Tử vi

Cô Thần – Quả Tú: Người đơn gối chiếc, kẻ thời vô tâm

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch Tran Quang Hoan và Mai Anh.

Đây là bộ sao an theo năm sinh. Ba năm thay đổi vị trí một lần. CÔ THẦN luôn luôn ở tại các cung Dần Thân Tị Hợi. QUẢ TÚ luôn luôn đóng tại các cung Thìn Tuất Sửu Mùi.

This is a group that is arranged based on birth year. Their positions move every three years. CO THAN always resides in DAN THAN TI HOI. QUA TU always resides in THIN TUAT SUU MUI.

Bạn đang xem: Cô Thần – Quả Tú: Người đơn gối chiếc, kẻ thời vô tâm

Tính Chất Cơ Bản Của Sao.

Do là một bộ sao nên tìm hiểu chung cả 2 sao là cần thiết.

The fundamental traits of these stars

Since this is one group, it is necessary to understand both stars.

v Kết Quả, Thành Quả, Hiệu Quả, Hậu Quả, Hệ Quả, Kết Thúc, Kết Cục.

Bộ sao này chủ một kết cục, đoạn kết, kết thúc một sự việc. Sự việc đó có thể là tốt đẹp ta thường gọi là kết quả, thành quả nếu kém một tí, ta gọi là hiệu quả. Nếu xấu ta gọi là hậu quả, có khi còn kéo theo đằng sau là hậu quả vô cùng tai hại. Nếu sau khi đã kết thúc lại là nguyên nhân để phát sinh ra những sự việc khác. Người ta gọi là hệ quả.

Bộ CÔ QUẢ chỉ nói lên một sự kết thúc. Bản thân nó không khẳng định điều gì cả. Chính các sao chung quanh nó cho phép chúng ta kết luận là kết quả hoặc hậu quả. Trái ngọt hay quả đắng là do các sao khác nhận xét. Nếu thấy nước mắt, tang tóc tất quả đắng rồi. Nếu thấy tiếng reo vui đích trị là trái ngọt cây lành.

Do tính chất đặc biệt của sao này, đi với VŨ KHÚC cho ta một kết thúc ngăn ngủi. Nếu có vui chăng nữa, cuộc vui cũng quá ngăn. Nếu là cuộc tình, cuộc tình chớp nhoáng. Nếu là cuộc đời, người ta thường dùng từ bạc mệnh.

v Result, Achievement, Effect, Consequence, Outcome, The End, End Result

This group denotes an end result, an ending of an event. If the event ended positively, we call it achievement, result, if a little less than that, we call effect. If it ended badly, we call it consequence, sometimes, the after effect is very grave. If after ended, it is the reason for a chain reaction, we call it an outcome.

CO QUA group only denotes an ending. They do not assert anything else. It is the stars surrounding them that tell us whether this is an achievement or a consequence. A sweet fruit or a bitter fruit (since QUA also means fruit in Vietnamese) is up to the other stars to decide. If you look around and see only tears and mourning, the fruit is bound to ripe bitter, if you see laughter, it is a sweet delicious fruit.

Due to their distinct traits, when accompanying VU KHUC, they denotes an abrupt ending. Even if it was a happy ending, the happiness only last brieftly. If it is a love story, this love story passed away so quick. If it is life, usually we call it an unfortunately life.

v Ngôi Sao Cô Đơn, Cô Độc, Mồ Côi, Cô Thân… Goá Bụa…

Bộ sao này có tính cô đon. CÔ THẦN có tính mồ côi cha mẹ. QUẢ TÚ có tính goá bụa trong hôn nhân. Và đây chỉ là một yếu tố xấu. TVUD không cho phép bạn căn cứ chỉ một yếu tố rồi kết luận. Phải dựa thêm nhiều yếu tố khác để khẳng định. Ta chỉ khẳng định điều này khi chung quanh nó có các sao cùng nhóm. Đó là các sao.

VŨ KHÚC có giá trị như sao QUẢ TÚ thứ 2.

THẤT SÁT chủ mất mát về người, ngôi sao đơn chiếc.

LINH TINH chủ một mình, lẻ loi.

