Tử vi

Chư tinh vấn đáp

Bản dịch:

Vấn: Tử vi sở chủ như thế nào?

Đáp: Tử vi thuộc đất, là trung thiên Tinh tôn sư, là đế, chủ tạo hóa chức vụ trọng yếu, nhân sinh chủ tể, trượng ngũ hành có vạn vật, dĩ mạng người hơi bị đứng nghiêm sổ an Tinh triền, các cây sở tư, chỗ năm sổ nội, thường chưởng tước lộc, nhiều cung bắt hàng phục, năng lực tiêu bách ác. Cần phải khán ba máy, đắp tử vi thủ mệnh là trung thai, tiền một vị là lên đài, hậu một vị là xuống đài, câu khán ở miếu vượng của hương phủ? Có gì cát hung ngôi sao thủ chiếu, như miếu vượng hóa cát quá mức hay, hãm vừa Hóa kị quá mức hung, cát hạn không đẹp, hung hãm thì hung cũng. Ưa giúp đỡ hơi bị tướng tá, thiên tướng xương khúc hơi bị bộ từ, ◇ việt hơi bị truyền lệnh, nhật nguyệt hơi bị phân tư, lộc tồn là việc chính tước của tư, Thiên phủ là thảng giấu đứng đầu, kỳ uy năng giáng thất sát, chế hỏa linh. Nhân thân mệnh nếu giá trị lộc tồn cung, lại được nhật nguyệt tam hợp tương chiếu, đắt không thể nói. Vô giúp đỡ đồng hành, thì là cô quân, tuy đẹp bất túc, canh và nhiều sát đồng cung, hoặc nhiều sát hội chiếu, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá bất thiện, bình sinh ác tích. Và tù ở chung, vô tả hữu tướng tá, định vì quan lại nhỏ, như rơi tật ách, huynh đệ, nô bộc, tướng mạo tứ hãm cung, chủ nhân lao lực, làm việc phải không, mặc dù được tương trợ, cũng không là phúc. Canh nên tường cung nào độ, ứng với cứu Tinh triền của luận. Nếu cư thân mệnh quan lộc tam cung, tối yếu tả hữu thủ vệ, thiên tướng lộc mã cùng bôn ba, không thất bại vong, canh tọa sinh vượng người, có thể là đắt luận. Nếu tả hữu vây quanh chiếu, cũng tác đắt luận. Như ◇ việt tam hợp, Tinh hội ngôi sao may mắn, thì ở ba máy bát tọa vậy. Đế hội văn khúc vây quanh chiếu, tái được mỹ hạn đến đỡ, tất văn chức của chọn. Đế giáng thất sát vì quyền, có ngôi sao may mắn tới, đế tướng tức giận, nhiều cát mặn tập, tác võ quan cách. Tài bạch điền trạch tả hữu bảo vệ xung quanh, canh và mặt trăng vũ khúc đồng cung, chẳng phân biệt được ác hạn, tất là tài phú của quan. Vũ khúc lộc tồn đồng cung, trúng mục tiêu càng kỳ lạ. Nam nữ cung được tá cát tường, chủ sinh quý tử, nếu độc thủ vô tướng tá, là cô quân, thì tử bần tuổi già cô đơn vậy. Thê thiếp cung hội cát, nam nữ chủ đắt phu phụ, cũng yếu vô phá. Thiên di tuy là cường cung, càng phải tướng tá, ngôi sao may mắn chiếu mệnh, thì nhân nhân của đắt. Phúc đức nam đi hãm địa, nữ tuyệt vời nhạc, phùng cát thì cát, phùng hung thì hung.

Bạn đang xem: Chư tinh vấn đáp

Ca viết:

Tử vi nguyên thuộc đất

Cung Quan lộc chủ tinh

Có tướng là hữu dụng

Vô tướng là cô quân

Nhiều cung giai giáng phúc

Phùng hung phúc tự thân

Văn xương phát khoa bảng

Văn khúc thụ hoàng ân

Tăng đạo hữu sư hào

Vui sướng độ xuân thu

Chúng tinh giai vây quanh chiếu

Là lại hiệp công bình

Nữ nhân hội đế tọa

Gặp cát sự quý nhân

Nếu và đào hoa hội

Phiêu đãng rơi phong trần

Kình dương hỏa linh tụ

Ăn trộm cẩu thâu đàn

Tam phương có cát vây quanh

Phương tác quý nhân bình

Nếu hoàn vô giúp đỡ

Nhiều ác cộng ẩm lăng

Đế là vô nói chủ

Khảo cứu phải nhân

Nhị hạn nếu gặp đế

Không khí vui mừng tự nhiên tân

Vấn: Thiên cơ sở chủ thế nào?

Đáp: Thiên cơ thuộc mộc, là sao Nam Đẩu ích trù của thiện Tinh cũng. Hóa khí viết [ thiện ], được địa hợp hành trình sự, mổ nhiều Tinh của thuận nghịch, định số sinh mạng người, phùng nhiều cát mặn tập, thì ưa vạn việc thiện. Chuyên cần sinh lễ Phật, kính sinh lục thân, vụ lợi lâm tuyền, nên là tăng nói. Vô ác ngược bất nhân chi tâm, có linh thay đổi cơ mưu của chí, uyên cá xét kiến, làm việc có cách. Nữ mệnh phùng của là phúc địa, phùng cát là cát, gặp hung là hung. Hoặc thủ sinh thân, canh phùng thiên cơ, tất có cao nghệ tùy thân, tập người tường của.

Ca viết:

Thiên cơ huynh đệ chủ

Sao Nam Đẩu chính diệu Tinh

Làm việc có thao hơi

Bản tính cao minh nhất

Sở là tốt nhất thượng

Cũng tái sinh quần anh

Hội cát chủ hưởng phúc

Nhập cách cư hàn lâm

Cự môn đồng nhất vị

Quan võ áp nhà chức trách nơi biên giới

Cũng yếu quyền phùng sát

Lại vừa lập công danh

Thiên lương Tinh đồng vị

Định làm nói và tăng

Nữ nhân nếu phùng đến đây

Tính xảo tất dâm bôn

Thiên đồng gặp xương khúc

Tụ vây quanh chủ hoa quang vinh

Thìn tuất tử ngọ địa

Nhập miếu có công danh

Nếu ở dần mão thìn

Thất sát tịnh phá quân

Huyết quang tai bất trắc

Dương đà cập hỏa linh

Nếu và nhiều sát hội

Tai hoạ có sợ bóng sợ gió

Vũ ám liêm phá hội

Lưỡng con mắt ít quang minh

Nhị hạn lâm đến đây ở lại

Sự tất có thay đổi

Vấn: Thái dương sở chủ như thế nào?

Đáp: Thái dương tinh thuộc hỏa, nhật của tinh cũng. Là tạo hóa của biểu đinh, hoặc vấn của công hạm, sử dụng thiên lịch độ, luân chuyển vô cùng. Ở sổ chủ nhân rõ ràng, phúc ứng với tư đắt, là vũ là văn, ưa giúp đỡ là tướng, lộc tồn cao tước. Mặt trăng tướng sinh, nhiều cát tập thì giáng trinh tường, chỗ lòng dạ hiểm độc thì phí sức lực. Nếu tùy thân mệnh trong, cư sinh miếu nhạc nơi, số lượng trung của tới diệu, là quan lộc của đầu mối then chốt. Hóa lộc hóa đắt tốt nhất nên, ở quan lộc, nam viết văn Tinh, nữ vi phu chủ. Ở dần mão thìn tị hơi bị thăng điện, ở ngọ hơi bị nhập miếu, là đại phú đắt cũng. Vị thân là thiên viên, làm việc tiên chuyên cần rồi sau đó lại. Dậu là tây một, đắt mà không hiển, tú mà không thực. Nếu ở tuất hợi tí xấu hãm cung, cũng không ánh sáng huy nơi. Canh phùng tù ám phá quân, suốt đời lao lực, y lộc có khiếm. Như kị ở lại hãm tự có thương, cùng người khó hoà hợp, động thị phi, nữ nhân phùng của, phu danh bất lợi, gặp hao tổn thì phi lễ thành hôn. Nếu gặp nhiều cát và lộc tồn đồng cung, mặc dù chủ tài bạch, kẻ khác không rảnh rang. Nếu gặp lệnh địa tả hữu mặt trăng đồng cung, đều vì đại quý. Hỏa linh hình kị phùng của, thì tiên khắc phụ. Thân mệnh lộc quan nếu phùng nhiều cát vây quanh chiếu, rất có mặt trăng cùng chiếu, thì phú quý toàn bộ mỹ. Nếu cung tài bạch sinh vượng địa, hội nhiều ngôi sao may mắn tương trợ, không vì cự môn cùng triền, kỳ phú quý miên xa. Nếu hãm địa phùng giết, suốt đời may mắn không hẹn. Cư điền trạch, được tổ phụ ấm trạch, nếu phùng kiếp sát lưu sát, tuổi quân bạch hổ giao tới, thì khắc phụ mẫu vậy. Nam nữ cung, có ánh sáng huy người xương, có hình giết, mặc dù thành bại tổn hại. Canh dĩ thân sổ hợp của, họa phúc vô soa. Nô bộc yếu cung, nếu thân cư của phùng cát, thì có thể ở quý nhân môn hạ khách, bằng không công khanh đầy tớ. Phu thê cũng hãm cung, nam phùng nhiều cát tụ, có thể nhân thê được đắt, hạn địa gia sát, thương thê không cát. Nam nữ bát tọa có cát, quyền bính không nhỏ, nếu tả hữu nhiều cát giai chiếu, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui. Nếu hạn không đến, không thể tam hợp nghị luận, chỉ ứng với đào ngũ. Nữ mệnh phùng của, hạn tới cũng có thể an hưởng. Và linh hình kị tập hạn, phòng hiện nay của ưu, tiên khắc phụ. Và hình giết tụ hạn, có thương tích quan của ưu. Và dương đà tụ, thì có tật bệnh. Và hỏa linh hợp, kỳ khổ sở không ít, thôi tới đến đây, họa phúc như vậy. Cung thiên di kỳ phúc và thân mệnh bất đồng, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia, hạn bộ phùng của, quyết yếu động dời. Nữ mệnh phùng của, thua cung phúc đức, có tướng tá phu, chiêu hiền phu cách. Tướng mạo cung nam tử độc canh phụ Tinh, phụ Tinh có huy thì cát, vô huy khắc phụ.

Ca viết:

Thái dương nguyên thuộc hỏa

Chính chủ quan lộc Tinh

Nếu cư thân mệnh vị

Bản tính thông minh nhất

Từ ái lượng rộng thùng thình

Phúc Thọ hưởng xa linh

Nếu và mặt trăng hội

Đột nhiên phát đắt vô luân

Có chiếu sáng thân mệnh

Bình bộ nhập Kim Môn

Cự môn bất tương phạm

Thăng điện thừa quân dạ

Thiên viên phùng ám độ

Nghèo hèn không thể nói

Nam nhân tất khắc phụ

Nữ mệnh phu không được đầy đủ

Hỏa linh phùng nhược định

Dương đà mắt hôn

Nhị hạn nếu giá trị đến đây

Nhất định mại điền viên

Vấn: Sao Vũ khúc sở chủ như thế nào?

Đáp: Vũ khúc thuộc kim, bắc đẩu của thứ sáu Tinh cũng. Là cung tài bạch chủ tài, cùng trời cùng có thọ, tư sinh Kho tiền, bị quản chế kỳ uy quyền nhập 12 cung, phân kỳ lâm địa có miếu, vượng, hãm cung. Ưa lộc tồn mà cùng chính sự, mặt trăng là tá quyền, Thiên phủ thiên lương là tá hai sao, điền trạch tài bạch là chuyên tư chỗ, chủ cự phú, có thai có nộ, có thể phúc có thể tai. Nếu hao tổn tù hội ở chấn cung, tất là phá tổ yểm lưu hạng người. Và lộc mã cùng bôn ba, phát tài sinh xa quận. Tham lang cùng độ, bủn xỉn sinh nhân, tài thường hoành phát. Nếu thất sát hội ở hỏa cung, quyết nhân thê tài mà làm giàu. Và phá quân đồng vị, tài tới tay mà thành khoảng không. Canh lâm nhị hạn trong, định chủ thị phi rắc rối. Nếu sống một mình nhị hạn nơi, phát tài không nhẹ. Hoặc ngồi mệnh, chủ tài cự phú, là tài nhập tài hương là miếu địa. Và thời tiết và thời vụ ấm phúc đồng hương, tam hợp kiến của, tất tác lương đống của khách, và đào hoa đồng cung, gặp ấm tài đương hoành phát. Giá trị không vong, nhân sắc phá gia. Và nhật nguyệt, canh được quan Tinh chủ chiếu, nên sinh Thiên phủ an thân, không thích hợp bị quản chế sinh liêm trinh, và phá quân cùng độ, phá tổ tang gia, mà chết thân lao lực, nhất định không làm nổi. Thiên đắt đồng cung được địa, tác tài phú của cung. Và thất sát kình dương gặp gỡ, tất hình mà chết. Sống cu ky một mình cung thân, nhất định phải tổ nghiệp. Và đại hao ở chung, phá đãng gia sản. Nhiều hung mà tác họa, cát tập dĩ thành tường. Tiểu hạn nếu phùng hao tổn giết mà nhạ quan phi, thái tuế hoặc xung sinh vượng địa, hoành phát của năm. Liêm trinh phùng hao tổn diệu, là hôn ước của tụng. Nam nữ tức giận mà vô hãm, được nam nữ lực, bị quản chế không cát. Thê thiếp tụ cát, nhân thê được tài, gặp hung, nhân thê khứ sinh. Lâm hãm địa định gặp nạn lược, đại hao của cải. Và phá quân vào nước lãng, vừa giá trị thủy sinh mộc phát sinh Trường Giang và Hoàng Hà, thì nguy ách tai hoạ không nhẹ. Cung Quan lộc gặp cát diệu, là tài phú của chức, gặp tham lang là tham ô của quan, hung cư sinh hỏa vượng của hương, hạn đáo từ quan tá chức. Tham lang hội thì niên thiếu bất lợi, cái gọi là vũ khúc thủ mệnh phúc phi khinh, tham lang không phát người thiếu niên là cũng. Miếu nhạc đào hoa cùng thủ, lợi kỷ tổn hại nhân. Thất sát Hỏa Tinh đồng cung, nhân tài bị cướp. Gặp dương đà thì cô khắc, gặp phá quân khó quý hiển, sống cu ky một mình nhị hạn khả dã. Nếu và phá quân đồng vị, canh lâm nhị hạn trong, định chủ thị phi rắc rối, đắp vũ khúc thủ mệnh, chủ nhân kiên cường quả đoán. Giáp kỷ sinh ra phúc hậu, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)), canh được tham hỏa xung chiếu, định vì đắt cách. Ưa mà bắc sinh ra, đông nam sinh ra bình thường, không tuân thủ tổ nghiệp. Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên niên, nữ nhân cát đa số phu nhân, gia sát phá tan cô khắc.

Vấn: Thiên đồng sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên đồng thuộc thủy, sao Nam Đẩu tư phúc chi thần, là cung phúc đức đứng đầu tể, hậu nói: Hóa phúc mừng nhất gặp cát diệu trợ giúp phúc thiêm tường, thái độ làm người liêm khiết, bẩm mạo thanh kỳ, hữu cơ mưu vô cang kích, không sợ thất sát xâm chiếm, bất úy nhiều sát cùng triền. Hạn nếu phùng của, suốt đời được địa, mười hai cung trung giai viết phúc, vô phá định vì tường. Thiên đồng sao Nam Đẩu ích đoán bảo sinh ngôi sao, hóa lộc là thiện, phùng cát là tường, thân mệnh giá trị của, chủ thái độ làm người khiêm tốn, bản tính ôn hòa, tâm từ thẳng, viết văn tinh thông, có kỳ chí vô hung kích, bất kị thất sát xâm chiếm, bất úy nhiều hung cùng độ, mười hai cung trung đều vì phúc luận, gặp tả hữu xương lương đắt hiển, ưa nhâm ất sinh ra, tị hợi được địa, không thích hợp lục canh sinh ra, cư dậu địa chung thân không tuân thủ, hội Tứ Sát cư tị hợi là hãm, tàn tật cô khắc. Nữ nhân phùng sát phá tan, hình phu khắc tử; lương nguyệt phá tan, hợp tác nhà kề, tăng nói nên của, chủ hưởng phúc.

Vấn: Liêm trinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Liêm trinh thuộc hỏa, bắc đẩu đệ ngũ Tinh cũng, ở đấu tư phẩm chức, ở sổ làm quan quyền. Không lâm miếu vượng của cung, canh phạm quan phù rắc rối, hậu hóa thành tù, tác họa tác hại, xúc của mà không có thể mổ, gặp là mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không thích lễ nghĩa; gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc; gặp thất sát thì hiển võ công. Ở quan lộc làm quan Tinh, và tù kị cùng, chủ lao lực. Trong người mệnh là thứ đào hoa, cư mười hai cung thì đánh bạc mê hoa mà gây nên tranh tụng, và cự môn giao sinh hắn chỗ, còn lại là phi tịnh khởi. Và quan phù phùng tài Tinh hợp hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng, gặp hình kị mủ máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát, hội vũ khúc sinh hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu. Cùng đại hao cư hãm địa, phòng đầu sông tự ải của ưu. Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đi, tai mà không miễn, hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhương. Chích nên quan lộc thân mệnh vị, gặp cát thì phúc ứng với, phùng hung thì không từ, nếu chỗ tha cung, họa phúc nên tường.

Ca viết:

Liêm tham tị hợi cung

Gặp cát phúc doanh phong

Ứng với quá ba mươi tuổi hậu

Cần phải phòng bất thiện chung

Vấn: Thiên phủ sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên phủ thuộc đất, sao Nam Đẩu chủ lệnh Tinh cũng. Là tài bạch đứng đầu tể, ở đấu tư phúc quyền họa của ở lại, ở sổ thì chấp chưởng tài bạch điền trạch y lộc chi thần. Là đế của phó quan, kỳ tướng mạo thì thanh tú tuấn nhã, kỳ bản tính thì đoan trang tao nhã ôn lương. Mặt trăng văn xương văn khúc tả hữu, tất trúng cao thứ, phùng lộc vũ khúc, thì có rất nhiều của thực. Dĩ điền trạch tài bạch là miếu nhạc, dĩ nô bộc tướng mạo tật ách là hãm cung. Thân minh phùng của mà được tương trợ, chủ phu thê con nối dõi không thiếu, nếu cát tập là phú quý của cơ, định làm quang vinh xương của luận. Nếu giá trị khoảng không hương cô lập, bất khả cùng luận. Hội tử vi khoa quyền lộc, phú quý song toàn.

Ca viết:

Thiên phủ là lộc kho

Nhập mệnh cuối cùng phú

Vạn khoảnh đưa điền trang

Gia tư vô luận sổ

Nữ mệnh tọa hương

Nam nhân thực thiên lộc

Đến đây là phúc ngôi sao may mắn

Khắp nơi đều bị đủ

Vấn: Thái âm tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Mặt trăng là thủy của tinh, là điền trạch chủ hóa phú, và nhật là phối, là trời đinh biểu, thượng huyền hạ huyền của sử dụng, hoàng đáo hắc, đáo phân thế, thượng hảo khuy, sổ định miếu nhạc, dĩ mão thìn tị ngọ là hãm, dậu tuất hợi tí là được viên, dần là sơ xuất của môn, mão là đông tiềm chỗ. Kỳ vi nhân cũng, thông minh tuấn tú, kỳ bản tính cũng đoan tế hiền lành. Thượng huyền là yếu cơ hội, hạ huyền giảm uy chi luận. Nếu tướng sinh tọa sinh thái dương, nhật ở mão, nguyệt ở dậu, câu là vượng địa, là phú quý của cơ. Ngại cự diệu tới nay triền, phạ dương đà dĩ chiếu độ. Hoặc liêm trinh mà không phạm, và thất sát mà giao xung, chỉ cần phải ý, tất tác thương thân của luận, trừ phi tăng nói trái lại lấy được tường. Nam làm vợ ở lại, cũng tác mẫu Tinh, quyết họa phúc nhất quan trọng hơn, bất khả so le. Mệnh tọa hạn huy của cung, nhiều cát mặn tập, là hưởng phúc được tổ nghiệp của luận. Nếu cư hãm địa, thì rơi yếu vị. Nếu thượng huyền hạ huyền nhưng có thể, không phùng cự môn là gia. Tài bạch là miếu nhạc, vũ khúc lộc tồn cùng hội, canh được tả hữu tướng tá, chủ đại phú. Nếu ở sinh vượng của hương, vô nghỉ vô bại, chỉ mệnh thân yếu không được tụ sử dụng. Như phá quân ở chung, bất năng vượng là phúc, chìm nổi chồng chất, thành bại dị thường. Nếu và hình tù sát hội, chủ tài tán nhân ly, chung thân cô khắc. Huynh đệ nô bộc là hãm cung, điền trạch là nhập miếu, và tả hữu lộc tồn ấm phúc ở chung, thì thừa tổ nghiệp mà thịnh, ở hãm địa, mặc dù cát cũng có hảo khuy, nếu canh ám diệu đã tới, hình Tinh đan xen, sản nghiệp chỉ thương, mẫu cũng chia lìa, sát diệu liêm trinh tụ không lo phạm, lưu sát thái tuế đan xen giai không cát. Nam nữ cung giá trị hình Tinh, có chế thì sống, có khắc thì ngoan. Cung phu thê nam làm vợ tài, nữ thì bất luận, phùng dương cự thì khắc thê, riên chỉ quang huy càng đẹp, canh dĩ thái tuế lưu sát hợp của, phương phán đoán phúc họa. Tật ách phùng đà, tình là con mắt tật, gặp hỏa linh là tai, giá trị thất sát tham lang thì hạt con mắt. Thiên di được cát tụ, thì là thương lữ trung phát tài. Thân nếu phùng của, thì có tùy nương kế bái của nghĩa. Quan lộc được huy là phúc, vô huy vô dụng. Phùng xương khúc thanh cát, thì là đăng đệ của luận. Phúc đức là hãm, tăng nói nên của. Tướng mạo cũng nếu quang huy, phùng hình hội trắng bệch hổ thái tuế, chủ mẫu có tai, thê cũng thận của.

Vấn: Tham lang sở chủ như thế nào?

Đáp: Tham lang bắc đẩu mổ ách chi thần, thuộc thủy, thể thuộc kim, hóa khí là đào hoa, làm tiêu chuẩn, là chủ họa phúc chi thần, ở sổ thì ưa và phóng đãng chỗ, sinh nhân thì thấp bé, chủ kỳ tính thì bộ phận then chốt, tâm đa tính toán, tùy ba trục lãng, thụ ác thiện, định gian trá, man nhân thụ học thần tiên thuật, lại thích cao ngâm, bay bổng sơ cuồng, tác tạo thành chuyết. Nhập nhạc cung sinh cấn vị, kỳ miếu chủ vượng cung, có thể là tường, có thể làm hại. Hội phá quân cũng yêu rượu mê hoa mà chết, cùng lộc tồn ám hao tổn nhân dĩ hư hoa, gặp liêm chính xác thì khiết, kiến thất sát hoặc phối trục dĩ gặp hình, gặp dương đà chủ lậu trĩ bệnh, phùng hình kị hoặc kiến vệt. Nhị hạn làm hại phi khinh. Và thất sát cùng thủ thân mệnh, nữ có thâu hương thái độ, nam có kẻ trộm thân thể, nhiều cát áp bất năng là phúc, nhiều hung tập dũ trường kỳ gian, dĩ sự giấu cơ, hư hoa vô thực, cùng người kết giao sâu người mỏng, mà mỏng người hậu, cho nên nói: Thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang nhập miếu tất là xướng. Nếu thân mệnh và phá quân đồng cung, canh cư thiên mã tam hợp của hương, sinh vượng nơi, nam hảo uống mà đánh bạc tốt bác du đãng, nữ vô mưu mà tự giá, dâm bôn tư thiết, nhẹ thì tùy khách bôn ba, nặng thì du sinh ca kỹ. Nếu và vũ khúc cùng độ, không người siểm nịnh khan tham, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý; và trinh đồng cung, cung đình nhất định gặp hình. Hội sát đồng cung, định vì đồ tể; dương đà đan xen, tất tác phong lưu của quỷ; xương khúc cùng độ, tất trống rỗng mà thiếu thực tế; và thất sát nhật nguyệt cùng triền, nam nữ tà dâm hư hoa; cự môn giao chiến, khẩu thiệt quan phi, nếu phạm đế tọa, liền là người vô ích. Hãm địa phùng sinh, vừa chủ điềm lành, mặc dù gia nghiêng ngửa, cũng phát một thời của tài. Ở cung tài bạch và vũ khúc mặt trăng, thì là dâm dật, chung phi sở lâm. Huynh đệ hãm cung, điền trạch tổ nghiệp phá đãng, sơ phú hậu bần. Nam nữ cần phải ngôi sao, không gặp tuyệt vời. Nô bộc cư sinh miếu nhạc, tất nhân nô bộc phá. Phu thê, nam nữ không được mỹ phu thê. Tật ách và dương hỏa ám đan xen, tửu sắc của bệnh. Thiên di vừa xuống mồ hương, phùng phá quân ám sát, cùng dòng tuổi tác sát điệp tịnh, thì chủ gặp binh, bị kẻ trộm xâm lấn, tham ô tổn hại nhân. Quan lộc phúc đức tướng mạo, xảo ngôn lệnh sắc, sinh tư khả dã.

