Tử vi

Cuộc đời to lớn với tử vi

Mức khí hình mức độ ảnh hưởng lớn nhất là tác động tới thế giới. Đây cũng là cách cục ứng hợp với bên ngoài của lá số tử vi. Mệnh lý ứng hợp cách cục này gốc ban đầu rất nhiều mệnh số không phải xuất thân từ địa vị cao, thậm chí nhiều lá số khí hình thấp mệnh cách tầm thường. Qua tiểu sử những người thành tựu lớn, nguyên thủ hay mệnh đại phú lưu trữ trên trang mạng rất nhiều người xuất thân bình thường, tuy nhiên thực có những phẩm chất khác với mệnh cách thường gặp, không huyền bí như mệnh đại quý tạo bởi các cách cục sách tử vi hay luận như Đế Tọa Ly Cung quần thần khánh hội, hay cách cục Tử Phủ Triều Viên, Nhật Xuất Lôi Môn,… Tất cả đều là do bản tính và tính chất, tính cách mệnh tạo hình thành, các bố cục sao phối hợp kết quả là tính cách phẩm chất của mệnh tạo. Do đó rất nhiều mệnh cách biến hóa khí hình rất mạnh khi gặp cách Cự Ấn hay Phá Ấn tức rời ra quê hương tới nơi phát triển, tri thức và thành tựu lớn ở ngay nước ta. Với cách cục lá số khí hình vận ứng thiên hạ, nếu xuất thân bình thường nên lá số cách cục tốt đẹp cũng chỉ thành tựu dựa vào thời vận, thời cơ tới. Tuy nhiên trong phẩm chất người viết luận nhiều bố cục chế hóa Sát cách thành tựu đã hình thành cách cục tồn giữ Lộc Ấn, tức tham vọng luôn tồn tại không mất, thường trực trong tư tưởng, không ngừng to lớn và luôn hướng tới thành tựu, đột phá không giãi đãi. Lại cách cục này hành động, thay đổi biến hóa với thực tế, không chủ trong suy nghĩ mà đắc cách. Thành tựu của một mệnh cách ở đây đánh giá bằng khả năng tác động bởi địa vị tức quan cách hay tài cách hoặc văn cách, gây biến động tới vận thiên hạ tức thế giới hay trong vận làng, xã. 

Trước đây do cản trở nhiều về thông tin, xã hội rất khó có việc tư tưởng tác động mạnh tới toàn thế giới. Tuy nhiên hiện nay dựa vào truyền thông tin hiện đại, khí hình và tư tưởng tiếp thu dần dễ dàng thì mệnh cách hoạch phát với lá số bình thường, xuất thân bình thường là việc nghiệm lý xuất hiện rất nhiều. Hiện nay có thể giao tiếp thậm chí với người đứng đầu tổ chức hay những người thành tựu phú cách ứng với Thiên Di vượng thời trước, với nhận thức tư tưởng lớn khiến khí hình tăng. Khí hình dựa trên khí và hình, tức tham vọng, tham muốn thực và khả năng thực hiện ứng bên ngoài với thời vận. Các bố cục thành tựu sớm do khí hình gốc vượng. Như bản thân ta sinh ra nhận thức được quyền chức của tổ phụ, định hướng và tham muốn ban đầu lớn muốn kế tiếp và phát huy là Khí. Cũng ban đầu ta được dạy và thực hiện lối đi bằng công việc cụ thể là Hình. Một lá số mệnh cách hoạch phát do Sát cách là bố cục cần thiết để tăng vượng khí hình vận khi mệnh thượng cách xuất thân với nhận thức ban đầu ở nơi lạc hậu, kém phát triển để tạo nên sự nghiệp to lớn. Vô số cách cục được tạo ra ứng hợp hiện nay, sự phát triển tác họa của Sát cách bởi bệnh tật hay tai nạn lao động ở các ngành nghề mới hay giao thông, đặc biệt bố cục bệnh tật nan y như ung thư và Hiv,… Và những cơ hội phát triển của mệnh tạo khi sự phát triển mạng thông tin, hiện nay ta cũng nhìn thấy việc tạo ra tiền bạc hoạch phát lớn ở trên thế giới mạng. Khí hình lớn nhất là vận thiên hạ, tức thay đổi ứng hợp của cách cục tử vi ở mức độ vận này, mô tả bố cục này, thực chất vận hành của vận làng, vận địa phương, vận quốc gia, vận thiên hạ biểu diễn ở cách cục tử vi, do thực chất biến đổi do suy nghĩ của con người, nhóm người đứng đầu tạo ra. Do có thông tin nên có những mệnh cách hoạch phát Sát cách lớn. Một phát ngôn trên mạng tạo ra có thể gây ảnh hưởng tác động tới cả ngàn vạn người,…. Không Kiếp ứng hợp thành cách tại đây, do tạo nên sức bất ngờ, được hay mất. Lý tưởng của Tử Vi cũng có thể được ủng hộ bởi trên mạng với nhiều quần chúng. Người viết trước đây không nghĩ tới việc vàng hay tiền bạc có thể giao thương trên mạng nhưng hiện nay rất phổ biến. Chữ hoạch phát bất ngờ đi liền với hoạch phá. Cũng lắm kẻ phải tù tội dù địa vị cao khi vi phạm đưa trên cộng đồng. Nhiều cơ hội được tạo ra, các bố cục hoạch phát xuất hiện tại đây. Như việc người viết gần đây có luận một lá số nam mệnh trẻ tuổi chỉ 21 tuổi, đạt được Tài Cách hoạch phát thu được số tiền rất lớn khi nhập vận Cơ ngộ Không Kiếp Kình Hổ Khốc Lộc phát tài lớn khi nắm bắt cơ hội kinh thương trên internet. Đặc biệt có mệnh cách Tham Hỏa Tồn ngộ Tam Không phát tài rất lớn khi tìm hiểu cơ hội trên mạng. 

