Tử vi

Cốt Tủy Phú – Phần 2 (Bản Chữ Nôm)

Nhan Hồi thác thủa niên trung

Bởi Văn xương hãm lại phùng Thiên thương

Ấy Sửu nhân tọa Dần phương

Bạn đang xem: Cốt Tủy Phú – Phần 2 (Bản Chữ Nôm)

Mùi cung Xương ngộ Thiên thương Dương Đà

Trọng Do mãnh liệt vô gia

Phá Tham tọa thủ ở tòa Thân cung

Ai bằng Hạng Vũ anh hùng

Vì chưng Cơ tú Lương Đồng hợp xung

Ấy là an mệnh Thìn cung

Lương Thân Cự Tý hợp xung chiếu liền

Lại thêm Khoa Lộc Hóa quyền

Ở cung xung chiếu là miền Thiên di

Dần Thân Mệnh an tốt ghê

Đồng Lương tọa thủ ấy thời vinh hoa

Giáp canh mấy tuổi Dần Thân

Cũng đều phú quý gần xa tiếng đồn

Tuất Thìn cung hãm Cự môn

Gặp vào cung ấy thời mình phải thương

Lộc Mã ngộ Bại Tuyệt hương

Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành

Ví như vận hạn suy khuynh

Tử vi thủ mệnh thì mình mới yên

Cô bần đa hướng thọ niên

Giàu sang thì lại thiếu niên cô hồn

Hạn phùng Thái tuế Tang môn

Lục Châu xưa phải kinh hồn xa lâu

Mệnh thân Thái tuế Quan phù

Hạn phùng hung sát hình tù oan gia

Hạn hành Địa võng Thiên la

Khuất Nguyên xưa thuở trầm hà long đong

Bởi hạn hành Thìn Tuất cung

Canh phùng Vũ khúc với cùng Tham lang

Lại thêm Thái tuế Khốc Tang

Kiếp Không tứ sát một phường xấu xung

Vận phùng Địa kiếp Địa không

Thuở xưa Nguyễn Tịch mới cùng khốn thân

Ấy là vận hạn tuần phùng

Lại thêm lưu sát bần cùng hổ danh

Văn xương Văn khúc phùng Trinh

Thủ cung Tị Hợi Tân sinh chẳng tròn

Nhược bằng Vũ Tướng tinh triền

Hóa làm quan trưởng Lộc Quyền thong dong

Những người mệnh lý phùng không

Cát vô hung hữu công danh chớ màng

Như sinh xứ ngộ Địa không

Ấy người yểu triết độ vòng trung niên

Vì an Mệnh tại Hợi viên

Tý thời sinh giả khôn yên được mình

Tị an mệnh Ngọ thời sinh

Phùng Không ấy hẳn bỏ mình thiếu niên

Mệnh Thân ngộ Kiếp chẳng yên

Bại tài gia Sát Kỵ phùng càng hung

Ai bằng Hạng Vũ anh hùng

Đại Tiểu hạn chí Địa không bỏ mình

Thạch Sùng cự phú thênh thênh

Vận phùng Địa kiếp hạn hành vong gia

Chuyên quyền kìa Lã hậu bà

Song Lộc ngộ Mã thủ tòa Mệnh viên

Dương Phi hiếu sắc hữu duyên

Tam phương Xương Khúc chiếu miền Mệnh cung

Lại gia Cơ Nguyệt hội Đồng

Ấy là gái đẹp dâm phong đa tình

Thiên lương mà ngộ Mã tinh

Nữ mệnh hèn hạ có tình hoang dâm

Chỉ nghi Tị Hợi Thân Dần

Thiên mã thủ Mệnh Thiên lương miếu vào

Khúc Xương giáp quý tốt sao

Giáp chưng nam Mệnh quan cao tỏ tường

Nhật Nguyệt tọa thủ Mùi phương

Hai phương Phụ Bật Khúc Xương giáp kề

Tử cư Mão Dậu khá chê

Lại gia Sát tấu là nghề tăng ni

Cát đa vô sát chẳng chi

Việt Khôi Tả Hữu ấy thì lại sang

Trinh thủ Mệnh Mão Dậu phương

Lại thêm sát tấu là phường công tư

Cách này Tả Hữu đồng cư

Tuất Thìn thủ Mệnh ấy ai sánh tầy

Tam phương đa cát triều lai

Tôn cư cực phẩm quan giai ai bì,

Liêm trinh Thất sát đồng vì

Thủ cung Tị Hợi khu trì Thiên thương

Đặng thông ngã tử năm trường

Hạn hành giáp hãm hao thương lụy mình,

Kìa như Phu tử tuyệt lương