TANG MÔN chủ tang tóc.

THIÊN KHỐC. chủ khóc lóc.

Các sao Vong Tinh như : TUẦN, TRIỆT, THIÊN KHÔNG cũng chủ mất người.

Ta chỉ quyết đoán khi các sao này tụ tập với nhau làm nổi bật tính chất cô độc. Ngoài ra còn chú ý đến cung. Một người moog côi, không cha không mẹ. Cần xét đoán phối hợp cung Phụ Mẫu, Không vợ không chông cần xét phối hợp với cung Phu Thê. Không con cái phối hợp với cung Tử Tức…

Ngoài ra còn có những bộ sao độc đáo rất kỵ đối với phụ nữ.

Bộ HỒNG LOAN QUẢ TÚ Bộ sao này có giá trị , khi QUẢ TÚ đóng tại Thìn Tuất Sửu Mùi có HỒNG LOAN đồng cung hay xung chiếu. Mang ý. “Tôi đang cô đơn”

v The lonesome star, solitary, orphan, single,… widow…

This group has a lonely trait. CO THAN tends to be orphan. QUA TU tends to be widow in marriage. But this is only a minor negative trait, TVUD does not allow jumping into conclusion based on only one minor detail, but we have to look at other perspective to build up a conclusion. We only conclude the above if it happens to be other star of the same traits surrounding them, such as:

VU KHUC is the second QUA TU. (their traits are similar)

THAT SAT denotes losing someone, the star of solitary.

LINH TINH denotes being alone.

TANG MON denotes funeral.

THIEN KHOC denotes crying.

The death stars such as: TUAN, TRIET, THIEN KHONG also denotes losing someone.

We can only be assured when these stars gather together to emphasize the loneliness. Besides that, we also have to pay attention to the Sections. Whether or not a person is an orphan, we look at Parents Section. If he or she doesn’t get married, we have to combine apprasing Spouse Section. If he or she doesn’t have children, we have to look at Offspring Section…

On the other hand, there are peculiar star combination that is not suitable with women.

The group HONG LOAN, QUA TU is in affect when QUA TU resides in the same place, or opposite with HONG LOAN in THIN, TUAT, SUU, MUI. It carries the meaning “I am lonely.”

v Chủ Ít, Hiếm, Độc Nhất…

CÔ QUẢ còn mang ý. Ít không nhiều. Hiếm, hiếm anh em, hiếm con.. Có khi chúng ta gọi là duy nhất, độc nhất, có một không hai. Khi đi với các sao KHÔI VIỆT. Bộ sao này đi với LỘC TỒN mang ý. tồn tại rất ít thường chỉ 1 người.

Cái gì hiếm nhát, quí nhất là bộ CÔ QUẢ KHÔI VIỆT tất nhiên đi với sao VŨ KHÚC. Vì nó chủ tài sản quí.

Về mặt tình cảm bộ sao này ít giao du tiếp xúc.

Bộ sao này đi với cát tinh, quyền tịnh, quí tinh là tiếng khiêm cung tự xưng của vua chúa người xưa. Cô gia, quả nhân có nghĩa trẫm cô độc không có bạn bè.

v Singular, rare, unique….

CO QUA also denotes singular,not much. A few brother, a few son…Sometimes we call is “unique”, “sole” when CO QUA accompanies with THIEN KHOI, THIEN VIET. This group when combines with LOC TON, they mean “remain only a few” (usually just one person).

The rarest thing is CO QUA KHOI VIET, of coures they accompany with VU KHUC. Because it denotes precious assets.

Speaking of sentiments, this group exchanges little or nothing with others.

When this group accompaies with Fine Stars, Power Stars, Precious Stars, then it is the kingly voice. In Asia, the kings have specific vocative: “CO GIA”, “QUA NHAN”, implies “I”m lonely, I have no friends”

v Ngôi Sao Chủ Sự Gìn Giữ.