Bố cục tử vi ứng với vận thiên hạ. Các quốc gia đều có người đứng đầu mang tiếng nói và đại diện cho một nhóm người quyết định tới quốc gia. Lợi ích của Thiên Cơ khi vận thiên hạ là lợi ích của quốc gia. Cự Môn ứng với tiếng nói ngoại giao tới nước ngoài. Tử Vi là đường lối, lý tưởng hướng tới. Phá Quân là sự tác động phá vỡ, xung đột, thay đổi về đường lối, hay hành động tới bên ngoài. Ứng hợp vận thiên hạ các bố cục khí hình như vậy. Nếu ở vận tổ chức khí hình thấp hơn ý nghĩa ứng hợp khác. Khi Phá Quân xung đột mạnh với Tử Vi ở vận thiên hạ thì quốc gia gặp chiến tranh, bên ngoài xâm lược hay bên trong tự mâu thuẫn nội chiến khi Tử Vi xung đột với Cự Môn, khi đó tất cả bố cục khí hình thấp hơn chịu ảnh hưởng bởi cách cục vậy. Sau việc chủ nghĩa đế quốc tan rã do tính đấu tranh mâu thuẫn là thế giữa bành trướng lợi ích quốc gia với các nước bị xâm lược chính là thế Tử Phủ Vũ Tướng Liêm xung đột Sát Phá Tham. Với Sát Phá Tham là lý tưởng bành trướng, nơi Phá Quân và Tử Vi xung đột, ở đây Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng tức nắm lệnh, trong xung đột này các nước bị xâm lược được quần chúng. Kình Dương là chủ động tấn công, vì lợi ích riêng tạo xung đột tức Cự Cơ Đồng với Cự Cơ đồng độ. Với chủ nghĩa đế quốc là Sát cách, mang tính lợi ích riêng, ý nghĩa sai trái của Phi Liêm nếu xét ở tính chân lý. Do không đắc lệnh, diệt vong. Xuất hiện là sự hình thành hai lý tưởng rõ ràng hơn, xung đột của hai lý tưởng chủ nghĩa tư bản và lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Với chủ nghĩa tư bản xét tới lợi ích, trong lòng nội tại hình thành nội phản ở nơi bất mãn, bị áp bức là Cự Môn. Đây là xung đột của bộ phận rất đông công nhân với bộ phận thiểu số là nhà tư bản. Bố cục Cự Nhật đứng dậy đấu tranh cho lợi ích, trong đó lợi ích chung là Cự Đồng và lợi ích bản thân là Cự Cơ. Phá Quân xuất hiện khi gặp bất công, muốn phá bỏ, phá vỡ hoàn toàn tư tưởng của một chủ nghĩa để hướng tới cái công bằng hơn. Phá Quân trong nhóm Sát Phá Tham cần tới bạo lực. Do đó khi Phá Quân nắm lệnh tượng là phá cái bất công, chủ vì mâu thuẫn, bất mãn của Cự Môn mà đấu tranh bằng hành động. Với Cự Môn thiên về khẩu ngôn, chủ lời nói, quan điểm. Cự Môn hay tương trợ với Phá Quân chống lại Tử Vi sai lầm, tức khi lý tưởng Tử Vi không đi liền với hành động đúng của Vũ Tướng. Ở đây tư sản, tư lợi là nhóm Lộc Tướng Ấn là nhóm sao hay Thiên Cơ với chính tinh. Với vô sản là Không cách. Một lá số cách cục trên lá số tử vi có thể rất lớn như Tử Vi ngộ Khôi Đại Kình Tuế Khoa nhưng ứng hợp bên ngoài khí hình thấp, với vận làng thì bất cho cùng không gặp thời vận cát hóa là cách cục đứng đầu, quyết định lớn ở nơi làng xã. Với cách cục Tử Vi nhưng ngộ Triệt Kỵ Việt Linh là cách cục xấu nhưng khí hình lớn ứng với vận nước thì bản thân mệnh tạo đứng lên gánh vác nhưng sớm gặp triệt hạ, là cách đứt gánh giữa đường. Lá số vua cũng như vậy, nhiều mệnh cách xấu nhưng vẫn làm vua, thậm chí có mệnh yểu tử, bị giết, tranh đoạt khi ở vị trí này. Nếu khí hình gốc ban đầu bất vượng thì cần tới vận. Cũng nhắc lại rằng khí hình gồm khí và hình, khi vượng thì cả hai cùng vượng đảm nhiệm được Sát cách mà thăng tiến hoạch phát. Khí là tham muốn, tham vọng, tư tưởng, đường lối. Hình là hành động, thực hiện. 

