Mệnh có Thiên mã chiếu, hay thiên mã ở Mệnh có Lộc tồn chính chiếu thì làm dễ ra tiền mà đựoc mọi người quí mến. Trong trường hợp này mà gặp phải Không, Kiếp, Tuế hội nữa thì lao đao về sinh kế, vất vả về công danh, lại hay gặp tai ương.

Lộc tại Mệnh mà chính chiếu có Phá quân thì tiền tài thiếu thốn, sinh kế lẫn quẫn.

NỮ MỆNH: Nếu Lộc tồn đóng cách tốt như trên thì là hạng đoan chính giàu sang trọn đời. Trái lại nếu gặp cách xấu như trên thì là người bất chính, tham lam, dâm đảng suốt đời đa lỵu, buồn khổ về chồng con.

SAO THIÊN MÃ

Thuộc Hỏa – Đắc địa Tỵ, Dần.

Thiên mã chủ sự tháo vát, nhanh nhẹn, thay cũ đổi mới, gây ảnh hưởng nhiều đến công danh, tài lộc.

Mã đóng tại mệnh gọi là Dịch mã chỉ người có tài năng mẫn tiệp. Nếu gặp Lộc tồn thì gọi là Lộc, Mã giao trì thì tài lưọi hanh thông. Gặp Lộc đồng cung gọi là chiết tiền tức là dùng rọiđánh ngựa, chủ sự việc thành tựu chóng vánh. Gặp Linh hay Hỏa đồng cung tức Chiến mã, chủ binh quyền rực rỡ. Gặp Khốc, Khách hợp gọi là Tuấn mã, chủ thành trên đường chiến trận hay công việc.

Ơ cung Dần, Thân mà gặp được Tử, Phủ gọi là Phù dư mã, tức là ngựa kéo xe vua, chỉ tài cán, uy quyền hiển hách.

Nếu gặp Thiên hình gọi là Phù thi mã, tức ngựa mang xác chết, sẽ gặp tai hoạ nếu gặp cả Thiên khốc nữa thì phát võ công. Nếu gặp Đà đồng cung hay xung chiếu gọi là Chiến túc mã, tức ngựa què. Sẽ gặp lắm trắc trở, tai ách. Nếu gặp Tuyệt đồng cung tức cùng đồ mã, mọi việc bế tắc hết. Nếu gặp Tuần Triệt thì gọi Tử mã, ngựa chết không còn hoạt động được gì cả, nên thay chổ ở thì đỡ được phần nào.

Mã gặp Nhật, Nguyệt đắc địa tức là Thư hùng mã, mọi sự hạnh thông. Mã đứng trước cung Mệnh, sau cung Mệnh có Hoa cái gọi là cách Tiền Mã Hậu Cái, tức số người yên vui sung sướng.

Mã đóng ở cung Phối mà không gặp Đà la là số người được phong tặng, hưởng đựơc sung sướng. Mã ở Thân, Hợi bao giờ cũng kém hơn Mã ở Dần, Tỵ, vì đó là ngựa phải đi trong sương mù.

BỘ SAO TỨ HÓA

HOÁ LỘC       :  Mộc đái Thổ – Đắc địa: Tí, Ngọ, Mão, Dậu.

HÓA QUYỀN: Thổ – Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

HÓA KHOA   : Kim – Đắc địa: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

HÓA KỴ           : Thủy – Miếu địa: Hợi, Tí, Dần, Mão;

Vượng địa : Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

HÓA LỘC: Hóa Lộc tại mệnh là người có nhiều râu, tính thẳng, sành ăn, tài lộc vinh vượng. Lộc đóng ở cung Phúc, Tài, Điền là thần giữ của. Nhưng Lộc mà nằm ở cung Tứ mộ thì giảm thiểu quá nửa phần phú quí, song nếu gặp được Tham, Vũ ở đó thì lại hóa ra rực rỡ.

Lộc đóng ở Dần ; Mão là người giàu mà tiền bạc bền vũng.

Lộc ở Tí Ngọ là hạng văn chương quán thế. Số Khổng Tử an ở Tí có Thiên lương thủ mệnh, tam phương có Hóa lộc và Lộc tồn chiếu về.

Lộc tại mệnh mà lưỡng hợp có Lộc tồn, hay ngược lại là người có tài kiêm văn võ, được thụ hưởng giàu sang.

Lộc tại Tí, Ngọ có mệnh mà gặp được Tử vi, Vũ khúc hội chiếu là bậc phú quí, nhất là đàn ông tuổi Đinh, tuổi Kỷ thì toàn mỹ.

Lộc tại mệnh mà gặp Lương miếu địa đồng cung là bậc giàu có, hay đem của cải giúp người khốn khó, Nếu ở cung Dần, Thân mà gặp Cơ, Lương đồng cung lại có Lộc tồn chiếu là số triệu phú.

Mệnh vô chính diệu gặp tam không (Tuần, Triệt, Thiên, Địakhông) mà lại gặp Lộc, và Tồn thì tất được giàu sang, song không bền.

Lộc Quyền hợp ở mệnh rất quí, song nếu gặp nhiều sao mờ ám hay sát tinh chiếu thì chỉ có hư bề ngoài thôi.

HÓA QUYỀN: Tính chất hùng mạnh, oai vệ, thích quyền hành. Gặp sao tốt tăng tốt đẹp lên; gặp sao xấu làm cho xấu thêm, đâm ra kiêu căng tự đắc.

Quyền gặp được Tử, Phủ tất tạo được uy quyền hiển hách.

Quyền gặp được Cự, Vũ là người xuất tướng nhập tướng, được nhiều người kính sợ.

Quyền gặp Thiên khốc đồng cung, nhất ở cung Tí, Ngọ thì uy danh lừng lẫy, sung sướng vẹn

toàn.

Quyền Lộc hội chắc chắn được phú quí.

Quyền gặp Sát tinh thì tính hay liều lĩnh. Nên làm việc gì cũng thường thất bại, gặp lắm buồn phiền về con cái.

Quyền gặp Tuần, Triệt, công danh trắc trở; thành ít, bại nhiều.

HÓA KHOA: Tính chất chủ về công danh, thi cử; giải trừ mọi tai ương, bệnh tật. Bởi đó thi cử gặp Khoa dễ đậu, ốm đau gặp Khoa chóng khỏi, tai nạn gặp Khoa dễ thoát.

Khoa gặp được Sát, Phá, Tham, Liêm hay các sát tinh có thể giải  trừ tai nạn.

Khoa gặp đựơc Xương, Khúc, Khôi, Việt kết thành bộ văn tinh, công danh tất hiển đạt. Ghặp Quyền, Lộc thành bộ Quí tinh, tất tài danh hùng vượng. Chu Bột xưa kia có Khoa thủ mệnh, được Lộc chiếu, đến vận có cát tinh hội nên được phong làm tướng.

Cung Mệnh cso Khoa mà nhị hợp có Quyền, Lộc cũng là số vinh hiền. Nếu được cả Tam Hóa (Khoa, Quyền, Lộc) triều thì thật là số phú quí song toàn, song nếu gặp cả Kỵ, Kình nữa thì danh vọng, tiền tài tụ tán thất thường.

Nếu Khoa lại bị nhiều hung tinh, hay sát tinh xâm phạm thì công danh chẳng thành đạt, tiền của cũng khó khăn.

Mệnh được Khoa, Lộc giáp thì quí, chắc chắn có danh giá.

Cung Hợi, Tí có Hóa Kỵ mà gặp Khoa đồng cung hay xung chiếu thì người cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, lắm kẻ kính trọng.

Cung Tí có Kỵ thủ gặp Khoa, Lương họi chiếu cùng cát tinh là hạng người đức độ, được nhiều kẻ quí mến và ngưỡng mộ.

Hạn gặp Khoa thì đau yếu cũng khỏ, tai ách cũng qua.

Hạn gặp Khoa hội Xương, Khúc, Khôi, Việt thăng quan, đi thi sẽ đổ cao.

HÓA KỴ: Tính chất thâm trầm, độc ác, ghen ghét, tranh cạnh. Kỵ ở Miếu địa là Hợi, Tí, Dần, Mão ở đắc địa là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì đỡ lo bệnh tật, tai hoạ. Nhưng người tuổi Dương thì Kỵ ở cung Dương mà tuổi âm thì Kỵ ở cung âm mơi tốt.

Sao Hóa Kỵ thương đi với cát tinh hóa cát, mà đi với hung tinh lại hóa hung. Nếu đóng ở cung Tài, Điền lại là sao giữ vững tiền của.

Kỵ ở đắc địa Tứ mộ mà gặp Nhật hay Nguyệt thì vô cùng rực rỡ, chẳng khác nào mây năm sắc chầu quanh mặt trời, mặt trăng, biến Nhật, Nguyệt không còn hãm nữa.

Kỵ đóng ở cung Tỵ, Hợi mà gặp Liêm, Tham đồng cung thì chế được tính chất hung hãn của Liêm Tham, tiêu trừ được tai ách, ngục tù.

Kỵ mà gặp Thiên lương, Văn khúc hội thì mọi việc bế tắc, gây thành tai họa. Nếu gặp Cự môn đồng cung thì gây ra ốm đau tai nạn. Gặp Thái tuế, Đà la đồng cung thì gây tiếng thị phi, kiện cáo. Gặp Đà, Diêu lại rất mờ ám, nên dù có Nhật, Nguyệt hội vẫn mất đi sự sáng sủa rất nhiều.

Kỵ gặp văn tinh như Xương Khúc, Khôi việt là người  đa học nhưng ít thành đạt công danh.

Kỵ găp sát tinh đắc địa nên hoạnh phát, nhưng cũng hoạnh phá. Nhưng nếu sát tinh hãm địa thì cơ cức vô cùng, tai họa lên miên.

Kỵ gặp Phá quân, Thái tuế thì gây ẩu đả, nếu Kỵ gặp Kình lại đánh nhau có thương tích.

Kỵ gặp Đà, Kình thì hoặc đau ốm, kiện tụng.

Kỵ gặp Đà Hổ dễ bị tai nạn xe cộ, dao búa.

Kỵ gặp Hình, Kiếp dễ bị mổ hay thương tật.

Kỵ gặp Không, Kiếp dễ mất việc làm, gặp điều chẳng may.

Kỵ gặp Hồng, Đào thì tơ duyên lắm rắc rối. Đàn bà gặp hạn này khó thủ toàn trinh tiết.

Khi xem bộ sao Tứ Hóa trên khá chú trọng về cung đóng, vì nếu gặp phải nhaư cung Giải ách thì có tốt cũng chẳng ra gì, trái lại nếu đóng ở cung Quan, Tài, Mệnh, v.v…. thì rất tốt. Vậy chỗ

Miếu, Vượng hay Đắc địa không quan trọng bằng cung đóng và sự hội hợp với chính tinh hoặc hung tinh đắc địa.

BỘ SAO LONG PHƯỢNG

Long trì: thuộc Thủy

Phượng cát: thuộc Mộc đái Thổ

Đắc địa: Sửu, Mùi

Hai sao chủ: Hỉ sự : Cưới hỏi, cong danh, Tài lộc.

Long, Phượng gặp Tả Hữu, Khúc xương, Khôi việt, Tấu thư hội gọi là cách “hiền thần” qui tựu; làm việc gì cũng hanh thông. Có Long Phượng đóng ở Điền trạch, Tài, Mệnh chủ nhà cửa nguy nga.

Long, Phương gặp Diêu, Hỷ như cá gặp nước, ắt có sự vui đến, công việc cũng hoạch đạt. Long, Phượng gặp Phí liêm như rồng thêm cánh, sự may nắm đến mau chóng. Gặp Thai phu

được thăng chức. Gặp Mã, Sinh, Vượng có con.

Riêng Long trì mà gặp Mộc dục, dẽ gặp nận sông nước. Nếu là đàn bà gặp nạn nay đáng lo khi sinh đẻ, dễ băng.

Long trì mà gặp Không: Kiếp dễ chết đuối

Phương các gặp Không, Kiếp hay bị người oán trách

Long, Phượng, Cái, hổ hội gọi là Tứ linh, hoạnh phát công danh.

BỘ ÂN QUANG – THIÊN QUÍ

An quang: thuộc Mộc – Thiên quí: thuộc thủy

Chủ: Thông minh, vui vẻ, trọng ân nghĩa; có tính cứu khổn, phò nguy, giải trừ bệnh tật, tai ương, chế được tính hao nguyệt của Đào, Hồng; Gặp sát tinh vô hại.

Quang Quí đóng Sửu, Mùi là đắc cách, chủ về đại khoa, nếu Mệnh, hay cung Quan gặp được ở hai cung ấy, hoặc xung chiếu cũng quí. Phú có câu:

Quí, An: Mùi, Sửu hạn cầu

Đường mây gặp bước cao sâu cửu trùng.

Bởi vậy thi cử nếu hạn gựp được An, Quí, dễ dàng đổ đạt, mà gặp lúc đau ốm cũng chóng

khỏi.

Quang, Quí gặp được Thai phụ, Phong cáo gọi là Tứ vinh càng dễ hiển đạt.

Quang, Quí gặp Tả, Hữu, Thanh long, Khôi, Việt, Hoa cái, Hồng loan là thương cánh, thế nào cũng có chức chương lớn. Phú có câu:

Quí, An, Thanh, Việt, Cái, Hồng

Trai cận Cửu trùng, gái tắc cung phi.

BỘ TAM THAI – BẤT TỌA

Tam thai: Thuộc thủy – Bát toạ: Thuộc Mộc

Hai sao chủ: Sự khôn ngoan, ưa sự an nhàn, ăn ở phúc hâu; đem lại sự may măn, nhà cửa cao sang. Nếu gặp Tả, Hữu thì là kẻ ra vào uy nghi, kẻ hầu hạ giúp đở bốn bên.

Hạn đến gặp Thai, Tọa cùng cát tinh hội, thì nhà cửa càng mở mang rộng rãi khang trang, đồ đạc sang sửa tốt đẹp.

BỘ THAI PHỤ – PHONG CÁO

Thai phụ : Kim đái thổ – Phong cao: Thổ đái Thủy

Tinh chất : ưa hình thức bề ngoài, hiều danh, tự đắc. Chủ về bằng sắc; đem lại lợi cho việc thi cử. Nó là loại văn tinh, nên gặp các văn tinh khác gia tăng tốt đẹp. Nhưng đong cung Giải ách thì vô dụng.

BỘ ĐÀO  HOA – HÔNG LOAN – THIÊN HỈ

Đào hoa: Mộc – Hồng loan: Thủy đái Kim – Thiên hỉ: Thủy

Chủ: Vui vẻ, đa tình, giúp sự hoan hỉ ở tuổi trẻ; nhưng về già lại hay mang những buồn thương đến.

Đào, Hồng gây ảnh hưởng đến việc cưới xin, và đời sống căn gối. Cả ảnh hưởng đến thi cử, công danh, đem đến lắm sự vui mừng.

Đào, Hồng đóng ở Mệnh không đẹp, vì amy mắn nào cũng chóng gặp lại chóng qua. Chỉ xung chiếu về Mệnh, Thân mới đẹp.

Đào, Hồng cư Quan lộc là số giàu sang.

Đào, Hồng hội Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt làm cho tăng cái rực rở lên.

Đào, Hồng, Hỉ gọi là “Tam minh” giảm được tính dâm tà, nếu gặp được Nhật, Nguyệt nhưng vẫn là khách đa tình.

Đào, Hồng đóng ở Mệnh, Thân, thường là hai đời chồng, vợ; nếu không cũng dở dang lắm bận ái ân. Trong trường hợp này nếu gặp phải sát tinh hội thì không thọ (như Không, Kiếp, Đà, Kình)

Đào, Hồng gặp Địa kiếp dễ bị đắm thuyền,

Đào, Hồng gặp văn tinh tất đỗ sớm.

Đào, hồng đóng Thiên di là số ly tông lập nghiệp

Đào, Hồng gặp cơ Cự, Tả Hữu, Tuế thì sức khoẻ kem, mệnh như ngọ đèn trươc gió.

Hồng loan hay Đào hoa gặp Không, Kiếp, Bệnh phù thì mắc bệnh phong tình.

Hồng loan đến hạn gặp Tả Hữu, Long, Phượng, Thiên diêu thì hoạnh phát danh tài, thêm hỉ sự.

Hồng loan gặp Thanhlong thì tai nạn bất ngờ

Hồng loan gặp nhiều sao mờ ám thì e ngại sức khoẻ của mẹ, vợ hay con gái.

Hạn gặp Đào, Hồng, Hỉ, Diêu thì có vương vấn tình.

NỮ MỆNH: Đà, Hồng toạ nữ mệnh đa oan trái, nhiều người mê, tình ái dở dang, Nếu gặp cả Diêu, Đà, Kỵ là gái dâm loàn, không sao toàn danh tiết. Nếu Đào, Hồng mà gặp Phục, Binh Tướng quân, sao Thai hội tất phải bị hãm hiếp và chửa hoang. Trong trường hợp này nếu Quang Quí có thể chế ngự được phần lớn. Nếu gặp đựơc Tử vi, Thiên Phủ hay Thiên hình thì trở nên đoan thục.

Hồng đóng cung Phúc gọi là nga mi tác án, đem lại sự rực rở.

Hồng, Đào, Tấu, Vú, Hỉ hội ở nữ mệnh là hạng con hát.

Hồng, Đào, Tấu vũ lại là làm thợ may khéo.

Đào, hồng đóng nữ mệnh mà cung Phụ mẫu có tang môn, mà hạn khi đên cung Mệnh chắc phải goá chồng hay bỏ chồng.

Đến hạn gặp Đào, hồng, Hỉ dễ mê trai.

SAO HOA CÁI : Thuộc Kim

Chủ: uy nghi đẹp đẽ bề ngoài, lợi ích công danh. Cái tượng trưng cho cái lộng Cái gặp Háo Quyền, Tả, Hữu sẽ rạng rở, được mọi quyền hành và mọi sự hỗ trợ.

Cái gặp Long, Phượng, Hổ gọi là bộ “ Tứ linh” có lợi công danh chức tước, uy quyền.

Cái gặp được Tấu thư đồng cung là hạng người thanh cao.

Cái gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Quyền thì phát về võ quan.

Cái đóng Mệnh hay cung Thiên di thì ra ngoài được mọi người yêu quí.

Cái gặp Mộc dục, Thiên diêu thì tở nên dâm đảng.

Cái gặp Kình, Đà, Không, Kiếp, Pha, Tham thì phá tán sạch của cải bố mẹ để lại.

BỘ THIÊN QUAN – THIÊN PHÚC

Thiên quan quí nhân: Hỏa – Thiên phúc quí nhân : Thổ.

Mệnh có Quan, Phúc đóng là hạng người từ tâm, mộ về tôn giáo, tín ngưỡng. Gia tăng tuổi

thọ.

Hạn mà gặp được Quan, Phúc có thể cứu khốn, phò nguy, giải trừ được bệnh tật, tai họa. Nếu gặp nhiều cát tinh, Quan, Phúc sẽ đem lại rực rở thêm công việc mà êm đẹp mọi đường.

SAO THANH LONG

Chủ về sự vui vẻ, cưới hỏi, công danh, sinh nở; có thể giải trừ các tai nạn thông thường. Thanh long cư ở Tứ mộ, nhất là cung Thìn, mà gặp Kỵ đồng cung tức là rồng xanh ẩn giữa

đám mây ngũ sắc, tất đem đến uy quyền cung với sự may mắn,

Thanh long ở Mệnh là người mà không có sát tinh là hang người có tài biến hoá công việc. Thanh long gặp Lưu hà đồng cung ví như rồng lộn trên sông, có lưọi cho việc thi cử, công danh.

Thanh long gặp Bạch hổ ở Dần, Tuất mà có Địa kiếp dễ chết về ác thú hay tai nạn bất ngờ.

Thanh long gặp Lức sĩ thì được thêm uy quyền.

Mệnh có Thanh long mà gặp phải Đà, Kỵ, Không, Kiếp, Khốc, Hư thì là hạng người hèn nhát.

THIÊN GIẢI : Hỏi ĐẠI HẢI : Thổ

Chủ : Sự cứu nguy, giải trừ tai nạn, bệnh tật, gia tăng phúc thọ

Cung Điền và cung Tài có Thiên ; Địa giải không được giàu có lớn.

SAO GIẢI THẦN  thuộc mộc

Chủ: giải trừ những tai nạn nhỏ.

Đại, Tiểu hạn có nhiều cát tinh hộ mà gặp Giải thần giảm thiểu sự hưng vượng ít nhiều; nhưng nếu gặp các sát tinh đóng thì cũng có thể vài phân hung. Trong trường hợp này nếu gặp được cả Thiên, Nguyệt, Thiên quan, Thiên phúc thì lại trừ đựơc hung tinh rất mạnh.

BỘ THIÊN ĐỨC – NGUYỆT ĐỨC : Thuộc Hỏa

Thuộc loại phúc tinh,, tính chất đoan trang, phúc hậu; giải trừ được bệnh tật nhỏ, tai nạn thường. Có thể chế ngự được tính hoa nguyệt của Đào, Hồng. Phối cung có Nguyệt đức, Đào hao lấy vợ đẹp, hoặc chồng sang.

BỘ LONG ĐỨC – PHÚC ĐỨC

Long đức : Thủy ; Phúc đức : Thổ

Hai sao nay gặp cát tinh tăng thêm sự tốt ; trái lại gặp hung tinh tăng thêm sự xấu.

Tự nó có thể chế bơt tai ách nhỏ. Nếu hội với Thiên đức, Nguyệt đức thành bộ “Tứ đức” ngăn cản được tính dâm đãng của Đào Hồng.

THIÊN THỌ :  Thuộc Thổ

Tính chất nhân hậu, gia tăng phúc thọ.

Đóng ở cung Mệnh, Phúc, Giải thì tốt, giúp thêm tuổi thọ

THIÊN TÀI : Thuộc Thổ

Gặp sao mờ ám xấu xa thì cản bớt sự xấu.

Trái lại gặp sao sáng sủa tốt đẹp thì cũng cản mất bớt sự tôt đẹp đi.

Thiên tài gặp Nhật, Nguỵet sáng sủa thì che mất ánh sáng của Nhật, Nguyệt đi. Trái lại nếu gặp Nhật hay Nguyệt. Chú ý rằng Thiên tài phải ở đồng cung với Nhật hay Nguyệt.

Thiên tài gặp Nhật, Nguyệt cùng đống Sửu, Mùi thì làm cho Nhật, Nguyệt trở nên rực rở.

THIÊN THỌ : Thuộc Thổ

Tính chất hoà nhã, nhân hậu, gia tăng thêm phúc thọ.

THIÊN KHỔ: Thuộc thổ

Chủ về tiền bạc. Đóng ở cung Tài, Điền và Mệnh thì là hạng người giữ của. Người sinh năm Giáp, Kỷ gặp Thiên Khổ ăt phải có của phong lưu.

THIÊN TRÙ: Thuộc Thổ

Đóng ở Mệnh là người thích ăn thịt. Gặp cát tinh gia tăng tài lộc nhất là gặp Lộc tồn thì vượng.

QUỐC ẤN :  Thuộc Thổ

Chủ việc thi cử công danh, bảo vệ quyền tước, chức vị

Đo cìmg với Tướng quân và Thiên hình có uy quyền, được nhiều người kính nể. Nếu gặp phải Tuần, Triệt tức ấn tín bị sức mẻ, công danh sẽ không đươc bền vững.

ĐƯỜNG PHÙ:  Thuộc Mộc

Tính chất uy nghi, đem lại lợi cho việc cần công danh. Giúp cho việc mua tậu nhà, đất mong chóng dễ dàng.

Gặp Tướng quân, Tấu thư, Long, Phượng, Quan phù thì là hạng làm thầy tu hay thầy cúng có danh. Đường phù đóng Điền trạch thường được nhà cửa khang trang.

Nếu gặp Bạch Hổ đồng cung dễ bị bắt bớ vào khám.

BỘ SAO TRÀNG SINH

1>TRÀNG SINH: (thuộc Thủy) Đem lại lợi ích ………… đẻ gia tăng phúc thọ, sự bền vững.

Đóng ở cung Mệnh, Phúc thì tốt, tăng thêm thọ lộc. Nhưng nếu ở cung Hợi thì tối hãm, nếu có gặp nhiều cát tinh đắc cách thì gọi là tuyệt xứ phùng sinh vậy. Nếu tại Hợi mà gặp Thiên mã thì chủ sự thăng trầm vô độ công việc trắc trở, công danh lạn đận.

Đóng tại Dần, Thân, Tỵ, mà gặp Mã đồng cung thì mọi việc thành tựu dẽ dàng, hay gặp sự may măn.

Đóng ở cung Giải ách mà lại gặp thêm sao xấu nữa thì đau lau khỏ.

2>MỘC DỤC ( thuộc thủy) Tính chất ưa chải chuốt, làm dáng, thích thay đổi, dâm dật, hay nhầm lẫn.

Gặp Đào Hồng, Diêu, Cái đam mê sắc dục có thể thành tai họa hay tật bệnh.

Gặp Lòng trì dễ mang họa về sông nước.

Mộc dục ở Mệnh mà gặp sao xấu thì chỉ làm nghề thợ bạc, thợ rèn có tài.

Mộc dục đống ở Mệnh mà vô chính diệu thì học hành dở, dù có cố học thật nhiều cũng không hiển danh được.

3>QUAN ĐỚI: (Thuộc Kim) Tính chất ham mê công danh, chức vị quyền hành.

Gặp sát tinh, bại tinh chẳng káhc nào sợi giây thắt cổ, sẽ bế tắc hết, gây bao rắt tối phiền luỵ có thể đưa đến tự tử ( tuỳ theo cát sát tinh mà đoán)

Gặp Thái tuế, Không, Kiếp thì chỉ đi làm lính hầu.

4> LÂM QUAN (Thuộc Kim) Tính chất nói năng kiêu kỳ, ưa kheo khoang, thích lấy điệu bộ.

Gặp được cát sát tinh thì phát đạt, vui vẻ.

Gặp các sao mờ ám chủ sự ngăn trở, rắc rối mọi công việc.

5> ĐẾ VƯỢNG: (Thuộc Kìm) Tính chất uy nghi, gia tăng phúc thọ, giải trừ tai ách bệnh tật, đem lợi đến cho tài Lộc, công danh. Cung Mệnh có Đế vượng gặp Tử vi gọi là lưỡng đế, là hạng người có tài lãnh đạo.

6>SUY (Thuộc Thủy) Tính chất yếu đuối, chỉ sự suy kem, đồi bại. Kỵ nhất là đóng ở cung Phúc đức, họ mạc sa sút, ly tán.

7>BỆNH(Thuộc Hỏa) Chỉ sự đau yếu, buồn bã, hay nhầm lẫn. Đóng ở cung Giải ách chủ sự đau ốm thường xuyên. Nếu gặp cả Bệnh Phùc nữa càng thêm lắm bệnh.

8>TỬ (Thuộc Thủy) Tính chất thâm trầm, kín đáo, hay sầu cảm chủ sự tang thương, buồn thảm. Nhưng sao Tử đóng cung Điền, Tài thì hay, chỉ hạng người tần tiện, chịu dành của chô dấu. Nếu đóng ở cung Phúc mà gặp thêm Sát tinh, trong họ phải có người chết trận hoặc chết đường.