Vấn: Cự môn sở chủ như thế nào?

Đáp: Cự môn thuộc kim thủy, bắc đẩu đệ nhị Tinh cũng. Âm tinh, hóa khí là ám, ở trên trời tư phẩm vạn vật, ở sổ chưởng thị phi, sinh nhân chủ ám muội, nghi là đa phi, thoái thoái ly khai, lừa gạt thiên địa. Kỳ tính thì mặt là tâm phi, lục thân khó hoà hợp, giao người sơ chết già ác, mười hai cung nếu không có miếu nhạc chiếu đến, nơi là tai, chủ bôn ba lao lực. Thủ tài bạch, hợi tí xấu dần làm hại sảo khinh, thân mệnh phùng của, suốt đời gặp khẩu thiệt của hại; thủ tài bạch thì có tranh luận của ưu; cư huynh đệ thì cốt nhục bất túc; chỗ điền trạch mà đãng bại lưu ly; thủ nô bộc thì hạ giai ám; giá trị thê thiếp chủ sinh cách sừng triền; tật bệnh gặp tù kị, chủ mắt của ưu, canh lâm sát, tất chủ thành tật. Thiên di đa chiêu thị phi, nhập quan lộc thì khổ hình trượng, lâm sinh tướng mạo, bị người khí trịch. Như hội thái dương, cát hung tướng bán; canh phùng thất sát, quyết nhiều sát thương; và tham lang cùng, nhân gian ra phối; phùng đế tọa, thì chế kỳ tính; gặp lộc tồn có thể giải kỳ hư, tả hữu cũng có thể. Giá trị dương đà, nam đạo nữ xướng, thân mệnh phùng của là kị; đối cung hỏa linh bạch hổ cộng bạn vô đế lộc, quyết phối thiên lý. Giết thấu gặp lại tam hợp cũng, gặp thuỷ ách của hại. Đến đây là độc giới của ở lại, khắc lộc ngôi sao, trừ là tăng đạo 1.cửu lưu phương miễn phí công Yển kiển; hạn phùng hung diệu, tai nạn không nhẹ.

Vấn: Thiên tướng sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên tướng thuộc thủy, sao Nam Đẩu tư tước ngôi sao, là phúc thiện, hóa khí viết ấn, là vì quan lộc văn Tinh, tá đế vị. Nếu mạng người phùng của, dày từ thực, thành tâm thành ý vô vọng, ngôn ngữ đoan thực, sự không uổng là, kiến nan thì lòng trắc ẩn, gặp người có tổn thương bởi bất công khí. Quan lộc có, thì hiển vinh. Đế tọa hợp của, thì tranh quyền. Năng lực tá nhật nguyệt của tường, kiêm hóa liêm trinh của ác. Thân mệnh có mà vinh quang, con nối dõi có mà tiếp theo xương, mười hai cung trung đều vì tường phúc, không theo ác mà thay đổi chí, không nhân sát mà thay đổi, hạn bộ phùng của, phú bất khả lượng. Đến đây Tinh nếu lâm sinh vượng của hương, mặc dù không phùng đế tọa, nếu được tả hữu, thì trợ giúp kỳ uy quyền, hoặc cư rảnh rang yếu nơi, cũng tác đắt luận, nhị hạn phùng của cải đắt.

Vấn: Thiên lương Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên lương thuộc đất, sao Nam Đẩu tư thọ ngôi sao cũng, hóa khí là ấm, Phúc Thọ, là phụ mẫu đứng đầu, tể sinh sát của quyền, sinh nhân thì tính tình quang minh, sinh tướng mạo thì rất nặng ôn khiêm, theo thẳng vô tư, lâm sự quả quyết, ấm sinh thân mệnh, phúc cập tử tôn. Gặp xương khúc sinh tài cung, phùng thái dương sinh phúc đức, tam hợp là vạn toàn thanh danh, hiển sinh vương thất, chức vị lâm sinh phong hiến. Nếu phùng hao tổn diệu, canh hội thiên cơ, nên tăng nói thanh nhàn, cũng thụ Vương gia chế cáo. Hội tham lang cùng độ, mà loạn lễ loạn gia. Cư nô bộc, tật ách, tướng mạo tác phong dư của luận. Kiến liêm hình kị tất vô tai khắc của hung, nếu gặp hỏa linh hình ám, cũng không chinh chiến của nhiễu. Thái tuế xung làm phúc, bạch hổ lâm mà vô tai, tấu thư ở đâu hợp thì có ý định ngoại của quang vinh, thanh long động thì có công văn niềm vui, tiểu hao đại hao giao gặp, làm không làm nổi; bệnh phù quan phù xâm chiếm không vì tai luận. Nữ mệnh đến đây Tinh nhập miếu, vượng phu ích tử, xương khúc tả hữu đến đỡ, phong tặng vinh hoa; dương đà hỏa kị phá tan, hình khắc chiêu phi, liêm mà không khiết, tăng nói nên của.

Ca viết:

Thiên lương nguyên thuộc đất

Sao Nam Đẩu tối ngôi sao may mắn

Hóa ấm danh kéo dài tuổi thọ

Cung phụ mẫu chủ tinh

Điền trạch huynh đệ nội

Có phúc tự sinh

Hình thần tự giữ nặng

Tâm tính canh hòa bình

Từ nhỏ vô tai hoạ

Văn chương có tiếng danh

Lục thân canh sự hòa thuận

Sĩ hoạn cư vương đình

Cự môn nếu gặp gỡ

Lao lực lịch gian khổ

Nếu phùng thiên cơ chiếu

Tăng nói hưởng sơn lâm

Hai sao ở thìn tuất

Phúc Thọ không – cần phải luận vấn: Thất sát Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thất sát thuộc kim, sao Nam Đẩu to lớn giết, đệ ngũ ngôi sao cũng. Gặp tử vi thì hóa quyền giáng phúc; gặp hỏa linh thì là sát trường uy; gặp hung diệu sinh sinh hương, định cư đồ tể; hội xương khúc sinh yếu địa, tình tính cố chấp huyên náo, thân giết phùng hung sinh yếu địa, mệnh giết phùng hung sinh tam phương, thất sát tịnh tiểu hạn, định chủ trận vong. Hội cự nhật sinh đế vượng cập không vong nơi, hình pháp không nhẹ, tước lộc lăng tản. Nhị hạn hội thân mệnh, sát tam hợp đối trùng, mặc dù lộc vô lực. Bí nói: Thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không sinh là cũng. Nhị chủ giá trị của, định lịch gian khổ, nhị hạn phùng của tao ương rủi ro. Gặp đế vượng mà có thể mổ, gặp lưu sát mà dũ hung. Thủ thân mệnh, làm việc thoái thoái, ưa nộ không thường. Tả hữu, xương khúc, Thiên phủ nhập miếu vây quanh chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng. Nếu Tứ Sát sao Hóa kỵ phá tan, xảo nghệ bình thường, hãm địa tàn tật. Nữ mệnh vượng địa, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu, Tứ Sát phá tan, hình khắc không khiết, tăng nói nên của, nếu sát thấu, phiêu đãng lưu dời hoàn tục. Thất sát thuộc hỏa kim, là đấu trung trên tương, thực thành bại của cô thần, ở đấu tư cán chùm sao Bắc Đẩu, chủ sinh phong hiến, kỳ uy tác kim của linh, kỳ tính nếu thanh lương của trạng, chủ sinh sổ thì nên tăng nói, chủ sinh thân định lịch gian khổ, ở cung mệnh, nếu hạn không phù chết non; ở quan lộc được địa, hóa họa là tường; tại tí hơi thở mà con nối dõi cô đơn; cư phu phụ mà uyên khâm bán lãnh; hội hình tù sinh điền trạch phụ mẫu, hình thương phụ mẫu, sản nghiệp nan lưu; phùng hình kị sát sinh thiên di tật ách, chung thân tàn tật, cho dù một thân cô độc, cũng ứng với thọ năm không dài. Và tù sinh thân mệnh, chiết cổ thương cổ, vừa chủ lao thương. Hội tù hao tổn sinh thiên di, chết vào đường. Nếu lâm hãm yếu của cung, là tàn so sánh giảm, nếu giá trị chính vượng của cung, tác họa ưu sâu.

Ca viết:

Thất sát dần thân tử ngọ cung

Tứ di chắp tay phục anh hùng

◇ việt tả hữu xương khúc hội

Quyền lộc danh cao thực vạn chung

Giết cư hãm địa không nói nổi

Hung họa như bão hổ miên

Nếu là giết cường vô chế phục

Niên thiếu sợ chết đáo hoàng tuyền

Vấn: Phá quân Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Phá quân thuộc thủy, bắc đẩu thiên quan đệ thất ngôi sao, tư phu thê, con nối dõi, nô bộc chi thần. Ở trên trời là sát khí, ở sổ là hao tổn Tinh, cho nên hóa khí là hao tổn. Chủ nhân hung bạo giả dối, tính cương khó hoà hợp, thị lục thân như kẻ thù, chỗ cốt nhục vô nhân nghĩa. Lục quý lục người sinh  năm giáp hợp cách, chủ phú quý. Hãm địa gia sát phá tan, xảo nghệ tàn tật, không tuân thủ tổ nghiệp, tăng nói nên của. Nữ nhân phá tan, dâm đãng vô sỉ. Đến đây Tinh cư tử vi, thì thất uy quyền; phùng Thiên phủ, thì tác gian ngụy; hội thiên cơ, thì ăn trộm cẩu thâu; và liêm trinh hỏa linh cùng độ, thì quyết khởi quan phi; và cự môn cùng độ, thì khẩu thiệt đấu tranh; và hình kị cùng độ, thì chung thân tàn tật; và vũ khúc nhập tài, thì đông khuynh tây bại; và văn xương thủ mệnh, thì suốt đời bần sĩ. Gặp nhiều hung kết đảng, rách nát; gặp hãm địa, kỳ họa không nhẹ. Duy thiên lương có thể chế kỳ ác, thiên lộc có thể mổ kỳ hung, nếu phùng lưu sát đan xen, gia nghiệp thất bại. Và văn khúc nhập sinh thuỷ vực, tàn tật ly hương; và văn xương nhập sinh chấn cung, gặp cát đáng quý; nếu nữ mệnh phùng của, vô môi tự giá. Phàm tọa nhân thân mệnh, cư tử ngọ, tham lang thất sát tướng vây quanh, thì uy chấn hoa di. Hoặc và vũ khúc ở chung tị hợi, tham lang vây quanh hợp, cũng cư thai quỹ, nhưng khán ác Tinh thế nào. Canh quý sinh ra nhập cách, đến già cũng không toàn bộ mỹ. Trong người mệnh hãm địa, khí tổ ly tông; ở huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương; ở phu thê bất chính, chủ hôn nhân thoái thoái; tại tí hơi thở, tiên tổn hại hậu thành; ở tài bạch, như thang tưới tuyết; ở tật ách, dồn doanh của tật; ở thiên di, bôn tẩu vô phương; ở nô bộc, oán báng trốn chết; ở quan lộc, nghèo khó; ở điền trạch, hãm địa phá đãng; ở phúc đức, đa tai; ở phụ mẫu, mặt mày hốc hác.

Vấn: Tả phụ sở chủ như thế nào?

Đáp: Tả phụ đế cực chủ tể ngôi sao, kỳ giống thuộc đất, thân mệnh nhiều cung giáng phúc. Chủ nhân hình dáng tướng mạo đôn hậu, hùng hồn phong lưu, Tử Phủ lộc quyền tham vũ tam hợp xung chiếu, phần kết vũ đại quý. Hỏa kị phá tan, mặc dù phú quý không lâu sau. Tăng nói thanh nhàn, nữ nhân ôn hoà hiền hậu có tài có đức tuệ, vượng địa phong tặng, hỏa kị phá tan, dĩ trung cuộc phán đoán của.

Vấn: Hữu bật sở chủ như thế nào?

Đáp: Hữu bật đế cực chủ tể ngôi sao, kỳ giống thuộc thủy, thủ nhân thân mệnh, viết văn tinh thông. Tử Phủ ngôi sao may mắn cùng viên, tài quan song mỹ, văn võ song toàn. Dương đà hỏa kị phá tan, hạ cục phán đoán của. Nữ nhân hiền lương có chí, nữ trung Nghiêu Thuấn. Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn, tăng nói thanh nhàn.

Ca viết:

Tả phụ nguyên thuộc đất

Hữu bật thủy là

Thất quân là vô dụng

Tam hợp nên gặp vua

Nếu ở tử vi vị

Tước lộc không – cần phải luận

Nếu ở phu thê vị

Chủ nhân định 2 lần kết hôn

Vừa viết:

Nếu và liêm trinh tịnh

Ác tiện gặp kiềm khôn

Giúp đỡ là ăn ảnh

Phụ tá tử vi Tinh

Ưa cư nhật nguyệt trắc

Văn nhân gặp vũ môn

Thảng cư rảnh rang vị thượng

Vô tước càng không danh

Thê cung gặp đến đây ở lại

Quyết định lưỡng thê thành

Nếu và hình tù chỗ

Gặp thương tác đạo tặc

Vấn: Văn xương Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Văn xương thuộc kim, sao Nam Đẩu thứ sáu ngôi sao cũng. Thủ nhân thân mệnh, chủ thuỳ mị nho nhã, thanh tú ◇ ngô, bác văn quảng nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, phệ phi y tử, Phúc Thọ song toàn. Vượng tị cung, ưa cư thìn ngọ kiêm dần mão vị, mặt mày phân minh, tướng mạo thanh kỳ, sinh kim thủy nhân, tiên nan hậu dễ, trung vãn có tiếng danh, thái dương ấm lộc tụ, lư truyện đệ nhất danh.

Vấn: Sao Văn Khúc sở chủ như thế nào?

Đáp: Văn khúc thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ Tinh cũng. Chủ khoa bảng văn chương của ở lại, và văn xương cùng hiệp, cát sổ nhất tường. Trong người mệnh, tác danh sách đậu của khách, đào hoa lãng noãn, nhảy long môn. Cư tị dậu sửu cung, cư Hầu bá; vũ tham tam hợp cùng viên, tương tướng cách, văn xương gặp nhau và hoà hợp với nhau cũng thế. Nếu hãm ngọ tuất nơi, cự môn dương đà phá tan, chết yểu năm, nước lửa mạo hiểm. Cư hợi mão vị vượng địa, cùng trời lương thiên tướng hội, thông minh bác học, chích nên tăng nói. Nếu nữ mệnh giá trị của, thanh tú thông minh chủ đắt, vừa phùng kỹ năng bơi, vừa chủ dâm dật. Sinh quan lộc, thấy mặt vua nhan mà chấp chính; sống cu ky một mình thân mệnh, càng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện đồ. Và liêm trinh cùng tồn tại, tất tác công lại quan; thân và mặt trăng đồng hành, định hệ 1.cửu lưu thuật sĩ. Phạ phùng phá quân, chỉ lâm thủy dĩ sinh tai; ngại gặp tham lang, lỵ chính sự mà điên đảo. Phùng thất sát hình kị tù cập nhiều ác diệu, gạt ngụy sờ đào. Phùng cự môn cộng kỳ độ, và mà tang chí. Nữ mệnh không thích hợp phùng, thủy tính dương hoa. Phi hóa kỵ nhập đất cung, hạn lâm lận đận, nếu lộc tồn hóa lộc lai triền, không thể là hung luận.

Vấn: Lưu niên xương khúc như thế nào?

Đáp: Mệnh phùng lưu niên xương khúc, là khoa danh khoa bảng, khổ nhị hạn phùng của, tam hợp vây quanh chiếu, thái dương vừa chiếu lưu niên lộc, tiểu hạn thái tuế phùng ◇ việt, tả hữu, thai tọa, tịnh nhật nguyệt khoa quyền lộc mã, tam phương vây quanh chiếu, kiên quyết cao trung không thể nghi ngờ. Như vậy phi tất đến đây sổ Tinh câu toàn mới là đại cát, nhưng dĩ lưu niên khoa bảng là việc chính. Như mạng hạn giá trị của, kỳ dư cát diệu nếu được nhị tam vây quanh chiếu hợp, tất cao trung, nhưng hai sao ở tị dậu được địa, không giàu tức đắt, chỉ bất năng bền vậy.

Ca viết:

Nam bắc xương khúc Tinh

Sổ trung thôi đệ nhất

Thân mệnh nhất tốt

Nhiều cát chỉ phi cát

Được cư mạng người thượng

Đào hoa lãng tam cấp

Nhập sĩ càng không nghi

Thong dong yếu giúp đỡ

Chích chỉ ác sát lâm

Hỏa linh dương đà kích

Nếu hoàn phùng hãm địa

Nảy mầm mà chẳng ra hoa thực

Điều không phải công lại bối

1.cửu lưu công sổ thuật

Vô phá tể chức quyền

Nhiều nữ nhân dâm ẩn

Nhạc cư hợi tí cung

Không vong quan vô ích

Vấn: Thiên ◇ thiên việt Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: ◇ việt thuộc hỏa, tức thiên ất quý nhân, đấu trung tư khoa ngôi sao, khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm năng lực thuần khiết mà có uy đinh. Ở mạng người tọa đắt hướng đắt, hoặc được tả hữu cát tụ, đều bị phú quý. Huống hai sao vừa là thượng giới và hợp chi thần, nếu ◇ lâm mệnh, việt vu thân, thay đổi gần nhau, canh gặp Tử Phủ, nhật nguyệt, xương khúc, tả hữu, quyền lộc tướng thấu, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, nếu gặp đại nạn, nhất định phải quý nhân giúp đỡ, tiểu nhân không đồng nhất, cũng không là hung. Hạn bộ tuần phùng tất chủ nữ tử thiêm ưa, sinh nam trách tuấn nhã, nhập học công danh thành công; sinh nữ thì dung mạo đoan trang, xuất nhập siêu quần. Nếu bốn mươi sau này phùng mộ kho, không nghe theo đến đây phán đoán. Có hung cũng không là tai, cư quan người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng nói hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn. Nữ nhân cát đa, tể phụ của thê, mệnh phụ của luận. Nếu gia ác sát, cũng phú quý, nhưng không khỏi tư tình dâm ẩn thái độ cũng.

Ca viết:

Thiên ất quý nhân mọi người khâm

Mệnh phùng kim đái phúc di sâu

Bay vút lên danh dự nhân tranh mộ

Bác nhã giai thông cổ và nay

◇ việt hai sao trong hạn cường

Người người gặp đến đây quảng thuế ruộng

Quan lại phùng tóc tài phúc

Đương niên nhất định gặp vua vương

Vấn: Kình dương Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Dương nhận bắc đẩu trợ giúp Tinh, thủ thân mệnh, tính to, đi bạo, cô đơn thì ưa, chỗ chúng thì thị thân là sơ, trở mình dạ là oán. Nhập miếu tính Công-gô quyết, cơ mưu hảo dũng, chủ quyền đắt. Phương bắc sinh ra là phúc, tứ mộ sinh ra bất kị. Cư mão dậu tác họa hưng hại, hình khắc đại quá mức. Lục giáp lục tuất sinh ra tất có hung họa, tung phú quý không lâu sau, cũng không chết già, 1.cửu lưu công nghệ vất vả cần cù. Gia hỏa kị kiếp không phá tan, tàn tật ly tổ, hình khắc lục thân, nữ nhân nhập miếu thêm cát, thượng cục, Tứ Sát phá tan hình khắc, hạ cục.

Vấn: Đà la Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Đà la bắc đẩu trợ giúp Tinh, thủ thân mệnh tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cương uy mãnh, làm việc thoái thoái, hoành thành hoành bại, phiêu đãng bất định. Và tham lang cùng độ, nhân tửu sắc dĩ thành lao; và hỏa linh đồng cung, định giới dịch của không chết; cư tật ách, bệnh kín triền miên. Thìn tuất xấu vị sinh ra là phúc, ở miếu, tài quan luận. Văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân hoành phát thăng tiến. Nếu hãm địa gia sát, hình khắc chiêu hung, nhị họ kéo dài sinh, nữ nhân hình khắc thấp hèn.

Vấn: Dương đà sở chủ như thế nào?

Đáp: Dương đà là đấu tiền nhị khiến cho, ở trên trời tư dẫn tấu, ở sổ chủ hung nguy, lâm phụ mẫu điền trạch huynh đệ tam cung, tam hợp lâm sinh thân mệnh, kiến xương khúc chủ có ám nốt ruồi, kiến nam nữ câu khắc, phùng nhật nguyệt tổn hại con mắt, thủ đào hoa nhân sắc thương thân.

Ca viết:

Hình và ám đồng hành

Bệnh kín hình lục thân

Hỏa linh gặp hung bạn

Chích nên nói và tăng

Quyền hình tù hợp giết

Tật bệnh tai ách xâm

Tham hao tổn lưu niên tụ

Nét mặt thứ vết tân

Hạn phùng nếu phùng đến đây

Tai họa bất ngờ huyết nhận sinh

Vừa viết:

Dương đà yểu thọ sát nhân gặp là tảo Tinh

Quân tử phòng sợ hãi tiểu nhân gặp lăng hình

Gặp hao tổn quyết cầu xin chích nên cây rừng nhân

Nhị hạn thảng lai phạm thỉnh thoảng tai hoạ xâm

Vấn: Hỏa Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hỏa Tinh đại giết tương, sao Nam Đẩu hào sát thần, nếu tọa thân mệnh vị, nhiều cung bất khả lâm, tính khí cũng chìm độc, kiên cường xuất chúng nhân, bộ lông đa ngoại tộc, gắn bó có thương tích vết, canh cùng dương đà hội, tã lót tất tai, cho làm con thừa tự xuất ngoại nuôi, nhị họ có thể kéo dài sinh, đến đây Tinh đông nam lợi, bất lợi tây bắc nhân. Nếu được tham lang hội, vượng địa đắt vô luân, phong hầu cư thượng tướng, công lao và sự nghiệp trứ nhà chức trách nơi biên giới. Tam phương vô sát phá, trung niên hậu thủy hưng, tăng nói đa phiêu đãng, không tuân thủ quy cảnh giác, nữ nhân vượng địa khiết, hãm địa chủ tà dâm, hình phu vừa khắc tử, thấp hèn lao lực nhân.

Vấn: Linh Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Đại giết linh Tinh tương, sao Nam Đẩu là từ thần, giá trị nhân thân mệnh người, tính cách cũng trầm ngâm, hình dáng tướng mạo đa ngoại tộc, uy thế có tiếng danh, nếu và tham lang hội, sắp tới lập nhà chức trách nơi biên giới, miếu của chìm quan đắt, hãm địa chủ bần cùng, dương đà nếu tướng thấu, kỳ hình đại không rõ, cô đơn tịnh khí tổ, tàn thương đái tật nhân. Tăng nói đa phiêu đãng, hoàn tục định vô luân, nữ nhân vô cát diệu, hình khắc ít lục thân, chung thân không trinh tiết, thọ yểu nhưng khốn bần, đến đây Tinh đại giết tương, kỳ ác bất khả cấm, suốt đời có hung họa, tụ thật là hư tình, thất sát chủ trận vong, phá quân tài phòng khuynh, liêm ở lại dương hình hội, lại nên mổ chính binh, hoặc gặp tham lang ở lại, quan lộc cũng không ninh, nếu phùng cư miếu vượng, phú quý bất khả luận.

Vấn: Dương đà hỏa linh sở chủ như thế nào?

Đáp: Linh hỏa đà la kim, kình dương hình kị bí quyết: Một gã mã tảo Tinh, được gọi là ngắn yểu giết, quân tử thất kỳ quyền, tiểu nhân phạm hình pháp, cô độc khắc lục thân, tai hoạ đương không nghỉ, thắt lưng đủ gắn bó thương, vất vả lộc đa kiển bác, mặt mày hốc hác vừa phí sức, tên khất cái điền khe rãnh, vũ khúc tịnh tham lang, một đời chiêu hung ác, tật ách nếu phùng của, bốn mùa không rời thuốc, chích nên sơn tự tăng, kim cốc thường yên vui.