Bạn đang xem: Cuộc đời to lớn với tử vi

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cuộc đời to lớn với tử vi

Mức khí hình mức độ ảnh hưởng lớn nhất là tác động tới thế giới. Đây cũng là cách cục ứng hợp với bên ngoài của lá số tử vi. Mệnh lý ứng hợp cách cục này gốc ban đầu rất nhiều mệnh số không phải xuất thân từ địa vị cao, thậm chí nhiều lá số khí hình thấp mệnh cách tầm thường. Qua tiểu sử những người thành tựu lớn, nguyên thủ hay mệnh đại phú lưu trữ trên trang mạng rất nhiều người xuất thân bình thường, tuy nhiên thực có những phẩm chất khác với mệnh cách thường gặp, không huyền bí như mệnh đại quý tạo bởi các cách cục sách tử vi hay luận như Đế Tọa Ly Cung quần thần khánh hội, hay cách cục Tử Phủ Triều Viên, Nhật Xuất Lôi Môn,… Tất cả đều là do bản tính và tính chất, tính cách mệnh tạo hình thành, các bố cục sao phối hợp kết quả là tính cách phẩm chất của mệnh tạo. Do đó rất nhiều mệnh cách biến hóa khí hình rất mạnh khi gặp cách Cự Ấn hay Phá Ấn tức rời ra quê hương tới nơi phát triển, tri thức và thành tựu lớn ở ngay nước ta. Với cách cục lá số khí hình vận ứng thiên hạ, nếu xuất thân bình thường nên lá số cách cục tốt đẹp cũng chỉ thành tựu dựa vào thời vận, thời cơ tới. Tuy nhiên trong phẩm chất người viết luận nhiều bố cục chế hóa Sát cách thành tựu đã hình thành cách cục tồn giữ Lộc Ấn, tức tham vọng luôn tồn tại không mất, thường trực trong tư tưởng, không ngừng to lớn và luôn hướng tới thành tựu, đột phá không giãi đãi. Lại cách cục này hành động, thay đổi biến hóa với thực tế, không chủ trong suy nghĩ mà đắc cách. Thành tựu của một mệnh cách ở đây đánh giá bằng khả năng tác động bởi địa vị tức quan cách hay tài cách hoặc văn cách, gây biến động tới vận thiên hạ tức thế giới hay trong vận làng, xã. 