9>MỘ (Thuộc Thổ) Tính chất đần độn, ngu si. Chủ sự nhầm lẫn sự chô cất. Mộ đóng ở Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) gặp Hóa quyền mà cung phúc ở đó là nhà đại phúc đức, bốn đời vinh hiển.

10>TUYỆT (Thuộc Thổ) Chủ sự bại hoại, tiêu tán, đem lại sự bế tắc. Nhưng nếu gặp Mệnh đóng tai cung Hợi mà Tuỵêt gặp được Hỏa tinh thì là hạng người tiên ngang.

11>THAI (Thuộc Thổ) Tính chất mê muội, lầm lạc, đam mê. Chủ sự sinh đẻ, giao hơp, thù thai. Thai đóng cung Tử mà gặp quí tính tất sinh nhiều con, gặp Sát tinh lại đẻ nhiều nuôi ít, hay đẻ non, đẻ khó. Thai mà gặp Mộc dục hội về Mệnh là người học nhiều mà khó thành tài. Thai gặp Tuần , Triệt ở Mệnh hay cung Giải thì đẻ ra khó nuôi, hay đau yếu quắt quẹo.

Thai đóng Mệnh mà gặp Khôi, Việt, Hồng loan là bậc văn chương.

Thai gặp Kình, Đà, Linh, Hỏa lại biến thành đần độn ngu dốt.

Ơ cung thê, Thai gặp Đào, Diêu thì dễ bị vợ cắm sừng.

Đại, Tiểu hạn mà Thai gặp được Thanh long, Thiên hỉ thì sanh con quí tử.

12>DƯỠNG (Thuộc Thổ) Tính chất châm chỉ, cẩn thận. Chủ sự nuôi nấng, phò trì. Nếu đóng Tử vi có con nuôi. Đóng ở Mệnh mà có cát tinh hội thì ra ngoài nhiều người quí mến; làm nghề chăn nuôi rất phát đạt.

Nếu Dưỡng đóng tại cung có Thân cư ở đó thì đông con.

Nếu đóng tại cung Phúc hay cung Mệnh thì nhiều người mến muốn nhận làm con nuôi.

Nếu đóng ở cung Giải ách mà gặp nhiều sao mờ ám hội họp thì hay đau yếu.

Nếu đóng ở cung huynh đệ thì hay có anh em nuôi.

BỘ SAO BÁC SỸ (gồm 12 sao có sao hung, sao kiết)

1>BÁC SỸ: (Thuộc Thủy tính chất vui vẻ thanh nhàn. Đống ở mệnh, biểu dương sự ung dung no ám, giữ của không bền.)

Đóng ở cung phúc đức mà gặp phải Kiếp Không Cô Quả thì kẻ sống cô đơn, trầm lặng, họ hàng ít ỏi, không thích giao du

2>LỰC SỸ:(Thuộc Hỏa) Tính chất khoẻ mạnh, lanh lẹ, thích ăn uống. Chủ về uy lực binh quyền. Nếu gặp Kình Dương cùng ở mệnh là hạng người dũng mãnh.

Lực sỹ hội với cát tinh tăng thêm cái đẹp ; nếu hội Hung tinh thì lại tăng thêm cái xấu.

3>THANH LONG: (Thuộc Thủy) xem ở phần trên.

4 – 5>ĐẠI HAO và TIỂU HAO:(thuộc Hỏa) Xem ở bộ Lục Bại thuộc về Sát tinh ở trang sau. 6>TƯỚNG QUÂN: (Thuộc Mộc) Tính chát can trường, hiên ngang, kiêu căn thích lãnh đạo và

cầm đầu, đem lợi ích cho công dân.

Chủ về binh quyền gặp Thiên Tướng đồng cung đắc địa gọi là lưỡng tướng, tát có uy quyền hiển hách. Gặp được Thiền Hình Quốc An Thiên Mã Thiên Khốc, Phục binh là người tài kiêm văn võ.

Nếu gặp phải Tuần Triệt thì chẳng khác tướng cụt đầu, tổn hại công danh, dễ gặp tai nạn xe cộ hay đao kiếm.

Đàn bà mà cung mệnh có Tướng Quân tọa thủ là hạng hay ghen tuông, lấn át chồng. 7>TẤU THƯ: (thuộc Kim) Tính chất vui vẻ khôn khéo, ưa nói vừa lòng người. Chủ về lợi ích

công việc vă chương. Nếu gặp Bach Hổ đồng cung thì là người có văn tài ăn nói đanh thép. Ơ nữ mệnh nếu gặp Hồng loan thì ăn nói rất có duyên dễ làm người đắm mê.

8>PHÍ LIÊM: (thuộc Hỏa) Tính chất vui vẻ nhanh nhẹn, nhưng không đem lại lợi ích cho sự sinh nở. Nếu gặp Cát tinh thì tăng thêm đẹp ; gựp Hung tinh lại tăng thêm xấu.

Phi Liêm gặp được Bạch Hổ tức là cọ mọc cánh mọi việc sẽ hanh thông. Néu gặp Long Phượng tức là rồng lên cao đem lại thắng lợi.

Nếu gặp Thiên Việt Hỏa tinh Linh tinh và Thiên bình thì dẽ gặp tai họa đâm chém bắn giết.

Phi Liêm ở cung Tử Tức thì giảm số con sinh đẻ.

Phi Liêm ở cung huynh đệ cũng giảm thiểu số anh em.

9>HỶ THẦN: (thuộc Hỏa) Tính chất vui tươi, chủ đem lại sự may mắn cho sự cưới hỏi. Nếu Hỷ Thần gặp Phượng Các tức là Phượng múa, tất có lợi cho việc thi cử công danh, sinh nở

10>BỆNH PHÙ: (Thuộc Thổ đái Mộc) chủ đau yếu buồn rầu bệnh tật nếu đóng ở Mệnh thì người suy nhược, da xanh xao.

Nếu gặp Thiên Hình Hóa Kỵ ở cung Giải ách thì dễ mắc bệnh phong tinh.

Nếu gặp Đào Hồng Diêu đóng ở Mệnh hay ở Giải ách thì ốm đau vì chơi bời dâm dục. 11>PHỤC BINH: (thuộc Hỏa) Nếu gặp nhiều sao tốt thì có tính phò trợ ; nếug gặp những sao xấu thì biến tính gian tà. Chủ đến việc có liên quan đến quân sự.

Nếu hội hợp cùng Thiên hình Tướng Quân thì rất có lợi về quân sự, đem lại uy quyền. 12>QUAN PHÙ: (thuộc Hỏa) Tính chát a tòng. Nếu gặp sao tốt phò tá cho tốt thêm; gặp sao

xáu thì làm cho xấu thêm, gây ra rắc rối phiền nhiễu ngăn trở mọi việc.

BỘ THÁI TUẾ (Gồm 12 sao có tốt, có xấu)

1>THÁI TUẾ: (thuộc Hỏa) Tính chất lạnh lùng, khinh người, hay xét đoán, giỏi lý luần.

Nếu gặp nhiều sao tốt đẹp hội họp thì nói năng đanh thép hùng hồn, đem lại uy quyền phú quí.

Hội cùng Xương Khúc Khôi Việt, Thái Tuế sẽ làm lợi cho việc thi cử, cầu công danh.

Hội cùng Xương, Khúc, Khôi, Quyền văn chương đanh thép.

Nếu hội cùng Hóa Kỵ, Đà la thì mọi việc trắc trở, bất lợi cho công danh, dễ gây ra tai tiếng thị phi hay kiện cáo tranh giành, tang thương, bệnh tật.

Cung Mệnh có Thái tuế mà gặp Hoa cái thì ăn nói kiêu kỳ.

2 – 3> THIẾU DƯƠNG (Thuộc Hỏa) THIẾU ÂM( Thuộc Thủy) Biểu hiệu mặt trời mặt trăng thứ hai. Tính chất thông minh, hòa nhã, nhân hậu, giải trừ được các bệnh tật tai họa nhỏ.

Thiếu dương gặp được Thái dương đắc địa tăng sự sáng sủa, mọi việc hưng vượng. Thiếu âm gặp được Thái âm đắc đại lại tăng thêm uy lực mọi sự hanh thông.

Thiếu dương hay Thiếu âm gặp được Hóa khoa đồng cung, hoặc xung chiếu, càng gia tăng phúc thọ, có thể cứu gải những tai ách, hoặc bệnh tật.

4 – 5>TĂNG MÔN (thuộc Mộc) BẠCH HỔ (Thuộc Kim): Chủ tang thương xem hỷ tính chất ở bộ lục bài trang sau.

6>QUAN PHÙ (Thuộc Hỏa) Tính chất lý luận, phò trợ.

Gặp cát tinh thì hổ trợ thêm đẹp đẻ.

Gặp hung tinh, sát tinh tăng cưòng sự xấu xa, chủ sự kiện tụng, tai tiếng.

Quan phù hợp với Xương, Khúc, Tuế đem lại lợi ích cho công việc có liên quan đến pháp luật. Quan phù hội với Liêm, Tang, Hổ gây nên tổn hại quyền thế, công danh, tai nạn, thì phi, tù tội, kiện tụng.

Quan phù hội với Tuế, Kỵ, Đà la trắc trở mọi việc, đưa đên công môn.

7 – 8> TỬ PHÙ – TRỰC PHÙ (Thuộc Hỏa) Tính chất tối tăm, buồn thảm. Chủ sự chết chóc, tang thương tạo nên rắc rói công việc.

9>TUẾ PHÁ (Thuộc Hỏa) Tính chất ngang ngạnh, phá tán.

Cung Mệnh hay Thân có Tuế phá tọa thủ thủ thì đau ốm, hư răng.

10 – 11> LONG ĐỨC( Thuộc Thủy) PHÚC ĐỨC (Thuộc Thổ) Tính chất nhân hậu, đoan chính, giải trừ nạn nhỏ, ốm đau. Nếu hội cùng Thiên, Nguyệt đức kết thành bộ Tứ đức, chế ngự được tinh hoa nguyệt dâm bôn của Đào, Hồng.

12>ĐIẾU KHÁCH (Thuộc Hỏa) Tính chất khoe khoang, khinh người, nói năng ba hoa. Chủ về tai ách, ốm đau.

Gặp Thiên mã, Thiên khốc mọi sự hanh thông, chẳng khác nào ngựa hay đã có người cỡi gior. Gặp Tang môn, Thiên hinh hay Tuế hây ra những tai nạn như xe cộ, té ngã, ốm đau bất thình lình.

SAO VĂN TINH (Thuộc Hỏa)

Chủ về văn học, bằng sắc, đem lợi lại cho việc thi cẻ, công danh. Hạn gặp Văn tinh mà có Hóa Khoa thì thi tất đổ, công danh hưng vượng.

SAO THẦN KHÔNG (thuộc Hỏa) và TRIỆT LỘ

KHÔNG VONG (thuộc Kim)

Tuần Không chủ về dương, bao giờ cũng đóng ở giữa 2 cung âm dương, gây ảnh cho 8 cung chiếu về, có sự tác động mạnh đến cung dương hơn cung âm. Tác động nó thường trấn áp. Ví dụ như gặp sao tốt thì giảm lực của sự tốt mà gặp sao xấu lại cũng giảm lực của sự xấu đi, ảnh hưởng nó ở cung dương mạnh hơn cung âm. Vì vậy Tuần đi về Dương phương mới đẹp, đắc địa ở cung Mão Dần

Triệt lộ không vong thì chủ về âm, đóng giữa hai cung âm dương, cũng hây ảnh hưởng cho 8 cung chiếu về, cung chủ về sự trấn áp, nên gặp bộ sao tốt thì giảm lực tốt, mà gặp bộ sao xấu cũng giảm lực xấu, tác động mạnh ở cung Am hơn cung Dương. Đắc địa ở Thân, Dậu, gọi là Triệt đáo Kim cung, sẽ giúp cho sao của hai cung này vàng đẹp, chứ không gây ảnh hưởng trấn áp. Tuy nhiên còn tuỳ tính tinh của hai cung ấy có gặp hãm không mới quyết đoán được.

Người ngoài 32 tuổi chịu ảnh hưởng đến Tuần, Triệt rất yếu. Bấy giờ phải tìm Tuần, Triệt lưu niên xem về đâu, để tìm ảnh hưởng của nó đối với năm mình xem sô. Tìm Tuần, Triệt lưu niên y như tìm Tuần, Triệt để an số; chỉ có khác là lấy năm xem số ấy coi như năm sinh, mà tìm xem ấy thuộc Canh nào ( Giáp hay Bính niên. . . ) mà an Triệt lưu niên.

Đoạn tìm xem năm xem số thuộc về con Giáp nào mà an Tuần lưu niên. Bây giờ Tuần, Triệt sẽ có ảnh hưởng nơi lưu niên đó. Sở di phải tìm lưu niên là vì Tuần, Triệt cứ nửa chu kỳ của 64 năm thì thay đổi hướng đi theo âm dương, ngũ hành.

Tuần đóng Mão, Dần thì đem lại hoạnh phát, tì tử Tí Ngọ thuộc Dương Phương, mà Dần, Mão là nơi khí dương tựu lại thanh khiết nhất.

Triệt đóng ở Thân, Dậu đắc cách là vì lúc bấy giờ khi âm đã khở sự làm chủ mà khí dương hoàn toàn lui, nên ở đó sẽ đem lại hưng vượng, Am phương khởi từ cung Mùi đến cung Hợi.

Tuần, Triệt đóng tại Ngọ, Mùi, tức là giữa cung Dương và Am phương giao hòa, ảnh hưởng có khác tạo nên sự rộng rải, khoa hòa, gây cho người nhân hạu và các chính tinh cũng chịu ảnh hưởng êm đềm.

Tuần, Triệt đồng cung ở các cung khác (trừ Ngọ, Mùi ra) thì thuở bé chịu lao đao, nhưng tính tình hoan phí.

Tuần, Triệt mà gặp Phà quân hãm địa đóng ở Mệnh thì là kẻ phải chết đường, nhưng Phá đắc địa thì chẳng sao.

Đại, Tiểu hạn cùng gặp nhau một nơi mà có Tuần, Triệt đóng lại gặp Tử vi thì gọi là Đế ngộ Không vong tất đi đến mạng vong. Trừ phi sự gặp gở này ở ngay cung Ngọ. Hoặc Tử vi chỉ gặp Tuần mà không có Triệt thì vận hạn có suy vi, nhưng tinh mệnh không hề gì. Phú có câu:

Dỡ thay Đại, Tiểu trùng phùn,

Đế tinh (tức Tử vi ) thụ hãm khong vong đó mà.

Ay là vận mệnh khó qua,

Lại Tham, Sát, Phá : Trúc la thoát nào.

Để tướng tam hợp chiếu về.

Hoạ may không chết bởi sao cát phù.

(Bài phú này có liên quan sự đoán sinh, tử sẽ được giải thích rõ cùng các chính tinh khác ở phần đoán số sau).

B> NHÓM SÁT TINH

I>BỘ TỨ SÁT : KÌNH, ĐÀ, LINH, HỎA.

1> KÌNH DƯƠNG (Cũng gọi là Dương Nhận)

Bắc đẩu tinh – Am kim đái Hỏa

Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Hãm: Tí, Ngọ, Mão, Dậu.

Mệnh, nếu Kình dương độc thủ thì người cao, lộ hầu, mặt dài, mắt lồi.

Kình đóng ở cung đắc địa là hạng người tính khí cương cường, dũng mãnh, quả quyết, nhiều cơ mưu, thích mạo hiểm nhưng hay tự đắc, kiêu căng, nên dễ gây lắm kẻ thù ngầm.

Kình ở các cung khác thì tính tình hung bạo,l liều lĩnh, bướng bỉnh, gian trá. Ơ Tí, Ngọ, Mão, Dậu không yểu cũng tàn tật.

Người tuổi Giáp, tuổi Mậu mà Mệnh đóng tại Dần, Thân lại gặp Kình dương thì phá tán tổ nghiếp, cơ thể mang tật thương. Đối với các tuổi khác thì có đở phần. Nưhg trong trường hợp này gặp được cát tinh hội lại là người khéo léo về tổ chức công kỷ nghệ.

Kình ở Mệnh mà gặp Nhật, Nguyệt đồng cung thì trai khắc vợ, gái khắc chồng.

Kình chiếu mệnh hay tại Mệnh mà gặp cự, Liêm, Kỵ đồng cung tát có tật trong người, trong trường hợp Liêm, Cự, Kỵ hãm địa thì tật đa mang tật huyền, hay tù tội. Mà tuổi càng về già càng khốn đốn, sợ nhất là người tuổi Tuất, tuổi Thìn.

Kình đắc địa lại gặp Tử, hay Phù đồng cung là hạng đại kính thương Kình hãm địa mà gặp hung tinh ám nữa thì thật không tránh được tai họa tai nạn đường sá, hay sa trường. Nếu gặp được Tuần, Triệt thì cứu giải cho một phần.

NỮ MỆNH: gặp Kình dương đóng Mệnh tại Thìn, Tuất Sửu, Mùi là hạng giàu, rất vượng phu ích tử. Tính nết đoan trung, thẳng thắng cương nghị trong mọi việc làm ăn.

Nếu nữ mệnh mà gặp Kình hãm địa thì hạ tiện, hại chồng khắc con, nếu không có Tuần, Triệt hay cát tinh khác cứu giải.

Phu giải:Đối vơi Nam hay Nữ, mà cung Mệnh an tại Ngọ mà lại gặp Khoa, Quyền, Lộc, Tả hữu, lại chính tinh đắc địa thì tất nhiên phát võ nghiếp, trấn ngự biên cương, nhất là đàn ông tuổi Bính, Tuất thì đẹp vô cùng. Còn các tuổi khác thì hưng vượng không được bền lâu. Trái lại néu Kình tại Ngọ mà lại sát tinh thì pahỉ chết yểu một cách thảm thương, nếu không cũng chịu tàn phế.

Mệnh tại Ngọ mà gặp Thái âm, Thiên đồng ở đó, lại thêm gia họi Long, Phượng, Giai thần thì thật nhiều chiến công, uy quyền hiển hách, giàu sang trọn đời. Nếu Mệnh đóng tai cung Tí mà gặp cách trên cũng đẹp nhưng không bằng được ở Ngọ.

Mệnh an tại Tứ mộ có Kình, Hỏa đồng cung nên là kẻ có oai quyền, danh tiếng; nếu gặp cả Tham, Vũ tất là hạng cái thế anh hùng, oai vệ khiến người người khiếp sợ. Gặp Hổ là hạng đa mưu.

Kình, Đà, Linh, Hỏa hội ở Mệnh mà gặp nhiều sao sáng sủa tất hưng vượng tài Lộc, trái lại nếu gặp lắm sao mờ ám thì trọn đời tai ách, chết về thương tật. Cùng cách trên mà đóng ở cung Thân là tất kẻ gù lưng.

Kình, đà đóng Mệnh mà gặp Kiếp sát tất không được thọ.

Mệnh có Lộc Tồn tạo, tất giáp Kình, Đà, nếu ở Mệnh mà không có cát tinh hội thì là kẻ lang thang kiếm ăn bằng lới nói. Nếu giáp Kình, Đà mà mệnh lại có Hoá Kỵ thì thật túng thiếu, chỉ sớm ly hương sinh kế mới đủ cơm áo.

Cung Mệnh có Kình, gặp Thiên hư, Thái Tuế, Điêu khách đồng cung thì trọn đời chịu tang tóc, trai khóc vợ, gái khóc chồng, xa lìa cha mẹ

Kình dương, Lực sĩ đồng cung là người to lớn khoẻ mạnh, có tài binh sự, nhưng không được thọ hưởng chức tước tặng phong.

2>ĐÀ LA: Am Kim đái Hỏa – Bắc đẩu tinh

Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi – Hãm ở Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Mệnh có Đà la độc thủ thì người hơi gầy, cao, da ngâm, lông toc tốt, răng xấu.

Đà đắc địa ở tứ mộ là hạng người can đảm uy dũng, nhưng thâm trầm, lắm thủ đoạn nhiều mưu mô.

Đà la đóng ở hãm, ở tứ sinh nếu gặp hung tinh hay sát tinh thì không yểu tất tàn tật.

Nếu Đà hãm đại lại gặp Linh, Hỏa, Không, Kiếp, Kỵ, Hình thì chung thân cùng khốn, đau yếu tật nguyề, tù tội, tai ương khủng khiếp.

Đà mà gặp Diêu, Cái, Tuế thì nói ngọng ( đóng ở Mệnh)

Đà, Kình, Thất sát hội gây tai họa khủng khiếp, nếu lại gặp được Tử Tướng, Lộc tồn có thể giải được.

Hạn mà Đà gặp Thái tuế cùng sát tinh như Tang, Hổ, Kỵ, Kiếp sát thì có tang, nếu không thì cũng bị tố tụng, thị phi mang tiếng nhơ nhuốc.

Đà mà gặp Thiên hình hãm ở Tiểu hạn thì sanh ra kiện cáo, hay đánh nhau thương tích. Nếu gặp Hỏa, Linh thì dễ bị thương hay đau ốm. Nếu gặp Thái tuế, Long trì thì phòng rắn rít cắn.

Đà gặp Thiên mã là hạng khôn ngoan nhưng biến trá.

3>HỎA TINH :Nam đẩu tinh – Am Hỏa

Miế địa: Dần, Ngọ, Tuất – Đắc địa : Tỵ, Dậu, Sửu

Lợi địa: Hợi, Mão, Mùi – Hãm địa: Thân, Tí, Thìn.

Mệnh có Hỏa tính độc thủ thì người thô, tóc hoe vàng, chân tay có tì; tính nóng nảy ương bướng.

Hỏa, Linh đắc địa đóng ở Mệnh là hạng có chí khí. Sức khoẻ Daimetin bền, ít khi mắc tai nạn. Ngừời sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ mà gặp Hỏa Kinh đắc địa là hợp cách, nếu lại có cát tinh hội nữa thì quí lắm. Người sinh ra ở hướng Đông, Nam mà gặp Hỏa, Linh đắc địa tất hưởng giàu sang. Nếu sinh ở Tây, Bắc thì sự giàu sang chẳng được bền.

Nếu Hỏa, Linh thủ mệnh ở vào cung hãm là hạng nham hiểm, gian tà hay liều lĩnh, mắc bệnh méu huyết, thần kinh, sức khoẻ chóng sa sút, dễ vướng vào vòng sa đoạ nghiện ngập.

Nếu Hỏa, Linh đóng mệnh tắiT mộ mà gặp được Tham, Vũ Việt là kẻ có tai văn võ, xuất tương, nhập tướng. Danh tiếng chóng lẫy lừng. Nhưng nếu lại gặp cả Kiếp sát tất phải bị đao thương.

Hỏa tinh gặp sao Tuỵêt ở cung Hợi, có Tham lang, Thiên hình đóng đó danh tiếng nổ khắp

nơi.

Hỏa tinh gặp Khoa, Quyền là người giỏi về văn võ.

Hỏa, Linh gặp Thiên việt, Thiên hình thì bị sét đánh.

Hỏa, Linh gặp Mộc dục thì bị bỏng nước sôi.

Hỏa, Linh gặp Liêm, Phá, Hình ở Mão, Dậu mà không có Tuần, Triệt thì bị sét đánh, hay điện

giật.

Hỏa gặp Tuế, Hình hãm tất bị ngã gảy chân tay.

Hỏa đóng ở cung Điền, gặp tang môn mà khong có cát sao thuộc Thủy chế ngự thì dễ bị cháy nhà. Nếu đóng ở cung Tài thì tán tài.

Hỏa, Linh giáp Mênh xấu, gây nên nhiều trắc trở, dễ bị thù oán, hao tài.

NỮ MỆNH: Hỏa, Linh đắc địa thủ mệnh, ứng hợp với phương hướng nơi sinh, ứng hợp với ngũ hành của Mệnh thì là hạng con nhà khuê các, nhưng tính tình ngang ngạnh, nóng nảy có gan dạ trọn đời hưởng giàu sang.

Nếu gặp Hỏa Linh hãm địa thì chỉ là hạng khao khát dâm tà, khắc chồng hại con.

CHÚ Ý: Những chỗ nói về nữ mệnh chỉ cốt vạch ra sự khác biệt đại cương về cuộc đời, về tính tình; còn các vận hạn thì cũng như cách luận đoán ở trên.

4>LINH TINH: Nam đẩu tinh – Thuộc Kim đái Hỏa

Miếu: Dân, Tuất – Thìn, Tỵ, Mùi

Hãm: Tỵ, Hợi, Dậu, Sửu

Linh, Hỏa thường có tính chất gần như nhau, nên khi xem Linh tinh nhớ xem sao ấy đã đi đôi với Hỏa tinh ở trên.

Linh tinh đóng Mênh là hạng người hà tiện, so đo trong việc chi tiêu. Linh đóng cung Tử tức khó nuôi con, làm giảm sự sinh đẻ. Linh đắc địa đóng cung Tìa thì tiền của bền vững.

Linh đắc địa gặp Tham lang đắc địa thì công danh hiển đạt về võ công.

Linh gặp được Tử, Phủ, Tả, Hữu, Xương, Khúc nếu khong giàu cũng là hàng quí hiển.

Linh gặp mã, mà hội Kình, Đà tất chân tay phải có tật.

Linh mà gặp Không, Kiếp hãm, lại gặp Tuần, Triệt là hạng người hạ tiện, nghèo khó tai ương. Linh gặp Thất sát cung hãm tất khó sống lâu

Linh hãm gặp Phá quân hãm thì phá tan cửa nhà sạch.

Linh gặp Vú khúc, Xương khúc ở Thìn cung tất chết đuối hay tù tội

Linh hay Hỏa gặp Thiên việt ở cung hãm chỉ phải phòng sét đánh hay điện giật

II>BỘ LỤC BẠI: SONG HAO – TANG HỔ – KHỐC HƯ

1>        ĐẠI HAO – TIỂU HAO: Thuộc Hỏa

Đắc địa: Mão, Dậu, Dần, Thân. Hãm: Tí, Ngọ, Tỵ, Hợi.

Mệnh có song Hao đóng thì người nhỏ nhắn. Bộ tiêu hóa hay đau yếu. Tính khôn ngoan, chân chất, không kiên chí, thích ăn ngon mặc đẹp, đam mê cờ bạc, chơi bời, vung phí tiền bạc.

Song Hao đắc địa ở Mão, Dậu, tốt hởn Dần, Thân nếu gặp Mệnh ở đó là hạng thông minh, tuy ham chơi, nhưng lúc học cũng say mê không kém, vì bản chất muốn tìm hiểu sâu rộng, nhất là tuổi Dần, Thân rát hợp với Song Hao. Tuy thiếu thời thích ngao du bốn bể để tìm học hỏi, hưởng thụ song về sau sẽ hưởng được giàu sang, quí hiển.

Hao gặp sao Tuyệt đồng cung là hạng khôn ngoan, nhưng hơi man trá.

Mệnh vô chính diệu gặp Song Hao, Tuyệt là người ăn tiêu tằn tiện, keo kiệt, có lắm tham vọng trong đời, nhưng khó đạt được theo ý muốn.

