Tử vi

Đại hạn và Tiểu hạn tới lá số

Đại hạn và Tiểu hạn tới lá số Tử Vi

Tử Vi xem hết Mệnh phải nhìn từ Chính Tinh hợp Mệnh, bố cục của Chính Tinh, sự phối hợp của Chính Tinh và Bàng Tinh ở bản cung, cung tam hợp, cung xung chiếu, nhị hợp, lục hội. Xét cả Tuần Triệt, vòng Trường Sinh của tam hợp Mệnh. Rồi xét tới cung Thân cũng như vậy. Kế đến là cung Phúc Đức. Xem tới các tổ hợp sao trọng điểm lưu ở 12 cung, các cách cục quyết định. Xét tới Đại Hạn và Tiểu Hạn, phối hợp của Mệnh tới Đại Tiểu Hạn. Các Phi Tinh lưu nhập theo từng năm. Việc xem lá số hoàn chỉnh mất nhiều công sức. Nhiều người còn muốn nghiên cứu thêm cả những thứ nhỏ hơn như đặc điểm ngôi nhà đang ở, đặc điểm khuôn mặt, vị trí các nốt ruồi trên cơ thể, hôm nào ăn cơm bị đau bụng,…. rất nhiều thứ được luận đoán trên Tử Vi. Nhưng cần loại bỏ và giữ lại những thứ quan trọng vì mục đích xem Tử Vi hay các môn huyền học khác là xem chữ Số trong từ Số Mệnh. Thứ tự quan trọng xếp như sau Mệnh, Thân, Hạn, Phúc, Cung Độ Trọng Điểm. Nếu xét sâu hơn về bản tính thì Hạn, Thân. Cung Mệnh chỉ là một đại hạn, nhưng đại hạn đầu tiên của mệnh tạo, chứa các cá tính, ấn tượng trong tưởng thức ban đầu để tạo các thói quen từ sau. Việc cung an Thân đã đề cập trong các bài viết ở mục Bài Viết Quan Trọng. Mệnh Thân là hai thứ quan trọng nhất và Hạn có thể luận như chính là Lưu Mệnh Thân. Đại Hạn là sự diễn biến tiếp theo qua môi trường hay cá tính sau khi chuyển tiếp từ cung Mệnh. Đại Hạn cho tới cái nhìn dài trong vòng 10 năm. Do là Lưu của Mệnh Thân nên Hạn rất xấu ta có quyền nhận xét tới bản mệnh và bản thân gặp nguy hiểm, nặng thì sát thân, vong mệnh. Mệnh dùng cách Vong, Thân dùng chữ Sát. Mệnh là tư tưởng khi Vong thì mất hoàn toàn. Thân là thực thể, khi sát là mất thân. Một Đại Hạn tốt hợp với Mệnh Thân vì coi đây chỉ là Lưu Mệnh Thân cho ta một kết quả tốt trong dài hạn 10 năm. Cái đáng nói rằng khi Mệnh trung bình nhưng ta có Hạn trải dài từ đại hạn thứ 2 tới đại hạn thứ 5 tốt đẹp ta vẫn luận đây là số bình thường. Trong khi Mệnh rất tốt, thuộc thượng cách nhưng ở đại hạn thứ 4 rất xấu ta vẫn luận là số thượng cách. Như vậy cái nhìn về cung Mệnh có cách cục cao là quan trọng nhất là suy nghĩ chung thường gặp. Lá số Tử Vi biểu diễn Số Mệnh không chỉ là ở cung Mệnh. Vì vậy, cần thiết xem trên toàn bộ lá số các Tổ Hợp Trọng Điểm, xem xét tất cả các Hạn mới kết luân, cung Mệnh chỉ nên đặt là một đại hạn. Đại Hạn có liên hệ với Mệnh. Nếu chỉ xét phần Đại Hạn cho kết quả tốt nhưng không hợp với Mệnh thì kết quả không tốt hoàn toàn. Cũng như việc ta có môi trường học văn học tốt trong khi bản tính ta quen với nghiệp võ thì không thể phát huy được. Tuy nhiên khi gặp Hạn tốt Mệnh Thân biến chuyển theo chiều hướng tốt, hơn khi gặp Hạn xấu mà hợp thì cũng không luận là tốt đẹp. Vì vậy, có một phái coi Mệnh như một đại hạn và lấy đại hạn làm gốc cũng có thành tựu rất lớn nhưng mắc phải khuyết điểm trong một số trường hợp như Mệnh rất xấu gặp Hạn trung bình bất hợp mệnh tai họa tới. Hoặc trường hợp ngược lại. Đại Tiểu Hạn có giá trị rất lớn và nắm gần như toàn bộ kết quả của lá số Tử Vi. Vì vậy, nếu nắm rõ được mối quan hệ của Mệnh và Hạn. Hay việc tác động của cung Hạn tới lá số việc luận giải trở nên có định hướng hơn rất nhiều, không bị ảnh hưởng bởi lí thuyết nhất Mệnh tức xem lá số quan trọng Mệnh tốt, hạn bình thường vẫn luận tốt. Trường hợp Mệnh bình thường, hạn tốt luận số bình thường.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Đại hạn và Tiểu hạn tới lá số