Vấn: Địa kiếp Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Địa kiếp Tinh là kiếp sát chi thần, thủ thân mệnh, làm việc sơ cuồng, không được chính đạo. Nhị hạn phùng của, hội Tử Phủ tả hữu ◇ việt tương trợ, cũng phòng tổn thất. Nếu Tứ Sát không kiếp thương khiến cho tuần phùng, tài tán nhân vong. Nữ nhân phùng của, người mang lục giáp, cần phải phòng sinh ách.

Vấn: Địa không Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Địa không là không vong chi thần, thủ thân mệnh, làm việc thoái thoái, thành bại đa đoan, nếu thái tuế nhị hạn phùng của, vô cát diệu thủ chiếu, tai hối đa đoan, chủ xuất gia, nhập miếu thì cát.

Vấn: Địa không Địa kiếp Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Kiếp không hai sao thủ mệnh, gặp cát thì cát, gặp hung thì hung, gia Tứ Sát xung chiếu, khinh người thấp hèn, nặng người lục súc mệnh, tăng nói bất chính, nữ tử tì thiếp, hình khắc cô độc, đại hai sao chẳng hề nên kiến, định chủ rủi ro, nhị hạn phùng của tất hung.

Ca viết:

Kiếp không làm hại tối buồn nhân

Tài trí anh hùng lầm suốt đời

Không thể làm gì khác hơn là là tăng tịnh học thuật

Tài sản vô số cũng cần phải bần

Vấn: Lộc tồn Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu đệ tam tư tước chân nhân ngôi sao cũng. Chủ nhân đắt tước, chưởng nhân thọ cơ, đế tướng phù của thi quyền, nhật nguyệt có làm rạng rỡ, Thiên phủ vũ khúc là quyết chức, thiên lương thiên đồng cộng kỳ tường. Mười hai cung duy thân mệnh điền trạch tài bạch là chặt, chủ phú, cư thiên di thì tốt. Và đế tinh thủ quan lộc, nên tử tôn sinh tước trật. Nếu ngồi một mình mệnh, mà vô cát hóa, là kẻ keo kiệt nhĩ. Phùng cát sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích, tối ngại rơi sinh hãm khoảng không, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh không kiếp, xảo nghệ an thân, đắp lộc tước đương đắc thế mà hưởng của. Thủ thân mệnh, chủ nhân từ hậu tín thẳng, thông văn đẹp. Nữ nhân thanh thục nhanh nhẹn linh hoạt, có khả năng tài cán vì, có quân tử của dồn. Tử Phủ liêm cùng hội hợp, tác phong tặng thượng cục. Đại để đến đây Tinh nhiều cung giáng phúc tiêu tai, như vậy lộc tồn không cư tứ mộ nơi, người đắp dĩ thìn tuất là ◇ cương, xấu vị là quý nhân, cho nên lộc nguyên tị của, lương có dĩ cũng.

Ca viết:

Bắc đẩu lộc tồn Tinh

Sổ trung là thượng cục

Thủ giá trị thân mệnh nội

Không mắc nhiều tiền ngọc

Đây là địch ngôi sao may mắn

Cũng có thể lên sĩ lộ

Văn nhân có tiếng danh

Quân nhân có lộc dầy

Thường thứ nổi giận tài

Tăng nói cũng chủ phúc

Quan lại nếu phùng của

Kiên quyết thực thiên lộc

Vừa viết:

Lai lộc vây quanh đắt tịnh hóa lộc

Kim gặp lại kim đầy nhà

Không những phương trượng bỉ chư hầu

Nhất thực vạn chung do vị đủ

Lộc tồn đối tượng thủ thiên di

Tam hợp lộc của lợi lộc nên

Được phùng xa gần nhân khâm phục tôn kính

như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ

Vấn: Thiên mã Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên mã thượng giới dịch mã ngôi sao cũng, nhiều cung hợp có chế hóa, như thân mệnh lâm của, vị của dịch mã, ưa lộc tồn Tử Phủ xương khúc thủ chiếu là cát. Như khổ nhị hạn lâm của, canh gặp lộc tồn Tử Phủ lưu xương tất lợi đến đây Tinh. Có chế biến hóa, như lộc tồn đồng cung, vị lộc mã cùng bôn ba. Vừa viết Tử Phủ đồng cung, vị của phù mã, chủ vất vả. Hình sát đồng cung, vị của phụ thi mã. Hỏa Tinh đồng cung, vị chi chiến mã. Nhật nguyệt đồng cung, vị của  hùng mã. Và không vong đồng cung, vị đến chết vong mã. Cư tuyệt địa, vị đến chết mã. Gặp đà la, vị của chiết đủ mã. Câu chủ tai bệnh, lưu niên giá trị của dựa vào đến đây phán đoán.

Vấn: Thiên hình Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói định chủ cô hình, không bần thì yểu, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ, nhị hạn phùng đứng đầu xuất gia, việc quan lao ngục thất bại, nhập miếu thì cát.

Ca viết:

Thiên hình chưa chắc là hung tinh

Nhập miếu tên là thiên hỉ thần

Xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua

Tất nhiên hiến kế đáo vương đình

Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất

Canh lâm mão vị tự quang minh

Tất gặp văn Tinh thành đại nghiệp

Nắm giữ biên cương trăm vạn binh

Tam không tử hề hào thiên hình

Là tăng là nói là độc thân

Thiên khốc hai sao giai cùng đáo

Cuối cùng khó thoát có tật nhân

Vấn: Thiên diêu Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên diêu thuộc thủy, thủ thân mệnh, tâm tính thâm độc, làm việc đa nghi, đẹp quá nhan sắc, phong lưu đa tì, vừa chủ dâm ẩn. Nhập miếu vượng, chủ phú quý đa nô; cư hợi, có tài có học. Hội ác Tinh, phá gia bại nghiệp, nhân sắc phạm hình, tam hợp gặp lại, niên thiếu chết non. Nếu lâm hạn, không cần môi chước, ngoắc thành thân. Hoặc ngôi sao may mắn gia tử, kết hợp cương nhu, chủ phong lưu; gia hồng loan dũ dâm, hình nhận chủ yểu.

Ca viết:

Thiên diêu cư tuất mão dậu du

Canh nhập song cá nhất tịnh yêu cầu

Phúc cuộc sống giàu có thành đam tửu sắc

Vô tai vô họa độ xuân thu

Thiên diêu Tinh và bại Tinh cùng

Chưa từng an nhàn ở trong cung

Như thân thỉnh thoảng giá trị thiên diêu

Yêu sắc tham hoa tính trửu hung

Đến đây Tinh nếu cư sinh vượng địa

Vị đăng cực phẩm cũng phong tao

Vấn: Hồng loan Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hồng loan tới người mệnh, chủ được may mắn việc, nam chiêu mỹ thê, nữ chiêu đắt phu, nhập miếu thì cát, bị chiếm đóng thì hung.

Ca viết:

Hồng loan Tinh mừng nhất

Hôn phối có lương duyên

Vui hơn thìn xấu địa

Phú quý vĩnh kéo dài

Tài hàng thập phần mỹ

Mạo mỹ sự quang nghiên

Phúc đức cùng thân mệnh

Siêu quần mọi người có tài có đức

Rất có lưu niên luận

Kỳ Tinh dựa vào đến đây an

Hai sao giá trị đến đây ở lại

Việc vui tất nhiên lai

Vấn: Hóa lộc Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Lộc là phúc đức chi thần, thủ thân mệnh quan lộc vị, khoa quyền lộc vây quanh, tất tác cột trụ của thần. Tiểu hạn phùng của, chủ thu nhập tiền tài niềm vui, đại hạn mười năm may mắn. Ác diệu đã tới, tịnh đà dương hỏa kị xung chiếu, cũng không làm hại. Phụ nhân cát thấu, tác mệnh phụ. Nhị hạn phùng của, nội ngoại uy nghiêm; sát xung bình thường.

Vấn: Hóa quyền Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hóa quyền người, chưởng xử sinh sát chi thần, thủ nhân thân mệnh, khoa lộc tương phùng, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)); khoa quyền tương phùng, văn chương quán thế, cũng mà lại cổ quái, chủ nhân khâm phục và ngưỡng mộ. Tiểu hạn tương phùng, không có không cát, đại hạn mười năm tất toại hanh thông. Như phùng dương đà hao tổn khiến cho kiếp không, thính gièm pha di luy, quan tai biếm trích. Nữ nhân có, nội ngoại xưng ý, tái sinh mệnh phụ, tăng nói chưởng sơn lâm, có sư hào.

Vấn: Hóa khoa Tinh chủ như thế nào?

Đáp: Khoa người, thượng giới dự thi Chủ nắm viết văn ngôi sao. Thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của đắt, như phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ, tái sinh quần anh trường sư phạm. Nữ mệnh cát vây quanh, chủ đắt phong tặng, mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng phú quý, và khoa Tinh vây quanh xung cùng luận.

Vấn: Hóa kị Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hóa kị là đa quản chi thần, thủ thân mệnh, suốt đời không thuận, tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn phùng của, mười năm hối lận. Nhị hạn thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận. Văn nhân không kiên nhẫn, cửu quân nhân dù có quan tai, khẩu thiệt không ngại. Mặc dù thương nhân nghệ nhân, nơi chốn không thích hợp. Như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị cùng, phú quý. Kiêm Tứ Sát cùng tồn tại, tức hệ phát không được tài, lộc chủ triền sinh hãm địa; nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa Tinh hãm trong hung hương là cũng. Như chỉ phùng Tứ Sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục. Nữ một đời người bần yểu. Hoặc thái dương ở dần mão thìn tị Hóa kị, mặt trăng ở dậu tuất hợi tí Hóa kị trái lại là phúc luận. Kỳ dư nhiều Tinh Hóa kị, các xem xét ngũ hành bất đồng, như liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, vừa phùng thủy mệnh, nhập kị không vì hại.

Vấn: Thái tuế sở chủ như thế nào?

Đáp: Thái tuế là đương niên tuổi của quân, thủy của tinh cũng. Cùng người khác Tinh không mục, gặp Tử Phủ tả hữu xương khúc ◇ việt đến đỡ, tai ít cũng phòng lục súc tai ương. Gặp Tứ Sát hao tổn khiến cho, tài tán nhân vong, nữ nhân phòng tai ách, đến đây Tinh ưa thủ thiên di tài bạch quan lộc tam phương, vừa vui Tử Phủ tả hữu, cơ lương nhật nguyệt, nhập miếu thì cát, hãm gia sát thì hung.

Ca viết:

Thái tuế vào đầu tọa

Chư thần không dám nhận

Nhâm là thiết la hán

Cũng cật nhíu thang

Phùng hung thiên làm ác

Năm thìn gặp tất hại

Nếu gặp khoa quyền lộc

Hoành phát không tầm thường

Kị ở lại lâm bên trong

Giáp hạn tất bỏ mình

Rất có lưu niên luận

Gặp lại hạn bất lương

Nếu hoàn lâm mệnh hạn

Tai ương có hình thương

Canh giá trị quan phù ở lại

Vị miễn phạm quan phòng

Nếu gặp ngôi sao may mắn thấu

Lại vừa miễn tai ương

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

问: 紫微所主若何?

答: 紫微属土, 乃中天星之尊, 为帝, 主造化枢机, 人生主宰, 仗五行有万物, 以人命为之立定数安星躔, 各根所司, 处年数内, 常掌爵禄, 诸宫降伏, 能消百恶. 须看三台, 盖紫微守命是中台, 前一位是上台, 後一位是下台, 俱看在庙旺之乡否?有何吉凶之星守照, 如庙旺化吉甚妙, 陷又化忌甚凶, 吉限不美, 凶陷则凶也. 喜辅弼为之相佐, 天相昌曲为之部从, ◇钺为之传令, 日月为之分司, 禄存为主爵之司, 天府为帑藏之主, 其威能降七杀, 制火铃. 人之身命若值禄存宫, 又得日月三合相照, 贵不可言. 无辅弼同行, 则为孤君, 虽美不足, 更与诸煞同宫, 或诸煞会照, 则君子在野, 小人在位, 主人奸诈不善, 平生恶积. 与囚同居, 无左右相佐, 定为胥吏, 如落疾厄, 兄弟, 奴仆, 相貌四陷宫, 主人劳碌, 作事不成, 虽得相助, 亦不为福. 更宜详何宫度, 应究星躔之论. 若居身命官禄三宫, 最要左右守卫, 天相禄马交驰, 不落空亡, 更坐生旺之人, 可为贵论. 若左右拱照, 亦作贵论. 如◇钺三合, 星会吉星, 则在三台八座矣. 帝会文曲拱照, 再得美限扶持, 必文职之选. 帝降七杀为权, 有吉星至, 帝相有气, 诸吉咸集, 作武官之格. 财帛田宅左右拱卫, 更与太阴武曲同宫, 不分恶限, 必为财赋之官. 武曲禄存同宫, 命中尤为奇特. 男女宫得佐吉祥, 主生贵子, 若独守无相佐, 为孤君, 则子贫孤老矣. 妻妾宫会吉, 男女主贵夫妇, 亦要无破. 迁移虽是强宫, 更要相佐, 吉星照命, 则因人之贵. 福德男行陷地, 女为妙乐, 逢吉则吉, 逢凶则凶.

歌曰:

紫微原属土

官禄宫主星

有相为有用

无相为孤君

诸宫皆降福

逢凶福自申

文昌发科甲

文曲受皇恩

僧道有师号

快乐度春秋

众星皆拱照

为吏协公平

女人会帝座

遇吉事贵人

若与桃花会

飘荡落风尘

擎羊火铃聚

鼠窃狗偷群

三方有吉拱

方作贵人评

若还无辅弼

诸恶共饮凌

帝为无道主

考究要知因

二限若遇帝

喜气自然新

问: 天机所主何如?

答: 天机属木, 乃南斗益筹之善星也. 化气曰 [善], 得地合之行事, 解诸星之顺逆, 定数於人命, 逢诸吉咸集, 则喜万善事. 勤於礼佛, 敬於六亲, 利於林泉, 宜为僧道. 无恶虐不仁之心, 有灵变机谋之志, 渊鱼察见, 作事有方. 女命逢之为福地, 逢吉为吉, 遇凶为凶. 或守於身, 更逢天机, 必有高艺随身, 习者详之.

歌曰:

天机兄弟主

南斗正曜星

作事有操略

禀性最高明

所为最好尚

亦可作群英

会吉主享福

入格居翰林

巨门同一位

武职压边庭

亦要权逢煞

方可立功名

天梁星同位

定作道与僧

女人若逢此

性巧必淫奔

天同遇昌曲

聚拱主华荣

辰戌子午地

入庙有功名

若在寅卯辰

七杀并破军

血光灾不测

羊陀及火铃

若与诸煞会

灾患有虚惊

武暗廉破会

两目少光明

二限临此宿

事必有变更

问: 太阳所主若何?

答: 太阳星属火, 日之精也. 乃造化之表丁, 或问之公槛, 用天历度, 轮转无穷. 在数主人昭彰, 福应司贵, 为武为文, 喜辅弼为相, 禄存高爵. 太阴相生, 诸吉集则降祯祥, 处黑心则劳心力. 若随身命之中, 居於庙乐之地, 为数中之至曜, 乃官禄之枢纽. 化禄化贵最宜, 在官禄, 男作文星, 女为夫主. 在寅卯辰巳为之升殿, 在午为之入庙, 乃大富贵也. 未申为偏垣, 作事先勤而後懒. 酉为西没, 贵而不显, 秀而不实. 若在戌亥子丑陷宫, 亦为无光辉之地. 更逢囚暗破军, 一生劳碌, 衣禄有欠. 如忌宿陷自有伤, 与人寡合, 动辄是非, 女人逢之, 夫名不利, 遇耗则非礼成婚. 若遇诸吉与禄存同宫, 虽主财帛, 令人不闲. 若遇令地左右太阴同宫, 皆为大贵. 火铃刑忌逢之, 则先克父. 身命禄官若逢诸吉拱照, 更有太阴同照, 则富贵全美. 若财帛宫於旺地, 会诸吉星相助, 不为巨门同躔, 其富贵绵远. 若陷地逢杀, 一生吉庆无期. 居田宅, 得祖父荫泽, 若逢劫煞流煞, 岁君白虎交至, 则克父母矣. 男女宫, 有光辉者昌, 有刑杀, 虽成败损. 更以身数合之, 祸福无差. 奴仆弱宫, 若身居之逢吉, 则可在贵人门下客, 否则公卿走卒. 夫妻亦为陷宫, 男逢诸吉聚, 可因妻得贵, 限地加煞, 伤妻不吉. 男女八座有吉, 权柄不小, 若左右诸吉皆照, 大小二限俱到, 必有骤兴之喜. 若限不至, 不可以三合议论, 恐应小差. 女命逢之, 限至亦可安享. 与铃刑忌集限, 防目下 之忧, 先克父. 与刑杀聚限, 有伤官之忧. 与羊陀聚, 则有疾病. 与火铃合, 其苦楚不少, 推而至此, 祸福 然. 迁移宫其福与身命不同, 难招祖业, 移根换叶, 出祖为家, 限步逢之, 决要动移. 女命逢之, 不及福德宫, 有相佐夫, 招贤夫之格. 相貌宫男子单作父星, 父星有辉则吉, 无辉克父.

歌曰:

太阳原属火

正主官禄星

若居身命位

禀性最聪明

慈爱量宽大

福寿享遐龄

若与太阴会

骤发贵无伦

有辉照身命

平步入金门

巨门不相犯

升殿承君恩

偏垣逢暗度

贫贱不可言

男人必克父

女命夫不全

火铃逢若定

羊陀眼目昏

二限若值此

必定卖田园

问: 武曲星所主若何?

答: 武曲属金, 北斗之第六星也. 乃财帛宫主财, 与天同有寿, 司於财宅, 受制其威权於十二宫, 分其临地有庙, 旺, 陷宫. 喜禄存而同政事, 太阴为佐权, 天府天梁为佐二星, 田宅财帛为专司之所, 主巨富, 有喜有怒, 可福可灾. 若耗囚会於震宫, 必为破祖奄留之辈. 与禄马交驰, 发财於远郡. 贪狼同度, 悭吝於人, 财常横发. 若七杀会於火宫, 决因妻财而致富. 与破军同位, 财到手而成空. 更临二限之中, 定主是非之挠. 若独居二限之地, 发财不轻. 或坐命, 主财巨富, 乃财入财乡为庙地. 与月令荫福同乡, 三合见之, 必作栋梁之客, 与桃花同宫, 遇荫财当横发. 值空亡, 因色破家. 与日月, 更得官星主照, 宜於天府安身, 不宜受制於廉贞, 与破军同度, 破祖丧家, 而终身劳碌, 必定无成. 天贵同宫得地, 作财赋之宫. 与七杀擎羊相会, 必刑而丧命. 单居身宫, 必得祖业. 与大耗同居, 破荡家产. 诸凶而作祸, 吉集以成祥. 小限若逢耗杀而惹官非, 太岁或冲於旺地, 横发之年. 廉贞逢耗曜, 为婚约之讼. 男女有气而无陷, 得男女之力, 受制不吉. 妻妾聚吉, 因妻得财, 遇凶, 因妻去产. 临陷地定遭劫掠, 大耗资财. 与破军入水浪, 又值水生木发於江河, 则危厄灾祸不轻. 官禄宫遇吉曜, 为财赋之职, 遇贪狼为贪污之官, 凶居於火旺之乡, 限到辞官卸职. 贪狼会则少年不利, 所谓武曲守命福非轻, 贪狼不发少年人是也. 庙乐桃花同守, 利己损人. 七杀火星同宫, 因财被劫. 遇羊陀则孤克, 遇破军难贵显, 单居二限可也. 若与破军同位, 更临二限之中, 定主是非之挠, 盖武曲守命, 主人刚强果断. 甲己生人福厚, 出将入相, 更得贪火冲照, 定为贵格. 喜而北生人, 东南生人平常, 不守祖业. 四煞冲破, 孤贫不一, 破相延年, 女人吉多为贵妇, 加煞冲破孤克.

问: 天同所主若何?

答: 天同属水, 南斗司福之神, 为福德宫之主宰, 後云: 化福最喜遇吉曜助福添祥, 为人廉洁, 禀貌清奇, 有机谋无亢激, 不怕七杀相侵, 不畏诸煞同躔. 限若逢之, 一生得地, 十二宫中皆曰福, 无破定为祥. 天同南斗益算保生之星, 化禄为善, 逢吉为祥, 身命值之, 主为人谦逊, 禀性温和, 心慈 直, 文墨精通, 有奇志无凶激, 不忌七杀相侵, 不畏诸凶同度, 十二宫中皆为福论, 遇左右昌梁贵显, 喜壬乙生人, 巳亥得地, 不宜六庚生人, 居酉地终身不守, 会四煞居巳亥为陷, 残疾孤克. 女人逢煞冲破, 刑夫克子;梁月冲破, 合作偏房, 僧道宜之, 主享福.

问: 廉贞所主若何?

答: 廉贞属火, 北斗第五星也, 在斗司品职, 在数为官权. 不临庙旺之宫, 更犯官符之挠, 後化为囚, 作祸作殃, 触之而不可解, 遇之而不为祥. 主人性貌勇暴, 不喜礼义;遇帝座则主执威权;遇禄存则主大富;遇昌曲则主施礼乐;遇七杀则显武功. 在官禄为官星, 与囚忌同, 主劳碌. 在身命为次桃花, 居十二宫则赌博迷花而致讼, 与巨门交於他处, 则是非并起. 与官符逢财星合耗, 祖产必破荡, 遇刑忌脓血不免, 迎白虎则刑杖难逃, 会武曲於刑制之乡, 恐木压蛇伤之扰. 同大耗居陷地, 防投河自缢之忧. 破军同日月以 行, 灾而不免, 限逢至此, 灾不可攘. 只宜官禄身命之位, 遇吉则福应, 逢凶则不慈, 若处他宫, 祸福宜详.

歌曰:

廉贪巳亥宫

遇吉福盈丰

应过三旬後

须防不善终

问: 天府所主若何?

答: 天府属土, 南斗主令星也. 为财帛之主宰, 在斗司福权祸之宿, 在数则执掌财帛田宅衣禄之神. 为帝之佐贰, 其相貌则清秀俊雅, 其禀性则端雅温良. 太阴文昌文曲左右, 必中高第, 逢禄武曲, 则有巨万之实. 以田宅财帛为庙乐, 以奴仆相貌疾厄为陷宫. 身明逢之而得相助, 主夫妻子息不缺, 若吉集为富贵之基, 定作荣昌之论. 若值空乡孤立, 不可同论. 会紫微科权禄, 富贵双全.

歌曰:

天府为禄库

入命终是富

万顷置田庄

家资无论数

女命坐香

男人食天禄

此是福吉星

四外无不足

问: 太阴星所主若何?

答: 太阴乃水之精, 为田宅主化富, 与日为配, 为天丁表, 上弦下弦之用, 黄到黑, 到分势, 尚好亏, 数定庙乐, 以卯辰巳午为陷, 酉戌亥子为得垣, 寅为初出之门, 卯为东潜之所. 其为人也, 聪明俊秀, 其禀性也端细慈祥. 上弦为要之机, 下弦减威之论. 若相生坐於太阳, 日在卯, 月在酉, 俱为旺地, 为富贵之基. 嫌巨曜以来躔, 怕羊陀以照度. 或廉贞而不犯, 与七杀而交冲, 恐非得意, 必作伤亲之论, 除非僧道反获 祥. 男为妻宿, 亦作母星, 决祸福最为要紧, 不可参差. 命坐限辉之宫, 诸吉咸集, 为享福得祖业之论. 若居陷地, 则落弱之位. 若上弦下弦仍可, 不逢巨门为嘉. 财帛为庙乐, 武曲禄存同会, 更得左右相佐, 主大富. 若在生旺之乡, 无休无败, 恐命身弱不得聚用. 如破军同居, 不能旺为福, 浮沉百出, 成败异常. 若与刑囚煞会, 主财散人离, 终身孤克. 兄弟奴仆为陷宫, 田宅为入庙, 与左右禄存荫福同居, 则承祖业而盛, 在陷地, 虽吉亦有好亏, 若更暗曜来临, 刑星交并, 产业恐伤, 母亦分离, 煞曜廉贞聚不当犯, 流煞太岁交并皆不吉. 男女宫值刑星, 有制则生, 有克则顽. 夫妻宫男为妻财, 女则不论, 逢羊巨则克妻, 唯光辉亦美, 更以太岁流煞合之, 方断福祸. 疾厄逢陀, 晴为目疾, 遇火铃为灾, 值七杀贪狼则瞎目. 迁移得吉聚, 则为商旅中生财. 身若逢之, 则有随娘继拜之义. 官禄得辉为福, 无辉无用. 逢昌曲清吉, 则为登第之论. 福德为陷, 僧道宜之. 相貌亦若光辉, 逢刑会煞白虎太岁, 主母有灾, 妻亦慎之.