Hao đóng Mão, Dậu gọi là cách chúng thủy triều đông, thế tất tiền vào như nước, nhưng cũng ra như nước, nếu gặp được sao Thiên cơ, Cự môn đóng đó thì đắc cách vô cùng, trái lại nếu gặp Hóa lộc thì trở nên kém hẳn

Song Hao gặp phải sát tinh tất hay mắc tai nạn về dao súng.

Song Hao gặp Hảo hay Linh tất mắc nghiện, nhất là nghiện á phiến.

Đại hay Tiểu hạn mà gặp Song Hao tất phải thay đổi công việc hay thay chổ ở. Đau ốm gặp hạn Song Hao chóng khỏi.

Song Hao gặp Phá quân trở nên túng thiếu.

Song Hao gặp sao Tuyệt thì phá sản.

Song Hao gặp Mộc dục, Hóa Kỵ thì phải mổ. Nếu gặp Hình, Kiếp sát tất mất trộm hay bị thương.

Đại hạn gặp Song Hao, Không, Kiếp, Suy, Phù, phá toái, sao Tử, Hóa Kỵ, mà Tiểu hạn lại gặp Hình, Phi liêm, Quan phủ sao Bệnh, sao Mộ, Phục binh, Bạch hổ tất phải chết ở lao tù.

2>TANG MÔN – BẠCH HỔ

a>TANG MÔN  thuộc Mộc – Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu.

Chủ về tang tóc, tai ương, Tang Môn và Bach hổ cũng như Song Hao bao giờ cũng đóng ở hai cung chiếu nhau, bởi đó đã gặp Tang môn tức nhiên phải gặp Bạch hổ. Nên hai sao ấy được luận chung như sau:

b>BẠCH HỔ (thuộc Kim) – Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu.

Mệnh có Tang Hổ là người can trường, hơi bướng bỉnh. Sinh ra đã phải chịu tang tóc, hay mắc bệnh máu huyết, xương cốt, tim phổi; không nuôi được súc vật.

Nếu Tang, Hổ đắc địa là bậc thao lược, thích làm chính trị, lý luận giỏi, xét đoán tinh, làm luật sư hay Toà án giỏi.

Tang Hổ dù đắc địa hay hãm địa mà hội với nhiều sát tinh là hạng người bạo ngược, thường gặp cảnh cùng khốn, tai ương, khắc vợ, khắc chồng dễ vướng vào lao lý.

Mệnh có Hổ đắc địa đồng cung, sanh ban đêm rất hiển đạt.

Nếu gặp Kinh hay Hình xung chiếu là hạng có chí khí lớn.

Hổ gặp Tấu thư là cọp đội hòm sắc, tất hiển đại văn tài.

Hổ gặp Phi liêm là cọp mọc cánh, nhẹ bược công danh.

Hổ gặp Tham lang, nhất là ở cung Dần, Tuất dễ bị nạn xe hay ác thú cắn.

Hổ gặp Thất sát bị đao thương hay tù tội (nếu gia thêm sát tinh, và đến hạn xấu

Hổ gặp Thiên khốc, Thiên diêu bị thú dữ gây tai nạn

Hổ gặp Hình, Kiếp thì bị nạn té ngã hay xe cộ.

Tang Hổ đóng cung Điền, Tài dễ bị hỏa hoạn, nhưng nếu Điền, Tài đóng ở cung Tuất thì rất bền vững, nhà cửa đẹp.

Tang môn gặp Điếu khách, Thiên hình gây nên tai nạn xe cộ hay đại tang. Tang gặp Hỏa, Linh, Mã dễ mắc bệnh lao, phải bỏng, nếu có Tuần, Triệt thì e cháy nhà.

Tang Hổ gặp Khôc mà lưỡng hạn xấu e có tang, hay tán tài.

Tang gặp Điếu khác, Thái tuế dễ bị ngã từ cao xuống hay bị kiện tụng.

NỮ MỆNH: Có Tang, Hổ tọa thủ thì vẻ mặt trong buồn tẻ, nhân duyên thường bị trắc trở, nếu không muộn lập gia đình thì khó tránh phải mấy độ buồn thương, đau khổ vì con; khó sinh.

Hạn mà gặp Tang, Hổ, Kỵ và sao Thai thì dễ băng huyết khi đẻ.

3>THIÊN KHỐC – THIÊN HƯ: Thuộc Thủy.

Miếu địa: Tí, Ngọ – Lợi: Mão, Dậu, Sửu, Mùi.

Tính chất Khốc, Hư buồn tẻ, hay suy lự hoang mang, gây nên tật bệnh, mắt có quầng, thận

đau.

Khốc, Hư đóng ở Mệnh ở Miếu địa Tí, Ngọ thì lời nói đanh thép có oai, nhiều người nghe theo, mang trong lòng chí lơn, quyết hành động hơn người, thích hoạt động không ngừng, nhiều nghị lực phấn đáu. Dưới 30 tuổi thường nghèo túng, hay gặp bước thăng trầm. Từ 30 tuổi giở ra thì trở nên phong lưu, khá giả. Nếu lại gặp Thất sát hay phá quân đồng cung tất có uy danh quyền tước; lời nói làm cho người người kính phục.

Khốc, Hư hội Thiên hình, Thiên mã là võ cách; có tiếng tăm.

Khốc, Hư gặp được Lộc tồn hay Hoá lộc thì từ 30 tuổi trở ra lên là giàu. Nếu gặp Khoa, Quyền lại phát công danh.

Khốc Hư ở Dần, Thân gặp Đàla là người có tài cả văn võ.

Khốc, Hư hãm ở Thìn, Tuất thì hay vương tai nạn, giảm tuổi thọ, cuộc đời khóc nhiều hơn

cười.

Khốc, Hư gặp Thiên cơ đồng cung hay xung chiếu thường mắc phải bệnh lao.

Mệnh có Thiên hư tọa thủ nên răng hư. Nếu Hư đắc địa mà gặp Lộc đồng cung là người có tài, nổi danh.

Hư hãm địa là hạng bất chính, ăn nói sai ngoa.

SAO THIÊN HÌNH: Thuộc Hỏa

Đắc địa: DẦN, THÂN, MÃO, DẬU.

Tính chất : dũng mãnh, sát phạt, có oai thế. Hình là lưỡi kiếm.

Chủ về quân cơ, mổ xẻ, đâm chém

Mệnh đóng ở Dần gặp Thiên Hình là cách Cọp ngậm kiếm tất người tài ba trong việc điều binh khiển tướng, phát võ công. Ngoài ra đóng ở Thân, Mão, Dậu cũng là đắc cách, biểu dương người chí khí anh hùng.

Hình gặp Tướng quân, Quốc ấn và Phục binh làm thành bộ sao uy dũng, tức có tài kiêm nhiệm văn võ.

Hình gặp Lộc, Diêu có tài dùng về mổ xẻ.

Hình đắc cách mà gặp Tuần, Triệt chẳng khác nào thanh kiếm báu sử dụng không ra gì.

Hình hãm mà gặp sát tinh gây tai họa khủng khiếp

Hình hãm gặp Thiên khốc tức mang tật trong người.

SAO THIÊN KHÔNG: Thuộc Hỏa

Tính chất gian hùng phá tán, quỉ quyệt

Mệnh mà có Thiên không hội với Đào hoa là hạng đa mưu, nhưng xảo trá. Trái lại nếu gặp Hồng loan thì là hạng chỉ tìm nơi vắng vẻ ở ẩn hay đi tu

Mệnh có Thiên tướng đắc địa mà gặp Thiên không là kẻ có uy quyền thống lãnh đến ngàn dặm, phát về võ tướng.

Hạn mà đau ốm nhưng nếu gặp được Thiên không thì chóng khỏi nhưng nếu có cả Tuần, Triệt đóng thì Thiên không trở nên vô dụng . . .

SAO ĐỊA KHÔNG – ĐỊA KIẾP : Thuộc Hỏa

Đắc địa: Tỵ, Hợi, Dần, Thân

Mệnh có Địa kiếp hay Địa không độc thủ là người ăn nói thô bạo, thân hinh thô kệch

Kiếp, Không, đắc địa ở Dần, Thân, cần gặp quí tinh mới hiển đạt; tuy nhiên không bên, nhiều độ thăng trằm.

Kiếp, Không đắc địa ở Tỵ, Hợi thì người trầm tĩnh, suy tư, có cơ mưu, can đảm, sớm đoạt công danh. Nhưng nên cần có Tướng, Mã, Khoa tinh hội mới phát bền, và phát càng mạnh, càng to ở vào thời loạn.

Kiếp, Không giáp mệnh là bại cuộc; nếu Mệnh không có quí cách thì là hạng bần tiện.

Kiếp, Không đắc địa mà hội Tử, Phủ đắc địa lại trở nên mờ ám xấu xa, khó tránh tai ương.

Nếu lại gặp Tử, Phủ hãm thì càng nguy khốn bội phần.

Kiếp, Không hãm địa thì không đáng ngại lắm, nếu gặp Tử, Phủ hãm thì tia họa liên miên, tuổi thọ chiết giảm.

Mệnh có Kiếp hay Không tạo thủ dù đắc địa hay hãm địa cũng thường mắc bệnh đau phổi, bệnh hen, nếu không thì mắc bệnh ngoài da như ung nhọt, lở lói, mần ngứa liên miên.

Kiếp, Không với nhiều sát tinh, tất trai thì khắc vợ, gái thì khắc chồng. Nhưng nếu các sát tinh đắc địa thì lại cũng hưởng được phú quí một thời hạn nào tuỳ theo đại hạn xấu tốt mà xót.

Kiếp, Không hội với Hồng, Đào tất duyên nợ dang dở, phải trải qua đôi độ cưới xin, lại dễ mắc phải bệnh phong tình, tuổi thọ cũng kém.

Kiếp, Không hãm địa đóng ở Mệnh, Thân là hạng quỉ quyệt, ích kỷ, nên suốt đời chẳng vừa lòng với mình, lại thường mang bệnh trong người

Mệnh gặp Kiếp, ngộ Tham lang như người đi thuyền trên sóng, lúc nào cũng chỉ lang thang đây đó, trọn đời lao khó.

Mệnh có Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh tạo thủ đồng cung thì chết trẻ như Nhan Hồi (32)

Mệnh có Kiếp tao thủ găp Phù, Khốc, Khách lại gặp Cự môn,

Thái dương nên suốt đời chịu cô đơn, sầu khổ, không ngớt lệ.

Địa kiêp độc thủ tại Mệnh là hạng người phi nhân thị kỷ.

Mệnh có Kiếp gặp Thiên cơ có Hỏa đồng cung hoặc sung chiếu tất hay bị phỏng lửa hay cháy

nhà.

Kiếp, Không đóng cung Quan mà hãm khó lòng đạt được công danh.

Kiếp, Không gặp Tử, Phủ, Khôi, Việt hội thì mất của hay măc lừa.

Kiếp, Không găp Tả, Hữu là hạng chuyên đi lừa người.

Kiếp, Không mà gặp Kiếp sát, Thái tuế, Thiên không, Phục binh, Kình dương, song Hao thì tánh mệnh bị hăm doạ, nếu đại hạn xấu tất chết.

Kiếp, Không gặp Hoả, Linh, Kỵ, Tuế, Hao, Phục thì bị cướp phá nhà, trộm của, nếu lại gặp đại hạn xấu ắt chết.

Kiếp, Không gặp Hóa quyền tất làm trắc trở công danh.

Kiếp, Không đến hạn gặp Song Hao tất phá tán tài sản.

NỮ MỆNH: Nếu Kiếp, Không đắc địa tọa thủ tại Mệnh thì cương cường, dũng cảm chẳng kém gì đàn ông, làm việc gì cũng chóng có kết quả song chẳng đặng bền

Kiếp, Không dù đắc địa hay hãm địa mà hội với Đào, Hồng thì đàn bà khó mà giữ tròn danh tiết, thật là số hồng nhan bạc mệnh vậy.

Nếu Kiếp, Không hãm địa đóng tại Mệnh thật là hạng khắc hại chồng con, trọn đời bi luỵ.

SAO KIẾP SÁT : Thuộc Hỏa

Kiếp sát đóng Mệnh là người nó tính hay làm điều bất chính. Nó có đặc tính giống Địa kiếp, thích sát phạt, gây tai họa. Nếu có ác tinh hội thì sát gây nên cảnh nghèo nàn, đau yếu.

Sát gặp sao tốt giảm cái tốt đi, gặp sao xấu tăng cái xấu thêm.

SAO THIÊN DIÊU : Thuộc Thủy

Đắc địa: Dần, Mão, Dậu, Tuất

(Tính chất huyền ảo, nghi hoặc)

Diêu đắc địa ví như sen mọc trong bùn, tuy đam mê tửu sắc tình dục nhưng không bị nhơ nhuốc.

Diêu đắc địa gặp Tướng, Đồng, Quyền, Khoa, Lộc thì thông minh, học giỏi, làm lớn. Diêu đắc địa ngộ Tràng sinh Đế vượng là hạng phong tao mạc khách,

Diêu đắc địa gặp Long Phượng thì hưng vượng tài lợi công danh. Nếu ở đại tiểu hạn thì có liên quan đến cưới xin sinh nở.

Diêu đóng tại mệnh thì hay bị đau răng.

Diêu ngộ Khúc Xương là người có tánh dâm dật.

Diêu ngộ Lưu hà thông minh, công việc trôi chảy.

Diêu gặp Đào Hồng thì lẳng lơ bất chính,

Diêu hãm địa mà không có cứu tinh như Thiên, Hình Tử vi là hạn dâm đãng, không thể thọ.

SAO THIÊN Y : Thuộc Thủy

Thiên Y có tính chất cứu giải bệnh tật, tinh khiết, cẩn thận.

Nếu Thiên Y đóng mệnh hội với Tả Hữu, Thiên Quang, Thiên Phúc quí nhân và Thiên hinh là hạng lương y nổi danh.

SAO CÔ THẦN – QUẢ TÚ : Thuộc Mộc đái Thổ.

Tính chất cô độc, lạnh lẽo âm thầm khó tính, hơi khắc nghiệt, không thích giao du nhiều, sống nội tâm, có những thú chơi riêng.

Đóng ở Mệnh hay ở cung Tài thì gìn giữ của bền.

Nhưng đóng ở cung Phối thì làm trắc trở sự cưới hỏi, cuộc sống ái ân vợ chồng.

SAO ĐẨU QUÂN : thuộc Hỏa (cũng gọi là Nguyệt Tướng)

Tính chất khắc nghiệt, nghiêm nghị, bảo thủ.

Nếu đóng ở cung Điền, cung Tài thì giữ của bền.

Nếu đóng ở cung Quan Lộc mà gặp được cát tinh như là Tử Phủ thì hưởng phú quí.

Đẩu Quân mà gặp Lộc Tồn thì biến thành cái đấu đong thóc sẽ có tài sản.

Nếu đóng ở cung Tử tức là số hiếm con, nên phú có câu:

“Đẩu Quân ở Tử tức cung

Đến già khó được tay bồng con thơ”

Bởi đó cung Tử kỵ sao Đẩu Quân cũng như sao Linh Hỏa vậy, nhưng Đẩu Quân chỉ sự hiếm sinh đẻ còn Linh Hỏa thì chỉ sự khó nuôi con.

Nếu Đẩu Quân mà gặp ác tinh tại mệnh là hạng gian giảo quỉ quyệt.

SAO PHÁ TOÁI: Thuộc Hỏa đái Kim

Tính chất táo bạo, hay phá ngang làm hao tán, gây trở ngại mọi việc

Mệnh có Phá Toái mà gặp được Lưu Hà là hãng dũng mãnh mề võ nghiệp, có uy quyền. Nếu không có Lưu Hà thì lại chủ sự tán tài.

Phá Toái đóng ở cung Giải ách thì ít ốm đau.

Phá Toái gặp Khoa Quyền thì làm sao nên danh phận.

Phá Toái gặp Kình Đà, Phá Quân, Hóa Kỵ tại cung mệnh hay cung Giải ách thì là người có tật. Nếu gặp Thiên Diêu, Vũ Khúc thì nói ngọng Song nếu có Diêu, Vũ mà lại hội Thiên Việt, Hóa Kỵ tất phải bị câm.

Nếu gặp phải Hỏa, Linh, Hình thì chết về ác tật.

SAO LƯU HÀ : Thuộc Thủy

Tính chất thâm trầm, độc ác, gian hiểm, ưa sát phạt giết chóc.

Cung Mệnh có Lưu Hà đóng thì đàn ông sẽ chết ở đường sá; đàn bà thì dễ chết khi lâm bồn.

Nếu không có quí tinh với cát tinh hội mà lại gặp những hạng sát tinh như: Song Hao, Kiếp sát,

Thiên hình Thất sát hãm địa.

Nếu Lưu Hà mà gặp Cự Kỵ thì dễ bị nạn sông nước.

Nhưng Lưu Hà gặp được Thanh Long lại là rồng gặp nước, sẽ hanh thông mọi việc.

SAO LƯU TÙ : Thuộc Hỏa

Tính chất giam hãm, gò bó âu sầu, nên đóng ở cung nào làm hại cung đó, trừ phi đóng cung Nô lại chủ về cô độc, không thích ngao du chơi bời.

Đại Tiều hạn gặp Lưu Tù mà lại có hung tinh hội tất mắc vòng lao lý.

SAO THIÊN THƯƠNG: (Thuộc Thổ)

SAO THIÊN SỨ: (Thuộc Thủy)

Tính chất buồn thảm, ngăn trở mọi việi, gây bệnh tật và tai ương.

Thiên Thương giao hội Kiếp, Không, Thiên sứ mà đại hạn xấu thì tác họa một cách kinh khủng. Chính Nhan Hồi chết yểu vì cách này.

Thiên Thương mà gặp Tang Môn đem lại sự biến đổi hay tang tóc.

Thiên sứ gặp Tang Môn và Thiên Cơ thì bị ngã hay bị người ta đánh.

SAO THIÊN LA – ĐỊA VÕNG

La đóng ở cung Thìn, Võng đóng ỏ cung Tuất nên cũng gọi hai cung ấy là hai cung La Võng tức là lưới của trời đất vây tỏa. Nếu đại tiểu hạn gặp La Võng mà gặp Sát tinh sẽ đem lại sự bắt bớ giam cầm hay phá sản hoặc chết, nhất là Thái Tuế lưu niên mà gặp hai cung ấy rất ái ngại.

(Chép theo sách Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh thể tính cách trong Tử vi

Muốn đoán số được chắc chắn và dễ dàng cần phải thuộc các tính cách của sao, nhất là chính tinh, trung tinh, và những bàng tinh quan trọng. Vậy sau đây, tôi trình bày mỗi vì sao với đủ tính chất của nó theo thể thơ:

A> CÁC CHÍNH TINH

SAO TỬ VI

Cũng gọi là Đế tinh: Nam bắc đầu: Thổ

Tử vi, Miếu: Tí Ngọ Dần Thân?

Vượng thì Thìn Tuất, Địa; phân Sửu Mùi

Bình nơi Tỵ, Hợi đôi nơi

Cùng là Mão, Dậu ấy ngôi rành rành.

Tử vi mặt đỏ lưng dầy

Tính thời trung hậu, mặt đầy phương phí;

Khôi Việt, Tả Hữu tương kỳ

Thiên Tướng, Xương Khúc quyền uy tương phò

Gặp phủ là thần giữ kho

Gặp sát, Tử lại ban cho quyền hành.

Chế được hung ác Hoả Lính,

Sợ gặp Tuần, Triệt, Đà, Kiếp, Không.

Mệnh, Thân : Tử, Phá ở cung.

Sửu, Mùi, Thìn, Tuất bất trung bất nghì;

Trừ tuổi tứ Mộ khá hay

Lại thêm Cát diệu hẹn ngày giàu sang

Đồng cung Đế với Tham Lang

Ngộ không tài đến lại tan dễ dàng

Thê, Nô, Bào, Giải cung nhàn.

Tử Không Cát diệu mọi đàng khản kha

Vi ở Ngọ tránh xa Hình Kỵ

Người Giáp, Đinh hay Kỷ nên danh

Quyền Khoa gặp được Đế tinh

Mệnh nơi Tỵ, Ngọ hiển vinh muôn bề

Lộc, Mã được ngồi kề Tử, Phủ

Ơ Dần Thân phú hậu chung thân

Quyền, Sát gặp Tử khá mong

Hư danh thụ ấm Không Vong lẫn cùng

Hoặc Phá gặp nơi cung Tìn Tuất

Có bạc tiền nhưng cóc danh chi

Tử Phòng mưu lược đáng ghi

Kỵ, Quyền, Tử, Phủ họp bầy một phương.

Đế toạ Mệnh triều vương da cát

Hoặc cung Quan hẹn bước kim dư

Phu, Bật giáp: Tham, Đế ư

Chức nên tôn trọng, dâm ô cũng là

Không Kiếp ấy, ác tà đáng sợ

Tứ Sát kia (Kình Đà Linh Hỏa) ám trợ hung tinh

Ay là thoát tục chi tăng

Nếu là có Vũ dự phần bán buôn

Còn Nữ mệnh xem tường sau trước

Tử, Phá, Tham ước đa dâm

Hoặc Đào hoà ắt gian truân

Duyên may khó sớm dự phần phụng loan

Giải thích: Sao Tử vi là chủ tể của các sao, chủ về uy quyền, tài lộc và phúc đức, nên an ở cung nào thường giáng phúc cho cung đó. Tử vi gặp đựoc các trung tinh như Khôi, Việt, Xương Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Long Phượng thì coi như là quần thần khánh hội, tất có uy quyền hiển hách. Hưởng phú quý trọn đời.

Gặp Thất sát làm cho sao này thêm mạnh, nếu đứng đồng cung với Thất sát thì coi như vua đeo kiếm báu. Gặp các hung tinh như Linh, Hỏa, Khốc, Hư, Đà, Kình v.v.. Tử vi có thể chế ngự được; Nhưng kỵ nhất là gặp Địa không và Địa kiếp, Tử vi không còn khả năng được bao nhiêu, nên trọn đời thường trắc trở, lao tâm. Nếu Tử vi gạp phải Tuần, Triệt mà đóng ở cung Mệnh thì chác là khắc một trong hai bố mệ, bằng không cũng sớm ly gia hương.

Tử vi ở cung Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thì tốt lắm, nhưng nếu ở cung Tỵ, Hợi. Mão, Dậu gọi là bình hoà, không gặp được trung tinh đắc cách thì khó mà giàu sang.

Tử vi mà gặp Tham Lang, nhất là ở cung Tý, Hợi, mão, Dậu là hạng người bi quan yếm thế, thưòng ngã vào nghiệp tu hành thì mới được yên thân.

SAO THIÊN CƠ

(Nam tinh chủ phúc thọ – thuộc Mộc)

THIÊN CƠ Miếu; Tí Ngọ cung

Vượng thì Mão Dậu, Địa Dần Thân

Bình nơi Tỵ, Hợi, Ích Thìn Tuất

Hãm ở Sửu Mùi khá rõ phân.

Thiên Cơ thuộc Mộc mình dài

Tâm từ, tính cấp đa tài đa mưu;

Xương Khúc, Tả Hữu văn ưu,

Mày xanh tóc tốt tàilưu ai tày

Cự, Cơ ở Mão khá hay,

Cát đa phú quí tốt thay lạ thương

Thiên cơ: Mùi Sửu hãm phương

Kỵ, hình, không, kiếp, đà, dương, đán

Cơ, lương, tả hữu cùng xương

Văn thi lỗi lạc, Vũ thường tinh thông

Cơ, Lương, Sát, Phá, ngộ không (Vong)

Dấn thân cửa Phật khởi vòng ưu tư

Nữ mệnh cát diệu gặp Cơ,

Hội cùng Quyền Lộc ích phu vô cùng.

Kình Đà, Hóa Kỵ phá xung

Lại là tàn tật, tư thông âm thầm.

Đồng cung Cơ gặp Thái Am

Goá chồng, tì thiếp gian dâm đáng bỏ

Ơ cung Mão, Dâu, Dần, Thân

Nữ mệnh Cơ, Cự tuy dâm nhưng giầu

Cơ, Lương cư Tuất cùng nhau

Là tay chính trị lại mưu binh hùng

Đàn ông Cơ, Cự mệnh trung

Hoặc Tài, Quan ở Tỵ cung hết nhà

Nhị hạng Cơ Lộc xem qua

Nam nữ đều phát đổi ra tân kỳ.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương rất hay

Mệnh cung phải ở vào ngay Thân Dân

Cơ, Lương, Tham, nguyệt đồng thân

Ngày đêm buôn bán tảo tần bốn phương

Sinh Tân, At; mệnh Mão cung

Cự, Cơ, Tả Hữu, Văn Xương anh tài

Sinh năm Bính, kém một vài

Năm Đinh bình dị, ra ngoài các cung

Thìn Tuất, Cơ, Lương đứng cùng

Kình Đà, Linh Hỏa, ba phương chiếu về

Lại gặp Thiên Tướng đáng chê,

Là tay võ hiệp hoặc nghề tăng ni

Dần, Thân, Cơ, Nguyệt khá hay

Diệu, Xương lại gặp văn thi dâm tàng

Khốc, Hư gặp Cơ chớ màng

Bênh lao phải liệu lo loan lấy mình.

Giải thích: Mệnh gặp được THIÊN CƠ Miếu, Vượng hay Đắc địa thì người hơi cao, hơi gầy, da trắng, thông minh, khôn ngoan, có nhiều mưu trí, có óc kinh bang tế thế, bản chất nhân hậu, từ thiện, được hưởng sang giầu. Nếu mà có những trung tinh đắc cách như Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Quang Quí, Khoa, Quyền Lộc và cả Song Hao nữa càng được nhiều trung tinh ấy càng đẹp, có thể hưởng phú quí song toàn, uy danh lừng lẫy.

Nếu Cơ đắc địa mà gặp Hỏa, Linh, Hình lằngười khéo tay, giỏi về máy móc và thủ công.

Nếu Cơ đóng ở Mão Dâu, mà gặp được cách song Hao (tức là Đại Tiểu Hao) ở đó thì hưởng được phú quí, nhất là năm At, Kỷ, Bính Tân thì thật là toàn mỹ.

Cơ đác địa mà gặp phải Tuần Triệt là số ly hương, bôn ba vè sinh kế, khó tránh được tật nguyền tai nạn, nếu không thì cũng chết yểu, hoặc đi tu

Cơ hãm địa cũng có óc kinh danh, kém thông minh, những cũng có tài ba và cũng được đủ no ấm sống lâu.

Cơ hãm địa mà gặp được Tuần Triệt đỡ được đôi phần. Nếu nữ mệnh gặp cách hãm này thì thường là gian xảo và bất chính, phi yểu tắc bần, chồng con cũng dang dở hay làm lẽ.

SAO THÁI DƯƠNG

(Biểu tượng mặt trời (Nhật) nam tinh Dương Hỏa Chủ về Quan Lộc)

Thái dương miếu ở Mão cung,

Vương ở Ngọ, Tỵ, Thìn, Dần, một phương

Bình thì ở Dậu khá tường,

Hãm : Tuất, Hợi, Tí, Sửu cung rõ ràng.

