Tử vi

Chương 5: Toán Mẫu Đơn

TOÁN MẪU ĐƠN

Năm Tỵ, tháng 3, ngày 16, giờ Mẹo, Tiên sinh cùng bạn qua nhà Quan Tư Mã viếng vườn Mẫu Đơn, đương thời hoa nở rất thịnh.

– Khách hỏi: “Hoa nở nhiều như vậy có biết được bao nhiêu bông không?”

Bạn đang xem: Chương 5: Toán Mẫu Đơn

– Tiên sinh thưa rằng: “Chẳng biết được số hoa nở”.

Rồi nhân sự hỏi Tiên sinh liền lấy năm, tháng, ngày, giờ nói trên để toán quẻ:

Năm Tỵ là chi thứ 6 trong hàng chi, tháng 3, ngày 16 tổng cộng được: 6 + 3 + 16 = 25 trừ 24 (3 lần 8 là 24) còn lại 1 tức quẻ Càn đặt làm thượng quái.

Kế lấy tổng số 25 gia thêm giờ Mẹo là giờ thứ 4 trong 12 chi nên được: 25 + 4 = 29 trừ 24 (3 lần 8 là 24) còn lại 5 tức quẻ Tốn đặt làm hạ quái. Nên được quẻ THIÊN PHONG CẤU.

Đoạn Tiên sinh lại lấy tổng số 29 – 24 (4 lần 6 là 24) = 5 tức là động hào 5 biến ra Đỉnh Quái.

Vì Hổ quái thấy có trùng Càn (2 quẻ Càn) Tiên sinh quay lại bảo với khách:

“Quái thay! Vườn hoa này đến ngày mai giờ Ngọ sẽ bị ngựa giày xéo nát hết cả”.

Khách lấy làm ngạc nhiên nhưng không tin.

Đúng ngày, giờ nói trên quả nhiên có 2 quý khách cỡi ngựa đến xem vườn Mẫu đơn. Bỗng nhiên 2 con ngựa cắn nhau quần nhau, giẫm nát cả vườn hoa.

Cách Bố Quẻ

Năm Tỵ năm thư 6 trong hàng chi: . . . . . 6

tháng 3: . . . . . . . . . . . . . . . .3

ngày 16: . . . . . . . . . . . . . . . .16

Tổng số: . . . . . . . . . . . . . . . .25

Lấy tổng số 25 – (3 x 8 = 24) = 1 tức Càn làm thượng quái

Lấy tổng số: . . . . . . . . . . . . 25

Cộng thêm giờ Mẹo: . . . . . . . . . 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Lấy tổng số 29 – (3 x 8=24) = 5 tức là Tốn làm hạ quái

Lấy tổng số 29 – (4 x 6=24) = 5 tức là động hào 5

CÁCH BỐ QUÁI

Chánh quái

Tên là Thiên Phong Cấu

(gọi tắt là Cấu-quái)

Thượng -quái:

Càn Kim

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 _____

Hào 4 _____

Hạ quái:

Tốn Mộc

Hào 3 _____ Thể

Hào 2 _____

Hào 1 __ __

Hổ quái

Tên: Trùng Càn

Càn Kim

Hào 6 _____

Hào 5 _____

Hào 4 _____

Càn Kim

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Biến quái

Tên là Hỏa phong Đỉnh

(gọi tắt là Đỉnh-quái)

Ly Hỏa

Hào 6 _____

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

Tốn Mộc

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 __ __

Tiên sinh đoán rằng: Tốn là Thể quái thuộc Mộc, Càn là Dụng quái thuộc kim là khắc (Dụng khắc Thể).

Hổ quái lại thấy 2 quẻ Càn đều thuộc kim hết, cho nên khắc Thể quái.

Trong quẻ lại không có sinh khí, nên vườn hoa phải tận diệt hết, vì Càn là ngựa, giờ Ngọ là Ly, tức là quẻ Ly biến ở Dụng ra (như đã nói trước Biến quái chỉ dùng có độc quái của Dụng quái biến ra mà thôi, là kết cục của sự việc, tức là Dụng vậy).

Đoạn trong móc đơn có lẽ của dịch giả Nguyễn Văn Thuỳ chú thích, chớ không phải lời bàn của Thiệu Khang Tiết, sách có sao tôi chỉ gõ lại như vậy.

(Theo sự nhận xét của Dịch giả trong tất cả các quái làm thí dụ trong quyển Mai Hoa này, những quẻ nằm trên, hay nằm dưới Biến quái, như quẻ Tốn nằm dưới quẻ Ly, trong bài này ít khi đề cập tới). Lời của Dịch giả

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 5: Toán Mẫu Đơn

TOÁN MẪU ĐƠN

Năm Tỵ, tháng 3, ngày 16, giờ Mẹo, Tiên sinh cùng bạn qua nhà Quan Tư Mã viếng vườn Mẫu Đơn, đương thời hoa nở rất thịnh.

