Tử vi

Đẩu số hôn nhân nhận định bách khoa toàn thư

Bản dịch:

★ khán đào hoa

Đào hoa tinh tụ vu bất đồng cung độ thì không có cùng tượng ý:

Bạn đang xem: Đẩu số hôn nhân nhận định bách khoa toàn thư

Cung mệnh đào hoa ký có tư tưởng lại có hành động,

Cung tử nữ đào hoa trọng điểm vu sắc dục phương diện,

Cung phu thê đào hoa trọng điểm vu luyến ái và gặp ở ngoài ở chung phương diện,

Cung tật ách đào hoa trọng điểm vu bản thân tiếp xúc phương diện mà đa chủ nhục dục hình đào hoa,

Cung phúc đức đào hoa trọng điểm vu tinh thần cảm quan phương diện,

Nô bộc cung đào hoa trọng điểm vu ngoại lai mê hoặc phương diện.

Đào hoa có nội đào hoa và ngoại đào hoa của phân.

Nội đào hoa chủ phu thê đang lúc so sánh lãng mạn và tính sinh hoạt so sánh nhiều lần, như xương khúc tinh các loại.

Ngoại đào hoa còn lại là chủ không bình thường ngoại tình tình, như thiên diêu, Hàm trì các loại.

Phùng đào hoa mà dồn rủi ro, xấu mặt, hôn nhân bất lợi người, xưng là “Đào hoa kiếp”.

Đào hoa tinh phùng thiên không cướp đại hao tổn, hoặc tài lộc tinh phùng xung, tựu dễ phát sinh “Đào hoa kiếp”.

Phùng đào hoa mà dồn quan tòa hình ngục, xưng là “Đào hoa sát”. Đào hoa tinh phùng dương đà hình bạch hổ quan phù phá toái cực kỳ nó hình ngục tổ hợp chờ, tựu dễ phát sinh “Đào hoa sát”.

Cung phu thê có tắm rửa Hàm trì, chủ có thực chất tính đào hoa (nhục dục đào hoa); liêm tham tị hợi (nam nữ cùng luận) hội sát tinh, cũng là thực chất tính nhục dục đào hoa; tham cư hợi tử gặp dương đà là hiện lên thủy đào hoa, cũng nhục dục đào hoa; liêm trinh hội Hàm trì vừa hội văn khúc, là tinh thần tính đào hoa (tức hữu nghị tính mà không phải là tình dục); tham lang hội đà la là gió lưu màu trượng, là nhục dục đào hoa, chủ có rượu sắc sự kiện; cùng cự hội văn khúc, là tinh thần tính đào hoa, nữ mệnh khả năng có thực chất tính đào hoa; liêm cự hội thiên diêu, dễ có thực chất tính đào hoa; hồng loan hội thiên diêu, càng chính xác đào hoa (thực chất tính)

★ làm sao khán hôn nhân không được thuận

Cung mệnh không hề lợi hôn nhân tinh diệu, như sát phá liêm tham vũ cự sát kị chờ, hoặc cung mệnh hãm địa gia sát mà lại tam phương không được cát, hoặc sát tinh và đào hoa tinh tụ hội, luyến ái hôn nhân khó có được mỹ mãn; nhược cung phu thê cát, đa chủ phối ngẫu có tài mạo phú quý, được nhất thời sung sướng, mà chết nhân mình tài mạo, năng lực, bản thân không xứng mà ly dị; nhược cung phu thê hãm phá người, tối bất lợi phối ngẫu, hội nhân song phương đều hung hãn không hợp mà ly dị, quá mức thì khắc tử phối ngẫu. Nhược cung mệnh vượng cát mà cung phu thê hung người, còn lại là phối ngẫu không xứng mà ly dị hoặc đa bệnh thương.

Nhược mệnh ngẫu cung đều cát, đa thuộc mỹ mãn hôn nhân, nhưng nếu cung phu thê tam phương phùng sát kị, dễ nhân ngoại lai quấy rầy mà phát sinh không được thuận hoà ly dị,

Sự nghiệp cung có Hóa kị tinh thì chủ phối ngẫu đa nghi đa quản mà phát sinh phân kỳ; lại có phùng hạn năm cung phu thê hung thần tụ, mà phối ngẫu phát sinh ngoài ý muốn thương vong, đến đây thuộc phối ngẫu bản là yểu mệnh người, mà không phải là bản mệnh khắc.

Nam mệnh tọa Thái âm, nữ mệnh tọa thái dương, khác giới duyên cường, đa gặp ở ngoài; hãm địa phu thê không đắc lực, sinh hoạt không chỗ nương tựa; gia sát đều chủ ly dị, quá mức thì hình khắc thương tử. Cung mệnh cơ lương phùng sát, cũng chủ cô khắc.

Nhật nguyệt xấu vị cùng thủ cung mệnh, nam vô phương, nữ không được cát, nhược tổ hợp bất hảo hoặc gia sát người, dễ rơi phong trần.

Nữ mệnh mệnh tọa dần, đối cung cùng lương, chủ hôn nhân có khúc chiết; tạm biệt xương khúc, có thể phải gả cho đã ly dị nam nhân.

Nữ mệnh dương lương tọa mệnh, điều không phải kết hôn muộn hay hôn nhân không được thuận. Thái dương tọa mệnh vu thủ hợi tử cung, hình phu khắc tử, gia sát tất là.

Cung mệnh cư tử ngọ mão dậu, cung phu thê cư thìn thủ xấu vị, tình cảm bất hảo, đa khắc khẩu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sát kị càng hung.

Cung phu thê phùng Tứ Sát độc thủ, nam lấy vợ hãn thê, nữ giá ác phu hoặc lăn lộn quá băng đảng nam nhân.

Phùng lục sát thủ chiếu hoặc tướng giáp thì, đa chủ hôn nhân không đẹp,… ít nhất… Và phối ngẫu không được mục, hoặc chủ phối ngẫu đa bệnh thương, quá mức thì khắc thương vong.

Cung phu thê có mẹ goá con côi, phá toái tinh cũng không tiện, điều không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chính là sinh tử ly biệt. Tam mới có sát tinh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Nhị độ hôn nhân thường là cung phu thê có hai viên chính tinh cùng cung mà phùng sát phá tan, ví dụ như cùng cự hội Tứ Sát, chủ thượng nửa cuộc đời hôn nhân yếu phá (nhân cự môn là sao Bắc đẩu),

Nhược chủ tinh là sao Nam Đẩu tinh thì chủ tuổi già hôn nhân yếu phá. (cung phu thê nên chỉ một chính tinh miếu vượng tọa thủ, phùng hai người chính tinh thì nhược miếu vượng vô sát hoặc thành cách cục người cũng cát, bằng không không được cát).

Cung phu thê cư dần thân tị hợi mà lại có hai viên chủ tinh cùng cung thay đổi có nhị độ hôn nhân khả năng.

Mệnh ngẫu lưỡng cung phùng sát phá liêm tham người đa bất hòa giai. Sát Phá Lang cung phu thê tạm biệt sát, cho dù miếu vượng, ở hạn năm bất hảo thì chủ chia lìa. (nữ mệnh lại thêm đào hoa tinh người có thể sẽ trở thành kỹ nữ).

Bản mệnh tam phương tứ đang có đào hoa tổ hợp, dễ có tình duyên, nhược lại thấy cung phu thê có xương khúc, nam mệnh dễ tại ngoại cùng người ở chung, nữ mệnh dễ và một… khác nam nhân từng có tình cảm sau đó sẽ giá. (sao Văn Khúc là công khai, văn xương tinh là âm thầm).

Cơ âm và xương khúc nhập cung phu thê, là nhiều vợ cách cục. Cơ âm ở thân, dương cự nhập mệnh hoặc cung phu thê, chủ thị phi đa.

Nữ mệnh thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, tiên sinh dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê đào hoa tinh đa, hoặc thiên diêu phùng hóa quyền, biểu thị phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Cung phu thê liêm trinh hội thiên không cướp, kết hôn ba lần mà không nghỉ; liêm trinh hội thiên diêu, cũng không cát. Nữ mệnh liêm trinh hội đào hoa tinh, rất tao, nhưng không nhất định có thực chất đào hoa.

Cung phu thê liêm trinh hoặc tham lang hóa quyền lộc, sẽ có chuyện tình cảm phát sinh.

Thiên lương hóa lộc hóa quyền, tham lang hóa quyền cung phu thê, sẽ có người chuyện tình cảm phát sinh; nữ mệnh lại càng không lợi, trước khi cưới sẽ cùng có phụ của phu phát sinh tình cảm.

Tham lang Hóa kị, vi tình sở khốn. Tham lang hóa lộc, phối ngẫu cũng dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê khôi việt phùng hữu bật hoặc hóa khoa, nữ mệnh đời sống tình cảm phức tạp, nam vô phương.

Thiên lương cung phu thê gia sát, có ly biệt của tượng, đặc biệt ở tử cung cung phu thê là hung; thiên lương lâm tử ngọ cung phu thê, phùng đối cung Hóa kị lai xung, hội kết hôn với một đã ly dị nữ nhân.

Nữ mệnh mệnh phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, cùng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tả hữu xương khúc khôi việt chỉ tinh canh nghiệm.

Mệnh phúc phùng thái dương Thái âm tọa thìn thủ xấu vị người, là âm dương giao thái, suốt đời đa luyến ái, nhất là phùng nhật nguyệt trái lại bối mà ở thìn thủ xấu vị tọa mệnh người, dễ có tính biến thái, thích diễn khác giới vai.

Mệnh ngẫu hai sao âm dương tương phản, ví dụ như nam mệnh âm ngẫu dương, nữ mệnh dương ngẫu âm, chủ phu thê làm trái lại, bất hòa giai. Nam mệnh Thái âm nữ mệnh thái dương tọa mệnh, nhập miếu dễ có gặp ở ngoài, khác giới duyên tốt; hãm địa thì phủ, nhưng nếu hội sát chủ chia lìa.

★ hình khắc phối ngẫu mệnh

Mệnh lý học thượng cái gọi là hình khắc, cũng không nhất định hay khắc tử, căn cứ trình độ bất đồng có:

Tình cảm vợ chồng bất hảo, đa khắc khẩu không ngớt;

Tình cảm vợ chồng vỡ tan, tạo thành ở riêng, ly hôn; hôn hậu phối ngẫu đa bệnh hoặc thương tai, tàn tật;

Phối ngẫu sớm tử, bất năng giai lão.

Nhưng người bình thường nói hình khắc phần nhiều là thuộc về tương đối nghiêm trọng thương bệnh tai và sinh ly tử biệt.

Cung phu thê dễ tạo thành hình khắc tinh diệu có: Vũ, tham, phá, liêm, sát, cự, lục sát tinh, Hóa kị, chặn thiên không, thiên hình, âm sát, phá toái, khốc, hư, cô, quả, bạch hổ cập thái vượng hóa lộc hóa quyền chờ.

Nghiêm trọng hình khắc tổ hợp có:

① cung phu thê phùng kể trên ác tinh và sát hình kị hung diệu tụ hội, dễ tang phối.

② nam mệnh cung phu thê bất hảo, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện sát, thái âm tinh vừa lạc hãm người, chủ tang thê hoặc bất năng giai lão; đi được ất hạn năm, Thái âm lạc hãm vừa Hóa kị, có thể phải cáo biệt thê tử.

③ nữ mệnh cung phu thê bất hảo, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện sát, thái dương tinh vừa lạc hãm, chủ tang phu hoặc bất năng giai lão; đi được giáp hạn năm, thái dương lạc hãm Hóa kị, có thể phải cáo biệt phu quân.

④ cung mệnh cư tử ngọ vô chủ tinh, cung phu thê cơ lương cùng cung, hạn năm phùng cung phu thê phùng sát hình kị tụ hội, dễ mất vợ hay chồng.

⑤ cung phu thê sai ai ra trình diện Hóa kị gia sát.

★ lựa chọn như thế nào phối ngẫu

Một người trước khi cưới đa và phụ mẫu ở chung, gia đình và cá nhân khí tràng tạm thời bị vây tiên thiên kết cục đã định trạng thái, thật xấu khó với cải biến.

Sau khi kết hôn gây dựng lại liễu một nhà mới đình, song phương âm dương khí tràng dây dưa cùng một chỗ, từ từ hình thành một tân khí tràng, có lợi vô lợi tựu khán song phương khí tràng có thể không góc bù, phối hợp thật tốt có thể thay đổi cả đời số phận, phối hợp không dễ xài song phương số phận đều đồi bại.

Từ tử vi mệnh bàn thượng khán, cung phu thê và sự nghiệp cung thành một đường, ảnh hưởng lẫn nhau, kết hợp hảo có thể phu quang vinh thê quý, phối hợp bất hảo thì hình khắc phối ngẫu, rủi ro bại nghiệp.

Bởi vậy kén vợ kén chồng vấn đề thập phần trọng yếu, đối suốt đời có thể không quá cuộc sống hạnh phúc đưa đến hết sức quan trọng và thập phần then chốt tác dụng, phải có khiến cho mọi người coi trọng.

Kén vợ kén chồng thân thể to lớn thượng có thể nam nữ cung mệnh và cung phu thê kết hợp lại luận:

① nếu như cung phu thê hảo, có thể chọn lựa chọn đối phương cung mệnh chủ tinh làm gốc nhân cung phu thê chủ tinh khác giới. Ví dụ như bản thân cung phu thê chủ tinh là trời cùng, phối ngẫu cung mệnh chủ tinh cũng thiên đồng người là tốt phối.

② nếu như cung phu thê bất hảo, bất năng chọn đối phương cung mệnh chủ tinh và bản thân cung phu thê chủ tinh giống nhau phối ngẫu, có thể chọn song phương cung mệnh chủ tinh tương đồng hoặc phối hợp thật tốt chủ tinh khác giới.

③ nam mệnh cung phu thê chính tinh thuộc sao Nam Đẩu, nên phối âm năm sinh nữ tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối dương năm sinh nữ tính.

④ nữ mệnh cung phu thê chính tinh thuộc sao Nam Đẩu, nên phối dương năm sinh nam tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối âm năm sinh nam tính.

⑤ bản mệnh can cung hóa lộc ngôi sao đúng lúc là đối phương cung mệnh chủ tinh.

Cụ thể phối hợp như sau: Dưới tinh diệu, đều là cung mệnh chủ tinh, “Ưa, kị” tức là yếu phối hợp khác giới cung mệnh chủ tinh.

nam mệnh:

Tử vi tinh nam tính, thích có tài hoa và hàm dưỡng nữ tính. Ưa phối dịu ngoan thiên đồng, hiền lành Thiên phủ, cơ trí cự môn, uy dũng thất sát, cao quý ổn trọng thiên tướng khảng; tối kỵ phối đẹp đẻ tham lang, táo bạo phá quân, cũng kị tử vi; dư đều thứ ưa.

Thiên cơ tinh nam tính, so sánh thích thông minh nhạy bén, suông học khí chất nữ tính. Mừng nhất phối thiên lương tinh, thứ ưa tử, dương, vũ, cùng, liêm, phủ, kị thiên cơ, dư tinh đều miễn cưỡng có thể phối.

Thái dương tinh nam tính, thích bề ngoài mỹ lệ và rộng rãi nữ tính. Ưa ôn nhu thiên đồng, lãng mạn Thái âm, kị thái dương, cũng kị thì hảo thì phôi cự, lương, dư tinh đều thứ ưa.

Sao Vũ khúc nam tính, thích thiện quản lý tài sản vừa đẹp phú bà. Mừng nhất tài kho Thiên phủ, thứ ưa sát, tham, tướng, tối kỵ phá quân, cũng kị vũ khúc, còn lại đều là thứ ưa.

Thiên đồng tinh nam tính, chú ý hưởng thụ, ưa có sống sống tình thú nữ tính, nhưng ở xứng đôi thượng nên đái điểm bốc đồng tinh lai điều hòa. Vô quá tốt duyên tinh, so sánh ưa tử vi, thiên cơ, liêm trinh, thiên tướng, thất sát, phá quân, tối kỵ cự môn, thiên đồng, còn lại gắn liền với thời gian hảo thì phôi.

Sao Liêm trinh nam tính, ưa thông minh cơ linh, hoạt bát chuyên gia, đái một cách tinh quái thức nữ tính. Mừng nhất phú đồng tình tâm thất sát, ổn trọng Thiên phủ, thứ ưa vũ khúc, tối kỵ tham, tướng, phá, dư tinh đều thứ kị.

Thiên phủ tinh nam tính, sử dụng tình không được chuyên, thích ổn trọng mà bề ngoài mốt tân triều nữ tính. Thiên phủ duyên tinh tối đa, mừng nhất dứt khoát vũ khúc, đơn thuần liêm trinh, kị Thiên phủ, dư tinh đều thứ ưa.

Thái âm tinh nam tính, so sánh âm nhu, thích ôn nhu săn sóc, ái chỉnh tề nữ tính. Nên đái điểm dương cương tinh diệu lai điều hòa. Giống nhau vô tốt đại phôi duyên tinh, so sánh ưa tử, cự, tướng, lương, sát, phá, thì hảo thì phôi cơ, cùng, phủ, tham, còn lại đều kị.

Tham lang tinh nam tính, hội đa sừng luyến ái, dục tưởng lãng mạn phong tình, tài sắc gồm nhiều mặt phú bà. Mừng nhất vũ khúc, tối kỵ cao không thể leo tới tử vi, bốc đồng liêm trinh, còn lại đều là thứ kị.

Cự môn tinh nam tính, so sánh thích rộng rãi hào phóng nữ tính. Rất ít và của xứng đôi duyên tinh, miễn cưỡng có thể phối cơ, vũ, liêm, tối kỵ hiếu thắng thái dương, thiên đồng, dư đều thứ kị.

Thiên tướng tinh nam tính, thích ổn trọng, có truyền thống mỹ đức, ái gia đình, theo quy thủ củ nữ tính. Mừng nhất mẫn tiệp sao Vũ khúc, tối kỵ liêm trinh, cũng kị thiên tướng, miễn cưỡng có thể phối tử vi, dư tinh đều thứ ưa.

Thiên lương tinh nam tính, ưa có hàm dưỡng, cụ phong phú kiến thức nữ tính. Vô tốt đại phôi duyên tinh, kị thiên lương, cũng kị thì hảo thì phôi cơ, cùng, còn lại đều là thứ ưa.

Thất sát tinh nam tính, thích độc lập kiên cường và có thời đại mới khí chất nữ tính. So sánh ưa liêm trinh, cũng ưa vũ khúc, miễn cưỡng có thể phối tử, âm, còn lại tinh diệu đều kị.

Phá quân tinh nam tính, thích lãng mạn phong tình và đổng mới nữ tính (phong trần nữ các loại). Có rất ít và của xứng đôi duyên tinh, miễn cưỡng có thể phối Thái âm, tối kỵ tử vi, hiếu thắng vũ khúc, liêm trinh, dư tinh đều kị.

nữ mệnh:

Tử vi tinh nữ tính, có khí chất cao quý, dùng tiền chuyên gia, ưa quý báu phẩm, chú ý chỉnh thể giá trị và phái đoàn, thích có lý tưởng hoài bão, có tài hoa, có hàm dưỡng nam tính. Tối kỵ tham tân khí cũ tham lang, thô bạo phá quân nam tính, thứ kị cự, liêm, cũng kị tử vi, thiên tướng và thất sát hội thì hảo thì phôi mà không đoán mỹ, còn lại tinh đều tốt hơn.

Thiên cơ tinh nữ tính, nhanh nhẹn linh hoạt đa tư, tâm tình hay thay đổi, thích bác học đa tài mà đa tân đa dạng nam tính. Vô tốt đại phôi hôn duyên tinh, so sánh ưa có tử, dương, vũ, dân, phủ, tướng, miễn cưỡng có thể phối cự, lương, còn lại đều kị.

Thái dương tinh nữ tính, có nam tử khí khái, tương đối nhẹ di động, thiện giao tế, ưa tân triều, ưa có giá trị vật phẩm, thích có thành tựu phú hào. Bản thân ít lực hấp dẫn, tối kỵ cự môn, thứ kị liêm, âm, dương, tham, sát, phá, dư tinh đều ưa.

Sao Vũ khúc nữ tính, rất hội quản lý tài sản, sử dụng tiền rất có kế hoạch, làm việc nguyên tắc tính cường, nặng thực dụng. Bản thân tính dục cường, mừng nhất Thiên phủ, thiên tướng, thứ ưa tính dục mạnh tham lang, tối kỵ phá quân, thứ kị âm, vũ, vậy cùng, cự, còn lại đều ưa.

Thiên đồng tinh nữ tính, cá tính ôn nhu chất phác, tiểu hài tử tính tình, giảng hưởng thụ, so sánh lười nhác, thích hài hước khôi hài, hảo tính tình mà có học vấn nam tính. Mừng nhất tử, dương, thứ ưa cơ, vũ, phủ, tướng, vậy âm, lương, tối kỵ cự môn, còn lại đều kị.

Sao Liêm trinh nữ tính, bình thường tương đối tiết kiệm, không đổi tin tưởng người khác, nhưng một ngày thích người ta, cũng rất bỏ được đầu nhập, mà lại sẽ chết mệnh địa truy cầu người ta, thích đổng sinh hoạt, hoạt bát, gan lớn và đa tài đa nghệ nam tính. Mừng nhất Thiên phủ tinh, thứ ưa thất sát, tối kỵ phá, tướng, cũng kị âm, liêm, cự môn giống nhau, dư đều ưa.

Thiên phủ tinh nữ tính, sử dụng tiền có kế hoạch, nhưng đối với luyến ái thì hội xử trí theo cảm tính, bỏ được đầu tư; thích sự nghiệp tâm cường mà khỏe mạnh nam tính. Mừng nhất tử, vũ, liêm, so sánh kị cự, sát, phá, phủ, vậy âm, cùng, còn lại tinh đều thích.

Thái âm tinh nữ tính, mẫn cảm đa nghi, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại rất lớn phương, thích nhã nhặn ngăn nắp sạch sẽ mà có văn học khí chất nam tính. Mừng nhất thái dương, thứ ưa cơ, tử, vũ, phủ, tướng, lương, vậy cùng, sát, phá, dư tinh đều kị.

Tham lang tinh nữ tính, tham dục tâm cường, thiện giao tế, so sánh lãng mạn, ẩn tình đưa tình, cho ngươi say sưa, thích phong tình vạn chủng, tài hoa hơn người phú hào. Mừng nhất vũ khúc, thứ ưa dương, phủ, tướng, lương, vậy cùng, âm, tối kỵ tử, liêm, dư tinh đều kị.

Cự môn tinh nữ tính, khẩu tài hảo, rất hội quan sát nhân, thích nhã nhặn rộng rãi mà có học vấn nam tính. Là rất nan lấy lòng tinh diệu, mừng nhất tử vi, thứ ưa vũ, phủ, âm, tướng, lương, vậy cơ, dương, tối kỵ thiên đồng, còn lại đều kị.

Thiên tướng tinh nữ tính, sĩ diện, chú ý quần áo và ẩm thực, đối người yêu rất lớn phương, thích ổn trọng, có gia đình quan niệm chữ Nhật học khí chất nam tính. Mừng nhất tử, vũ, tối kỵ liêm, tướng, thứ kị tham, tướng, cự, sát, phá, thiên cơ giống nhau, còn lại đều ưa.

Thiên lương tinh nữ tính, tượng một đại tỷ đầu, nguyên tắc tính cường, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại hội xử trí theo cảm tính, xuất thủ chuyên gia, thích có hàm dưỡng và suông học sáng suốt nam tính. So sánh ưa thiên cơ, thứ ưa tử, vũ, phủ, âm, tướng, dương, đồng nhất vậy, dư đều kị.

Thất sát tinh nữ tính, độc lập tính rất mạnh, so sánh lãnh khốc, nhưng đối với người trong lòng lại rất nhiệt liệt, thích chính trực nghĩa khí, dũng cảm, có lý tưởng hoài bão nam tính. Bản thân tính tình phôi, mừng nhất tử, vũ, liêm, kị tham, cự, sát, phá, thiên cơ giống nhau, dư đều ưa.

Phá quân tinh nữ tính, tính tình hay thay đổi, so sánh tùy hứng táo bạo, nhưng đối với người trong lòng so sánh cẩn thận và phải cụ thể, thích có lý tưởng, sáng lập kình và tân triều nam tính. Bản thân táo bạo dễ xung động, nan phối hợp, so sánh ưa dương, cùng, phủ, âm, tướng, lương, cơ, dư đều kị.

★ tinh tú tọa cung phu thê của hiện tượng

Quan hệ vợ chồng thật là tốt phôi ngoại trừ khán cung phu thê ở ngoài, còn phải xem thái dương và Thái âm.

Nam mệnh thái dương vượng cung (ngọ, tị, thìn, mão, dần), người này chính phái. Thái dương hãm địa (thân, tử, hợi, thủ, dậu), người này phạm đào hoa, lao lực mệnh.

Nữ mệnh thái dương vượng cung (ngọ, tị, thìn, mão, dần), tiên sinh chính phái, có trợ lực. Thái dương hãm địa (thân, tử, hợi, thủ, dậu) tiên sinh bất lực lực, nên dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi mình.

Tử vi phối ngẫu khí khản  mang  khoang thuyền 茩 dụcEc kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên phủ phối ngẫu ngay thẳng, ưa nắm quyền. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm. Vũ khúc Thiên phủ và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, phòng nhân phối ngẫu phá đại tài.