Thái dương, mặt hóp thân gày

Thông minh, tươm tất, thảo ngay, hoà hiền

Canh nhân: Ngọ mệnh khá khen,

Nhâm nhân: Ngọ mệnhquí quyền tinh thông

Giảp nhân: Hợi mệnh vô dung;

Từ Mùi đến Sửu bần cùng khốn thay;

Dương Đà, Không Kiếp ăn mày

Đa phiền tâm sự tính ngày lo đêm

Da đen sắc hãm tính hen

Kyk, Đà: tật mục chẳng yên mọi đường

Thái dương miếu vượng mệnh phương

Loài người trung nghĩa tính cương lạ lung;

Tốt nhất lại chiếu Thái Am

Tử vi, Tả Hữu, Lộc Quyền cát tinh

Dương mà cư Hợi u minh

Gặp Khoa Quyền Lộc hóa thành giàu sang

Dương hội Tả Hữu; Tài, Quan

Cũng là Khôi Việt, Khúc Xương lẫy lừng

Tử cung Bát toạ cung Dương

Cát tinh hội họp sanh phường quí nhi

Cự, Phá thụ ám Dương này

Mắt mờ lao khó, thị phí suốt đời

Linh, Hỏa, Hình, Kỵ cùng nơi

Dễ sinh tai hoạ khó rời tránh xa

Sửu Mùi: Nhật, Nguyệt xem qua

Đối cung có mệnhắt là rạng danh

Cùng cư Mùi,Sửu cho minh

Tam phương vô cát khó thành được công

Bấy giờ gần gặp Tuần Không

An Quang, Thiên Quí, Khúc Xương chiếu miền

Cũng là văn cách thánh hiền

Khác nào Nhật, Nguyệt các tín hợp cùng

Sát tinh Nhật, Nguyệt hãm cung

Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn

Kình, Đà,Diệu, Kỵ, Kiếp, Không

Lại là đôi măt chẳng mong được dùng

Nhật, Mộc, Mã tại Tỵ cung

Trường sinh, Phụ Bật hợp cùng; phú vinh

Bằng gặp Tướng An: binh hùng

Phải thờ loạn thế mới thành công to

Nhật, Nguyệt địa chiếm chớ ngờ

Cát tinh gia hội đợ chờ thềm cung

Mệnh Nhật Nguyệt, gặp Triêt Không

Đóng cung Giải ách, hợp cùng hỏa Linh

Có Kình, Đà, Kỵ khá kinh

Lưng còng, mắt chịu tật hình chẳng ngoa

Nữ Mệnh: Dương chiếm ắt là

Phu nhân, nếu chẳng gặp ta ác tinh

Dương, Cự, Hao thật không lành

Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi

Cước giải: Sao Thái dương thường gọi là Nhật, cung như Thái âm thường thường gọi là Nguyệt. Một bên tượng trưng mặt trời, một bên la mặt trăng. Mật trời phải đứng ở dương phương, từ Dần đến Dậu thì sáng sủa, còn mặt trăng đứng ở âm phương, từ Dậu đến Sửu thì mới đẹp, tuy nhiên có nhiều cách hãm mà tốt, cần được chú ý.

Đối với Nam mệnh, Nhật Miếu, Vượng hay Đắc địa thì con người vừa tầm, mặt vuông vắn, da hồng hào, dáng điệu đường bệ, thông minh, cương nghị, nhân hâu. Người sinh ban ngày và là Dương nam, Dương nữ thì tốt tăng lên, nhưng nếu sinh về đêm, mà lại là âm thì tốt bị chết giảm

Nhật Miếu, Vượng, Đắc địa gặp được trung tinh hội như Xương, khúc, tả, Hứu, Tam Hóa, Khôi việt, đựơc cách nào cũng tốt chủ về tài quan vinh hiển. Nhưng nếu gạp phải Tuần, Triệt án ngữ thì trọn đời không toại ý, thường bị bệnh đau đầu, khí huyết kem, cần phải ly hương lập nghiệp mơi hay Nếu trường hợp trên gặp phải ác tinh, như Kình đà, Không kiếp, Diệu, Hình, Kỵ, thì trở nên

trắc trở công danh tiền tài khi có khi hết, lại hay gặp ta ương

Nếu Nhật đắc địa mà gặp riêng sao Hóa Kỵ, không có ác tinh khác tất biến thành tốt đẹp vô cung, giàu sang và sống lâu.

NHẬT HÃM ĐỊA: Thân hình bé nhỏ, mặt choắc, tính ương gàn, kém bền chí, mắt kém, trọn đời vất vả, về già mới khá giả được.

Nếu hãm mà gặp được Tam Hóa hay Xương khúc, Đào hồng, Tả hữu, Khôi việt, hay Hảo linh đắc địa tất biết ra tốt đẹp về tài danh.

Nếu gặp được Tuần, Triệt, thì cũng trở nên khá, tuy thường ly hương lập nghiệp.

Nếu hãm mà gặp ác tinh nữa như Kình, Đà, Không, Kiếp, Diêu, Hình thì tai ương khủng khiếp và yểu.

Đối với nữ mệnh, nếu Nhật đắc địa như các cách trên trì phúc thọ song toàn. Nếu gặp các cách hãm như trên thì thương đau yếu, ly hương, lập gia đình muộn hay làm lẽ mới khỏ cảnh ly tan. Nếu lắm ác tinh nữa thì khăc hạichồng con, chỉ sống lang bạt, không thì yểu tử.

SAO VŨ KHÚC

(Bắc đẩu tinh – Thuộc Kim – Chủ về Tài Bạch)

Vũ Khúc Thìn Tuất mệnh Thân

Hoặc là Mùi Sửu cát tinh hợp phường

Quyền Lộc, Tả Hữu, Khúc Xương

Uy danh hống hách vang lừng chẳng hư

Tứ Mộ : Tham, Vũ đồng cư

Ngoài 30 tuổi mới dư dả dùng;

Nếu gạp Kiếp Sát thủ trung

Lại là tiền phú hậu bần chẳng sai

Vũ, Khúc, Lộc, Mã an bài

Buôn xa hoạch phát ít người dám đương

Vũ, Phá: Tỵ Hợi bất lương

Nếu có Tham, Sát ắt không ra gì

Hoặc đò tể, hoặc yểu vi

Vũ mệnh cung Mão quí thay phải tường

Vũ nơi Tuất Hợi ba phương

Gặp, Nguyệt, Tham, Kỵ trẻ thường lao đao

Liêm, Tham, Vũ, Phá chiếu vào

Mệnh viên có Đế dồi dào lắm thay

Vũ Khúc, Văn Khúc rất hay

Ơ nơi vắc địa là tay anh hùng

Vũ, Hóa (Lộc Quyền) Thất Sát ở cung

Thai Tọa, Khoi Việt ba cung chiếu về

Ay là phát võ uy nghi

Miếu Vã, Khôi Việt, chức thì tài quan

Tũ Tham : tài bạch khá tường

Không gia ác sát ấy phương hoạch tài

Hợi cung : Vũ, Hỏa trung lai

Người sinh Giáp Kỷ, Nhâm thời pú gia

Dần, Thân, Vũ Khúc thế mà

Gặp Khoa, Quyền, Lộc ắt là Thạch Vương (Thạch sùng, Vương Khải)

Vũ, Tham, Sát, Kỵ là phường

Làm nghề kỹ nghệ tinh tường sinh nhai

Vũ, Kình, Quả, Tú, chớ sai

Hoặc Vũ, Liêm, Phá trọn đời tai ương (nhất là ở hãm địa)

Vũ khúc, Kiếp Sát, Kình Dương

Là hạng ác độc Không lường hiểm nguy

Gặp Vũ, Tham, Phá phải suy

Nếu không cát diệu đắm mê nhục tình

Vũ Khúc goi Quả tú tinh

Nữ mệnh gặp phải cướp tranh quyền chồng

Vũ khúc mà ở mệnh cung

Ngoài thì đầu nhỏ, bên trong nốt ruồi.

Giải thích: Vũ Khúc gọi là tài tinh chủ về tiền bạc. Đóng tại mệnh, vóc người vừa tầm, thường ở xa nhà hay là khắc cha mẹ anh em, khăc vợ hay chồng, liêm con.

Vũ Miếu địa ở Sửu Mùi, Thìn, Tuất, là người thông minh có chí lớn, có óc kinh doanh, nếu gặp được cát tinh như Tam Hóa, Tả Hữu, Khôi, Việt, Xương Khúc, tất được phú quí hiền vinh trọn đời, nhưng phải ngoài 30 tuổi mới thành đạt. Tráilại nếu đắc địa mà gặp Kiếp, Sát thì biến ra tiền phú hậu bần, tức khoảng ngoài55 sa sút.

Vũ tại Mão Dậu tuy cũng khá nhưng hay ốm đau và dễ bị tai nạn.

Vũ hãm địa ở Tỵ, Hợi là người lẩn thẩn, hay than vặt, suốt đời lao đao về tiền tài và danh vọng. Nhưng nếu hãm mà gặp được Xương Khúc, Khôi, Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc thì làm nghề kỹ nghệ thủ công hay buôn bán có thể khá giả được và hưởng được tuổi thọ. Bằng như vừa

hãm địa lại vừa gặp ác tinh như Kỵ, Hình, Diêu thì mắc tai nạn khủng khiếp, ắt là yểu tử. Trái lại nếu hãm địa mà gặp Hỏa Tinh mà người sinh năm Giáp, Kỷ thì có thể trở nên giàu sang.

Đối với nữ mệnh vũ Miếu, Vượng hay Đắc địa là người đảm đang, giàu có, nếu có cát tinh hội họp nữa thì phú quí tột đọ. Nhưng phải lập gia đình muộn mới tránh được nỗi buồn đau.

Gặp hãm địa thì cũng là người đảm đang đấy nhưng tham lam bạo tàn, suốt đời lao tâm khổ tứ vì bệnh tật tai họa, néu gặp cả ác tinh ám hại nữa thì là hạng lăng loàn, khắc chồng hại con khó tránh được tai ương yểu tử.

SAO THIÊN ĐỒNG

(Thủy đới Thổ – Nam đẩu tinh – chủ : Phúc đức)

Đồng miếu : Tỵ Hợi, Vương : Tí Thân

Bính thì : Mão, Dậu, Tuất, Thìn cung

Lợi về độc chiếm nơi Dần ấy

Hãm ở Ngọ Mùi Sưue khá thông.

Thiên Đồng đầu lớn lưng dầy,

Hình thời phì mãn, tượng rày phương viên

On lương vả lại hòa hiền,

Khoa Quyền tấu hợp cỏ quyền có uy

Đồng đóng mệnh, tính đổi thay,

Là sao thọ khảo phúc đầy đáng ghi

Hảo, Linh, Không, Kiếp kể chi

Gặp Đồng : bần khổ cùng thì u mê.

Thiên lương Nguyệt đức chiếu kề,

At là mô phật hướng về tăng ni

Đồng nơi Tuất Ngọ yên vì,

Hãm cung, nhưng tuổi Đinh thì hiển vinh;

Nếu có Hóa kỵ thêm xinh

Ay là ứng hợp giúp thành giàu sang.

Đồng. Lương cùng hội Dần, Thân,

Vừa giàu vừa thọ giữ phần yên vui

Đồng, Lương, Linh,Kỵ, Quyền, Khôi

Lại gia song Lộc hoạch tài phú thương

Đồng, Lương, Cự đóng 3 phương

Tam Hóa, Tả Hữu là Phường tài năng

Đông, Nguyệt cùng ở Ngọ cung

Sát tinh hội hợp : kỷ công ấy nghề:

Nếu gặp được Kình dương kia,

Mà tuổi Bính, Mậu, biên thuỳ tướng công

Đồng, Nguyệt : Tí, gái hoa dung,

Gặp Tang, Diêu, Khốc; khóc chồng lắm phen.

Cước giải: Đồng tọa thủ, người mập, hơi thấp, chân tay ngắn, da trắng, mặt vuông.

ĐỒNG : MIẾU, VƯỢNG hay ĐẮC địa là hạn nhân hậu, hay thích thay đổi công việc, nhà cửa, ý kiến, tuy đựơc hưởng giàu và thọ.

Nhưng nếu đóng ở Tỵ, Hợi thì là khách phiêu lưu, lại khắc những người tuổi Đinh và Canh, trong đời thường gặp nhiều bất mãn.

Nếu gựp nhiều cát tinh hội thì phú quí tột bực. Trái lại nếu gặp phải hung tinh như Hình, Kỵ, Linh Hỏa, Kình Đà, Không Kiếp, thì tuy được no ấm, song trọn đời lao tâm, khổ tứ, dễ mắt bịnh ở bộ tiêu hóa.

ĐÒNG : HÃM ĐỊA ở Ngọ, Mùi, Sửu là kẻ kém thông minh, nông cạn thịch chơi bời ăn uống, tuy thọ, nhưng lao đao về sinh kế, hya nói khoát. Nếu ở cung Ngọ, Tuất mà người tuổi Đinh cũng khá giả. Đồng hãm gặp được cát tinh cứu vớt rất nhiều về công danh và tiền tài.

NỮ MỆNH : ĐÒNG Miếu Vượng, Đắc địa là người đảm đang. Vương phu ích tử. Nhưng ở cung Tỵ, Hợi lại là hạng dâm đảng, nhưng rất xốc vát, xông pha.

Nếu gặp Hãm địa thì là hạng hoang tàn dâm dật, tuy no cơm ấm áo, thườn hay làm lẽ hay muộn chồng? Chẳng may gặp sát tinh nữa thì chung thân cùng khốn ly tông, lang bạc, thường mang bệnh ở Tử cung, bộ Tiêu hoá hay đau mắt.

SAO LIÊM TRINH

(Am hỏa – Bắc đẩu tinh – Chủ: Quan lộc và Hình ngục)

Liêm trinh miếu: Dần, Thân, Tí, Ngọ

Vương thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cung

Hãm nơi Tỵ, Hợi đôi đường

Cùng là Dậu Mão cho tường để phân.

Liêm trinh hảo điệu thân trường

Lộ hầu, lộ nhãn mặt mày vàng xanh

Tính thời táo bạo tương tranh

Khí dữ khí lành du đãng phấn hoa

Mùi cung vinh dự đó mà

Thân cung cự phú, Hợi ra cơ hàn

Liêm đắc địa, Khúc Xương cùng

Là người văn vỏ anh hùng lược thao

Liêm hãm Tỵ Hợi xấu sao,

Lại gặp hung sát lao đao trọn đời

Liêm trinh, Quan phủ cùng nới,

Hãm cung tai hại kiếp người ra chi

Liêm mà gặp được Tử vi

Ơ cung Miếu vượng quyền uy đó mà

Gặp Lộc Tồn ấy phú gia

Liêm Tham, Sát, Phá phát đà vũ công (đắc địa mơi được)

Nhưng Liêm vượng địa vẫn phòng,

Chơi bời  tửu sắt có lần công môn.

Liêm, Phá, Nhật, Nguyệt tràng phùng

Dê đau hai mắt khi xong việc rồi.

Liêm Hao : Tài, Mệnh cung ngồi

Phá tán tổ nghiệp ra người bần nhân

Liêm, Hỏa : Không, Kiếp, Phá quân

Hãm cung, thắt cổ nơ trần hết duyên

Hình, Diêu, Tham, Tỵ ngộ Liêm

Ơ cung Tỵ Hợi là điềm mạng vong

Liêm trinh ở Mão, Dậu cung

Sát tinh cung hội danh công khó màng.

Liêm cùng Văn khúc khá toan

Đồng cung xuôi ngược mọi đàng khảm kha

Trọng Do uy mãnh ấy là

Liêm trinh nhập miếu (Dần, Thân, Tí, Ngọ) hợp và Tướng quân Liêm, Kiếp, Kình dương khá phân Ơ cung Mão, Dâu ắt phần ngục lao

Hoặc là tứ sát (Kình, Đà, Linh, Hỏa) tránh sao xích xiềng Tham, Liêm đồng độ đảo điên

Trai thì phiêu lãng, Gái duyên dâm tàng.

Cước giải: Liêm đóng mệnh, người to lơn, cao, da thô, mắt lồi mày rậm. LIÊM : MIẾU, VƯỢNG, ĐẮC ĐỊA là hạng thẳng thắn, nghiêm nghị, nóng nảy, trọn đời khá gải và thọ. Nếu được trung tinh như Tam hóa, Tả hữu, Xươngkhúc, Khôi việt hội thì thật uy danh lừng lẫy, phú quí vẹn toàn. Trái lại nếu bị hung tinh ám thì không được xứng ý, toại lòng. Công danh trắc trở, tiên của tựu tản, mà hay mắc tai ương.

LIÊM HÃM ĐỊA (Tỵ Hợi, Dậu Mão) là hạng khắc nghiệt, nham hiểm có óc kinh doanh, thường khéo về kỷ nghệ ; nhưng trọng đời lo toan vất vả, hay vướng vòng lao lý. Nếu gặp hung tinh nữa như Kỵ, Hình, Tứ sát, Lục bại thì chung thân khốn đốn, ngục tù, yểu tử, mà chết một cách thảm khốc.

Nhưng nếu hãm Tỵ, Hợi mà gặp riêng Kỵ thì lại trở nên khá giả mà cũng tránh được nhiều tai ách. Song nếu có Kỵ mà lại gặp Văn xương hay Văn khúc thì lại rất xấu xa, nhất là tuổi Bính càng đáng lo ngại cho sinh mệnh vô cùng.

Nếu hãm địa ở Mão Dậu mà gặp Linh, Hỏa là hạng gian ác, nguy hiểm, chỉ chực hại người. VỀ NỮ MỆNH: nếu đươc Miếu địa thì thật toàn hảo. Trái lại nếu là Vượng hay Đắc địa tuy

cung là hạn đảm đang, giàu có, song mặt ngoài nghiêm nghị mà bên trong chứa dâm tàng, thế nào cũng có tật bị thương, nếu gặp phải sát tinh thì cái xấu càng tăng thêm. Số phải xa lìa cha mẹ sơm và phải muộn lập gai đinh mới hay.

LIÊM HÃM ĐỊA đối với nữ mệnh là hạng người ti tiện, độc ác khắc chồng hại con, mang nhiều tật thương, nếu không sớm lìa gia đình thì cung vướng vào tù tội. Nếu gặp cả sát tinh hội thì ắt là yểu tử mà chết một các tai nạn thảm thương.

SAO THIÊN PHỦ

(Nam linh – Thuộc âm Thổ – Chủ: Tài Quyền)

Thiên phủ âm thổ miếu cung

Sửu, Mùi, Thìn, Tuất, Mão phương hợp quần

Vượng nơi Tí, Ngọ khá phân:

Địa : Dậu, Tỵ, Hợi, Dần, Thân ấy mà

Thiên phủ Miếu Vượng khá thông

Mặt tròn da trắng ôn dung thuần hỏa.

Thông minh và có tài ba

Lộc, Quyên, Khôi, Việt, càng gia sang giàu

Kiếp, Không, Linh, Hỏa chẳng mầu,

Vương, Đà biến trá, thế âu khó hèn.

Triệt, Tuần đóng ở một bên,

Ay là cô độc chẳng nên kể gì;

Hợi cao hình ấy nhớ ghi,

Trọn đời nghèo khó tính thì phiêu lưu

Phủ rất ghét những sao tứ sát (Kình, đà, Linh, Hỏa)

Biến con người hiểm ác gian manh

Phủ cần gặp được văn tinh

Hay là hội hợp với mình Tử vi

Nữ mệnh có Phủ ai bì,

Vượng phu, ích tử thảo ngay hiền hoà

Nhị hạn (Đại, Tiểu hạn) gặp chủ xem qua

Nếu không Hình sát ắt là cao sang

Phủ: Ngọ Tuất hợp làng cát diệu,

Tránh Kiếp, Không tuyệt diệu sang giầu

Nhất là Giáp, Tỷ càng mầu

Triều viên phủ Tướng cung âu thế này

Quền Thần hội cách hay đã rõ;

Phủ, Tướng, Lương cùng bộ cát tinh

Lộc tồn, Xương, Khúc bên mình,

Hoặc là Tả, Hữu hiển vinh anh tài.

Phủ, Vũ, Khúc an bài cung Tí

Người Giáp, Đinh cách ấy rất hay

Gặp phải Tuần, Triệt rủi thay,

Tiếng bia miệng xấu tháng ngày không yên;

Nhưng gặp tuổi Canh Nhâm, chế ngự

Phúc tài kia vẫn cứ hạnh thông

Phủ kỵ Không Kiếp đồng cung,

Gặp Thanh long biến thanh vòng cát tinh

Tài, Điển hãy đinh ninh xem rõ:

Phủ Vũ Quyền, Lộc ngộ giàu sang

Dần cung Tử Phủ khá tường

Tam Hòa, Kình, Bật là phường văn

Ay văn cách chuyển ngay võ tướng

Nắm quyền uy bốn hướng phục tùng

Nếu gặp Không,Kiếp giao lâm,

At danh hư ảo có lâm được đâu.

Phúc cung thấy đứng đầu Thiên phủ

Địa kiếp kia vào đó rủi thay,

Đoán rằng yểu tử cung tay lạc loài.

Cước giải: Mệnh có Thiên phủ là người thanh tú, tăng đều, tính ôn hậu, lòng từ tâm. Suy tư thâm trầm, có nhiều trí hóa. Trọn đời nhàn hạ giàu sang. Nếu gặp phải Tuần, Triệt hay Không, Kiếp thì mình hơi cao, tính hơi ương ngạnh, thích hoang phí, phóng đãng, hay tính chuyện viễn vông, thường túng thiếu hay bất mãn. Nếu gặp nhiều sát tinh thì lại là hạn gian trá, lừa người dối mình. Bởi đó Phủ cần tránh được Thiên không, Địa không, Địa kiếp, Tuần Triệt mà càng gặp được cát tinh càng nhiều sự gia tăng phúc lộc.

NỮ MỆNH: Phủ đóng thì mặt tươi như hoa, ở nơi Miếu, Vượng địa ắt là bậc đoan thục, vượng phu ích tử; ở nơi Đắc địa mà gặp được cát tinh hội cũng chẳng kém phần phú quí.

Trong trường hợp gặp Tuần, Triệt, Không, Kiếp thì đau khổ, lo âu vì chồng con, và không hưởng được tuổi thọ cao.

Nhưng cũng tuỳ tuổi người mà chế giảm, và cũng tuỳ cách mà suy cho đúng: ví như Phủ gặp Kiếp, Không mà lại có Thanh Long đóng đồng cung thì hóa ra lành. Hoặc là có hung tinh, nhưng cát tinh nhiều hơn cũng là phương thế để giúp cho Phủ rực rỡ.

SAO THÁI ÂM

(Bắc tinh – Am thủy – Chủ: Điền trạch)

Hợi, Tí, Sửu: Thái âm miếu địa;

Dậu, Tuất nay Vượng thế cho tường

Mùi, Thân lợi ích đôi phương

Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ phườn hãm cung

Thái âm : Thủy, Bắc tính ấy hướng.

Ơ Miếu cung tính vốn thanh tân.

Bính,Đinh cư Tí giàu sang

Đã lòng từ thiện, lại làng kinh luân.

Nguệt miếu vượng trùng phùng Xương, Khúc,

Việt, Khôi, Khoa,Quyền, Lộc, Đào, Hông,

Thiên hỉ Tả Hữu song song

Giàu sang hồ dễ ai hồng dám tranh

Hoặc là Nguyệt Mệnh cung độc thủ,

Sanh vào đêm đúng buổi trung tuần (từ mùng 10-20)

Cũng là đẹp đẻ muôn phần,

Giảm đi nếu gặp Triệt, Tuần án ngăn.

Ay là số ly tông lập nghiệp.

Nhưng mắt đau hay liệt tuần hoàn.

Nguyệt gia gặp Kỵ đồng sàn,

Không sao Sát Bại (Tứ Sát, Lục bại) giàu sang trọn đời.

Nguyệt miếu vượng là người to lơn

Gặp hãm cung hơi ốm mà cao,

Tính ưa ngâm vịnh tiêu dao,

Danh tài nếu có, nhờ vào văn tinh

Nguyệt hãm gặp Triệt Không thành quí

Chỉ sợ Hình, Diêu, Tỵ mục nguyền

Nữ lưu nguyệt vượng như trên

Là người nhan sắc đảm đang lợi chồng

Nếu gặp Triệt Không làm lẽ (hay muộn)

Nếu gặp Lương hãm địa đa dâm

Mão cung đến Tỵ chớ nhầm

Nguệt Lương họi họp chịu phần khảm kho

Hạn gặp Nguyệt, Kình,Đà đáng ngán

Ay nhân ly tàin tán phải phòng

Nguyệt gặp Long Trì ở cùng

Tuy xấu nhưng cũng được phần ấm thân

Cung Thê hội Thái Am Văn Khúc

Vợ cao sang tột bực nữ lưu

Tham Lang với Nguyệt cùng ngồi

Ơ cung hãm địa ấy người dâm bôn.

Cước giải: Mệnh có Thái Am miếu địa, vượng địa thì người to lớn, da trắng mặt vuông, thông minh hoà nhã, từ tâm, thịch văn chương, mỹ thuật, được hưởng giàu sang và sống lâu. Nguệt hợp với âm nam nhất là sinh ban đêm vào khoảng trung tuần của tháng tức từ 10 đến 20 thì thật là toàn mỹ. Đã Miếu vượng, đắc địa mà gặp cát tinh hội thư Xương khúc, Khôi việt, Tả hữu, Tam hóa, Đào hồng thì phú quí đến tột độ. Nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lao đao hay đau yếu, mắt kém, ly hương, dễ bị bệnh tiêu hóa. Nếu gặp những sát tinh như Linh Hỏa Kỵ Diêu Hình thì càng kém nữa tuổi thọ cũng chiết giảm.

Nhưng nếu ở cung đắc địa thôi (không phải Miếu, Vương địa) mà lại gặp được Tuần Triệt thì cũng khá phú quí, bằng như gặp Hóa Kỵ đồng cung mà không có sát tinh thì biến ra tốt vô cùng.

THÁI ÂM HÃM ĐỊA ở Dân, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thì tính ương ngạnh thích ngâm hao vịnh nguyệt, không tham danh lợi, trọn đời chẳng được vừa ý, dễ bị tật thương. Nhưng nếu hãm địa mà gặp được các sao tốt như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Tam Hóa, Đào Hồng hoặc gặp Tuần Triệt thì trở nên tốt và tuổi thọ cũng tăng. Trái lại nếu gặp các sao sát tinh thì đau ốm tật nguyền và yểu tử.

Nguyệt dù Miếu, Vượng, Đắc địa hay hãm địa mà gặp Thiên Hình ở đồng cung tất nhiên mắt phải có tật.

Nữ mệnh: Ở nữ mệnh và Nguyệt Miếu, Vượng, hay Đắc địa là hạng có nhan sắc và đức độ, rất đảm đang, vượng phu ích tử. Nếu có cát tinh hội nữa thì thật quí vô cùng.

Nếu Miếu địa, Vượng địa mà gặp Tuần Triệt đóng thì cũng xấu như ở cung hãm địa, tất phải đang dở hoặc làm lẽ, chịu buồn thương rất nhiều về cuộc đời tình ái. Vẽ đời sống thì lang bạt, dâm đật, bệnh ở bộ tiêu hóa hay ở tử cung, dễ gặp những tai họa khủng khiếp và là hạng yểu tử.