问: 贪狼所主若何?

答: 贪狼北斗解厄之神, 属水, 体属金, 化气为桃花, 为标准, 乃主祸福之神, 在数则喜和放荡处, 於人则矮小, 主其性则机关, 心多计较, 随波逐浪, 受恶善, 定奸诈, 瞒人受学神仙之术, 又好高吟, 浮荡疏狂, 作巧成拙. 入乐宫於艮位, 其庙主旺宫, 可为祥, 可为祸. 会破军亦恋酒迷花而丧命, 同禄存暗耗因以虚花, 遇廉真则洁, 见七杀或配逐以遭刑, 遇羊陀主漏痔病, 逢刑忌或见斑痕. 二限为祸非轻. 与七杀同守身命, 女有偷香之态, 男有穿窬之体, 诸吉压不能为福, 众凶集愈长其奸, 以事藏机, 虚花无实, 与人交厚者薄, 而薄者厚, 故云: 七杀守 身终是夭, 贪狼入庙必为娼. 若身命与破军同宫, 更居天马三合之乡, 生旺之地, 男好饮而好赌博游荡, 女无谋而自嫁, 淫奔私窃, 轻则随客奔驰, 重则游於歌妓. 若与武曲同度, 无人谄佞悭贪, 每存肥己之心, 并无济人之意;与贞同宫, 宫庭必定遭刑. 会煞同宫, 定为屠宰;羊陀交并, 必作风流之鬼;昌曲同度, 必多虚而少实;与七杀日月同躔, 男女邪淫虚花;巨门交战, 口舌官非, 若犯帝座, 便为无益之人. 陷地逢生, 又主祥瑞, 虽家颠沛, 也发一时之财. 在财帛宫与武曲太阴, 则为淫逸, 终非所临. 兄弟陷宫, 田宅祖业破荡, 初富後贫. 男女非得之星, 不见为妙. 奴仆居於庙乐, 必因奴仆所破. 夫妻, 男女不得美夫妻. 疾厄与羊火暗交并, 酒色之病. 迁移又入土乡, 逢破军暗煞, 并流年岁煞叠并, 则主遭兵, 被贼侵欺, 贪污损人. 官禄福德相貌, 巧言令色, 於斯可也.

问: 巨门所主若何?

答: 巨门属金水, 北斗第二星也. 阴精, 化气为暗, 在天司品万物, 在数掌是非, 於人主暗昧, 疑是多非, 进退离开, 欺瞒天地. 其性则面是心非, 六亲寡合, 交人初善终恶, 十二宫若无庙乐照临, 到处为灾, 主奔波劳碌. 守财帛, 亥子丑寅为祸稍轻, 身命逢之, 一生遭口舌之殃;守财帛则有争竞之忧;居兄弟则骨肉不足;处田宅而荡败流离;守奴仆则下皆暗;值妻妾主於隔角躔;疾病遇囚忌, 主眼目之忧, 更临煞, 必主成疾. 迁移多招是非, 入官禄则苦刑杖, 临於相貌, 遭人弃掷. 如会太阳, 吉凶相半;更逢七杀, 决诸杀伤;与贪狼同, 因奸出配;逢帝座, 则制其性;遇禄存能解其虚, 左右亦可. 值羊陀, 男盗女娼, 身命逢之为忌;对宫火铃白虎共伴无帝禄, 决配千里. 杀凑重逢三合也, 遭水厄之殃. 此是独介之宿, 克禄之星, 除为僧盗九流方免劳神偃蹇;限逢凶曜, 灾难不轻.

问: 天相所主若何?

答: 天相属水, 南斗司爵之星, 为福善, 化气曰印, 是为官禄文星, 佐帝之位. 若人命逢之, 丰厚从实, 至诚无妄, 言语端实, 事不虚为, 见难则恻隐之心, 见人有抱不平之气. 官禄得之, 则显荣. 帝座合之, 则争权. 能佐日月之祥, 兼化廉贞之恶. 身命得之而荣耀, 子息得之而续昌, 十二宫中皆为祥福, 不随恶而变志, 不因煞而改移, 限步逢之, 富不可量. 此星若临生旺之乡, 虽不逢帝座, 若得左右, 则助其威权, 或居闲弱之地, 也作贵论, 二限逢之富贵.

问: 天梁星所主若何?

答: 天梁属土, 南斗司寿之星也, 化气为荫, 福寿, 乃父母之主, 宰生杀之权, 於人则性情磊落, 於相貌则厚重温谦, 循直无私, 临事果决, 荫於身命, 福及子孙. 遇昌曲於财宫, 逢太阳於福德, 三合乃万全声名, 显於王室, 职位临於风宪. 若逢耗曜, 更会天机, 宜僧道清闲, 亦受王家制诰. 会贪狼同度, 而乱礼乱家. 居奴仆, 疾厄, 相貌作丰馀之论. 见廉刑忌必无灾克之凶, 若遇火铃刑暗, 亦无征战之扰. 太岁冲而为福, 白虎临而无灾, 奏书何合则有意外之荣, 青龙动则有文书之喜, 小耗大耗交遇, 所做无成;病符官符相侵不为灾论. 女命此星入庙, 旺夫益子, 昌曲左右扶持, 封赠荣华;羊陀火忌冲破, 刑克招非, 廉而不洁, 僧道宜之.

歌曰:

天梁原属土

南斗最吉星

化荫名延寿

父母宫主星

田宅兄弟内

得之福自生

形神自持重

心性更和平

生来无灾患

文章有声名

六亲更和睦

仕宦居王庭

巨门若相会

劳碌历艰辛

若逢天机照

僧道享山林

二星在辰戌

福寿不须论 问: 七杀星所主若何?

答: 七杀属金, 南斗之大杀, 第五之星也. 遇紫微则化权降福;遇火铃则为煞长威;遇凶曜於生乡, 定居屠宰;会昌曲於要地, 情性顽嚣, 身杀逢凶於要地, 命杀逢凶於三方, 七杀并小限, 定主阵亡. 会巨日於帝旺及空亡之地, 刑法不轻, 爵禄凌散. 二限会身命, 煞三合对冲, 虽禄无力. 秘云: 七杀居陷地, 沉吟福不生是也. 二主值之, 定历艰辛, 二限逢之遭殃破财. 遇帝旺而可解, 遭流煞而愈凶. 守身命, 作事进退, 喜怒不常. 左右, 昌曲, 天府入庙拱照, 掌生杀之权, 富贵出众. 若四煞忌星冲破, 巧艺平常, 陷地残疾. 女命旺地, 财权服众, 志过丈夫, 四煞冲破, 刑克不洁, 僧道宜之, 若煞凑, 飘荡流移还俗. 七杀属火金, 乃斗中之上将, 实成败之孤辰, 在斗司斗柄, 主於风宪, 其威作金之灵, 其性若清凉之状, 主於数则宜僧道, 主於身定历艰辛, 在命宫, 若限不扶夭折;在官禄得地, 化祸为祥;在子息而子息孤单;居夫妇而鸳衾半冷;会刑囚於田宅父母, 刑伤父母, 产业难留;逢刑忌煞於迁移疾厄, 终身残疾, 纵使一身孤独, 也应寿年不长. 与囚於身命, 折股伤股, 又主痨伤. 会囚耗於迁移, 死于道路. 若临陷弱之宫, 为残较减, 若值正旺之宫, 作祸忧深.

歌曰:

七杀寅申子午宫

四夷拱手服英雄

◇钺左右昌曲会

权禄名高食万锺

杀居陷地不堪言

凶祸犹如抱虎眠

若是杀强无制伏

少年恶死到黄泉

问: 破军星所主若何?

答: 破军属水, 北斗天关第七之星, 司夫妻, 子息, 奴仆之神. 在天为煞气, 在数为耗星, 故化气为耗. 主人凶暴狡诈, 性刚寡合, 视六亲如寇仇, 处骨肉无仁义. 六癸六甲生人合格, 主富贵. 陷地加煞冲破, 巧艺残疾, 不守祖业, 僧道宜之. 女人冲破, 淫荡无耻. 此星居紫微, 则失威权;逢天府, 则作奸伪;会天机, 则鼠窃狗偷;与廉贞火铃同度, 则决起官非;与巨门同度, 则口舌斗争;与刑忌同度, 则终身残疾;与武曲入财, 则东倾西败;与文昌守命, 则一生贫士. 遇诸凶结党, 破败;遇陷地, 其祸不轻. 惟天梁可制其恶, 天禄可解其凶, 若逢流煞交并, 家业落空. 与文曲入於水域, 残疾离乡;与文昌入於震宫, 遇吉可贵;若女命逢之, 无媒自嫁. 凡坐人身命, 居子午, 贪狼七杀相拱, 则威震华夷. 或与武曲同居巳亥, 贪狼拱合, 亦居台馈, 但看恶星何如. 庚癸生人入格, 到老亦不全美. 在身命陷地, 弃祖离宗;在兄弟, 骨肉参商;在夫妻不正, 主婚姻进退;在子息, 先损後成;在财帛, 如汤浇雪;在疾厄, 致 赢之疾;在迁移, 奔走无方;在奴仆, 怨谤逃亡;在官禄, 清贫;在田宅, 陷地破荡;在福德, 多灾;在父母, 破相.

问: 左辅所主若何?

答: 左辅帝极主宰之星, 其象属土, 身命诸宫降福. 主人形貌敦厚, 慷慨风流, 紫府禄权贪武三合冲照, 主文武大贵. 火忌冲破, 虽富贵不久. 僧道清闲, 女人温厚贤慧, 旺地封赠, 火忌冲破, 以中局断之.

问: 右弼所主若何?

答: 右弼帝极主宰之星, 其象属水, 守人身命, 文墨精通. 紫府吉星同垣, 财官双美, 文武双全. 羊陀火忌冲破, 下局断之. 女人贤良有志, 女中尧舜. 四煞冲破, 不为下贱, 僧道清闲.

歌曰:

左辅原属土

右弼水为根

失君为无用

三合宜见君

若在紫微位

爵禄不须论

若在夫妻位

主人定二婚

又曰:

若与廉贞并

恶贱遭钳髡

辅弼为上相

辅佐紫微星

喜居日月侧

文人遇禹门

倘居闲位上

无爵更无名

妻宫遇此宿

决定两妻成

若与刑囚处

遭伤作盗贼

问: 文昌星所主若何?

答: 文昌属金, 南斗第六之星也. 守人身命, 主幽闲儒雅, 清秀◇梧, 博闻广记, 机变异常, 一举成名, 披绯衣紫, 福寿双全. 旺巳宫, 喜居辰午兼寅卯位, 眉目分明, 相貌清奇, 於金水人, 先难後易, 中晚有声名, 太阳荫禄聚, 胪传第一名.

问: 文曲星所主若何?

答: 文曲属水, 北斗第四星也. 主科甲文章之宿, 与文昌同协, 吉数最为祥. 在身命, 作科第之客, 桃花浪暖, 一跃龙门. 居巳酉丑宫, 居侯伯;武贪三合同垣, 将相之格, 文昌遇合亦然. 若陷午戌之地, 巨门羊陀冲破, 丧命夭年, 水火惊险. 居亥卯未旺地, 与天梁天相会, 聪明博学, 只宜僧道. 若女命值之, 清秀聪明主贵, 又逢水性, 又主淫逸. 於官禄, 面君颜而执政;单居身命, 更凶曜, 亦作无名舌辩之徒. 与廉贞共处, 必作公吏官;身与太阴同行, 定系九流术士. 怕逢破军, 恐临水以生灾;嫌遇贪狼, 莅政事而颠倒. 逢七杀刑忌囚及诸恶曜, 诈伪莫逃. 逢巨门共其度, 和而丧志. 女命不宜逢, 水性杨花. 忌入土宫, 限临蹭蹬, 若禄存化禄来躔, 不可以为凶论.

问: 流年昌曲若何?

答: 命逢流年昌曲, 为科名科甲, 大小二限逢之, 三合拱照, 太阳又照流年禄, 小限太岁逢◇钺, 左右, 台座, 并日月科权禄马, 三方拱照, 决然高中无疑. 然非必此数星俱全方为大吉, 但以流年科甲为主. 如命限值之, 其馀吉曜若得二三拱照合, 必高中, 但二星在巳酉得地, 不富即贵, 恐不能耐久矣.

歌曰:

南北昌曲星

数中推第一

身命最为佳

诸吉恐非吉

得居人命上

桃花浪三汲

入仕更无疑

从容要辅弼

只恐恶煞临

火铃羊陀激

若还逢陷地

苗而不秀实

不是公吏辈

九流攻数术

无破宰职权

女人多淫佚

乐居亥子宫

空亡官无益

问: 天◇天钺星所主若何?

答: ◇钺属火, 即天乙贵人, 斗中司科之星, 气象堂堂, 声名耿耿, 廉能清白而有威丁. 在人命坐贵向贵, 或得左右吉聚, 无不富贵. 况二星又为上界和合之神, 若◇临命, 钺于身, 更迭相守, 更遇紫府, 日月, 昌曲, 左右, 权禄相凑, 少年必娶美妻, 若遇大难, 必得贵人扶助, 小人不一, 亦不为凶. 限步巡逢必主女子添喜, 生男责俊雅, 入学功名有成;生女则容貌端庄, 出入超群. 若四十以後逢墓库, 不依此断. 有凶亦不为灾, 居官者, 贤能威武, 声名远播, 僧道享福, 与人和睦, 不为下贱. 女人吉多, 宰辅之妻, 命妇之论. 若加恶煞, 亦为富贵, 但不免私情淫佚之态也.

歌曰:

天乙贵人众所钦

命逢金带福弥深

飞腾名誉人争慕

博雅皆通古与今

◇钺二星限中强

人人遇此广钱粮

官吏逢之发财福

当年必定见君王

问: 擎羊星所主若何?

答: 羊刃北斗之助星, 守身命, 性粗, 行暴, 孤单则喜, 处众则视亲为疏, 翻恩为怨. 入庙性刚果决, 机谋好勇, 主权贵. 北方生人为福, 四墓生人不忌. 居卯酉作祸兴殃, 刑克大甚. 六甲六戌生人必有凶祸, 纵富贵不久, 亦不善终, 九流工艺辛勤. 加火忌劫空冲破, 残疾离祖, 刑克六亲, 女人入庙加吉, 上局, 四煞冲破刑克, 下局.

问: 陀罗星所主若何?

答: 陀罗北斗之助星, 守身命心行不正, 暗泪长流, 性刚威猛, 作事进退, 横成横败, 飘荡不定. 与贪狼同度, 因酒色以成痨;与火铃同宫, 定疥疫之不死;居疾厄, 暗疾缠绵. 辰戌丑未生人为福, 在庙, 财官论. 文人不耐久, 武人横发高迁. 若陷地加煞, 刑克招凶, 二姓延生, 女人刑克下贱.

问: 羊陀所主若何?

答: 羊陀乃斗前二使, 在天司引奏, 在数主凶危, 临父母田宅兄弟三宫, 三合临於身命, 见昌曲主有暗痣, 见男女俱克, 逢日月损目, 守桃花因色伤身.

歌曰:

刑与暗同行

暗疾刑六亲

火铃遇凶伴

只宜道与僧

权刑囚合杀

疾病灾厄侵

贪耗流年聚

面上刺痕新

限逢若逢此

横祸血刃生

又曰:

羊陀夭寿杀人遇为扫星

君子防恐惧小人遭凌刑

遇耗决乞求只宜林木人

二限倘来犯不时灾祸侵

问: 火星所主若何?

答: 火星大杀将, 南斗号杀神, 若坐身命位, 诸宫不可临, 性气亦沉毒, 刚强出众人, 毛发多异类, 唇齿有伤痕, 更同羊陀会, 襁褓必灾 , 过房出外养, 二姓可延生, 此星东南利, 不利西北人. 若得贪狼会, 旺地贵无伦, 封侯居上将, 勋业著边庭. 三方无煞破, 中年後始兴, 僧道多飘荡, 不守规戒心, 女人旺地洁, 陷地主邪淫, 刑夫又克子, 下贱劳碌人.

问: 铃星所主若何?

答: 大杀铃星将, 南斗为从神, 值人身命者, 性格亦沉吟, 形貌多异类, 威势有声名, 若与贪狼会, 指日立边庭, 庙地财官贵, 陷地主贫穷, 羊陀若相凑, 其刑大不清, 孤单并弃祖, 残伤带疾人. 僧道多飘荡, 还俗定无伦, 女人无吉曜, 刑克少六亲, 终身不贞洁, 寿夭仍困贫, 此星大杀将, 其恶不可禁, 一生有凶祸, 聚实为虚情, 七杀主阵亡, 破军财屋倾, 廉宿羊刑会, 却宜主刀兵, 或遇贪狼宿, 官禄亦不宁, 若逢居庙旺, 富贵不可论.

问: 羊陀火铃所主若何?

答: 铃火陀罗金, 擎羊刑忌诀: 一名马扫星, 又名短夭杀, 君子失其权, 小人犯刑法, 孤独克六亲, 灾祸当不歇, 腰足唇齿伤, 劳禄多蹇剥, 破相又劳心, 乞丐填沟壑, 武曲并贪狼, 一世招凶恶, 疾厄若逢之, 四时不离药, 只宜山寺僧, 金谷常安乐.

问: 地劫星所主若何?

答: 地劫星乃劫杀之神, 守身命, 作事疏狂, 不行正道. 二限逢之, 会紫府左右◇钺相助, 亦防损失. 若四煞空劫殇使巡逢, 财散人亡. 女人逢之, 身怀六甲, 须防产厄.

问: 地空星所主若何?

答: 地空乃空亡之神, 守身命, 作事进退, 成败多端, 若太岁二限逢之, 无吉曜守照, 灾悔多端, 主出家, 入庙则吉.

问: 地空地劫星所主若何?

答: 劫空二星守命, 遇吉则吉, 遇凶则凶, 加四煞冲照, 轻者下贱, 重者六畜之命, 僧道不正, 女子婢妾, 刑克孤独, 大 二星俱不宜见, 定主破财, 二限逢之必凶.

歌曰:

劫空为害最愁人

才智英雄误一生

只好为僧并学术

堆金积玉也须贫

问: 禄存星所主若何?

答: 禄存属土, 北斗第三司爵真人之星也. 主人贵爵, 掌人寿基, 帝相扶之施权, 日月得之增辉, 天府武曲为厥职, 天梁天同共其祥. 十二宫惟身命田宅财帛为紧, 主富, 居迁移则佳. 与帝星守官禄, 宜子孙於爵秩. 若独坐命, 而无吉化, 乃看财奴耳. 逢吉逞其权, 遇恶败其迹, 最嫌落於陷空, 不能为福, 更凑火铃空劫, 巧艺安身, 盖禄爵当得势而享之. 守身命, 主人慈厚信直, 通文济楚. 女人清淑机巧, 能干能为, 有君子之致. 紫府廉同会合, 作封赠上局. 大抵此星诸宫降福消灾, 然禄存不居四墓之地, 者盖以辰戌为◇罡, 丑未为贵人, 故禄元避之, 良有以也.

歌曰:

北斗禄存星

数中为上局

守值身命内

不贵多金玉

此为迪吉星

亦可登仕路

文人有声名

武人有厚禄

常庶发横财

僧道亦主福

官吏若逢之

断然食天禄

又曰:

来禄拱贵并化禄

金 重逢金满屋

不惟方丈比诸侯

一食万锺犹未足

禄存对象守迁移

三合禄之利禄宜

得逢遐迩人钦敬

的然白手起家基

问: 天马星所主若何?

答: 天马上界驿马之星也, 诸宫合有制化, 如身命临之, 谓之驿马, 喜禄存紫府昌曲守照为吉. 如大小二限临之, 更遇禄存紫府流昌必利此星. 有制化者, 如禄存同宫, 谓之禄马交驰. 又曰紫府同宫, 谓之扶 马, 主劳. 刑煞同宫, 谓之负尸马. 火星同宫, 谓之战马. 日月同宫, 谓之雄马. 与空亡同宫, 谓之死亡马. 居绝地, 谓之死马. 遇陀罗, 谓之折足马. 俱主灾病, 流年值之依此断.

问: 天刑星所主若何?

答: 天刑守身命, 不为僧道定主孤刑, 不贫则夭, 父母兄弟不得全, 二限逢之主出家, 官事牢狱失败, 入庙则吉.

歌曰:

天刑未必是凶星

入庙名为天喜神

昌曲吉星来凑合

定然献策到王庭

刑居寅上并酉戌

更临卯位自光明

必遇文星成大业

掌握边疆百万兵

三不子兮号天刑

为僧为道是孤身

天哭二星皆同到

终是难逃有疾人

问: 天姚星所主若何?

答: 天姚属水, 守身命, 心性阴毒, 作事多疑, 好美颜色, 风流多婢, 又主淫佚. 入庙旺, 主富贵多奴;居亥, 有财有学. 会恶星, 破家败业, 因色犯刑, 三合重逢, 少年夭折. 若临限, 不用媒妁, 招手成亲. 或吉星加紫, 刚柔相济, 主风流;加红鸾愈淫, 刑刃主夭.

歌曰:

天姚居戌卯酉游

更入双鱼一并求

福厚生成耽酒色

无灾无祸度春秋

天姚星与败星同

不曾安逸在宫中

如身偶尔值天姚

恋色贪花性帚凶

此星若居生旺地

位登极品亦风骚

问: 红鸾星所主若何?

答: 红鸾临身命, 主得吉庆之事, 男招美妻, 女招贵夫, 入庙则吉, 失陷则凶.

歌曰:

红鸾星最喜

婚配有良缘

更喜辰丑地

富贵永绵绵

财货十分美

貌美事光妍

福德同身命

超群众所贤

更有流年论

其星依此安

二星值此宿

喜事定然来

问: 化禄星所主若何?

答: 禄为福德之神, 守身命官禄之位, 科权禄拱, 必作柱石之臣. 小限逢之, 主进财之喜, 大限十年吉庆. 恶曜来临, 并陀羊火忌冲照, 亦不为害. 妇人吉凑, 作命妇. 二限逢之, 内外威严;煞冲平常.

问: 化权星所主若何?

答: 化权者, 掌判生杀之神, 守人身命, 科禄相逢, 出将入相;科权相逢, 文章冠世, 亦且古怪, 主人钦仰. 小限相逢, 无有不吉, 大限十年必遂亨通. 如逢羊陀耗使劫空, 听谗贻累, 官灾贬谪. 女人得之, 内外称意, 可作命妇, 僧道掌山林, 有师号.

问: 化科星主若何?

答: 科者, 上界应试主掌文墨之星. 守身命, 权禄相逢, 宰臣之贵, 如逢恶曜, 亦为文章秀士, 可作群英师范. 女命吉拱, 主贵封赠, 虽四煞冲破, 亦为富贵, 与科星拱冲同论.

问: 化忌星所主若何?

答: 化忌为多管之神, 守身命, 一生不顺, 小限逢之, 一年不足, 大限逢之, 十年悔吝. 二限太岁交临, 断然蹭蹬. 文人不耐, 久武人纵有官灾, 口舌不妨. 虽商贾艺人, 处处不宜. 如会紫府昌曲左右科权禄与忌同, 富贵. 兼四煞共处, 即系发不住财, 禄主躔於陷地;苗而不秀, 科星陷於凶乡是也. 如单逢四煞耗使劫空, 主奔波带疾, 僧道流移还俗. 女人一生贫夭. 或太阳在寅卯辰巳化忌, 太阴在酉戌亥子化忌反为福论. 其馀诸星化忌, 各审五行不同, 如廉贞在亥化忌, 是为火入水乡, 又逢水命, 入忌不为害.

问: 太岁所主若何?

答: 太岁为当年岁之君, 水之精也. 与众星不睦, 遇紫府左右昌曲◇钺扶持, 灾少亦防六畜之灾. 遇四煞耗使, 财散人亡, 女人防灾厄, 此星喜守迁移财帛官禄三方, 又喜紫府左右, 机梁日月, 入庙则吉, 陷加煞则凶.

歌曰:

太岁当头坐

诸神不敢当

任是铁罗汉

也吃皱眉汤

逢凶偏作恶

年辰遇必殃

若遇科权禄

横发不寻常

忌宿临其内

夹限必身亡

更有流年论

重逢限不良

若还临命限

灾殃有刑伤

更值官符宿

未免犯官防

若遇吉星凑

方可免灾殃

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh vấn đáp

Bản dịch:

Vấn: Tử vi sở chủ như thế nào?