Trước đây do cản trở nhiều về thông tin, xã hội rất khó có việc tư tưởng tác động mạnh tới toàn thế giới. Tuy nhiên hiện nay dựa vào truyền thông tin hiện đại, khí hình và tư tưởng tiếp thu dần dễ dàng thì mệnh cách hoạch phát với lá số bình thường, xuất thân bình thường là việc nghiệm lý xuất hiện rất nhiều. Hiện nay có thể giao tiếp thậm chí với người đứng đầu tổ chức hay những người thành tựu phú cách ứng với Thiên Di vượng thời trước, với nhận thức tư tưởng lớn khiến khí hình tăng. Khí hình dựa trên khí và hình, tức tham vọng, tham muốn thực và khả năng thực hiện ứng bên ngoài với thời vận. Các bố cục thành tựu sớm do khí hình gốc vượng. Như bản thân ta sinh ra nhận thức được quyền chức của tổ phụ, định hướng và tham muốn ban đầu lớn muốn kế tiếp và phát huy là Khí. Cũng ban đầu ta được dạy và thực hiện lối đi bằng công việc cụ thể là Hình. Một lá số mệnh cách hoạch phát do Sát cách là bố cục cần thiết để tăng vượng khí hình vận khi mệnh thượng cách xuất thân với nhận thức ban đầu ở nơi lạc hậu, kém phát triển để tạo nên sự nghiệp to lớn. Vô số cách cục được tạo ra ứng hợp hiện nay, sự phát triển tác họa của Sát cách bởi bệnh tật hay tai nạn lao động ở các ngành nghề mới hay giao thông, đặc biệt bố cục bệnh tật nan y như ung thư và Hiv,… Và những cơ hội phát triển của mệnh tạo khi sự phát triển mạng thông tin, hiện nay ta cũng nhìn thấy việc tạo ra tiền bạc hoạch phát lớn ở trên thế giới mạng. Khí hình lớn nhất là vận thiên hạ, tức thay đổi ứng hợp của cách cục tử vi ở mức độ vận này, mô tả bố cục này, thực chất vận hành của vận làng, vận địa phương, vận quốc gia, vận thiên hạ biểu diễn ở cách cục tử vi, do thực chất biến đổi do suy nghĩ của con người, nhóm người đứng đầu tạo ra. Do có thông tin nên có những mệnh cách hoạch phát Sát cách lớn. Một phát ngôn trên mạng tạo ra có thể gây ảnh hưởng tác động tới cả ngàn vạn người,…. Không Kiếp ứng hợp thành cách tại đây, do tạo nên sức bất ngờ, được hay mất. Lý tưởng của Tử Vi cũng có thể được ủng hộ bởi trên mạng với nhiều quần chúng. Người viết trước đây không nghĩ tới việc vàng hay tiền bạc có thể giao thương trên mạng nhưng hiện nay rất phổ biến. Chữ hoạch phát bất ngờ đi liền với hoạch phá. Cũng lắm kẻ phải tù tội dù địa vị cao khi vi phạm đưa trên cộng đồng. Nhiều cơ hội được tạo ra, các bố cục hoạch phát xuất hiện tại đây. Như việc người viết gần đây có luận một lá số nam mệnh trẻ tuổi chỉ 21 tuổi, đạt được Tài Cách hoạch phát thu được số tiền rất lớn khi nhập vận Cơ ngộ Không Kiếp Kình Hổ Khốc Lộc phát tài lớn khi nắm bắt cơ hội kinh thương trên internet. Đặc biệt có mệnh cách Tham Hỏa Tồn ngộ Tam Không phát tài rất lớn khi tìm hiểu cơ hội trên mạng. 