SAO THAM LANG

(Bắc đẩu tinh – Am thủy – Chủ về uy quyền và họa phúc – Thuộc loại hung tinh và dâm tinh) THAM LANG miếu : Sửu, Mùi, Thìn, Tuất

Địa : Dần : Thân, bính : Tí, ngọ cung.

Hãm về Mão ; Dậu khá phân,

Cùng là Tỵ ; hợi dự phần xấu thay.

Tham Lang miếu vượng chí cung

Miếu thời người lớn là giòng lược thao/

Hãm cung Tỵ Hợi xấu sao

Nhỏ người, mê mệt tiêu hao phong tinh ;

Hiểm đọc mà lại đa kinh

Tham tình tham sức quen mình bạc hung.

Dương, Đà, Không, Kiếp bần cùng

Vũ, Trinh, Sát hãm hành hung cướp đường

Sửum Mùi : Tham vũ đồng hương

Thiếu niên bất phát ; thế thường bôn ba,

Ngoài 30 tuổi mới là

Giàu sang, quyền thế một nhà vui thay.

Tham : Tứ Mộ gặp nhay Hóa Tỵ

Tuy ngựơc xuôi số ấy hoạnh thương.

Đồng cung Tham với Văn Xương

Da thời bạch biến mặt thương lang ben.

Cung tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) Tham Linh hay Hỏa Ay giàu sang cao cả chức quyên. Dần Thân, Tham gặp Tràng sinh

Không sao át sát thọ vinh ấy mà.

Cung Tí, Hợi ; Tham và Quyền, Vượng.

Chuyển thành ra số sướng giàu sang.

Nhất là Giáp, Kỷ đôi đàng.

Hanh thông hưởng phúc rõ ràng cơ duyên.

Cung Dần Thân Tham Liêm lại đống

Gặp Văn Xương, Quản Trọng lao trung

Tham, Vũ, Phá Quân hợp cùng

Mà không cát diệu ấy dòng dâm bôn

Tham Liêm hội đồng cung phiêu lãng,

Nếu nữ nhi là hạng dâm tà.

Hợi cung càng hãm cem qua,

Có át tinh đóng ắt ra bần cùng

Tham Đà, đóng Dần cung truỵ lạc

Hoặc Ngọ, Dần có át tinh vô,

Hội cung lang Hổ âu lo

Hoặc sé đánh, hoặc nạn to đợi chờ

Mệnh Mão, Dậu Tham cư thoát tục

Gặp Kiếp, Tỵ ray hẳn lúc hoãn lương

Tí, ngọ Tham đóng hai cung

Nếu không Quần Triệt là phường bất nhã

Tham đào số Nữ bần dâm loạn

Ơ hãm cung hãy đoán cho tường

Tí ngọ, Mão Dậu ấy phương

Nhưng có Tuần Triệt lại phường đoan trinh

Cước giải: Mệnh có Tham thủ ở cung Miếu. Vượng, Đắc địa là người cao lơn đẫy đà, râu nhiều lông rậm (ở Miếu địa có nốt ruồi to). Tinh trung hậu nhưng hơi tự đắc và hiếu thắng, thích hoạt động cơ nhân, tham vọng to lớn, có óc kinh doanh kiêm tài tổ chức. Làm việc tất tích cực nhưng chỉ được buổi đầu, sau hay chán. Thích đấu tranh giữa chốn đông người, ưa ăn ngon, mặtd dẹp. Số sống lâu và phú quí, tuy lúc thiều thời hơi vất vả, phải ngoài 30 tuổi thì mới hưởng được mọi sung sướng, về già càng hoạch đạt. Nếu tham gặp Văn Xương thì đa loang, mặt lang ben. Ơ Dần, Thân, Tham Liêm găp Văn xương là số Quản Trọng phải có lúc vào lao. Nếu hợinhng cát tinh thì thật toàn mỹ mọi bề, nhấn là tuổi Giáp và tuổi Kỷ.

THAM HÃM ĐỊA( Tỵ, Hợi Mão, Dậu) là người yếm thế, làm gì cung thất bại, chỉ tu hành mới yên thân ; nhưng nếu gặp Địa kiếp, Hóa Kỵ, lại phá giơi hoàn tục. Nếu gặp các sát tinh thì vô cùng khốn khó. Nếu ở cung Tí, Ngọ thì cũng khá, thường chuyên về kỹ nghệ, ly hương hay bị tù ngục.

Dù Tham ở MIẾU, VƯỢNG, ĐẮC địa hay HÃM địa mà gặp Hóa Kỵ hay Thiên Diêu đồng cung tất hay bị bắt bớ giam cầm hoặc tai ương sông nước.

MỮ MỆNH: Tham Miếu, Vượng, Đắc địa là người tài trí đảm đương can đảm, táo tợn, hay ghen tuông, số giàu sang.

Nếu HÃM ĐỊA thì là hạng làm lẽ hay muộn tình duyên, tính thâm độc , dâm đặt, lang loàn, mang nhiều bệnh, hay gặp tai nạn ; nếu gặp cả tung tinh nữa thì thật đáng chê vô cùng.

Tham ở BINH địa Tí Ngọ có đỡ được đôi phần, nếu gặp được cát tinh cung dự phần khá giả. SAO CỰ MÔN

(Bắc đẩu tinh – Am thủy – chủ ngôn ngữ)

CỰ MÔN miếu Mão Dậu cung

Vượng thì Tí, Ngọ, Dần không lẽ bàn

Đăc địa : Thân Hợi rõ ràng

Hãm nơi Tứ Mộ, Tỵ cung rành ranh

CỰ MÔN là Thủy Bắc tinh

Miếu vượng Tí Ngọ đã đành tốt thay

Mình tròn da trắng tóc nay

Khoa, Quyền, Đông, Lộc thực đầy vinh xương

Cự hãm Tứ Mộ đa ngân,

Phản phúc nghi hoặc, học càng tối tâm

Nhưng ngưồi tuổi Quí tuổi Tân,

Lại hưởng phúc lộc dự phần yên vui

Kình, Đà Linh, Hỏa cùng ngồi

Với sao Cự Tú trọn đời tai ương

Kình, Cự : Tỵ khá đề phòng

Nước sông, trừ tuổi Bính; Tân an toàn

Hợi, Tí : Cự, Lộc, Quyền rất quí

Gặp Lộc tồn biến thể ra hư;

Mang bao cao vọng mịt mờ,

Như theo mây ám, như chờ bóng xa.

Tí Ngọ gặp Khoa, Quyền, Lộc

Ay là người đa học đa năng,

Vận thời hẹn lối thanh vân,

Giàu sang đợi bứơc mười phần có dư.

Cự gặp Hổ, Tuế, Phù hội viên,

Ay là nghề thầy kiện quan toà.

Cự Môn với lại ĐàLa

Nốt ruồi lạ mọc ở và châu thân

Cự hoặc Đồng ở cung Thìn, Tuất

Có Khoa tinh du thuyết 4 phương

Cự, Nhật đồng thủ dần, Thân

Ba đời vinh hiển cháu con sang giàu.

Gặp Quyền, Phượng thế du rất hiếm

Gặp Lộc Tồn lại kém lắm thay

Mão, Dâu : Cơ, Cự rất hay

Công danh vinh hiển lại tay hoang tàn.

Gặp Song Hao là làng quân thế

Tuổi At Tân Bính Kỷ thêm giàu

Nữ lưu cách ấy đẹp sao

Vượng phu ích tử càng màu càng xinh

Cước giải: Mệnh có Cự môn thì người thấp, da trăng, mặt vuông mắt hơi lộ. Cự Miếu, Vượng, Đắc địa thì thông minh, có mưu trí, xét đoán giỏi, lời đanh thép, được giàu sang, thọ phúc.

Nếu gặp được sát tinh hội tất phú quí vẹn toàn, uy quyền hiển hách, danh tiếng lẫy lừng.

Cự : Miếu, Vượng, Đắc địa mà gặp Xương khúc, Khôi việt, Khoa, Tuế là hạng văn tài lỗi lạc, ăn nói hùng hồn, hợp cho ngành chính trị, chuyên về pháp luật và ngoại giao.

Nếu lại gặp Hổ, Tuế, Phù là người giỏi về luật pháp, lý luận, thường làm nghề Thầy kiện, Quan Toà. Cự ở cung Tí, Ngọ là ngọc trong đá (Thạch trung ẩn ngọc) nên cần gặp được Tuần, Triệt hay Hóa Lộc thì ngọc mới lộ ra được, thì mới đẹp rực rỡ. Nếu không ặp được cách này hay lại gặp Lộc tồn thì là chìm, ấy là hạng đa học đa năng, nhưng không gặp đươc thời vận hiển hách.

Nếu lại gặp hung tinh như Kỵ, Hình, Sát, thì tuy có thọ, song không bao giờ được toại ý vừa long. Sức khoẻ suy kém, mang bệnh ở bộ sinh dục, hay có tật ở mắt, thường mang tiếng thị phi, hay bị kiện cáo.

HÃM ĐỊA: ở Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) là người gian xảo, kém ság suốt, khắc nghiệt, đa nghi, ăn nói hồ đồ, khoác lác, không thịch giao thiệp, đời lắm vất vả, đa bệnh hay mắc tiếng thị phi kiện cáo, khong thọ. Nhưng cự hãm ở Thìn, Tuất đối với tuổi Quí Tân thành sáng sủa, được hưởng giàu sang và tránh mọi tai ương. Nhưng đối với tuổi Canh, Đinh thì lại tăng bội phần xấu xa; đời thật thảm khốc đến cùng độ

Cự hãm ở Sửu, Mùi đối với tuổi At, Bính, Tân lại thành đẹp học giỏi, hiển đạt. Cự hãm đối với các tuổi khác mà gặp được nhiều cát tinh cũng là hạng có văn tai. Khá giả. Nếu lại gặp Tuế, Lộc hội thì đi buôn phát đạt. Nếu gặp phải Sát tinh, Kỵ, Hình thì chung thân cùng khốn, tai nạn khủng khiếp

Chú ý: Cự dù Miếu, Vượng, Đắc địa hay Hãmm địa mà gặp phải Hóa Kỵ đồng cung tất phải tai nạn về sông nước hay xe cộ.

Nữ mệnh : Cự đắc địa là người đức độ, vượng phu ích tử, có tài xốc vác. Nếu gặp càng nhiều cát tinh càng quí.

Gặp Cự hãm địa là người có tương lai, ai trông thấy cung mến, nhưng là hạng dâm dật, honag đàng, gian tham,ăn nói sàm sở, chua ngoa. Đời tình ái thường dang dở, yểu tử.

SAO THIÊN TƯỚNG

(Nam Tinh Đẩu – Dương Thủy – Chủ Quan Lộc phúc Thiện)

THIÊN TƯỚNG miếu : Dần Thân

Vượng thì Tí Ngọ, Tuất, Thìn cung

Đắc địa : Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi vị

Hãm thì Mão, Dậu khá tường phân.

THIÊN TƯỚNG, Dường Thủy kể đi

Miếu địa tướng mạo uy nghi thanh nhàn

Tinh thời chẳng chịu nói càn

Lòng thời nhiệm nhặt mọi đàng ung dung

Thìn Tuất Tướng ngộ Thiên Không

Cát tinh gia hội, uy trong quyền ngoài

Miếu cung tài cán hơn người

Hãm cung thờ phụng sửa nơi làm thầy

Tướng : Miếu án ngữ thân nay khó toàn:

Hoặc bị súng đạn đao gươm,

Tứ chi đầu mặt tật thương đó mà.

Cung QUAN : Tướng dóng xem qua,

Nếu gặp Tuần Triệt khó mà rạng danh,

Thìn Tuất Tướng đóng cũng xinh

Ay là quí hiền đua tranh với người

Tị Ngọ : Liêm Tướng cùng ngồi

Giáp Kình dương ắt ngục tai đợi ngay

Nữ lưu Tướng Địa rất hay

Hiền phu, quí tử tháng ngày thảnh thơi

Tướng Hồng số gái yên vui,

Chồng sang kết nguyện phúc thôi dồi dào

Nếu gặp Khúc, Cái, Mộc, Đào

Vẫ là phúc trọng, tính âu đa tình.

Cước giải: Tướng đóng Mệnh ở cung Miếu, Vượng, Đắc địa thì người có thân hình nở nang, cao vừa tầm, da trắng, dáng mặt uy nghi, tính đôn hâu, rất thông minh, thích ăn ngon mặt đẹp, được hưởng vinh hoa phúc thọ. Nếu gặp nhiều cát tinh thì thật là toàn mỹ. Nếu Vương, địa mà gặp Kình, Đà thì lại chuyên về kỹ nghệ hay là kinh doanh, và chắc chắn là phát đạt. Trong trường hợp gặp nhiều Hung tinh khác đóng thì ắt kém về sự tốt đẹp, nhưng cũng được giàu có và an vui, không có gì đáng lo ngại. Song nếu gặp Tuần Triệt thì công danh trắc trở, tiền bạc eo hẹp, hay gặp ách như

dao súng, và chắc không được thọ. Nếu gặp Thiên Hình đồng cung thì đầu, mặt tay chân bị thương tích.

NỮ MỆNH :Có Tướng Miếu, Vượng, Đắc địa là người có tài đảm đang, hay ghen. Nếu cát tinh cùng hội thì thật là hoàn mỹ, ấy là số vượng phu ích tử. Nếu gặp Tuần Triệt thì cô đơn, khốn khó. Vì được giàu có thì không thọ.

Thiên Tướng Hãm địa cũng là gái có tài, nhưng trọn đời buồn khổ về chồng con. Nếu hãm mà gặp hung tinh nữa thì là hạng lăn loàn, khắc chồng, hại con, khó hưởng thọ.

SAO THIÊN LƯƠNG

(Nam tinh – Am thổ đái mộc – Chủ Phụ Mẫu, Phúc thọ)

THIÊN LƯƠNG miếu : Ngọ, Tuất, Thìn

Vượng thì Tí, Mão, lại Dần, Thân

Đắc địa nơi Mùi, Sửu cung

Hãm nơi Tỵ Hợi, Dậu phòng khá hay

THIÊN LƯƠNG thuộc Thổ nam tinh

Lòng lành, cẩn thận, cao thanh ai tay;

Xương Khúc Tả Hữu rất hay,

Cũng là vinh hiển cũng tay binh quyền

Hãm cung ngộ Sát ưu phiền:

Nam đa lận đận, nữ duyên nhớ nhàng

Ngọ cung : Lương mệnh ai đang,

Tuỏi Đinh, tuổi Kỷ giàu sang ai bì.

Lương đắc địa đồng vì Xương, Khúc

Hoặc Thái Dương, Hóa Lộc hiển vinh

Mão cung Lương Nhật cung sinh

Mặt tươi vuông vức, đời đành quan sang

Từ cung Tí tiếp liền đến Ngọ,

Có Thiên Lương hội chiếu Nguyệt, Linh,

Ay người tài cán tinh anh,

Hẳn nhiên hưởng trọn phúc lành khá phân.

Đồng, Lương hội Dậu, Thân một khối

Trọn đời người tránh mọi tai ương:

Nếu có Cơ, Nguyệt hợp Phường

Thông minh ấy kẻ giàu sang thêm màu.

Lương: Tỵ, Hợi thế âu hãm địa

Nam phiêu bồng, nữ ấy dâm bôn.

Lương Phùng Hao, Sát: Tỵ cung,

At là khó tránh khỏi vòng đau thương

Cung Tỵ, Hợi đứng cùng Thiên mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh.

Còn như Nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu.

Cước giải: Mệnh có Thiên Lương thì thân hình don, da trắng, thanh tú, tính khoan hòa, được hưởng thọ.

Lương Miếu, Vượng, Đắc địa mà gặp phải Xương Khúc, Khôi việt, Tả Hữu, Tam Hóa chắc chắn là phú quí và uy quyền. Nếu gặp cả Thái tuế là hạn văn tài: Nếu gặp Hình, Diêu, Quang qui là bậc lương y. nhưng nếu gặp phải Tuần, Triệt thì lao khó trọn đời, dễ gặp tai ương, nên tuổi thọ chiết giảm.

HÃM ĐỊA: ở Tỵ, Hợi, Dậu là kém thông minh rất nhièu: lại thích phóng đãng, phiêu lưu, thay đổi chí hướng luôn, suốt đời phải bôn ba lao toái. Nếu gặp phải hung tinh, nhất là Linh, Hỏa tất trong người phải mang tật. Nếu không thì chết yểu một cách thê thảm ở cung Tỵ hãm mà Lương gặp song Hao, thì dễ bị đao thương.

MỮ MỆNH : Gặp Lương Miếu, Vượng, Đắc địa là người hiền hòa. Nếu gặp được cát tinh hội thì là bậc hiền phụ, vượng phu ích tử, thì trọn đời sung sướng. Nhưng dù đắc địa mà gặp Tuần, Triệt án ngữ thì muộn tình duyên hay là lẽ : nếu không tất phải sơm trở nên góa bụa

Nếu ở Hãm địa thì là gái phóng đãng, ưa việc bướng ong, suốt đời lận đận về chồng con. Nếu hãm địa mà gặp hung tinh nữa là hạng hà tiện dâm dật, khắc chồng, hại con. Nếu không sống cuộc đời cô đơn thì cũng yểu chiết.

SAO THẤT SÁT

(Nam tinh – Dương Kim Đái Hỏa – chủ uy vũ, sát phạt)

THẤT SÁT miếu : Dần, Thân, Tí, Ngọ

Vượng thìTỵ Hợi, Địa : Sửu Mùi

Hãm về Mão Dậu ấy ngôi,

Cùng là Thìn, Tuất là người bạo hung.

THẤT SÁT mắt lớn đọi đèn

Việc làm muôn chóng một phen cho rồi,

Tính thời hay động hay thôi,

Lại thêm hung bạo nhử lôi chăng là

Hẹn đến rồi lại bỏ qua,

Bạo hổ băng hà nào có sợ ai.

Dần, Thân, Tí, Ngọ hữu tai,

Khôi Việt, Tả Hữu triều lai càng màu.

Quyền Lộc Xương Khúc sang giàu,

Lại có Tử phủ công hầu đến tay.

Thìn, Tuất, Mão, Dậu khốn thay

Làng đầy gian ác mệnh này yểu thương

Thất Sát, Hình, Kỵ, Đà, Dương

Chẳng mặt thì mắt có thương mới là..

Cung Tỵ : Sát ấy là đẹp quá.

Nếu chẳng may Tuyệt, Hỏa cùng ngồi,

Ay phường tàn nhẫn đó thôi,

Ay phường khát máu tanh hôi sát gì.

Liêm : Mùi Sửu cùng vì Thất Sát,

Tuy cang kiên nhưng chắc chết đường:

Nhưng mà Kỷ, At sinh nhân

Anh hùng trí dung mười phần khá khen.

Sát : Mão, Dậu, Tuất, Thìn hãm địa

Biết lắm nghề nhưng chả tinh thông.

Sát kình ở tại Ngọ cung

Tai ương thảm khốc chờ trong cuộc đời

Nhưng Giáp, Kỷ là người cái thế,

Bậc anh hùng địa vi thênh thênh

Còn Sát miếu địa gặp Hình

Ay là võ nghiệp nổi danh tướng tài

Sát Tí Ngọ duyên hài hiền phụ,

Gặp Kiếp Diêu lại ở độc thân.

Nhan Hồi yêu chiết khá phân,

Mệnh phùng Tuỵet địa, Sát cùng Đà, Dương

Sát Kình, Hỏa về phương hãm địa

Số nghèo nàn, đồ tể ra chỉ

Thêm Đà, Linh thật đáng chê,

Lưng gà tật ách, mọi bề tai ương

Kìa Nữ mệnh : Đinh, Tân 2 tuổi

Sát, Phá, Tham lại hội Văn Xương

Ay là goá bụa đáng thương

Nếu không cũng chịu dở dang duyên tình.

Cước giải: Mệnh có Thất Sát thì người vừa tầm, da ngâm ngâm đen, mắt to và hơi lồi, tính ương ngạnh, nóng nảy, làm gì cũng muốn cho chóng xong. Sắt Miếu, Vượng, và Đăc địa là người dũng mãnh, có mưu cơi, được nhiều người tin phục, giàu sang, thọ, nhưng thường lúc thăng trầm. Người tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ gặp sát thì tài quan toàn mỹ. Sát gặp được cát tinh hội hay gặp đựơc Kình dương đắc địa cũng có uy quyền lớn. Chẳng may gặp phải hung tinh thì là tính khí tàn nhẫn, có nhiều tật bệnh, hay gặp tai nạn.

HÃM ĐỊA : Ở Mão, Dậu và Thìn Tuất là hạng hung bạo, hay khoát lấy thường làm nghề đồ tể, thợ rèn. Nếu giàu thì yểu. Trừ tuổi At, Tân lại khá giả. Sát hãm mà gặp Hình đồng cung ắt phải tù tội, hoặc bị giết, bị tai nạn đao thương

NỮ MỆNH : Sát Miếu, Vượng, Đắc địa là người gan góc, bạo dạn, hay ghen được hưởng giàu sang, song nếu lập gia đình sớm thế nào cũng có sinh ly tử biệt. Nếu gặp được cát tinh tất phú quí tột độ.

Sát hãm địa là hạng đàn bà lòng lan dạ thú, khắc chồng, hại con đa mang tật bệnh, thường gặp tai ương. Nếu gặp phải hung tinh nữa thì thật là chung thân cùng khốn và chắc chắn là yều tử.

Nên xem kỷ phú ở trên và suy nghiệm cho tinh tường.

SAO PHÁ QUÂN

(Bắc tinh – Am thủy – Chủ : phu thê, hao tán)

PHÁ QUÂN miếu Tí Ngọ cung

Vượng thời Mùi Sửu, Địa Thìn Tuất

Bình nơi Tỵ Hợi, Hãm Dần Thân

Cùng là Mão Dậu đối cung đó mà

Phá Quân âm thủy kể ra

Lưng dầy, mình thấp lại là mi thưa :

Tính cương chẳng có ai ưa:

Ra lòng bạc ác chẳng vừa được lâu

Thìn Tuất hiểm độc mưu sâu,

Bỏ chưng tổ nghiệp mới hầu nen thân

Vượng địa Tí Ngộ hai cung;

Tả Hữu; Tam Hóa 3 phương chiếu về.

Ay người hiển đạt danh ghi,

Gặp Kình đắc địa lại tay siêu phàn.

Phá ; Tham gặp Tử vi lang

Hội cùng Liêm, Sát; quan sang sẵn dành

Tứ Mộ : Phá gặp Lộc; Hình

Uy quyền chắc hằn rạng danh đó mà

Thìn; Tuất : Phá gặp Tuần, Khoa,

Tuổi sanh Quí; Mậu thật là hiển vinh.

Phá, Hỏa, Việt đóng Dần, Thân

Giỏi về kỹ nghệ, tinh tường xưởng cơ

Phá, Kình Tả Hữu chớ ngờ

Ơ cung Mão, Dậu ắt là loạn quân

Phá, Hỏa, Hao ấy kề gần,

Khó tránh tai nạn dành phần trước sau

Phá, Tham, Lộc, Mã giao nhau

Nam thì lãng đãng, nữ mầu đa dâm

Phá cùng Linh, Hỏa giao lâm

Bôn ba lao toái, lo phần ấm no

Phá, Liêm,Tang, Đẩu cùng lò

Từ cao ngã xuống đợi giờ hoạ tang

Phá, Hao, Linh; Nhẫn (Kình dương) cung Quan,

Gặp Tham hãm đị, tính đàng ăn xin

Phá Quân Nữ mệnh khá cem

Đắc địa, Cát Diệu hòa hiền hiển vang

Hãm cung ác độc dâm loàn,

Chỉ làm kế thiếp khỏi đàng sinh ly

Cước giải: Mệnh có Phá Quân thì thân hình đảy đà, vừa tầm (Nếu ở Đắc địa và hãm địa thì thân hình hơi thấp), mắt hơi lộ; hầu lộ lông mày thưa,

Phá ở Miếu vượng và Đắc địa là con người thông minh; cương nghị; tự đắc có thủ đoạn; can đảm; thích hoạt động; ham săn bắn ; tính hay ưa nịnh hót. Số được giàu sang nhưng đời hay gặp bước thăng trầm, tiền bạc cũng danh tựu tán bất thường. Người tuổi Đinh và tuổi Kỷ, tuổi Tí đắc

cách, hưởng được phú quí song toàn; còn tuổi Bính, tuổi Mậu tuổi Dần, tuổi Thân cũng được hưởng phú quí nhưng hay mắc tai ương.

Nếu được cả cát tinh hội như Tam Hóa, Tả Hữu, Xương Khúc, Tướng An hay là gặp hung tinh đắc địa như Kình Đà, Không Kiếp thì thật là công danh thẳng bước; uy quyền hiển hách. Nhưng nếu phá được Miếu, Vượng Đắc địa mà gặp các sao xấu hãm địa hay Đại Tiểu Hao, Bạch hổ, Hóa Kỵ, Thiên Hình thì công danh trắc trở, bôn tẩu đó đây, dễ vượng tù tội, tuổi thọ chiêtd giảm,

PHÁ HÃM ĐỊA: là người ương ngạnh, hung tợn nham hiểm, bất nhân, có óc kinh doanh, thường chuyên về kỹ nghệ máy móc, buôn bán hay mắc tai ách, chiết yểu.

Phá hãm địa tại Mão Dậu mà người tuổi At tuổi Tân và Tuổi Tí thì trở nên khá giả,

Phá hãm địa tại Dần, Thân mà người tuổi Fiáp tuổi Canh tuổi Đinh tuổi Kỷ cũng khá.

Phá hãm địa tại Tỵ Hợi mà người tuổi Mậu cũng tránh khỏi được tai ương.

Phá hãm địa mà lại gặp Kình Đà Không, Kiếp đắc địa cũng trở nên giàu sang, nhưng không khỏi tai ách, nhưng nếu hãm mà gặp Lúc Bại, Tử Sát ở cung hãm thì đa mang tật ách, yểu tử, chết một cách thảm thương.

NỮ MỆNH: Phúa được Miếu, Vượng, Đắc địa là người đảm đương bạo dạn, can trường nhưng hay ghen tuôn, tuy cũng dự được phần giàu sang, song phải muộn lập gia đình, hoặc làm lẽ thì mới tránh khỏi khóc chồng.

Nếu hãm địa thì là hạng đàn bà ác độc dâm dật, khó thọ hay gặp tai ách.

A> NHÓM CÁT TINH (TRUNG TINH VÀ BÀNG TINH)

SAO THIÊN KHÔI

(Nam tinh – Dương Hỏa Đái Kim)

SAO THIÊN VIỆT

(Nam tinh – Am Hỏa Đái Mộc)

Hai sao Khôi Việt Chủ: Khoa giáp quyền tước

KHÔI VIỆT hội ở Mệnh là biểu thị con trưởng, rể: không phải thì sau này cũng chiếm trưởng. Khi Khôi Việt gặp các Văn Tinh như Tả Hữu, Xương Khúc, Hóa Khoa, Thái Tuế, Tấu Thưu là hạng văn tài lỗi lạc: Nếu gặp chính tinh Tử, Phủ thìlà bậc văn võ kiêm toàn, có óc lãnh tụ, có óc tổ chức.

Có Khôi Việt, Xương khúc, Lộc tồn hội mà không gặp cát tinh hay Kỵ, Hình nên hưởng phú quí và sống lâu. Nhưng nếu gặp sát tinh thì trong người có nhiều tật bệnh khó chữa.