Đáp: Tử vi thuộc đất, là trung thiên Tinh tôn sư, là đế, chủ tạo hóa chức vụ trọng yếu, nhân sinh chủ tể, trượng ngũ hành có vạn vật, dĩ mạng người hơi bị đứng nghiêm sổ an Tinh triền, các cây sở tư, chỗ năm sổ nội, thường chưởng tước lộc, nhiều cung bắt hàng phục, năng lực tiêu bách ác. Cần phải khán ba máy, đắp tử vi thủ mệnh là trung thai, tiền một vị là lên đài, hậu một vị là xuống đài, câu khán ở miếu vượng của hương phủ? Có gì cát hung ngôi sao thủ chiếu, như miếu vượng hóa cát quá mức hay, hãm vừa Hóa kị quá mức hung, cát hạn không đẹp, hung hãm thì hung cũng. Ưa giúp đỡ hơi bị tướng tá, thiên tướng xương khúc hơi bị bộ từ, ◇ việt hơi bị truyền lệnh, nhật nguyệt hơi bị phân tư, lộc tồn là việc chính tước của tư, Thiên phủ là thảng giấu đứng đầu, kỳ uy năng giáng thất sát, chế hỏa linh. Nhân thân mệnh nếu giá trị lộc tồn cung, lại được nhật nguyệt tam hợp tương chiếu, đắt không thể nói. Vô giúp đỡ đồng hành, thì là cô quân, tuy đẹp bất túc, canh và nhiều sát đồng cung, hoặc nhiều sát hội chiếu, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá bất thiện, bình sinh ác tích. Và tù ở chung, vô tả hữu tướng tá, định vì quan lại nhỏ, như rơi tật ách, huynh đệ, nô bộc, tướng mạo tứ hãm cung, chủ nhân lao lực, làm việc phải không, mặc dù được tương trợ, cũng không là phúc. Canh nên tường cung nào độ, ứng với cứu Tinh triền của luận. Nếu cư thân mệnh quan lộc tam cung, tối yếu tả hữu thủ vệ, thiên tướng lộc mã cùng bôn ba, không thất bại vong, canh tọa sinh vượng người, có thể là đắt luận. Nếu tả hữu vây quanh chiếu, cũng tác đắt luận. Như ◇ việt tam hợp, Tinh hội ngôi sao may mắn, thì ở ba máy bát tọa vậy. Đế hội văn khúc vây quanh chiếu, tái được mỹ hạn đến đỡ, tất văn chức của chọn. Đế giáng thất sát vì quyền, có ngôi sao may mắn tới, đế tướng tức giận, nhiều cát mặn tập, tác võ quan cách. Tài bạch điền trạch tả hữu bảo vệ xung quanh, canh và mặt trăng vũ khúc đồng cung, chẳng phân biệt được ác hạn, tất là tài phú của quan. Vũ khúc lộc tồn đồng cung, trúng mục tiêu càng kỳ lạ. Nam nữ cung được tá cát tường, chủ sinh quý tử, nếu độc thủ vô tướng tá, là cô quân, thì tử bần tuổi già cô đơn vậy. Thê thiếp cung hội cát, nam nữ chủ đắt phu phụ, cũng yếu vô phá. Thiên di tuy là cường cung, càng phải tướng tá, ngôi sao may mắn chiếu mệnh, thì nhân nhân của đắt. Phúc đức nam đi hãm địa, nữ tuyệt vời nhạc, phùng cát thì cát, phùng hung thì hung.

Ca viết:

Tử vi nguyên thuộc đất

Cung Quan lộc chủ tinh

Có tướng là hữu dụng

Vô tướng là cô quân

Nhiều cung giai giáng phúc

Phùng hung phúc tự thân

Văn xương phát khoa bảng

Văn khúc thụ hoàng ân

Tăng đạo hữu sư hào

Vui sướng độ xuân thu

Chúng tinh giai vây quanh chiếu

Là lại hiệp công bình

Nữ nhân hội đế tọa

Gặp cát sự quý nhân

Nếu và đào hoa hội

Phiêu đãng rơi phong trần

Kình dương hỏa linh tụ

Ăn trộm cẩu thâu đàn

Tam phương có cát vây quanh

Phương tác quý nhân bình

Nếu hoàn vô giúp đỡ

Nhiều ác cộng ẩm lăng

Đế là vô nói chủ

Khảo cứu phải nhân

Nhị hạn nếu gặp đế

Không khí vui mừng tự nhiên tân

Vấn: Thiên cơ sở chủ thế nào?

Đáp: Thiên cơ thuộc mộc, là sao Nam Đẩu ích trù của thiện Tinh cũng. Hóa khí viết [ thiện ], được địa hợp hành trình sự, mổ nhiều Tinh của thuận nghịch, định số sinh mạng người, phùng nhiều cát mặn tập, thì ưa vạn việc thiện. Chuyên cần sinh lễ Phật, kính sinh lục thân, vụ lợi lâm tuyền, nên là tăng nói. Vô ác ngược bất nhân chi tâm, có linh thay đổi cơ mưu của chí, uyên cá xét kiến, làm việc có cách. Nữ mệnh phùng của là phúc địa, phùng cát là cát, gặp hung là hung. Hoặc thủ sinh thân, canh phùng thiên cơ, tất có cao nghệ tùy thân, tập người tường của.

Ca viết:

Thiên cơ huynh đệ chủ

Sao Nam Đẩu chính diệu Tinh

Làm việc có thao hơi

Bản tính cao minh nhất

Sở là tốt nhất thượng

Cũng tái sinh quần anh

Hội cát chủ hưởng phúc

Nhập cách cư hàn lâm

Cự môn đồng nhất vị

Quan võ áp nhà chức trách nơi biên giới

Cũng yếu quyền phùng sát

Lại vừa lập công danh

Thiên lương Tinh đồng vị

Định làm nói và tăng

Nữ nhân nếu phùng đến đây

Tính xảo tất dâm bôn

Thiên đồng gặp xương khúc

Tụ vây quanh chủ hoa quang vinh

Thìn tuất tử ngọ địa

Nhập miếu có công danh

Nếu ở dần mão thìn

Thất sát tịnh phá quân

Huyết quang tai bất trắc

Dương đà cập hỏa linh

Nếu và nhiều sát hội

Tai hoạ có sợ bóng sợ gió

Vũ ám liêm phá hội

Lưỡng con mắt ít quang minh

Nhị hạn lâm đến đây ở lại

Sự tất có thay đổi

Vấn: Thái dương sở chủ như thế nào?

Đáp: Thái dương tinh thuộc hỏa, nhật của tinh cũng. Là tạo hóa của biểu đinh, hoặc vấn của công hạm, sử dụng thiên lịch độ, luân chuyển vô cùng. Ở sổ chủ nhân rõ ràng, phúc ứng với tư đắt, là vũ là văn, ưa giúp đỡ là tướng, lộc tồn cao tước. Mặt trăng tướng sinh, nhiều cát tập thì giáng trinh tường, chỗ lòng dạ hiểm độc thì phí sức lực. Nếu tùy thân mệnh trong, cư sinh miếu nhạc nơi, số lượng trung của tới diệu, là quan lộc của đầu mối then chốt. Hóa lộc hóa đắt tốt nhất nên, ở quan lộc, nam viết văn Tinh, nữ vi phu chủ. Ở dần mão thìn tị hơi bị thăng điện, ở ngọ hơi bị nhập miếu, là đại phú đắt cũng. Vị thân là thiên viên, làm việc tiên chuyên cần rồi sau đó lại. Dậu là tây một, đắt mà không hiển, tú mà không thực. Nếu ở tuất hợi tí xấu hãm cung, cũng không ánh sáng huy nơi. Canh phùng tù ám phá quân, suốt đời lao lực, y lộc có khiếm. Như kị ở lại hãm tự có thương, cùng người khó hoà hợp, động thị phi, nữ nhân phùng của, phu danh bất lợi, gặp hao tổn thì phi lễ thành hôn. Nếu gặp nhiều cát và lộc tồn đồng cung, mặc dù chủ tài bạch, kẻ khác không rảnh rang. Nếu gặp lệnh địa tả hữu mặt trăng đồng cung, đều vì đại quý. Hỏa linh hình kị phùng của, thì tiên khắc phụ. Thân mệnh lộc quan nếu phùng nhiều cát vây quanh chiếu, rất có mặt trăng cùng chiếu, thì phú quý toàn bộ mỹ. Nếu cung tài bạch sinh vượng địa, hội nhiều ngôi sao may mắn tương trợ, không vì cự môn cùng triền, kỳ phú quý miên xa. Nếu hãm địa phùng giết, suốt đời may mắn không hẹn. Cư điền trạch, được tổ phụ ấm trạch, nếu phùng kiếp sát lưu sát, tuổi quân bạch hổ giao tới, thì khắc phụ mẫu vậy. Nam nữ cung, có ánh sáng huy người xương, có hình giết, mặc dù thành bại tổn hại. Canh dĩ thân sổ hợp của, họa phúc vô soa. Nô bộc yếu cung, nếu thân cư của phùng cát, thì có thể ở quý nhân môn hạ khách, bằng không công khanh đầy tớ. Phu thê cũng hãm cung, nam phùng nhiều cát tụ, có thể nhân thê được đắt, hạn địa gia sát, thương thê không cát. Nam nữ bát tọa có cát, quyền bính không nhỏ, nếu tả hữu nhiều cát giai chiếu, khổ nhị hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui. Nếu hạn không đến, không thể tam hợp nghị luận, chỉ ứng với đào ngũ. Nữ mệnh phùng của, hạn tới cũng có thể an hưởng. Và linh hình kị tập hạn, phòng hiện nay của ưu, tiên khắc phụ. Và hình giết tụ hạn, có thương tích quan của ưu. Và dương đà tụ, thì có tật bệnh. Và hỏa linh hợp, kỳ khổ sở không ít, thôi tới đến đây, họa phúc như vậy. Cung thiên di kỳ phúc và thân mệnh bất đồng, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia, hạn bộ phùng của, quyết yếu động dời. Nữ mệnh phùng của, thua cung phúc đức, có tướng tá phu, chiêu hiền phu cách. Tướng mạo cung nam tử độc canh phụ Tinh, phụ Tinh có huy thì cát, vô huy khắc phụ.

Ca viết:

Thái dương nguyên thuộc hỏa

Chính chủ quan lộc Tinh

Nếu cư thân mệnh vị

Bản tính thông minh nhất

Từ ái lượng rộng thùng thình

Phúc Thọ hưởng xa linh

Nếu và mặt trăng hội

Đột nhiên phát đắt vô luân

Có chiếu sáng thân mệnh

Bình bộ nhập Kim Môn

Cự môn bất tương phạm

Thăng điện thừa quân dạ

Thiên viên phùng ám độ

Nghèo hèn không thể nói

Nam nhân tất khắc phụ

Nữ mệnh phu không được đầy đủ

Hỏa linh phùng nhược định

Dương đà mắt hôn

Nhị hạn nếu giá trị đến đây

Nhất định mại điền viên

Vấn: Sao Vũ khúc sở chủ như thế nào?

Đáp: Vũ khúc thuộc kim, bắc đẩu của thứ sáu Tinh cũng. Là cung tài bạch chủ tài, cùng trời cùng có thọ, tư sinh Kho tiền, bị quản chế kỳ uy quyền nhập 12 cung, phân kỳ lâm địa có miếu, vượng, hãm cung. Ưa lộc tồn mà cùng chính sự, mặt trăng là tá quyền, Thiên phủ thiên lương là tá hai sao, điền trạch tài bạch là chuyên tư chỗ, chủ cự phú, có thai có nộ, có thể phúc có thể tai. Nếu hao tổn tù hội ở chấn cung, tất là phá tổ yểm lưu hạng người. Và lộc mã cùng bôn ba, phát tài sinh xa quận. Tham lang cùng độ, bủn xỉn sinh nhân, tài thường hoành phát. Nếu thất sát hội ở hỏa cung, quyết nhân thê tài mà làm giàu. Và phá quân đồng vị, tài tới tay mà thành khoảng không. Canh lâm nhị hạn trong, định chủ thị phi rắc rối. Nếu sống một mình nhị hạn nơi, phát tài không nhẹ. Hoặc ngồi mệnh, chủ tài cự phú, là tài nhập tài hương là miếu địa. Và thời tiết và thời vụ ấm phúc đồng hương, tam hợp kiến của, tất tác lương đống của khách, và đào hoa đồng cung, gặp ấm tài đương hoành phát. Giá trị không vong, nhân sắc phá gia. Và nhật nguyệt, canh được quan Tinh chủ chiếu, nên sinh Thiên phủ an thân, không thích hợp bị quản chế sinh liêm trinh, và phá quân cùng độ, phá tổ tang gia, mà chết thân lao lực, nhất định không làm nổi. Thiên đắt đồng cung được địa, tác tài phú của cung. Và thất sát kình dương gặp gỡ, tất hình mà chết. Sống cu ky một mình cung thân, nhất định phải tổ nghiệp. Và đại hao ở chung, phá đãng gia sản. Nhiều hung mà tác họa, cát tập dĩ thành tường. Tiểu hạn nếu phùng hao tổn giết mà nhạ quan phi, thái tuế hoặc xung sinh vượng địa, hoành phát của năm. Liêm trinh phùng hao tổn diệu, là hôn ước của tụng. Nam nữ tức giận mà vô hãm, được nam nữ lực, bị quản chế không cát. Thê thiếp tụ cát, nhân thê được tài, gặp hung, nhân thê khứ sinh. Lâm hãm địa định gặp nạn lược, đại hao của cải. Và phá quân vào nước lãng, vừa giá trị thủy sinh mộc phát sinh Trường Giang và Hoàng Hà, thì nguy ách tai hoạ không nhẹ. Cung Quan lộc gặp cát diệu, là tài phú của chức, gặp tham lang là tham ô của quan, hung cư sinh hỏa vượng của hương, hạn đáo từ quan tá chức. Tham lang hội thì niên thiếu bất lợi, cái gọi là vũ khúc thủ mệnh phúc phi khinh, tham lang không phát người thiếu niên là cũng. Miếu nhạc đào hoa cùng thủ, lợi kỷ tổn hại nhân. Thất sát Hỏa Tinh đồng cung, nhân tài bị cướp. Gặp dương đà thì cô khắc, gặp phá quân khó quý hiển, sống cu ky một mình nhị hạn khả dã. Nếu và phá quân đồng vị, canh lâm nhị hạn trong, định chủ thị phi rắc rối, đắp vũ khúc thủ mệnh, chủ nhân kiên cường quả đoán. Giáp kỷ sinh ra phúc hậu, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)), canh được tham hỏa xung chiếu, định vì đắt cách. Ưa mà bắc sinh ra, đông nam sinh ra bình thường, không tuân thủ tổ nghiệp. Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên niên, nữ nhân cát đa số phu nhân, gia sát phá tan cô khắc.

Vấn: Thiên đồng sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên đồng thuộc thủy, sao Nam Đẩu tư phúc chi thần, là cung phúc đức đứng đầu tể, hậu nói: Hóa phúc mừng nhất gặp cát diệu trợ giúp phúc thiêm tường, thái độ làm người liêm khiết, bẩm mạo thanh kỳ, hữu cơ mưu vô cang kích, không sợ thất sát xâm chiếm, bất úy nhiều sát cùng triền. Hạn nếu phùng của, suốt đời được địa, mười hai cung trung giai viết phúc, vô phá định vì tường. Thiên đồng sao Nam Đẩu ích đoán bảo sinh ngôi sao, hóa lộc là thiện, phùng cát là tường, thân mệnh giá trị của, chủ thái độ làm người khiêm tốn, bản tính ôn hòa, tâm từ thẳng, viết văn tinh thông, có kỳ chí vô hung kích, bất kị thất sát xâm chiếm, bất úy nhiều hung cùng độ, mười hai cung trung đều vì phúc luận, gặp tả hữu xương lương đắt hiển, ưa nhâm ất sinh ra, tị hợi được địa, không thích hợp lục canh sinh ra, cư dậu địa chung thân không tuân thủ, hội Tứ Sát cư tị hợi là hãm, tàn tật cô khắc. Nữ nhân phùng sát phá tan, hình phu khắc tử; lương nguyệt phá tan, hợp tác nhà kề, tăng nói nên của, chủ hưởng phúc.

Vấn: Liêm trinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Liêm trinh thuộc hỏa, bắc đẩu đệ ngũ Tinh cũng, ở đấu tư phẩm chức, ở sổ làm quan quyền. Không lâm miếu vượng của cung, canh phạm quan phù rắc rối, hậu hóa thành tù, tác họa tác hại, xúc của mà không có thể mổ, gặp là mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không thích lễ nghĩa; gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc; gặp thất sát thì hiển võ công. Ở quan lộc làm quan Tinh, và tù kị cùng, chủ lao lực. Trong người mệnh là thứ đào hoa, cư mười hai cung thì đánh bạc mê hoa mà gây nên tranh tụng, và cự môn giao sinh hắn chỗ, còn lại là phi tịnh khởi. Và quan phù phùng tài Tinh hợp hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng, gặp hình kị mủ máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát, hội vũ khúc sinh hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu. Cùng đại hao cư hãm địa, phòng đầu sông tự ải của ưu. Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đi, tai mà không miễn, hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhương. Chích nên quan lộc thân mệnh vị, gặp cát thì phúc ứng với, phùng hung thì không từ, nếu chỗ tha cung, họa phúc nên tường.

Ca viết:

Liêm tham tị hợi cung

Gặp cát phúc doanh phong

Ứng với quá ba mươi tuổi hậu

Cần phải phòng bất thiện chung

Vấn: Thiên phủ sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên phủ thuộc đất, sao Nam Đẩu chủ lệnh Tinh cũng. Là tài bạch đứng đầu tể, ở đấu tư phúc quyền họa của ở lại, ở sổ thì chấp chưởng tài bạch điền trạch y lộc chi thần. Là đế của phó quan, kỳ tướng mạo thì thanh tú tuấn nhã, kỳ bản tính thì đoan trang tao nhã ôn lương. Mặt trăng văn xương văn khúc tả hữu, tất trúng cao thứ, phùng lộc vũ khúc, thì có rất nhiều của thực. Dĩ điền trạch tài bạch là miếu nhạc, dĩ nô bộc tướng mạo tật ách là hãm cung. Thân minh phùng của mà được tương trợ, chủ phu thê con nối dõi không thiếu, nếu cát tập là phú quý của cơ, định làm quang vinh xương của luận. Nếu giá trị khoảng không hương cô lập, bất khả cùng luận. Hội tử vi khoa quyền lộc, phú quý song toàn.

Ca viết:

Thiên phủ là lộc kho

Nhập mệnh cuối cùng phú

Vạn khoảnh đưa điền trang

Gia tư vô luận sổ

Nữ mệnh tọa hương

Nam nhân thực thiên lộc

Đến đây là phúc ngôi sao may mắn

Khắp nơi đều bị đủ

Vấn: Thái âm tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Mặt trăng là thủy của tinh, là điền trạch chủ hóa phú, và nhật là phối, là trời đinh biểu, thượng huyền hạ huyền của sử dụng, hoàng đáo hắc, đáo phân thế, thượng hảo khuy, sổ định miếu nhạc, dĩ mão thìn tị ngọ là hãm, dậu tuất hợi tí là được viên, dần là sơ xuất của môn, mão là đông tiềm chỗ. Kỳ vi nhân cũng, thông minh tuấn tú, kỳ bản tính cũng đoan tế hiền lành. Thượng huyền là yếu cơ hội, hạ huyền giảm uy chi luận. Nếu tướng sinh tọa sinh thái dương, nhật ở mão, nguyệt ở dậu, câu là vượng địa, là phú quý của cơ. Ngại cự diệu tới nay triền, phạ dương đà dĩ chiếu độ. Hoặc liêm trinh mà không phạm, và thất sát mà giao xung, chỉ cần phải ý, tất tác thương thân của luận, trừ phi tăng nói trái lại lấy được tường. Nam làm vợ ở lại, cũng tác mẫu Tinh, quyết họa phúc nhất quan trọng hơn, bất khả so le. Mệnh tọa hạn huy của cung, nhiều cát mặn tập, là hưởng phúc được tổ nghiệp của luận. Nếu cư hãm địa, thì rơi yếu vị. Nếu thượng huyền hạ huyền nhưng có thể, không phùng cự môn là gia. Tài bạch là miếu nhạc, vũ khúc lộc tồn cùng hội, canh được tả hữu tướng tá, chủ đại phú. Nếu ở sinh vượng của hương, vô nghỉ vô bại, chỉ mệnh thân yếu không được tụ sử dụng. Như phá quân ở chung, bất năng vượng là phúc, chìm nổi chồng chất, thành bại dị thường. Nếu và hình tù sát hội, chủ tài tán nhân ly, chung thân cô khắc. Huynh đệ nô bộc là hãm cung, điền trạch là nhập miếu, và tả hữu lộc tồn ấm phúc ở chung, thì thừa tổ nghiệp mà thịnh, ở hãm địa, mặc dù cát cũng có hảo khuy, nếu canh ám diệu đã tới, hình Tinh đan xen, sản nghiệp chỉ thương, mẫu cũng chia lìa, sát diệu liêm trinh tụ không lo phạm, lưu sát thái tuế đan xen giai không cát. Nam nữ cung giá trị hình Tinh, có chế thì sống, có khắc thì ngoan. Cung phu thê nam làm vợ tài, nữ thì bất luận, phùng dương cự thì khắc thê, riên chỉ quang huy càng đẹp, canh dĩ thái tuế lưu sát hợp của, phương phán đoán phúc họa. Tật ách phùng đà, tình là con mắt tật, gặp hỏa linh là tai, giá trị thất sát tham lang thì hạt con mắt. Thiên di được cát tụ, thì là thương lữ trung phát tài. Thân nếu phùng của, thì có tùy nương kế bái của nghĩa. Quan lộc được huy là phúc, vô huy vô dụng. Phùng xương khúc thanh cát, thì là đăng đệ của luận. Phúc đức là hãm, tăng nói nên của. Tướng mạo cũng nếu quang huy, phùng hình hội trắng bệch hổ thái tuế, chủ mẫu có tai, thê cũng thận của.

Vấn: Tham lang sở chủ như thế nào?

Đáp: Tham lang bắc đẩu mổ ách chi thần, thuộc thủy, thể thuộc kim, hóa khí là đào hoa, làm tiêu chuẩn, là chủ họa phúc chi thần, ở sổ thì ưa và phóng đãng chỗ, sinh nhân thì thấp bé, chủ kỳ tính thì bộ phận then chốt, tâm đa tính toán, tùy ba trục lãng, thụ ác thiện, định gian trá, man nhân thụ học thần tiên thuật, lại thích cao ngâm, bay bổng sơ cuồng, tác tạo thành chuyết. Nhập nhạc cung sinh cấn vị, kỳ miếu chủ vượng cung, có thể là tường, có thể làm hại. Hội phá quân cũng yêu rượu mê hoa mà chết, cùng lộc tồn ám hao tổn nhân dĩ hư hoa, gặp liêm chính xác thì khiết, kiến thất sát hoặc phối trục dĩ gặp hình, gặp dương đà chủ lậu trĩ bệnh, phùng hình kị hoặc kiến vệt. Nhị hạn làm hại phi khinh. Và thất sát cùng thủ thân mệnh, nữ có thâu hương thái độ, nam có kẻ trộm thân thể, nhiều cát áp bất năng là phúc, nhiều hung tập dũ trường kỳ gian, dĩ sự giấu cơ, hư hoa vô thực, cùng người kết giao sâu người mỏng, mà mỏng người hậu, cho nên nói: Thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang nhập miếu tất là xướng. Nếu thân mệnh và phá quân đồng cung, canh cư thiên mã tam hợp của hương, sinh vượng nơi, nam hảo uống mà đánh bạc tốt bác du đãng, nữ vô mưu mà tự giá, dâm bôn tư thiết, nhẹ thì tùy khách bôn ba, nặng thì du sinh ca kỹ. Nếu và vũ khúc cùng độ, không người siểm nịnh khan tham, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý; và trinh đồng cung, cung đình nhất định gặp hình. Hội sát đồng cung, định vì đồ tể; dương đà đan xen, tất tác phong lưu của quỷ; xương khúc cùng độ, tất trống rỗng mà thiếu thực tế; và thất sát nhật nguyệt cùng triền, nam nữ tà dâm hư hoa; cự môn giao chiến, khẩu thiệt quan phi, nếu phạm đế tọa, liền là người vô ích. Hãm địa phùng sinh, vừa chủ điềm lành, mặc dù gia nghiêng ngửa, cũng phát một thời của tài. Ở cung tài bạch và vũ khúc mặt trăng, thì là dâm dật, chung phi sở lâm. Huynh đệ hãm cung, điền trạch tổ nghiệp phá đãng, sơ phú hậu bần. Nam nữ cần phải ngôi sao, không gặp tuyệt vời. Nô bộc cư sinh miếu nhạc, tất nhân nô bộc phá. Phu thê, nam nữ không được mỹ phu thê. Tật ách và dương hỏa ám đan xen, tửu sắc của bệnh. Thiên di vừa xuống mồ hương, phùng phá quân ám sát, cùng dòng tuổi tác sát điệp tịnh, thì chủ gặp binh, bị kẻ trộm xâm lấn, tham ô tổn hại nhân. Quan lộc phúc đức tướng mạo, xảo ngôn lệnh sắc, sinh tư khả dã.