Thiên cơ phối ngẫu thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thái dương phối ngẫu cá tính ngay thẳng, vô tâm cơ. Nam mệnh: Phạ lão bà. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thái âm phối ngẫu cá tính âm nhu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên đồng phối ngẫu có chút con cái tiểu tính tình, ỷ lại tâm ngận đại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Liêm trinh sẽ đối với phối ngẫu ngại phàο du ngaoEc kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, phòng nhân phối ngẫu nhạ quan tòa, hoặc phòng phối ngẫu mắc bệnh ung thư. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Tham lang phối ngẫu thông minh, mê, có nhiều phương diện mới tốt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Vũ khúc phối ngẫu cá tính kiên cường. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm. Vũ khúc Thiên phủ và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, phòng nhân phối ngẫu phá đại tài.

Cự môn phối ngẫu mọi việc đều ưa thân lực thân vi, phu thê trong lúc đó khẩu thiệt đa. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên tướng phối ngẫu có tinh thần trọng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên lương nên lấy vợ (giá) lớn tuổi của thê (phu). Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thất sát phối ngẫu một… không… Hưng kiểm tựu kéo xuống, giở mặt như trở mình thư. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Phá quân phối ngẫu tính cương liệt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Văn xương phối ngẫu thông minh, đa học đa năng lực, có văn nghệ khí khảnΑ?

Tả phụ phối ngẫu làm việc ổn trọng, nhưng chỉ hôn nhân nhị độ.

Hữu bật phối ngẫu có đồng tình tâm, nhưng chỉ hôn nhân nhị độ.

Lộc tồn phối ngẫu tuổi tác nên đại thập tuổi đã ngoài.

★ đẩu số phu thê

Vấn đề hôn nhân, ở mệnh lý dự đoán trung chú ý nam ích thê, nữ ích phu, còn có nam khắc thê, nữ khắc phu nói đến. < tam mệnh thông hội > luận nam nữ mệnh thì có nói vậy pháp: “Nam mệnh nên vượng, vượng thì phúc, suy thì tai. Nữ mệnh nên suy, suy thì phúc, vượng thì tai. Nhu làm gốc là phúc, cương là hình là tai. “

Phù này hợp âm dương cương nhu lý luận. Nếu như là nữ cương nữ vượng, nam nhu nam suy, đã bảo âm dương trái lại thác, vi phạm âm dương quy luật, tự nhiên có tai.

Ở đây cơ sở lý luận dưới sự chỉ đạo, nam nữ mệnh phán đoán pháp cũng không giống với, như con bình bát tự trung, nữ mệnh khán hôn nhân chủ yếu căn cứ phu tinh và phu cung, mà nam mệnh thì yếu tổng hợp lại khảo sát.

Tử vi đẩu số làm cổ đại sổ thuật một trong, ở vấn đề hôn nhân dự đoán trung, cũng có tự thân đặc biệt dự đoán hệ thống và lý luận phương pháp. Tử vi đẩu số khán hôn nhân thật là tốt phôi, chủ yếu là căn cứ mệnh bàn trung cung phu thê cực kỳ tam phương tứ chính tính chất sao cát hung thật xấu lai quan sát và dự đoán. Cung phu thê biểu thị một người sở hỉ yêu đối tượng loại hình, cùng với phối ngẫu quan hệ cập phu thê đang lúc đời sống tinh thần chờ hạng mục công việc, là phán đoán thích hôn, cuộc sống hôn nhân căn cứ. Tư liệt ra các tinh ở cung phu thê cụ thể giải thích làm quan sát phán đoán tham khảo:

Tử vi: Nam được hiền thê thê lương mẫu hình vẻ đẹp thê, nữ giá tôn quý có địa vị tài lang. Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, nên trì hôn, tảo hôn có làm phức tạp, nên phối kiên cường của phối ngẫu. Hội lộc người còn sống, được thê tài, hội xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, được phối ngẫu của thoải mái và cổ vũ. Hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp lục hung người, thương tổn phối ngẫu hoặc trở thành phối ngẫu của gánh vác.

Tử tướng: Nên phối ngẫu còn trẻ.

Tử Phủ: Là thần tiên thân thuộc.

Tử sát: Là vui mừng oan gia, dễ nghệ thuật hóa của cãi nhau, hoặc sinh ly tử biệt.

Tử phá: Hôn nhân không được mục, chích nên nữ trường nam ít, hoặc nữ chức vị thu nhập lớn hơn nam tính.

Tử tham: Dễ có tình cảm làm phức tạp, phu thê tuổi tác tương đương hoặc xuất nhập làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau người tránh được miễn.

Thiên cơ: Nam lấy vợ tuổi còn trẻ tùy hứng hoặc quật cường của thê, nữ giá tuổi tác nhỏ lại hoặc tuổi tác chênh lệch trọng đại của phu, dĩ ít thê lão phu xứng đôi so sánh hợp. Hội lộc tồn, được phu tài đức sáng suốt, được thê hiền thục. Hội xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, phối ngẫu thông minh, có tài năng. Hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp lục hung người, hôn nhân dễ sinh vết rách ngăn cách, tảo hôn người, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, kết hôn muộn người vô phương, nhưng hứng thú tiêu khiển không đồng nhất dồn. Rất chú trọng đời sống tinh thần hòa khí phân.

Cơ lương: Phối ngẫu là tình nhân trong mộng của lý tưởng hình, nam nữ tuổi tác kém cực đại, cuộc sống và hài hòa.

Cơ nguyệt: Phối ngẫu hình dáng tướng mạo ưu mỹ.

Cơ cự: Phối ngẫu thể trạng khôi ngô kiện mỹ, hài hòa mà bực tức lải nhải.

Thái dương: Hôn nhân trong sáng mà đơn thuần, có ham phối ngẫu bang trợ của hiềm nghi, nam nhân thê được quý, nữ có ơn lo đáp, tảo hôn thì thành vợ chồng bất hoà, kết hôn muộn thì thừa phối ngẫu bang trợ. Sai ai ra trình diện lục hung nên kết hôn muộn, sai ai ra trình diện lục cát năng lực thụ phối ngẫu của chi trì bang trợ.

Nhật nguyệt: Hòa hợp ân ái, là cùng hưởng lạc cộng hoạn nạn của hình.

Nhật cự: Là hòa hợp hình của bình thường phu thê, cùng cung không gặp sát người hài hòa, sai ai ra trình diện sát hoặc thái dương hãm địa, hôn nhân không được mục hoặc phối ngẫu lải nhải.

Nhật lương: Hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa sai ai ra trình diện sát cũng sự hòa thuận.

Nhật hao tổn: Tiên ngồi sau xe mua vé bổ sung, phi lễ thành hôn.

Vũ khúc: Hôn nhân không như ý, dễ thành sinh ly tử biệt, duy trì hôn hoặc cùng năm tránh được miễn, hoặc chí thú tính hướng cực kỳ tương tự người, hạnh phúc hài hòa. Hội lục cát, lộc tồn, Thiên phủ, được phối ngẫu tài sản. Sai ai ra trình diện lục hung người, khó tránh khỏi tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí có sinh ly tử biệt.

Vũ tham: Tối hiện thực của kết hợp, tài phú người nhân trì hôn mà hài hòa, tảo hôn nhân kinh tế tối nghĩa tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí vỡ tan.

Vũ tướng: Hôn nhân hình thức hóa, tình cảm không tốt trường cãi nhau.

Vũ sát: Dễ mẹ goá con côi, thậm chí nhân phối ngẫu phá sản. (nữ mệnh có vũ khúc người, chủ tể gia đình quyết sách, kiên cường quả đoán, vượng phu không chối từ lao khổ, cát đa số phu nhân. Gia sát phá tan người, hạn chế trượng phu tóc triển, cô khắc. )

Thiên đồng: Là hòa hợp săn sóc hình của hôn nhân, nam được thông minh khuôn mặt đẹp của thê, canh được hiền thê vợ, nữ giá ôn hòa sao ngại nữ tính hóa thân thể thiếp lang quân. Sai ai ra trình diện lục cát người, tình cảm hảo. Hội lục hung người, tình cảm soa thậm chí ly hôn.

Cùng nguyệt: Kể trên đặc thù rõ ràng hơn, nên trì hôn, thả phù nên lớn tuổi, thê nên còn trẻ, là chích mộ uyên ương không được mộ tiên chi thần tiên thân thuộc.

Cùng cự: Phối ngẫu quá độ săn sóc quan tâm, như không được mục thì có thể giai lão, thân mật thì phối ngẫu thọ mệnh không dài.

Cùng lương: Vĩnh dục bể tình, thân mật hòa hợp. (nữ mệnh thiên đồng thủ phu thê, tất thái dương chủ mệnh có mở ra của tính cách, có đoạt phu quyền chuôi của hiện tượng, phùng sát phá tan hình phu khắc tử, lương nguyệt phá tan có tình cảm làm phức tạp, bất năng mình ước thúc người, tình cảm thối nát hoặc thái độ làm người nhà kề, duy thành kính tôn giáo tín ngưỡng người năng lực hưởng phúc. )

Liêm trinh: Than thở bất hạnh của hôn nhân, có hưởng thụ ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt của khuynh hướng, nam nữ có nhị ba lần và mấy khác giới phát sinh tính quan hệ của hiện tượng, nhất là sai ai ra trình diện tham lang, thiên diêu, khôi việt người có bao nhiêu hôn hoặc gặp ở ngoài. Hội Thiên phủ, thiên tướng, và tính cách kiên cường xứng đôi, tuy khó miễn khắc khẩu, nhưng năng lực giai lão. Hội Sát Phá Lang người, hôn nhân khó có hạnh phúc, hoặc thụ ngược đãi, hoặc nhân gặp ở ngoài làm phức tạp, hoặc sinh ly tử biệt, thậm chí ly hôn tái hôn.

(tăng thêm quá nhỏ phú viết: “Liêm lộc tới người, nữ được thuần âm trinh tiết của đức.” liêm trinh hóa lộc hoặc gặp lộc tồn hóa lộc người, không nghe theo thứ đào hóa luận, mà tác chuyên tình tính đố luận của. )

Thiên phủ: Phối ngẫu thông minh tài năng, đời sống vật chất giàu có, tình cảm vợ chồng sự hòa thuận vui sướng. Hội lục cát người, nhân phối ngẫu tài năng mà gia đình sinh hoạt viên mãn. Hội lục hung người, phối ngẫu tài năng của chênh lệch trở thành không được mục của nguyên nhân, chỉ bằng mặt không bằng lòng.

(Thiên phủ giá trị cung phu thê, nguyên ứng với phu thê tử nữ không thiếu, phạ giá trị thiên không vong, có cũng cô lập. )

Thái âm: Có thể được ưu mỹ cao nhã của phối ngẫu, miếu vượng người mỹ mãn hạnh phúc, hãm địa người, thụ phối ngẫu câu thúc ngược đãi, hội lục cát người tình cảm hòa hợp hài hòa, hội lục hung người không hề mục thậm chí sanh ly.

(Thái âm ở mão dậu giá trị cung phu thê, lục canh phùng của Hóa kị, nữ ưa trang sức, trang phục, làm đẹp, hư vinh, nam tính cũng hư vinh. )

Tham lang: Trước khi cưới đã từng nhân sự mà trì hôn người, phu thê giai lão vô khắc. Gặp hỏa linh người, nhân cuộc sống hôn nhân mà thu liễm cá sắc của tính. Đến đây tinh cũng như liêm trinh là khuyết điểm của hôn nhân, thường nhân tính dục, tinh thần của không được mục mà có bao nhiêu hôn và gặp ở ngoài của khuynh hướng.

(phùng xương khúc, đa tình mà hư tình giả ái. Phùng Thái âm, hà tư ý dâm. )

Cự môn: Khuyết thiếu ái tình của kết hợp, nhân cuộc sống hôn nhân gánh vác mà lao lực, hoặc thụ phối ngẫu câu thúc lải nhải của hiện tượng, sai ai ra trình diện thái dương, thiên cơ, thiên đồng người giai lão, hội lục cát, bằng mặt không bằng lòng, gặp lục hung, tranh chấp tranh cãi ầm ĩ, thậm chí vỡ tan sanh ly.

(giá trị xấu vị thìn tuất có quả ở lại, là cách, giá trị dần thân tị hợi có cô thìn, là sừng. Phàm cự môn chủ cách sừng, sinh ly tử biệt, tông phu thê có đối, không khỏi ô danh thất tiết. )

Thiên tướng: Nam tính tuổi tác so sánh nữ tính đại, phối thân thích hoặc thế giao của phối ngẫu, hoặc là luyến ái mà kết hôn, là lựa chọn tính rất mạnh hôn nhân, giống nhau giai hạnh phúc viên mãn, cho dù không được mục cũng có thể giai lão. Hội lộc tồn, phu thê năng lực hiệp lực, cuộc sống giàu có. Hội lục cát, hòa hợp hạnh phúc. Hội lục hung, tình thì nhiều mây ngẫu trận mưa, mưa hôm khác tình, cho dù không được mục cũng có thể giai lão. Hội xương khúc, lục kỷ văn khúc Hóa kị, lục tân văn xương Hóa kị, tình cảm không bị cản trở, dễ là ngoại lai mê hoặc sở mê hoặc, mê loạn.

Thiên lương: Nữ tính tuổi tác lớn vu nam tính, gia đình chủ quyền lo liệu ở nữ tính trong tay, tình cảm sự hòa thuận, là tương kính như tân hình hôn nhân. Sai ai ra trình diện lộc người còn sống, càng lộ vẻ cho nhau kính yêu, hội lục cát người, tình cảm hòa hợp, sai ai ra trình diện lục hung người, mặc dù thường xuyên tiểu sảo tiểu náo, nhưng cũng sự hòa thuận.

(thiên lương, tham lang vu khổ nhị hạn cùng độ mà loạn lễ loạn gia, đặc biệt lục quý tham lang Hóa kị, chỉ chủ bại luân loạn tục của ki yêu. )

Thất sát: Bất lợi phối ngẫu của hôn nhân, có thương tích hại hoặc tăng phối ngẫu gánh vác hiện tượng, như tảo hôn thì phu thê không được mục, mà trì hôn thì sẽ không khắc thương phối ngẫu, cho dù hội ngôi sao may mắn cũng khó lâu dài sự hòa thuận, nhược hội lục hung, tất chủ ngoại gặp hoặc vài lần kết hôn.

Phá quân: Khắc thương phối ngẫu của hôn nhân, phu thê sinh hoạt thật khó hài hòa, nếu không có cuộc sống hôn nhân của kẻ phản bội, thì sai ai ra trình diện phu thê của sinh ly tử biệt, kết hôn muộn người, mặc dù năng lực tịnh đầu, nhưng cái khó sự hòa thuận. Sai ai ra trình diện tử vi người nên thê tử lớn tuổi. Nhược hội ngôi sao may mắn, lão lai cũng sai ai ra trình diện phu thê ngăn cách chia lìa. Hội lục hung, coi thường hôn nhân, tính sinh hoạt lãng mạn tùy tiện, tất sổ thay đổi phối ngẫu, mà phối ngẫu không nhất định đều phải kết hôn, có chút cận ở chung một thời mà thôi.

Văn xương: Phối ngẫu còn trẻ thông minh, phu thê cuộc sống và mục, nhưng chỉ có ngoài giá thú tình. Hội lục hung người, xảo diệu đồng thời và hai vị khác giới duy trì tính quan hệ. Phạ phùng phá quân vu hợi tử cung tuổi hạn, chỉ lâm thủy mà sinh tai. Ngại gặp tham lang, thích giao tế xã giao mà quên gia đình trách nhiệm. Phùng thất sát, liêm trinh, hình kị, quan phủ, đa tình mà hư tình giả ái.

Văn khúc: Phu thê sinh hoạt ân ái hài hòa, nhưng chỉ có gặp ở ngoài mà phát sinh làm phức tạp. Hội lục hung người, thậm chí trở thành hữu danh vô thực của hôn nhân, và phối ngẫu bên ngoài khác giới ở chung.

(nữ mệnh văn khúc phạ hãm ngọ tuất, hội lục hung người, dâm mà lại tiện, lục kỷ Hóa kị cũng thế, hoặc ngọ tuất cự môn cùng giá trị hội hung, không vì gia đình kinh tế vất vả lâu ngày thành tật, phu thê sinh hoạt cũng sinh ly tử biệt. )

Khôi việt: Phu thê sự hòa thuận hòa hợp, đúng là thần tiên thân thuộc. Gia ác sát, không khỏi tư tình dâm ẩn.

Phụ bật: Giai lão, hữu quan nghi ngờ phối ngẫu hơn nữa độc chiếm tình cảm khuynh hướng tham, liêm cùng cung, nên lớn tuổi kiên cường của thê. Hội dương đà, chủ nhị hôn. Gặp lộc tồn, hóa lộc người bản thân đoan chính, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Lộc tồn: Phu thê tướng sinh vô khắc, nam nên lấy vợ thiếu nữ, nữ nên giá lão phu, chú trọng sinh hoạt tình thú, hơn nữa mong muốn phối ngẫu coi trọng, ca ngợi. Gia hỏa linh thiên không cướp người, hôn nhân lưu vu chế thức hóa, hoặc hữu danh vô thực, hoặc đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hỏa linh: Đầy nhiệt tình, nên hội ngôi sao may mắn chúng người, phu thê nhiệt tình, hội hung tinh, có hình khắc, bất an vu thất.

Kình dương: Kén vợ kén chồng cập hôn nhân lý tưởng dị thường nghiêm cẩu thả, khó với thỏa mãn hôn nhân của hiện trạng, thậm chí bất năng nhìn thẳng vào gia đình của trách nhiệm nghĩa vụ, dễ nghĩa khí nắm quyền. Phùng lực sĩ, đại thể trì hôn, không hề dục kết hôn của khuynh hướng.

Đà la: Hôn nhân quan niệm cường liệt, có dĩ bản thân là gia đình động lực mạnh liệt chủ quan, đối với phối ngẫu cũng nhiều hơn hạn chế, phu thê sinh hoạt thì không hề mục, thậm chí bởi thích giao hữu sự cố dẫn đến phu thê bất hoà. Gia ngôi sao may mắn, phu thê cũng khó tránh khỏi hình khắc. Phùng lực sĩ, hôn nhân kéo dài, con nối dõi cũng trì.

Thiên mã: Nhiệt tình mà nguyện ý vì ái tình hi sinh kính dâng, có hầu hạ của tinh thần hơn nữa không chối từ lao khổ.

Hóa khoa: Nhân phối ngẫu của xã hội danh vọng, hoặc dĩ phu thê khuê sự mà có tiếng danh.

Hóa quyền: Thường thao gia đình quyết sách quyền to hoặc chưởng kinh tế xuất nạp quyền to.

Hóa lộc: Chú trọng phu thê sinh hoạt tình thú, năng lực thông cảm phối ngẫu, nhưng mong muốn cũng yêu cầu phối ngẫu kính trọng và ca ngợi.

Hóa kị: Hôn nhân trở trất kéo dài, đại thể trì hôn, miễn cưỡng kết hôn người, phu thê khiếm và.

Thiên không: Đối với phu thê sinh hoạt tràn ngập ước mơ huyễn tưởng, chú trọng sinh hoạt tình thú mà coi thường hiện thực, thường thường tăng phối ngẫu của tinh thần gánh vác, hoặc phối ngẫu khỏe mạnh bị hao tổn, tình cảm vợ chồng từ từ đạm mạc.

Địa kiếp: Đối với phu thê sinh hoạt tràn ngập vật chất dục vọng, thiên hướng vu vật chất hưởng thụ mà coi thường hiện thực, thường thường nhân chính ham muốn hưởng thu vật chất bất năng thỏa mãn mà khuyết thiếu phu thê sinh hoạt tình thú, thì không hề và, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

Thiên diêu: Chú trọng phu thê sinh hoạt tình thú, vô hạn nhu tình, dễ mưu cầu danh lợi giao tế xã giao, lưu vu tửu sắc, đánh bạc hoặc cái khác không bình thường của ham mê, thậm chí phát sinh bất chính đương chi ki yêu.

Cô thìn: Cuộc sống hôn nhân đứng đầu quan ý thức cường, đại thể trì hôn, hôn hậu nên không đổi và phối ngẫu cùng tồn tại, có tinh thần cô độc của khuynh hướng.

Quả ở lại: Cuộc sống hôn nhân vật chất hưởng thụ cảm cường liệt, đại thể miễn cưỡng thành hôn, nhưng hôn hậu nan dữ phối ngẫu cộng đồng sinh hoạt, hữu hình ảnh cô đơn của khuynh hướng.

Tử vi phối nhân duyên

Ở luận mệnh kinh nghiệm trung, tối thường bị hỏi cái vấn đề nhất, hay tình cảm, hôn nhân liễu. Tây ngạn thuyết chúng ta đều là gảy cánh thiên sứ, cần phải phải tìm một nửa kia lai chống đỡ khởi một đôi cánh! Sở dĩ mỗi người hội tìm kiếm tình cảm thượng an ủi là tất nhiên.

Từ nơi này khán nhân duyên?

Nói lên nhân duyên, người bình thường trước hết sẽ nghĩ tới cung phu thê; đồng thời dĩ cung phu thê thật là tốt phôi, để cân nhắc một người hôn nhân. Cung phu thê đương nhiên là khán nhân duyên rất trọng yếu cung vị, nhưng là yếu lo lắng đáo và khác cung vị tương đối quan hệ, tài năng toàn diện địa nắm giữ phương diện này trạng huống.

Từ tình huống đơn giản nhất mà nói, cung phu thê đại biểu cho hai chuyện;

Đệ nhất khán phối ngẫu” nội dung” cung vị: Ví dụ như tướng mạo, tính cách, vóc người béo gầy, hoặc là phối ngẫu thành tựu chờ, tựa như phối ngẫu cung mệnh như nhau.

Đệ nhị ta cùng với phối ngẫu đối đãi cung vị: Lục thân cung vị, đều là bao hàm mệnh chủ, và cai lục thân cung vị người đó đối đãi quan hệ. Bởi vì đây là chính mệnh bàn thượng cung phu thê, đương nhiên không được thuần túy là phối ngẫu mình cung vị! Khoảng chừng có lục thành trở lên thành phần, là xem ta và phối ngẫu ở chung tình hình và quan hệ. Sở dĩ có thể từ cung phu thê và cái khác tương quan cung vị, đến xem hôn nhân viên mãn trình độ làm sao?

Nhân duyên có được hay không?

Từ đại trên nguyên tắc mà nói, cung phu thê, cung phúc đức, cung Quan lộc có hóa kỵ năm sinh tinh nói, hôn nhân dễ phí thời gian; có thể là sớm kết sớm ly, cũng có khi là kết không được hôn. Bởi vì sao Hóa kỵ là một loại quấy rầy, thiếu nợ (tướng khiếm kị), ở cung phu thê, trực tiếp biểu thị phu thê đang lúc có chuyện. Phúc đức là vợ chồng cung Quan lộc; cung Quan lộc đại biểu cho” khí số” trạng huống, phu thê khí số tự trên có sao Hóa kỵ, đương nhiên biểu thị có trạng huống.

Mà cung Quan lộc là cung phu thê đối cung, ở cai cung có sao Hóa kỵ, hội nhằm phía cung phu thê, sở dĩ cũng biểu thị hôn nhân tình cảm phương diện phải chú ý.

Giá ba cung vị thượng sao Hóa kỵ, cũng bao quát đại hạn kị hoặc là lưu niên sao Hóa kỵ, chỉ là lực lượng giảm dần mà thôi. Tự Hóa kị cũng đại diện không an định, khí tiết rớt.

※ tự Hóa kị hay cai cung can cung, hóa sao Hóa kỵ ở cai trong cung. Thí dụ như cung phu thê là tân can, vừa vặn trong cung có văn xương, tựu là cung phu thê tự Hóa kị liễu!

Mặt khác, ngoại trừ bản mệnh bàn phu thê, phúc đức, quan lộc tam cung, không thể có kị bên ngoài, đại hạn lưu niên bàn cũng không nên, lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng yếu.

Quả ở lại tinh chủ mẹ goá con côi

Ngoại trừ những… này cung vị bị sao Hóa kỵ sau khi tiến vào, hội sản sinh hôn nhân hoặc tình cảm thượng không đẹp mãn ở ngoài, nếu có” quả ở lại tinh” tiến vào chiếm giữ, cũng sẽ có bất lương kết quả.

Nếu nói quả ở lại tinh, hay chỉ có chứa” cô khắc” tinh diệu. Bởi vì bọn họ bản thân có chứa gây trở ngại tình cảm thành phần, sở dĩ giống nhau không thích tiến nhập phu thê hoặc cái khác lục thân nhân sự thượng cung vị. Thường gặp quả ở lại tinh, có vũ khúc, thất sát, cự môn, lộc tồn (lộc tồn mặc dù chủ phú, tính chất lại cô), mui xe, cô thìn, quả ở lại, âm sát, thiên hình chờ tinh. Có giá tinh diệu lai náo tràng, thường có thể dùng phu thê trong lúc đó” tướng kính như băng” ! Song phương dễ chiến tranh lạnh, khắc khẩu hoặc câu thông bất lương, thậm chí ly hôn! Còn có hay không được thường gặp nhau, cũng coi như phu thê đang lúc một loại cô khắc.