– Khách hỏi: “Hoa nở nhiều như vậy có biết được bao nhiêu bông không?”

– Tiên sinh thưa rằng: “Chẳng biết được số hoa nở”.

Rồi nhân sự hỏi Tiên sinh liền lấy năm, tháng, ngày, giờ nói trên để toán quẻ:

Năm Tỵ là chi thứ 6 trong hàng chi, tháng 3, ngày 16 tổng cộng được: 6 + 3 + 16 = 25 trừ 24 (3 lần 8 là 24) còn lại 1 tức quẻ Càn đặt làm thượng quái.

Kế lấy tổng số 25 gia thêm giờ Mẹo là giờ thứ 4 trong 12 chi nên được: 25 + 4 = 29 trừ 24 (3 lần 8 là 24) còn lại 5 tức quẻ Tốn đặt làm hạ quái. Nên được quẻ THIÊN PHONG CẤU.

Đoạn Tiên sinh lại lấy tổng số 29 – 24 (4 lần 6 là 24) = 5 tức là động hào 5 biến ra Đỉnh Quái.

Vì Hổ quái thấy có trùng Càn (2 quẻ Càn) Tiên sinh quay lại bảo với khách:

“Quái thay! Vườn hoa này đến ngày mai giờ Ngọ sẽ bị ngựa giày xéo nát hết cả”.

Khách lấy làm ngạc nhiên nhưng không tin.

Đúng ngày, giờ nói trên quả nhiên có 2 quý khách cỡi ngựa đến xem vườn Mẫu đơn. Bỗng nhiên 2 con ngựa cắn nhau quần nhau, giẫm nát cả vườn hoa.

Cách Bố Quẻ

Năm Tỵ năm thư 6 trong hàng chi: . . . . . 6

tháng 3: . . . . . . . . . . . . . . . .3

ngày 16: . . . . . . . . . . . . . . . .16

Tổng số: . . . . . . . . . . . . . . . .25

Lấy tổng số 25 – (3 x 8 = 24) = 1 tức Càn làm thượng quái

Lấy tổng số: . . . . . . . . . . . . 25

Cộng thêm giờ Mẹo: . . . . . . . . . 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Lấy tổng số 29 – (3 x 8=24) = 5 tức là Tốn làm hạ quái

Lấy tổng số 29 – (4 x 6=24) = 5 tức là động hào 5

CÁCH BỐ QUÁI

Chánh quái

Tên là Thiên Phong Cấu

(gọi tắt là Cấu-quái)

Thượng -quái:

Càn Kim

Hào 6 _____ * Dụng

Hào 5 _____

Hào 4 _____

Hạ quái:

Tốn Mộc

Hào 3 _____ Thể

Hào 2 _____

Hào 1 __ __

Hổ quái

Tên: Trùng Càn

Càn Kim

Hào 6 _____

Hào 5 _____

Hào 4 _____

Càn Kim

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 _____

Biến quái

Tên là Hỏa phong Đỉnh

(gọi tắt là Đỉnh-quái)

Ly Hỏa

Hào 6 _____

Hào 5 __ __

Hào 4 _____

Tốn Mộc

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 __ __

Tiên sinh đoán rằng: Tốn là Thể quái thuộc Mộc, Càn là Dụng quái thuộc kim là khắc (Dụng khắc Thể).

Hổ quái lại thấy 2 quẻ Càn đều thuộc kim hết, cho nên khắc Thể quái.

Trong quẻ lại không có sinh khí, nên vườn hoa phải tận diệt hết, vì Càn là ngựa, giờ Ngọ là Ly, tức là quẻ Ly biến ở Dụng ra (như đã nói trước Biến quái chỉ dùng có độc quái của Dụng quái biến ra mà thôi, là kết cục của sự việc, tức là Dụng vậy).

Đoạn trong móc đơn có lẽ của dịch giả Nguyễn Văn Thuỳ chú thích, chớ không phải lời bàn của Thiệu Khang Tiết, sách có sao tôi chỉ gõ lại như vậy.

(Theo sự nhận xét của Dịch giả trong tất cả các quái làm thí dụ trong quyển Mai Hoa này, những quẻ nằm trên, hay nằm dưới Biến quái, như quẻ Tốn nằm dưới quẻ Ly, trong bài này ít khi đề cập tới). Lời của Dịch giả

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button