Vấn: Cự môn sở chủ như thế nào?

Đáp: Cự môn thuộc kim thủy, bắc đẩu đệ nhị Tinh cũng. Âm tinh, hóa khí là ám, ở trên trời tư phẩm vạn vật, ở sổ chưởng thị phi, sinh nhân chủ ám muội, nghi là đa phi, thoái thoái ly khai, lừa gạt thiên địa. Kỳ tính thì mặt là tâm phi, lục thân khó hoà hợp, giao người sơ chết già ác, mười hai cung nếu không có miếu nhạc chiếu đến, nơi là tai, chủ bôn ba lao lực. Thủ tài bạch, hợi tí xấu dần làm hại sảo khinh, thân mệnh phùng của, suốt đời gặp khẩu thiệt của hại; thủ tài bạch thì có tranh luận của ưu; cư huynh đệ thì cốt nhục bất túc; chỗ điền trạch mà đãng bại lưu ly; thủ nô bộc thì hạ giai ám; giá trị thê thiếp chủ sinh cách sừng triền; tật bệnh gặp tù kị, chủ mắt của ưu, canh lâm sát, tất chủ thành tật. Thiên di đa chiêu thị phi, nhập quan lộc thì khổ hình trượng, lâm sinh tướng mạo, bị người khí trịch. Như hội thái dương, cát hung tướng bán; canh phùng thất sát, quyết nhiều sát thương; và tham lang cùng, nhân gian ra phối; phùng đế tọa, thì chế kỳ tính; gặp lộc tồn có thể giải kỳ hư, tả hữu cũng có thể. Giá trị dương đà, nam đạo nữ xướng, thân mệnh phùng của là kị; đối cung hỏa linh bạch hổ cộng bạn vô đế lộc, quyết phối thiên lý. Giết thấu gặp lại tam hợp cũng, gặp thuỷ ách của hại. Đến đây là độc giới của ở lại, khắc lộc ngôi sao, trừ là tăng đạo 1.cửu lưu phương miễn phí công Yển kiển; hạn phùng hung diệu, tai nạn không nhẹ.

Vấn: Thiên tướng sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên tướng thuộc thủy, sao Nam Đẩu tư tước ngôi sao, là phúc thiện, hóa khí viết ấn, là vì quan lộc văn Tinh, tá đế vị. Nếu mạng người phùng của, dày từ thực, thành tâm thành ý vô vọng, ngôn ngữ đoan thực, sự không uổng là, kiến nan thì lòng trắc ẩn, gặp người có tổn thương bởi bất công khí. Quan lộc có, thì hiển vinh. Đế tọa hợp của, thì tranh quyền. Năng lực tá nhật nguyệt của tường, kiêm hóa liêm trinh của ác. Thân mệnh có mà vinh quang, con nối dõi có mà tiếp theo xương, mười hai cung trung đều vì tường phúc, không theo ác mà thay đổi chí, không nhân sát mà thay đổi, hạn bộ phùng của, phú bất khả lượng. Đến đây Tinh nếu lâm sinh vượng của hương, mặc dù không phùng đế tọa, nếu được tả hữu, thì trợ giúp kỳ uy quyền, hoặc cư rảnh rang yếu nơi, cũng tác đắt luận, nhị hạn phùng của cải đắt.

Vấn: Thiên lương Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên lương thuộc đất, sao Nam Đẩu tư thọ ngôi sao cũng, hóa khí là ấm, Phúc Thọ, là phụ mẫu đứng đầu, tể sinh sát của quyền, sinh nhân thì tính tình quang minh, sinh tướng mạo thì rất nặng ôn khiêm, theo thẳng vô tư, lâm sự quả quyết, ấm sinh thân mệnh, phúc cập tử tôn. Gặp xương khúc sinh tài cung, phùng thái dương sinh phúc đức, tam hợp là vạn toàn thanh danh, hiển sinh vương thất, chức vị lâm sinh phong hiến. Nếu phùng hao tổn diệu, canh hội thiên cơ, nên tăng nói thanh nhàn, cũng thụ Vương gia chế cáo. Hội tham lang cùng độ, mà loạn lễ loạn gia. Cư nô bộc, tật ách, tướng mạo tác phong dư của luận. Kiến liêm hình kị tất vô tai khắc của hung, nếu gặp hỏa linh hình ám, cũng không chinh chiến của nhiễu. Thái tuế xung làm phúc, bạch hổ lâm mà vô tai, tấu thư ở đâu hợp thì có ý định ngoại của quang vinh, thanh long động thì có công văn niềm vui, tiểu hao đại hao giao gặp, làm không làm nổi; bệnh phù quan phù xâm chiếm không vì tai luận. Nữ mệnh đến đây Tinh nhập miếu, vượng phu ích tử, xương khúc tả hữu đến đỡ, phong tặng vinh hoa; dương đà hỏa kị phá tan, hình khắc chiêu phi, liêm mà không khiết, tăng nói nên của.

Ca viết:

Thiên lương nguyên thuộc đất

Sao Nam Đẩu tối ngôi sao may mắn

Hóa ấm danh kéo dài tuổi thọ

Cung phụ mẫu chủ tinh

Điền trạch huynh đệ nội

Có phúc tự sinh

Hình thần tự giữ nặng

Tâm tính canh hòa bình

Từ nhỏ vô tai hoạ

Văn chương có tiếng danh

Lục thân canh sự hòa thuận

Sĩ hoạn cư vương đình

Cự môn nếu gặp gỡ

Lao lực lịch gian khổ

Nếu phùng thiên cơ chiếu

Tăng nói hưởng sơn lâm

Hai sao ở thìn tuất

Phúc Thọ không – cần phải luận vấn: Thất sát Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thất sát thuộc kim, sao Nam Đẩu to lớn giết, đệ ngũ ngôi sao cũng. Gặp tử vi thì hóa quyền giáng phúc; gặp hỏa linh thì là sát trường uy; gặp hung diệu sinh sinh hương, định cư đồ tể; hội xương khúc sinh yếu địa, tình tính cố chấp huyên náo, thân giết phùng hung sinh yếu địa, mệnh giết phùng hung sinh tam phương, thất sát tịnh tiểu hạn, định chủ trận vong. Hội cự nhật sinh đế vượng cập không vong nơi, hình pháp không nhẹ, tước lộc lăng tản. Nhị hạn hội thân mệnh, sát tam hợp đối trùng, mặc dù lộc vô lực. Bí nói: Thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không sinh là cũng. Nhị chủ giá trị của, định lịch gian khổ, nhị hạn phùng của tao ương rủi ro. Gặp đế vượng mà có thể mổ, gặp lưu sát mà dũ hung. Thủ thân mệnh, làm việc thoái thoái, ưa nộ không thường. Tả hữu, xương khúc, Thiên phủ nhập miếu vây quanh chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng. Nếu Tứ Sát sao Hóa kỵ phá tan, xảo nghệ bình thường, hãm địa tàn tật. Nữ mệnh vượng địa, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu, Tứ Sát phá tan, hình khắc không khiết, tăng nói nên của, nếu sát thấu, phiêu đãng lưu dời hoàn tục. Thất sát thuộc hỏa kim, là đấu trung trên tương, thực thành bại của cô thần, ở đấu tư cán chùm sao Bắc Đẩu, chủ sinh phong hiến, kỳ uy tác kim của linh, kỳ tính nếu thanh lương của trạng, chủ sinh sổ thì nên tăng nói, chủ sinh thân định lịch gian khổ, ở cung mệnh, nếu hạn không phù chết non; ở quan lộc được địa, hóa họa là tường; tại tí hơi thở mà con nối dõi cô đơn; cư phu phụ mà uyên khâm bán lãnh; hội hình tù sinh điền trạch phụ mẫu, hình thương phụ mẫu, sản nghiệp nan lưu; phùng hình kị sát sinh thiên di tật ách, chung thân tàn tật, cho dù một thân cô độc, cũng ứng với thọ năm không dài. Và tù sinh thân mệnh, chiết cổ thương cổ, vừa chủ lao thương. Hội tù hao tổn sinh thiên di, chết vào đường. Nếu lâm hãm yếu của cung, là tàn so sánh giảm, nếu giá trị chính vượng của cung, tác họa ưu sâu.

Ca viết:

Thất sát dần thân tử ngọ cung

Tứ di chắp tay phục anh hùng

◇ việt tả hữu xương khúc hội

Quyền lộc danh cao thực vạn chung

Giết cư hãm địa không nói nổi

Hung họa như bão hổ miên

Nếu là giết cường vô chế phục

Niên thiếu sợ chết đáo hoàng tuyền

Vấn: Phá quân Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Phá quân thuộc thủy, bắc đẩu thiên quan đệ thất ngôi sao, tư phu thê, con nối dõi, nô bộc chi thần. Ở trên trời là sát khí, ở sổ là hao tổn Tinh, cho nên hóa khí là hao tổn. Chủ nhân hung bạo giả dối, tính cương khó hoà hợp, thị lục thân như kẻ thù, chỗ cốt nhục vô nhân nghĩa. Lục quý lục người sinh  năm giáp hợp cách, chủ phú quý. Hãm địa gia sát phá tan, xảo nghệ tàn tật, không tuân thủ tổ nghiệp, tăng nói nên của. Nữ nhân phá tan, dâm đãng vô sỉ. Đến đây Tinh cư tử vi, thì thất uy quyền; phùng Thiên phủ, thì tác gian ngụy; hội thiên cơ, thì ăn trộm cẩu thâu; và liêm trinh hỏa linh cùng độ, thì quyết khởi quan phi; và cự môn cùng độ, thì khẩu thiệt đấu tranh; và hình kị cùng độ, thì chung thân tàn tật; và vũ khúc nhập tài, thì đông khuynh tây bại; và văn xương thủ mệnh, thì suốt đời bần sĩ. Gặp nhiều hung kết đảng, rách nát; gặp hãm địa, kỳ họa không nhẹ. Duy thiên lương có thể chế kỳ ác, thiên lộc có thể mổ kỳ hung, nếu phùng lưu sát đan xen, gia nghiệp thất bại. Và văn khúc nhập sinh thuỷ vực, tàn tật ly hương; và văn xương nhập sinh chấn cung, gặp cát đáng quý; nếu nữ mệnh phùng của, vô môi tự giá. Phàm tọa nhân thân mệnh, cư tử ngọ, tham lang thất sát tướng vây quanh, thì uy chấn hoa di. Hoặc và vũ khúc ở chung tị hợi, tham lang vây quanh hợp, cũng cư thai quỹ, nhưng khán ác Tinh thế nào. Canh quý sinh ra nhập cách, đến già cũng không toàn bộ mỹ. Trong người mệnh hãm địa, khí tổ ly tông; ở huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương; ở phu thê bất chính, chủ hôn nhân thoái thoái; tại tí hơi thở, tiên tổn hại hậu thành; ở tài bạch, như thang tưới tuyết; ở tật ách, dồn doanh của tật; ở thiên di, bôn tẩu vô phương; ở nô bộc, oán báng trốn chết; ở quan lộc, nghèo khó; ở điền trạch, hãm địa phá đãng; ở phúc đức, đa tai; ở phụ mẫu, mặt mày hốc hác.

Vấn: Tả phụ sở chủ như thế nào?

Đáp: Tả phụ đế cực chủ tể ngôi sao, kỳ giống thuộc đất, thân mệnh nhiều cung giáng phúc. Chủ nhân hình dáng tướng mạo đôn hậu, hùng hồn phong lưu, Tử Phủ lộc quyền tham vũ tam hợp xung chiếu, phần kết vũ đại quý. Hỏa kị phá tan, mặc dù phú quý không lâu sau. Tăng nói thanh nhàn, nữ nhân ôn hoà hiền hậu có tài có đức tuệ, vượng địa phong tặng, hỏa kị phá tan, dĩ trung cuộc phán đoán của.

Vấn: Hữu bật sở chủ như thế nào?

Đáp: Hữu bật đế cực chủ tể ngôi sao, kỳ giống thuộc thủy, thủ nhân thân mệnh, viết văn tinh thông. Tử Phủ ngôi sao may mắn cùng viên, tài quan song mỹ, văn võ song toàn. Dương đà hỏa kị phá tan, hạ cục phán đoán của. Nữ nhân hiền lương có chí, nữ trung Nghiêu Thuấn. Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn, tăng nói thanh nhàn.

Ca viết:

Tả phụ nguyên thuộc đất

Hữu bật thủy là

Thất quân là vô dụng

Tam hợp nên gặp vua

Nếu ở tử vi vị

Tước lộc không – cần phải luận

Nếu ở phu thê vị

Chủ nhân định 2 lần kết hôn

Vừa viết:

Nếu và liêm trinh tịnh

Ác tiện gặp kiềm khôn

Giúp đỡ là ăn ảnh

Phụ tá tử vi Tinh

Ưa cư nhật nguyệt trắc

Văn nhân gặp vũ môn

Thảng cư rảnh rang vị thượng

Vô tước càng không danh

Thê cung gặp đến đây ở lại

Quyết định lưỡng thê thành

Nếu và hình tù chỗ

Gặp thương tác đạo tặc

Vấn: Văn xương Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Văn xương thuộc kim, sao Nam Đẩu thứ sáu ngôi sao cũng. Thủ nhân thân mệnh, chủ thuỳ mị nho nhã, thanh tú ◇ ngô, bác văn quảng nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, phệ phi y tử, Phúc Thọ song toàn. Vượng tị cung, ưa cư thìn ngọ kiêm dần mão vị, mặt mày phân minh, tướng mạo thanh kỳ, sinh kim thủy nhân, tiên nan hậu dễ, trung vãn có tiếng danh, thái dương ấm lộc tụ, lư truyện đệ nhất danh.

Vấn: Sao Văn Khúc sở chủ như thế nào?

Đáp: Văn khúc thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ Tinh cũng. Chủ khoa bảng văn chương của ở lại, và văn xương cùng hiệp, cát sổ nhất tường. Trong người mệnh, tác danh sách đậu của khách, đào hoa lãng noãn, nhảy long môn. Cư tị dậu sửu cung, cư Hầu bá; vũ tham tam hợp cùng viên, tương tướng cách, văn xương gặp nhau và hoà hợp với nhau cũng thế. Nếu hãm ngọ tuất nơi, cự môn dương đà phá tan, chết yểu năm, nước lửa mạo hiểm. Cư hợi mão vị vượng địa, cùng trời lương thiên tướng hội, thông minh bác học, chích nên tăng nói. Nếu nữ mệnh giá trị của, thanh tú thông minh chủ đắt, vừa phùng kỹ năng bơi, vừa chủ dâm dật. Sinh quan lộc, thấy mặt vua nhan mà chấp chính; sống cu ky một mình thân mệnh, càng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện đồ. Và liêm trinh cùng tồn tại, tất tác công lại quan; thân và mặt trăng đồng hành, định hệ 1.cửu lưu thuật sĩ. Phạ phùng phá quân, chỉ lâm thủy dĩ sinh tai; ngại gặp tham lang, lỵ chính sự mà điên đảo. Phùng thất sát hình kị tù cập nhiều ác diệu, gạt ngụy sờ đào. Phùng cự môn cộng kỳ độ, và mà tang chí. Nữ mệnh không thích hợp phùng, thủy tính dương hoa. Phi hóa kỵ nhập đất cung, hạn lâm lận đận, nếu lộc tồn hóa lộc lai triền, không thể là hung luận.

Vấn: Lưu niên xương khúc như thế nào?

Đáp: Mệnh phùng lưu niên xương khúc, là khoa danh khoa bảng, khổ nhị hạn phùng của, tam hợp vây quanh chiếu, thái dương vừa chiếu lưu niên lộc, tiểu hạn thái tuế phùng ◇ việt, tả hữu, thai tọa, tịnh nhật nguyệt khoa quyền lộc mã, tam phương vây quanh chiếu, kiên quyết cao trung không thể nghi ngờ. Như vậy phi tất đến đây sổ Tinh câu toàn mới là đại cát, nhưng dĩ lưu niên khoa bảng là việc chính. Như mạng hạn giá trị của, kỳ dư cát diệu nếu được nhị tam vây quanh chiếu hợp, tất cao trung, nhưng hai sao ở tị dậu được địa, không giàu tức đắt, chỉ bất năng bền vậy.

Ca viết:

Nam bắc xương khúc Tinh

Sổ trung thôi đệ nhất

Thân mệnh nhất tốt

Nhiều cát chỉ phi cát

Được cư mạng người thượng

Đào hoa lãng tam cấp

Nhập sĩ càng không nghi

Thong dong yếu giúp đỡ

Chích chỉ ác sát lâm

Hỏa linh dương đà kích

Nếu hoàn phùng hãm địa

Nảy mầm mà chẳng ra hoa thực

Điều không phải công lại bối

1.cửu lưu công sổ thuật

Vô phá tể chức quyền

Nhiều nữ nhân dâm ẩn

Nhạc cư hợi tí cung

Không vong quan vô ích

Vấn: Thiên ◇ thiên việt Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: ◇ việt thuộc hỏa, tức thiên ất quý nhân, đấu trung tư khoa ngôi sao, khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm năng lực thuần khiết mà có uy đinh. Ở mạng người tọa đắt hướng đắt, hoặc được tả hữu cát tụ, đều bị phú quý. Huống hai sao vừa là thượng giới và hợp chi thần, nếu ◇ lâm mệnh, việt vu thân, thay đổi gần nhau, canh gặp Tử Phủ, nhật nguyệt, xương khúc, tả hữu, quyền lộc tướng thấu, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, nếu gặp đại nạn, nhất định phải quý nhân giúp đỡ, tiểu nhân không đồng nhất, cũng không là hung. Hạn bộ tuần phùng tất chủ nữ tử thiêm ưa, sinh nam trách tuấn nhã, nhập học công danh thành công; sinh nữ thì dung mạo đoan trang, xuất nhập siêu quần. Nếu bốn mươi sau này phùng mộ kho, không nghe theo đến đây phán đoán. Có hung cũng không là tai, cư quan người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng nói hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn. Nữ nhân cát đa, tể phụ của thê, mệnh phụ của luận. Nếu gia ác sát, cũng phú quý, nhưng không khỏi tư tình dâm ẩn thái độ cũng.

Ca viết:

Thiên ất quý nhân mọi người khâm

Mệnh phùng kim đái phúc di sâu

Bay vút lên danh dự nhân tranh mộ

Bác nhã giai thông cổ và nay

◇ việt hai sao trong hạn cường

Người người gặp đến đây quảng thuế ruộng

Quan lại phùng tóc tài phúc

Đương niên nhất định gặp vua vương

Vấn: Kình dương Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Dương nhận bắc đẩu trợ giúp Tinh, thủ thân mệnh, tính to, đi bạo, cô đơn thì ưa, chỗ chúng thì thị thân là sơ, trở mình dạ là oán. Nhập miếu tính Công-gô quyết, cơ mưu hảo dũng, chủ quyền đắt. Phương bắc sinh ra là phúc, tứ mộ sinh ra bất kị. Cư mão dậu tác họa hưng hại, hình khắc đại quá mức. Lục giáp lục tuất sinh ra tất có hung họa, tung phú quý không lâu sau, cũng không chết già, 1.cửu lưu công nghệ vất vả cần cù. Gia hỏa kị kiếp không phá tan, tàn tật ly tổ, hình khắc lục thân, nữ nhân nhập miếu thêm cát, thượng cục, Tứ Sát phá tan hình khắc, hạ cục.

Vấn: Đà la Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Đà la bắc đẩu trợ giúp Tinh, thủ thân mệnh tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cương uy mãnh, làm việc thoái thoái, hoành thành hoành bại, phiêu đãng bất định. Và tham lang cùng độ, nhân tửu sắc dĩ thành lao; và hỏa linh đồng cung, định giới dịch của không chết; cư tật ách, bệnh kín triền miên. Thìn tuất xấu vị sinh ra là phúc, ở miếu, tài quan luận. Văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân hoành phát thăng tiến. Nếu hãm địa gia sát, hình khắc chiêu hung, nhị họ kéo dài sinh, nữ nhân hình khắc thấp hèn.

Vấn: Dương đà sở chủ như thế nào?

Đáp: Dương đà là đấu tiền nhị khiến cho, ở trên trời tư dẫn tấu, ở sổ chủ hung nguy, lâm phụ mẫu điền trạch huynh đệ tam cung, tam hợp lâm sinh thân mệnh, kiến xương khúc chủ có ám nốt ruồi, kiến nam nữ câu khắc, phùng nhật nguyệt tổn hại con mắt, thủ đào hoa nhân sắc thương thân.

Ca viết:

Hình và ám đồng hành

Bệnh kín hình lục thân

Hỏa linh gặp hung bạn

Chích nên nói và tăng

Quyền hình tù hợp giết

Tật bệnh tai ách xâm

Tham hao tổn lưu niên tụ

Nét mặt thứ vết tân

Hạn phùng nếu phùng đến đây

Tai họa bất ngờ huyết nhận sinh

Vừa viết:

Dương đà yểu thọ sát nhân gặp là tảo Tinh

Quân tử phòng sợ hãi tiểu nhân gặp lăng hình

Gặp hao tổn quyết cầu xin chích nên cây rừng nhân

Nhị hạn thảng lai phạm thỉnh thoảng tai hoạ xâm

Vấn: Hỏa Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hỏa Tinh đại giết tương, sao Nam Đẩu hào sát thần, nếu tọa thân mệnh vị, nhiều cung bất khả lâm, tính khí cũng chìm độc, kiên cường xuất chúng nhân, bộ lông đa ngoại tộc, gắn bó có thương tích vết, canh cùng dương đà hội, tã lót tất tai, cho làm con thừa tự xuất ngoại nuôi, nhị họ có thể kéo dài sinh, đến đây Tinh đông nam lợi, bất lợi tây bắc nhân. Nếu được tham lang hội, vượng địa đắt vô luân, phong hầu cư thượng tướng, công lao và sự nghiệp trứ nhà chức trách nơi biên giới. Tam phương vô sát phá, trung niên hậu thủy hưng, tăng nói đa phiêu đãng, không tuân thủ quy cảnh giác, nữ nhân vượng địa khiết, hãm địa chủ tà dâm, hình phu vừa khắc tử, thấp hèn lao lực nhân.

Vấn: Linh Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Đại giết linh Tinh tương, sao Nam Đẩu là từ thần, giá trị nhân thân mệnh người, tính cách cũng trầm ngâm, hình dáng tướng mạo đa ngoại tộc, uy thế có tiếng danh, nếu và tham lang hội, sắp tới lập nhà chức trách nơi biên giới, miếu của chìm quan đắt, hãm địa chủ bần cùng, dương đà nếu tướng thấu, kỳ hình đại không rõ, cô đơn tịnh khí tổ, tàn thương đái tật nhân. Tăng nói đa phiêu đãng, hoàn tục định vô luân, nữ nhân vô cát diệu, hình khắc ít lục thân, chung thân không trinh tiết, thọ yểu nhưng khốn bần, đến đây Tinh đại giết tương, kỳ ác bất khả cấm, suốt đời có hung họa, tụ thật là hư tình, thất sát chủ trận vong, phá quân tài phòng khuynh, liêm ở lại dương hình hội, lại nên mổ chính binh, hoặc gặp tham lang ở lại, quan lộc cũng không ninh, nếu phùng cư miếu vượng, phú quý bất khả luận.

Vấn: Dương đà hỏa linh sở chủ như thế nào?

Đáp: Linh hỏa đà la kim, kình dương hình kị bí quyết: Một gã mã tảo Tinh, được gọi là ngắn yểu giết, quân tử thất kỳ quyền, tiểu nhân phạm hình pháp, cô độc khắc lục thân, tai hoạ đương không nghỉ, thắt lưng đủ gắn bó thương, vất vả lộc đa kiển bác, mặt mày hốc hác vừa phí sức, tên khất cái điền khe rãnh, vũ khúc tịnh tham lang, một đời chiêu hung ác, tật ách nếu phùng của, bốn mùa không rời thuốc, chích nên sơn tự tăng, kim cốc thường yên vui.