Phá quân mặc dù không được đặc biệt quả ở lại tinh, nhưng chủ phá hao tổn, sở dĩ phá hư hôn nhân trình độ, rốt cuộc không người năng lực ra kỳ hữu! Lục sát tinh, như địa không, Địa kiếp, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cũng không tính là quả ở lại tinh. Nhưng chúng nó tồn tại có thương tích hại, hình khắc và đột nhiên tính cải biến quan hệ (như tình cảm trở thành nhạt, đột nhiên biệt ly) chờ hiện tượng, sở dĩ phu thê, phúc đức chờ cung cũng không ưa sai ai ra trình diện.

Trên lý thuyết, cung phu thê có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ lục cát trợ giúp tinh, chủ phối ngẫu khuôn mặt đẹp mà có trợ lực, cách cục hảo. Nhưng là cung phu thê nội có trợ giúp tinh, bằng hai người thế giới xuất hiện bên thứ ba, tựu dễ dẫn đến gặp ở ngoài vấn đề. Sở dĩ cổ nhân luận xương khúc chờ là” tế di tinh”, chính là cái đạo lý này!

Bất quá kỳ nghiêm trọng hay không, có thể hay không dẫn đến biệt ly, ly hôn chờ? Đương nhiên nhưng cần phải toàn bộ lo lắng. Ở đây chỉ là giới thiệu đơn giản nhận định, cũng không có liên quan đến tương đối sâu nhập nhận định, như phi tinh tứ hóa phạm trù.

Nhân phối ngẫu mà quý

người nào có thể nhân phối ngẫu mà được phú quý? Hoặc là có tốt nhân duyên ư? Đại thể thượng phán đoán suy luận nguyên tắc, hay phu quan tuyến có tốt đẹp chính là tinh tổ và hóa tinh, hoặc là cung phúc đức mỹ hảo sở trí!

Thí dụ như cung phu thê có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ tinh, nam mệnh có Thái âm, nữ mệnh gặp thái dương; chủ phối ngẫu cao hơn vu mệnh chủ, được phối quý ngẫu; chí ít có thể xong nhất cái tốt nhân duyên. Bất quá khi nhiên bất năng bị sao Hóa kỵ, hoặc là quả ở lại, sát tinh phá phôi. Vừa giống như hóa lộc tinh (phú), quyền tinh (quý), khoa tinh (danh) ở tương quan cung vị, cũng có phối ngẫu trợ giúp. Trong đó hóa lộc vừa biểu thị ân ái, khoa tinh là tương kính như tân, quyền tinh tựu có chứa ta tranh quyền vấn đề!

Có chút cát tường tinh tổ, cũng có lợi cho gặp được tốt đối tượng; thí dụ như tử vi thiên tướng, tử vi Thiên phủ, thiên đồng thiên lương, Thái âm văn khúc, thái dương thiên lương gia văn xương lộc tinh… Những… này tinh tổ ở đề cao phối ngẫu điều kiện và địa vị, có tương đương trình độ lực lượng. Nhưng cũng không phải là không có” phần ngoại lệ”! Nếu như người ta phải ôn nhu lão bà, Tử Phủ ở phu thê, chớ hòng mơ tưởng! Nếu như quả phạ phối ngẫu gặp ở ngoài, vừa cần phải ngăn chặn lục ngôi sao may mắn tiến nhập cung phu thê.

Mặt khác, cung phu thê hóa lộc đáo cung mệnh hoặc là tài bạch, quan lộc, điền trạch, cũng chủ được phối ngẫu trợ giúp. Giả thiết thiên lương tọa can, hóa lộc đáo phu quan tuyến, biểu thị một nửa kia ấm ta. Bất quá giá đã thuộc về phi tinh tứ hóa phạm vi, độ khó khá cao, có cơ hội bàn lại!

● trời sinh cô độc mệnh

Thiên cơ thiên lương và kình dương cùng cung, sách cổ vân: “Sớm có hình khắc vãn sai ai ra trình diện cô”.

Cung mệnh, thân cung, cung phu thê có cô thìn, quả ở lại, đà la….

Thiên hình hoặc quả ở lại, hoặc cô thìn, phỉ liêm, phi liêm tọa mệnh, hoặc ngồi cung phụ mẫu, cung phu thê.

Cung phu thê có ba máy, hoặc bát tọa một trong người.

Cung phu thê có tử vi Thiên phủ gia cướp thiên không, tả phụ, hữu bật người.

Tử vi tinh chỉ thủ tử, ngọ nơi.

Cung mệnh hoặc cung phu thê có thiên cơ thiên lương (gia dương, đà, cướp, thiên không vưu cô).

Cung phu thê hoặc cung điền trạch Thái âm Hóa kị.

Tử vi Thiên phủ tọa thân cung, cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung phụ mẫu.

Thất sát gia dương, đà tọa cung tật ách.

Vũ khúc phá quân tọa mệnh.

Thiên phủ tọa mệnh gia thiên không vong.

Lộc tồn tọa mệnh.

Thất sát, phá quân ở dần, thân tọa mệnh.

Đà la và hỏa, linh cùng cung.

Cung thiên di cung tọa bính thân, đinh dậu, dưới chân núi hỏa người.

● năm mới cô độc, còn nhỏ thị hỗ.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử địa tọa mệnh, cung phụ mẫu có sát, hoặc kỳ đối cung có sát xung chiếu, còn nhỏ cô độc.

Thiên sát tọa mệnh, và phụ mẫu duyên mỏng.

Thái âm tọa mệnh ở hãm địa, nhật nguyệt trái lại bối, và phụ mẫu duyên mỏng, năm mới tức rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đáo phần đất bên ngoài mưu sinh, cho nên cô độc.

● lúc tuổi già cô độc, tử nữ không được bên người.

Cung tử nữ có Địa kiếp địa không.

Phá quân không ở tử địa hoặc ngọ địa.

Cung điền trạch can cung Hóa kị nhập cung phu thê.

Cung phu thê can cung tự Hóa kị người.

Nô bộc cung can cung Hóa kị nhập thân cung.

● lúc tuổi già cô độc, phối ngẫu không được bên người.

Cung phúc đức can cung Hóa kị nhập cung phu thê.

Vũ khúc và dương, đà la cùng cung.

Cung phu thê Hóa kị gia sát.

Cung phu thê có cướp thiên không.

Lộc tồn ngồi một mình cung phu thê.

Thái dương, Thái âm và dương nhận tọa mệnh.

Nữ mệnh vũ khúc Hỏa Tinh tọa cung phu thê, thủ tiết.

Cung mệnh hoặc thân cung có cự môn, gia dương hoặc đà.

● lúc tuổi già cô độc, bằng hữu bớt đi vãng.

Cung phúc đức can cung Hóa kị nhập cung tật ách.

Cung phúc đức can cung Hóa kị nhập cung tài bạch.

● đương niên cô độc, một năm này tâm tình buồn khổ, cô độc.

Tiểu hạn đi tới cự môn, như vô lộc tồn cùng cung, đến đây năm cô độc, buồn khổ, tâm thần không yên, làm việc một bền lòng, bỏ vở nửa chừng.

Tử vi luận phu thê

1, Tử Phủ Địa kiếp lâm phu thê tất ly hôn

2, Thái âm sai ai ra trình diện kình dương, nam khắc thê, nữ khắc phu

3, vũ khúc sai ai ra trình diện kình dương, nam khắc thê, nữ khắc phu

4, cung phu thê Hóa kị gia sát, phối ngẫu chết trước

5, xấu vị cung phu thê sai ai ra trình diện vũ khúc gia sát, phối ngẫu chết trước

6, cung phu thê chỉ sai ai ra trình diện tả hữu tinh tất chủ phối ngẫu chết trước

7, cung phu thê ở tị cung sai ai ra trình diện đà la, liêm trinh tất ly hôn

8, cung phu thê sai ai ra trình diện phá quân đa ly hôn

9, nữ mệnh tọa tuất hợi tử sai ai ra trình diện thái dương là quả phụ mệnh

Từ cung phu thê chủ tinh khán tình cảm không được thuận luỹ thừa

1. Cung phu thê chủ tinh… Thiên tướng.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 20%: Cung phu thê bên trong có thiên tướng người đó ở luyến ái trong quá trình có thể giúp đở lẫn nhau, đây đó đều tốt câu thông, nam nhân có thiên tướng người đó có thể lấy vợ hảo lão bà, ở sự nghiệp trên có sở bang trợ, nữ nhân có thiên tướng lão công hội là một ông ba phải, thiện thể nhân ý, hơn nữa thiên tướng là một viên rất nhu tinh, song phương ở chung hội rất hòa hợp.

2. Cung phu thê chủ tinh… Thiên cơ hoặc thiên đồng hoặc thiên lương hoặc thái dương (nam) Thái âm (nữ).

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 40%: Cung phu thê có thiên cơ hoặc thiên đồng hoặc thiên lương người đó đại thể thượng phu thê ở chung không có vấn đề, thế nhưng giá tam sao đại diện thay đổi, một nửa kia cá tính dễ thay đổi xoành xoạch, thường thường làm cho đối phương không biết nên như thế nào ứng đối, mặt khác thái dương (nam) Thái âm (nữ) người đó ở tình cảm mặt trên sẽ có sở hay thay đổi, rất dễ gặp gỡ đáo niên kỷ tương đối lớn khác giới, bởi vì bản thân thông thường có thương cha hoặc yêu mẫu tình tiết, phải chú ý hôn gót một nửa kia vấn đề tình cảm, bởi vì khác giới duyên tốt, nếu như sảo lơ là rất dễ ảnh hưởng hôn nhân.

3. Cung phu thê chủ tinh… Tử vi hoặc Thiên phủ hoặc cự môn hoặc cô thìn hoặc quả ở lại hoặc bệnh phù.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 60%: Cung phu thê có tử vi hoặc Thiên phủ người đó phu thê sinh hoạt đây đó đều rất muốn khứ khống chế đối phương, không ai phục ai, đều muốn đương lão đại, bởi vậy rất dễ xảy ra vấn đề, cung phu thê ở cự môn người đó bệnh đa nghi rất nặng, hôn nhân thường thường đều thua ở mình cảm giác không tín nhiệm, cung phu thê có cô thìn hoặc quả ở lại người đó dễ và một nửa kia ở câu thông thượng xảy ra vấn đề, về phần bệnh phù ở cung phu thê người đó cho dù tình cảm song phương tốt, nhưng là vẫn hội nghi kỵ đối phương.

4. Cung phu thê chủ tinh… Thái dương + Thái âm hoặc tham lang hoặc văn khúc hoặc thiên khôi hoặc thiên việt.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 70%: Cung phu thê có thái dương + Thái âm hoặc tham lang người đó đại diện dễ thế giới tình cảm có ba người đi, thái dương + Thái âm tựu biểu thị một sáng một tối, trong nhà có một bên ngoài cũng có một, tham lang đại diện tình cảm càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không – cự tuyệt, văn khúc hoặc thiên khôi hoặc thiên việt đại diện dì Tư tinh, cũng chính là tiểu lão bà ý tứ, cũng chính là cho dù sau khi kết hôn còn có luyến ái cơ hội.

5. Cung phu thê chủ tinh… Vũ khúc hoặc phá quân hoặc liêm trinh hoặc thất sát.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 90%: Cung phu thê có vũ khúc hoặc phá quân hoặc liêm trinh hoặc thất sát giá mấy viên tinh nói tình cảm lộ hội đi lảo đảo, phu thê đây đó trong lúc đó ở chung là phi thường cương liệt, vũ khúc vốn chính là một viên mẹ goá con côi ngôi sao, mà phá quân ở cung phu thê người đó thế tất hội có một lần phá toái hôn nhân, bằng không hay giá lấy vợ một hôn nhân đã từng phá toái đối tượng, như vậy hôn nhân tương đối có thể kéo dài, liêm trinh ngoại trừ hôn nhân không được thuận ở ngoài còn có thể liên đới có quan tòa dính dáng.

Nhìn chồng của mình có đúng hay không quyền quý mệnh cách

, nếu như lão công cung mệnh là ở “Dần” vị trí, hơn nữa và “Thái dương” cân “Cự môn” cùng cung, lão công của ngươi tựu có cơ hội trở thành quyền quý người đó sĩ, nhất là thái dương ở “Dần” vị trí, bởi vì dần là sáng sớm 3 điểm đáo 5 điểm, thái dương gần mặt trời mọc họ Đông Phương, là đám tràn ngập tinh thần phấn chấn thời gian, loại này nhân đối với chính trị hoặc là lớn xã đoàn đô hội rất hứng thú, rất khó chính là người này ký hiếu thuận vừa lo cho gia đình, rất có trách nhiệm cảm.

2, nếu như lão công cung mệnh là ở “Tử” vị trí, hơn nữa và “Vũ khúc” cân “Thiên phủ” cùng cung, của ngươi một nửa kia nếu như là như vậy cách cục người ta cũng phải thật tốt kinh doanh hắn, bởi vì ngươi có cơ hội trở thành rộng rãi thái thái, bởi vì “Vũ khúc” đại diện phải là “Tài”, “Thiên phủ” đại biểu là “Kho”, giá lưỡng khỏa tài tinh song song ở cung mệnh, đại diện người này là kinh thương cao thủ, giá một đời người chí nguyện chính là vì liều mình, hơn nữa trung niên (40 tuổi) lúc hội canh phát, bất quá tiền tài cân vóc người sẽ trở thành có quan hệ trực tiếp.

3, nếu như ngươi là giống nhau tiểu nữ tử, chỉ hy vọng thường thường phàm phàm là tốt rồi, người ta nhất định phải khán lão công của ngươi cung mệnh có đúng hay không ở “Thân” vị trí, hơn nữa và “Thiên đồng” cân “Thiên lương” cùng cung, bởi vì “Thiên đồng”, “Thiên lương” ở cung mệnh người đó là phi thường đàng hoàng, là một trái lại bài, đối với ngươi tốt hơn nữa giỏi đoán ý người, khuyết điểm duy nhất chính là không có cái gì chí lớn, giống nhau hằng ngày cần chỉ cần đủ là tốt rồi, hơn nữa tuy rằng thành thật nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, loại người này đang làm việc phương diện phần lớn là thuộc về phụ tá nhân viên, công vụ nhân viên, sẽ không tốt cũng sẽ không đại phôi, là một rất an toàn một lão công.

Đủ nhân của phúc mệnh để ý quan

[cung phu thê không đủ để giải thích nam nhân hôn nhân]

Nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, điều không phải rất đơn thuần một “Tình” tự có thể bao quát, có thể nữ nhân nhân so sánh trọng tình cảm, sở dĩ chỉ từ cung phu thê là được phân tích phần lớn chuyện tình cảm món, mà nam nhân thì có như sau khả năng:

1. Nối dõi tông đường: “Bất hiếu có tam, vô hậu là đại”, ngay trọng nam khinh nữ quan niệm do là bền chắc không thể phá được lúc này, rất nhiều nam nhân tựu coi đây là mượn cớ sản sinh ngoài giá thú tình, cái này yếu hợp tố phu thê của mệnh bàn tài khả quyết định.

2. Tính sinh hoạt: Phu thê tính sinh hoạt mất cân đối, hoặc nhà trai không an phận.

(cái này bộ phận dung hậu tường thuật)

3. Hư dung tâm: Có người rất thích theo lưu hành, vừa ái “Bỉ”, ái hiện, như quân phiệt thời kì cái kia đại soái điều không phải ba vợ bốn nàng hầu; thì giá trị hôm nay, trên thương trường nếu có cái kia trùm phú hào trích tinh túi tế di, sau đó thì có nhân theo vào, loại này người thua không thua trận đích tình hình đồng ý cung mệnh đi giải trừ.

4. Bác ái đa tình: Rất dung ý thích khác giới, vĩnh viễn bất an vu nhất.

Bài này tựu dĩ “Tình” (bác ái loại hình) và “Dục” (tính sinh hoạt vấn đề) mà nói minh “Tề nhân chi phúc” mệnh lý tính chất đặc biệt.

[cái loại này mệnh cách người đó tối đa tình?]

Luận mệnh mặc dù có mười hai cung của phân, nhưng cung mệnh là việc chính thể, nhất định phải khán mệnh thân cung ngôi sao đàn tổ hợp mới có thể đàm cập nó cung. Chỉ cần mệnh thân cung đái lộc tồn tinh, chủ tinh ổn định, tam phương không gặp hỏa linh chư tinh, đại để hành sự ổn trọng tương đối không có phương diện này làm phức tạp. Đón chúng ta khán cung phu thê ngôi sao diệu tổ hợp:

1. Chủ tinh là tham lang,, liêm trinh, thiên đồng, Thái âm… Chư tinh, ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện văn khúc, hữu bật, sát tinh sai ai ra trình diện hỏa linh tinh, suốt đời tự nhiên đa tình dễ nói yêu thương.

(chú: Cái khác chủ tinh như, thiên tướng, thái dương)

2. Đi vận của lộc tinh vẫn cát hóa tiên thiên cung phu thê, như cung phu thê là vũ khúc tham lang, đi vận là mậu dần, kỷ xấu, mậu tử chờ, nội tâm đối ái tràn ngập chờ mong.

3. Cung phu thê có tả phụ, hữu bật vu huynh đệ cung, cung tử nữ giáp phụ, tả ủng hữu bão cơ sẽ rất lớn, mà lại không đổi thái độ làm người phát hiện.

4. Đi vận của cung phu thê hình thành song lộc giáp phụ, cũng dễ có cơ hội

“Ám độ trần thương”.

Mời xem cái này một ví dụ thực tế, nam mệnh cung phu thê tọa tham lang, hữu bật, đà la vu thân cung, linh tinh tự cung thiên di hội chiếu, người này kết liễu ba lần hôn, kết quả cùng đệ nhất đảm nhận đệ nhị Nhâm lão bà đều dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tức giận đến đệ tam Nhâm lão bà tưởng ly hôn, tựa như Thiên long bát bộ trung của Đoàn Dự sinh phụ như nhau, đối từng đều thật tình, lại từng đều không bỏ xuống được, nâm thuyết hắn là đa tình còn là bạc tình?

[cung tử nữ quan hệ nam nhân hôn nhân]

Có nam nhân lớn lên mặc dù không được tốt lắm, túi tiền cũng một bao nhiêu tiền, thế nhưng nữ bằng hữu cũng rất nhiều, khả năng này sẽ cho người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng nếu khứ quan sát con gái của hắn cung,, sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người cho rằng cung tử nữ hay đàm sinh nam sinh nữ, hoặc hài tử trí ngu hiền không cười, kỳ thực nó hoàn quan hệ một người sinh dục cơ năng cập tính sinh hoạt.

Hiện đại phân ngẫu mệnh để ý quan

Đại vận, lưu niên cung phu thê quyết định phân ngẫu quan hệ]

Mặc kệ thúc đẩy nguyên nhân làm sao, trên cơ bản có thể chia làm lưỡng loại hình:

(nhất) đất khách tương tư

(nhị) tình ý đã hết

Từ đẩu số khán quan hệ hôn nhân, thủ trọng “Cung phu thê” ; mà “Cung phu thê” lại có tiên thiên, đại vận, lưu niên của phân.

Tiên thiên cung phu thê: Tham thảo bản thân hôn nhân quan, tình cảm biểu đạt xử lý năng lực, kén vợ kén chồng điều kiện… Chờ. Có người sợ hôn nhân, sở dĩ tuyển trạch “Không được hôn” ; có người chẳng xử lý như thế nào vấn đề tình cảm, sở dĩ “Đào hôn” ở riêng; hoàn có người kén vợ kén chồng điều kiện rất cao, thái hoàn mỹ, sở dĩ vẫn “Chờ không người”.

Đại vận cung phu thê: Tham thảo mười năm đang lúc của hôn nhân tình cảm được mất, có thể không ân ái ở chung? Bính xong hảo đối tượng sao?… Chờ, mà đây cũng là bài này nặng điểm chỗ.

Lưu niên cung phu thê: Quan hệ trong vòng một năm của hôn nhân tình cảm thuận nghịch. Sở dĩ đại vận tình cảm cung vị ổn định, lưu niên sảo không như ý, đây chẳng qua là một thời hiện tượng, “Phân ngẫu” là ngắn ngủi.

[đại vận, lưu niên cung phu thê có này tinh diệu hội tạo thành “Phân ngẫu” ư?]

Tử vi đẩu số là căn cứ tinh đàn tổ hợp phán đoán suy luận, sở dĩ ngoại trừ cung phu thê (bản cung) ngoại, còn phải xem cung thiên di, cung phúc đức, sự nghiệp cung tam cung ngôi sao diệu, không thể nói cung phu thê có “Quả ở lại tinh” sẽ một người ngủ. “Phân ngẫu” thuộc đất khách tương tư người, kỳ tinh đàn tổ hợp khả năng như sau:

1. Bản cung không có chủ tinh (tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, thiên lương, Thái âm, thiên đồng, thái dương, cự môn là mười bốn khỏa chủ tinh).

2. Bản cung chủ tinh là phá quân, thất sát, vũ khúc, cự môn, thiên lương chờ.

3. Bản cung cập dư tam cung kiến giải thiên không, Địa kiếp, kình dương, đà la, Hóa kị chờ tinh.

4. Bản cung tả hữu lưỡng cung (tức huynh đệ cung, cung tử nữ) ở riêng địa không, Địa kiếp tinh, hình thành “Thiên không cướp giáp cung phu thê” ; hoặc tiên thiên Hóa kị tinh và đại vận Hóa kị tinh giáp bản cung (song kị giáp); nếu là lưu niên sao Hóa kỵ giáp chế, ảnh hưởng nhỏ lại, chỉ cần lưu niên vừa qua sẽ không sự.

5. Bản cung vô chủ tinh hoặc tự tọa hóa sao Hóa kỵ, tả hữu lưỡng cung có kình dương, đà la giáp chế, hình thành “Dương đà giáp thiên không cung” hoặc “Dương đà giáp kị” của kết cấu.

[tại sao lại tình ý đã hết?]

“Phân ngẫu” thuộc tình ý đã hết người, kỳ tinh đàn tổ hợp ngoại trừ như trên thuật ngoại, còn nhiều hơn thấy Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tịnh có nhiều sao Hóa kỵ hội chiếu, nhược hình thành dưới đây tổ hợp vậy thì càng nước đổ khó hốt liễu.

1. Thiên cơ, thiên lương, kình dương, Hóa kị

2. Hỏa Tinh (linh tinh), Thái âm, Hóa kị

3. Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị

4. Hỏa Tinh, vũ khúc, Hóa kị

5. Linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc, Hóa kị

6. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương, Hóa kị

7. Liêm trinh, thất sát, kình dương, Hóa kị

Đã ngoài của Hóa kị tinh thuộc đại vận hóa xuất người nghiêm trọng nhất, tiên thiên bản mệnh của Hóa kị tinh ảnh hưởng so sánh gián tiếp, trừ phi lưu năm Hóa kị tinh tái dẫn động, bằng không vị tất làm hại.

[loại người như vậy có loại này “Số mệnh” ư?]

Tiên thiên cung phu thê hình thành “Tình ý đã hết” loại hình ngôi sao đàn tổ hợp người.

Thực sự khó giải sao?

Không được. Đệ nhất, xuyên thấu qua tu thân dưỡng tính, học tập thưởng thức đối phương của ưu điểm, ghi nhớ yêu là hi sinh, kính dâng, không cầu quay về báo, không nên oán giận.

Đệ nhị, tìm một ái người ta mà vừa tính tình ổn định người.

Cung phu thê tinh diệu phân tích

tử vi

Tử vi nhập cung phu thê hội ngôi sao may mắn, phối ngẫu tuấn mỹ, cho nên được quý, nhưng dễ tạo thành đào hoa của tượng; tử vi

Vô hội ngôi sao may mắn thì tình cảm bình thản. Nam mệnh tôn trọng thái thái, nữ mệnh năng lực nhân phu được quý. Tử vi nhập cung phu thê

Tuyển trạch phối ngẫu ánh mắt khá cao, cho nên không thích hợp tảo hôn.

thiên cơ

Thiên cơ nhập cung phu thê phối ngẫu so sánh lao lực, nhân thiên cơ chủ việc nhà, này đây thiên cơ cư nữ cung mệnh, phúc

Đức, hội nghị thường kỳ là việc nhà mà bận rộn. Phu thê phần nhiều là phi tranh chấp, khẩu thiệt cũng đa, thiên cơ phùng kình dương thì

Bất lợi phối ngẫu. Phu thê của cách sống nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm có thể so với hảo. Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch so sánh

Đại, nam được hiền thê, cá tính cương liệt, nữ phối phu tất có học thuật sở trường.

thái dương

Thái dương nhập cung phu thê miếu vượng phùng ngôi sao may mắn, nam có hiền nội trợ, tôn trọng thê tử, thê có khả năng thể tráng, nhân thê

Mà quý. Thái dương lạc hãm gia sát bất lợi thê tử, thê người yếu đa bệnh hoặc sớm tang, nữ mệnh thì dễ tang phu. Vưu

Dĩ phu thê ở tuất cung, thái dương gia sát Hóa kị, chủ phối ngẫu dễ sớm tang hoặc ly dị. Tình cảm dễ nhân bận rộn công

Tác mà sơ đạm. Không thích hợp tảo hôn, nữ mệnh mặc dù chủ quý, nhưng trượng phu so sánh chuyên chế độc tài. Nữ thái dương ở tuất,

Hợi, tử vị, nam ở mão, thìn, tị vị, chủ hôn nhân không đẹp, phùng sát tinh có gặp ở ngoài, thái dương ở

Xấu, vị cung tình cảm phức tạp.

vũ khúc

Vũ khúc nhập cung phu thê kết hôn muộn là nên, sinh hoạt bình thản so sánh vô bầu không khí, ở tứ mộ (thìn, tuất, xấu, vị

Cung> phối ngẫu hướng nội. Vũ khúc phùng “Hóa quyền” dễ có tranh chấp, vũ khúc phùng kình dương, đà la, Hóa kị,

Hỏa Tinh, dễ sinh ly tử biệt. Vũ khúc hóa quyền phùng sát tinh gia tả phụ hoặc hữu bật, hôn duyên không ổn. Vũ khúc nhập

Cung phu thê nam mệnh cưới vợ cá tính cương liệt, độc lập tính cường, không thích la cà, nữ mệnh cô độc kết hôn muộn, phối

Phu cá tính so sánh bạo táo, so sánh chuyên quyền độc đoán.

thiên đồng

Thiên đồng nhập cung phu thê nam mệnh được hiền nội trợ, thông minh mỹ lệ, nữ mệnh được phu ôn nhu săn sóc, tình cảm và

Mục. Nhưng thiên đồng vu thìn, tuất, xấu, vị cung phối ngẫu niên kỷ nhỏ lại, dễ có gặp ở ngoài. liêm

Trinh liêm trinh nhập cung phu thê phu thê hài hòa, nhưng so sánh không được ngọt ngào, tương kính như tân. Liêm trinh phùng hóa lộc, dễ

Có diễm ngộ; liêm trinh phùng Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi. Liêm trinh hội thất sát, dễ thường đánh nhau; liêm trinh hội

Tứ Sát thái thái thường bị đánh; liêm trinh hội tham lang, ưa làm nũng; liêm trinh hội thiên

Phủ trái lại cát. Thiên phủ Thiên phủ nhập cung phu thê nam mệnh thê tử có khả năng, tôn trọng thái thái, lão bà để ý

Tài năng lực cường, đi làm tộc, công việc quản gia có câu, hãm địa lải nhải. Nữ mệnh lão công đại nam nhân chủ nghĩa, thẩm

Mặc, thủ tài, tình cảm bình thản. Thiên phủ nhập phu thê, nặng hơn tinh thần hưởng thụ; Thiên phủ phùng Tứ Sát tinh

nên kết hôn muộn, bên tai chỉ khó có được thanh tĩnh.