Hạn hành Thìn Tuất hạn hành vừa qua

Đoán rằng: số mới đầu hào

Tuổi Tân Nhâm Kỵ ắt là tai thương

Với là Cự Hỏa Kình dương

Tam tinh thủ Mệnh ắt đường chẳng hay

Lưỡng hạn phùng Sát xấu thay

Hóa ra ải tử thực rày trầm hương

Mã đầu đái kiếm lạ đường

Ví chẳng yểu triết thời đường hình thương

Ngọ cung thủ Mệnh Kình dương

Thứ thời tại Mão Kình dương lạc ngàn

Dần Thân Tị Hợi bốn viên

Đà la tọa thủ đoán bàn thương thân

Tọa Tý Ngọ ngộ Phá quân

Lại gia cát diệu danh thuần Tam công

Xương Tham thủ Tị Hợi cung

Lại thêm Sát Kỵ ấu trung toái thi

Triều đẩu Ngưỡng đẩu cách kỳ

Giáp đa cát hội quan thì thanh tân

Ấy Thất sát thủ Mệnh Thân

Tọa cung Tý Ngọ Dần Thân là triều

Thiên di Thất sát chẳng nhiều

Ấy là Ngưỡng đẩu Vua yêu Chúa dùng

Khúc Xương thủ giữa Mùi cung

Lại gia cát củng ngoài vòng tam phương

Đoán rằng tước lộc hiển dương

Nhược vô cát hóa Khúc Xương vô dùng

Nhật cư Mão Thìn Tị cung

Nguyệt Dậu Tuất Hợi Mệnh cung an bài

Lại phùng Xương Khúc Việt Khôi

Thanh vân sớm bước vượng đường văn giai

Hợp Lộc củng Lộc Quan Tài

Đại thần bích cự đáng tài nam nhi

Hoặc cư Mệnh hoặc Thiên di

Song Lộc thủ chiếu ấy thì giầu sang,

Lại như Mệnh tọa âm dương

Tài Quan nhị vị Khúc Xương hội phùng

Hoặc Xương Khúc thủ Mệnh cung

Tài Quan Nhật Nguyệt đều cùng vinh hoa

Mệnh Thân chính diệu tinh đa

Tài Quan Phụ Bật hợp gia chiếu vào

Ấy là quan chức ngôi cao

Y bài trước tử quyền hào hiển vinh

Cự Lương Tướng ngộ Tham Trinh

Tọa cung Thân Mệnh danh thành tam công

Song Lộc tại Phu Thê cung

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang

Vũ Khúc thủ Tị Hợi hương

Gia sát nghề nghiệp tìm phương an mình

Tham lang tọa Tị Hợi hương

Gia sát thủ Mệnh thường ngục trung

Khoa Quyền Lộc triều Mệnh cung

Giàu sang vinh hiển thong dong thập phần

Nào ai lục Giáp sinh nhân

Lộc tồn tọa thủ Dần cung phải thời

Xương Khúc Long Phụng sanh đôi

Thái dương cư Mão lục Tân cách này

Lộc tồn thủ Mệnh bốn vì

Như vô Sát tấu đoán đầy như y

Khôi Việt giáp Mệnh cách này

Phong vân gặp hội khoa thi bảng vàng

Ấy người an mệnh ngọ phương

Tử vi tọa thủ Việt Khôi tương phùng

Cự cư Tý Ngọ nhị cung

Thạch trung ẩn ngọc thời cùng Tam công

Ấy ai Mệnh Tý Ngọ cung

Cự môn tọa thủ mới hòng làm nên

Lại phùng Dần Tuất Thân Thìn

Nhị tinh hợp chiếu Hóa quyền Hóa khoa

Minh lộc ám lộc đây mà

Lấy cách cẩm thượng thêm hoa rành rành

Ví như lục giáp sinh nhân

Mệnh tinh tại hợi Lộc tinh đông trần

Lộc tồn thủ ở cung Dần

Ấy Dần hội họp nên thân cách này

Mệnh Thìn Tuất ngộ Phá quân

Phú nhi bất quý ấy thời hô danh

Phá quân Xương Khúc phùng Hình

Tuất Thìn Mão Dậu thì mình lao đao

Mộ trung Tham Vũ hai sao

Ngoài ba mươi tuổi thọ hào khá mong

Thiên đồng tọa thủ Tuất cung

Đinh nhân ngộ cát thì giòng giàu sang

Cự môn Thìn Tuất hãm cung

Tân nhân ngộ cát thì danh tác thành

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cốt Tủy Phú – Phần 2 (Bản Chữ Nôm)

