Tử vi

CỬU CỐT CA

Phép xem tướng, phải xem từ xương cốt. Xương cốt là căn nguyên, bì nhục là hình thể, khí sắc là thời vận. Cửu cốt ca, là bài ca về 9 loại tướng xương đặc biệt quý trên Diện tướng. Nó là một phần của Nguyệt Ba Động Trung ký. Tôi lược dịch bài này để làm tài liệu tham khảo. Xin giới thiệu cùng mọi người.

九骨歌:

百劫修成九貴骨,豐隆光潤氣勃勃,

不在閫內秉節鉞,便立朝班執玉笏.

東西二岳號兩顴,左不頗兮右不偏,

有肉無骨終執鞭,有骨無肉難掌權.

根如山麓天倉連,雙峰高成有上遷,

鼻為嵩岳峻極天,泰華朝拱發中年.

顴插天倉號驛馬,此人決不居人下,

志在四方丈夫也,株守桑梓何為者?

顴骨插鬢與耳齊,將軍奮武息征鼙,

擒獲頡利如縳雞,令嚴萬馬不驕嘶.

左眉之上為日角,隱隱而起無斑駁,

眉毛清秀眼不濁,三十以前定高擢.

月角生於右眉上,左與日角相對望,

不沖不破貴人相,而立之年受君貺.

繞眼骨起日龍宮,兼喜有肉莫教空,

不陷不突骨氣豐,眼神掣電稱豪雄.

鼻骨直起上入腦,是名伏犀骨中寶,

兩眉無勢氣枯稿,縱居富貴不到老.

巨鰲骨起兩耳畔,前生想是金羅漢,

虎耳玉堂氣一貫,尚書之職可豫斷.

龍骨角起信不易,有此骨者是大器,

位居眉毛君須記,稍高似角入邊地.

九骨之歌記分明,尚有數骨莫看輕,

額骨圓大曰天成,髮際清晰主早榮,

顴勢入耳骨法清,名曰壽骨老運享.

耳後有骨高且平,玉樓壽根皆其名,

或曰玉階主遐齡,或稱玉堂少安寧.

項後起骨雞子形,名曰天柱最通靈,

貴骨少年侍帝廷,無貴骨者終白丁.

細讀月波洞中經,觀人直如判渭涇.

CỬU CỐT CA

– Bách kiếp tu thành cửu quý cốt, phong long quang nhuận khí bột bột,

Trăm kiếp tu mới thành được Cửu quý cốt Nếu Cửu cốt mà thấy tươi tốt, sáng đẹp, khí tràn đầy

– Bất tại khổn nội bỉnh tiết việt, tiện lập triều ban chấp ngọc hốt.

Thì chẳng phải lĩnh tiết việt nơi cổng thành, mà dễ cầm ngọc hốt đứng giữa triều đình (Tiết việt: những thứ vua ban cho tướng quân lúc ra trận. Ý nói không cần phải khó nhọc công danh vẫn lớn lao)

– Đông tây nhị nhạc hiệu lưỡng quyền, tả bất pha hề hữu bất thiên,

Đông nhạc, Tây Nhạc gọi là Lưỡng quyền, trái phải không được nghiêng lệch

– Hữu nhục vô cốt chung chấp tiên, hữu cốt vô nhục nan chưởng quyền.

Nếu thịt nhiều xương ít, thì chỉ làm nô bộc (chấp tiên: Là kẻ cầm roi đánh xe ngựa). Nếu xương nhiều thịt ít, thì khó nắm giữ quyền hành

– Căn như sơn lộc thiên thương liên, song phong cao thành hữu thượng thiên.

Gốc (quyền cốt) như chân núi, kéo dài lên đến tận thiên thương (cung trên Thái dương), nếu nổi cao lên là có Thượng thiên (một quý cốt)

– Tị vi tung nhạc tuấn cực thiên, thái hoa triều củng phát trung niên.

Mũi là Trung nhạc (tung sơn) phải cao lớn như chạm đến trời Nếu Thái Hoa (thái sơn và Hoa Sơn tức Đông nhạc và tây Nhạc, tức lưỡng quyền) mà chầu về thì trung niên phát đạt.

– Quyền sáp thiên thương hiệu dịch mã, thử nhân quyết bất cư nhân hạ.

Quyền cốt mà chạy đến nơi giáp với thiên thương gọi là Dịch mã cốt. Người này chắc chắn không chịu ở dưới người khác.