Thái âm

Thái âm nhập cung phu thê nam mệnh thái thật xinh đẹp, săn sóc, giỏi đoán ý người, hội làm nũng, ưa đãi tại gia hầu hạ

Lão công, thuộc hiền thê lương mẫu hình, so sánh tính trẻ con. Thái âm như ở hãm địa Hóa kị gia sát tinh, phối ngẫu có sớm

Vong của lự, thái thái dễ có tình cảm khúc chiết. Thái âm nhập cung phu thê nữ mệnh phối phu so sánh nhu nhược, tình cảm đa khốn

Nhiễu, dễ có ẻo lả vị đạo, tuổi tác chênh lệch nên đại. Nữ mệnh Thái âm cư vượng địa, tình cảm vợ chồng ổn

Định, hãm địa thì nên phòng tình yêu tay ba, có mai nở nhị độ của tượng.

tham lang

Tham lang nhập cung phu thê nam mệnh tình cảm so sánh không ổn định, lúc đầu như keo như sơn, về sau tình cảm dễ có chuyện,

Có đứng núi này trông núi nọ của ngu. Tham lang phùng Hóa kị, Hàm trì dễ nạp thiếp; tham lang phùng Hóa kị dễ cãi nhau,

Phùng thiên phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên châm so sánh vô vấn đề, tham lang như gia sát tinh thì không ổn. Tham lang nhập phu

Thê cung nữ mệnh cá tính hào sảng, tác phong so sánh tiền vệ, ưa thính dỗ ngon dỗ ngọt. Tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì

Dễ có cây thuỷ dương hoa của khuynh hướng.

cự môn

Cự môn nhập cung phu thê phu thê muốn chiếm làm của riêng cường, thường dễ nhân đố kị sinh khóe miệng, cho nên tuổi tác chênh lệch nên đại. Nam

Ưa thêW lệ hình, nữ ưa phu con nhà giàu, nam cung phu thê ở tị, hợi vị, cự môn phùng lộc tồn có thê

Tài. Cự môn ở phu thê gia sát tinh, Hóa kị, dễ có nhị độ hôn duyên; cự môn phùng thiên hình, thiên diêu chủ phối

Ngẫu dễ có gặp ở ngoài, gia sát tinh thì dị ly dị, dù rằng giai lão, thì chỉ khó tránh khỏi ô danh thất tiết của ngu.

thiên tướng

Thiên tướng nhập cung phu thê nam được mỹ thê, nhu thuận, hiền tuệ, khí khản. Nữ mệnh thiên tướng

Nhập cung phu thê, trượng phu xử sự tích cực, trách nhiệm tâm nặng. Thiên tướng phùng lộc tồn, phối ngẫu có trợ lực. Thiên tướng

Ở phu thê, dễ và trước kia biết thân hữu, đồng sự, hàng xóm chờ đối tượng kết hôn, có thân càng thêm thân của

Tượng. Thiên tướng nhập xấu vị cung như sao tính tổ hợp thoả đáng, nam có cưới vợ bé cơ hội.

thiên lương

Thiên lương nhập cung phu thê kinh tế quyền ở phối ngẫu, năng lực tôn trọng phối ngẫu, nam hiền thê, ưa nắm quyền, nữ phu là quản

Gia lang. Thiên lương phùng hóa lộc tương hỗ kính yêu, cũng chủ phối ngẫu có khả năng. Đại giai chủ bình thản, nhưng thụ đối cung của

Tính chất sao ảnh hưởng rất lớn.

thất sát

Thất sát nhập cung phu thê bất luận nam nữ, phối ngẫu tính tình kiên cường, dễ thay đổi. Luyến ái lãnh nhiệt đều khoái, đa thuộc nhất

Sai ai ra trình diện chung tình, khó có được lâu dài hình. Thất sát nhập phu thê, tình cảm mỏng, tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì dễ

Có “Uyên khâm bán lãnh, đồng sàng dị mộng” của tượng. Thất sát gia văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc

Tồn, năm mới hôn nhân thuận lợi, lúc tuổi già dễ không quá như ý, chỉ có cùng phòng chia phòng của ngu; thất sát phùng giơ cao

Dương, linh tinh, đổi chủ nhị độ hôn nhân, hoặc phối ngẫu chỉ khai đao. Liêm trinh, thất sát phùng thiên diêu ở phu thê cư

Vị cung, dễ có lấy vợ phong trần nữ lang làm vợ của tượng. Thất sát phùng lộc tồn, thiên mã, thuộc nhân phối ngẫu mà phú của

Cách.

phá quân

Phá quân nhập cung phu thê phối ngẫu cá tính so sánh không đổi nắm lấy, ý kiến không đổi hài hòa, so sánh không thích thụ hôn nhân ước

Bó buộc, độc thân chủ nghĩa quan niệm nùng, duy kết hôn muộn có thể giải trừ. Phá quân nhập phu thê, dễ tiên có quan hệ sau đó hôn,

Trước khi cưới hôn hậu đều có ở chung chuyện xảy ra sinh. Phá quân phùng kình dương, đà la, linh tinh, hôn nhân dễ vỡ tan. Tử

Ngọ vị phá quân gia sát tinh, hôn nhân chỉ không chỉ một lần, nên kết hôn muộn. Phá quân cư phu thê, cũng dễ gặp gỡ kết

Quá hôn của khác giới.

văn xương

Văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình của

Biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

văn khúc

Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm lúc đầu ngọt ngào, dễ tâm tình hóa. Văn khúc Hóa kị cư xấu vị cung, như sao tính tổ

Hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị thì, chỉ có kéo dài của tượng.

tả phụ, hữu bật

Tả phụ, hữu bật hai sao nhập cung phu thê đối hôn nhân so sánh bất lợi, ở cung phu thê nhân kỳ vi trợ giúp tinh, gia sát tinh

Tổ hợp không tốt thì, dễ có “Lại một lần nữa” của hàm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào

Hoa, ở cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước khi cưới kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật của đào hoa tính mạnh hơn tả

Phụ, cư phu thê so sánh có tư tình, đơn phương yêu mến, trước khi cưới dễ đồng thời có hai vị khác giới xuất hiện, tính chất sao không tốt

Thì, hôn hậu dễ có gặp ở ngoài.

thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mạo mỹ, rất đúng phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê

Có khả năng, cũng rất đúng phương tương trợ. Thiên khôi nhập phu thê vị hôn thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất thẳng

Nhận bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì cận ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội,

So sánh không được trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có tư

Mộ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ

Hiện tượng.

lộc tồn

Lộc tồn cư phu thê, nhà vợ giác viễn, có thể được thê tài. Lộc tồn nhập phu thê, cung lộc cung hóa lộc lai chiếu,

Tái phùng đào hoa tinh hoặc sát tinh, thì chỉ dễ có nhị hôn.

kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp

Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp vị của “Lục sát”, “Lục sát” nhập phu thê

Cung hoặc ở kỳ “Tam phương tứ chính” hội chiếu, chủ quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, khẩu thiệt thị phi, khắc khẩu,

Chiến tranh lạnh thậm chí ly dị, tình huống nên phối hợp chỉnh thể tính chất sao tổ hợp mà định, mặt trái ảnh hưởng trọng đại.

chặn thiên không

Chặn thiên không vừa xưng “Phán đoán kiều sát”, chặn thiên không nhập cung phu thê chủ phu thê không đổi câu thông.

ba máy, bát tọa

Ba máy, bát tọa nhập cung phu thê chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, vật chất dục vọng cao.

long trì, phượng các

Long trì, phượng các nhập cung phu thê chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, tinh thần mặt nhu cầu khá cao.

thiên mã

Thiên mã nhập cung phu thê phùng Thái âm vu miếu vượng nơi gia lộc tồn, có thê tài, gia sát tinh thì phá; thiên mã

Nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu cư viễn phương, như chủ tinh thuộc động tinh thì, thì phối ngẫu thường đi xa nhà.

thiên diêu

Thiên diêu nhập cung phu thê chủ song phương có người Lộc, đa diễm ngộ. Thiên diêu phùng chủ tinh Hóa kị, phá quân, tả phụ,

Hữu bật cùng cung thì dễ có trùng hôn của ngu.

phục binh, âm sát

Phục binh, âm sát nhập cung phu thê chủ phu thê đang lúc dễ có ẩn phục tính nguy cơ phát sinh.

hồng loan, thiên ưa

Hồng loan, thiên ưa nhập cung phu thê phu thê tình ý nùng, nam chủ thê đẹp, nữ chủ phu anh tuấn. Hồng loan chủ giá

Lấy vợ, thiên ưa chủ vui mừng, năm mươi tuổi hậu phùng của bất lợi phối ngẫu.

phá toái

Phá toái nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng bất hảo.

thiên hình

Thiên hình hóa kỵ nhập cung phu thê, phùng trong cung tinh diệu không tốt thì, dễ bất hoà mà ly hôn; duy như phu thê “Tụ ít

Ly đa” hoặc “Kết hôn muộn”, thì thiên hình hung tính giảm mạnh.

Hóa kị

Hóa kị nhập cung phu thê dễ có lo được lo mất chi tâm (nam mệnh cung phu thê tinh Hóa kị chủ “Thê quản nghiêm” ).

thiên khốc, thiên hư

Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê phu thê thường không hề thuận việc phát sinh, như phùng chủ tinh miếu vượng hoặc lộc tồn, thiên

Mã thì có thể giải trừ.

cô thìn, quả ở lại

Cô thìn, quả ở lại cư phu thê chủ trong cuộc đời dễ có một đoạn thời gian nhân tình cảm không hợp hoặc công tác quan hệ, mà và

Phối ngẫu chia phòng hoặc ở riêng.

Hóa lộc, thiên diêu, hồng loan, văn khúc là và ái tình, hôn nhân, tình cảm du quan tinh diệu.

Hồng loan tinh: Ở phong bế trong xã hội, đương lưu niên đi vận đi tới hồng loan tinh sở đặt cung vị thì, thường thường hay đón dâu kết ly kỳ, cũng chính là mọi người đều biết “Hồng loan tinh động “Niên kỉ phân, sở dĩ dựa vào hồng loan tinh động mà kết hôn, còn lại là ý vị trước thủy đáo cừ thành “Ông trời tác hợp cho”. Cổ nhân suy tính hôn duyên vận thì, tương đương nể trọng viên này tinh, giả như viên này chòm sao tiến cung mệnh thì, thường thường tượng trưng cho hội tảo hôn, nhưng vì sao to gan như vậy tố đến đây “Giả thiết”, nguyên nhân chính còn lại là đương sự người tướng mạo tất là hồng nhan tú lệ, cũng bởi vì “Thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ”, sở dĩ ở sơ trưởng thành thì, thường thường liền có cầu hôn người tới cửa.

Thiên diêu tinh: Thiên diêu tinh năng lượng hiển hiện tới có điểm đột ngột, cũng không như hồng loan tinh là vì hôn nhân mà thiết nhiệm vụ hình tinh diệu, lại như là “Hoa kỳ”, sở dĩ có chu kỳ tính, đương đi vận tiến nhập thiên diêu tinh sở tọa tiến cung vị thì, đương sự người hội sản sinh “Xuân tâm nhộn nhạo”, sở dĩ phải lưu ý mình dáng vẻ ăn diện cập lời nói cử chỉ u nhã tính, tựa như nở rộ đóa hoa giống nhau, hội tương chính đẹp nhất tính chất đặc biệt bày ra, cũng chính là toả ra mị lực từ trường dĩ hấp dẫn khác giới chú mục, thậm chí sản sinh hỗ động, vậy tình cảm gặp gở, đào hoa tình cảm lưu luyến tình cảm gặp gỡ, thường thường duyên tự khởi động thiên diêu tinh tác dụng lực.

Sao Văn Khúc: Văn khúc người tài nghệ và sở trường là đến từ trời sanh thiên phú cập hậu thiên nỗ lực tạo nên; tư tưởng tinh tế, thần kinh nhạy cảm vừa thiện cảm, còn lại là văn khúc người tính chất đặc biệt. Văn khúc người khí chất là tự nhiên thiên thành, không được kiểu nhu chế tạo, còn đối với tình cảm thái độ còn lại là cảm tính nhiều lý tính, mỗi khi sẽ có khiên tràng quải đỗ diễn xuất; văn khúc nhân dễ cảm động, hội nghị thường kỳ bắt đầu sinh tâm tình tính cảm giác cô tịch, cũng không phải tình dục hình, lại cần phải tình yêu tư nhuận, cho nên ra lệnh cho cung có sao Văn Khúc người đó, đối với tình yêu thái độ là thiên đầu vạn tự sầu triền miên. Từ Đường triều trương tịch tiết phụ ngâm dặm câu thơ, có thể khiến cho nâm đối văn khúc nhân thế giới tình cảm thiên ti vạn lũ có điều cảm xúc: “Quân biết thiếp có phu, tặng thiếp song minh châu, cảm quân triền miên ý, thắt ở hồng la nhu. Thiếp gia cao lầu liên uyển khởi, phu quân chấp kích minh quang lý. Biết quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phu thề nghĩ cùng sinh tử. Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng chưa gả thì!” bài thơ này thiên là có thể nói tẫn văn khúc người tình cảm cảnh giới.

Hóa lộc tinh: Hóa lộc tính chất cùng trời diêu tịnh không giống với, hóa lộc ở cung mệnh ý nghĩa là thỏa mãn chính, mà thiên diêu còn lại là toả ra mị lực. Đương mệnh bàn một khi bài định, tất cả tinh diệu đều có liễu cố định vị trí, hóa lộc cũng là theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà định vị, nhưng đại hạn can cung, lưu niên can cung vừa hội khởi động hóa lộc khí tràng, phục khiến cho hóa lộc năng lượng chạy vu rất nhiều tinh diệu đang lúc, cũng có thể thuyết hội hành hương vu bất đồng cung vị lý, hóa lộc dục vọng năng lượng hội theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà biểu hiện ra bất đồng cấu hình muôn hình vạn trạng, có rừng rực, có nùng tình, có cảm tính, cũng có thể năng lực bởi vì khó có thể tiết khống mà nhấc lên tình hải ba đào biển, đương nhiên, bởi vì hóa lộc tác dụng lực mà thành giai ngẫu tỉ lệ là chiêm sở hữu hôn nhân tối đa sổ.

Ái tình đơn thuốc tiên:

< đơn thuốc nhất >: Hồng loan, thiên diêu, sao Văn Khúc là thúc đẩy trao đổi cảm tình cầu, này đây sừng sững bất động hình thái bố trí ở mệnh bàn thượng, chỉ có “Hóa lộc “Hội theo bất đồng năm, bất đồng tinh diệu mà ở các cung vị trong lúc đó xuyên toa chạy. Hóa lộc là dục vọng đại danh từ, sở dĩ kỳ khí thế giống bài sơn đảo hải, hóa lộc năng lượng lấy thừa bù thiếu, hầu như thành thúc đẩy hôn nhân chủ lưu.

< đơn thuốc nhị >: Nếu muốn biết trước tình cảm gặp gỡ cập hôn nhân phát triển thời gian tới tính, là có thể dựa vào mệnh lý tinh đoán sư lai tác tường tận phân tích, mà mệnh lý lão sư học thuật, hàm dưỡng, thuật đức, công lực còn lại là có thể không làm ra chính xác phân tích trọng yếu then chốt. Nâm nhất định biết, sinh bệnh thì phải tìm lương y, mà tình cảm phương diện vấn đề, là quan hệ chung thân hạnh phúc, đương nhiên cũng phải tìm lương sư tài năng viết hoá đơn chính xác đơn thuốc tiên.

Tử vi tinh luận hôn nhân gia đình]

Là dựa theo cá nhân sinh ra thời đại nhật thì tử vi tinh tú ở mạng ngươi bàn phương thức sắp xếp, cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tật ách, cung điền trạch, huynh đệ cung tinh tú, lẫn nhau dưới ảnh hưởng sinh ra so với kết quả, phức tạp trình tự, chính xác phân tích nội dung, sở dĩ, có thể triệt để hoàn chỉnh hiện ra hôn nhân của ngươi đại sự.

(muốn biết các cung vị đại biểu ý nghĩa, có thể tham khảo hạ biểu: )

cung mệnh:

Tiên thiên cung mệnh một khi khởi động, thì và cung tật ách tướng hô ứng, cung mệnh là đại diện “Tính”, cung tật ách còn lại là đại diện tâm, dĩ phù hợp kinh dịch nhất lục cùng chung nguyên lý, đồng thời cung mệnh thành cung tài bạch khí số tự.

cung phu thê:

Hôn nhân trở thành sự thực, cung phu thê là được là cung phúc đức giao dịch vị trí, đổi tiền mặt trước phúc đức nhân quả, phu thê đang lúc nhân quả báo ứng ngay cuộc đời này đổi tiền mặt.

cung tử nữ:

Đương quan hệ hôn nhân xác định hậu, cung tử nữ ngoại trừ tử nữ biểu chinh vừa trở thành nam nữ quan hệ sung sướng cung, có thể sổ tính ra đào hoa cập tính công năng.

cung tật ách:

Một người bản thân làm sao, có hay không khỏe mạnh, trên thân thể một bộ phận khí quan yếu kém, khả năng phát sinh bệnh gì đau nhức, có thể do bản cung tinh diệu tới giải trừ.

cung điền trạch:

Cung điền trạch và cung tài bạch vi biểu dặm nhất lục cộng tông, không chỉ có là giàu có hay không phán đoán, cũng là ở nhà sinh hoạt tình cảnh. Đương hôn nhân điều kiện thành lập hậu, còn lại là và bằng hữu khác phái gặp gỡ trạng huống, cũng có thể tạ đến đây phán đoán có hay không có ngoài giá thú tình và đào hoa.

cung phụ mẫu:

Đương vận mạng hoạt bàn một khi chuyển động hậu, cung phụ mẫu ngoại trừ là tướng mạo cung, công văn ngoài cung, vừa đại biểu cho tâm tính cập tình dục biểu chinh.

huynh đệ cung:

Là cung tài bạch kho tiền, cũng là sự nghiệp cát hung phán đoán căn cứ…. Nghiêm trọng bản thân sự cố, hầu như và huynh đệ cung có mật thiết liên quan tính.

Nhân duyên thiên đã định trước

Nhân duyên thiên đã định trước – 1. Tự

Vận dụng tử vi đẩu số đến xem tình cảm, dĩ mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung phúc đức chờ mấy người cung vị tổng hợp lại phán đoán, thế nhưng quan sát hôn nhân cát hung hoặc đào hoa vấn đề, canh phải phối hợp lưu vận lai phân tích, bao quát mười năm đại vận và hàng năm lưu niên, kỳ đô hội gây ra tình cảm “Định số” mà sinh biến hóa.

Nói chung, tử vi đẩu số dĩ cung mệnh, cung phu thê là việc chính thể, luận tình cảm “Tháp 銵v; cung tử nữ, cung tật ách có thể coi là “Đào hoa cung vị”, tham thảo khả năng “Biến chất” ; cung tài bạch, cung phúc đức là tình cảm lẫn nhau “Đối đãi vị”, hãy nhìn gặp gỡ đích tình huống và yêu thích, mà phân tích tình cảm khả năng quá trình. Sở dĩ, tử vi đẩu số tham thảo hôn nhân đích tình duyên, điều không phải chỉ một phán đoán suy luận, phải dĩ tổng quan độ lớn của góc, hợp bàn suy luận, chấp nhất mà nói phán đoán, chỉ lưu vu sai lầm, phải có thận

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh vô số

Tử vi đẩu số trung đào hoa tinh vô số, chủ yếu chủ tinh và phó tinh bao quát:

Hồng loan, thiên ưa, ưa thần, phượng các, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì, tắm rửa, thiên việt, văn khúc, tham lang, liêm trinh, văn xương, thất sát, thiên đồng, thiên tướng, cự môn, tả phụ, hữu bật, phá quân, tử vi chờ tinh, nếu như tái phùng sát tinh (như lửa tinh, linh tinh, đà la, kình dương, Địa kiếp, địa không chờ lục sát) hoặc phùng “Sao Tứ hóa” hóa lộc, hóa khoa, Hóa kị, thì “Đào hoa tinh” tính chất đặc biệt tương rõ ràng hơn biểu hiện ra ngoài.

Đào hoa, cũng có chân giả của phân, tựa như người tình cảm như huyễn tự chính xác, như có như không. Cái gọi là “Chính xác đào hoa” chắc là ngoại trừ phu thê ở ngoài, còn có tình cảm bên ngoài… hiện tượng; mà “Giả đào hoa”, thì chỉ công tác trong hoàn cảnh được hoan nghênh hoặc đào hoa tọa cung mệnh, chỉ là “Nhân duyên hảo” hoặc “Khác giới duyên cường” mà thôi, cũng không thực tế chệch đường ray tình hình phát sinh.

Dĩ tử vi đẩu số mà nói, cũng không phải là “Đào hoa” đều là hung hoặc điềm xấu, có lúc đào hoa tọa cung mệnh, cung phúc đức người, tăng thêm tài hoa cùng người duyên, đối người hiện đại trái lại thích hợp hơn, rất tốt ư!

Giống nhau mà nói, từng tinh đào hoa đặc tính cũng không cùng, ví dụ như, tử vi tinh đào hoa là một loại muốn chiếm làm của riêng, thích bị nịnh hót, a hộ tình cảm, hoặc là lòng hư vinh đưa tới “Dục niệm” ; tham lang tinh đào hoa còn lại là “Vui đùa, hiếu kỳ, khiêu khích thức”, đa dĩ mình vui sướng là điểm xuất phát, luận tình cảm hình như có nếu không có, sở dĩ được gọi là “Chính đào hoa tinh”, bởi vì… này loại tính chất đặc biệt, khá năng lực “Lộng hoa ngâm nguyệt” giao hợp một chút cũng không có vết! Tương đương nói được khởi, thả hạ, có chút bất cần đời phong lưu giọng!

Sao Liêm trinh, ở tử vi đẩu số trung được xưng là “Thứ đào hoa”, đa số công tác hoặc nghiệp vụ thượng đào hoa, tình cảm tương đối đầu nhập, thuộc về “Truy cầu tính” đào hóa (thỏa mãn động vật con mồi dục vọng), bất quá, liêm trinh có thể so với so sánh lo lắng đạo đức và thân phận, có lúc hội tự chế.

Mặt khác, hồng loan tinh đào hoa tính chất đặc biệt là “Đoan chính và đợi” ; thiên ưa tinh thuộc “So sánh náo nhiệt gặp gỡ” ; Hàm trì tinh còn lại là “Nhục dục của đào hoa”, thiên diêu tinh thì “Phóng túng, hưởng thụ, thẳng thắn”, thuyết phong là phong, thuyết mưa là mưa, có điểm mà “Đại tỷ đầu” vị đạo, tình cảm muốn cùng không nên “Tùy ý” nhé! Tả phụ, văn xương thiên về tinh thần thượng đào hoa, có thể có thể trở thành “Bách lạp đồ” thức ái tình, là một loại “Quang tưởng không làm” đào hoa, lực sát thương rất nhỏ, mà hữu bật, văn khúc đào hoa thì tương đối “Hành động phái”, hội thực tế đầu nhập tình cảm, dễ sản sinh ướt át bẩn thỉu hiện tượng, bằng thiêm đào hoa làm phức tạp (hữu bật và sao Văn Khúc đều là tình cảm phong phú tinh diệu, hội nghị thường kỳ ở chữ tình lý bị lạc phương hướng).