CÔ QUẢ là cái kết cục, kết quả… Dù tốt hay xấu nó cũng gìn giữ lấy. Yếu tố này phảng phất sao PHÁ QUÂN nhưng PHÁ QUÂN có thể giữ gìn hay buông thả còn CÔ QUẢ thì không. Dù tốt hay xấu thì CÔ QUẢ vẫn khư khư giữ lấy cái kết quả của mình. Yếu tố này giúp cho CÔ QUẢ gìn giữ được tiền của, nhà cửa… Vì thế, bộ sao này đóng tại các cung Tài, cung Điền có chỗ đắc lực, kẻ giữ của. CÔ QUẢ đóng tại cung Điền đi với cát tinh, giá trị như từ villa, tức là dạng nhà biệt lập, đẹp ta gọi là biệt thự. Nếu đi với các sao Bại tinh lại là nhà cửa tầm thường nằm nơi hoang vắng.

Về mặt tiêu pha có tính hẹp hòi, hà tiện.

v A star denotes preservation.

CO QUA is outcomes, result… No matter it is good or bad, they still hang on to it. This factor bears some resemblance to Pha Quan. But Pha Quan can hold or let go and CO QUA is not. … Whether the result is good or bad, CO QUA is still grip the result of itself. This factor is helping CO QUA to preserve money, estate… So, this group resides in TAI section, DIEN section is effective for people who like to accumulate money, property. CO QUA resides in DIEN section and this group combines with Fine Stars, then it’s villa. It means individual and nice house. So we called villa. If they combine with bad Stars, then it’s trivial house, deserted place.

Speaking of expenditure, this group have niggardly trait.

v Cố Ý, Cố Tình… Đến Mua Chuộc.

Để có một kết quả, một kết cục, một kết thúc là do chúng ta tạo ra. Để gây ra một cuộc chiến cũng do chúng ta tạo ra. Và để chấm dứt nó, cũng do chúng ta tạo ra. Vậy, CÔ QUẢ là cố ý, cố tình…

Em à, cuộc tình mình chấm dứt ngang đây thôi.. Chấm dứt trong trường hợp này là gì? Là kết quả xấu. Kết thúc tồi tệ. Vậy, một người cố ý kết thúc, một người nhận lấy kết quả buồn do bên ngoài mang lại.

Điều muốn nói là: CÔ QUẢ là ngôi sao cố ý, cố tình… nhưng không phải mọi sự cố ý, cố tình là xấu. “Anh không yêu em nữa vì anh là….chị Bửu Đình. Đồng giới tính với em đấy mà.”. Vậy thì, sự cố ý đấy là muốn người ta có cuộc đời tốt đẹp. Còn chị Bửu Đình đành làm kẻ cô thân..

Trong luật pháp, CÔ QUẢ đi với các bộ KỴ HÌNH, PHI LIÊM là cố ý làm sai trái với luật pháp nhà nước. Nếu có ĐÀO HOA là biết sai vẫn cố ý làm trái với pháp luật nhà nước. Vậy CÔ QUẢ là có tội, khi đi với LƯU HÀ có lỗi, PHI LIÊM làm sai, THẤT SÁT lầm lẫn, KỴ HÌNH vi phạm.

Để có 1 kết quả như ý mình muốn. Bộ sao này còn khéo mua chuộc miễn sao có kết quả như ý muốn của mình mà thôi.

v Intentional, Deliberately…to bribe

Result or ending is what created by us. We deliberately start a war, and we deliberately end it. So CO QUA is intentional, deliberately…

“Darling, our love story ends here…!” What’s the final, in this case? It’s a bad result, a worse end. So, a person deliberates end something, and a person has to receive sad result caused by other.

What I want to convey is: CO QUA is deliberately Stars…but it is not entirely bad. “I stop loving you because you are…Ms Buu Dinh. Your gender is the same to me”. So, this forethought aims at giving the other person a better life. And Ms Buu Dinh has to suffer loneliness.

In law, CO QUA combines with KỴ HINH (HOAKY, THIEN HINH), PHI LIEM, means a person deliberately violates the law. If there is DAO HOA, it means a person know it is wrong but still commit the crime. So CO QUA is sinful when accompany with LUU HA-denotes fault, PHI LIEM-denotes wrong, THAT SAT-denotes confusion, KỴ HÌNH – law violations.