Vấn: Địa kiếp Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Địa kiếp Tinh là kiếp sát chi thần, thủ thân mệnh, làm việc sơ cuồng, không được chính đạo. Nhị hạn phùng của, hội Tử Phủ tả hữu ◇ việt tương trợ, cũng phòng tổn thất. Nếu Tứ Sát không kiếp thương khiến cho tuần phùng, tài tán nhân vong. Nữ nhân phùng của, người mang lục giáp, cần phải phòng sinh ách.

Vấn: Địa không Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Địa không là không vong chi thần, thủ thân mệnh, làm việc thoái thoái, thành bại đa đoan, nếu thái tuế nhị hạn phùng của, vô cát diệu thủ chiếu, tai hối đa đoan, chủ xuất gia, nhập miếu thì cát.

Vấn: Địa không Địa kiếp Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Kiếp không hai sao thủ mệnh, gặp cát thì cát, gặp hung thì hung, gia Tứ Sát xung chiếu, khinh người thấp hèn, nặng người lục súc mệnh, tăng nói bất chính, nữ tử tì thiếp, hình khắc cô độc, đại hai sao chẳng hề nên kiến, định chủ rủi ro, nhị hạn phùng của tất hung.

Ca viết:

Kiếp không làm hại tối buồn nhân

Tài trí anh hùng lầm suốt đời

Không thể làm gì khác hơn là là tăng tịnh học thuật

Tài sản vô số cũng cần phải bần

Vấn: Lộc tồn Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu đệ tam tư tước chân nhân ngôi sao cũng. Chủ nhân đắt tước, chưởng nhân thọ cơ, đế tướng phù của thi quyền, nhật nguyệt có làm rạng rỡ, Thiên phủ vũ khúc là quyết chức, thiên lương thiên đồng cộng kỳ tường. Mười hai cung duy thân mệnh điền trạch tài bạch là chặt, chủ phú, cư thiên di thì tốt. Và đế tinh thủ quan lộc, nên tử tôn sinh tước trật. Nếu ngồi một mình mệnh, mà vô cát hóa, là kẻ keo kiệt nhĩ. Phùng cát sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích, tối ngại rơi sinh hãm khoảng không, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh không kiếp, xảo nghệ an thân, đắp lộc tước đương đắc thế mà hưởng của. Thủ thân mệnh, chủ nhân từ hậu tín thẳng, thông văn đẹp. Nữ nhân thanh thục nhanh nhẹn linh hoạt, có khả năng tài cán vì, có quân tử của dồn. Tử Phủ liêm cùng hội hợp, tác phong tặng thượng cục. Đại để đến đây Tinh nhiều cung giáng phúc tiêu tai, như vậy lộc tồn không cư tứ mộ nơi, người đắp dĩ thìn tuất là ◇ cương, xấu vị là quý nhân, cho nên lộc nguyên tị của, lương có dĩ cũng.

Ca viết:

Bắc đẩu lộc tồn Tinh

Sổ trung là thượng cục

Thủ giá trị thân mệnh nội

Không mắc nhiều tiền ngọc

Đây là địch ngôi sao may mắn

Cũng có thể lên sĩ lộ

Văn nhân có tiếng danh

Quân nhân có lộc dầy

Thường thứ nổi giận tài

Tăng nói cũng chủ phúc

Quan lại nếu phùng của

Kiên quyết thực thiên lộc

Vừa viết:

Lai lộc vây quanh đắt tịnh hóa lộc

Kim gặp lại kim đầy nhà

Không những phương trượng bỉ chư hầu

Nhất thực vạn chung do vị đủ

Lộc tồn đối tượng thủ thiên di

Tam hợp lộc của lợi lộc nên

Được phùng xa gần nhân khâm phục tôn kính

như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ

Vấn: Thiên mã Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên mã thượng giới dịch mã ngôi sao cũng, nhiều cung hợp có chế hóa, như thân mệnh lâm của, vị của dịch mã, ưa lộc tồn Tử Phủ xương khúc thủ chiếu là cát. Như khổ nhị hạn lâm của, canh gặp lộc tồn Tử Phủ lưu xương tất lợi đến đây Tinh. Có chế biến hóa, như lộc tồn đồng cung, vị lộc mã cùng bôn ba. Vừa viết Tử Phủ đồng cung, vị của phù mã, chủ vất vả. Hình sát đồng cung, vị của phụ thi mã. Hỏa Tinh đồng cung, vị chi chiến mã. Nhật nguyệt đồng cung, vị của  hùng mã. Và không vong đồng cung, vị đến chết vong mã. Cư tuyệt địa, vị đến chết mã. Gặp đà la, vị của chiết đủ mã. Câu chủ tai bệnh, lưu niên giá trị của dựa vào đến đây phán đoán.

Vấn: Thiên hình Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói định chủ cô hình, không bần thì yểu, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ, nhị hạn phùng đứng đầu xuất gia, việc quan lao ngục thất bại, nhập miếu thì cát.

Ca viết:

Thiên hình chưa chắc là hung tinh

Nhập miếu tên là thiên hỉ thần

Xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua

Tất nhiên hiến kế đáo vương đình

Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất

Canh lâm mão vị tự quang minh

Tất gặp văn Tinh thành đại nghiệp

Nắm giữ biên cương trăm vạn binh

Tam không tử hề hào thiên hình

Là tăng là nói là độc thân

Thiên khốc hai sao giai cùng đáo

Cuối cùng khó thoát có tật nhân

Vấn: Thiên diêu Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Thiên diêu thuộc thủy, thủ thân mệnh, tâm tính thâm độc, làm việc đa nghi, đẹp quá nhan sắc, phong lưu đa tì, vừa chủ dâm ẩn. Nhập miếu vượng, chủ phú quý đa nô; cư hợi, có tài có học. Hội ác Tinh, phá gia bại nghiệp, nhân sắc phạm hình, tam hợp gặp lại, niên thiếu chết non. Nếu lâm hạn, không cần môi chước, ngoắc thành thân. Hoặc ngôi sao may mắn gia tử, kết hợp cương nhu, chủ phong lưu; gia hồng loan dũ dâm, hình nhận chủ yểu.

Ca viết:

Thiên diêu cư tuất mão dậu du

Canh nhập song cá nhất tịnh yêu cầu

Phúc cuộc sống giàu có thành đam tửu sắc

Vô tai vô họa độ xuân thu

Thiên diêu Tinh và bại Tinh cùng

Chưa từng an nhàn ở trong cung

Như thân thỉnh thoảng giá trị thiên diêu

Yêu sắc tham hoa tính trửu hung

Đến đây Tinh nếu cư sinh vượng địa

Vị đăng cực phẩm cũng phong tao

Vấn: Hồng loan Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hồng loan tới người mệnh, chủ được may mắn việc, nam chiêu mỹ thê, nữ chiêu đắt phu, nhập miếu thì cát, bị chiếm đóng thì hung.

Ca viết:

Hồng loan Tinh mừng nhất

Hôn phối có lương duyên

Vui hơn thìn xấu địa

Phú quý vĩnh kéo dài

Tài hàng thập phần mỹ

Mạo mỹ sự quang nghiên

Phúc đức cùng thân mệnh

Siêu quần mọi người có tài có đức

Rất có lưu niên luận

Kỳ Tinh dựa vào đến đây an

Hai sao giá trị đến đây ở lại

Việc vui tất nhiên lai

Vấn: Hóa lộc Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Lộc là phúc đức chi thần, thủ thân mệnh quan lộc vị, khoa quyền lộc vây quanh, tất tác cột trụ của thần. Tiểu hạn phùng của, chủ thu nhập tiền tài niềm vui, đại hạn mười năm may mắn. Ác diệu đã tới, tịnh đà dương hỏa kị xung chiếu, cũng không làm hại. Phụ nhân cát thấu, tác mệnh phụ. Nhị hạn phùng của, nội ngoại uy nghiêm; sát xung bình thường.

Vấn: Hóa quyền Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hóa quyền người, chưởng xử sinh sát chi thần, thủ nhân thân mệnh, khoa lộc tương phùng, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)); khoa quyền tương phùng, văn chương quán thế, cũng mà lại cổ quái, chủ nhân khâm phục và ngưỡng mộ. Tiểu hạn tương phùng, không có không cát, đại hạn mười năm tất toại hanh thông. Như phùng dương đà hao tổn khiến cho kiếp không, thính gièm pha di luy, quan tai biếm trích. Nữ nhân có, nội ngoại xưng ý, tái sinh mệnh phụ, tăng nói chưởng sơn lâm, có sư hào.

Vấn: Hóa khoa Tinh chủ như thế nào?

Đáp: Khoa người, thượng giới dự thi Chủ nắm viết văn ngôi sao. Thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, tể thần của đắt, như phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ, tái sinh quần anh trường sư phạm. Nữ mệnh cát vây quanh, chủ đắt phong tặng, mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng phú quý, và khoa Tinh vây quanh xung cùng luận.

Vấn: Hóa kị Tinh sở chủ như thế nào?

Đáp: Hóa kị là đa quản chi thần, thủ thân mệnh, suốt đời không thuận, tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn phùng của, mười năm hối lận. Nhị hạn thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận. Văn nhân không kiên nhẫn, cửu quân nhân dù có quan tai, khẩu thiệt không ngại. Mặc dù thương nhân nghệ nhân, nơi chốn không thích hợp. Như hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị cùng, phú quý. Kiêm Tứ Sát cùng tồn tại, tức hệ phát không được tài, lộc chủ triền sinh hãm địa; nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa Tinh hãm trong hung hương là cũng. Như chỉ phùng Tứ Sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục. Nữ một đời người bần yểu. Hoặc thái dương ở dần mão thìn tị Hóa kị, mặt trăng ở dậu tuất hợi tí Hóa kị trái lại là phúc luận. Kỳ dư nhiều Tinh Hóa kị, các xem xét ngũ hành bất đồng, như liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, vừa phùng thủy mệnh, nhập kị không vì hại.

Vấn: Thái tuế sở chủ như thế nào?

Đáp: Thái tuế là đương niên tuổi của quân, thủy của tinh cũng. Cùng người khác Tinh không mục, gặp Tử Phủ tả hữu xương khúc ◇ việt đến đỡ, tai ít cũng phòng lục súc tai ương. Gặp Tứ Sát hao tổn khiến cho, tài tán nhân vong, nữ nhân phòng tai ách, đến đây Tinh ưa thủ thiên di tài bạch quan lộc tam phương, vừa vui Tử Phủ tả hữu, cơ lương nhật nguyệt, nhập miếu thì cát, hãm gia sát thì hung.

Ca viết:

Thái tuế vào đầu tọa

Chư thần không dám nhận

Nhâm là thiết la hán

Cũng cật nhíu thang

Phùng hung thiên làm ác

Năm thìn gặp tất hại

Nếu gặp khoa quyền lộc

Hoành phát không tầm thường

Kị ở lại lâm bên trong

Giáp hạn tất bỏ mình

Rất có lưu niên luận

Gặp lại hạn bất lương

Nếu hoàn lâm mệnh hạn

Tai ương có hình thương

Canh giá trị quan phù ở lại

Vị miễn phạm quan phòng

Nếu gặp ngôi sao may mắn thấu

Lại vừa miễn tai ương

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

问: 紫微所主若何?

答: 紫微属土, 乃中天星之尊, 为帝, 主造化枢机, 人生主宰, 仗五行有万物, 以人命为之立定数安星躔, 各根所司, 处年数内, 常掌爵禄, 诸宫降伏, 能消百恶. 须看三台, 盖紫微守命是中台, 前一位是上台, 後一位是下台, 俱看在庙旺之乡否?有何吉凶之星守照, 如庙旺化吉甚妙, 陷又化忌甚凶, 吉限不美, 凶陷则凶也. 喜辅弼为之相佐, 天相昌曲为之部从, ◇钺为之传令, 日月为之分司, 禄存为主爵之司, 天府为帑藏之主, 其威能降七杀, 制火铃. 人之身命若值禄存宫, 又得日月三合相照, 贵不可言. 无辅弼同行, 则为孤君, 虽美不足, 更与诸煞同宫, 或诸煞会照, 则君子在野, 小人在位, 主人奸诈不善, 平生恶积. 与囚同居, 无左右相佐, 定为胥吏, 如落疾厄, 兄弟, 奴仆, 相貌四陷宫, 主人劳碌, 作事不成, 虽得相助, 亦不为福. 更宜详何宫度, 应究星躔之论. 若居身命官禄三宫, 最要左右守卫, 天相禄马交驰, 不落空亡, 更坐生旺之人, 可为贵论. 若左右拱照, 亦作贵论. 如◇钺三合, 星会吉星, 则在三台八座矣. 帝会文曲拱照, 再得美限扶持, 必文职之选. 帝降七杀为权, 有吉星至, 帝相有气, 诸吉咸集, 作武官之格. 财帛田宅左右拱卫, 更与太阴武曲同宫, 不分恶限, 必为财赋之官. 武曲禄存同宫, 命中尤为奇特. 男女宫得佐吉祥, 主生贵子, 若独守无相佐, 为孤君, 则子贫孤老矣. 妻妾宫会吉, 男女主贵夫妇, 亦要无破. 迁移虽是强宫, 更要相佐, 吉星照命, 则因人之贵. 福德男行陷地, 女为妙乐, 逢吉则吉, 逢凶则凶.

歌曰:

紫微原属土

官禄宫主星

有相为有用

无相为孤君

诸宫皆降福

逢凶福自申

文昌发科甲

文曲受皇恩

僧道有师号

快乐度春秋

众星皆拱照

为吏协公平

女人会帝座

遇吉事贵人

若与桃花会

飘荡落风尘

擎羊火铃聚

鼠窃狗偷群

三方有吉拱

方作贵人评

若还无辅弼

诸恶共饮凌

帝为无道主

考究要知因

二限若遇帝

喜气自然新

问: 天机所主何如?

答: 天机属木, 乃南斗益筹之善星也. 化气曰 [善], 得地合之行事, 解诸星之顺逆, 定数於人命, 逢诸吉咸集, 则喜万善事. 勤於礼佛, 敬於六亲, 利於林泉, 宜为僧道. 无恶虐不仁之心, 有灵变机谋之志, 渊鱼察见, 作事有方. 女命逢之为福地, 逢吉为吉, 遇凶为凶. 或守於身, 更逢天机, 必有高艺随身, 习者详之.

歌曰:

天机兄弟主

南斗正曜星

作事有操略

禀性最高明

所为最好尚

亦可作群英

会吉主享福

入格居翰林

巨门同一位

武职压边庭

亦要权逢煞

方可立功名

天梁星同位

定作道与僧

女人若逢此

性巧必淫奔

天同遇昌曲

聚拱主华荣

辰戌子午地

入庙有功名

若在寅卯辰

七杀并破军

血光灾不测

羊陀及火铃

若与诸煞会

灾患有虚惊

武暗廉破会

两目少光明

二限临此宿

事必有变更

问: 太阳所主若何?

答: 太阳星属火, 日之精也. 乃造化之表丁, 或问之公槛, 用天历度, 轮转无穷. 在数主人昭彰, 福应司贵, 为武为文, 喜辅弼为相, 禄存高爵. 太阴相生, 诸吉集则降祯祥, 处黑心则劳心力. 若随身命之中, 居於庙乐之地, 为数中之至曜, 乃官禄之枢纽. 化禄化贵最宜, 在官禄, 男作文星, 女为夫主. 在寅卯辰巳为之升殿, 在午为之入庙, 乃大富贵也. 未申为偏垣, 作事先勤而後懒. 酉为西没, 贵而不显, 秀而不实. 若在戌亥子丑陷宫, 亦为无光辉之地. 更逢囚暗破军, 一生劳碌, 衣禄有欠. 如忌宿陷自有伤, 与人寡合, 动辄是非, 女人逢之, 夫名不利, 遇耗则非礼成婚. 若遇诸吉与禄存同宫, 虽主财帛, 令人不闲. 若遇令地左右太阴同宫, 皆为大贵. 火铃刑忌逢之, 则先克父. 身命禄官若逢诸吉拱照, 更有太阴同照, 则富贵全美. 若财帛宫於旺地, 会诸吉星相助, 不为巨门同躔, 其富贵绵远. 若陷地逢杀, 一生吉庆无期. 居田宅, 得祖父荫泽, 若逢劫煞流煞, 岁君白虎交至, 则克父母矣. 男女宫, 有光辉者昌, 有刑杀, 虽成败损. 更以身数合之, 祸福无差. 奴仆弱宫, 若身居之逢吉, 则可在贵人门下客, 否则公卿走卒. 夫妻亦为陷宫, 男逢诸吉聚, 可因妻得贵, 限地加煞, 伤妻不吉. 男女八座有吉, 权柄不小, 若左右诸吉皆照, 大小二限俱到, 必有骤兴之喜. 若限不至, 不可以三合议论, 恐应小差. 女命逢之, 限至亦可安享. 与铃刑忌集限, 防目下 之忧, 先克父. 与刑杀聚限, 有伤官之忧. 与羊陀聚, 则有疾病. 与火铃合, 其苦楚不少, 推而至此, 祸福 然. 迁移宫其福与身命不同, 难招祖业, 移根换叶, 出祖为家, 限步逢之, 决要动移. 女命逢之, 不及福德宫, 有相佐夫, 招贤夫之格. 相貌宫男子单作父星, 父星有辉则吉, 无辉克父.

歌曰:

太阳原属火

正主官禄星

若居身命位

禀性最聪明

慈爱量宽大

福寿享遐龄

若与太阴会

骤发贵无伦

有辉照身命

平步入金门

巨门不相犯

升殿承君恩

偏垣逢暗度

贫贱不可言

男人必克父

女命夫不全

火铃逢若定

羊陀眼目昏

二限若值此

必定卖田园

问: 武曲星所主若何?

答: 武曲属金, 北斗之第六星也. 乃财帛宫主财, 与天同有寿, 司於财宅, 受制其威权於十二宫, 分其临地有庙, 旺, 陷宫. 喜禄存而同政事, 太阴为佐权, 天府天梁为佐二星, 田宅财帛为专司之所, 主巨富, 有喜有怒, 可福可灾. 若耗囚会於震宫, 必为破祖奄留之辈. 与禄马交驰, 发财於远郡. 贪狼同度, 悭吝於人, 财常横发. 若七杀会於火宫, 决因妻财而致富. 与破军同位, 财到手而成空. 更临二限之中, 定主是非之挠. 若独居二限之地, 发财不轻. 或坐命, 主财巨富, 乃财入财乡为庙地. 与月令荫福同乡, 三合见之, 必作栋梁之客, 与桃花同宫, 遇荫财当横发. 值空亡, 因色破家. 与日月, 更得官星主照, 宜於天府安身, 不宜受制於廉贞, 与破军同度, 破祖丧家, 而终身劳碌, 必定无成. 天贵同宫得地, 作财赋之宫. 与七杀擎羊相会, 必刑而丧命. 单居身宫, 必得祖业. 与大耗同居, 破荡家产. 诸凶而作祸, 吉集以成祥. 小限若逢耗杀而惹官非, 太岁或冲於旺地, 横发之年. 廉贞逢耗曜, 为婚约之讼. 男女有气而无陷, 得男女之力, 受制不吉. 妻妾聚吉, 因妻得财, 遇凶, 因妻去产. 临陷地定遭劫掠, 大耗资财. 与破军入水浪, 又值水生木发於江河, 则危厄灾祸不轻. 官禄宫遇吉曜, 为财赋之职, 遇贪狼为贪污之官, 凶居於火旺之乡, 限到辞官卸职. 贪狼会则少年不利, 所谓武曲守命福非轻, 贪狼不发少年人是也. 庙乐桃花同守, 利己损人. 七杀火星同宫, 因财被劫. 遇羊陀则孤克, 遇破军难贵显, 单居二限可也. 若与破军同位, 更临二限之中, 定主是非之挠, 盖武曲守命, 主人刚强果断. 甲己生人福厚, 出将入相, 更得贪火冲照, 定为贵格. 喜而北生人, 东南生人平常, 不守祖业. 四煞冲破, 孤贫不一, 破相延年, 女人吉多为贵妇, 加煞冲破孤克.

问: 天同所主若何?

答: 天同属水, 南斗司福之神, 为福德宫之主宰, 後云: 化福最喜遇吉曜助福添祥, 为人廉洁, 禀貌清奇, 有机谋无亢激, 不怕七杀相侵, 不畏诸煞同躔. 限若逢之, 一生得地, 十二宫中皆曰福, 无破定为祥. 天同南斗益算保生之星, 化禄为善, 逢吉为祥, 身命值之, 主为人谦逊, 禀性温和, 心慈 直, 文墨精通, 有奇志无凶激, 不忌七杀相侵, 不畏诸凶同度, 十二宫中皆为福论, 遇左右昌梁贵显, 喜壬乙生人, 巳亥得地, 不宜六庚生人, 居酉地终身不守, 会四煞居巳亥为陷, 残疾孤克. 女人逢煞冲破, 刑夫克子;梁月冲破, 合作偏房, 僧道宜之, 主享福.

问: 廉贞所主若何?

答: 廉贞属火, 北斗第五星也, 在斗司品职, 在数为官权. 不临庙旺之宫, 更犯官符之挠, 後化为囚, 作祸作殃, 触之而不可解, 遇之而不为祥. 主人性貌勇暴, 不喜礼义;遇帝座则主执威权;遇禄存则主大富;遇昌曲则主施礼乐;遇七杀则显武功. 在官禄为官星, 与囚忌同, 主劳碌. 在身命为次桃花, 居十二宫则赌博迷花而致讼, 与巨门交於他处, 则是非并起. 与官符逢财星合耗, 祖产必破荡, 遇刑忌脓血不免, 迎白虎则刑杖难逃, 会武曲於刑制之乡, 恐木压蛇伤之扰. 同大耗居陷地, 防投河自缢之忧. 破军同日月以 行, 灾而不免, 限逢至此, 灾不可攘. 只宜官禄身命之位, 遇吉则福应, 逢凶则不慈, 若处他宫, 祸福宜详.

歌曰:

廉贪巳亥宫

遇吉福盈丰

应过三旬後

须防不善终

问: 天府所主若何?

答: 天府属土, 南斗主令星也. 为财帛之主宰, 在斗司福权祸之宿, 在数则执掌财帛田宅衣禄之神. 为帝之佐贰, 其相貌则清秀俊雅, 其禀性则端雅温良. 太阴文昌文曲左右, 必中高第, 逢禄武曲, 则有巨万之实. 以田宅财帛为庙乐, 以奴仆相貌疾厄为陷宫. 身明逢之而得相助, 主夫妻子息不缺, 若吉集为富贵之基, 定作荣昌之论. 若值空乡孤立, 不可同论. 会紫微科权禄, 富贵双全.

歌曰:

天府为禄库

入命终是富

万顷置田庄

家资无论数

女命坐香

男人食天禄

此是福吉星

四外无不足

问: 太阴星所主若何?

答: 太阴乃水之精, 为田宅主化富, 与日为配, 为天丁表, 上弦下弦之用, 黄到黑, 到分势, 尚好亏, 数定庙乐, 以卯辰巳午为陷, 酉戌亥子为得垣, 寅为初出之门, 卯为东潜之所. 其为人也, 聪明俊秀, 其禀性也端细慈祥. 上弦为要之机, 下弦减威之论. 若相生坐於太阳, 日在卯, 月在酉, 俱为旺地, 为富贵之基. 嫌巨曜以来躔, 怕羊陀以照度. 或廉贞而不犯, 与七杀而交冲, 恐非得意, 必作伤亲之论, 除非僧道反获 祥. 男为妻宿, 亦作母星, 决祸福最为要紧, 不可参差. 命坐限辉之宫, 诸吉咸集, 为享福得祖业之论. 若居陷地, 则落弱之位. 若上弦下弦仍可, 不逢巨门为嘉. 财帛为庙乐, 武曲禄存同会, 更得左右相佐, 主大富. 若在生旺之乡, 无休无败, 恐命身弱不得聚用. 如破军同居, 不能旺为福, 浮沉百出, 成败异常. 若与刑囚煞会, 主财散人离, 终身孤克. 兄弟奴仆为陷宫, 田宅为入庙, 与左右禄存荫福同居, 则承祖业而盛, 在陷地, 虽吉亦有好亏, 若更暗曜来临, 刑星交并, 产业恐伤, 母亦分离, 煞曜廉贞聚不当犯, 流煞太岁交并皆不吉. 男女宫值刑星, 有制则生, 有克则顽. 夫妻宫男为妻财, 女则不论, 逢羊巨则克妻, 唯光辉亦美, 更以太岁流煞合之, 方断福祸. 疾厄逢陀, 晴为目疾, 遇火铃为灾, 值七杀贪狼则瞎目. 迁移得吉聚, 则为商旅中生财. 身若逢之, 则有随娘继拜之义. 官禄得辉为福, 无辉无用. 逢昌曲清吉, 则为登第之论. 福德为陷, 僧道宜之. 相貌亦若光辉, 逢刑会煞白虎太岁, 主母有灾, 妻亦慎之.