Phá quân tinh đào hoa so sánh cụ lực phá hoại, muốn chiếm làm của riêng, thậm chí nhục dục; thất sát thì là nghiêm túc ngưỡng mộ, thuộc về “Nhã nhặn đào hoa”, là một loại thiên hướng văn nghệ và tinh thần thượng tình cảm lưu luyến. Thiên tướng tinh, còn lại là hưởng thụ tình cảm, tình dục so sánh mạnh đào hoa tinh, tương đối sung sướng, tình cảm thu phóng như thường, trừ phi sát tinh, Hóa kị tinh lai xung sát, bằng không thiên tướng tinh là một viên rất tiêu chuẩn đào hoa tinh, nhiều cơ hội, dễ rong chơi vui sướng thời gian; cự môn thì thuộc “Ám” tinh, đào hoa nổi khổ sợ rằng có miệng khó trả lời, dễ trêu chọc thị phi.

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh tính chất đặc biệt

Tử vi đẩu số đào hoa tinh có chút tính chất đặc biệt là như nhau, cũng có bộ phận sai biệt. Nếu như kiên trì học tập tử vi đẩu số nguyên lý, thường ngày đa quan sát, không khó minh bạch các tinh diệu đào hoa đặc tính của bất đồng.

Nói chung, chỉ cần tinh diệu ngũ hành thuộc về thủy hoặc đất người có nhiều đào hoa tính chất, so sánh dụ cho người chú ý, thích. Thủy có thể dựa vào lọ hình dạng mà thành hình, tính dai và bao dung tính cũng phi thường to lớn, sở dĩ kỹ năng bơi tinh diệu tọa cung mệnh so sánh dễ có đào hoa.

Ngũ hành thuộc đất tinh diệu, bởi tính năng của đất ổn trọng, kiên cường, dựng dục vạn vật, bao dung tính trọng đại, dễ hấp dẫn khác giới, nhu cầu phong phú tình cảm, nhân duyên, nhân tế quan hệ so sánh tốt, vô hình trung đào hoa cơ hội đi theo!

Tinh diệu ngũ hành thuộc tính biểu

Tinh danh ngũ hành tinh danh ngũ hành

Tử vi đất thất sát kim

Thiên cơ mộc phá quân thủy

Vũ khúc kim văn khúc thủy

Thiên đồng thủy văn xương thủy

Liêm trinh hỏa hồng loan thủy

Thiên phủ đất thiên ưa thủy

Tham lang thủy Hóa kị thủy

Cự môn đất tả phụ đất

Thiên tướng thủy hữu bật thủy

Thiên lương đất

Ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tử nữ, hoặc đại vận, lưu niên cung mệnh hoặc cung phu thê, xuất hiện như sao diệu ngũ hành thuộc tính biểu sở liệt tinh hệ tổ hợp, ngoại trừ kỹ năng bơi, tính năng của đất tinh diệu nhiều đào hoa xuất hiện cơ suất và nguy cơ tương đối mạnh, đương sự không ngại ở lâu ý một chút, tránh cho đào hoa mang đến làm phức tạp, mặt khác phùng dưới tinh hệ tổ hợp, cũng là cao nguy hiểm tỷ số mệnh cách, so sánh dễ có đào hoa phiền não phát sinh:

1. Cung phu thê, thân, cung mệnh, cung phúc đức có thiên diêu, Hàm trì, tắm rửa chờ tinh.

2. Thiên đồng Thái âm phùng lục sát tinh.

3. Thiên lương tọa tử, ngọ, tị, hợi cung vị, tam phương tứ chiếu sai ai ra trình diện sát tinh.

4. Thái dương cự môn sai ai ra trình diện đà la.

5. Cự môn tọa cung phu thê.

6. Phá quân gặp lục sát tinh.

7. Cung phu thê có tả phụ hoặc hữu bật, hoặc cung tử nữ có tả phụ, hữu bật (chỉ tinh ngồi một mình người, nhất là ứng nghiệm).

8. Tử vi, tham lang cùng cung.

9. Cung phúc đức Thái âm, thiên diêu ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân cung vị.

10. Cung mệnh, cung phu thê có thái dương, Thái âm xung sát, hoặc ngồi chung xấu, vị cung.

11. Vũ khúc thủ mệnh hội xương khúc gặp lục sát.

12. Thiên lương hội thiên mã ở dần, thân, tị, hợi cung vị.

13. Lục sát một trong thủ cung mệnh, cung phu thê.

14. Tử vi ở cung tử nữ gia sát.

15. Thiên khôi, thiên việt thủ thân, cung mệnh, gia sát.

16. Cung phúc đức có thái dương, Thái âm xung sát.

17. Vũ khúc tham lang cùng cung, lục sát tinh xung hội.

18. Thiên cơ, cự môn cùng cung, lục sát tinh xung hội.

19. Thái âm tinh phùng sát tinh, tọa thìn, tị, ngọ cung vị.

Đào hoa thật xấu, hoàn toàn khán cá nhân xử lý như thế nào, tương kì coi là lịch trình cuộc sống, có thể tăng nhân sinh tư màu. Tham lang, liêm trinh là chủ yếu đào hoa tinh và thứ đào hoa tinh; thiên diêu tinh là hào phóng hình đào hoa, khả năng nhất kiến chung tình; Hàm trì là tính dục tinh; hồng loan là chính đào hoa; thiên ưa là sung sướng đào hoa, so sánh ngây thơ, lãng mạn; văn xương, văn khúc là khác giới, tinh thần thượng, khẩu tài thượng đào hoa ‧‧‧. Đào hoa tuy rằng khắp nơi trên đất, thế nhưng các không có cùng tính chất đặc biệt, sở dĩ lần thứ hai cường điệu, phán đoán đào hoa thì, hay nhất minh bạch kỳ tính chất sao, thích hợp phân rõ, để tránh khỏi chấp mê, tịnh tạ đến đây hiểu không cùng đào hoa, có không đồng dạng như vậy phương thức xử lý và nhân ứng với chi đạo, thoả đáng địa ban tâm lý kiến thiết, thì có thể đem đào hoa phiền não hóa thành vô hình.

Nhân duyên thiên đã định trước – tình duyên phán đoán

Tình duyên phán đoán bất năng do chỉ một cung tương lai phân tích, phải nắm giữ tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm, và các cung vị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ý nghĩa, lại bàn về phán đoán tình cảm hoặc hôn nhân duyên phận.

Trên cơ bản, tiên khán cung mệnh ─ tiên thiên mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung điền trạch, cung phúc đức tổng hợp lại nghiên cứu hậu, đó có thể thấy được người này trời sanh tình cảm hiện tượng và hôn duyên; sau đó, tái tựu vận thế, dĩ phối hợp suy đoán phu thê duyên.

Duyên phận là chỉ một người và một người khác trong lúc đó quen biết. Bất quá, hữu duyên vị tất năng lực ký kết nhân duyên, còn muốn có phân, tài có thể trở thành là phu thê.

Phu thê duyên, từ tử vi đẩu số trung thế nào quan sát ư?

Cung phu thê là phối ngẫu vị, phàm do phu thê sao Tứ hóa (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị) bay vào lục thân cung, chủ tất có phu thê duyên. (lục thân cung chỉ phụ mẫu, huynh đệ, cung tử nữ vị)

Từ cung phu thê sao Tứ hóa, cũng có thể phân tích phu thê duyên và ở chung quan hệ. Ví dụ như:

Do cung phu thê hóa quyền nhập cung mệnh, hóa quyền thân cây thiệp, quản thúc, cũng đái cô, cương tính chất đặc biệt, dễ hữu duyên thay đổi, tức hôn duyên so sánh có biến sổ. Nếu như, nam mệnh cung phu thê có hóa quyền tinh, thì lão bà hơn phân nửa thích quản lão công, so với hắn có khả năng, bất quá do là một hảo lão bà.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, chủ hữu tình, đại diện yêu quý, đông tích, phu thê duyên so sánh tốt.

Hóa khoa đại diện sự hòa thuận, quý nhân ý tứ, phu thê duyên hảo, hoặc chủ phối ngẫu địa vị xã hội khá cao, hoặc là nhã nhặn người.

Hóa khoa ở cung phu thê, hội bởi vì có phiền phức mới có quý nhân trợ giúp. Nhược có chồng, phu thê trong lúc đó so sánh dễ có làm phức tạp sản sinh, tất cả mọi người lai bang trợ người ta, lão bà trợ giúp người ta, nữ đồng sự cũng phù người ta một bả, sở dĩ vấn đề tựu đặc biệt nhiều liễu; vị hôn người cũng đại diện đào hoa, giả như ngươi là ở công ty đi hào đi làm, cũng phải nhận được khác họ quý nhân tương trợ.

Hóa kị thì chủ lải nhải, thua thiệt, hai người có thể là một đôi vợ chồng bất hoà!

Cung phu thê cũng có thể dùng để phán đoán lục thân hôn duyên, thí dụ như: Cung phu thê hóa lộc, Hóa kị đáo huynh đệ cung, đại anh em bà con nhất định có phối ngẫu. Sở dĩ do mệnh bàn cũng có thể khán lục thân phu thê duyên. Tử vi đẩu số cung vị hay sống bàn, có thể linh hoạt vận dụng, nhìn ra rất nhiều hiện tượng, đương nhiên giá thuộc về tương đối cao đoạn học lý, đáng giá duy trì liên tục học tập, lý giải tịnh sống sử dụng.

Cung phu thê bay ra tứ hóa giai chủ hữu duyên phân nhân duyên ─ hai người mệnh bàn cung phu thê can sao Tứ hóa cho nhau phi tinh, nhược tiến nhập đối phương cung mệnh hoặc cung phu thê, thì nhân duyên thiên đã định trước. Dĩ hôn nhân mà nói, cung phu thê là chính danh vị, cung tử nữ thì là một loại thiếp vị, thuộc đào hoa vị, tức bất chính danh vị, sở dĩ cung tử nữ sao Tứ hóa cũng có thể khán duyên phận, chỉ là vô danh phân nhân duyên. Bởi vậy, mỗi người đại hạn cập lưu niên phối hợp sao Tứ hóa ở vận chuyển, đều có thể sẽ có đái đào hoa hiện tượng.

Đào hoa làm sao còn phải xem cung điền trạch. Tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm trung, cung điền trạch là cung phu thê cung Nô bộc, giả như cung điền trạch tọa tử vi, tham lang, người này nhất định rất thích tiếp cận khác giới, không có khác giới sống không được! Cho nên cung điền trạch không chỉ có hãy nhìn phu thê, giao hữu tình huống, cũng có thể được biết kỳ khả năng lái ra đào hoa là cái gì.

Đồng dạng, vận dụng tử vi đẩu số khán phu thê duyên cũng không có thể cự hạ phán đoán suy luận, bởi vì hắn cũng cần phải do rất nhiều độ lớn của góc lai phân tích, dựa vào tính chất sao mà nói, mới học tử vi đẩu số phải tập hảo mỗi sao tính chất đặc biệt và ý nghĩa tượng trưng, tái hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp suy luận, tài năng chính xác phán đoán phu thê duyên thật xấu hoặc chân giả. Bởi vì phu thê duyên ngoại trừ hai người nguyên nhân ─ nói yêu thương ở ngoài, còn phải xem có hay không phân ─ thì cung tử nữ, cung điền trạch tính chất sao và sao Tứ hóa tác dụng ảnh hưởng giai rất lớn.

Ví dụ như: Cung phu thê Hóa kị nhập điền trạch, đại diện lão bà ái gia, là gia đình nỗ lực rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần người hóa đáo na cung, tựu đại diện người của nàng bay đến cai cung. Nếu là điền trạch, ý vị người thích ở nhà đầu, nhưng do vì sao Hóa kỵ, sở dĩ người này rất vất vả cực nhọc.

Nếu như nói cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu, tượng trưng phối ngẫu và phụ mẫu ở chung không sai, phối ngẫu rất có trưởng bối duyên, vô hình trung cũng cổ vũ liễu phu thê duyên, nhất là đối phân có lợi, phụ mẫu hội so sánh chi trì cái này hôn nhân.

Mặt khác, cung phu thê tứ hóa đáo mệnh bàn tứ chính vị ─ cung mệnh, cung thiên di, cung tử nữ, cung điền trạch, cũng có không cùng phu thê duyên phận và quan hệ. Giả như cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, đại diện phu thê cá tính không giống với, trượng phu thích vẽ một chút, đánh đàn, nhưng lão bà khả năng thiên vị khiêu vũ, say rượu, hai người ham mê bất đồng; nhiên mà cho dù hứng thú, tư tưởng, tính tình thù dị, cũng không ý vị người này không có kết hôn, bất quá phối ngẫu có thể là người bên ngoài. Nói cách khác duyên phận năng lực thành lập, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Thí dụ như người nào đó từ viên lâm đáo Đài Bắc lai, nhận thức một người bạn gái tịnh và người kết làm vợ chồng, lão bà của hắn hay người bên ngoài, hơn nữa hiểu được khiêu vũ, vận luật, nhưng lão công lại hoàn toàn không hiểu

Nhân duyên thiên đã định trước – hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Cung phu thê tứ hóa là luận phối ngẫu của cách, như lộc, quyền, khoa nhập cung mệnh, cung tài bạch, chủ phối ngẫu tự lập cách, nhập tử nữ, điền trạch, cung thiên di, phối ngẫu thích biến hóa, so sánh không ổn định. Nhưng tính chất cũng có phân biệt, ví dụ như: Có không kiên nhẫn tịnh, thích tìm việc làm để làm, thí dụ như quản gia trung từ cụ bàn xuống tới, tắm một chút, chỉnh lý sạch sẽ, tái đặt lại khứ, y phục, sàng đan, rèm cửa sổ cũng không thì ném tiến máy giặt quần áo tắm lượng; kỳ thực không thế nào bẩn, nhưng hắn tựu thích tắm, rửa đến đều nhanh bị hư, giá là cá tính của hắn. Hoặc là thích bôn ba, ái ra ngoài, cũng không có việc gì đi ra sát vách la cà, hoặc khứ cùng học gia ngồi một chút, khiêu vũ, không có việc gì tuyệt không thích ở nhà.

Phu thê duyên phận, ngoại trừ thiện ác chân giả ở ngoài, đây đó đối đãi quan hệ, cũng có thể phân tích một đại khái tình huống. Phu thê sinh hoạt có tịnh có động, duyên phận cũng là động tĩnh trung có biến hóa, sở dĩ phu thê duyên điều không phải nhất thành bất biến, lượng biến đổi, thường thường sẽ làm nam nữ tình cảm nguyên nhân vừa duyên diệt, danh phận cũng sẽ nhân tụ tản mà thay đổi.

Do cung mệnh và cung phu thê của đối có chứa bốn loại hiện tượng:

1. Cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê 2. Cung mệnh Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung mệnh 4. Cung phu thê Hóa kị xung cung mệnh

Phu thê duyên rất chú trọng hóa quyền, Hóa kị lưỡng sao. Quyền, kị đại diện một loại duyên diệt, người này có hay không phu thê duyên, cần hóa quyền, Hóa kị đến xem, không thể nhìn hóa lộc, hóa khoa, bởi vì lộc, khoa là nguyên nhân, nói cách khác có tình duyên, nhưng nếu có quyền, kị tác dụng, hai người khả năng vô pháp kết hôn, tạo thành duyên diệt.

1. Mệnh hóa kỵ nhập phu:

Chủ có phối ngẫu, mà ta thua thiệt phối ngẫu. Ở phu thê mà nói, là một loại tương hỗ thiếu nợ, đại diện ta có phối ngẫu,

Thế nhưng hảo, phôi thì lánh đương biệt luận. Nói chung cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê, ngay cả có phối ngẫu mệnh, nhưng ở chung quan hệ có biến lượng hoặc không ổn định.

2. Mệnh kị xung phu:

Nếu ta mệnh Hóa kị, tiên thiên lục thân duyên mỏng, và phu thê vô duyên, cho dù có phân cũng không duyên, miễn cưỡng dùng tiền mua, vẫn là có phân vô duyên, không hài lòng; nếu như Hóa kị xung phu thê, thì so sánh không có phu thê duyên, cho dù có, phu thê cũng không hợp ý.

3. Phu hóa kỵ nhập mệnh:

Biểu thị có người thiếu nợ ngươi, đại diện mạng ngươi có lão bà. Giả như cung phu thê tự hóa, như vậy cái này tự hóa hay một lượng biến đổi, nói cách khác, một ngày cung phu thê có giá bốn loại tự hóa (lộc, quyền, khoa, kị), phu thê trong lúc đó tương sẽ không rất THUẬN. Bởi vì tự hóa giá một lượng biến đổi, hội khiến cho phu thê duyên tương đối bạc nhược.

4. Phu kị xung mệnh:

Phu thê Hóa kị xung mệnh, biểu thị phu thê vô duyên, đôi thường giận nhau, TenTen sảo. Như vậy vì sao phải kết hôn ư? Đây cũng là trúng mục tiêu đã định trước, trước khi kết hôn tốt, sau khi kết hôn toàn bộ sinh hoạt lại thay đổi điệu. Cung thiên di hay nhất không có sao Tứ hóa, mới sẽ không xung mệnh, bởi vì cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung mệnh, hai người nhất định là vui mừng oan gia.

Do cung tật ách và cung phu thê phán đoán suy luận đây đó đối đãi quan hệ, cũng có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê 2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách 4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê:

Ta cung tật ách Hóa kị đáo cung phu thê, đại diện bản thân dính vào phối ngẫu trên người. Ý vị phu thê tương đối có thể có giống nhau quan niệm, tư tưởng.

2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê:

Tật ách Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, biểu song phương không có cùng quan niệm tư tưởng, có thể là một đôi lạnh lùng phu thê. Ví dụ như có người nói người ta tiên sinh ở bên ngoài thế nào thế nào, trở về như nhặt được, thái độ làm người thê tương đối không quan tâm. Hơn nữa cung tật ách Hóa kị xung phu, như vậy phu thê cho dù kết hôn cũng sẽ không săn sóc đối phương.

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách:

Phu xướng phụ tùy, như trẻ sinh đôi kết hợp, thời cổ mạnh tiêu, đi tới chỗ nào dính tới chỗ nào, người như thế là điển hình thố đàm tử, theo dõi về đến nhà, dễ vừa khóc, nhị náo, tam thắt cổ, bất quá là có phu thê của duyên, mà lại ái tình độ dày khá cao.

Phu hóa kỵ nhập tật, biểu thị đối phương ỷ lại tính rất nặng, rất ái dán người ta.

4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách:

Hai người bằng mặt không bằng lòng, thí dụ như thái thái không được dính trượng phu, trượng phu làm lão bản muốn tìm người tình bí mật, muốn phu xướng phụ tùy, rất khó nhé!

Do cung tật ách và cung Nô bộc đối đãi, khán phu thê duyên có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc 2. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc

3. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách 4. Cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc:

Loại này đối đãi quan hệ giống như thân thể của ngươi cho thân thể đối phương, đây đó săn sóc; nếu như can cung vừa tự hóa thì biến thành đơn phương yêu mến, người ta muốn đi tìm nhân gia, nhưng nhân gia không để ý tới người ta.

Tử vi đẩu số trung, cung Nô bộc cũng đại diện phối ngẫu bản thân vị, giả như cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa tiến nhập cung Nô bộc hoặc cung tật ách, biểu thị có phu thê duyên, có sống để ý thượng nhu cầu, so sánh dễ có giao bạn bè trai gái tình cảm mãnh liệt hoặc hứng thú, duyên phận động lực tự nhiên so sánh cường.

2. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách:

Giống nhau là do phu thê bản thân vị tới tìm ngươi bản thân vị, tượng trưng phu thê duyên từ trường cảm ứng so sánh cường, dễ có có phu thê duyên.

3. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc hoặc cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách:

Tử vi đẩu số nếu nói xung, đa số chỉ bất hảo, không đến điện, gia đình gánh vác ý tứ, tượng trưng đây đó không được săn sóc, vô duyên, không có hứng thú.

Mặt khác, nếu như phu thê, sự nghiệp, cung Nô bộc Hóa kị xung cung mệnh, cung tật ách, sẽ rất khó kết hôn. Bởi vì cung phu thê nguyên là chính danh vị, cũng là kết hôn duyên, hết thảy Hóa kị xung mệnh, phu thê duyên so sánh mỏng, khó có thể thành hôn.

Phu thê duyên này đây phu thê, cung Nô bộc tứ hóa thành là tìm tiêu chuẩn:

Cung phu thê sao Tứ hóa hóa xuất phi hóa lộc nhập thiên di cung Nô bộc sao Tứ hóa hóa xuất quyền nhập giao hữu

Quyền nhập phụ mẫu hóa kỵ nhập tật ách

Khoa nhập phúc đức hóa kỵ nhập điền trạch

Hóa kỵ nhập thiên di (bất năng tự hóa, mới có thể có phu thê duyên)

Đã ngoài các hiện tượng, phu thê duyên so sánh rõ ràng.

Tử điền tuyến hay cung tử nữ và cung điền trạch, ở tử vi đẩu số trung, cũng là đào hoa vị, khác giới vị, nam nữ duyên phận, quan hệ cũng muốn xem thêm tử điền tuyến tinh diệu, sao Tứ hóa của hiện tượng.

Tử điền tuyến là khác giới duyên, này tuyến như thì Hóa kị xung mệnh, suốt đời dễ không chơi được bằng hữu khác phái. Sở dĩ có người bốn mươi, năm mươi tuổi, đều không chơi được bạn bè trai gái, là có khả năng, bởi vì hắn tử điền tuyến xung cung mệnh.

Nhân duyên thiên đã định trước – cung phu thê

Cung phu thê là phán đoán tình cảm là tối trọng yếu một cung vị, tuy rằng tình cảm tương đương phức tạp, cần phải thị tam phương tứ chiếu tinh hệ và sao Tứ hóa tác dụng, tịnh gia dĩ phối hợp tài năng phán đoán suy luận, thế nhưng nếu như tương cung phu thê tính chất sao nghiên cứu thấu triệt, nắm chặt kỳ lý, thì có thể đặt cơ sở.

Cung phu thê đối vị hôn là khác giới vị, đối có chồng người là quan hệ vị, đối ly hôn người là nguyên phối vị, mà cung tử nữ còn lại là đào hoa vị, sự nghiệp cung còn lại là tái hôn vị, các hữu thuộc tính. Sở dĩ, phân tích tình cảm, đầu tiên lý giải cung phu thê đích tình hình, tái ban thôi diễn phán đoán suy luận.

Từ chủ tinh khán kiếp này có hay không cô chẩm miên

Bài này tựu mười bốn khỏa chủ tinh tính chất sao nói rõ, tịnh tự thuật khả năng xuất hiện hôn nhân trạng huống:

Nhất, tử vi: Kỷ đất, bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn quý, tư tước lộc, có giải trừ ách diên thọ chế hóa công, nhẹ dạ, tâm địa thiện lương, dễ thụ ảnh hưởng người khác, giỏi thay đổi, đa nghi, gặp chuyện thái độ thong dong, thái độ làm người khiêm cung ngay thẳng, hình dáng tướng mạo rất nặng, nhưng hơi kiêu căng khí, tự cao rất cao, tâm linh dễ trống rỗng.

Đối tượng khả năng có đã ngoài những… này tính chất đặc biệt, cá tính nhất có thể bởi vậy xử biết ㄧ, nhị. Và đến đây loại hình nhân ở chung, không ngại thật nhiều dễ nghe nói, thị hắn hoặc người là việc chính tử, hoặc điện thoại di động, đại tỷ đại. Như vậy phối ngẫu thích bị tôn trọng, thuận theo hắn hoặc người chuẩn không sai. Quan hệ vợ chồng tương kính như tân, lỗi nặng yêu nhau như mật!

Nhị, thiên cơ: Ất mộc, hóa khí là thiện, không dài không ngắn của khu, thông minh nhanh trí, cơ mưu hay thay đổi, hảo thiện, huyễn tưởng đa, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, năng lực uyên cá xét sai ai ra trình diện, so sánh có thể cùng tôn giáo, mệnh lý, học thuật tiếp cận, hình dáng tướng mạo mặc dù tao nhã đoan trang diễm lệ, lại gấp gáp khéo léo, kiểm hình đa cao gầy.

Các hạ lệnh phân nửa thông minh cơ trí, xí hoa lực cường, có là đa có thể cùng kỳ thương lượng, hắn cũng giỏi về chiếu cố nhân, nhưng cá tính không khỏi” cơ” động, khả năng cao triêu cơn sóng nhỏ thay nhau nổi lên, tình cảm lẫn nhau nhu đa hòa hợp, bao dung, để ngừa chuyện xấu hoặc vô cùng yên tĩnh tư động.

Tam, thái dương: Bính hỏa, hóa khí vì quyền quý. Thái độ làm người thẳng thắn nói thẳng, sĩ diện hảo, tính tình khó tránh khỏi vội vàng xao động, thông minh tâm từ, làm việc tích cực chủ động, không nhớ rõ thất, tướng mạo đường đường.

Của ngươi hắn hoặc người thích chiếu cố nhân, vừa sĩ diện hảo, đây là hôn nhân gắn bó then chốt. Có đến đây tinh tọa cung phu thê hoàn ứng với chú ý kỳ tọa lạc của cung vị, bởi vì thái dương tinh nếu như ở thân, dậu, tuất, hợi, tử, xấu chờ cung vị thì không sáng, phối ngẫu nỗi lòng biến hóa đại, hôn nhân sẽ không vui sướng lại cùng hài hòa.