In order to have a desired results, this group are ready to bribe as long as they achieve their purpose.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cô Thần - Quả Tú: Người đơn gối chiếc, kẻ thời vô tâm

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch Tran Quang Hoan và Mai Anh.

Đây là bộ sao an theo năm sinh. Ba năm thay đổi vị trí một lần. CÔ THẦN luôn luôn ở tại các cung Dần Thân Tị Hợi. QUẢ TÚ luôn luôn đóng tại các cung Thìn Tuất Sửu Mùi.

This is a group that is arranged based on birth year. Their positions move every three years. CO THAN always resides in DAN THAN TI HOI. QUA TU always resides in THIN TUAT SUU MUI.

Tính Chất Cơ Bản Của Sao.

Do là một bộ sao nên tìm hiểu chung cả 2 sao là cần thiết.

The fundamental traits of these stars

Since this is one group, it is necessary to understand both stars.

v Kết Quả, Thành Quả, Hiệu Quả, Hậu Quả, Hệ Quả, Kết Thúc, Kết Cục.

Bộ sao này chủ một kết cục, đoạn kết, kết thúc một sự việc. Sự việc đó có thể là tốt đẹp ta thường gọi là kết quả, thành quả nếu kém một tí, ta gọi là hiệu quả. Nếu xấu ta gọi là hậu quả, có khi còn kéo theo đằng sau là hậu quả vô cùng tai hại. Nếu sau khi đã kết thúc lại là nguyên nhân để phát sinh ra những sự việc khác. Người ta gọi là hệ quả.

Bộ CÔ QUẢ chỉ nói lên một sự kết thúc. Bản thân nó không khẳng định điều gì cả. Chính các sao chung quanh nó cho phép chúng ta kết luận là kết quả hoặc hậu quả. Trái ngọt hay quả đắng là do các sao khác nhận xét. Nếu thấy nước mắt, tang tóc tất quả đắng rồi. Nếu thấy tiếng reo vui đích trị là trái ngọt cây lành.

Do tính chất đặc biệt của sao này, đi với VŨ KHÚC cho ta một kết thúc ngăn ngủi. Nếu có vui chăng nữa, cuộc vui cũng quá ngăn. Nếu là cuộc tình, cuộc tình chớp nhoáng. Nếu là cuộc đời, người ta thường dùng từ bạc mệnh.

v Result, Achievement, Effect, Consequence, Outcome, The End, End Result

This group denotes an end result, an ending of an event. If the event ended positively, we call it achievement, result, if a little less than that, we call effect. If it ended badly, we call it consequence, sometimes, the after effect is very grave. If after ended, it is the reason for a chain reaction, we call it an outcome.

CO QUA group only denotes an ending. They do not assert anything else. It is the stars surrounding them that tell us whether this is an achievement or a consequence. A sweet fruit or a bitter fruit (since QUA also means fruit in Vietnamese) is up to the other stars to decide. If you look around and see only tears and mourning, the fruit is bound to ripe bitter, if you see laughter, it is a sweet delicious fruit.

Due to their distinct traits, when accompanying VU KHUC, they denotes an abrupt ending. Even if it was a happy ending, the happiness only last brieftly. If it is a love story, this love story passed away so quick. If it is life, usually we call it an unfortunately life.

v Ngôi Sao Cô Đơn, Cô Độc, Mồ Côi, Cô Thân… Goá Bụa…

Bộ sao này có tính cô đon. CÔ THẦN có tính mồ côi cha mẹ. QUẢ TÚ có tính goá bụa trong hôn nhân. Và đây chỉ là một yếu tố xấu. TVUD không cho phép bạn căn cứ chỉ một yếu tố rồi kết luận. Phải dựa thêm nhiều yếu tố khác để khẳng định. Ta chỉ khẳng định điều này khi chung quanh nó có các sao cùng nhóm. Đó là các sao.

VŨ KHÚC có giá trị như sao QUẢ TÚ thứ 2.

THẤT SÁT chủ mất mát về người, ngôi sao đơn chiếc.

LINH TINH chủ một mình, lẻ loi.

TANG MÔN chủ tang tóc.

