Tử vi

Cung vị tự hóa nhất

Bản dịch:

Tiếp theo đàm cung vị tự hóa vấn đề, nhược Hóa lộc năm sinh ở A cung, mà lại A cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:

Nhất, Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:

Bạn đang xem: Cung vị tự hóa nhất

1. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê → biểu ta đối phối ngẫu hữu tình ý cập quan tâm. Cung phu thê tự hóa lộc — Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, có trung hoà làm sử dụng, kỳ ý là ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, phối ngẫu cho rằng là phải. Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, tự hóa hội đưa đối cung, biểu nếu ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, kỳ cho rằng là phải, mà không biết quý trọng, không bằng tương tâm lực phát triển ở sự nghiệp thượng.

2. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta đối thê hữu tình ý, quan tâm, mà lại phối ngẫu cũng có thể can, phối ngẫu có thể hiệp trợ chuyện ta nghiệp phát triển (nhân tự hóa quyền lực đưa cung Quan lộc).

3. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa khoa → ta đối phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm, đồng thời phối ngẫu cho ta quý nhân. Kết hôn hậu bản thân sự nghiệp cập công tác phát triển đều quá mức ổn định.

4. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự Hóa kị → song kị. Ta đối phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm, nhưng phối ngẫu thích ăn thố mà lại không để ý tới tình ý của ta và quan tâm, mà lại tình cảm đối đãi bất hảo; cũng tương đối ảnh hưởng bản thân sự nghiệp cập công tác phát triển.

Nhị, Hóa lộc năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa:

1. Hóa lộc năm sinh ở cung tài bạch → biểu rất biết kiếm tiền, hoặc kiếm tiền dễ. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa lộc — kiếm tiền dễ mà lại rất biết kiếm tiền, nhưng không tiếc tiền, khán tiền không nặng, dùng tiền tâm không đau.

2. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa quyền → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ hơn nữa muốn kiếm càng nhiều, tức có phúc tưởng rất có phúc, vĩnh không chê nhiều tiền, còn muốn canh liều mạng đi kiếm, loại này hình người đa số phí sức sức lao động trải qua phấn đấu mà thành công — cũng có người tâm bất túc rắn nuốt voi ý.

3. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa khoa → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ mà lại hội tự hỏi lấy dễ dàng phương thức kiếm tiền. Đối tiền tài có kế hoạch, có tiết chế, không được lãng phí, sẽ không tận lực theo đuổi tiền tài.

4. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ, mà lại suy nghĩ nhiều nỗ lực một phần phí sức sức lao động theo đuổi tiền tài, nhưng hậu lai vẫn là hai tay trống trơn.

Tam, Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch, mà lại cung điền trạch có tự hóa:

1. Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch → và gia hữu duyên mà lại có trách nhiệm cảm cập quan tâm. Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch vừa tự hóa lộc — hội tương Hóa lộc năm sinh đưa điền trạch bên ngoài (cung tử nữ) tiêu hết; tức từ trong nhà nã tiền đi ra bên ngoài hoa, hưởng thụ.

2. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa quyền → phòng ở có ít nhất hai gian đã ngoài.

3. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa khoa → nã tiền đi ra bên ngoài hoa, nhưng so sánh tiết chế tiền tài, đương tiết kiệm thì tiết kiệm.

4. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị → cấu phòng hậu tái bán ra, hội xài tiền bậy bạ, tưởng mua nữa phòng ở liền có trắc trở dồn tô phòng ở.

◎ nhược năm sinh hóa quyền ởA cung, mà lạiA cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:

Nhất, hóa quyền năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:

1. Hóa quyền năm sinh ở cung phu thê → ta nói chuyện sẽ không để cho phối ngẫu, phối ngẫu cũng so sánh sợ ta. Cung phu thê có tự hóa lộc — phối ngẫu đối với ta có bang trợ; phu thê có tranh chấp thì, sự quá là tốt rồi, phối ngẫu sẽ không nhớ ở trong lòng; dễ có lên chức cơ hội.