Tứ, vũ khúc: Tân kim, hóa khí là tài, là bắc đẩu chính tài tinh, ký là tinh, cũng quả ở lại tinh, tính cương nghị quả quyết, tâm thẳng không được khúc, khí lượng khoan dung độ lượng, làm việc thành tín quy củ, có trách nhiệm cảm, chủ quan tính cường, không tiếp thu thâu, coi trọng hiệu suất, nhưng so sánh vô viễn lự chi tâm, ưa nắm quyền, có thực hành lực.

Như vậy một nửa kia cá tính kiên cường, giảng nghĩa khí, có lúc được để ý không buông tha nhân. Đối với người như thế, không ngại thật xấu đều do hắn, như vậy hắn cũng sẽ thiện tẫn thái độ làm người phu hoặc thái độ làm người thê trách nhiệm.

Ngũ, thiên đồng: Nhâm thủy, hóa khí là phúc, chủ phúc đức, là ích thọ bảo sinh của ở lại, cụ diên thọ chế hóa công, bản tính ôn hòa, tâm từ ngay thẳng, có tấm lòng son, hảo văn nghệ, có kỳ chí vô kháng kích, ưa hưởng lạc, chiếu cố người khác, thái độ làm người hiền hoà, bác mà không chuyên, dễ thấy đủ, làm việc thiếu tích cực.

Như vậy dắt tay có tản mạn, tùy tính sinh hoạt thái độ, nếu như có thể bao dung hắn hưởng thụ, tiêu khiển tâm tình, đời sống tình cảm vui sướng tự thần tiên. Không nên quá quá nghiêm khắc loại này ham muốn hưởng thu vật chất cường, bốc đồng đối tượng, bằng không dễ mong muốn càng lớn, thất vọng càng lớn! Vợ chồng các ngươi quan hệ giữa vi diệu, cần phải hiểu được ở chung chi đạo mới sẽ không có đào hoa quấy rầy.

Lục, liêm trinh: Đinh hỏa, hóa khí là tù tinh, cũng là thứ đào hoa, cũng sát tinh, đại diện quyền uy, là một thiện ác cùng tồn tại ngôi sao, cá tính tranh cường hảo biện, không câu nệ tiểu tiết, tính tình táo bạo, có mới nới cũ, ái mạo hiểm kích thích, tự có một đặc thù khí chất.

Loại này phối ngẫu mệnh đái đào hoa, tính dục cường, sâu đổng khuê phòng tình thú, như năng lực đầu kỳ sở hảo, cũng thần tiên mỹ quyến. Kỳ cũng là tùy hứng người, thích tự do, tự có chủ kiến, hôn nhân ở chung nhu tốn nhiều ta tâm tư, chú ý vận trùng kích. Bởi vì đào hoa chỉ hội tùy vận lai, thường ngày ứng với đa tác tâm lý kiến thiết, nhân duyên mới có thể mỹ mãn.

Thất, Thiên phủ: Mậu thổ, hóa khí vì quyền lệnh, ái điều khiển người khác, không thích người khác quản thúc. Tâm tính ôn hòa, thông minh thanh tú, học đa cơ biến, tự lập mà không ỷ lại người khác, hơi cao ngạo tự phụ chi tâm thái, mặc dù ngoại nhu lại nội cương, năng lực câu nệ mục tiêu, quả thực đạt thành, so sánh coi trọng thực tế, giỏi về điều trị việc vặt, dễ làm cho có keo kiệt, tính toán cảm giác. Nhân có hóa khoa tác dụng, cố hữu giải trừ ách diên thọ công năng, cụ lĩnh đạo, xí hoa, quản lý tài sản khả năng lực.

Một thân cảm tính mạn công ra việc tinh tế, ái ở trong lòng chưa chắc sẽ mở miệng hướng ngươi nói, thích bị tôn trọng, đây đó lễ tiết bất khả nhân hôn cửu tựu qua loa, sinh hoạt tình thú thường tại ổn định trung dũ chìm dũ hương. Khi ngươi phối ngẫu có an tĩnh hoặc không nói một lời thì, không nên quấy rầy hắn hoặc người, cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn là một gia đình quan niệm nặng, coi trọng hôn nhân trách nhiệm nhân.

Bát, Thái âm: Quý thủy, hóa khí là phú, thông minh thanh tú, tâm tính ôn hòa, bác học đa năng lực, ưa ngăn nắp sạch sẽ, có kiên trì, trọng tình cảm, nhưng vô cùng yếu đuối, không được hiện ra sắc, có điểm tố chất thần kinh.

Đến đây tinh có đào hoa tiềm chất, hôn nhân lãng mạn, tình cảm phong phú, thỉnh thoảng có chút biến hóa chẳng có gì lạ, chỉ sợ đào hoa đi tới thì, tựu phiếm lạm. Thái độ làm người tâm tư cẩn mật (nên đa giao lưu), người ta ứng với thỏa mãn hắn hoặc người ôn nhu ái, như vậy không còn có bỉ kỳ canh tốt hơn đối tượng. Hôn nhân ở chung bất khả đạm mạc, cần phải thật nhiều nhiệt tình, nhất là đương Thái âm ngồi dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân chờ cung vị, nhân Thái âm ở ban ngày canh giờ không có sáng, thì biến hóa số khá nhiều, quan hệ vợ chồng nhu tốn tâm tư điệu thích và gắn bó.

Cửu, tham lang: Giáp mộc, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, là tài tinh, vừa thọ tinh, cụ giải trừ ách công, thái độ làm người hiếu động hướng ngoại, không kiên nhẫn tịnh, đa dục vọng, tính cương hung mãnh, thông minh nhanh trí, cơ sâu xa mưu, hỉ nộ vô thường, làm việc cấp tốc, kiên trì thiếu, dễ thay đổi, tùy tính thích hảo làm, không câu nệ tiểu tiết, ưa nghiên tiên thuật, triết lý, nghệ thuật các loại, bác học mà không tinh, thích ăn hát, thiện giao tế xã giao, hảo đánh đố, có thiên tài vận.

Có viên này tinh ở cung phu thê phải nhiều đề cao cảnh giác, đánh trước một tình cảm dự phòng châm, mới có thể bất biến ứng vạn biến. Đến đây tinh có trò chơi nhân gian tính chất đặc biệt, tình cảm phong phú vừa thiên biến vạn hóa, hắn hoặc người có thể là tốt tình nhân, chỉ cần người ta hiểu được hắn hoặc tính tình của nàng, bồi hắn hoặc người ngoạn, thuận theo tự nhiên, như vậy hôn nhân là tương đương náo nhiệt lại có thú, hắn hoặc người sẽ là một vị hảo tình nhân, hảo thái thái, hảo lão công. Nhưng phải chú ý Hóa kị hoặc vận thế cách đi, kỳ thường thường là đào hoa lượng biến đổi chỗ mấu chốt.

Thập, cự môn: Quý thủy, hóa khí là ám, chủ thị phi, tư khẩu thiệt chi thần, đại diện đố kị và nghi kỵ, hảo biện mà lại lải nhải, nghi là đa phi, thiện lừa gạt, làm việc nhiều lần, cụ liên tưởng lực, phân tích lực, nghiên cứu tâm, lòng tự tin cũng cường, đa học đa tinh, phí sức ít tịnh, sức quan sát cường, bởi vì là ám tinh, cho nên dễ tiếp cận âm sát, phù chú, mật y, khẩu thiệt thị phi việc.

Lo cho gia đình, lưu luyến gia đình vừa ái quản sự, càu nhàu phối ngẫu, chích phải hiểu được kỳ ưu điểm, ở chung cũng không khó, thỉnh thoảng tiểu cãi nhau, đấu đấu võ mồm vừa hợp phương? ! Đừng làm cho hắn hoặc người đem tâm sự để ở trong lòng, bằng không chiến tranh lạnh, nhiệt sảo vô tuyệt kỳ, đa bao dung hắn, ái người, đừng quên ─ hôn nhân là một loại đạo nghĩa và trách nhiệm, tài năng hóa giải hôn nhân hắc ám kỳ.

Mười một, thiên tướng: Nhâm thủy, hóa khí là ấn, ấn người ấm cũng. Bản tính thông minh, hòa ái dễ gần, thiện tâm hài hước, người ngoài nhiệt thành, hùng hồn, gặp người gặp nạn, có lòng trắc ẩn, gặp người làm ác, báo bất bình khí. Ưa hoa y mỹ thực, nặng bề ngoài bộ mặt, ký ưa người khác nịnh hót, cũng thường khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, là khỏa hài lòng quả. Duy nhiệt thành phục vụ chi tâm cho phép, ái đương người hoà giải, dễ bị phiền phức, ở tình cảm thượng cũng phải chú ý điểm ấy.

Như vậy bầu bạn là hiểu được sinh hoạt tình thú và hưởng thụ nhân, sự nhiệt tình của nàng và chiếu cố thiên tính của con người, khiến cho các ngươi hôn nhân vui sướng rất! Đương nhiên, đào hoa tiềm chất cũng là nguy cơ, thế nhưng, nguy cơ ┼ cơ hội sẽ làm tình cảm đáng sợ hơn màu sắc, hảo hảo rong chơi kết hôn lạc thú ba, không cần quá để ý được mất!

Mười hai, thiên lương: Mậu thổ, là vì ấm tinh, ưa chiếu cố nhân, có gặp nạn trình tường đặc tính, thái độ làm người tâm tính ngay thẳng vô tư, rộng rãi, không đi cực đoan, làm việc ổn trọng chuyên gia, lâm sự quả quyết, tự tỷ số rất sâu, không đổi mê thất phương hướng, tài cán vì người khác thiết tưởng, là phụ mẫu, trưởng bối ngôi sao.

Của ngươi đối tượng là một truyền thống nhân sĩ, coi trọng gia đình và luân thường, thích yên ổn có trật tự ở nhà chơi rông sinh hoạt, chỉ cần thỏa mãn tâm lý của hắn nhu cầu, hôn nhân là an toàn mà lại mỹ mãn. Cho dù trên đường có hôn nan, cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Mười ba, thất sát: Canh kim, hóa khí là sát, tư sinh tử, là tinh, chủ cô khắc xơ xác tiêu điều, suốt đời đa thành bại biến động, nhân kỳ có khả năng có tài hoa, có mưu lược vừa năng lực chịu khổ nhọc, có mạo hiểm khó khăn tinh thần, duy cá tính kiên cường hiếu thắng vội vàng xao động, ưa nộ dịch hình vu ngoại, dễ đắc tội người khác, làm việc nóng đầu đuôi lãnh, là kỳ khuyết điểm.

Loại này dắt tay rõ ràng nhất tính chất đặc biệt là vừa kiên quyết bất khuất, ít nhạ hắn hoặc người tuyệt vời, nhưng nếu hắn hoặc người vui vẻ để ý nhân, đó chính là hảo dự triệu liễu. Cùng với ở chung, tâm lý chính đánh dự phòng châm, mọi việc đa theo hắn hoặc người, tất cả tựu bình yên vô sự. Phối ngẫu đã như vậy có khả năng, ưu tú, thích biểu hiện, tựu thỏa mãn hắn lòng hư vinh ba, sinh hoạt mới có thể tương đối hòa hợp, bằng không hôn nhân trên đường đi tới phải hoa khá nhiều lòng của lực.

Mười bốn, phá quân: Quý thủy, bị coi là hao tổn tinh, cũng cô khắc tinh, gấp gáp hiếu thắng, tùy hứng, tư dục đa, có trả thù tâm tính, cùng người khó hoà hợp, dễ xuất khẩu tổn hại nhân, làm việc yêu cầu rõ ràng thực, không làm thì thôi, muốn làm tất yêu cầu triệt để. Ưa khai sáng mạo hiểm ăn ý, hay thay đổi động lao lực.

Đối đãi xung động, tùy hứng, hiếu thắng phối ngẫu, ứng với đa nhường nhịn, sẽ phát giác kỳ thực hắn hoặc người mãn khả ái, là một khá cụ tấm lòng son người đó, có thể hôn nhân lạc thú cũng xuất xứ từ viên kia hiếu động, cuồng dã lòng của. Bồi bạn hắn hoặc người, yêu cầu không nên quá cao, ở tính phương diện sanh hoạt người ta biết hưởng thụ đáo vui sướng.

Các ngươi hôn nhân sẽ không nhân nhất thành bất biến mà mất đi màu sắc, theo hắn khứ, là gắn bó hôn nhân diệu chiêu, không tin, có thể thí nghiệm một chút.

Nhân duyên thiên đã định trước – lục cát lục sát tinh

Lục sát tinh (kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh, Địa kiếp, địa không) tọa cung phu thê người, kỳ đối tượng thường thường có nhiều đặc thù cá tính hoặc kiên cường, có chủ sai ai ra trình diện, có lúc hội tăng hôn nhân tranh cãi và tranh chấp, đa đa thiểu thiểu có chút làm phức tạp. Ví dụ như: Hỏa Tinh sảo một liên tục; linh tinh chiến tranh lạnh không dứt hoặc lải nhải không ngừng; kình dương không ai nhường ai; Địa kiếp tình cảm tiên nhiệt hậu lãnh, hoặc quản lý tài sản quan bất đồng, vì tiền tranh chấp; địa không là nhìn đối phương không vừa mắt, lòng tràn đầy ủy khuất chẳng và thùy tố; đà la gút mắt nan ứng phó, lão ái thiêu đối phương da lông ngắn bệnh.

Hết lần này tới lần khác tử vi đẩu số trung, cung phu thê tam phương tứ chính tổng dễ đụng với sát tinh cùng cung hoặc lai xung chiếu! Bất quá thay đổi một độ lớn của góc khán, nếu nhân duyên, tình cảm không hề phiền toái nhỏ, biến động, như vậy nhân sinh phu phục lạc thú đáng nói ư? Nếu như bả sát tinh coi như hôn nhân gia vị, sinh hoạt sẽ bởi vì thay đổi nhỏ hóa, tiểu làm phức tạp, tiểu bi thương mà phong phú hơn, không phải sao?

Giả như đụng tới phối ngẫu cung phu thê cũng có cùng loại hình sát tinh, trái lại tâm tư ngươi biết lòng ta, ở chung đứng lên không câu nệ, thú vị, đây là tuyệt phối một loại cảnh giới, chỉ có đương sự tài năng sâu trong đó tam vị. Đặc biệt, kình dương phối kình dương, đà la phối đà la, người trước hỗ trợ lẫn nhau, người sau sầu triền miên.

Lục ngôi sao may mắn dễ có đào hoa

Mặt khác tứ ngôi sao may mắn cùng trời khôi, thiên việt tinh ở cung phu thê thì, cũng có kỳ bất đồng ý nghĩa.

Lục ngôi sao may mắn giai đái đào hoa tính chất đặc biệt, nhân có nhân duyên, ở nhân tế gặp gỡ thượng tự nhiên tăng ngoài giá thú tình cơ suất, nhưng đào hoa được mất đắn đo tựu tất cả người.

Nhất, tả phụ: Mậu thổ, thái độ làm người hiền hoà, thông minh, có khả năng, khéo léo, có lòng cầu tiến, cụ hùng tâm và hoài bão, vừa chủ phong thái nhã nhặn, hùng hồn chuyên gia, trọng tình cảm, gặp chuyện năng lực dĩ lạc quan, bao dung, kiên định chi tâm khứ đối mặt.

Nhị, hữu bật: Quý thủy, thích chỉ huy người khác, trưởng máy trí đa mưu, thông minh có khả năng, cụ hùng tâm và hoài bão, dễ lạc quan tiến tới, phong thái nhã nhặn, trọng tình cảm, duy nên sửa chuyên chế cá tính, chú ý vấn đề tình cảm.

Tử vi đẩu số chư tinh trung, lúc đó không thích tả phụ, hữu bật ngồi cung phu thê, nhất là hữu bật tinh, dễ sinh đào hoa, hôn duyên dễ biến hóa, hoặc có vô pháp nói rõ tình cảm nổi khổ.

Tả phụ, hữu bật đào hoa hội nghị thường kỳ bỡn quá hoá thật, kỳ đối tượng ─ cũng là phong lưu nhã sĩ, phong thái nhã nhặn, duy ấm trợ giúp ngôi sao, dễ vì hắn nhân của quý nhân, nhưng mà phu thê là lưỡng chuyện cá nhân, tại sao muốn người khác lai hỗ trợ ư? Sở dĩ khả năng việt bang việt mang, biến thành một loại đào hoa, hôn nhân tăng thêm làm phức tạp!

Thế nhưng loại này hôn nhân thường là kẻ khác ca ngợi, bởi vì tình cảm tướng dung, người ta nê trung có ta, ta nê trung có người ta, lo lắng chỉ là đa tình trống không hận. Bởi vì có lúc, tình cảm là đúng như người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hãy theo nguyên ba!

Tam, văn xương: Tân kim, là văn khôi ngôi sao, đại diện khẩu tài, bài vở và bài tập, công danh, thái độ làm người thông minh có khả năng, nhanh nhẹn linh hoạt cẩn thận tỉ mỉ, là năng lực văn của sĩ, khẩu tài cũng tốt. Tính tình quang minh, đa học đa năng lực, đại diện văn chương, kỳ và chi phiếu, công văn, khế ước, giấy chứng nhận chờ hữu quan. Nhập mệnh chủ mặt mày thanh tú, nam tuấn khôi, nữ kiện mỹ.

Tứ, văn khúc: Quý thủy, tư khoa bảng, là khẩu thiệt biện luận ngôi sao, thông minh có khả năng, bác học đa năng lực, chữ Nhật xương như nhau cụ mẫn tiệp tinh tế của tư tưởng, xuất khẩu thành thơ, cơ biến dị thường, là gấp gáp, nỗi lòng bất định, có dục tốc tắc bất đạt cảm giác. Văn xương tinh và chính thống sự học thuật, nghệ thuật hữu quan, văn khúc thì thiên hướng khẩu tài cập phi chính thống văn nghệ hoặc tinh thần loại sự học thuật chờ.

Văn xương, văn khúc hôn nhân thực sự là ngọc tay áo thiêm hương, cử án tề mi, tương kính như tân rồi lại không mất tình thú, là rất tốt nhân duyên ngôi sao, nhưng dường như tả phụ, hữu bật tinh, kỳ đào hoa tính chất đặc biệt cũng dễ bị vận thế dẫn động, hơn nữa khả năng tới nhanh, đi khoái, có lúc chích là thuần túy tinh thần thượng đào hoa, tức đơn thuần thưởng thức đối phương phong thái, tài hoa, cũng không nhất định có không an phận của tưởng hoặc tiến một bước hành động.

Xương, khúc thường là tinh thần đào hoa tượng trưng, có đến đây tinh tọa cung phu thê người, biệt quá để ý đào hoa, nhân kỳ chỉ là bằng thiêm nhân sinh màu sắc mà thôi. Trừ phi là phùng Hóa kị thì (can cung hóa, năm bổn mạng hóa hoặc đại vận hóa), khả năng tựu sẽ biến thành đào hoa kiếp, phải có thận.

Ngũ, thiên khôi: Bính hỏa, quý nhân tinh, chú trọng đời sống tinh thần, tài tình rất cao, có gặp dữ hóa lành tính chất đặc biệt, ưa trợ giúp nhân, thích chõ mũi vào chuyện người khác, thiên vị cẩm y mỹ thực, tình cảm phong phú, cũng là nhất khoa đào hoa nguy hiểm cơ suất cao tinh diệu.

Quan hệ vợ chồng hiện ra tương kính như tân, tao nhã lễ độ hiện tượng, ở niên kỷ thượng chỉ phân biệt cự, chỉ sợ quý nhân, bên thứ ba thừa thế mà đến, tạo thành tình cảm làm phức tạp. Vận thế nghèo nàn thì, cần phải phòng có thực vô danh hôn nhân.

Lục, thiên việt: Đinh hỏa, cũng quý nhân tinh, trừ đời sống tinh thần nhu cầu ngoại, khả năng cũng so sánh thiên khôi tinh coi trọng vật chất, nhục dục hưởng thụ, dễ hữu tình ái huyễn tưởng, hoặc đào hoa thứ nhất, phát sinh một loại ngầm tình, vô pháp minh bạch công khai tình cảm, hoặc có lúc hiện ra thầm mến, đơn phương yêu mến tính chất đặc biệt. Như và Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa phó tinh cùng cung, ngẫu sẽ có hồ đồ đào hoa, tức nhân bang trợ nhân mà dính dáng ra tình cảm làm phức tạp.

Và quý nhân tinh người kết hôn, hay nhất hiểu được thưởng thức hắn hoặc tài ba của hắn, đặt tiền cuộc đời sống tinh thần, vô hình trung có thể hóa giải vấn đề hôn nhân.

Thiên khôi, thiên việt lưỡng khỏa quý nhân tinh có thể là có điều cầu tinh diệu, hoặc là tiền tài hoặc là sự nghiệp thượng nhu cầu mà hình thành đào hoa, chính là đào hoa tinh, rất ít là đào hoa kiếp. Bất quá, bởi kỳ quý nhân tinh tính chất đặc biệt, thường thường tạo thành đào hoa chuyện thực, không khỏi là hôn nhân mang đến quấy rầy, đồng thời hoàn vô lực và của chống lại, tổng gọi người không thể tránh được.

Hơn nữa thiên khôi, thiên việt đào hoa, tuổi tác, địa vị xã hội chênh lệch trọng đại, thứ tình cảm này là đái có điều kiện, không giống văn xương, văn khúc như vậy chú trọng tinh thần tính, tới nhanh đi khoái, cũng không như tả phụ, hữu bật là tình thú đào hoa địa vậy tự nguyện, đây đó nỗ lực, khôi, việt đào hoa có thể là nhất phương nỗ lực, nhất phương tiếp thu, chiếu cố, thương tiếc thành phần trọng đại, đào hoa kỳ cũng khá lâu, hôn nhân thượng nhẫn nại kỳ tương đối địa cũng dài.

Nói chung, lục ngôi sao may mắn đào hoa hiện tượng bất tận tương đồng, tả phụ, hữu bật là tình thú đào hoa, văn xương, văn khúc là văn nghệ, tinh thần đào hoa, thiên khôi, thiên việt là quý nhân đào hoa, phản ánh ở tình cảm gặp gỡ tự có khác nhau rất lớn.

Nhân duyên thiên đã định trước – lưu lạc phong trần tràng thốn kết

Lưu lạc phong trần tràng thốn kết

Nữ tính luân phụ nữ phong trần tử rất nhiều yếu tố, thời cổ đối nữ tính phụ đức yêu cầu nghiêm khắc, hơi có trêu đùa, vượt rào cử động, đã bị quán dĩ tiện, dâm mệnh cách luận của; thành thục liệu hiện đại chủ nghĩa công lợi nắm giữ ấn soái, cánh xuất hiện cười bần không cười xướng quái dị xã hội hiện tượng, có người thậm chí là tự nguyện rơi xuống pháo hoa liễu hạng, đang cảm thán nhân tâm không được cổ hơn, canh đối đạo đức đánh đại dấu chấm hỏi!