THIÊN KHỐC. chủ khóc lóc.

Các sao Vong Tinh như : TUẦN, TRIỆT, THIÊN KHÔNG cũng chủ mất người.

Ta chỉ quyết đoán khi các sao này tụ tập với nhau làm nổi bật tính chất cô độc. Ngoài ra còn chú ý đến cung. Một người moog côi, không cha không mẹ. Cần xét đoán phối hợp cung Phụ Mẫu, Không vợ không chông cần xét phối hợp với cung Phu Thê. Không con cái phối hợp với cung Tử Tức…

Ngoài ra còn có những bộ sao độc đáo rất kỵ đối với phụ nữ.

Bộ HỒNG LOAN QUẢ TÚ Bộ sao này có giá trị , khi QUẢ TÚ đóng tại Thìn Tuất Sửu Mùi có HỒNG LOAN đồng cung hay xung chiếu. Mang ý. “Tôi đang cô đơn”

v The lonesome star, solitary, orphan, single,… widow…

This group has a lonely trait. CO THAN tends to be orphan. QUA TU tends to be widow in marriage. But this is only a minor negative trait, TVUD does not allow jumping into conclusion based on only one minor detail, but we have to look at other perspective to build up a conclusion. We only conclude the above if it happens to be other star of the same traits surrounding them, such as:

VU KHUC is the second QUA TU. (their traits are similar)

THAT SAT denotes losing someone, the star of solitary.

LINH TINH denotes being alone.

TANG MON denotes funeral.

THIEN KHOC denotes crying.

The death stars such as: TUAN, TRIET, THIEN KHONG also denotes losing someone.

We can only be assured when these stars gather together to emphasize the loneliness. Besides that, we also have to pay attention to the Sections. Whether or not a person is an orphan, we look at Parents Section. If he or she doesn’t get married, we have to combine apprasing Spouse Section. If he or she doesn’t have children, we have to look at Offspring Section…

On the other hand, there are peculiar star combination that is not suitable with women.

The group HONG LOAN, QUA TU is in affect when QUA TU resides in the same place, or opposite with HONG LOAN in THIN, TUAT, SUU, MUI. It carries the meaning “I am lonely.”

v Chủ Ít, Hiếm, Độc Nhất…

CÔ QUẢ còn mang ý. Ít không nhiều. Hiếm, hiếm anh em, hiếm con.. Có khi chúng ta gọi là duy nhất, độc nhất, có một không hai. Khi đi với các sao KHÔI VIỆT. Bộ sao này đi với LỘC TỒN mang ý. tồn tại rất ít thường chỉ 1 người.

Cái gì hiếm nhát, quí nhất là bộ CÔ QUẢ KHÔI VIỆT tất nhiên đi với sao VŨ KHÚC. Vì nó chủ tài sản quí.

Về mặt tình cảm bộ sao này ít giao du tiếp xúc.

Bộ sao này đi với cát tinh, quyền tịnh, quí tinh là tiếng khiêm cung tự xưng của vua chúa người xưa. Cô gia, quả nhân có nghĩa trẫm cô độc không có bạn bè.

v Singular, rare, unique….

CO QUA also denotes singular,not much. A few brother, a few son…Sometimes we call is “unique”, “sole” when CO QUA accompanies with THIEN KHOI, THIEN VIET. This group when combines with LOC TON, they mean “remain only a few” (usually just one person).

The rarest thing is CO QUA KHOI VIET, of coures they accompany with VU KHUC. Because it denotes precious assets.

Speaking of sentiments, this group exchanges little or nothing with others.

When this group accompaies with Fine Stars, Power Stars, Precious Stars, then it is the kingly voice. In Asia, the kings have specific vocative: “CO GIA”, “QUA NHAN”, implies “I”m lonely, I have no friends”

v Ngôi Sao Chủ Sự Gìn Giữ.

