Tử vi

Chương 27: Chiêm Cầu Danh

IX.- CHIÊM CẦU DANH

Cầu danh lấy Thể làm chủ, Dụng làm danh.

Thể khắc Dụng, danh khả thành nhưng phải chậm.

Bạn đang xem: Chương 27: Chiêm Cầu Danh

Dụng khắc Thể danh bất khả thành.

Thể sinh Dụng, danh bất khả tựu, hoặc nhân danh mà thất chí.

Dụng sinh Thể, công danh thành toại hoặc nhân danh mà có lợi.

Thể Dụng tỵ hòa, công danh xứng ý.

Muốn biết ngày nào thành danh dùng Khí quái của quẻ sinh Thể mà suy.

Muốn biết chức nhiệm phương sở dùng Biến-quái mà quyết đoán.

Nếu không có quẻ khắc Thể, thì danh dễ thành, muốn biết nhạt kỳ, thì xem nơi mục Thời tự mà định ngày giờ.

Bằng như kẻ chiêm quẻ còn tại chức,tối kỵ nhất thấy quẻ khắc Thể, thấy nó tức là thấy họa, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì phải cách chức thôi quan, mà nhật kỳ cũng ứng vào Khí quái khắc Thể, ở mục Bát quái Vạn Vật ở phần I, mục Thời tự mà suy.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 27: Chiêm Cầu Danh

IX.- CHIÊM CẦU DANH

Cầu danh lấy Thể làm chủ, Dụng làm danh.

Thể khắc Dụng, danh khả thành nhưng phải chậm.

Dụng khắc Thể danh bất khả thành.

Thể sinh Dụng, danh bất khả tựu, hoặc nhân danh mà thất chí.

Dụng sinh Thể, công danh thành toại hoặc nhân danh mà có lợi.

Thể Dụng tỵ hòa, công danh xứng ý.

Muốn biết ngày nào thành danh dùng Khí quái của quẻ sinh Thể mà suy.

Muốn biết chức nhiệm phương sở dùng Biến-quái mà quyết đoán.

Nếu không có quẻ khắc Thể, thì danh dễ thành, muốn biết nhạt kỳ, thì xem nơi mục Thời tự mà định ngày giờ.

Bằng như kẻ chiêm quẻ còn tại chức,tối kỵ nhất thấy quẻ khắc Thể, thấy nó tức là thấy họa, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì phải cách chức thôi quan, mà nhật kỳ cũng ứng vào Khí quái khắc Thể, ở mục Bát quái Vạn Vật ở phần I, mục Thời tự mà suy.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button