Tử vi đẩu số trung, có chút đào hoa tinh tọa cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách hoặc cung phu thê người, bản thân thì có đào hoa tình duyên hiện tượng, so sánh khả năng xuống biển bán rẻ tiếng cười. Ví dụ như:

1. Tử vi, tham lang cùng thủ thân, cung mệnh

2. Tham lang nhập mệnh phùng sát tinh xung chiếu

3. Cự môn tọa thìn, tuất, xấu, vị cung, gia sát thủ thân, cung mệnh

4. Cự môn, văn khúc cùng cung

5. Văn xương gia liêm trinh, gia lục sát hoặc Hóa kị

6. Tham lang, đà la cùng cung

7. Thiên đồng ở xấu, vị lưỡng cung phùng lục sát tinh

8. Liêm trinh, tham lang cùng cung phùng lục sát tinh

9. Thiên diêu Hóa kị ở cung phúc đức

10. Thiên cơ, Thái âm gia văn xương hoặc văn khúc ở dần cung

11. Thái âm tọa dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị cung, phùng sát tinh

12. Tham lang tị hợi hãm địa, tọa cung mệnh hoặc phùng sát

13. Cự môn và dương đà cùng thủ thân, cung mệnh

14. Phá quân thủ mệnh gia lục sát

15. Thiên cơ, Thái âm tọa mệnh

16. Thất sát tới người chung quy không đẹp, vừa phùng địa không, Địa kiếp

17. Bản mệnh và đại vận, lưu niên sát tinh đủ hội người, cũng dễ là hoàn cảnh bắt buộc, lưu lạc phong trần

Nhân duyên thiên đã định trước – ly hôn bản bất đắc dĩ

Có đôi khi nhân sinh trên đời, vận mạng biến hóa hoặc nắm giữ, không nhất định hoàn toàn ở chính, hay là nhân hoàn cảnh, kinh tế nhu cầu, hoặc tình cảm mắc nợ các loại nhân tố, có chút liền trở thành trong phong trần nhân, hoặc tình cảm phiêu bạt bất định, ly hôn, tái hôn, hôn nhân lộ đi gồ ghề khó đi

Có người trời sinh mệnh cách là thuộc về kết hôn muộn, có thể năng lực ly hôn, tái hôn, tình cảm hình thức, quá trình biến hóa hàng vạn hàng nghìn, chỉ có đương sự biết, trong đó toan điềm khổ lạt thường thường khó diễn tả được

Hạng người gì dễ ly hôn, tái hôn ư? Giống nhau phán đoán suy luận thì, phải tương nam nữ (phu thê) mệnh bàn không ngờ như thế khán, tài năng phân tích ra đây đó tình cảm hiện tượng hoặc cải biến

Cung phu thê tính chất sao và tứ hóa thường là nghiên cứu căn cứ, thí dụ như, cung phu thê có dưới đây tinh hệ tổ hợp, dễ có tái hôn hoặc tình cảm biến dị của tượng, không ngại tham khảo:

1. Tử vi, Thiên phủ ở dần, thân cung, gia tả phụ hoặc hữu bật

2. Tham lang thủ cung phu thê tọa dần, thân cung, gia lục sát, có thể hữu bật, tả phụ

3. Vũ khúc thủ thân, cung mệnh vị

4. Liêm trinh ở cung phu thê

5. Liêm trinh, tham lang ở cung phu thê

6. Vũ khúc, thất sát ở cung phu thê

7. Vũ khúc, phá quân ở cung phu thê

8. Thất sát thủ cung phu thê

9. Dương, đà tọa cung phu thê gia thiên không, cướp

10. Địa kiếp tọa mệnh, thân cung hoặc cung phu thê

11. Tham lang, thiên diêu hoặc hồng loan, thiên mã chờ tinh cùng cung

12. Thất sát tọa mão, dậu cung thủ mệnh, Tứ Sát cùng cung hoặc phá tan

13. Phá quân thủ mệnh gia sát

14. Thái dương ở tuất, hợi, tử thủ thân, cung mệnh

15. Thiên đồng, Thái âm cùng thủ thân, mệnh, hoặc ở tử, ngọ cung

16. Thiên đồng, thiên lương cùng cung thủ thân, mệnh

17. Thái âm ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân cung vị, gặp phải sát tinh

18. Thái âm, thiên cơ tọa dần, thân cung thủ mệnh

19. Thiên tướng thủ mệnh, dương, đà, hỏa, linh cùng cung hoặc phá tan

20. Thiên tướng thủ mệnh, xương, khúc phá tan

21. Thiên lương ở tị, hợi, tử, ngọ cung vị thủ mệnh

22. Lộc tồn tại cung phu thê gia Tứ Sát

23. Thiên đồng thủ mệnh, lương nguyệt xung chiếu

24. Văn xương và tham lang, phá quân cùng cung phùng Tứ Sát phá tan

25. Tả phụ bị Hỏa Tinh hoặc đà la Hóa kị cùng cung hoặc xung chiếu

26. Địa không, Địa kiếp chỉ thủ thân, mệnh

Nhân duyên thiên đã định trước – cung tử nữ khởi thay đổi, đa vợ chồng bất hoà

Về ở riêng hoặc ly hôn, tử vi đẩu số cũng là các gia các hữu nguyên lý căn cứ, thế nhưng đại thể đến trường để ý là tương thông:

1. Cung phu thê can cung sao Tứ hóa, hóa đáo phu thê ngoại cục, biểu thị phu thê duyên phận mỏng. Cái gọi là phu thê ngoại cục bao quát cung tử nữ, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung phúc đức, cung phụ mẫu, huynh đệ cung chờ.

2. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách, lưu niên cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách, thì lưu niên (đương niên) là có cãi nhau hiện tượng. Nếu như lưu niên Hóa kị lai xung chiếu, khả năng nhân cãi nhau mà nói cập ở riêng hoặc ly hôn.

3. Cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách, lưu niên cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách, cũng có hôn nhân không được hòa hợp của tượng.

4. Tái hôn có thể làm nghiệp ly cung xét; giả như sự nghiệp cung Hóa kị hoặc cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê, xung cung phu thê, thì hôn nhân lượng biến đổi trọng đại, duyên phận so sánh không ổn định. Như thế đệ tam, tứ độ hôn nhân thì khán cung tật ách, bởi vì cha mẹ và cung tật ách này tuyến ở tử vi đẩu số là lượng biến đổi vị, khả quan hôn nhân biến hóa.

5. Phu thê ở riêng và đào hoa quan hệ, ứng với quan khán cung tử nữ, nhân cung tử nữ ở tử vi đẩu số trung cũng xưng là đào hoa vị, lưỡng cung tương sinh tương khắc, tự nhiên sẽ ảnh hưởng phu thê duyên phận. Nếu cung tử nữ hóa lộc hoặc Hóa kị nhập cung phu thê, cung mệnh hoặc cung thiên di, thì khả năng có đào hoa quấy rầy, tạo thành ở riêng hiện tượng, nhất là đại vận, lưu niên đi vào cung tử nữ thì, tiềm tàng nguy cơ bạo phát cơ suất khá lớn.

Nói chung, cung tử nữ đa số cuộc sống lớn thứ tư hạn chế (lớn thứ tư hạn, ước là tam, chừng bốn mươi tuổi), thường là thất năm của dương, mười năm của dương phát sinh thời khắc.

Chỉ cần cung tử nữ hóa lộc, Hóa kị, hóa quyền, hóa khoa, bay vào cung phu thê, sự nghiệp cung (tử vi đẩu số xưng là phu quan tuyến), tựu dễ nhân đào hoa mà ở riêng hoặc ly hôn.

Nhân duyên thiên đã định trước – ở chung sanh hận sự

Cung mệnh xuất hiện cái nào tinh diệu tổ hợp so sánh dễ có ở chung khả năng?

1. Tham lang, hồng loan cùng cung, hồng trần duyên nặng, thích nam nữ quan hệ của vui thích.

2. Thiên mã tọa nữ tính cung mệnh, dễ phát sinh lên xe trước hậu mua vé bổ sung hiện tượng.

3. Thiên tướng và văn xương, văn khúc xung chiếu, khả năng hữu duyên vô phân, như phùng sát tinh, dễ cùng người ở chung hoặc thái độ làm người của tiểu lão bà.

4. Thiên đồng, thiên lương tọa cung mệnh, tình cảm đa phiêu bạt.

5. Địa kiếp, địa không song sát nhập cung mệnh, cung phu thê.

6. Thái âm độc thủ cung mệnh, chỉ có vô pháp công khai quan hệ hôn nhân, nhất là ất năm Thiên can Thái âm Hóa kị, kỳ tượng càng rõ ràng hơn, vận thế đi đến tận đây, so sánh dễ có ở chung của tượng.

Về phần cung phu thê nếu có vũ khúc, phá quân cùng cung, sợ rằng ở chung khó tránh khỏi, mà lại hôn nhân nhận định so sánh đặc biệt ─ đây đó dễ làm theo ý mình, mặc dù chính mình một đoạn lưỡng tâm tương hứa năm tháng, nhưng giảp vận thế có sát tinh xung chiếu, thì hội biệt ly!

Nhân duyên thiên đã định trước – tảo hôn chỉ vì thái vội vã sao?

Tảo hôn là tình cảm hôn duyên một loại phương thức khác, hơn nữa điều không phải mỗi người đều có loại này số phận. Thông thường cung phu thê Hóa kị tiến nhập cung mệnh, cung điền trạch, cung tài bạch, đều chủ có hôn nhân tượng; mà tảo hôn, thì nhu cung phu thê, cung Nô bộc Hóa kị, tiến nhập cung tật ách, cung điền trạch, mới có thể có đến đây tính chất đặc biệt.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách, phối ngẫu thuộc về dám yêu dám hận người; nhưng nếu như cung Nô bộc can cung hóa lộc nhập cung tật ách, cung tật ách can cung hóa lộc nhập cung Nô bộc, tức đây đó cung vị cho nhau hóa lộc, thì nam nữ song phương ở chung hài lòng, tình cảm phong phú mà ổn định.

Phân tích một người có hay không hôn nhân, có thể tạ do phu quan tuyến phán đoán. Nói chung, cung phu thê hoặc sự nghiệp cung có tứ hóa năm sinh hoặc quan can tự hóa mệnh bàn tựu dễ có hôn duyên.

Cung phu thê ở tứ mã địa (dần, tị, thân, hợi cung vị xưng là tứ mã địa) có Hóa kị, hôn nhân chuyện xấu đại, thậm chí có sinh ly tử biệt bất hạnh, bất quá vận thế thật là tốt phôi, phá tan, cũng phán đoán nhân duyên biến hóa trọng yếu bí quyết. Nói cách khác, đương bản mệnh cách hôn duyên, đào hoa cung vị tượng bất hảo thì, chỉ sợ đại vận, lưu niên lai kíp nổ nguy cơ.

Có đôi khi, ở chung, ở riêng chỉ là trong sát na lựa chọn, một ý niệm giới hạn, mệnh cách trung không có đến đây tượng, nhưng vận thế đi tới, nhượng đương sự có đến đây xung động hoặc quyết định, đến nỗi sản sinh duyên phận, tình cảm lượng biến đổi!

Nhân duyên thiên đã định trước – chúng lý tầm hắn thiên rất nhiều độc thân quý tộc cận quản làm xong sinh hoạt quy hoạch, quản lý tài sản quy hoạch, cũng có thể mình điệu thích thể xác và tinh thần, thế nhưng đêm khuya vắng người thì, không khỏi ở ở sâu trong nội tâm thở dài địa hỏi một câu: Vì sao không ai yêu ta ư?

Tình cảm thật là có thể gặp không thể cầu sao?

Độc thân quý tộc lo lắng nhất, muốn biết nhất hay khác giới duyên vấn đề, thứ nhì là nhân tế quan hệ duyên tới duyên đi.

Từ tử vi đẩu số trung, đó có thể thấy được khác giới duyên.

Khác giới nguyên do cung phu thê, cung tử nữ, cung Nô bộc phán đoán.

Giả thiết một người năm sinh Thiên can do cung tử nữ can bay ra sao Tứ hóa (hóa lộc, quyền, khoa, kị), rơi vào cung mệnh,

Cung tật ách, cung điền trạch, chủ có tình duyên.

Cung tử nữ, là con gái của mình vị, ở tử vi đẩu số trung cũng là một đào hoa vị. Đào hoa cung vị sao Tứ hóa bay vào

Cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch vị, biểu thị đào hoa vào được, nói cách khác, đào hoa khiếm ta trái, sẽ có dị

Tình duyên.

Cung tử nữ, ngoại trừ đại diện đào hoa ngoại, kết phường sự nghiệp, cộng đồng kinh thương, cùng nhau đầu cơ cổ phiếu chờ cũng có thể do bản cung xử

Phán đoán.

Nhưng nếu như cung tử nữ tự hóa, tuy có nam, nữ bằng hữu, nhưng không dài cửu, thí dụ như: Có người thường thay đổi nữ bằng hữu,

Đây là hắn mệnh, bởi vì hắn tự hóa, hay hội bình thường biến động. Tự hóa đại diện không ổn định, loại này khác giới duyên so sánh không được

Ổn, duyên phận nan nắm giữ.

Cung tử nữ bay ra ngoài sao Tứ hóa, có thể nhìn ra khác giới duyên trình tự cao thấp.

Cung tử nữ hóa lộc biểu thị đến đây một đời người đa đào hoa, khác giới duyên tốt, không có nữ nhân hắn sống không được, đời này hắn

Sinh hoạt quyển chính là như vậy ── dễ bị khác giới hấp dẫn, nhân duyên cũng không thác.

Hóa lộc chủ nhiệt tình, hóa quyền chủ xâm chiếm bá đạo, tài cán, hóa khoa phần kết nhã, kị chủ dây dưa không rõ. Cho nên cung tử nữ cung

Can hóa lộc nhập mệnh chủ khác giới lui tới nhiệt tình, đại diện nguyên nhân; cung tử nữ can cung hóa quyền nhập mệnh chủ đào hoa, đa làm phức tạp;

Hóa khoa nhập mệnh chủ phong nhã; Hóa kị nhập mệnh chủ đào hoa, dây dưa không rõ, duyên diệt.

Cung tử nữ can cung, một ngày nào đó hội đi tới của ngươi đại vận hoặc lưu niên, lúc này khác giới duyên cường, bằng hữu đa. Nhược đại

Lưu niên và đại vận nặng điệt, vừa tứ hóa năm sinh thì, lực lượng kia tựu mạnh hơn.

Cung tử nữ có thể tìm kiếm bản con người khi còn sống khác giới duyên, mười năm đại vận cung tử nữ thì khán khác giới duyên vận khí. Giả thiết đại

Vận cung tử nữ can cung hóa lộc nhập bản mệnh bàn cung Nô bộc vị, Hóa kị nhập bản mệnh vị, đến đây đại vận tất có khác giới duyên;

Nếu như Hóa kị nhập bản mệnh bàn cung phu thê vị, đại diện hội kết hôn, Hóa kị nhập bản mệnh bàn cung tật ách vị, tượng trưng kết giao

Bạn thân, nhập bản mệnh bàn cung điền trạch, chủ thành gia cơ suất hết sức đề cao.

Đại vận cung tử nữ can:

Hóa lộc -> cung Nô bộc: Khác giới nguyên nhân.

Hóa kị -> cung tử nữ: Vui đùa, tiêu khiển.

Hóa kị -> cung điền trạch: Thành gia, nạp thiếp, ở chung.

Hóa kị -> cung phu thê: Kết hôn, đã định trước của duyên.

Hóa kị -> cung tật ách: Chính mình bạn thân, phu thê và thân thể của chính mình dính cùng một chỗ ─ cụ âm dương điều hòa, khác giới hút nhau tác dụng.

Cung phu thê chủ phối ngẫu, cung tử nữ chủ đào hoa, cung Nô bộc là giao hữu vị, tứ hóa năm sinh rơi vào đến đây tam cung vị, chủ nhất

Sinh nhiều người duyên.

Giả như người ta hiện nay vẫn là độc thân, mong muốn tìm khác giới duyên hoặc khán có hay không nói yêu thương cơ hội, không ngại quan khán tử nữ

Can cung tứ hóa có hay không rơi vào chính mệnh bàn cung phu thê, cung tử nữ, cung tật ách, cung điền trạch chờ cung vị, đại vận hoặc

Lưu niên cung tử nữ vị cũng thử xem tứ hóa phi cung, phân tích bản mệnh cách có hay không có tình duyên, còn là đại vận, lưu niên lý có tình duyên, dĩ nắm chặt cơ vận, xây dựng một phần tình cảm.

Quan hệ vợ chồng phán đoán suy luận pháp

(nhất) cung phu thê Tứ Sát chỉ thủ, nam dễ lấy vợ hãn thê, nữ dễ gặp lăn lộn quá xã hội đen của nam nhân.

(nhị) cung mệnh tọa tử, ngọ, mão, tây cung, cung phu thê cư tuất, thìn, xấu, vị, phạm “Cách sừng sát”, hai người tình cảm so sánh nan hài hòa, dễ có khắc khẩu, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như phùng sát tinh , khắc khẩu chỉ kịch liệt hơn, nên nhường nhịn, dĩ giảm thấp thương tổn.

(tam) một đôi phối ngẫu giai lão hay không hoặc sinh ly tử biệt, đương thị một thân cung phu thê cập tam phương tứ chính của vượng

Yếu, và có hay không là sát tinh xung

Phá mà định. Tục vân “Nam khắc thê, nữ khắc phu” của mệnh, phần nhiều là bản mệnh tọa kình dương hoặc cự

Môn, phá quân chờ ác tinh, lại thêm cung phu thê chủ tinh hãm địa phùng phá, loại này mệnh tạo, tối bất lợi cho phối

Ngẫu. Như mạng cung tinh tú miếu vượng mà cát, nhưng cung phu thê ác sát tọa thủ, đại thể dễ phùng “Chết non của phối

Ngẫu” hoặc nhân một thời xung động mà lầm phối “Chí thú không hợp” người, kết quả ly dị, thậm chí bản thân hiền tuệ

Lại nhân hoàn cảnh của cho nên, chung bất năng giai lão, còn đây là vận cũng.

(tứ) như mạng cung bình thường, hoặc phùng cát mà phá tan, nhiên phu thê đại cát, loại này mệnh tạo, đa chủ hốt gặp tốt

Ngẫu, hôn nhân được trợ giúp, nhưng chung nhân tự thân lực lượng thiếu ──”Ngoại hoa nội hư”, “Bên ngoài tuấn mỹ,

Mà nội tài, tu dưỡng thiếu, hoặc tri thức không đủ để ghép thành đôi phương” kết quả ly dị.

(ngũ) như mạng cung vượng cát, cung phu thê cư tử, ngọ vị phùng tử vi tọa thủ, vô thiên phụ, hữu bật người, vị

Tất có lợi, dễ bị đối phương vô lý của bắt nạt, ngược đãi, hoặc bản thân mặc dù bất mãn, lại nhân danh dự, địa

Vị, tài phú chờ nhân tố, chích thật là thống khổ ẩn nhẫn mà thụ.

(lục) như mạng cung cát, cung phu thê cũng cát, nhưng cung phu thê của tam tứ chính cánh phùng Tứ Sát toàn bộ

Hỏa, linh> lai xung vô cát chế người, chủ phu thê bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai của ác nhân ảnh hưởng mà không

Và hoặc chia lìa.

(thất) như phu thê và cung mệnh đều tốt, mà vận hạn phùng cung phu thê hốt được chúng hung hội tụ người, chủ phối ngẫu đang lúc bỉ

Đến đây thoả mãn, lại tai họa bất ngờ mà tang phu chiết thê, đến đây cũng không phải là bản mệnh có khắc, mà là đối phương vốn là chết non

Của mệnh, ra phát hiện mình vận hạn trong mà thôi.

(bát) cái gọi là “Tử Phủ cùng cung của mệnh, đa cô khắc, cũng hình phạt chính khắc phu thê”, là chỉ tử vi, Thiên phủ

Ở dần, thân cùng cung, là cung phu thê thì, chủ kết hôn muộn, hoặc tảo hôn mà phối ngẫu hung hãn, hoặc tảo hôn mà phối

Chợt có trợ giúp, cũng không con nối dòng, hoặc tảo hôn mà chia lìa, hoặc kết hôn muộn mà chí thú không hợp chờ, thực không được hoàn mỹ

Cũng. (cửu) như mạng cung ở tử, ngọ vị vô chủ tinh, cung phu thê phùng thiên cơ, thiên lương cùng thủ người, chủ

Phối ngẫu hiền tuệ, nhưng đi vận phùng sát thì, tám chín phần mười đa mất vợ hay chồng.

(thập) nam cung mệnh phùng Thái âm, nữ cung mệnh phùng thái dương, nhược cư miếu vượng nơi, đoạt vợ đoạt phu của ở lại, thì

Dễ có “Gặp ở ngoài”. Nhược ở hãm địa, chủ phu thê không đắc lực, không chỗ nương tựa kháo, gia sát đa phần ly. Như ở

Bình thản của hương, ví dụ như nam mệnh Thái âm ở thân, nữ mệnh thái dương ở dần, chủ phối ngẫu đa quản, hung hãn, bát

Lạt, gia đình bất an, gia sát thì chung chia lìa.

(mười một) như mạng cung và cung phu thê đều cát, mà sự nghiệp cung Hóa kị, xung chiếu cung phu thê,

Tuy không sát tinh, hình khắc, lại chủ phối ngẫu đa nghi, truy cứu cực nghiêm, bình thường sinh sự từ việc không đâu. (mười hai)

Như “Thiên lương, thiên cơ, kình dương hội” chờ mệnh cách cô khắc người, thì không cần luận kỳ cung phu thê của cát hung,

Cũng biết kỳ cô khắc cũng.

(mười ba) như cung phu thê phùng tham lang hóa lộc gia đào hoa tinh, chủ phối ngẫu dễ có gặp ở ngoài, vận hạn phùng của cùng luận.

(mười bốn) cung phu thê của can cung sứ mệnh thân cung nội ngôi sao diệu

“Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị” cập mệnh thân cung can cung khiến cho cung phu thê

Mệnh thân cung> nội ngôi sao diệu “Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị”, cũng biết kỳ phu thê đang lúc đối đãi quan

Hệ tốt phôi. Thông thường Hóa kị tiến nhập đại diện đãi đối phương so sánh bất hảo hoặc thua thiệt, hóa lộc tiến nhập đại diện đãi đối

Phương tốt hơn hoặc quan tâm.

(mười lăm) phu thê đang lúc quan hệ thật xấu, cũng – nên xem thêm: (1) cung phu thê chủ tinh thuộc loại nào cung chủ

, phùng cát hoặc phùng hung có thể cứu chữa phủ? (2)

Phu thê chủ ─ phá quân rơi vào loại nào cung xưng , phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa

Phủ? (3) ngũ hành cục ổn định tính làm sao, quan tâm cuộc sống hôn nhân phủ? (4) nam mệnh xem thêm thái dương, nữ mệnh

Tố Thái âm, rơi vào loại nào cung xưng, phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa phủ chờ. Phùng cát quan hệ vợ chồng lương

Hảo, ân ái đến già, phùng hung, nhẹ thì hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc khắc khẩu đến già, hoặc đồng sàng dị mộng, nặng

Thì phân sàng dị mộng hoặc ly dị.

(mười sáu) cung phu thê cực kỳ tam phương như có sát tinh, hội ảnh phu thê đang lúc của quan hệ, như (1) chặn thiên không: Vừa danh

“Phán đoán kiều sát”, đây đó không đổi câu thông. (2) Hóa kị: Dễ có lo được lo mất chi tâm

Cung Hóa kị, thê quản nghiêm>. (3) phá toái: Tình cảm bất hảo. (4) phục binh, âm sát: Có ẩn phục tính

Nguy cơ. (5) thiên hình: Đây đó dễ có hình khắc. (6) kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không,

Địa kiếp: Đến đây lục sát nhập quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, tình huống nên phối hợp cái khác tinh tình, cung vị phán đoán suy luận.

Ngoài ra, ba máy, bát tọa nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, đối vật khảnγ nhàn nam tranh tranh ^ cao,

Long trì, phượng các nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, đối tinh thần mặt nhu cầu khá cao. Như năng lực

Dựa vào phối ngẫu nhu cầu mà đón ý nói hùa hoặc phối hợp, cung phu thê có sát tinh, trước thời gian nhân ứng với, quan hệ vợ chồng tuy không

Pháp tốt mật lý điệu đường, đương cũng không dồn tướng kính như “Binh”, ác nói tương hướng cũng. Tình cảm chuyển biến xấu,

Khắc khẩu suốt ngày phu thê, ngẫm lại chính, cũng muốn tưởng tử nữ, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bất hạnh ly dị

Phu thê, đương lưu niên hồng loan tinh nặng điệt của năm, cái khác cung vị, tinh tình phối hợp thoả đáng, thì hoặc có cơ hội “Gương vỡ lại lành”.

Tử vi đẩu số hợp hôn và kết hôn năm bí phán đoán

(1) phàm thất sát, phá quân, tham lang nhập mệnh thân cung tam phương người, cá tính cương nghị, dám đảm đương, thái độ làm người hay thay đổi ít tịnh, so sánh có cải tạo, sang tân ý niệm, nhưng so sánh không được an vu hiện trạng, này đây, so sánh dễ làm sinh sản sự nghiệp hoặc tính kỹ thuật công tác.

(2) thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương, nhập mệnh thân cung tam phương người, cá tính

Bảo thủ, thiện mưu lược, bày ra, tương đối bình ổn trung yêu cầu tiến bộ, so sánh an vu hiện thực, này đây, so sánh thích hợp

Làm nghiên cứu khai phá công tác, làm tính kỹ thuật phương diện so sánh hội thiên về vu vắt trí nhớ công tác, như công trình

Thiết kế, xí hoa, phân tích tài vụ chờ, nhược từ thương thì nên đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý so sánh nên.

(3) tử vi, Thiên phủ và thất sát, phá quân, tham lang vu mệnh thân cung tam phương gặp gỡ người, xen vào cải cách và

Bảo thủ trong lúc đó, này đây so sánh hội làm mậu dịch, xí hoa, ngoại vụ phương diện công tác, so sánh sẽ có lĩnh đạo của

Quyền lực.

(4) cự môn, thái dương cùng cung vu mệnh thân cung tam phương người, so sánh ổn trọng, cố chấp, này đây so sánh thích hợp tự sinh

Tự tiêu tiêu thụ bên ngoài nhà xưởng hoặc mậu dịch hữu quan hành nghiệp, cũng có thể là võ đài chính trị người đó chọn hoặc tương quan chức vụ

Như: Luật sư, tư pháp quan, trợ giúp chọn viên chờ.

tử vi đẩu số hợp hôn qui tắc tóm tắt như sau: Phu thê hai người mệnh bàn là đồng nhất loại cách cục, bản thân cung phu thê ngôi sao diệu tức là đối phương mệnh hoặc thân cung đứng đầu tinh. Còn đối với trái mệnh cung hoặc thân cung đứng đầu tinh, cũng ở chính mệnh bàn tam hợp phương nội. Phu thê cụ bị kể trên cách cục và tính chất sao người, so sánh phù hợp, chơi thân, so sánh năng lực bạch đầu giai lão, cũng so sánh năng lực chống lại hôn nhân phong ba khảo nghiệm. Ví dụ như: Giáp ất hai người mệnh bàn, giáp cung phu thê tam phương ngôi sao hệ thích và ất

Mệnh thân cung tam phương ngôi sao hệ cùng thì giáp ất hai người trên cơ bản có thể chơi thân, hợp, về phần có thể hợp đáo thế nào trình độ, nhìn kỹ kỳ tinh hệ hợp trình độ mà định, năng lực “Hỗ viên” người canh thuộc tốt phối. Nhiên tinh hệ bất đồng cũng không phải là đại diện hai người nhất định không hợp hoặc bất năng kết hôn, như giáp mệnh thân cung tam phương thuộc cơ nguyệt cùng lương cách, cung phu thê tam phương cũng cơ nguyệt cùng lương tinh hệ, đại diện giáp cá tính bảo thủ, so sánh an vu hiện thực, so sánh thưởng thức bảo thủ, hướng nội của khác giới, như phối ngẫu ất của mệnh thân cung tam phương thuộc Sát Phá Lang cách, đại diện ất cá tính cương nghị, dám đảm đương, so sánh không được an vu hiện trạng. Như vậy, hai người ở chung, chỉ cần giáp có thể chịu nhượng, bất đắc chí cường, tận lực nghe theo ất, đương không đổi có trạng huống, duy so sánh không được hòa hợp nhĩ. Trái lại, như giáp mọi chuyện tính toán, không thể nhẫn nhịn nhượng, quan hệ chỉ sớm muộn sẽ có thoái thoái cũng. Tinh hệ ở ngoài, cũng – nên chú ý “Ngũ hành cục” của dị đồng cập ngũ hành cục của ổn định tính. Thông thường, thủy nhị cục người cơ trí, hay thay đổi, mộc tam cục người kiện duyệt, có tự, kim tứ cục người ngay thẳng, sắc bén, đất ngũ cục người phải cụ thể, lười nhác, hỏa lục cục người chủ động, lịch liệt. Ví dụ như: Cung mệnh cùng tồn tại xấu cung, chủ tinh đều là thái dương, Thái âm, nhưng ngũ hành cục bất đồng, thì mọi người của cá tính, số phận có cũng.

suy tính kết hôn năm bí mật bí quyết: Bao thuở hội kết hôn hướng là thích hôn nam nữ sở thân thiết.