– Chí tại tứ phương trượng phu dã, chu thủ tang tử hà vi giả?

Là kẻ trượng phu có chí tung hoành bốn phương, Còn ôm khư khư quê cha đất tổ để làm gì?

– Quyền cốt sáp tấn dữ nhĩ tề, tương quân phấn vũ tức chinh bề,

Quyền cốt chạy lên đến tóc mai ngang tai, làm tướng tiên phong thúc trống trận xuất chinh.

– Cầm hoạch hiệt lợi như truyện kê, lệnh nghiêm vạn mã bất kiêu tê.

Bắt Hoạch như trói gà, lệnh nghiêm vạn mã không dám hí.

(Cầm Hoạch: như Khổng minh bắt Mạnh Hoạch, ý nói là kẻ oai dũng, có tài cầm binh)

– Tả mi chi thượng vi nhật giác, ẩn ẩn nhi khởi vô ban bác,

Trên Mày trái là Nhật giác, nếu thấy mờ mờ nổi lên mà không có bớt sẹo

– Mi mao thanh tú nhãn bất trọc, tam thập dĩ tiền định cao trạc.

Lông mi thanh túc mắt không đục, trước 30 tuổi nhất định sẽ được cất nhắc lên chức cao.

– Nguyệt giác sinh vu hữu mi thượng, tả dữ nhật giác tương đối vọng,

Nguyệt giác nằm trên Lông mày phải, tương đối với Nhật giác ở bên trái

– Bất xung bất phá quý nhân tương, nhi lập chi niên thụ quân huống.

Nếu không bị xung, không bị phá thì là tướng quý nhân, 30 tuổi được nhận ơn vua

– Nhiễu nhãn cốt khởi nhật long cung, kiêm hỉ hữu nhục mạc giáo không,

Xương vòng quanh mắt khởi lên là Nhật Long Cung, càng tốt nếu mắt không mơ màng

– Bất hãm bất đột cốt khí phong, nhãn thần xế điện xưng hào hùng.

Không thấp, không cao, khí sắc lại sung mãn, thêm ánh mắt sáng như ánh chớp, là anh hùng xuất chúng.

– Tị cốt trực khởi thượng nhập não, thị danh phục tê cốt trung bảo,

Xương mũi chạy thẳng lên nhập não, còn gọi là Phục tê cốt rất quý

– Lưỡng mi vô thế khí khô cảo, túng cư phú quý bất đáo lão.

Hai lông mày mà không có khí thế, lại khô như rơm, dẫu cho có được phú quý cũng không được đến già.

– Cự ngao cốt khởi lưỡng nhĩ bạn, tiền sinh tưởng thị kim la hán,

Cự ngao cốt, là xương nổi lên ở hai bên tai, Kiếp trước là Kim la hán (ý nói tu hành đắc đạo)

– Hổ nhĩ ngọc đường khí nhất quán, thượng thư chi chức khả dự đoạn.

Tai hổ (bé, nhưng dày, ép sát đầu) Ngọc đường Khí lại thông suốt, thì có thể đoán làm đến chức thượng thư

– Long cốt giác khởi tín bất dịch, hữu thử cốt giả thị đại khí,

Long cốt khởi trên trán, là người trung tín, không thay đổi. có cốt tướng này là người tài.

– Vị cư mi mao quân tu ký, sảo cao tự giác nhập biên địa.

Nhưng phải nhớ, nó nằm ở trên chỗ lông mày mọc, ngọn phải nổi cao như cái sừng nhập vào Biên địa (ứng với long cốt)

– Cửu cốt chi ca ký phân minh, thượng hữu sổ cốt mạc khán khinh,

Bài ca Cửu cốt này nhớ là phải rõ ràng (không được nhầm lẫn), trên là vài loại tướng xương, không được xem nhẹ.

– Ngạch cốt viên đại viết thiên thành, phát tế thanh tích chủ tảo vinh,

Xương trán tròn đầy, lớn gọi là Thiên thành, chân tóc rõ ràng, chủ về sớm được vinh hoa.

– Quyền thế nhập nhĩ cốt pháp thanh, danh viết thọ cốt lão vận hưởng.

Quyền cốt đi vào tai, xem thấy thanh trong, gọi là Thọ cốt, hưởng tuổi thọ về già

– Nhĩ hậu hữu cốt cao thả bình, ngọc lâu thọ căn giai kỳ danh,

Sau tai có xương nổi cao lại bằng phẳng, gọi là Ngọc lâu cốt, hoặc thọ căn cốt

– Hoặc viết ngọc giai chủ hà linh, hoặc xưng ngọc đường thiểu an ninh.