问: 贪狼所主若何?

答: 贪狼北斗解厄之神, 属水, 体属金, 化气为桃花, 为标准, 乃主祸福之神, 在数则喜和放荡处, 於人则矮小, 主其性则机关, 心多计较, 随波逐浪, 受恶善, 定奸诈, 瞒人受学神仙之术, 又好高吟, 浮荡疏狂, 作巧成拙. 入乐宫於艮位, 其庙主旺宫, 可为祥, 可为祸. 会破军亦恋酒迷花而丧命, 同禄存暗耗因以虚花, 遇廉真则洁, 见七杀或配逐以遭刑, 遇羊陀主漏痔病, 逢刑忌或见斑痕. 二限为祸非轻. 与七杀同守身命, 女有偷香之态, 男有穿窬之体, 诸吉压不能为福, 众凶集愈长其奸, 以事藏机, 虚花无实, 与人交厚者薄, 而薄者厚, 故云: 七杀守 身终是夭, 贪狼入庙必为娼. 若身命与破军同宫, 更居天马三合之乡, 生旺之地, 男好饮而好赌博游荡, 女无谋而自嫁, 淫奔私窃, 轻则随客奔驰, 重则游於歌妓. 若与武曲同度, 无人谄佞悭贪, 每存肥己之心, 并无济人之意;与贞同宫, 宫庭必定遭刑. 会煞同宫, 定为屠宰;羊陀交并, 必作风流之鬼;昌曲同度, 必多虚而少实;与七杀日月同躔, 男女邪淫虚花;巨门交战, 口舌官非, 若犯帝座, 便为无益之人. 陷地逢生, 又主祥瑞, 虽家颠沛, 也发一时之财. 在财帛宫与武曲太阴, 则为淫逸, 终非所临. 兄弟陷宫, 田宅祖业破荡, 初富後贫. 男女非得之星, 不见为妙. 奴仆居於庙乐, 必因奴仆所破. 夫妻, 男女不得美夫妻. 疾厄与羊火暗交并, 酒色之病. 迁移又入土乡, 逢破军暗煞, 并流年岁煞叠并, 则主遭兵, 被贼侵欺, 贪污损人. 官禄福德相貌, 巧言令色, 於斯可也.

问: 巨门所主若何?

答: 巨门属金水, 北斗第二星也. 阴精, 化气为暗, 在天司品万物, 在数掌是非, 於人主暗昧, 疑是多非, 进退离开, 欺瞒天地. 其性则面是心非, 六亲寡合, 交人初善终恶, 十二宫若无庙乐照临, 到处为灾, 主奔波劳碌. 守财帛, 亥子丑寅为祸稍轻, 身命逢之, 一生遭口舌之殃;守财帛则有争竞之忧;居兄弟则骨肉不足;处田宅而荡败流离;守奴仆则下皆暗;值妻妾主於隔角躔;疾病遇囚忌, 主眼目之忧, 更临煞, 必主成疾. 迁移多招是非, 入官禄则苦刑杖, 临於相貌, 遭人弃掷. 如会太阳, 吉凶相半;更逢七杀, 决诸杀伤;与贪狼同, 因奸出配;逢帝座, 则制其性;遇禄存能解其虚, 左右亦可. 值羊陀, 男盗女娼, 身命逢之为忌;对宫火铃白虎共伴无帝禄, 决配千里. 杀凑重逢三合也, 遭水厄之殃. 此是独介之宿, 克禄之星, 除为僧盗九流方免劳神偃蹇;限逢凶曜, 灾难不轻.

问: 天相所主若何?

答: 天相属水, 南斗司爵之星, 为福善, 化气曰印, 是为官禄文星, 佐帝之位. 若人命逢之, 丰厚从实, 至诚无妄, 言语端实, 事不虚为, 见难则恻隐之心, 见人有抱不平之气. 官禄得之, 则显荣. 帝座合之, 则争权. 能佐日月之祥, 兼化廉贞之恶. 身命得之而荣耀, 子息得之而续昌, 十二宫中皆为祥福, 不随恶而变志, 不因煞而改移, 限步逢之, 富不可量. 此星若临生旺之乡, 虽不逢帝座, 若得左右, 则助其威权, 或居闲弱之地, 也作贵论, 二限逢之富贵.

问: 天梁星所主若何?

答: 天梁属土, 南斗司寿之星也, 化气为荫, 福寿, 乃父母之主, 宰生杀之权, 於人则性情磊落, 於相貌则厚重温谦, 循直无私, 临事果决, 荫於身命, 福及子孙. 遇昌曲於财宫, 逢太阳於福德, 三合乃万全声名, 显於王室, 职位临於风宪. 若逢耗曜, 更会天机, 宜僧道清闲, 亦受王家制诰. 会贪狼同度, 而乱礼乱家. 居奴仆, 疾厄, 相貌作丰馀之论. 见廉刑忌必无灾克之凶, 若遇火铃刑暗, 亦无征战之扰. 太岁冲而为福, 白虎临而无灾, 奏书何合则有意外之荣, 青龙动则有文书之喜, 小耗大耗交遇, 所做无成;病符官符相侵不为灾论. 女命此星入庙, 旺夫益子, 昌曲左右扶持, 封赠荣华;羊陀火忌冲破, 刑克招非, 廉而不洁, 僧道宜之.

歌曰:

天梁原属土

南斗最吉星

化荫名延寿

父母宫主星

田宅兄弟内

得之福自生

形神自持重

心性更和平

生来无灾患

文章有声名

六亲更和睦

仕宦居王庭

巨门若相会

劳碌历艰辛

若逢天机照

僧道享山林

二星在辰戌

福寿不须论 问: 七杀星所主若何?

答: 七杀属金, 南斗之大杀, 第五之星也. 遇紫微则化权降福;遇火铃则为煞长威;遇凶曜於生乡, 定居屠宰;会昌曲於要地, 情性顽嚣, 身杀逢凶於要地, 命杀逢凶於三方, 七杀并小限, 定主阵亡. 会巨日於帝旺及空亡之地, 刑法不轻, 爵禄凌散. 二限会身命, 煞三合对冲, 虽禄无力. 秘云: 七杀居陷地, 沉吟福不生是也. 二主值之, 定历艰辛, 二限逢之遭殃破财. 遇帝旺而可解, 遭流煞而愈凶. 守身命, 作事进退, 喜怒不常. 左右, 昌曲, 天府入庙拱照, 掌生杀之权, 富贵出众. 若四煞忌星冲破, 巧艺平常, 陷地残疾. 女命旺地, 财权服众, 志过丈夫, 四煞冲破, 刑克不洁, 僧道宜之, 若煞凑, 飘荡流移还俗. 七杀属火金, 乃斗中之上将, 实成败之孤辰, 在斗司斗柄, 主於风宪, 其威作金之灵, 其性若清凉之状, 主於数则宜僧道, 主於身定历艰辛, 在命宫, 若限不扶夭折;在官禄得地, 化祸为祥;在子息而子息孤单;居夫妇而鸳衾半冷;会刑囚於田宅父母, 刑伤父母, 产业难留;逢刑忌煞於迁移疾厄, 终身残疾, 纵使一身孤独, 也应寿年不长. 与囚於身命, 折股伤股, 又主痨伤. 会囚耗於迁移, 死于道路. 若临陷弱之宫, 为残较减, 若值正旺之宫, 作祸忧深.

歌曰:

七杀寅申子午宫

四夷拱手服英雄

◇钺左右昌曲会

权禄名高食万锺

杀居陷地不堪言

凶祸犹如抱虎眠

若是杀强无制伏

少年恶死到黄泉

问: 破军星所主若何?

答: 破军属水, 北斗天关第七之星, 司夫妻, 子息, 奴仆之神. 在天为煞气, 在数为耗星, 故化气为耗. 主人凶暴狡诈, 性刚寡合, 视六亲如寇仇, 处骨肉无仁义. 六癸六甲生人合格, 主富贵. 陷地加煞冲破, 巧艺残疾, 不守祖业, 僧道宜之. 女人冲破, 淫荡无耻. 此星居紫微, 则失威权;逢天府, 则作奸伪;会天机, 则鼠窃狗偷;与廉贞火铃同度, 则决起官非;与巨门同度, 则口舌斗争;与刑忌同度, 则终身残疾;与武曲入财, 则东倾西败;与文昌守命, 则一生贫士. 遇诸凶结党, 破败;遇陷地, 其祸不轻. 惟天梁可制其恶, 天禄可解其凶, 若逢流煞交并, 家业落空. 与文曲入於水域, 残疾离乡;与文昌入於震宫, 遇吉可贵;若女命逢之, 无媒自嫁. 凡坐人身命, 居子午, 贪狼七杀相拱, 则威震华夷. 或与武曲同居巳亥, 贪狼拱合, 亦居台馈, 但看恶星何如. 庚癸生人入格, 到老亦不全美. 在身命陷地, 弃祖离宗;在兄弟, 骨肉参商;在夫妻不正, 主婚姻进退;在子息, 先损後成;在财帛, 如汤浇雪;在疾厄, 致 赢之疾;在迁移, 奔走无方;在奴仆, 怨谤逃亡;在官禄, 清贫;在田宅, 陷地破荡;在福德, 多灾;在父母, 破相.

问: 左辅所主若何?

答: 左辅帝极主宰之星, 其象属土, 身命诸宫降福. 主人形貌敦厚, 慷慨风流, 紫府禄权贪武三合冲照, 主文武大贵. 火忌冲破, 虽富贵不久. 僧道清闲, 女人温厚贤慧, 旺地封赠, 火忌冲破, 以中局断之.

问: 右弼所主若何?

答: 右弼帝极主宰之星, 其象属水, 守人身命, 文墨精通. 紫府吉星同垣, 财官双美, 文武双全. 羊陀火忌冲破, 下局断之. 女人贤良有志, 女中尧舜. 四煞冲破, 不为下贱, 僧道清闲.

歌曰:

左辅原属土

右弼水为根

失君为无用

三合宜见君

若在紫微位

爵禄不须论

若在夫妻位

主人定二婚

又曰:

若与廉贞并

恶贱遭钳髡

辅弼为上相

辅佐紫微星

喜居日月侧

文人遇禹门

倘居闲位上

无爵更无名

妻宫遇此宿

决定两妻成

若与刑囚处

遭伤作盗贼

问: 文昌星所主若何?

答: 文昌属金, 南斗第六之星也. 守人身命, 主幽闲儒雅, 清秀◇梧, 博闻广记, 机变异常, 一举成名, 披绯衣紫, 福寿双全. 旺巳宫, 喜居辰午兼寅卯位, 眉目分明, 相貌清奇, 於金水人, 先难後易, 中晚有声名, 太阳荫禄聚, 胪传第一名.

问: 文曲星所主若何?

答: 文曲属水, 北斗第四星也. 主科甲文章之宿, 与文昌同协, 吉数最为祥. 在身命, 作科第之客, 桃花浪暖, 一跃龙门. 居巳酉丑宫, 居侯伯;武贪三合同垣, 将相之格, 文昌遇合亦然. 若陷午戌之地, 巨门羊陀冲破, 丧命夭年, 水火惊险. 居亥卯未旺地, 与天梁天相会, 聪明博学, 只宜僧道. 若女命值之, 清秀聪明主贵, 又逢水性, 又主淫逸. 於官禄, 面君颜而执政;单居身命, 更凶曜, 亦作无名舌辩之徒. 与廉贞共处, 必作公吏官;身与太阴同行, 定系九流术士. 怕逢破军, 恐临水以生灾;嫌遇贪狼, 莅政事而颠倒. 逢七杀刑忌囚及诸恶曜, 诈伪莫逃. 逢巨门共其度, 和而丧志. 女命不宜逢, 水性杨花. 忌入土宫, 限临蹭蹬, 若禄存化禄来躔, 不可以为凶论.

问: 流年昌曲若何?

答: 命逢流年昌曲, 为科名科甲, 大小二限逢之, 三合拱照, 太阳又照流年禄, 小限太岁逢◇钺, 左右, 台座, 并日月科权禄马, 三方拱照, 决然高中无疑. 然非必此数星俱全方为大吉, 但以流年科甲为主. 如命限值之, 其馀吉曜若得二三拱照合, 必高中, 但二星在巳酉得地, 不富即贵, 恐不能耐久矣.

歌曰:

南北昌曲星

数中推第一

身命最为佳

诸吉恐非吉

得居人命上

桃花浪三汲

入仕更无疑

从容要辅弼

只恐恶煞临

火铃羊陀激

若还逢陷地

苗而不秀实

不是公吏辈

九流攻数术

无破宰职权

女人多淫佚

乐居亥子宫

空亡官无益

问: 天◇天钺星所主若何?

答: ◇钺属火, 即天乙贵人, 斗中司科之星, 气象堂堂, 声名耿耿, 廉能清白而有威丁. 在人命坐贵向贵, 或得左右吉聚, 无不富贵. 况二星又为上界和合之神, 若◇临命, 钺于身, 更迭相守, 更遇紫府, 日月, 昌曲, 左右, 权禄相凑, 少年必娶美妻, 若遇大难, 必得贵人扶助, 小人不一, 亦不为凶. 限步巡逢必主女子添喜, 生男责俊雅, 入学功名有成;生女则容貌端庄, 出入超群. 若四十以後逢墓库, 不依此断. 有凶亦不为灾, 居官者, 贤能威武, 声名远播, 僧道享福, 与人和睦, 不为下贱. 女人吉多, 宰辅之妻, 命妇之论. 若加恶煞, 亦为富贵, 但不免私情淫佚之态也.

歌曰:

天乙贵人众所钦

命逢金带福弥深

飞腾名誉人争慕

博雅皆通古与今

◇钺二星限中强

人人遇此广钱粮

官吏逢之发财福

当年必定见君王

问: 擎羊星所主若何?

答: 羊刃北斗之助星, 守身命, 性粗, 行暴, 孤单则喜, 处众则视亲为疏, 翻恩为怨. 入庙性刚果决, 机谋好勇, 主权贵. 北方生人为福, 四墓生人不忌. 居卯酉作祸兴殃, 刑克大甚. 六甲六戌生人必有凶祸, 纵富贵不久, 亦不善终, 九流工艺辛勤. 加火忌劫空冲破, 残疾离祖, 刑克六亲, 女人入庙加吉, 上局, 四煞冲破刑克, 下局.

问: 陀罗星所主若何?

答: 陀罗北斗之助星, 守身命心行不正, 暗泪长流, 性刚威猛, 作事进退, 横成横败, 飘荡不定. 与贪狼同度, 因酒色以成痨;与火铃同宫, 定疥疫之不死;居疾厄, 暗疾缠绵. 辰戌丑未生人为福, 在庙, 财官论. 文人不耐久, 武人横发高迁. 若陷地加煞, 刑克招凶, 二姓延生, 女人刑克下贱.

问: 羊陀所主若何?

答: 羊陀乃斗前二使, 在天司引奏, 在数主凶危, 临父母田宅兄弟三宫, 三合临於身命, 见昌曲主有暗痣, 见男女俱克, 逢日月损目, 守桃花因色伤身.

歌曰:

刑与暗同行

暗疾刑六亲

火铃遇凶伴

只宜道与僧

权刑囚合杀

疾病灾厄侵

贪耗流年聚

面上刺痕新

限逢若逢此

横祸血刃生

又曰:

羊陀夭寿杀人遇为扫星

君子防恐惧小人遭凌刑

遇耗决乞求只宜林木人

二限倘来犯不时灾祸侵

问: 火星所主若何?

答: 火星大杀将, 南斗号杀神, 若坐身命位, 诸宫不可临, 性气亦沉毒, 刚强出众人, 毛发多异类, 唇齿有伤痕, 更同羊陀会, 襁褓必灾 , 过房出外养, 二姓可延生, 此星东南利, 不利西北人. 若得贪狼会, 旺地贵无伦, 封侯居上将, 勋业著边庭. 三方无煞破, 中年後始兴, 僧道多飘荡, 不守规戒心, 女人旺地洁, 陷地主邪淫, 刑夫又克子, 下贱劳碌人.

问: 铃星所主若何?

答: 大杀铃星将, 南斗为从神, 值人身命者, 性格亦沉吟, 形貌多异类, 威势有声名, 若与贪狼会, 指日立边庭, 庙地财官贵, 陷地主贫穷, 羊陀若相凑, 其刑大不清, 孤单并弃祖, 残伤带疾人. 僧道多飘荡, 还俗定无伦, 女人无吉曜, 刑克少六亲, 终身不贞洁, 寿夭仍困贫, 此星大杀将, 其恶不可禁, 一生有凶祸, 聚实为虚情, 七杀主阵亡, 破军财屋倾, 廉宿羊刑会, 却宜主刀兵, 或遇贪狼宿, 官禄亦不宁, 若逢居庙旺, 富贵不可论.

问: 羊陀火铃所主若何?

答: 铃火陀罗金, 擎羊刑忌诀: 一名马扫星, 又名短夭杀, 君子失其权, 小人犯刑法, 孤独克六亲, 灾祸当不歇, 腰足唇齿伤, 劳禄多蹇剥, 破相又劳心, 乞丐填沟壑, 武曲并贪狼, 一世招凶恶, 疾厄若逢之, 四时不离药, 只宜山寺僧, 金谷常安乐.

问: 地劫星所主若何?

答: 地劫星乃劫杀之神, 守身命, 作事疏狂, 不行正道. 二限逢之, 会紫府左右◇钺相助, 亦防损失. 若四煞空劫殇使巡逢, 财散人亡. 女人逢之, 身怀六甲, 须防产厄.

问: 地空星所主若何?

答: 地空乃空亡之神, 守身命, 作事进退, 成败多端, 若太岁二限逢之, 无吉曜守照, 灾悔多端, 主出家, 入庙则吉.

问: 地空地劫星所主若何?

答: 劫空二星守命, 遇吉则吉, 遇凶则凶, 加四煞冲照, 轻者下贱, 重者六畜之命, 僧道不正, 女子婢妾, 刑克孤独, 大 二星俱不宜见, 定主破财, 二限逢之必凶.

歌曰:

劫空为害最愁人

才智英雄误一生

只好为僧并学术

堆金积玉也须贫

问: 禄存星所主若何?

答: 禄存属土, 北斗第三司爵真人之星也. 主人贵爵, 掌人寿基, 帝相扶之施权, 日月得之增辉, 天府武曲为厥职, 天梁天同共其祥. 十二宫惟身命田宅财帛为紧, 主富, 居迁移则佳. 与帝星守官禄, 宜子孙於爵秩. 若独坐命, 而无吉化, 乃看财奴耳. 逢吉逞其权, 遇恶败其迹, 最嫌落於陷空, 不能为福, 更凑火铃空劫, 巧艺安身, 盖禄爵当得势而享之. 守身命, 主人慈厚信直, 通文济楚. 女人清淑机巧, 能干能为, 有君子之致. 紫府廉同会合, 作封赠上局. 大抵此星诸宫降福消灾, 然禄存不居四墓之地, 者盖以辰戌为◇罡, 丑未为贵人, 故禄元避之, 良有以也.

歌曰:

北斗禄存星

数中为上局

守值身命内

不贵多金玉

此为迪吉星

亦可登仕路

文人有声名

武人有厚禄

常庶发横财

僧道亦主福

官吏若逢之

断然食天禄

又曰:

来禄拱贵并化禄

金 重逢金满屋

不惟方丈比诸侯

一食万锺犹未足

禄存对象守迁移

三合禄之利禄宜

得逢遐迩人钦敬

的然白手起家基

问: 天马星所主若何?

答: 天马上界驿马之星也, 诸宫合有制化, 如身命临之, 谓之驿马, 喜禄存紫府昌曲守照为吉. 如大小二限临之, 更遇禄存紫府流昌必利此星. 有制化者, 如禄存同宫, 谓之禄马交驰. 又曰紫府同宫, 谓之扶 马, 主劳. 刑煞同宫, 谓之负尸马. 火星同宫, 谓之战马. 日月同宫, 谓之雄马. 与空亡同宫, 谓之死亡马. 居绝地, 谓之死马. 遇陀罗, 谓之折足马. 俱主灾病, 流年值之依此断.

问: 天刑星所主若何?

答: 天刑守身命, 不为僧道定主孤刑, 不贫则夭, 父母兄弟不得全, 二限逢之主出家, 官事牢狱失败, 入庙则吉.

歌曰:

天刑未必是凶星

入庙名为天喜神

昌曲吉星来凑合

定然献策到王庭

刑居寅上并酉戌

更临卯位自光明

必遇文星成大业

掌握边疆百万兵

三不子兮号天刑

为僧为道是孤身

天哭二星皆同到

终是难逃有疾人

问: 天姚星所主若何?

答: 天姚属水, 守身命, 心性阴毒, 作事多疑, 好美颜色, 风流多婢, 又主淫佚. 入庙旺, 主富贵多奴;居亥, 有财有学. 会恶星, 破家败业, 因色犯刑, 三合重逢, 少年夭折. 若临限, 不用媒妁, 招手成亲. 或吉星加紫, 刚柔相济, 主风流;加红鸾愈淫, 刑刃主夭.

歌曰:

天姚居戌卯酉游

更入双鱼一并求

福厚生成耽酒色

无灾无祸度春秋

天姚星与败星同

不曾安逸在宫中

如身偶尔值天姚

恋色贪花性帚凶

此星若居生旺地

位登极品亦风骚

问: 红鸾星所主若何?

答: 红鸾临身命, 主得吉庆之事, 男招美妻, 女招贵夫, 入庙则吉, 失陷则凶.

歌曰:

红鸾星最喜

婚配有良缘

更喜辰丑地

富贵永绵绵

财货十分美

貌美事光妍

福德同身命

超群众所贤

更有流年论

其星依此安

二星值此宿

喜事定然来

问: 化禄星所主若何?

答: 禄为福德之神, 守身命官禄之位, 科权禄拱, 必作柱石之臣. 小限逢之, 主进财之喜, 大限十年吉庆. 恶曜来临, 并陀羊火忌冲照, 亦不为害. 妇人吉凑, 作命妇. 二限逢之, 内外威严;煞冲平常.

问: 化权星所主若何?

答: 化权者, 掌判生杀之神, 守人身命, 科禄相逢, 出将入相;科权相逢, 文章冠世, 亦且古怪, 主人钦仰. 小限相逢, 无有不吉, 大限十年必遂亨通. 如逢羊陀耗使劫空, 听谗贻累, 官灾贬谪. 女人得之, 内外称意, 可作命妇, 僧道掌山林, 有师号.

问: 化科星主若何?

答: 科者, 上界应试主掌文墨之星. 守身命, 权禄相逢, 宰臣之贵, 如逢恶曜, 亦为文章秀士, 可作群英师范. 女命吉拱, 主贵封赠, 虽四煞冲破, 亦为富贵, 与科星拱冲同论.

问: 化忌星所主若何?

答: 化忌为多管之神, 守身命, 一生不顺, 小限逢之, 一年不足, 大限逢之, 十年悔吝. 二限太岁交临, 断然蹭蹬. 文人不耐, 久武人纵有官灾, 口舌不妨. 虽商贾艺人, 处处不宜. 如会紫府昌曲左右科权禄与忌同, 富贵. 兼四煞共处, 即系发不住财, 禄主躔於陷地;苗而不秀, 科星陷於凶乡是也. 如单逢四煞耗使劫空, 主奔波带疾, 僧道流移还俗. 女人一生贫夭. 或太阳在寅卯辰巳化忌, 太阴在酉戌亥子化忌反为福论. 其馀诸星化忌, 各审五行不同, 如廉贞在亥化忌, 是为火入水乡, 又逢水命, 入忌不为害.

问: 太岁所主若何?

答: 太岁为当年岁之君, 水之精也. 与众星不睦, 遇紫府左右昌曲◇钺扶持, 灾少亦防六畜之灾. 遇四煞耗使, 财散人亡, 女人防灾厄, 此星喜守迁移财帛官禄三方, 又喜紫府左右, 机梁日月, 入庙则吉, 陷加煞则凶.

歌曰:

太岁当头坐

诸神不敢当

任是铁罗汉

也吃皱眉汤

逢凶偏作恶

年辰遇必殃

若遇科权禄

横发不寻常

忌宿临其内

夹限必身亡

更有流年论

重逢限不良

若还临命限

灾殃有刑伤

更值官符宿

未免犯官防

若遇吉星凑

方可免灾殃

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button