Nếu riêng Thiên khôi ở Mệnh mà thêm cát tinh thì cũng rất quí hiển, nhất là gặp Tử vi tại cung Ngọ.

Khôi Việt mà giáp mệnh cũng là bậc thông minh, sớm thành đạt, được người người kính trongj, hay gặp quí nhân.

Khôi Việt, Xương Khúc gặp Không Kiếp thì trở nên vô dụng, nếu gặp Hóa Kỵ thì giảm thọ.

Khôi hay Việt mà gặp Hóa, Linh,Hình thì lắm tai ương, dễ bị sét đánh hay điện giật.

Khôi Việt gặp Phúc (Thiên quang, Thiên phúc) gọi là bộ Tứ quí.

NỮ MỆNH: Gặp Khôi việt cùng cát tinh hợp là bậc hiền phụ, rất vượng phu ích tử, trọn đời giàu sang.

Nếu gặp Tuần Triệt hay hung tinh hãm thì phải lao tâm, mắc nhiều tai ương tuổi thọ chiết giảm.

BỘ SAO XƯƠNG KHÚC

SAO VĂN XƯƠNG

(Bắc đẩu tinh – Dương Kim đái thổ)

SAO VĂN KHÚC

(Nam đẩu tinh – Dương Thuỷ đái Hỏa)

Hai sao chủ

Văn chương, Mỹ thuật, Khoa giáp

Văn xương:

miếu địa : Tỵ, Dậu, Sửu – Đắc địa: Thân Tí Thân.

Văn khúc

Lợi địa: Hợi Dậu – Hãm địa: Dần, Ngọ, Tuất

miếu : Tỵ, Sửu, Dậu – Vượng: Hợi, Mão, Mùi

Đắc địa: Thân Tí Thìn – Binh: Dần

Hãm địa: Ngọ Tuất

Xương Khúc đóng mệnh thường có nốt ruòi kín, mắt sáng, tai thính, có văn tài và năng khiếu về âm nhạc. Xương Khúc miếu vượng địa họp với cát tinh như Tử Phủ Khôi Việt Tả Hữu Tam Hóa thì sơm đỗ đạt hiển vinh. Nếu gặp Đồng Lương đắc địa thì có nhiều tài khéo. Nhưng nếu gặp phải Tuần Triệt hay hung tinh ám thì công danh trắc trở, hay gặp tai họa.

Khúc đắc địa gặp Vũ đồng cung là tay văn võ có uy quyền, nhất là người tuổi Giáp thì uy danh lừng lẫy.

Khúc đắc địa lại gặp Tham Hóa đồng cung hay là hội chiếu tất có quan chức và giàu sang.

Văn Xương miếu địa gặp Tả Phụ thì chức chưởng rất lớn.

Xương Khúc hãm địa nên làm nghề thủ công khéo. Nếu đã hãm mà gặp nhiều sát tinh tức trong người có nhiều vết sẹom tinh nông nổi, làm việc hay lầm lẫn, dễ vướng tù tội.

Xương khúc ở mệnh dù hãm địa hay đắc đại nhưng nếu gặp Thái Tuế, Tấu thư, Long Trì, Phượng Các hội họp là người nói khéo hát hay, thích thi ca vũ nhạc kịch.

Nữ mệnh: Gặp Xương Khúc đắc địa là gái nhan sắc và đa tình nếu gặp được cát tinh hội thì sung sướng và phú quí.

Nhưng nếu Xương Khúc hãm đại thì mặt cung tươi xinh nhưng tính rất dâm đãng, thường đau khổ về tinh duyên. Nếu gặp sát tinh hội họp thì là hạng tì tiện, khắc chồng hại con, thường là gái giang hồ.

Xương Khúc dù đắc địa hay hãm địa mà có Thiên Diêu hội là người hay mê về đồng bóng. Cước giải: Xương Khúc giáp mệnh nếu không phú thì cũng

Xương Khúc đóng Mệnh tại Sửu Mùi; hạn đến năm Mão Dậu hoạnh phát công danh.

Xương Khúc ở Mệnh tạiTỵ Hợi cũng được giàu sang.

Xương Khúc và cát tinh đóng cung Phúc đức đắc địa thì quí giá hưởng phúc lâu dài.

Xương Khúc đóng ở cung có Thân cư tại đó mà ngộ Thiên Lương ở cung nô nên yểu tử như Nhan Hồi (32 tuổi)

Xương Khúc đóng ở cung hãm địa mà hạn gặp cung Thìn Tuất của những người sinh năm Kỷ, năm Tân và năm Nhâm ắt là tự tử ở sông nước.

Xương Khúc miếu, vượng địa mà gặp Lộc Tồn là hạng có kỳ tài,

Xương Khúc cư Dần hay Mão mà gặp Phá Quân, Kình Dương Kiếp Sát thì phá tan sự nghiệp. Xương Khúc đóng ở Sửu Mùi hội với Hồng, Tham, Lộc tồn mà gặp tuổi Dương nữ thì rất vượng phu ích tử.

Cung mệnh có Thái Dương đắc địa mà giáp Xương giáp Khúc thì tuyệt đẹp. Nếu có cả Khôi Việt thì đỗ đạt rất sớm, danh vang lừng như Giả Nghị đời nhà Hán. Nếu có cả Tả Hữu họp nữa là người có tài kiêm văn võ.

BỘ SAO TẢ PHỤ – HỮU BẬT

TẢ PHÙ: Bắc đẩu tinh – Dương Thổ đái Kim

HỮU BẬT : Bắc đẩu tinh – Dương Thủy đái Thổ

Đắc cách: Thìn Tuất Sửu Mùi.

Mệnh có Tả Phụ hay Hữu Bật là người nhân hậu thích giúp đỡ người khốn cùng có nhiều mưu trí.

Tả Hữ mà gặp được Tử Phủ và cá cát tinh là người quí tưởng, phúc lộc vạn toàn.

Tả Hữu mà gặp Cơ Nguyệt ĐồngLương, Long Phượng tất là nghề lương y.

Mẹnh có Tả Hữu dù gặp cát tinh hay hung tinh cũng là người sớm ly tông và tự tay lập nghiệp lấy.

Tả Hữu đóng đồng cung ở Sửu Mùi lại có Khoa Quyền Lộc hội biểu hiểu sự mặc áo gấm tía, tức phú quí song toàn.

Tả Hữu gặp Khôi Việt chủ sống lâu.

Hữu Bật gặp được Thiên Tướng cũng được hưởng phúc; Nhưng nếu ở cung Mão thì không đựơc toại ý

Tả Hữu giáp mệnh được nhiều người kính phục, có tiếng tăm. Nhất là mệnh có Tử Vi đóng thì rất oai quyền.

Tả Hữu găp Liêm Trinh, Kình Dương thì dễ bị tù tội, chẳng mấy khi được toại ý vừa lòng. Nếu gặp Cự, Phá hãm địa hay sát tinh hội họp tất phải mang tàn tật. Hạn gặp thì nhân ly tài tán.

Nữ mệnh: nếu có Tả Hữu ở mệnh mà gặp được chính tinh đắc địa hoặc cát tinh hội là hạng người siêng năng hiền hoà, giàu có, vượng phu ích tử.

Tả Hữu mà gặp chính tinh hãm địa hay các hung tinh là hạng đàn bà bất chính, sát hại chồng con, dù có hưởng được giàu sang cung không bền.

SAO LỘC TỒN

Bắc đẩu – Dương thổ đái thủy.

Chủ : Quyền tước, tài lộc, Phúc thọ;

Trừ được tính dâm đãng của Đào Hồng

Lộc Tồn ở cung Tài hay cung Điền trạch là người có của ngầm nếu đóng ở Mệnh thì phải được Khoa, Quyền hay cát tinh khác hội thì mới đẹp, nếu không vẫn có tiền dư ăn đủ tiêu, song lắm lúc bôn ba lao toái. Nếu gặp các sao xấu, thì là hạn biển lận, sơm phải lìa gia đình, khắc một trong hai song thân.

Lộc tồn đóng ở Tí, Ngọ mà gặp cung Thiên di hay Thân, Mệnh là người có tài lợi.

Lộc tồn ở Mão có Mệnh ở đó, mà cung Tuất lại có Hóa lộct hì số làm lớn, có công danh.

Lộc tồn tại hợi có Mệnh ở đó, mà cung Tuất lại có Hoá lộcthì tài quan song mỹ, không kể đến việc giáp Kình, Đà là xấu được.

Lộc tồn đóng mệnh lại gặp Hóa lộc, mà không có sát tinh chiếu, lại có các sao tốt cùng chiếu thì là hạng lãnh tụ, chuyên quyền độc đoán như bà Lã Hậu vậy.

Lộc tồn ở Mệnh hay Hóa lộc ở Mệnh mà cung lưỡng hợp cũng gặp Hoá lộc hay Lộc tồn đổi ngược lại là hạng giàu sang, gọi là cách Uyên ương lộc hội, hay là Minh lộc, ám lộc, ở cung Dần là tuyệt hảo.

Lộc tồn ở Mệnh có Thiên mã chiếu, hay thiên mã ở Mệnh có Lộc tồn chính chiếu thì làm dễ ra tiền mà đựoc mọi người quí mến. Trong trường hợp này mà gặp phải Không, Kiếp, Tuế hội nữa thì lao đao về sinh kế, vất vả về công danh, lại hay gặp tai ương.

Lộc tại Mệnh mà chính chiếu có Phá quân thì tiền tài thiếu thốn, sinh kế lẫn quẫn.

NỮ MỆNH: Nếu Lộc tồn đóng cách tốt như trên thì là hạng đoan chính giàu sang trọn đời. Trái lại nếu gặp cách xấu như trên thì là người bất chính, tham lam, dâm đảng suốt đời đa lỵu, buồn khổ về chồng con.

SAO THIÊN MÃ

Thuộc Hỏa – Đắc địa Tỵ, Dần.

Thiên mã chủ sự tháo vát, nhanh nhẹn, thay cũ đổi mới, gây ảnh hưởng nhiều đến công danh, tài lộc.

Mã đóng tại mệnh gọi là Dịch mã chỉ người có tài năng mẫn tiệp. Nếu gặp Lộc tồn thì gọi là Lộc, Mã giao trì thì tài lưọi hanh thông. Gặp Lộc đồng cung gọi là chiết tiền tức là dùng rọiđánh ngựa, chủ sự việc thành tựu chóng vánh. Gặp Linh hay Hỏa đồng cung tức Chiến mã, chủ binh quyền rực rỡ. Gặp Khốc, Khách hợp gọi là Tuấn mã, chủ thành trên đường chiến trận hay công việc.

Ơ cung Dần, Thân mà gặp được Tử, Phủ gọi là Phù dư mã, tức là ngựa kéo xe vua, chỉ tài cán, uy quyền hiển hách.

Nếu gặp Thiên hình gọi là Phù thi mã, tức ngựa mang xác chết, sẽ gặp tai hoạ nếu gặp cả Thiên khốc nữa thì phát võ công. Nếu gặp Đà đồng cung hay xung chiếu gọi là Chiến túc mã, tức ngựa què. Sẽ gặp lắm trắc trở, tai ách. Nếu gặp Tuyệt đồng cung tức cùng đồ mã, mọi việc bế tắc hết. Nếu gặp Tuần Triệt thì gọi Tử mã, ngựa chết không còn hoạt động được gì cả, nên thay chổ ở thì đỡ được phần nào.

Mã gặp Nhật, Nguyệt đắc địa tức là Thư hùng mã, mọi sự hạnh thông. Mã đứng trước cung Mệnh, sau cung Mệnh có Hoa cái gọi là cách Tiền Mã Hậu Cái, tức số người yên vui sung sướng.

Mã đóng ở cung Phối mà không gặp Đà la là số người được phong tặng, hưởng đựơc sung sướng. Mã ở Thân, Hợi bao giờ cũng kém hơn Mã ở Dần, Tỵ, vì đó là ngựa phải đi trong sương mù.

BỘ SAO TỨ HÓA

HOÁ LỘC       :  Mộc đái Thổ – Đắc địa: Tí, Ngọ, Mão, Dậu.

HÓA QUYỀN: Thổ – Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

HÓA KHOA   : Kim – Đắc địa: Dần, Thân, Tỵ, Hợi

HÓA KỴ           : Thủy – Miếu địa: Hợi, Tí, Dần, Mão;

Vượng địa : Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

HÓA LỘC: Hóa Lộc tại mệnh là người có nhiều râu, tính thẳng, sành ăn, tài lộc vinh vượng. Lộc đóng ở cung Phúc, Tài, Điền là thần giữ của. Nhưng Lộc mà nằm ở cung Tứ mộ thì giảm thiểu quá nửa phần phú quí, song nếu gặp được Tham, Vũ ở đó thì lại hóa ra rực rỡ.

Lộc đóng ở Dần ; Mão là người giàu mà tiền bạc bền vũng.

Lộc ở Tí Ngọ là hạng văn chương quán thế. Số Khổng Tử an ở Tí có Thiên lương thủ mệnh, tam phương có Hóa lộc và Lộc tồn chiếu về.

Lộc tại mệnh mà lưỡng hợp có Lộc tồn, hay ngược lại là người có tài kiêm văn võ, được thụ hưởng giàu sang.

Lộc tại Tí, Ngọ có mệnh mà gặp được Tử vi, Vũ khúc hội chiếu là bậc phú quí, nhất là đàn ông tuổi Đinh, tuổi Kỷ thì toàn mỹ.

Lộc tại mệnh mà gặp Lương miếu địa đồng cung là bậc giàu có, hay đem của cải giúp người khốn khó, Nếu ở cung Dần, Thân mà gặp Cơ, Lương đồng cung lại có Lộc tồn chiếu là số triệu phú.

Mệnh vô chính diệu gặp tam không (Tuần, Triệt, Thiên, Địakhông) mà lại gặp Lộc, và Tồn thì tất được giàu sang, song không bền.

Lộc Quyền hợp ở mệnh rất quí, song nếu gặp nhiều sao mờ ám hay sát tinh chiếu thì chỉ có hư bề ngoài thôi.

HÓA QUYỀN: Tính chất hùng mạnh, oai vệ, thích quyền hành. Gặp sao tốt tăng tốt đẹp lên; gặp sao xấu làm cho xấu thêm, đâm ra kiêu căng tự đắc.

Quyền gặp được Tử, Phủ tất tạo được uy quyền hiển hách.

Quyền gặp được Cự, Vũ là người xuất tướng nhập tướng, được nhiều người kính sợ.

Quyền gặp Thiên khốc đồng cung, nhất ở cung Tí, Ngọ thì uy danh lừng lẫy, sung sướng vẹn

toàn.

Quyền Lộc hội chắc chắn được phú quí.

Quyền gặp Sát tinh thì tính hay liều lĩnh. Nên làm việc gì cũng thường thất bại, gặp lắm buồn phiền về con cái.

Quyền gặp Tuần, Triệt, công danh trắc trở; thành ít, bại nhiều.

HÓA KHOA: Tính chất chủ về công danh, thi cử; giải trừ mọi tai ương, bệnh tật. Bởi đó thi cử gặp Khoa dễ đậu, ốm đau gặp Khoa chóng khỏi, tai nạn gặp Khoa dễ thoát.

Khoa gặp được Sát, Phá, Tham, Liêm hay các sát tinh có thể giải  trừ tai nạn.

Khoa gặp đựơc Xương, Khúc, Khôi, Việt kết thành bộ văn tinh, công danh tất hiển đạt. Ghặp Quyền, Lộc thành bộ Quí tinh, tất tài danh hùng vượng. Chu Bột xưa kia có Khoa thủ mệnh, được Lộc chiếu, đến vận có cát tinh hội nên được phong làm tướng.

Cung Mệnh cso Khoa mà nhị hợp có Quyền, Lộc cũng là số vinh hiền. Nếu được cả Tam Hóa (Khoa, Quyền, Lộc) triều thì thật là số phú quí song toàn, song nếu gặp cả Kỵ, Kình nữa thì danh vọng, tiền tài tụ tán thất thường.

Nếu Khoa lại bị nhiều hung tinh, hay sát tinh xâm phạm thì công danh chẳng thành đạt, tiền của cũng khó khăn.

Mệnh được Khoa, Lộc giáp thì quí, chắc chắn có danh giá.

Cung Hợi, Tí có Hóa Kỵ mà gặp Khoa đồng cung hay xung chiếu thì người cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, lắm kẻ kính trọng.

Cung Tí có Kỵ thủ gặp Khoa, Lương họi chiếu cùng cát tinh là hạng người đức độ, được nhiều kẻ quí mến và ngưỡng mộ.

Hạn gặp Khoa thì đau yếu cũng khỏ, tai ách cũng qua.

Hạn gặp Khoa hội Xương, Khúc, Khôi, Việt thăng quan, đi thi sẽ đổ cao.

HÓA KỴ: Tính chất thâm trầm, độc ác, ghen ghét, tranh cạnh. Kỵ ở Miếu địa là Hợi, Tí, Dần, Mão ở đắc địa là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì đỡ lo bệnh tật, tai hoạ. Nhưng người tuổi Dương thì Kỵ ở cung Dương mà tuổi âm thì Kỵ ở cung âm mơi tốt.

Sao Hóa Kỵ thương đi với cát tinh hóa cát, mà đi với hung tinh lại hóa hung. Nếu đóng ở cung Tài, Điền lại là sao giữ vững tiền của.

Kỵ ở đắc địa Tứ mộ mà gặp Nhật hay Nguyệt thì vô cùng rực rỡ, chẳng khác nào mây năm sắc chầu quanh mặt trời, mặt trăng, biến Nhật, Nguyệt không còn hãm nữa.

Kỵ đóng ở cung Tỵ, Hợi mà gặp Liêm, Tham đồng cung thì chế được tính chất hung hãn của Liêm Tham, tiêu trừ được tai ách, ngục tù.

Kỵ mà gặp Thiên lương, Văn khúc hội thì mọi việc bế tắc, gây thành tai họa. Nếu gặp Cự môn đồng cung thì gây ra ốm đau tai nạn. Gặp Thái tuế, Đà la đồng cung thì gây tiếng thị phi, kiện cáo. Gặp Đà, Diêu lại rất mờ ám, nên dù có Nhật, Nguyệt hội vẫn mất đi sự sáng sủa rất nhiều.

Kỵ gặp văn tinh như Xương Khúc, Khôi việt là người  đa học nhưng ít thành đạt công danh.

Kỵ găp sát tinh đắc địa nên hoạnh phát, nhưng cũng hoạnh phá. Nhưng nếu sát tinh hãm địa thì cơ cức vô cùng, tai họa lên miên.

Kỵ gặp Phá quân, Thái tuế thì gây ẩu đả, nếu Kỵ gặp Kình lại đánh nhau có thương tích.

Kỵ gặp Đà, Kình thì hoặc đau ốm, kiện tụng.

Kỵ gặp Đà Hổ dễ bị tai nạn xe cộ, dao búa.

Kỵ gặp Hình, Kiếp dễ bị mổ hay thương tật.

Kỵ gặp Không, Kiếp dễ mất việc làm, gặp điều chẳng may.

Kỵ gặp Hồng, Đào thì tơ duyên lắm rắc rối. Đàn bà gặp hạn này khó thủ toàn trinh tiết.

Khi xem bộ sao Tứ Hóa trên khá chú trọng về cung đóng, vì nếu gặp phải nhaư cung Giải ách thì có tốt cũng chẳng ra gì, trái lại nếu đóng ở cung Quan, Tài, Mệnh, v.v…. thì rất tốt. Vậy chỗ

Miếu, Vượng hay Đắc địa không quan trọng bằng cung đóng và sự hội hợp với chính tinh hoặc hung tinh đắc địa.

BỘ SAO LONG PHƯỢNG

Long trì: thuộc Thủy

Phượng cát: thuộc Mộc đái Thổ

Đắc địa: Sửu, Mùi

Hai sao chủ: Hỉ sự : Cưới hỏi, cong danh, Tài lộc.

Long, Phượng gặp Tả Hữu, Khúc xương, Khôi việt, Tấu thư hội gọi là cách “hiền thần” qui tựu; làm việc gì cũng hanh thông. Có Long Phượng đóng ở Điền trạch, Tài, Mệnh chủ nhà cửa nguy nga.

Long, Phương gặp Diêu, Hỷ như cá gặp nước, ắt có sự vui đến, công việc cũng hoạch đạt. Long, Phượng gặp Phí liêm như rồng thêm cánh, sự may nắm đến mau chóng. Gặp Thai phu

được thăng chức. Gặp Mã, Sinh, Vượng có con.

Riêng Long trì mà gặp Mộc dục, dẽ gặp nận sông nước. Nếu là đàn bà gặp nạn nay đáng lo khi sinh đẻ, dễ băng.

Long trì mà gặp Không: Kiếp dễ chết đuối

Phương các gặp Không, Kiếp hay bị người oán trách

Long, Phượng, Cái, hổ hội gọi là Tứ linh, hoạnh phát công danh.

BỘ ÂN QUANG – THIÊN QUÍ

An quang: thuộc Mộc – Thiên quí: thuộc thủy

Chủ: Thông minh, vui vẻ, trọng ân nghĩa; có tính cứu khổn, phò nguy, giải trừ bệnh tật, tai ương, chế được tính hao nguyệt của Đào, Hồng; Gặp sát tinh vô hại.

Quang Quí đóng Sửu, Mùi là đắc cách, chủ về đại khoa, nếu Mệnh, hay cung Quan gặp được ở hai cung ấy, hoặc xung chiếu cũng quí. Phú có câu:

Quí, An: Mùi, Sửu hạn cầu

Đường mây gặp bước cao sâu cửu trùng.

Bởi vậy thi cử nếu hạn gựp được An, Quí, dễ dàng đổ đạt, mà gặp lúc đau ốm cũng chóng

khỏi.

Quang, Quí gặp được Thai phụ, Phong cáo gọi là Tứ vinh càng dễ hiển đạt.

Quang, Quí gặp Tả, Hữu, Thanh long, Khôi, Việt, Hoa cái, Hồng loan là thương cánh, thế nào cũng có chức chương lớn. Phú có câu:

Quí, An, Thanh, Việt, Cái, Hồng

Trai cận Cửu trùng, gái tắc cung phi.

BỘ TAM THAI – BẤT TỌA

Tam thai: Thuộc thủy – Bát toạ: Thuộc Mộc

Hai sao chủ: Sự khôn ngoan, ưa sự an nhàn, ăn ở phúc hâu; đem lại sự may măn, nhà cửa cao sang. Nếu gặp Tả, Hữu thì là kẻ ra vào uy nghi, kẻ hầu hạ giúp đở bốn bên.

Hạn đến gặp Thai, Tọa cùng cát tinh hội, thì nhà cửa càng mở mang rộng rãi khang trang, đồ đạc sang sửa tốt đẹp.

BỘ THAI PHỤ – PHONG CÁO

Thai phụ : Kim đái thổ – Phong cao: Thổ đái Thủy

Tinh chất : ưa hình thức bề ngoài, hiều danh, tự đắc. Chủ về bằng sắc; đem lại lợi cho việc thi cử. Nó là loại văn tinh, nên gặp các văn tinh khác gia tăng tốt đẹp. Nhưng đong cung Giải ách thì vô dụng.

BỘ ĐÀO  HOA – HÔNG LOAN – THIÊN HỈ

Đào hoa: Mộc – Hồng loan: Thủy đái Kim – Thiên hỉ: Thủy

Chủ: Vui vẻ, đa tình, giúp sự hoan hỉ ở tuổi trẻ; nhưng về già lại hay mang những buồn thương đến.

Đào, Hồng gây ảnh hưởng đến việc cưới xin, và đời sống căn gối. Cả ảnh hưởng đến thi cử, công danh, đem đến lắm sự vui mừng.

Đào, Hồng đóng ở Mệnh không đẹp, vì amy mắn nào cũng chóng gặp lại chóng qua. Chỉ xung chiếu về Mệnh, Thân mới đẹp.

Đào, Hồng cư Quan lộc là số giàu sang.

Đào, Hồng hội Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt làm cho tăng cái rực rở lên.

Đào, Hồng, Hỉ gọi là “Tam minh” giảm được tính dâm tà, nếu gặp được Nhật, Nguyệt nhưng vẫn là khách đa tình.

Đào, Hồng đóng ở Mệnh, Thân, thường là hai đời chồng, vợ; nếu không cũng dở dang lắm bận ái ân. Trong trường hợp này nếu gặp phải sát tinh hội thì không thọ (như Không, Kiếp, Đà, Kình)

Đào, Hồng gặp Địa kiếp dễ bị đắm thuyền,

Đào, Hồng gặp văn tinh tất đỗ sớm.

Đào, hồng đóng Thiên di là số ly tông lập nghiệp

Đào, Hồng gặp cơ Cự, Tả Hữu, Tuế thì sức khoẻ kem, mệnh như ngọ đèn trươc gió.

Hồng loan hay Đào hoa gặp Không, Kiếp, Bệnh phù thì mắc bệnh phong tình.

Hồng loan đến hạn gặp Tả Hữu, Long, Phượng, Thiên diêu thì hoạnh phát danh tài, thêm hỉ sự.

Hồng loan gặp Thanhlong thì tai nạn bất ngờ

Hồng loan gặp nhiều sao mờ ám thì e ngại sức khoẻ của mẹ, vợ hay con gái.

Hạn gặp Đào, Hồng, Hỉ, Diêu thì có vương vấn tình.

NỮ MỆNH: Đà, Hồng toạ nữ mệnh đa oan trái, nhiều người mê, tình ái dở dang, Nếu gặp cả Diêu, Đà, Kỵ là gái dâm loàn, không sao toàn danh tiết. Nếu Đào, Hồng mà gặp Phục, Binh Tướng quân, sao Thai hội tất phải bị hãm hiếp và chửa hoang. Trong trường hợp này nếu Quang Quí có thể chế ngự được phần lớn. Nếu gặp đựơc Tử vi, Thiên Phủ hay Thiên hình thì trở nên đoan thục.

Hồng đóng cung Phúc gọi là nga mi tác án, đem lại sự rực rở.

Hồng, Đào, Tấu, Vú, Hỉ hội ở nữ mệnh là hạng con hát.

Hồng, Đào, Tấu vũ lại là làm thợ may khéo.

Đào, hồng đóng nữ mệnh mà cung Phụ mẫu có tang môn, mà hạn khi đên cung Mệnh chắc phải goá chồng hay bỏ chồng.

Đến hạn gặp Đào, hồng, Hỉ dễ mê trai.

SAO HOA CÁI : Thuộc Kim

Chủ: uy nghi đẹp đẽ bề ngoài, lợi ích công danh. Cái tượng trưng cho cái lộng Cái gặp Háo Quyền, Tả, Hữu sẽ rạng rở, được mọi quyền hành và mọi sự hỗ trợ.

Cái gặp Long, Phượng, Hổ gọi là bộ “ Tứ linh” có lợi công danh chức tước, uy quyền.

Cái gặp được Tấu thư đồng cung là hạng người thanh cao.

Cái gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Quyền thì phát về võ quan.

Cái đóng Mệnh hay cung Thiên di thì ra ngoài được mọi người yêu quí.

Cái gặp Mộc dục, Thiên diêu thì tở nên dâm đảng.