Hoặc gọi là Ngọc giai cốt chủ hưởng thọ trên 80 tuổi (hà linh), hoặc gọi là Ngọc đường, chủ về yên lành từ bé.

– Hạng hậu khởi cốt kê tử hình, danh viết thiên trụ tối thông linh,

Sau cổ nổi nên chối xương hình con gà, gọi là Thiên trụ cốt, là người tối thông linh.

– Quý cốt thiểu niên thị đế đình, vô quý cốt giả chung bạch đinh.

Có quý cốt, tuổi trẻ đã phục vụ trong cung đình, không có quý cốt thì cả đời làm bạch đinh.

– Tế độc nguyệt ba động trung kinh, quan nhân trực như phán vị kinh.

Đọc kỹ Nguyệt Ba Động Trung kinh, sẽ thấy tướng người phân chia rõ ràng trong đục (Vị Kinh: Sông Vị, Sông Kinh, Sộng Vị đục, Sông kinh trong, hai dòng khi hòa vào nhau vẫn phân chia rõ ràng trong đục)

PHỤ LUẬN

Mô tả 9 loại xương trên mặt:

Quyền cốt: là xương gò má, gọi là Đông nhạc, Tây Nhạc nổi cao lên

Dịch mã cốt: Quyền cốt nổi cao, chạy lên đến Thiên Thương.

Tướng quân cốt: Quyền cốt nối liền với góc tai

Nhật giác cốt: Xương trên mày trái, nổi lên mờ mờ

Nguyệt giác cốt: Xương trên mày phải, đối diện với Nhật giác

Long cung cốt: Xương xung quanh mắt, nổi cao lên

Phục tê cốt: Xương chỗ trên khoảng giữa chân mày nổi cao lên, kéo dài đến sau não.

Cự ngao cốt: Còn gọi là Cự Miết Cốt, Sau tai nổi lên một gờ xương, kéo dài đền sau não.

Long cốt: Cũng gọi là Phụ Cốt, Xương trên hai mi nổi gờ lên, nhập vào cung Biên địa giống như hai cái sừng.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: CỬU CỐT CA

Xem thêm CỬU CỐT CA

Phép xem tướng, phải xem từ xương cốt. Xương cốt là căn nguyên, bì nhục là hình thể, khí sắc là thời vận. Cửu cốt ca, là bài ca về 9 loại tướng xương đặc biệt quý trên Diện tướng. Nó là một phần của Nguyệt Ba Động Trung ký. Tôi lược dịch bài này để làm tài liệu tham khảo. Xin giới thiệu cùng mọi người.

九骨歌:

百劫修成九貴骨,豐隆光潤氣勃勃,

不在閫內秉節鉞,便立朝班執玉笏.

東西二岳號兩顴,左不頗兮右不偏,

有肉無骨終執鞭,有骨無肉難掌權.

根如山麓天倉連,雙峰高成有上遷,

鼻為嵩岳峻極天,泰華朝拱發中年.

顴插天倉號驛馬,此人決不居人下,

志在四方丈夫也,株守桑梓何為者?

顴骨插鬢與耳齊,將軍奮武息征鼙,

擒獲頡利如縳雞,令嚴萬馬不驕嘶.

左眉之上為日角,隱隱而起無斑駁,

眉毛清秀眼不濁,三十以前定高擢.

月角生於右眉上,左與日角相對望,

不沖不破貴人相,而立之年受君貺.

繞眼骨起日龍宮,兼喜有肉莫教空,

不陷不突骨氣豐,眼神掣電稱豪雄.

鼻骨直起上入腦,是名伏犀骨中寶,

兩眉無勢氣枯稿,縱居富貴不到老.

巨鰲骨起兩耳畔,前生想是金羅漢,

虎耳玉堂氣一貫,尚書之職可豫斷.

龍骨角起信不易,有此骨者是大器,

位居眉毛君須記,稍高似角入邊地.

九骨之歌記分明,尚有數骨莫看輕,

額骨圓大曰天成,髮際清晰主早榮,

顴勢入耳骨法清,名曰壽骨老運享.

耳後有骨高且平,玉樓壽根皆其名,

或曰玉階主遐齡,或稱玉堂少安寧.

項後起骨雞子形,名曰天柱最通靈,

貴骨少年侍帝廷,無貴骨者終白丁.