Nhan Hồi thác thủa niên trung

Bởi Văn xương hãm lại phùng Thiên thương

Ấy Sửu nhân tọa Dần phương

Mùi cung Xương ngộ Thiên thương Dương Đà

Trọng Do mãnh liệt vô gia

Phá Tham tọa thủ ở tòa Thân cung

Ai bằng Hạng Vũ anh hùng

Vì chưng Cơ tú Lương Đồng hợp xung

Ấy là an mệnh Thìn cung

Lương Thân Cự Tý hợp xung chiếu liền

Lại thêm Khoa Lộc Hóa quyền

Ở cung xung chiếu là miền Thiên di

Dần Thân Mệnh an tốt ghê

Đồng Lương tọa thủ ấy thời vinh hoa

Giáp canh mấy tuổi Dần Thân

Cũng đều phú quý gần xa tiếng đồn

Tuất Thìn cung hãm Cự môn

Gặp vào cung ấy thời mình phải thương

Lộc Mã ngộ Bại Tuyệt hương

Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành

Ví như vận hạn suy khuynh

Tử vi thủ mệnh thì mình mới yên

Cô bần đa hướng thọ niên

Giàu sang thì lại thiếu niên cô hồn

Hạn phùng Thái tuế Tang môn

Lục Châu xưa phải kinh hồn xa lâu

Mệnh thân Thái tuế Quan phù

Hạn phùng hung sát hình tù oan gia

Hạn hành Địa võng Thiên la

Khuất Nguyên xưa thuở trầm hà long đong

Bởi hạn hành Thìn Tuất cung

Canh phùng Vũ khúc với cùng Tham lang

Lại thêm Thái tuế Khốc Tang

Kiếp Không tứ sát một phường xấu xung

Vận phùng Địa kiếp Địa không

Thuở xưa Nguyễn Tịch mới cùng khốn thân

Ấy là vận hạn tuần phùng

Lại thêm lưu sát bần cùng hổ danh

Văn xương Văn khúc phùng Trinh

Thủ cung Tị Hợi Tân sinh chẳng tròn

Nhược bằng Vũ Tướng tinh triền

Hóa làm quan trưởng Lộc Quyền thong dong

Những người mệnh lý phùng không

Cát vô hung hữu công danh chớ màng

Như sinh xứ ngộ Địa không

Ấy người yểu triết độ vòng trung niên

Vì an Mệnh tại Hợi viên

Tý thời sinh giả khôn yên được mình

Tị an mệnh Ngọ thời sinh

Phùng Không ấy hẳn bỏ mình thiếu niên

Mệnh Thân ngộ Kiếp chẳng yên

Bại tài gia Sát Kỵ phùng càng hung

Ai bằng Hạng Vũ anh hùng

Đại Tiểu hạn chí Địa không bỏ mình

Thạch Sùng cự phú thênh thênh

Vận phùng Địa kiếp hạn hành vong gia

Chuyên quyền kìa Lã hậu bà

Song Lộc ngộ Mã thủ tòa Mệnh viên

Dương Phi hiếu sắc hữu duyên

Tam phương Xương Khúc chiếu miền Mệnh cung

Lại gia Cơ Nguyệt hội Đồng

Ấy là gái đẹp dâm phong đa tình

Thiên lương mà ngộ Mã tinh

Nữ mệnh hèn hạ có tình hoang dâm

Chỉ nghi Tị Hợi Thân Dần

Thiên mã thủ Mệnh Thiên lương miếu vào

Khúc Xương giáp quý tốt sao

Giáp chưng nam Mệnh quan cao tỏ tường

Nhật Nguyệt tọa thủ Mùi phương

Hai phương Phụ Bật Khúc Xương giáp kề

Tử cư Mão Dậu khá chê

Lại gia Sát tấu là nghề tăng ni

Cát đa vô sát chẳng chi

Việt Khôi Tả Hữu ấy thì lại sang

Trinh thủ Mệnh Mão Dậu phương

Lại thêm sát tấu là phường công tư

Cách này Tả Hữu đồng cư

Tuất Thìn thủ Mệnh ấy ai sánh tầy

Tam phương đa cát triều lai

Tôn cư cực phẩm quan giai ai bì,

Liêm trinh Thất sát đồng vì

Thủ cung Tị Hợi khu trì Thiên thương

Đặng thông ngã tử năm trường

Hạn hành giáp hãm hao thương lụy mình,

Kìa như Phu tử tuyệt lương

Hạn hành Thìn Tuất hạn hành vừa qua