Cái gặp Kình, Đà, Không, Kiếp, Pha, Tham thì phá tán sạch của cải bố mẹ để lại.

BỘ THIÊN QUAN – THIÊN PHÚC

Thiên quan quí nhân: Hỏa – Thiên phúc quí nhân : Thổ.

Mệnh có Quan, Phúc đóng là hạng người từ tâm, mộ về tôn giáo, tín ngưỡng. Gia tăng tuổi

thọ.

Hạn mà gặp được Quan, Phúc có thể cứu khốn, phò nguy, giải trừ được bệnh tật, tai họa. Nếu gặp nhiều cát tinh, Quan, Phúc sẽ đem lại rực rở thêm công việc mà êm đẹp mọi đường.

SAO THANH LONG

Chủ về sự vui vẻ, cưới hỏi, công danh, sinh nở; có thể giải trừ các tai nạn thông thường. Thanh long cư ở Tứ mộ, nhất là cung Thìn, mà gặp Kỵ đồng cung tức là rồng xanh ẩn giữa

đám mây ngũ sắc, tất đem đến uy quyền cung với sự may mắn,

Thanh long ở Mệnh là người mà không có sát tinh là hang người có tài biến hoá công việc. Thanh long gặp Lưu hà đồng cung ví như rồng lộn trên sông, có lưọi cho việc thi cử, công danh.

Thanh long gặp Bạch hổ ở Dần, Tuất mà có Địa kiếp dễ chết về ác thú hay tai nạn bất ngờ.

Thanh long gặp Lức sĩ thì được thêm uy quyền.

Mệnh có Thanh long mà gặp phải Đà, Kỵ, Không, Kiếp, Khốc, Hư thì là hạng người hèn nhát.

THIÊN GIẢI : Hỏi ĐẠI HẢI : Thổ

Chủ : Sự cứu nguy, giải trừ tai nạn, bệnh tật, gia tăng phúc thọ

Cung Điền và cung Tài có Thiên ; Địa giải không được giàu có lớn.

SAO GIẢI THẦN  thuộc mộc

Chủ: giải trừ những tai nạn nhỏ.

Đại, Tiểu hạn có nhiều cát tinh hộ mà gặp Giải thần giảm thiểu sự hưng vượng ít nhiều; nhưng nếu gặp các sát tinh đóng thì cũng có thể vài phân hung. Trong trường hợp này nếu gặp được cả Thiên, Nguyệt, Thiên quan, Thiên phúc thì lại trừ đựơc hung tinh rất mạnh.

BỘ THIÊN ĐỨC – NGUYỆT ĐỨC : Thuộc Hỏa

Thuộc loại phúc tinh,, tính chất đoan trang, phúc hậu; giải trừ được bệnh tật nhỏ, tai nạn thường. Có thể chế ngự được tính hoa nguyệt của Đào, Hồng. Phối cung có Nguyệt đức, Đào hao lấy vợ đẹp, hoặc chồng sang.

BỘ LONG ĐỨC – PHÚC ĐỨC

Long đức : Thủy ; Phúc đức : Thổ

Hai sao nay gặp cát tinh tăng thêm sự tốt ; trái lại gặp hung tinh tăng thêm sự xấu.

Tự nó có thể chế bơt tai ách nhỏ. Nếu hội với Thiên đức, Nguyệt đức thành bộ “Tứ đức” ngăn cản được tính dâm đãng của Đào Hồng.

THIÊN THỌ :  Thuộc Thổ

Tính chất nhân hậu, gia tăng phúc thọ.

Đóng ở cung Mệnh, Phúc, Giải thì tốt, giúp thêm tuổi thọ

THIÊN TÀI : Thuộc Thổ

Gặp sao mờ ám xấu xa thì cản bớt sự xấu.

Trái lại gặp sao sáng sủa tốt đẹp thì cũng cản mất bớt sự tôt đẹp đi.

Thiên tài gặp Nhật, Nguỵet sáng sủa thì che mất ánh sáng của Nhật, Nguyệt đi. Trái lại nếu gặp Nhật hay Nguyệt. Chú ý rằng Thiên tài phải ở đồng cung với Nhật hay Nguyệt.

Thiên tài gặp Nhật, Nguyệt cùng đống Sửu, Mùi thì làm cho Nhật, Nguyệt trở nên rực rở.

THIÊN THỌ : Thuộc Thổ

Tính chất hoà nhã, nhân hậu, gia tăng thêm phúc thọ.

THIÊN KHỔ: Thuộc thổ

Chủ về tiền bạc. Đóng ở cung Tài, Điền và Mệnh thì là hạng người giữ của. Người sinh năm Giáp, Kỷ gặp Thiên Khổ ăt phải có của phong lưu.

THIÊN TRÙ: Thuộc Thổ

Đóng ở Mệnh là người thích ăn thịt. Gặp cát tinh gia tăng tài lộc nhất là gặp Lộc tồn thì vượng.

QUỐC ẤN :  Thuộc Thổ

Chủ việc thi cử công danh, bảo vệ quyền tước, chức vị

Đo cìmg với Tướng quân và Thiên hình có uy quyền, được nhiều người kính nể. Nếu gặp phải Tuần, Triệt tức ấn tín bị sức mẻ, công danh sẽ không đươc bền vững.

ĐƯỜNG PHÙ:  Thuộc Mộc

Tính chất uy nghi, đem lại lợi cho việc cần công danh. Giúp cho việc mua tậu nhà, đất mong chóng dễ dàng.

Gặp Tướng quân, Tấu thư, Long, Phượng, Quan phù thì là hạng làm thầy tu hay thầy cúng có danh. Đường phù đóng Điền trạch thường được nhà cửa khang trang.

Nếu gặp Bạch Hổ đồng cung dễ bị bắt bớ vào khám.

BỘ SAO TRÀNG SINH

1>TRÀNG SINH: (thuộc Thủy) Đem lại lợi ích ………… đẻ gia tăng phúc thọ, sự bền vững.

Đóng ở cung Mệnh, Phúc thì tốt, tăng thêm thọ lộc. Nhưng nếu ở cung Hợi thì tối hãm, nếu có gặp nhiều cát tinh đắc cách thì gọi là tuyệt xứ phùng sinh vậy. Nếu tại Hợi mà gặp Thiên mã thì chủ sự thăng trầm vô độ công việc trắc trở, công danh lạn đận.

Đóng tại Dần, Thân, Tỵ, mà gặp Mã đồng cung thì mọi việc thành tựu dẽ dàng, hay gặp sự may măn.

Đóng ở cung Giải ách mà lại gặp thêm sao xấu nữa thì đau lau khỏ.

2>MỘC DỤC ( thuộc thủy) Tính chất ưa chải chuốt, làm dáng, thích thay đổi, dâm dật, hay nhầm lẫn.

Gặp Đào Hồng, Diêu, Cái đam mê sắc dục có thể thành tai họa hay tật bệnh.

Gặp Lòng trì dễ mang họa về sông nước.

Mộc dục ở Mệnh mà gặp sao xấu thì chỉ làm nghề thợ bạc, thợ rèn có tài.

Mộc dục đống ở Mệnh mà vô chính diệu thì học hành dở, dù có cố học thật nhiều cũng không hiển danh được.

3>QUAN ĐỚI: (Thuộc Kim) Tính chất ham mê công danh, chức vị quyền hành.

Gặp sát tinh, bại tinh chẳng káhc nào sợi giây thắt cổ, sẽ bế tắc hết, gây bao rắt tối phiền luỵ có thể đưa đến tự tử ( tuỳ theo cát sát tinh mà đoán)

Gặp Thái tuế, Không, Kiếp thì chỉ đi làm lính hầu.

4> LÂM QUAN (Thuộc Kim) Tính chất nói năng kiêu kỳ, ưa kheo khoang, thích lấy điệu bộ.

Gặp được cát sát tinh thì phát đạt, vui vẻ.

Gặp các sao mờ ám chủ sự ngăn trở, rắc rối mọi công việc.

5> ĐẾ VƯỢNG: (Thuộc Kìm) Tính chất uy nghi, gia tăng phúc thọ, giải trừ tai ách bệnh tật, đem lợi đến cho tài Lộc, công danh. Cung Mệnh có Đế vượng gặp Tử vi gọi là lưỡng đế, là hạng người có tài lãnh đạo.

6>SUY (Thuộc Thủy) Tính chất yếu đuối, chỉ sự suy kem, đồi bại. Kỵ nhất là đóng ở cung Phúc đức, họ mạc sa sút, ly tán.

7>BỆNH(Thuộc Hỏa) Chỉ sự đau yếu, buồn bã, hay nhầm lẫn. Đóng ở cung Giải ách chủ sự đau ốm thường xuyên. Nếu gặp cả Bệnh Phùc nữa càng thêm lắm bệnh.

8>TỬ (Thuộc Thủy) Tính chất thâm trầm, kín đáo, hay sầu cảm chủ sự tang thương, buồn thảm. Nhưng sao Tử đóng cung Điền, Tài thì hay, chỉ hạng người tần tiện, chịu dành của chô dấu. Nếu đóng ở cung Phúc mà gặp thêm Sát tinh, trong họ phải có người chết trận hoặc chết đường.

9>MỘ (Thuộc Thổ) Tính chất đần độn, ngu si. Chủ sự nhầm lẫn sự chô cất. Mộ đóng ở Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) gặp Hóa quyền mà cung phúc ở đó là nhà đại phúc đức, bốn đời vinh hiển.

10>TUYỆT (Thuộc Thổ) Chủ sự bại hoại, tiêu tán, đem lại sự bế tắc. Nhưng nếu gặp Mệnh đóng tai cung Hợi mà Tuỵêt gặp được Hỏa tinh thì là hạng người tiên ngang.

11>THAI (Thuộc Thổ) Tính chất mê muội, lầm lạc, đam mê. Chủ sự sinh đẻ, giao hơp, thù thai. Thai đóng cung Tử mà gặp quí tính tất sinh nhiều con, gặp Sát tinh lại đẻ nhiều nuôi ít, hay đẻ non, đẻ khó. Thai mà gặp Mộc dục hội về Mệnh là người học nhiều mà khó thành tài. Thai gặp Tuần , Triệt ở Mệnh hay cung Giải thì đẻ ra khó nuôi, hay đau yếu quắt quẹo.

Thai đóng Mệnh mà gặp Khôi, Việt, Hồng loan là bậc văn chương.

Thai gặp Kình, Đà, Linh, Hỏa lại biến thành đần độn ngu dốt.

Ơ cung thê, Thai gặp Đào, Diêu thì dễ bị vợ cắm sừng.

Đại, Tiểu hạn mà Thai gặp được Thanh long, Thiên hỉ thì sanh con quí tử.

12>DƯỠNG (Thuộc Thổ) Tính chất châm chỉ, cẩn thận. Chủ sự nuôi nấng, phò trì. Nếu đóng Tử vi có con nuôi. Đóng ở Mệnh mà có cát tinh hội thì ra ngoài nhiều người quí mến; làm nghề chăn nuôi rất phát đạt.

Nếu Dưỡng đóng tại cung có Thân cư ở đó thì đông con.

Nếu đóng tại cung Phúc hay cung Mệnh thì nhiều người mến muốn nhận làm con nuôi.

Nếu đóng ở cung Giải ách mà gặp nhiều sao mờ ám hội họp thì hay đau yếu.

Nếu đóng ở cung huynh đệ thì hay có anh em nuôi.

BỘ SAO BÁC SỸ (gồm 12 sao có sao hung, sao kiết)

1>BÁC SỸ: (Thuộc Thủy tính chất vui vẻ thanh nhàn. Đống ở mệnh, biểu dương sự ung dung no ám, giữ của không bền.)

Đóng ở cung phúc đức mà gặp phải Kiếp Không Cô Quả thì kẻ sống cô đơn, trầm lặng, họ hàng ít ỏi, không thích giao du

2>LỰC SỸ:(Thuộc Hỏa) Tính chất khoẻ mạnh, lanh lẹ, thích ăn uống. Chủ về uy lực binh quyền. Nếu gặp Kình Dương cùng ở mệnh là hạng người dũng mãnh.

Lực sỹ hội với cát tinh tăng thêm cái đẹp ; nếu hội Hung tinh thì lại tăng thêm cái xấu.

3>THANH LONG: (Thuộc Thủy) xem ở phần trên.

4 – 5>ĐẠI HAO và TIỂU HAO:(thuộc Hỏa) Xem ở bộ Lục Bại thuộc về Sát tinh ở trang sau. 6>TƯỚNG QUÂN: (Thuộc Mộc) Tính chát can trường, hiên ngang, kiêu căn thích lãnh đạo và

cầm đầu, đem lợi ích cho công dân.

Chủ về binh quyền gặp Thiên Tướng đồng cung đắc địa gọi là lưỡng tướng, tát có uy quyền hiển hách. Gặp được Thiền Hình Quốc An Thiên Mã Thiên Khốc, Phục binh là người tài kiêm văn võ.

Nếu gặp phải Tuần Triệt thì chẳng khác tướng cụt đầu, tổn hại công danh, dễ gặp tai nạn xe cộ hay đao kiếm.

Đàn bà mà cung mệnh có Tướng Quân tọa thủ là hạng hay ghen tuông, lấn át chồng. 7>TẤU THƯ: (thuộc Kim) Tính chất vui vẻ khôn khéo, ưa nói vừa lòng người. Chủ về lợi ích

công việc vă chương. Nếu gặp Bach Hổ đồng cung thì là người có văn tài ăn nói đanh thép. Ơ nữ mệnh nếu gặp Hồng loan thì ăn nói rất có duyên dễ làm người đắm mê.

8>PHÍ LIÊM: (thuộc Hỏa) Tính chất vui vẻ nhanh nhẹn, nhưng không đem lại lợi ích cho sự sinh nở. Nếu gặp Cát tinh thì tăng thêm đẹp ; gựp Hung tinh lại tăng thêm xấu.

Phi Liêm gặp được Bạch Hổ tức là cọ mọc cánh mọi việc sẽ hanh thông. Néu gặp Long Phượng tức là rồng lên cao đem lại thắng lợi.

Nếu gặp Thiên Việt Hỏa tinh Linh tinh và Thiên bình thì dẽ gặp tai họa đâm chém bắn giết.

Phi Liêm ở cung Tử Tức thì giảm số con sinh đẻ.

Phi Liêm ở cung huynh đệ cũng giảm thiểu số anh em.

9>HỶ THẦN: (thuộc Hỏa) Tính chất vui tươi, chủ đem lại sự may mắn cho sự cưới hỏi. Nếu Hỷ Thần gặp Phượng Các tức là Phượng múa, tất có lợi cho việc thi cử công danh, sinh nở

10>BỆNH PHÙ: (Thuộc Thổ đái Mộc) chủ đau yếu buồn rầu bệnh tật nếu đóng ở Mệnh thì người suy nhược, da xanh xao.

Nếu gặp Thiên Hình Hóa Kỵ ở cung Giải ách thì dễ mắc bệnh phong tinh.

Nếu gặp Đào Hồng Diêu đóng ở Mệnh hay ở Giải ách thì ốm đau vì chơi bời dâm dục. 11>PHỤC BINH: (thuộc Hỏa) Nếu gặp nhiều sao tốt thì có tính phò trợ ; nếug gặp những sao xấu thì biến tính gian tà. Chủ đến việc có liên quan đến quân sự.

Nếu hội hợp cùng Thiên hình Tướng Quân thì rất có lợi về quân sự, đem lại uy quyền. 12>QUAN PHÙ: (thuộc Hỏa) Tính chát a tòng. Nếu gặp sao tốt phò tá cho tốt thêm; gặp sao

xáu thì làm cho xấu thêm, gây ra rắc rối phiền nhiễu ngăn trở mọi việc.

BỘ THÁI TUẾ (Gồm 12 sao có tốt, có xấu)

1>THÁI TUẾ: (thuộc Hỏa) Tính chất lạnh lùng, khinh người, hay xét đoán, giỏi lý luần.

Nếu gặp nhiều sao tốt đẹp hội họp thì nói năng đanh thép hùng hồn, đem lại uy quyền phú quí.

Hội cùng Xương Khúc Khôi Việt, Thái Tuế sẽ làm lợi cho việc thi cử, cầu công danh.

Hội cùng Xương, Khúc, Khôi, Quyền văn chương đanh thép.

Nếu hội cùng Hóa Kỵ, Đà la thì mọi việc trắc trở, bất lợi cho công danh, dễ gây ra tai tiếng thị phi hay kiện cáo tranh giành, tang thương, bệnh tật.

Cung Mệnh có Thái tuế mà gặp Hoa cái thì ăn nói kiêu kỳ.

2 – 3> THIẾU DƯƠNG (Thuộc Hỏa) THIẾU ÂM( Thuộc Thủy) Biểu hiệu mặt trời mặt trăng thứ hai. Tính chất thông minh, hòa nhã, nhân hậu, giải trừ được các bệnh tật tai họa nhỏ.

Thiếu dương gặp được Thái dương đắc địa tăng sự sáng sủa, mọi việc hưng vượng. Thiếu âm gặp được Thái âm đắc đại lại tăng thêm uy lực mọi sự hanh thông.

Thiếu dương hay Thiếu âm gặp được Hóa khoa đồng cung, hoặc xung chiếu, càng gia tăng phúc thọ, có thể cứu gải những tai ách, hoặc bệnh tật.

4 – 5>TĂNG MÔN (thuộc Mộc) BẠCH HỔ (Thuộc Kim): Chủ tang thương xem hỷ tính chất ở bộ lục bài trang sau.

6>QUAN PHÙ (Thuộc Hỏa) Tính chất lý luận, phò trợ.

Gặp cát tinh thì hổ trợ thêm đẹp đẻ.

Gặp hung tinh, sát tinh tăng cưòng sự xấu xa, chủ sự kiện tụng, tai tiếng.

Quan phù hợp với Xương, Khúc, Tuế đem lại lợi ích cho công việc có liên quan đến pháp luật. Quan phù hội với Liêm, Tang, Hổ gây nên tổn hại quyền thế, công danh, tai nạn, thì phi, tù tội, kiện tụng.

Quan phù hội với Tuế, Kỵ, Đà la trắc trở mọi việc, đưa đên công môn.

7 – 8> TỬ PHÙ – TRỰC PHÙ (Thuộc Hỏa) Tính chất tối tăm, buồn thảm. Chủ sự chết chóc, tang thương tạo nên rắc rói công việc.

9>TUẾ PHÁ (Thuộc Hỏa) Tính chất ngang ngạnh, phá tán.

Cung Mệnh hay Thân có Tuế phá tọa thủ thủ thì đau ốm, hư răng.

10 – 11> LONG ĐỨC( Thuộc Thủy) PHÚC ĐỨC (Thuộc Thổ) Tính chất nhân hậu, đoan chính, giải trừ nạn nhỏ, ốm đau. Nếu hội cùng Thiên, Nguyệt đức kết thành bộ Tứ đức, chế ngự được tinh hoa nguyệt dâm bôn của Đào, Hồng.

12>ĐIẾU KHÁCH (Thuộc Hỏa) Tính chất khoe khoang, khinh người, nói năng ba hoa. Chủ về tai ách, ốm đau.

Gặp Thiên mã, Thiên khốc mọi sự hanh thông, chẳng khác nào ngựa hay đã có người cỡi gior. Gặp Tang môn, Thiên hinh hay Tuế hây ra những tai nạn như xe cộ, té ngã, ốm đau bất thình lình.

SAO VĂN TINH (Thuộc Hỏa)

Chủ về văn học, bằng sắc, đem lợi lại cho việc thi cẻ, công danh. Hạn gặp Văn tinh mà có Hóa Khoa thì thi tất đổ, công danh hưng vượng.

SAO THẦN KHÔNG (thuộc Hỏa) và TRIỆT LỘ

KHÔNG VONG (thuộc Kim)

Tuần Không chủ về dương, bao giờ cũng đóng ở giữa 2 cung âm dương, gây ảnh cho 8 cung chiếu về, có sự tác động mạnh đến cung dương hơn cung âm. Tác động nó thường trấn áp. Ví dụ như gặp sao tốt thì giảm lực của sự tốt mà gặp sao xấu lại cũng giảm lực của sự xấu đi, ảnh hưởng nó ở cung dương mạnh hơn cung âm. Vì vậy Tuần đi về Dương phương mới đẹp, đắc địa ở cung Mão Dần

Triệt lộ không vong thì chủ về âm, đóng giữa hai cung âm dương, cũng hây ảnh hưởng cho 8 cung chiếu về, cung chủ về sự trấn áp, nên gặp bộ sao tốt thì giảm lực tốt, mà gặp bộ sao xấu cũng giảm lực xấu, tác động mạnh ở cung Am hơn cung Dương. Đắc địa ở Thân, Dậu, gọi là Triệt đáo Kim cung, sẽ giúp cho sao của hai cung này vàng đẹp, chứ không gây ảnh hưởng trấn áp. Tuy nhiên còn tuỳ tính tinh của hai cung ấy có gặp hãm không mới quyết đoán được.

Người ngoài 32 tuổi chịu ảnh hưởng đến Tuần, Triệt rất yếu. Bấy giờ phải tìm Tuần, Triệt lưu niên xem về đâu, để tìm ảnh hưởng của nó đối với năm mình xem sô. Tìm Tuần, Triệt lưu niên y như tìm Tuần, Triệt để an số; chỉ có khác là lấy năm xem số ấy coi như năm sinh, mà tìm xem ấy thuộc Canh nào ( Giáp hay Bính niên. . . ) mà an Triệt lưu niên.

Đoạn tìm xem năm xem số thuộc về con Giáp nào mà an Tuần lưu niên. Bây giờ Tuần, Triệt sẽ có ảnh hưởng nơi lưu niên đó. Sở di phải tìm lưu niên là vì Tuần, Triệt cứ nửa chu kỳ của 64 năm thì thay đổi hướng đi theo âm dương, ngũ hành.

Tuần đóng Mão, Dần thì đem lại hoạnh phát, tì tử Tí Ngọ thuộc Dương Phương, mà Dần, Mão là nơi khí dương tựu lại thanh khiết nhất.

Triệt đóng ở Thân, Dậu đắc cách là vì lúc bấy giờ khi âm đã khở sự làm chủ mà khí dương hoàn toàn lui, nên ở đó sẽ đem lại hưng vượng, Am phương khởi từ cung Mùi đến cung Hợi.

Tuần, Triệt đóng tại Ngọ, Mùi, tức là giữa cung Dương và Am phương giao hòa, ảnh hưởng có khác tạo nên sự rộng rải, khoa hòa, gây cho người nhân hạu và các chính tinh cũng chịu ảnh hưởng êm đềm.

Tuần, Triệt đồng cung ở các cung khác (trừ Ngọ, Mùi ra) thì thuở bé chịu lao đao, nhưng tính tình hoan phí.

Tuần, Triệt mà gặp Phà quân hãm địa đóng ở Mệnh thì là kẻ phải chết đường, nhưng Phá đắc địa thì chẳng sao.

Đại, Tiểu hạn cùng gặp nhau một nơi mà có Tuần, Triệt đóng lại gặp Tử vi thì gọi là Đế ngộ Không vong tất đi đến mạng vong. Trừ phi sự gặp gở này ở ngay cung Ngọ. Hoặc Tử vi chỉ gặp Tuần mà không có Triệt thì vận hạn có suy vi, nhưng tinh mệnh không hề gì. Phú có câu:

Dỡ thay Đại, Tiểu trùng phùn,

Đế tinh (tức Tử vi ) thụ hãm khong vong đó mà.

Ay là vận mệnh khó qua,

Lại Tham, Sát, Phá : Trúc la thoát nào.

Để tướng tam hợp chiếu về.

Hoạ may không chết bởi sao cát phù.

(Bài phú này có liên quan sự đoán sinh, tử sẽ được giải thích rõ cùng các chính tinh khác ở phần đoán số sau).

B> NHÓM SÁT TINH

I>BỘ TỨ SÁT : KÌNH, ĐÀ, LINH, HỎA.

1> KÌNH DƯƠNG (Cũng gọi là Dương Nhận)

Bắc đẩu tinh – Am kim đái Hỏa

Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Hãm: Tí, Ngọ, Mão, Dậu.

Mệnh, nếu Kình dương độc thủ thì người cao, lộ hầu, mặt dài, mắt lồi.

Kình đóng ở cung đắc địa là hạng người tính khí cương cường, dũng mãnh, quả quyết, nhiều cơ mưu, thích mạo hiểm nhưng hay tự đắc, kiêu căng, nên dễ gây lắm kẻ thù ngầm.

Kình ở các cung khác thì tính tình hung bạo,l liều lĩnh, bướng bỉnh, gian trá. Ơ Tí, Ngọ, Mão, Dậu không yểu cũng tàn tật.

Người tuổi Giáp, tuổi Mậu mà Mệnh đóng tại Dần, Thân lại gặp Kình dương thì phá tán tổ nghiếp, cơ thể mang tật thương. Đối với các tuổi khác thì có đở phần. Nưhg trong trường hợp này gặp được cát tinh hội lại là người khéo léo về tổ chức công kỷ nghệ.

Kình ở Mệnh mà gặp Nhật, Nguyệt đồng cung thì trai khắc vợ, gái khắc chồng.

Kình chiếu mệnh hay tại Mệnh mà gặp cự, Liêm, Kỵ đồng cung tát có tật trong người, trong trường hợp Liêm, Cự, Kỵ hãm địa thì tật đa mang tật huyền, hay tù tội. Mà tuổi càng về già càng khốn đốn, sợ nhất là người tuổi Tuất, tuổi Thìn.

Kình đắc địa lại gặp Tử, hay Phù đồng cung là hạng đại kính thương Kình hãm địa mà gặp hung tinh ám nữa thì thật không tránh được tai họa tai nạn đường sá, hay sa trường. Nếu gặp được Tuần, Triệt thì cứu giải cho một phần.

NỮ MỆNH: gặp Kình dương đóng Mệnh tại Thìn, Tuất Sửu, Mùi là hạng giàu, rất vượng phu ích tử. Tính nết đoan trung, thẳng thắng cương nghị trong mọi việc làm ăn.

Nếu nữ mệnh mà gặp Kình hãm địa thì hạ tiện, hại chồng khắc con, nếu không có Tuần, Triệt hay cát tinh khác cứu giải.

Phu giải:Đối vơi Nam hay Nữ, mà cung Mệnh an tại Ngọ mà lại gặp Khoa, Quyền, Lộc, Tả hữu, lại chính tinh đắc địa thì tất nhiên phát võ nghiếp, trấn ngự biên cương, nhất là đàn ông tuổi Bính, Tuất thì đẹp vô cùng. Còn các tuổi khác thì hưng vượng không được bền lâu. Trái lại néu Kình tại Ngọ mà lại sát tinh thì pahỉ chết yểu một cách thảm thương, nếu không cũng chịu tàn phế.

Mệnh tại Ngọ mà gặp Thái âm, Thiên đồng ở đó, lại thêm gia họi Long, Phượng, Giai thần thì thật nhiều chiến công, uy quyền hiển hách, giàu sang trọn đời. Nếu Mệnh đóng tai cung Tí mà gặp cách trên cũng đẹp nhưng không bằng được ở Ngọ.