細讀月波洞中經,觀人直如判渭涇.

CỬU CỐT CA

– Bách kiếp tu thành cửu quý cốt, phong long quang nhuận khí bột bột,

Trăm kiếp tu mới thành được Cửu quý cốt Nếu Cửu cốt mà thấy tươi tốt, sáng đẹp, khí tràn đầy

– Bất tại khổn nội bỉnh tiết việt, tiện lập triều ban chấp ngọc hốt.

Thì chẳng phải lĩnh tiết việt nơi cổng thành, mà dễ cầm ngọc hốt đứng giữa triều đình (Tiết việt: những thứ vua ban cho tướng quân lúc ra trận. Ý nói không cần phải khó nhọc công danh vẫn lớn lao)

– Đông tây nhị nhạc hiệu lưỡng quyền, tả bất pha hề hữu bất thiên,

Đông nhạc, Tây Nhạc gọi là Lưỡng quyền, trái phải không được nghiêng lệch

– Hữu nhục vô cốt chung chấp tiên, hữu cốt vô nhục nan chưởng quyền.

Nếu thịt nhiều xương ít, thì chỉ làm nô bộc (chấp tiên: Là kẻ cầm roi đánh xe ngựa). Nếu xương nhiều thịt ít, thì khó nắm giữ quyền hành

– Căn như sơn lộc thiên thương liên, song phong cao thành hữu thượng thiên.

Gốc (quyền cốt) như chân núi, kéo dài lên đến tận thiên thương (cung trên Thái dương), nếu nổi cao lên là có Thượng thiên (một quý cốt)

– Tị vi tung nhạc tuấn cực thiên, thái hoa triều củng phát trung niên.

Mũi là Trung nhạc (tung sơn) phải cao lớn như chạm đến trời Nếu Thái Hoa (thái sơn và Hoa Sơn tức Đông nhạc và tây Nhạc, tức lưỡng quyền) mà chầu về thì trung niên phát đạt.

– Quyền sáp thiên thương hiệu dịch mã, thử nhân quyết bất cư nhân hạ.

Quyền cốt mà chạy đến nơi giáp với thiên thương gọi là Dịch mã cốt. Người này chắc chắn không chịu ở dưới người khác.

– Chí tại tứ phương trượng phu dã, chu thủ tang tử hà vi giả?

Là kẻ trượng phu có chí tung hoành bốn phương, Còn ôm khư khư quê cha đất tổ để làm gì?

– Quyền cốt sáp tấn dữ nhĩ tề, tương quân phấn vũ tức chinh bề,

Quyền cốt chạy lên đến tóc mai ngang tai, làm tướng tiên phong thúc trống trận xuất chinh.

– Cầm hoạch hiệt lợi như truyện kê, lệnh nghiêm vạn mã bất kiêu tê.

Bắt Hoạch như trói gà, lệnh nghiêm vạn mã không dám hí.

(Cầm Hoạch: như Khổng minh bắt Mạnh Hoạch, ý nói là kẻ oai dũng, có tài cầm binh)

– Tả mi chi thượng vi nhật giác, ẩn ẩn nhi khởi vô ban bác,

Trên Mày trái là Nhật giác, nếu thấy mờ mờ nổi lên mà không có bớt sẹo

– Mi mao thanh tú nhãn bất trọc, tam thập dĩ tiền định cao trạc.

Lông mi thanh túc mắt không đục, trước 30 tuổi nhất định sẽ được cất nhắc lên chức cao.

– Nguyệt giác sinh vu hữu mi thượng, tả dữ nhật giác tương đối vọng,

Nguyệt giác nằm trên Lông mày phải, tương đối với Nhật giác ở bên trái

– Bất xung bất phá quý nhân tương, nhi lập chi niên thụ quân huống.

Nếu không bị xung, không bị phá thì là tướng quý nhân, 30 tuổi được nhận ơn vua

– Nhiễu nhãn cốt khởi nhật long cung, kiêm hỉ hữu nhục mạc giáo không,

Xương vòng quanh mắt khởi lên là Nhật Long Cung, càng tốt nếu mắt không mơ màng

– Bất hãm bất đột cốt khí phong, nhãn thần xế điện xưng hào hùng.

Không thấp, không cao, khí sắc lại sung mãn, thêm ánh mắt sáng như ánh chớp, là anh hùng xuất chúng.