Đoán rằng: số mới đầu hào

Tuổi Tân Nhâm Kỵ ắt là tai thương

Với là Cự Hỏa Kình dương

Tam tinh thủ Mệnh ắt đường chẳng hay

Lưỡng hạn phùng Sát xấu thay

Hóa ra ải tử thực rày trầm hương

Mã đầu đái kiếm lạ đường

Ví chẳng yểu triết thời đường hình thương

Ngọ cung thủ Mệnh Kình dương

Thứ thời tại Mão Kình dương lạc ngàn

Dần Thân Tị Hợi bốn viên

Đà la tọa thủ đoán bàn thương thân

Tọa Tý Ngọ ngộ Phá quân

Lại gia cát diệu danh thuần Tam công

Xương Tham thủ Tị Hợi cung

Lại thêm Sát Kỵ ấu trung toái thi

Triều đẩu Ngưỡng đẩu cách kỳ

Giáp đa cát hội quan thì thanh tân

Ấy Thất sát thủ Mệnh Thân

Tọa cung Tý Ngọ Dần Thân là triều

Thiên di Thất sát chẳng nhiều

Ấy là Ngưỡng đẩu Vua yêu Chúa dùng

Khúc Xương thủ giữa Mùi cung

Lại gia cát củng ngoài vòng tam phương

Đoán rằng tước lộc hiển dương

Nhược vô cát hóa Khúc Xương vô dùng

Nhật cư Mão Thìn Tị cung

Nguyệt Dậu Tuất Hợi Mệnh cung an bài

Lại phùng Xương Khúc Việt Khôi

Thanh vân sớm bước vượng đường văn giai

Hợp Lộc củng Lộc Quan Tài

Đại thần bích cự đáng tài nam nhi

Hoặc cư Mệnh hoặc Thiên di

Song Lộc thủ chiếu ấy thì giầu sang,

Lại như Mệnh tọa âm dương

Tài Quan nhị vị Khúc Xương hội phùng

Hoặc Xương Khúc thủ Mệnh cung

Tài Quan Nhật Nguyệt đều cùng vinh hoa

Mệnh Thân chính diệu tinh đa

Tài Quan Phụ Bật hợp gia chiếu vào

Ấy là quan chức ngôi cao

Y bài trước tử quyền hào hiển vinh

Cự Lương Tướng ngộ Tham Trinh

Tọa cung Thân Mệnh danh thành tam công

Song Lộc tại Phu Thê cung

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang

Vũ Khúc thủ Tị Hợi hương

Gia sát nghề nghiệp tìm phương an mình

Tham lang tọa Tị Hợi hương

Gia sát thủ Mệnh thường ngục trung

Khoa Quyền Lộc triều Mệnh cung

Giàu sang vinh hiển thong dong thập phần

Nào ai lục Giáp sinh nhân

Lộc tồn tọa thủ Dần cung phải thời

Xương Khúc Long Phụng sanh đôi

Thái dương cư Mão lục Tân cách này

Lộc tồn thủ Mệnh bốn vì

Như vô Sát tấu đoán đầy như y

Khôi Việt giáp Mệnh cách này

Phong vân gặp hội khoa thi bảng vàng

Ấy người an mệnh ngọ phương

Tử vi tọa thủ Việt Khôi tương phùng

Cự cư Tý Ngọ nhị cung

Thạch trung ẩn ngọc thời cùng Tam công

Ấy ai Mệnh Tý Ngọ cung

Cự môn tọa thủ mới hòng làm nên

Lại phùng Dần Tuất Thân Thìn

Nhị tinh hợp chiếu Hóa quyền Hóa khoa

Minh lộc ám lộc đây mà

Lấy cách cẩm thượng thêm hoa rành rành

Ví như lục giáp sinh nhân

Mệnh tinh tại hợi Lộc tinh đông trần

Lộc tồn thủ ở cung Dần

Ấy Dần hội họp nên thân cách này

Mệnh Thìn Tuất ngộ Phá quân

Phú nhi bất quý ấy thời hô danh

Phá quân Xương Khúc phùng Hình

Tuất Thìn Mão Dậu thì mình lao đao

Mộ trung Tham Vũ hai sao

Ngoài ba mươi tuổi thọ hào khá mong

Thiên đồng tọa thủ Tuất cung

Đinh nhân ngộ cát thì giòng giàu sang

Cự môn Thìn Tuất hãm cung

Tân nhân ngộ cát thì danh tác thành

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button