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đại hạn và Tiểu hạn tới lá số

Đại hạn và Tiểu hạn tới lá số Tử Vi

Tử Vi xem hết Mệnh phải nhìn từ Chính Tinh hợp Mệnh, bố cục của Chính Tinh, sự phối hợp của Chính Tinh và Bàng Tinh ở bản cung, cung tam hợp, cung xung chiếu, nhị hợp, lục hội. Xét cả Tuần Triệt, vòng Trường Sinh của tam hợp Mệnh. Rồi xét tới cung Thân cũng như vậy. Kế đến là cung Phúc Đức. Xem tới các tổ hợp sao trọng điểm lưu ở 12 cung, các cách cục quyết định. Xét tới Đại Hạn và Tiểu Hạn, phối hợp của Mệnh tới Đại Tiểu Hạn. Các Phi Tinh lưu nhập theo từng năm. Việc xem lá số hoàn chỉnh mất nhiều công sức. Nhiều người còn muốn nghiên cứu thêm cả những thứ nhỏ hơn như đặc điểm ngôi nhà đang ở, đặc điểm khuôn mặt, vị trí các nốt ruồi trên cơ thể, hôm nào ăn cơm bị đau bụng,…. rất nhiều thứ được luận đoán trên Tử Vi. Nhưng cần loại bỏ và giữ lại những thứ quan trọng vì mục đích xem Tử Vi hay các môn huyền học khác là xem chữ Số trong từ Số Mệnh. Thứ tự quan trọng xếp như sau Mệnh, Thân, Hạn, Phúc, Cung Độ Trọng Điểm. Nếu xét sâu hơn về bản tính thì Hạn, Thân. Cung Mệnh chỉ là một đại hạn, nhưng đại hạn đầu tiên của mệnh tạo, chứa các cá tính, ấn tượng trong tưởng thức ban đầu để tạo các thói quen từ sau. Việc cung an Thân đã đề cập trong các bài viết ở mục Bài Viết Quan Trọng. Mệnh Thân là hai thứ quan trọng nhất và Hạn có thể luận như chính là Lưu Mệnh Thân. Đại Hạn là sự diễn biến tiếp theo qua môi trường hay cá tính sau khi chuyển tiếp từ cung Mệnh. Đại Hạn cho tới cái nhìn dài trong vòng 10 năm. Do là Lưu của Mệnh Thân nên Hạn rất xấu ta có quyền nhận xét tới bản mệnh và bản thân gặp nguy hiểm, nặng thì sát thân, vong mệnh. Mệnh dùng cách Vong, Thân dùng chữ Sát. Mệnh là tư tưởng khi Vong thì mất hoàn toàn. Thân là thực thể, khi sát là mất thân. Một Đại Hạn tốt hợp với Mệnh Thân vì coi đây chỉ là Lưu Mệnh Thân cho ta một kết quả tốt trong dài hạn 10 năm. Cái đáng nói rằng khi Mệnh trung bình nhưng ta có Hạn trải dài từ đại hạn thứ 2 tới đại hạn thứ 5 tốt đẹp ta vẫn luận đây là số bình thường. Trong khi Mệnh rất tốt, thuộc thượng cách nhưng ở đại hạn thứ 4 rất xấu ta vẫn luận là số thượng cách. Như vậy cái nhìn về cung Mệnh có cách cục cao là quan trọng nhất là suy nghĩ chung thường gặp. Lá số Tử Vi biểu diễn Số Mệnh không chỉ là ở cung Mệnh. Vì vậy, cần thiết xem trên toàn bộ lá số các Tổ Hợp Trọng Điểm, xem xét tất cả các Hạn mới kết luân, cung Mệnh chỉ nên đặt là một đại hạn. Đại Hạn có liên hệ với Mệnh. Nếu chỉ xét phần Đại Hạn cho kết quả tốt nhưng không hợp với Mệnh thì kết quả không tốt hoàn toàn. Cũng như việc ta có môi trường học văn học tốt trong khi bản tính ta quen với nghiệp võ thì không thể phát huy được. Tuy nhiên khi gặp Hạn tốt Mệnh Thân biến chuyển theo chiều hướng tốt, hơn khi gặp Hạn xấu mà hợp thì cũng không luận là tốt đẹp. Vì vậy, có một phái coi Mệnh như một đại hạn và lấy đại hạn làm gốc cũng có thành tựu rất lớn nhưng mắc phải khuyết điểm trong một số trường hợp như Mệnh rất xấu gặp Hạn trung bình bất hợp mệnh tai họa tới. Hoặc trường hợp ngược lại. Đại Tiểu Hạn có giá trị rất lớn và nắm gần như toàn bộ kết quả của lá số Tử Vi. Vì vậy, nếu nắm rõ được mối quan hệ của Mệnh và Hạn. Hay việc tác động của cung Hạn tới lá số việc luận giải trở nên có định hướng hơn rất nhiều, không bị ảnh hưởng bởi lí thuyết nhất Mệnh tức xem lá số quan trọng Mệnh tốt, hạn bình thường vẫn luận tốt. Trường hợp Mệnh bình thường, hạn tốt luận số bình thường.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button