Bố cục tử vi ứng với vận thiên hạ. Các quốc gia đều có người đứng đầu mang tiếng nói và đại diện cho một nhóm người quyết định tới quốc gia. Lợi ích của Thiên Cơ khi vận thiên hạ là lợi ích của quốc gia. Cự Môn ứng với tiếng nói ngoại giao tới nước ngoài. Tử Vi là đường lối, lý tưởng hướng tới. Phá Quân là sự tác động phá vỡ, xung đột, thay đổi về đường lối, hay hành động tới bên ngoài. Ứng hợp vận thiên hạ các bố cục khí hình như vậy. Nếu ở vận tổ chức khí hình thấp hơn ý nghĩa ứng hợp khác. Khi Phá Quân xung đột mạnh với Tử Vi ở vận thiên hạ thì quốc gia gặp chiến tranh, bên ngoài xâm lược hay bên trong tự mâu thuẫn nội chiến khi Tử Vi xung đột với Cự Môn, khi đó tất cả bố cục khí hình thấp hơn chịu ảnh hưởng bởi cách cục vậy. Sau việc chủ nghĩa đế quốc tan rã do tính đấu tranh mâu thuẫn là thế giữa bành trướng lợi ích quốc gia với các nước bị xâm lược chính là thế Tử Phủ Vũ Tướng Liêm xung đột Sát Phá Tham. Với Sát Phá Tham là lý tưởng bành trướng, nơi Phá Quân và Tử Vi xung đột, ở đây Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng tức nắm lệnh, trong xung đột này các nước bị xâm lược được quần chúng. Kình Dương là chủ động tấn công, vì lợi ích riêng tạo xung đột tức Cự Cơ Đồng với Cự Cơ đồng độ. Với chủ nghĩa đế quốc là Sát cách, mang tính lợi ích riêng, ý nghĩa sai trái của Phi Liêm nếu xét ở tính chân lý. Do không đắc lệnh, diệt vong. Xuất hiện là sự hình thành hai lý tưởng rõ ràng hơn, xung đột của hai lý tưởng chủ nghĩa tư bản và lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Với chủ nghĩa tư bản xét tới lợi ích, trong lòng nội tại hình thành nội phản ở nơi bất mãn, bị áp bức là Cự Môn. Đây là xung đột của bộ phận rất đông công nhân với bộ phận thiểu số là nhà tư bản. Bố cục Cự Nhật đứng dậy đấu tranh cho lợi ích, trong đó lợi ích chung là Cự Đồng và lợi ích bản thân là Cự Cơ. Phá Quân xuất hiện khi gặp bất công, muốn phá bỏ, phá vỡ hoàn toàn tư tưởng của một chủ nghĩa để hướng tới cái công bằng hơn. Phá Quân trong nhóm Sát Phá Tham cần tới bạo lực. Do đó khi Phá Quân nắm lệnh tượng là phá cái bất công, chủ vì mâu thuẫn, bất mãn của Cự Môn mà đấu tranh bằng hành động. Với Cự Môn thiên về khẩu ngôn, chủ lời nói, quan điểm. Cự Môn hay tương trợ với Phá Quân chống lại Tử Vi sai lầm, tức khi lý tưởng Tử Vi không đi liền với hành động đúng của Vũ Tướng. Ở đây tư sản, tư lợi là nhóm Lộc Tướng Ấn là nhóm sao hay Thiên Cơ với chính tinh. Với vô sản là Không cách. Một lá số cách cục trên lá số tử vi có thể rất lớn như Tử Vi ngộ Khôi Đại Kình Tuế Khoa nhưng ứng hợp bên ngoài khí hình thấp, với vận làng thì bất cho cùng không gặp thời vận cát hóa là cách cục đứng đầu, quyết định lớn ở nơi làng xã. Với cách cục Tử Vi nhưng ngộ Triệt Kỵ Việt Linh là cách cục xấu nhưng khí hình lớn ứng với vận nước thì bản thân mệnh tạo đứng lên gánh vác nhưng sớm gặp triệt hạ, là cách đứt gánh giữa đường. Lá số vua cũng như vậy, nhiều mệnh cách xấu nhưng vẫn làm vua, thậm chí có mệnh yểu tử, bị giết, tranh đoạt khi ở vị trí này. Nếu khí hình gốc ban đầu bất vượng thì cần tới vận. Cũng nhắc lại rằng khí hình gồm khí và hình, khi vượng thì cả hai cùng vượng đảm nhiệm được Sát cách mà thăng tiến hoạch phát. Khí là tham muốn, tham vọng, tư tưởng, đường lối. Hình là hành động, thực hiện. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button