– Tị cốt trực khởi thượng nhập não, thị danh phục tê cốt trung bảo,

Xương mũi chạy thẳng lên nhập não, còn gọi là Phục tê cốt rất quý

– Lưỡng mi vô thế khí khô cảo, túng cư phú quý bất đáo lão.

Hai lông mày mà không có khí thế, lại khô như rơm, dẫu cho có được phú quý cũng không được đến già.

– Cự ngao cốt khởi lưỡng nhĩ bạn, tiền sinh tưởng thị kim la hán,

Cự ngao cốt, là xương nổi lên ở hai bên tai, Kiếp trước là Kim la hán (ý nói tu hành đắc đạo)

– Hổ nhĩ ngọc đường khí nhất quán, thượng thư chi chức khả dự đoạn.

Tai hổ (bé, nhưng dày, ép sát đầu) Ngọc đường Khí lại thông suốt, thì có thể đoán làm đến chức thượng thư

– Long cốt giác khởi tín bất dịch, hữu thử cốt giả thị đại khí,

Long cốt khởi trên trán, là người trung tín, không thay đổi. có cốt tướng này là người tài.

– Vị cư mi mao quân tu ký, sảo cao tự giác nhập biên địa.

Nhưng phải nhớ, nó nằm ở trên chỗ lông mày mọc, ngọn phải nổi cao như cái sừng nhập vào Biên địa (ứng với long cốt)

– Cửu cốt chi ca ký phân minh, thượng hữu sổ cốt mạc khán khinh,

Bài ca Cửu cốt này nhớ là phải rõ ràng (không được nhầm lẫn), trên là vài loại tướng xương, không được xem nhẹ.

– Ngạch cốt viên đại viết thiên thành, phát tế thanh tích chủ tảo vinh,

Xương trán tròn đầy, lớn gọi là Thiên thành, chân tóc rõ ràng, chủ về sớm được vinh hoa.

– Quyền thế nhập nhĩ cốt pháp thanh, danh viết thọ cốt lão vận hưởng.

Quyền cốt đi vào tai, xem thấy thanh trong, gọi là Thọ cốt, hưởng tuổi thọ về già

– Nhĩ hậu hữu cốt cao thả bình, ngọc lâu thọ căn giai kỳ danh,

Sau tai có xương nổi cao lại bằng phẳng, gọi là Ngọc lâu cốt, hoặc thọ căn cốt

– Hoặc viết ngọc giai chủ hà linh, hoặc xưng ngọc đường thiểu an ninh.

Hoặc gọi là Ngọc giai cốt chủ hưởng thọ trên 80 tuổi (hà linh), hoặc gọi là Ngọc đường, chủ về yên lành từ bé.

– Hạng hậu khởi cốt kê tử hình, danh viết thiên trụ tối thông linh,

Sau cổ nổi nên chối xương hình con gà, gọi là Thiên trụ cốt, là người tối thông linh.

– Quý cốt thiểu niên thị đế đình, vô quý cốt giả chung bạch đinh.

Có quý cốt, tuổi trẻ đã phục vụ trong cung đình, không có quý cốt thì cả đời làm bạch đinh.

– Tế độc nguyệt ba động trung kinh, quan nhân trực như phán vị kinh.

Đọc kỹ Nguyệt Ba Động Trung kinh, sẽ thấy tướng người phân chia rõ ràng trong đục (Vị Kinh: Sông Vị, Sông Kinh, Sộng Vị đục, Sông kinh trong, hai dòng khi hòa vào nhau vẫn phân chia rõ ràng trong đục)

PHỤ LUẬN

Mô tả 9 loại xương trên mặt:

Quyền cốt: là xương gò má, gọi là Đông nhạc, Tây Nhạc nổi cao lên

Dịch mã cốt: Quyền cốt nổi cao, chạy lên đến Thiên Thương.

Tướng quân cốt: Quyền cốt nối liền với góc tai

Nhật giác cốt: Xương trên mày trái, nổi lên mờ mờ

Nguyệt giác cốt: Xương trên mày phải, đối diện với Nhật giác

Long cung cốt: Xương xung quanh mắt, nổi cao lên

Phục tê cốt: Xương chỗ trên khoảng giữa chân mày nổi cao lên, kéo dài đến sau não.

Cự ngao cốt: Còn gọi là Cự Miết Cốt, Sau tai nổi lên một gờ xương, kéo dài đền sau não.

Long cốt: Cũng gọi là Phụ Cốt, Xương trên hai mi nổi gờ lên, nhập vào cung Biên địa giống như hai cái sừng.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button