2. Hóa quyền năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta muốn quản phối ngẫu thì, phối ngẫu không cho ta quản, đây đó không ai nhường ai, tương xứng.

3. Hóa khoa năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → phối ngẫu có tu dưỡng, phong độ, ta phát giận tình hình đặc biệt lúc ấy nhượng ta (bởi vì quyền lực lớn hơn khoa).

4. Hóa kỵ năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta quản phối ngẫu thì, trái lại khiến cho khắc khẩu, không ai nhường ai, là hỗ là oan gia, suốt đời cãi nhau độ nhật.

Nhị, hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa:

1. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch → ta sẽ chưởng lý tiền tài. Cung tài bạch tự hóa lộc — ta sẽ chưởng lý tiền tài, nhưng hội tùy tâm sở dục khứ hoa mà lại sẽ không yêu thương.

2. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa quyền → năm sinh hóa quyền và tự hóa quyền trung hoà, hóa quyền chạy vào cung phúc đức — chẳng quý trọng tiền tài, rất cảm hưởng thụ, cho rằng tiền là vạn năng mà lầm chính (tức lấy có tiền mà tự cao của).

3. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa khoa → có quý nhân đề bạt ta đi kiếm tiền.

4. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự Hóa kị → hội chưởng tiền tài nhưng mình không muốn quản.

◎ hữu quan hóa khoa năm sinh, kị vừa phùng cung vị có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý, xin làm theo đến đây yếu lĩnh cưỡi tích.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

宮位自化一

續談宮位自化問題,若生年祿在A宮,且A宮有自化祿、權、科、忌之象意:

一、生年祿在夫妻宮,且夫妻宮有自化:

1. 生年祿在夫妻宮→表我對配偶有情意及關心。夫妻宮自化祿—生年祿又逢自化祿,有抵消之作用,其意為我對配偶情意及關心,配偶認為是應該的。生年祿又逢自化祿,自化會帶到對宮,表既然我對配偶情意及關心,其認為是應該的,而不知珍惜,不如將心力發展在事業上。

2. 生年祿在夫妻宮,夫妻宮又自化權→我對妻有情意、關心,且配偶也能幹,配偶可協助我事業發展(因自化權之力帶到官祿宮)。

3. 生年祿在夫妻宮,夫妻宮又自化科→我對配偶有情意、關心,並且配偶為我的貴人。結婚後本人事業及工作發展均甚穩定。

4. 生年祿在夫妻宮,夫妻宮又自化忌→雙忌。我對配偶有情意、關心,但配偶愛吃醋且不理會我的情意與關心,且感情對待不好;也相對影響本人事業及工作發展。

二、生年祿在財帛宮,且財帛宮有自化:

1. 生年祿在財帛宮→表很會賺錢,或賺錢容易。財帛宮有生年祿又自化祿—賺錢易且很會賺錢,但不惜錢,看錢不重,花錢心不疼。

2. 財帛宮有生年祿又自化權→很會賺錢,賺錢容易而且想賺更多,即有福想更有福,永不嫌錢多,還要更拼命去賺,此類型者多為勞心勞力經奮鬥而成功—亦有人心不足蛇吞象之意。

3. 財帛宮有生年祿又自化科→很會賺錢,賺錢容易且會思考以輕鬆方式賺錢。對金錢有計劃、有節制、不浪費,不會刻意去追求金錢。

4. 財帛宮有生年祿又自化忌→很會賺錢,賺錢容易,且想多付出一份勞心勞力去追求錢財,但後來仍是兩手空空。

三、生年祿在田宅宮,且田宅宮有自化:

1. 生年祿在田宅宮→與家有緣且有責任感及關心。生年祿在田宅宮又自化祿—會將生年祿帶到田宅外面(子女宮)花掉;即從家中拿錢到外面去花、享受。

2. 田宅宮有生年祿又自化權→房子至少有兩間以上。

3. 田宅宮有生年祿又自化科→拿錢到外面花,但較節制金錢,當省則省。

4. 田宅宮有生年祿又自化忌→購屋後再賣出,會亂花錢,想再買房子便有困難致租屋住。

◎若生年化權在A宮,且A宮有自化祿、權、科、忌之象意:

一、生年權在夫妻宮,且夫妻宮有自化:

1. 生年權在夫妻宮→我講話不會讓配偶,配偶也較怕我。夫妻宮有自化祿—配偶對我有幫助;夫妻有爭執時,事過就好,配偶不會記在心上;易有升遷機會。

2. 生年權在夫妻宮,夫妻宮又自化權→我欲管配偶時,配偶不讓我管,彼此互不相讓,不相上下。

3. 生年科在夫妻宮,夫妻宮又自化權→配偶有修養、風度,我發脾氣時會讓我(因為權之力大於科)。

4. 生年忌在夫妻宮,夫妻宮又自化權→我管配偶時,反而引起爭吵,互不相讓,乃互為冤家,一生吵架度日。

二、生年權在財帛宮,且財帛宮有自化:

1. 生年權在財帛宮→我會掌理錢財。財帛宮自化祿—我會掌理錢財,但會隨心所欲去花且不會心疼。

2. 生年權在財帛宮,且財帛宮有自化權→生年化權與自化權抵消,化權跑入福德宮—不知珍惜金錢,很敢享受,認為錢是萬能而誤了自己(即以有錢而自恃之)。

3. 生年權在財帛宮,且財帛宮有自化科→有貴人提拔我去賺錢。

4. 生年權在財帛宮,且財帛宮有自化忌→會掌錢財但自己不想管。

◎有關生年科、忌又逢宮位有自化祿、權、科、忌之象意,請參照此要領去解析。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung vị tự hóa nhất

Bản dịch:

Tiếp theo đàm cung vị tự hóa vấn đề, nhược Hóa lộc năm sinh ở A cung, mà lại A cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:

Nhất, Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:

1. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê → biểu ta đối phối ngẫu hữu tình ý cập quan tâm. Cung phu thê tự hóa lộc — Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, có trung hoà làm sử dụng, kỳ ý là ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, phối ngẫu cho rằng là phải. Hóa lộc năm sinh vừa phùng tự hóa lộc, tự hóa hội đưa đối cung, biểu nếu ta đối phối ngẫu tình ý cập quan tâm, kỳ cho rằng là phải, mà không biết quý trọng, không bằng tương tâm lực phát triển ở sự nghiệp thượng.

2. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta đối thê hữu tình ý, quan tâm, mà lại phối ngẫu cũng có thể can, phối ngẫu có thể hiệp trợ chuyện ta nghiệp phát triển (nhân tự hóa quyền lực đưa cung Quan lộc).

3. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa khoa → ta đối phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm, đồng thời phối ngẫu cho ta quý nhân. Kết hôn hậu bản thân sự nghiệp cập công tác phát triển đều quá mức ổn định.

4. Hóa lộc năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự Hóa kị → song kị. Ta đối phối ngẫu hữu tình ý, quan tâm, nhưng phối ngẫu thích ăn thố mà lại không để ý tới tình ý của ta và quan tâm, mà lại tình cảm đối đãi bất hảo; cũng tương đối ảnh hưởng bản thân sự nghiệp cập công tác phát triển.

Nhị, Hóa lộc năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa:

1. Hóa lộc năm sinh ở cung tài bạch → biểu rất biết kiếm tiền, hoặc kiếm tiền dễ. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa lộc — kiếm tiền dễ mà lại rất biết kiếm tiền, nhưng không tiếc tiền, khán tiền không nặng, dùng tiền tâm không đau.

2. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa quyền → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ hơn nữa muốn kiếm càng nhiều, tức có phúc tưởng rất có phúc, vĩnh không chê nhiều tiền, còn muốn canh liều mạng đi kiếm, loại này hình người đa số phí sức sức lao động trải qua phấn đấu mà thành công — cũng có người tâm bất túc rắn nuốt voi ý.

3. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa khoa → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ mà lại hội tự hỏi lấy dễ dàng phương thức kiếm tiền. Đối tiền tài có kế hoạch, có tiết chế, không được lãng phí, sẽ không tận lực theo đuổi tiền tài.

4. Cung tài bạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị → rất biết kiếm tiền, kiếm tiền dễ, mà lại suy nghĩ nhiều nỗ lực một phần phí sức sức lao động theo đuổi tiền tài, nhưng hậu lai vẫn là hai tay trống trơn.

Tam, Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch, mà lại cung điền trạch có tự hóa:

1. Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch → và gia hữu duyên mà lại có trách nhiệm cảm cập quan tâm. Hóa lộc năm sinh ở cung điền trạch vừa tự hóa lộc — hội tương Hóa lộc năm sinh đưa điền trạch bên ngoài (cung tử nữ) tiêu hết; tức từ trong nhà nã tiền đi ra bên ngoài hoa, hưởng thụ.

2. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa quyền → phòng ở có ít nhất hai gian đã ngoài.

3. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự hóa khoa → nã tiền đi ra bên ngoài hoa, nhưng so sánh tiết chế tiền tài, đương tiết kiệm thì tiết kiệm.

4. Cung điền trạch có Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị → cấu phòng hậu tái bán ra, hội xài tiền bậy bạ, tưởng mua nữa phòng ở liền có trắc trở dồn tô phòng ở.

◎ nhược năm sinh hóa quyền ởA cung, mà lạiA cung có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý:

Nhất, hóa quyền năm sinh ở cung phu thê, mà lại cung phu thê có tự hóa:

1. Hóa quyền năm sinh ở cung phu thê → ta nói chuyện sẽ không để cho phối ngẫu, phối ngẫu cũng so sánh sợ ta. Cung phu thê có tự hóa lộc — phối ngẫu đối với ta có bang trợ; phu thê có tranh chấp thì, sự quá là tốt rồi, phối ngẫu sẽ không nhớ ở trong lòng; dễ có lên chức cơ hội.

2. Hóa quyền năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta muốn quản phối ngẫu thì, phối ngẫu không cho ta quản, đây đó không ai nhường ai, tương xứng.

3. Hóa khoa năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → phối ngẫu có tu dưỡng, phong độ, ta phát giận tình hình đặc biệt lúc ấy nhượng ta (bởi vì quyền lực lớn hơn khoa).

4. Hóa kỵ năm sinh ở cung phu thê, cung phu thê vừa tự hóa quyền → ta quản phối ngẫu thì, trái lại khiến cho khắc khẩu, không ai nhường ai, là hỗ là oan gia, suốt đời cãi nhau độ nhật.

Nhị, hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa:

1. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch → ta sẽ chưởng lý tiền tài. Cung tài bạch tự hóa lộc — ta sẽ chưởng lý tiền tài, nhưng hội tùy tâm sở dục khứ hoa mà lại sẽ không yêu thương.

2. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa quyền → năm sinh hóa quyền và tự hóa quyền trung hoà, hóa quyền chạy vào cung phúc đức — chẳng quý trọng tiền tài, rất cảm hưởng thụ, cho rằng tiền là vạn năng mà lầm chính (tức lấy có tiền mà tự cao của).

3. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự hóa khoa → có quý nhân đề bạt ta đi kiếm tiền.

4. Hóa quyền năm sinh ở cung tài bạch, mà lại cung tài bạch có tự Hóa kị → hội chưởng tiền tài nhưng mình không muốn quản.