CÔ QUẢ là cái kết cục, kết quả… Dù tốt hay xấu nó cũng gìn giữ lấy. Yếu tố này phảng phất sao PHÁ QUÂN nhưng PHÁ QUÂN có thể giữ gìn hay buông thả còn CÔ QUẢ thì không. Dù tốt hay xấu thì CÔ QUẢ vẫn khư khư giữ lấy cái kết quả của mình. Yếu tố này giúp cho CÔ QUẢ gìn giữ được tiền của, nhà cửa… Vì thế, bộ sao này đóng tại các cung Tài, cung Điền có chỗ đắc lực, kẻ giữ của. CÔ QUẢ đóng tại cung Điền đi với cát tinh, giá trị như từ villa, tức là dạng nhà biệt lập, đẹp ta gọi là biệt thự. Nếu đi với các sao Bại tinh lại là nhà cửa tầm thường nằm nơi hoang vắng.

Về mặt tiêu pha có tính hẹp hòi, hà tiện.

v A star denotes preservation.

CO QUA is outcomes, result… No matter it is good or bad, they still hang on to it. This factor bears some resemblance to Pha Quan. But Pha Quan can hold or let go and CO QUA is not. … Whether the result is good or bad, CO QUA is still grip the result of itself. This factor is helping CO QUA to preserve money, estate… So, this group resides in TAI section, DIEN section is effective for people who like to accumulate money, property. CO QUA resides in DIEN section and this group combines with Fine Stars, then it’s villa. It means individual and nice house. So we called villa. If they combine with bad Stars, then it’s trivial house, deserted place.

Speaking of expenditure, this group have niggardly trait.

v Cố Ý, Cố Tình… Đến Mua Chuộc.

Để có một kết quả, một kết cục, một kết thúc là do chúng ta tạo ra. Để gây ra một cuộc chiến cũng do chúng ta tạo ra. Và để chấm dứt nó, cũng do chúng ta tạo ra. Vậy, CÔ QUẢ là cố ý, cố tình…

Em à, cuộc tình mình chấm dứt ngang đây thôi.. Chấm dứt trong trường hợp này là gì? Là kết quả xấu. Kết thúc tồi tệ. Vậy, một người cố ý kết thúc, một người nhận lấy kết quả buồn do bên ngoài mang lại.

Điều muốn nói là: CÔ QUẢ là ngôi sao cố ý, cố tình… nhưng không phải mọi sự cố ý, cố tình là xấu. “Anh không yêu em nữa vì anh là….chị Bửu Đình. Đồng giới tính với em đấy mà.”. Vậy thì, sự cố ý đấy là muốn người ta có cuộc đời tốt đẹp. Còn chị Bửu Đình đành làm kẻ cô thân..

Trong luật pháp, CÔ QUẢ đi với các bộ KỴ HÌNH, PHI LIÊM là cố ý làm sai trái với luật pháp nhà nước. Nếu có ĐÀO HOA là biết sai vẫn cố ý làm trái với pháp luật nhà nước. Vậy CÔ QUẢ là có tội, khi đi với LƯU HÀ có lỗi, PHI LIÊM làm sai, THẤT SÁT lầm lẫn, KỴ HÌNH vi phạm.

Để có 1 kết quả như ý mình muốn. Bộ sao này còn khéo mua chuộc miễn sao có kết quả như ý muốn của mình mà thôi.

v Intentional, Deliberately…to bribe

Result or ending is what created by us. We deliberately start a war, and we deliberately end it. So CO QUA is intentional, deliberately…

“Darling, our love story ends here…!” What’s the final, in this case? It’s a bad result, a worse end. So, a person deliberates end something, and a person has to receive sad result caused by other.

What I want to convey is: CO QUA is deliberately Stars…but it is not entirely bad. “I stop loving you because you are…Ms Buu Dinh. Your gender is the same to me”. So, this forethought aims at giving the other person a better life. And Ms Buu Dinh has to suffer loneliness.

In law, CO QUA combines with KỴ HINH (HOAKY, THIEN HINH), PHI LIEM, means a person deliberately violates the law. If there is DAO HOA, it means a person know it is wrong but still commit the crime. So CO QUA is sinful when accompany with LUU HA-denotes fault, PHI LIEM-denotes wrong, THAT SAT-denotes confusion, KỴ HÌNH – law violations.

In order to have a desired results, this group are ready to bribe as long as they achieve their purpose.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button