Mệnh an tại Tứ mộ có Kình, Hỏa đồng cung nên là kẻ có oai quyền, danh tiếng; nếu gặp cả Tham, Vũ tất là hạng cái thế anh hùng, oai vệ khiến người người khiếp sợ. Gặp Hổ là hạng đa mưu.

Kình, Đà, Linh, Hỏa hội ở Mệnh mà gặp nhiều sao sáng sủa tất hưng vượng tài Lộc, trái lại nếu gặp lắm sao mờ ám thì trọn đời tai ách, chết về thương tật. Cùng cách trên mà đóng ở cung Thân là tất kẻ gù lưng.

Kình, đà đóng Mệnh mà gặp Kiếp sát tất không được thọ.

Mệnh có Lộc Tồn tạo, tất giáp Kình, Đà, nếu ở Mệnh mà không có cát tinh hội thì là kẻ lang thang kiếm ăn bằng lới nói. Nếu giáp Kình, Đà mà mệnh lại có Hoá Kỵ thì thật túng thiếu, chỉ sớm ly hương sinh kế mới đủ cơm áo.

Cung Mệnh có Kình, gặp Thiên hư, Thái Tuế, Điêu khách đồng cung thì trọn đời chịu tang tóc, trai khóc vợ, gái khóc chồng, xa lìa cha mẹ

Kình dương, Lực sĩ đồng cung là người to lớn khoẻ mạnh, có tài binh sự, nhưng không được thọ hưởng chức tước tặng phong.

2>ĐÀ LA: Am Kim đái Hỏa – Bắc đẩu tinh

Đắc địa: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi – Hãm ở Dần, Thân, Tỵ, Hợi

Mệnh có Đà la độc thủ thì người hơi gầy, cao, da ngâm, lông toc tốt, răng xấu.

Đà đắc địa ở tứ mộ là hạng người can đảm uy dũng, nhưng thâm trầm, lắm thủ đoạn nhiều mưu mô.

Đà la đóng ở hãm, ở tứ sinh nếu gặp hung tinh hay sát tinh thì không yểu tất tàn tật.

Nếu Đà hãm đại lại gặp Linh, Hỏa, Không, Kiếp, Kỵ, Hình thì chung thân cùng khốn, đau yếu tật nguyề, tù tội, tai ương khủng khiếp.

Đà mà gặp Diêu, Cái, Tuế thì nói ngọng ( đóng ở Mệnh)

Đà, Kình, Thất sát hội gây tai họa khủng khiếp, nếu lại gặp được Tử Tướng, Lộc tồn có thể giải được.

Hạn mà Đà gặp Thái tuế cùng sát tinh như Tang, Hổ, Kỵ, Kiếp sát thì có tang, nếu không thì cũng bị tố tụng, thị phi mang tiếng nhơ nhuốc.

Đà mà gặp Thiên hình hãm ở Tiểu hạn thì sanh ra kiện cáo, hay đánh nhau thương tích. Nếu gặp Hỏa, Linh thì dễ bị thương hay đau ốm. Nếu gặp Thái tuế, Long trì thì phòng rắn rít cắn.

Đà gặp Thiên mã là hạng khôn ngoan nhưng biến trá.

3>HỎA TINH :Nam đẩu tinh – Am Hỏa

Miế địa: Dần, Ngọ, Tuất – Đắc địa : Tỵ, Dậu, Sửu

Lợi địa: Hợi, Mão, Mùi – Hãm địa: Thân, Tí, Thìn.

Mệnh có Hỏa tính độc thủ thì người thô, tóc hoe vàng, chân tay có tì; tính nóng nảy ương bướng.

Hỏa, Linh đắc địa đóng ở Mệnh là hạng có chí khí. Sức khoẻ Daimetin bền, ít khi mắc tai nạn. Ngừời sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ mà gặp Hỏa Kinh đắc địa là hợp cách, nếu lại có cát tinh hội nữa thì quí lắm. Người sinh ra ở hướng Đông, Nam mà gặp Hỏa, Linh đắc địa tất hưởng giàu sang. Nếu sinh ở Tây, Bắc thì sự giàu sang chẳng được bền.

Nếu Hỏa, Linh thủ mệnh ở vào cung hãm là hạng nham hiểm, gian tà hay liều lĩnh, mắc bệnh méu huyết, thần kinh, sức khoẻ chóng sa sút, dễ vướng vào vòng sa đoạ nghiện ngập.

Nếu Hỏa, Linh đóng mệnh tắiT mộ mà gặp được Tham, Vũ Việt là kẻ có tai văn võ, xuất tương, nhập tướng. Danh tiếng chóng lẫy lừng. Nhưng nếu lại gặp cả Kiếp sát tất phải bị đao thương.

Hỏa tinh gặp sao Tuỵêt ở cung Hợi, có Tham lang, Thiên hình đóng đó danh tiếng nổ khắp

nơi.

Hỏa tinh gặp Khoa, Quyền là người giỏi về văn võ.

Hỏa, Linh gặp Thiên việt, Thiên hình thì bị sét đánh.

Hỏa, Linh gặp Mộc dục thì bị bỏng nước sôi.

Hỏa, Linh gặp Liêm, Phá, Hình ở Mão, Dậu mà không có Tuần, Triệt thì bị sét đánh, hay điện

giật.

Hỏa gặp Tuế, Hình hãm tất bị ngã gảy chân tay.

Hỏa đóng ở cung Điền, gặp tang môn mà khong có cát sao thuộc Thủy chế ngự thì dễ bị cháy nhà. Nếu đóng ở cung Tài thì tán tài.

Hỏa, Linh giáp Mênh xấu, gây nên nhiều trắc trở, dễ bị thù oán, hao tài.

NỮ MỆNH: Hỏa, Linh đắc địa thủ mệnh, ứng hợp với phương hướng nơi sinh, ứng hợp với ngũ hành của Mệnh thì là hạng con nhà khuê các, nhưng tính tình ngang ngạnh, nóng nảy có gan dạ trọn đời hưởng giàu sang.

Nếu gặp Hỏa Linh hãm địa thì chỉ là hạng khao khát dâm tà, khắc chồng hại con.

CHÚ Ý: Những chỗ nói về nữ mệnh chỉ cốt vạch ra sự khác biệt đại cương về cuộc đời, về tính tình; còn các vận hạn thì cũng như cách luận đoán ở trên.

4>LINH TINH: Nam đẩu tinh – Thuộc Kim đái Hỏa

Miếu: Dân, Tuất – Thìn, Tỵ, Mùi

Hãm: Tỵ, Hợi, Dậu, Sửu

Linh, Hỏa thường có tính chất gần như nhau, nên khi xem Linh tinh nhớ xem sao ấy đã đi đôi với Hỏa tinh ở trên.

Linh tinh đóng Mênh là hạng người hà tiện, so đo trong việc chi tiêu. Linh đóng cung Tử tức khó nuôi con, làm giảm sự sinh đẻ. Linh đắc địa đóng cung Tìa thì tiền của bền vững.

Linh đắc địa gặp Tham lang đắc địa thì công danh hiển đạt về võ công.

Linh gặp được Tử, Phủ, Tả, Hữu, Xương, Khúc nếu khong giàu cũng là hàng quí hiển.

Linh gặp mã, mà hội Kình, Đà tất chân tay phải có tật.

Linh mà gặp Không, Kiếp hãm, lại gặp Tuần, Triệt là hạng người hạ tiện, nghèo khó tai ương. Linh gặp Thất sát cung hãm tất khó sống lâu

Linh hãm gặp Phá quân hãm thì phá tan cửa nhà sạch.

Linh gặp Vú khúc, Xương khúc ở Thìn cung tất chết đuối hay tù tội

Linh hay Hỏa gặp Thiên việt ở cung hãm chỉ phải phòng sét đánh hay điện giật

II>BỘ LỤC BẠI: SONG HAO – TANG HỔ – KHỐC HƯ

1>        ĐẠI HAO – TIỂU HAO: Thuộc Hỏa

Đắc địa: Mão, Dậu, Dần, Thân. Hãm: Tí, Ngọ, Tỵ, Hợi.

Mệnh có song Hao đóng thì người nhỏ nhắn. Bộ tiêu hóa hay đau yếu. Tính khôn ngoan, chân chất, không kiên chí, thích ăn ngon mặc đẹp, đam mê cờ bạc, chơi bời, vung phí tiền bạc.

Song Hao đắc địa ở Mão, Dậu, tốt hởn Dần, Thân nếu gặp Mệnh ở đó là hạng thông minh, tuy ham chơi, nhưng lúc học cũng say mê không kém, vì bản chất muốn tìm hiểu sâu rộng, nhất là tuổi Dần, Thân rát hợp với Song Hao. Tuy thiếu thời thích ngao du bốn bể để tìm học hỏi, hưởng thụ song về sau sẽ hưởng được giàu sang, quí hiển.

Hao gặp sao Tuyệt đồng cung là hạng khôn ngoan, nhưng hơi man trá.

Mệnh vô chính diệu gặp Song Hao, Tuyệt là người ăn tiêu tằn tiện, keo kiệt, có lắm tham vọng trong đời, nhưng khó đạt được theo ý muốn.

Hao đóng Mão, Dậu gọi là cách chúng thủy triều đông, thế tất tiền vào như nước, nhưng cũng ra như nước, nếu gặp được sao Thiên cơ, Cự môn đóng đó thì đắc cách vô cùng, trái lại nếu gặp Hóa lộc thì trở nên kém hẳn

Song Hao gặp phải sát tinh tất hay mắc tai nạn về dao súng.

Song Hao gặp Hảo hay Linh tất mắc nghiện, nhất là nghiện á phiến.

Đại hay Tiểu hạn mà gặp Song Hao tất phải thay đổi công việc hay thay chổ ở. Đau ốm gặp hạn Song Hao chóng khỏi.

Song Hao gặp Phá quân trở nên túng thiếu.

Song Hao gặp sao Tuyệt thì phá sản.

Song Hao gặp Mộc dục, Hóa Kỵ thì phải mổ. Nếu gặp Hình, Kiếp sát tất mất trộm hay bị thương.

Đại hạn gặp Song Hao, Không, Kiếp, Suy, Phù, phá toái, sao Tử, Hóa Kỵ, mà Tiểu hạn lại gặp Hình, Phi liêm, Quan phủ sao Bệnh, sao Mộ, Phục binh, Bạch hổ tất phải chết ở lao tù.

2>TANG MÔN – BẠCH HỔ

a>TANG MÔN  thuộc Mộc – Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu.

Chủ về tang tóc, tai ương, Tang Môn và Bach hổ cũng như Song Hao bao giờ cũng đóng ở hai cung chiếu nhau, bởi đó đã gặp Tang môn tức nhiên phải gặp Bạch hổ. Nên hai sao ấy được luận chung như sau:

b>BẠCH HỔ (thuộc Kim) – Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu.

Mệnh có Tang Hổ là người can trường, hơi bướng bỉnh. Sinh ra đã phải chịu tang tóc, hay mắc bệnh máu huyết, xương cốt, tim phổi; không nuôi được súc vật.

Nếu Tang, Hổ đắc địa là bậc thao lược, thích làm chính trị, lý luận giỏi, xét đoán tinh, làm luật sư hay Toà án giỏi.

Tang Hổ dù đắc địa hay hãm địa mà hội với nhiều sát tinh là hạng người bạo ngược, thường gặp cảnh cùng khốn, tai ương, khắc vợ, khắc chồng dễ vướng vào lao lý.

Mệnh có Hổ đắc địa đồng cung, sanh ban đêm rất hiển đạt.

Nếu gặp Kinh hay Hình xung chiếu là hạng có chí khí lớn.

Hổ gặp Tấu thư là cọp đội hòm sắc, tất hiển đại văn tài.

Hổ gặp Phi liêm là cọp mọc cánh, nhẹ bược công danh.

Hổ gặp Tham lang, nhất là ở cung Dần, Tuất dễ bị nạn xe hay ác thú cắn.

Hổ gặp Thất sát bị đao thương hay tù tội (nếu gia thêm sát tinh, và đến hạn xấu

Hổ gặp Thiên khốc, Thiên diêu bị thú dữ gây tai nạn

Hổ gặp Hình, Kiếp thì bị nạn té ngã hay xe cộ.

Tang Hổ đóng cung Điền, Tài dễ bị hỏa hoạn, nhưng nếu Điền, Tài đóng ở cung Tuất thì rất bền vững, nhà cửa đẹp.

Tang môn gặp Điếu khách, Thiên hình gây nên tai nạn xe cộ hay đại tang. Tang gặp Hỏa, Linh, Mã dễ mắc bệnh lao, phải bỏng, nếu có Tuần, Triệt thì e cháy nhà.

Tang Hổ gặp Khôc mà lưỡng hạn xấu e có tang, hay tán tài.

Tang gặp Điếu khác, Thái tuế dễ bị ngã từ cao xuống hay bị kiện tụng.

NỮ MỆNH: Có Tang, Hổ tọa thủ thì vẻ mặt trong buồn tẻ, nhân duyên thường bị trắc trở, nếu không muộn lập gia đình thì khó tránh phải mấy độ buồn thương, đau khổ vì con; khó sinh.

Hạn mà gặp Tang, Hổ, Kỵ và sao Thai thì dễ băng huyết khi đẻ.

3>THIÊN KHỐC – THIÊN HƯ: Thuộc Thủy.

Miếu địa: Tí, Ngọ – Lợi: Mão, Dậu, Sửu, Mùi.

Tính chất Khốc, Hư buồn tẻ, hay suy lự hoang mang, gây nên tật bệnh, mắt có quầng, thận

đau.

Khốc, Hư đóng ở Mệnh ở Miếu địa Tí, Ngọ thì lời nói đanh thép có oai, nhiều người nghe theo, mang trong lòng chí lơn, quyết hành động hơn người, thích hoạt động không ngừng, nhiều nghị lực phấn đáu. Dưới 30 tuổi thường nghèo túng, hay gặp bước thăng trầm. Từ 30 tuổi giở ra thì trở nên phong lưu, khá giả. Nếu lại gặp Thất sát hay phá quân đồng cung tất có uy danh quyền tước; lời nói làm cho người người kính phục.

Khốc, Hư hội Thiên hình, Thiên mã là võ cách; có tiếng tăm.

Khốc, Hư gặp được Lộc tồn hay Hoá lộc thì từ 30 tuổi trở ra lên là giàu. Nếu gặp Khoa, Quyền lại phát công danh.

Khốc Hư ở Dần, Thân gặp Đàla là người có tài cả văn võ.

Khốc, Hư hãm ở Thìn, Tuất thì hay vương tai nạn, giảm tuổi thọ, cuộc đời khóc nhiều hơn

cười.

Khốc, Hư gặp Thiên cơ đồng cung hay xung chiếu thường mắc phải bệnh lao.

Mệnh có Thiên hư tọa thủ nên răng hư. Nếu Hư đắc địa mà gặp Lộc đồng cung là người có tài, nổi danh.

Hư hãm địa là hạng bất chính, ăn nói sai ngoa.

SAO THIÊN HÌNH: Thuộc Hỏa

Đắc địa: DẦN, THÂN, MÃO, DẬU.

Tính chất : dũng mãnh, sát phạt, có oai thế. Hình là lưỡi kiếm.

Chủ về quân cơ, mổ xẻ, đâm chém

Mệnh đóng ở Dần gặp Thiên Hình là cách Cọp ngậm kiếm tất người tài ba trong việc điều binh khiển tướng, phát võ công. Ngoài ra đóng ở Thân, Mão, Dậu cũng là đắc cách, biểu dương người chí khí anh hùng.

Hình gặp Tướng quân, Quốc ấn và Phục binh làm thành bộ sao uy dũng, tức có tài kiêm nhiệm văn võ.

Hình gặp Lộc, Diêu có tài dùng về mổ xẻ.

Hình đắc cách mà gặp Tuần, Triệt chẳng khác nào thanh kiếm báu sử dụng không ra gì.

Hình hãm mà gặp sát tinh gây tai họa khủng khiếp

Hình hãm gặp Thiên khốc tức mang tật trong người.

SAO THIÊN KHÔNG: Thuộc Hỏa

Tính chất gian hùng phá tán, quỉ quyệt

Mệnh mà có Thiên không hội với Đào hoa là hạng đa mưu, nhưng xảo trá. Trái lại nếu gặp Hồng loan thì là hạng chỉ tìm nơi vắng vẻ ở ẩn hay đi tu

Mệnh có Thiên tướng đắc địa mà gặp Thiên không là kẻ có uy quyền thống lãnh đến ngàn dặm, phát về võ tướng.

Hạn mà đau ốm nhưng nếu gặp được Thiên không thì chóng khỏi nhưng nếu có cả Tuần, Triệt đóng thì Thiên không trở nên vô dụng . . .

SAO ĐỊA KHÔNG – ĐỊA KIẾP : Thuộc Hỏa

Đắc địa: Tỵ, Hợi, Dần, Thân

Mệnh có Địa kiếp hay Địa không độc thủ là người ăn nói thô bạo, thân hinh thô kệch

Kiếp, Không, đắc địa ở Dần, Thân, cần gặp quí tinh mới hiển đạt; tuy nhiên không bên, nhiều độ thăng trằm.

Kiếp, Không đắc địa ở Tỵ, Hợi thì người trầm tĩnh, suy tư, có cơ mưu, can đảm, sớm đoạt công danh. Nhưng nên cần có Tướng, Mã, Khoa tinh hội mới phát bền, và phát càng mạnh, càng to ở vào thời loạn.

Kiếp, Không giáp mệnh là bại cuộc; nếu Mệnh không có quí cách thì là hạng bần tiện.

Kiếp, Không đắc địa mà hội Tử, Phủ đắc địa lại trở nên mờ ám xấu xa, khó tránh tai ương.

Nếu lại gặp Tử, Phủ hãm thì càng nguy khốn bội phần.

Kiếp, Không hãm địa thì không đáng ngại lắm, nếu gặp Tử, Phủ hãm thì tia họa liên miên, tuổi thọ chiết giảm.

Mệnh có Kiếp hay Không tạo thủ dù đắc địa hay hãm địa cũng thường mắc bệnh đau phổi, bệnh hen, nếu không thì mắc bệnh ngoài da như ung nhọt, lở lói, mần ngứa liên miên.

Kiếp, Không với nhiều sát tinh, tất trai thì khắc vợ, gái thì khắc chồng. Nhưng nếu các sát tinh đắc địa thì lại cũng hưởng được phú quí một thời hạn nào tuỳ theo đại hạn xấu tốt mà xót.

Kiếp, Không hội với Hồng, Đào tất duyên nợ dang dở, phải trải qua đôi độ cưới xin, lại dễ mắc phải bệnh phong tình, tuổi thọ cũng kém.

Kiếp, Không hãm địa đóng ở Mệnh, Thân là hạng quỉ quyệt, ích kỷ, nên suốt đời chẳng vừa lòng với mình, lại thường mang bệnh trong người

Mệnh gặp Kiếp, ngộ Tham lang như người đi thuyền trên sóng, lúc nào cũng chỉ lang thang đây đó, trọn đời lao khó.

Mệnh có Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh tạo thủ đồng cung thì chết trẻ như Nhan Hồi (32)

Mệnh có Kiếp tao thủ găp Phù, Khốc, Khách lại gặp Cự môn,

Thái dương nên suốt đời chịu cô đơn, sầu khổ, không ngớt lệ.

Địa kiêp độc thủ tại Mệnh là hạng người phi nhân thị kỷ.

Mệnh có Kiếp gặp Thiên cơ có Hỏa đồng cung hoặc sung chiếu tất hay bị phỏng lửa hay cháy

nhà.

Kiếp, Không đóng cung Quan mà hãm khó lòng đạt được công danh.

Kiếp, Không gặp Tử, Phủ, Khôi, Việt hội thì mất của hay măc lừa.

Kiếp, Không găp Tả, Hữu là hạng chuyên đi lừa người.

Kiếp, Không mà gặp Kiếp sát, Thái tuế, Thiên không, Phục binh, Kình dương, song Hao thì tánh mệnh bị hăm doạ, nếu đại hạn xấu tất chết.

Kiếp, Không gặp Hoả, Linh, Kỵ, Tuế, Hao, Phục thì bị cướp phá nhà, trộm của, nếu lại gặp đại hạn xấu ắt chết.

Kiếp, Không gặp Hóa quyền tất làm trắc trở công danh.

Kiếp, Không đến hạn gặp Song Hao tất phá tán tài sản.

NỮ MỆNH: Nếu Kiếp, Không đắc địa tọa thủ tại Mệnh thì cương cường, dũng cảm chẳng kém gì đàn ông, làm việc gì cũng chóng có kết quả song chẳng đặng bền

Kiếp, Không dù đắc địa hay hãm địa mà hội với Đào, Hồng thì đàn bà khó mà giữ tròn danh tiết, thật là số hồng nhan bạc mệnh vậy.

Nếu Kiếp, Không hãm địa đóng tại Mệnh thật là hạng khắc hại chồng con, trọn đời bi luỵ.

SAO KIẾP SÁT : Thuộc Hỏa

Kiếp sát đóng Mệnh là người nó tính hay làm điều bất chính. Nó có đặc tính giống Địa kiếp, thích sát phạt, gây tai họa. Nếu có ác tinh hội thì sát gây nên cảnh nghèo nàn, đau yếu.

Sát gặp sao tốt giảm cái tốt đi, gặp sao xấu tăng cái xấu thêm.

SAO THIÊN DIÊU : Thuộc Thủy

Đắc địa: Dần, Mão, Dậu, Tuất

(Tính chất huyền ảo, nghi hoặc)

Diêu đắc địa ví như sen mọc trong bùn, tuy đam mê tửu sắc tình dục nhưng không bị nhơ nhuốc.

Diêu đắc địa gặp Tướng, Đồng, Quyền, Khoa, Lộc thì thông minh, học giỏi, làm lớn. Diêu đắc địa ngộ Tràng sinh Đế vượng là hạng phong tao mạc khách,

Diêu đắc địa gặp Long Phượng thì hưng vượng tài lợi công danh. Nếu ở đại tiểu hạn thì có liên quan đến cưới xin sinh nở.

Diêu đóng tại mệnh thì hay bị đau răng.

Diêu ngộ Khúc Xương là người có tánh dâm dật.

Diêu ngộ Lưu hà thông minh, công việc trôi chảy.

Diêu gặp Đào Hồng thì lẳng lơ bất chính,

Diêu hãm địa mà không có cứu tinh như Thiên, Hình Tử vi là hạn dâm đãng, không thể thọ.

SAO THIÊN Y : Thuộc Thủy

Thiên Y có tính chất cứu giải bệnh tật, tinh khiết, cẩn thận.

Nếu Thiên Y đóng mệnh hội với Tả Hữu, Thiên Quang, Thiên Phúc quí nhân và Thiên hinh là hạng lương y nổi danh.

SAO CÔ THẦN – QUẢ TÚ : Thuộc Mộc đái Thổ.

Tính chất cô độc, lạnh lẽo âm thầm khó tính, hơi khắc nghiệt, không thích giao du nhiều, sống nội tâm, có những thú chơi riêng.

Đóng ở Mệnh hay ở cung Tài thì gìn giữ của bền.

Nhưng đóng ở cung Phối thì làm trắc trở sự cưới hỏi, cuộc sống ái ân vợ chồng.

SAO ĐẨU QUÂN : thuộc Hỏa (cũng gọi là Nguyệt Tướng)

Tính chất khắc nghiệt, nghiêm nghị, bảo thủ.

Nếu đóng ở cung Điền, cung Tài thì giữ của bền.

Nếu đóng ở cung Quan Lộc mà gặp được cát tinh như là Tử Phủ thì hưởng phú quí.

Đẩu Quân mà gặp Lộc Tồn thì biến thành cái đấu đong thóc sẽ có tài sản.

Nếu đóng ở cung Tử tức là số hiếm con, nên phú có câu:

“Đẩu Quân ở Tử tức cung

Đến già khó được tay bồng con thơ”

Bởi đó cung Tử kỵ sao Đẩu Quân cũng như sao Linh Hỏa vậy, nhưng Đẩu Quân chỉ sự hiếm sinh đẻ còn Linh Hỏa thì chỉ sự khó nuôi con.

Nếu Đẩu Quân mà gặp ác tinh tại mệnh là hạng gian giảo quỉ quyệt.

SAO PHÁ TOÁI: Thuộc Hỏa đái Kim

Tính chất táo bạo, hay phá ngang làm hao tán, gây trở ngại mọi việc

Mệnh có Phá Toái mà gặp được Lưu Hà là hãng dũng mãnh mề võ nghiệp, có uy quyền. Nếu không có Lưu Hà thì lại chủ sự tán tài.

Phá Toái đóng ở cung Giải ách thì ít ốm đau.

Phá Toái gặp Khoa Quyền thì làm sao nên danh phận.

Phá Toái gặp Kình Đà, Phá Quân, Hóa Kỵ tại cung mệnh hay cung Giải ách thì là người có tật. Nếu gặp Thiên Diêu, Vũ Khúc thì nói ngọng Song nếu có Diêu, Vũ mà lại hội Thiên Việt, Hóa Kỵ tất phải bị câm.

Nếu gặp phải Hỏa, Linh, Hình thì chết về ác tật.

SAO LƯU HÀ : Thuộc Thủy

Tính chất thâm trầm, độc ác, gian hiểm, ưa sát phạt giết chóc.

Cung Mệnh có Lưu Hà đóng thì đàn ông sẽ chết ở đường sá; đàn bà thì dễ chết khi lâm bồn.

Nếu không có quí tinh với cát tinh hội mà lại gặp những hạng sát tinh như: Song Hao, Kiếp sát,

Thiên hình Thất sát hãm địa.

Nếu Lưu Hà mà gặp Cự Kỵ thì dễ bị nạn sông nước.

Nhưng Lưu Hà gặp được Thanh Long lại là rồng gặp nước, sẽ hanh thông mọi việc.

SAO LƯU TÙ : Thuộc Hỏa

Tính chất giam hãm, gò bó âu sầu, nên đóng ở cung nào làm hại cung đó, trừ phi đóng cung Nô lại chủ về cô độc, không thích ngao du chơi bời.

Đại Tiều hạn gặp Lưu Tù mà lại có hung tinh hội tất mắc vòng lao lý.

SAO THIÊN THƯƠNG: (Thuộc Thổ)

SAO THIÊN SỨ: (Thuộc Thủy)

Tính chất buồn thảm, ngăn trở mọi việi, gây bệnh tật và tai ương.

Thiên Thương giao hội Kiếp, Không, Thiên sứ mà đại hạn xấu thì tác họa một cách kinh khủng. Chính Nhan Hồi chết yểu vì cách này.

Thiên Thương mà gặp Tang Môn đem lại sự biến đổi hay tang tóc.

Thiên sứ gặp Tang Môn và Thiên Cơ thì bị ngã hay bị người ta đánh.

SAO THIÊN LA – ĐỊA VÕNG

La đóng ở cung Thìn, Võng đóng ỏ cung Tuất nên cũng gọi hai cung ấy là hai cung La Võng tức là lưới của trời đất vây tỏa. Nếu đại tiểu hạn gặp La Võng mà gặp Sát tinh sẽ đem lại sự bắt bớ giam cầm hay phá sản hoặc chết, nhất là Thái Tuế lưu niên mà gặp hai cung ấy rất ái ngại.

(Chép theo sách Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button