◎ hữu quan hóa khoa năm sinh, kị vừa phùng cung vị có tự hóa lộc, quyền, khoa, kị của tượng ý, xin làm theo đến đây yếu lĩnh cưỡi tích.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

宮位自化一

續談宮位自化問題,若生年祿在A宮,且A宮有自化祿、權、科、忌之象意:

一、生年祿在夫妻宮,且夫妻宮有自化:

1. 生年祿在夫妻宮→表我對配偶有情意及關心。夫妻宮自化祿—生年祿又逢自化祿,有抵消之作用,其意為我對配偶情意及關心,配偶認為是應該的。生年祿又逢自化祿,自化會帶到對宮,表既然我對配偶情意及關心,其認為是應該的,而不知珍惜,不如將心力發展在事業上。

2. 生年祿在夫妻宮,夫妻宮又自化權→我對妻有情意、關心,且配偶也能幹,配偶可協助我事業發展(因自化權之力帶到官祿宮)。

3. 生年祿在夫妻宮,夫妻宮又自化科→我對配偶有情意、關心,並且配偶為我的貴人。結婚後本人事業及工作發展均甚穩定。

4. 生年祿在夫妻宮,夫妻宮又自化忌→雙忌。我對配偶有情意、關心,但配偶愛吃醋且不理會我的情意與關心,且感情對待不好;也相對影響本人事業及工作發展。

二、生年祿在財帛宮,且財帛宮有自化:

1. 生年祿在財帛宮→表很會賺錢,或賺錢容易。財帛宮有生年祿又自化祿—賺錢易且很會賺錢,但不惜錢,看錢不重,花錢心不疼。

2. 財帛宮有生年祿又自化權→很會賺錢,賺錢容易而且想賺更多,即有福想更有福,永不嫌錢多,還要更拼命去賺,此類型者多為勞心勞力經奮鬥而成功—亦有人心不足蛇吞象之意。

3. 財帛宮有生年祿又自化科→很會賺錢,賺錢容易且會思考以輕鬆方式賺錢。對金錢有計劃、有節制、不浪費,不會刻意去追求金錢。

4. 財帛宮有生年祿又自化忌→很會賺錢,賺錢容易,且想多付出一份勞心勞力去追求錢財,但後來仍是兩手空空。

三、生年祿在田宅宮,且田宅宮有自化:

1. 生年祿在田宅宮→與家有緣且有責任感及關心。生年祿在田宅宮又自化祿—會將生年祿帶到田宅外面(子女宮)花掉;即從家中拿錢到外面去花、享受。

2. 田宅宮有生年祿又自化權→房子至少有兩間以上。

3. 田宅宮有生年祿又自化科→拿錢到外面花,但較節制金錢,當省則省。

4. 田宅宮有生年祿又自化忌→購屋後再賣出,會亂花錢,想再買房子便有困難致租屋住。

◎若生年化權在A宮,且A宮有自化祿、權、科、忌之象意:

一、生年權在夫妻宮,且夫妻宮有自化:

1. 生年權在夫妻宮→我講話不會讓配偶,配偶也較怕我。夫妻宮有自化祿—配偶對我有幫助;夫妻有爭執時,事過就好,配偶不會記在心上;易有升遷機會。

2. 生年權在夫妻宮,夫妻宮又自化權→我欲管配偶時,配偶不讓我管,彼此互不相讓,不相上下。

3. 生年科在夫妻宮,夫妻宮又自化權→配偶有修養、風度,我發脾氣時會讓我(因為權之力大於科)。

4. 生年忌在夫妻宮,夫妻宮又自化權→我管配偶時,反而引起爭吵,互不相讓,乃互為冤家,一生吵架度日。

二、生年權在財帛宮,且財帛宮有自化:

1. 生年權在財帛宮→我會掌理錢財。財帛宮自化祿—我會掌理錢財,但會隨心所欲去花且不會心疼。

2. 生年權在財帛宮,且財帛宮有自化權→生年化權與自化權抵消,化權跑入福德宮—不知珍惜金錢,很敢享受,認為錢是萬能而誤了自己(即以有錢而自恃之)。

3. 生年權在財帛宮,且財帛宮有自化科→有貴人提拔我去賺錢。

4. 生年權在財帛宮,且財帛宮有自化忌→會掌錢財但自己不想管。

◎有關生年科、忌又逢宮位有自化祿、權、科、忌之象意,請參照此要領去解析。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button