(1) tiên khán bản mệnh bàn cách cục thuộc loại nào cách cục , một thân hôn duyên của sớm muộn gì.

(2) một đại hạn <đại vận mười năm> “Tiền năm năm” hoặc “Hậu năm năm” có khả năng nhất kết hôn.

(3) đương lưu niên <đại tuổi> hoặc tiểu hạn của tam phương cập cung phúc đức phùng hồng loan, thiên ưa, thiên diêu, Hàm trì, lưu niên hồng loan, thiên ưa chờ đào hoa tinh, mà cai năm lưu niên hoặc tiểu hạn đi bản mệnh bàn của cung phu thê hoặc đại hạn của cung phu thê , mà tinh tình ổn định thì, so sánh thích hợp kết hôn.

(4) vận hạn phùng hồng loan, hoặc lưu niên hồng loan nhập bản mệnh “Cung mệnh”, “Thân cung” cũng chủ chính thức nhân duyên.

(5) lưu niên hoặc tiểu hạn đi cái khác cung vị cũng hội kết hôn, duy tình huống khác nhau, kết quả cũng không cùng, như: Đi cung tử nữ, cung điền trạch, cung tật ách kết hôn người, đại thể “Lên xe trước hậu mua vé bổ sung” hoặc “Phụng nữ nhân của mệnh” kết hôn, đi cung phụ mẫu kết hôn người, đa số phụng phụ mẫu của mệnh hoặc nhân phụ mẫu, trưởng bối giới thiệu mà kết hôn.

(6) bản mệnh cung phu thê như có sát tinh tọa thủ vô ngôi sao may mắn lai chế, thì kết hôn muộn là nên, nam ba mươi, nữ hai mươi bảy tuổi sau đó phương cát.

(7) bản mệnh cung hoặc đệ nhị đại hạn cung mệnh có hồng loan chòm sao thủ, thì chủ tảo hôn mệnh cách, có thiên ưa là sớm “Đính hôn” mà thôi, chưa chắc là tảo hôn.

(8) nữ mệnh vũ khúc nhập mệnh thân cung người, hôn duyên so sánh trì, đắp vũ khúc quả ở lại tinh, nên nam không thích hợp nữ. Cô thìn, quả ở lại nhập mệnh thân cung hoặc cung phu thê người, “Nam phạ cô, nữ phạ quả”, hôn duyên cũng so sánh trì.

(9) vận hạn đi đào hoa tinh, phần lớn là “Ở chung”, cũng mới có thể “Kết hôn”, nhưng phi đi phu thê, cung Quan lộc kết hôn người, so sánh không được kéo dài, đương vận hạn của cung phu thê phùng phá thì, cực dễ biệt ly.

(10) kết hôn năm song phương tiểu hạn của Hóa kị bất khả hóa đáo đối phương cung mệnh chủ tinh, bằng không tất nội giấu thị phi.

Tử vi đẩu số luận mười hai cung hôn nhân

1, tử vi ở tử ngọ:

(1) kết hôn muộn. Sẽ không tả hữu canh vãn; thậm chí có bão độc thân chủ nghĩa khả năng. Nam mệnh thái thái niên kỷ hội lớn hơn một chút, hoặc đã từng gặp gỡ quá so với chính mình lớn tuổi chính là nữ tính. Nữ mệnh chủ phu lớn tuổi.

(2) như đinh sinh ra, lộc tồn cùng tồn tại cung phu thê, hoặc là đối cung, loại này cung phu thê rất vượng, nhưng thái vượng cung phu thê cũng không tốt, chủ tình cảm hội tương đối nhiều một điểm.

(3) như bản mệnh nếu không mạnh, có thể sẽ có nhị độ hôn nhân.

(4) nếu như tử vi ở phu thê hội cát đa, đối thái thái hội tôn trọng.

2, tử vi độc thủ phu thê ở tử:

(1) tam trước kia mười tuổi năng lực trải qua nhân giới thiệu mà luyến ái thành hôn. Nam mệnh gia hội khôi việt xương khúc có thái thái bang trợ, mà lại phối ngẫu gia thế bất phôi.

(2) tử vi tử ngọ phu thê, gia hội tả, hữu, khôi, định nguyên nhân chính thê làm giàu, đồng thời bản thân tính nhu cầu cũng cao, nhân bản mệnh cung tọa phá quân, phá quân nếu không có ngôi sao may mắn lai chế hóa, hay một viên dâm dục ngôi sao.

(3) tử vi chỉ thủ phu thê hội cướp thiên không, hội nhân thái thái bất năng tiết kiệm mà phát sinh kinh tế làm phức tạp.

(4) như hội dương đà hỏa linh, chủ sẽ có khẩu thiệt tranh chấp, cho nên nên kết hôn muộn.

(5) tử vi chỉ thủ tử ngọ, sẽ không hắn tinh, biểu thị thái thái không nhiều mỹ.

(6) tử vi phu thê ở ngọ, phá quân nhập cung mệnh, đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ, khả năng có lưỡng độ hôn nhân.

3, tử vi xấu vị phu thê:

(1) hội cát có nhiều vợ.

(2) hội hung so sánh không hợp, nặng thì ly hôn.

(3) phối ngẫu mặc dù không đẹp tuấn, nhưng phong độ khí chất hơi tệ.

(4) thái thái cá tính hiếu động, so sánh tâm tình hóa, ái biến hóa, ưa náo nhiệt, sinh hoạt đây đó có thể cùng giai.

(5) gặp dương đà gia tả hữu xung hoặc cùng cung, tình cảm hội ngoại phát triển, lấy vợ lớn tuổi của thê năng lực giai lão.

(6) sát tinh đa, hôn nhân nhị độ.

(7) song phương cũng không quá dễ dàng tiếp thu đối phương cá tính.

(8) mặc dù có thể được thê trợ giúp, nhưng thường thường sẽ ở ngoại có khác người ở chung, đối trở lại tình cảm so sánh thưởng thức.

(9) sở giao bạn gái đều là trí năng hình, thái thái cá tính cường.

4, Tử Phủ phu thê ở dần thân:

(1) thái vượng quan hệ, nên kết hôn muộn, nhược tam phương hội sát tinh, phu thê bất hòa.

(2) phối ngẫu vóc người trung đẳng, phương bắc sinh ra thái thái hơi mập (mập nguyên nhân là thiên về tử vi hình), phía nam sinh ra hội so sánh gầy một điểm (nhân thiên Thiên phủ hình).

(3) thái thái tâm tình hóa, không nắm được kỳ chủ ý, duy tâm địa thiện lương, cảm giác cô độc, bất năng được nhà mẹ đẻ chiếu cố, cập cha mẹ bảo vệ, song phương thường ý kiến không gặp nhau.

5, tử giúp chồng thê ở thìn tuất:

(1) nếu sớm hôn sẽ ở bước thứ hai vận, kết hôn muộn thì phải chờ tới đệ tam và đệ tứ chi giao tài kết hôn. Kết hôn muộn nguyên nhân, có thể là thụ ái tình đả kích sở trí.

(2) phương bắc sinh ra thê gầy, phía nam sinh ra thê béo. Thái thái thiện để ý gia vụ, nhưng tính tình đại. Làm việc ba phần chung nhiệt độ.

(3) hình dáng tướng mạo thanh tú, nhưng không được diễm lệ. Phối ngẫu ở hắn cuộc sống của mình trong vòng là rất sinh động người đó. Cung tử nữ cơ cự, sinh nữ nhi đa.

6, tử tham mão dậu phu thê: Đa hội cát, phối ngẫu giỏi về giao tế. Có thể giúp phu, nhưng mà bất hảo điều khiển. Bên ngoài mỹ, hội nói chuyện (nhân tham lang quan hệ). Nam mệnh nhược và thái thái năng lực giai lão, nhưng thường thường tại ngoại sẽ có tiểu lão bà. Mão cung thái thái, từng có tình cảm phức tạp, hoặc trong phong trần nhân.

7, tử vi thất sát phu thê ở tị hợi:

(1) gia thế không sai, nhược cá tính hào phóng, so sánh thiên về thất sát, thân cao. Thiên tử vi, ổn trọng, vóc dáng ải một điểm. Gia thế mặc dù không sai, nhưng không chiếm được gia trợ giúp.

(2) như hội xương khúc khôi việt, trước khi cưới đa bạn trai, tình cảm phức tạp.

(3) tính cách phương diện: Thiện giao tế, nhân duyên hảo, nhưng bất thiện để ý gia.

(4) hội xương khúc cung phu thê, phu thê tôn trọng lẫn nhau.

8, thiên cơ cung phu thê ở tử ngọ:

(1) kết hôn muộn hảo. Kết hôn muộn đa, đa hội ngôi sao may mắn thái thái thon thả thon dài, hiếu động. Và viễn phương nhân kết làm phối ngẫu, như người ngoại quốc, chí ít cũng không cùng tỉnh tịch.

(2) thái thái kiểm bầu dục, da bạch, như sát tinh đa, vưu kị bản cung hoặc đối cung kình dương lai xung, loại này hôn nhân thường thường là sẽ xảy ra thay đổi. Nếu như có sát tinh lai xông phá nói, loại này thái thái hội không nắm được chủ ý, làm việc đa do dự, tâm tình bất định.

(3) nữ mệnh thiên cơ tử ngọ phu thê, tiên sinh lớn tuổi ta so sánh tốt. Tiên sinh là tri thức phần tử, có sở trường, thiên cơ phu thê, đối cung cự môn hội dương, rất lợi hại, tuyệt đối.

9, cung phu thê thiên cơ ở xấu vị: Không hỏi có vô hội cát, phải đến ba mươi tuổi kết hôn mới tốt, tảo hôn thường thường duy trì liên tục lực độ chênh lệch.

Thái thái hình thể nhỏ gầy, gia thế cũng không tốt, người thường gia. Có sát phá tan bất lợi (bản thân tình cảm phức tạp).

10, cung phu thê cơ âm ở dần thân: Hôn nhân mỹ mãn hoà thuận, mà lại thê tử khuôn mặt đẹp, có khí chất, niên kỷ nhỏ lại (tam tới ngũ tuổi trong lúc đó).

Thân cung phối ngẫu gấp gáp, hiếu động, nữ mệnh trượng phu hài hước, khôi hài. Nam mệnh thái thái tâm tình hay thay đổi hóa, tố chất thần kinh, duy người đối diện vụ chỉnh lý đâu vào đấy. Mỹ lệ.

* tâm đắc: Cự môn ở thìn tọa mệnh, cơ âm tọa phu thê, tân sinh ra điều không phải thái thái rất khổ cực, hay tình cảm có khúc chiết.

Nhược hội xương khúc, khôi việt, không chỉ cưới vợ mạo mỹ, hoàn có thể là nhiều vợ.

11, cung phu thê cơ cự ở mão dậu: Thái thái có khả năng, nhưng địa phương nhỏ bất thiện săn sóc, bên ngoài cũng không diễm lệ. Hội cát nhân duyên hảo, bên ngoài bất hảo. Nhược bản cung hội hợp bất hảo, biểu thị thái thái cũng không tốt ứng phó, tại gia tranh quyền, trảo quyền, phái đoàn không nhỏ.

(1) gia sát, thái thái tóc cũng không ô lưu (? ). Hội khôi việt, thái thái hội trợ giúp phú bang phu.

(2) cơ cự cung phu thê sợ nhất và đào hoa tinh cùng cung, biểu thị thái thái không an phận, văn khúc cũng là.

12, cơ lương thìn tuất phu thê: (bản cung vô chủ tinh) hội cát thái thái là hiền nội trợ, mặc dù không đẹp nhưng khí chất hảo, phạ thái thái, bản thân không nhiều hảo.

(1) thìn: Da bạch, cao gầy, nhược béo thì ải. Tính cách thiện lương hướng nội. Gia xương khúc khôi việt nhân mỹ thê mà làm giàu. Lưỡng mâu sáng sủa, hắc bạch phân minh.

(2) tuất: Sẽ không cát, có sát xung, thái thái chết sớm; cát hung cùng cung chủ chia lìa, tiểu biệt, hoặc bình thường đi xa nhà, (nhân bản cung vô chủ tinh, đối cung “Ngọ” cùng âm lai chiếu, cùng âm chủ phiêu bạt cho nên. )

13, cung phu thê thiên cơ tị hợi:

(1) tị cung: Kết hôn muộn hảo (nhân bản mệnh tài cung cùng cự lai chiếu của cho nên), thái thái cơ trí, có trí khôn, tính toán tỉ mỉ, giỏi về để ý gia, thủ kỷ, nhưng làm việc xung động. Kiểm phương, vóc người trung đẳng, thân viên da hắc. Nam mệnh có gia vụ phân tranh. Nữ mệnh tảo hôn hội có chuyện.

(2) hợi cung: Nam mệnh thái thái khẩu tài tốt, làm việc khôn khéo, mà lại có kỹ năng trong người. Hình thể lớp giữa hơi béo. Hội sát đa, bà ba hoa.

14, cung phu thê tọa thái dương:

(1) nam mệnh thái dương ở cung phu thê nhập miếu, thì hội thụ thái thái dùng thế lực bắt ép, thê tử khôn khéo giỏi giang, sự nghiệp tâm nặng, trượng phu sẽ có thụ chèn ép cảm giác.

(2) nữ mệnh cung phu thê thái dương nhập miếu địa, thì trượng phu không sai, gia đình hạnh phúc. Tương đối thượng, càng là miếu địa trượng phu, việt tự cho là đúng. , độc tài.

(3) thái dương phu thê tối kỵ dương đà cùng cung, đặc biệt hãm địa, chủ có tang phối khả năng, nhược dương đà đến từ đối cung xung, hoặc tam phương hội, hơi nhẹ, thể yếu kém mà thôi. Dường như cung có nữa Hóa kị, thì rất nghiêm trọng.

(4) bản mệnh là thái dương tọa mệnh, mà đi Thái âm thái dương lưu niên thì, đào hoa rất nặng, cũng rất rõ ràng.

15, cung phu thê thái dương ở tử ngọ:

(1)”Tử” : ① sát tinh cùng cung tất nhiên sinh ly tử biệt (tử biệt sẽ không). ② hội cát có nhị độ hôn nhân. ③ thê tử cá tính nôn nóng, thật xấu chẳng phân biệt được, không biết chuyện.

(2) nữ mệnh gia sát đa phối ngẫu sớm tang. Hình thể tiểu, gầy, buổi tối sinh ra da hắc, thanh âm như nam nhân.

(3) “Ngọ” phu thê thái dương, cung mệnh cơ âm, chủ đào hoa đa; tung không rời hôn cũng sớm tang; kết hôn muộn hảo (nhưng ở ngoại cũng sẽ có tiểu lão bà); thái thái phong độ khí chất hảo, mũi cao, trứng gà kiểm; có khôi việt cùng cung, thê gia chủ quý (như Huyện trưởng, nghị viên), nhưng không được chủ phú, cật nhà nước đem cơm cho, gia sát không rời dị cũng thụ tiên sinh vắng vẻ.

16, cung phu thê nhật nguyệt ở xấu vị:

(1)”Xấu” tảo hôn bất hảo (ba mươi tuổi sau đó), thái thái trẻ tuổi; gia sát nếu không có không được khỏe mạnh, hay sớm tang, song thê mệnh người khá nhiều.

(2)”Vị” tảo hôn, kết hôn muộn đều có thể (nhân thái dương nhập miếu địa); mặc kệ ở xấu ở vị nhược gia sát: ① bản thân bất hảo, ② sớm tang, ③ nhị độ hôn nhân. Có đến đây tam trường hợp của vừa phát sinh.

17, cung phu thê dương cự ở dần thân: Thái thái có khả năng, vưu ở dần, thái thái thường thường là chức nghiệp phụ nữ. Vô sát xung có thể giai lão, nhân thụ cự môn ảnh hưởng, kết hôn muộn cát, tảo hôn không chết biệt cũng sanh ly.

“Thân” : Thái thái hướng ngoại, làm việc chăm chú, nhưng không được cẩn thận tỉ mỉ, ưa hiến kế; gia sát xung có ly hôn khả năng, nhất là ở thân đà la cùng, hôn nhân đa không đẹp mãn, ly hôn tỷ số rất cao.

18, cung phu thê thái dương ở thìn tuất:

(1) thìn so sánh tuất cát, nói chung không hỏi ở thìn ở tuất, đa chủ nhà vụ phân tranh, hôn nhân không đẹp mãn. Ở thìn: Thê diễm lệ, đầy ắp, tế bạch; tuất có điểm béo, màu da không nhiều bạch. Đến đây nhị cung nhược được nhị sát rất lợi hại, nhất là tuất cung, chích sảo được nhất sát cũng rất có thể nhìn.

(2) nữ mệnh ở thìn thái dương hóa lộc, tiên sinh sẽ có gặp ở ngoài khả năng; đại hạn phùng cũng như thế phán đoán.

19, cung phu thê thái dương ở tị hợi:

“Tị” : Tảo hôn, thái thái gấp gáp, minh để ý, da bạch một điểm;”Hợi” : Da hắc một điểm, có sát xung, điều không phải bản thân nghèo nàn, ngay cả có mặt mày hốc hác việc.

20, vũ khúc Thiên phủ cung phu thê ở tử ngọ:

Vóc người trung đẳng, thân thể đầy ắp, hình chữ nhật kiểm, bề ngoài trầm tĩnh, hướng nội, kết hôn muộn hảo. Nữ mệnh hội cát (tả hữu, lộc tồn) tiên sinh cũng không tệ, sự nghiệp có phát triển.

21, vũ khúc tham lang cung phu thê ở xấu vị:

Vóc người trung đẳng, thái thái cá tính cường, cụ độc lập tính, thiện việc nhà, tảo hôn khúc chiết đa, không đẹp mãn, có song thê khả năng. Quý sinh ra kình dương và vũ tham cùng cung, chủ phu phụ không được thường cùng một chỗ, thái thái hung ác độc địa, nhân bản mệnh cung thiên tướng tọa mệnh của cho nên.

22, vũ tướng dần thân phu thê:

Đây đó các tưởng các. Nhân bản mệnh tọa thất sát, tính cách kiên cường, vũ tướng tọa cung phu thê, phối ngẫu cũng vừa, cho nên bất tương nhượng. Không thích nhất Hỏa Tinh vũ khúc cùng (vũ khúc Hỏa Tinh là kim hỏa tương khắc, là quả ở lại).

23, vũ sát mão dậu phu thê:

(1) lúc tuổi già tương đối bất hảo, nhân (tá) liêm tham tọa mệnh, dễ ở riêng.

(2) “Mão” : Nữ mệnh vũ sát cung phu thê, cung thiên di liêm tham lai chiếu, tạm biệt sát đa, chủ tiên sinh nhân họa hoặc khai đao chết oan chết uổng. Đặc biệt vũ sát gia kình dương, bạch hổ, mỗi đa ứng nghiệm. Hội cát đa, nhị độ hôn nhân phần trăm cao. Vũ giết cung phu thê, đối phương tính tình cổ quái, thường thường trên mặt sẽ có dấu vết.

(3) “Dậu” : Vũ sát cung phu thê, lộc tồn, tả hữu cùng, thê không an phận, có gặp ở ngoài.

24, vũ khúc thìn tuất phu thê:

(1) phối ngẫu thanh cao, thể tráng rắn chắc, tính cương nghị, có khả năng.

(2) nữ mệnh trượng phu sự nghiệp có phát triển; tình cảm không nhiều hảo; hội lộc tồn, xương khúc, khôi việt có thể nhân thê làm giàu; hội tứ sát kiếp thiên không đa phân tranh cãi nhau.

25, vũ phá tị hợi phu thê:

(1) có phụng phụ mẫu của mệnh thành hôn khả năng.

(2) “Tị cung” : Thái thái thiện để ý việc nhà, hai người gia đình sinh hoạt tốt hơn, thê tử mỹ lệ đoan trang, có lý trí. Nhân Thiên phủ tọa mệnh, cho nên cung phu thê không sợ đà la, duy quá mức kị hỏa linh, cũng có chỉ ly hôn, nếu không có hỏa linh, vừa chỉ phạm đào hoa.

(3) “Hợi cung” vũ phá: Vóc dáng không cao, tướng mạo không đẹp, hội cát phu thê hoà thuận, hội lộc tồn khả năng lần thứ hai hôn nhân (nhân dương đà giáp hao tổn tinh của cho nên, duy nhu gia hội hỏa linh tài như thế phán đoán).

26, liêm trinh ở cung phu thê:

(1) nữ mệnh sẽ không phu tinh, đào hoa tinh có thể thanh bạch tự thủ.

(2) nam mệnh hôn nhân không được ác, chỉ là và phối ngẫu đang lúc sinh hoạt so sánh nhẹ một ít mà thôi, thiếu săn sóc, lại có thể can. Như liêm trinh và văn khúc thiên diêu cùng cung so sánh khả năng có màu hồng phấn sự kiện phát sinh.

27, liêm trinh phu thê ở tử ngọ:

Ngọ cung hôn nhân mỹ mãn, kết hôn muộn so sánh cát, phối ngẫu tính cương, nắm quyền người, kiểm bầu dục, vóc người lớp giữa, tính cách ngoài mềm trong cứng.

28, liêm sát phu thê ở xấu vị: (cung mệnh vô chủ tinh)

(1) không thích hợp tảo hôn, tảo hôn chỉ nhị độ. Hôn nhân có khúc chiết, có tái giá tái giá khả năng.

(2) nữ mệnh hội dương đà hoặc Hóa kị, có ly hôn tố tụng của khả năng, cá tính cường. Hội xương khúc, không hề giữa lúc tình cảm phát sinh. Sẽ không xương khúc kết hôn muộn.

(3) vị cung: Hùng tú triêu viên cách, so sánh không có tình cảm phiền não.

29, liêm trinh dần thân phu thê:

Thê tử thanh tú, phong độ tốt, có thể giúp trượng phu, hiền tuệ, giống nhau sẽ không sảo, ? ? Hoặc cùng cung đều tốt, duy dần cung nhân thái thái tính cách so sánh táo bạo.

30, liêm trinh phá quân mão dậu phu thê:

(1) sai ai ra trình diện sát tinh, tất nhiên có chuyện, không thấy khá ta; ở mão hội tả hữu, sảo tốt.

(2) dậu cung liêm phá tối không được cát, dù có tả phụ lộc tồn lai giải trừ cũng uổng công, như không rời hôn, ít nhất cũng phải ở riêng.

31, liêm phủ thìn tuất ở phu thê: Ngôn ngữ khôi hài, hảo vợ, tử nữ hảo.

32, liêm tham tị hợi phu thê:

Không thích hợp tảo hôn, hợi cung thê tử mỹ lệ, vóc người thon thả. Tị cung vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, ưa mới sự vật; gia sát khả năng tái hôn.

33, thiên đồng ở phu thê:

(1) bất luận nam nữ đa chủ cử chỉ bình ổn, hòa ái dễ gần, hình chữ nhật kiểm, trung vóc người cao, phúc tướng.

(2) nam mệnh thê tử hơi mập, hiền tuệ, thông minh, vợ; không lắm diễm lệ. Nhưng thanh tú.

(3) nữ mệnh trượng phu tính tình ôn hòa, tình cảm hảo. Lộc tồn cùng, tịnh có thể hiệp lực làm giàu. Có sát khiếm và: Sanh ly.

34, cùng âm phu thê ở tử ngọ:

(1)”Tử” : Phối ngẫu so sánh tuấn mỹ (Kim Đồng Ngọc Nữ phối hợp); khác giới duyên tốt, thái thái tính tình ôn hòa, dáng vẻ hảo.

(2) nữ mệnh trượng phu gấp gáp, trung niên đi sau béo.

(3) “Ngọ” : Thân thể, vóc người trung đẳng, thái thái béo (ba mươi tuổi sau đó béo phì), ngọ cung cùng âm không thích lộc tồn cùng, nhân có dương đà giáp, chỉ và cha mẹ chồng bất hòa.

35, cùng cự phu thê ở xấu vị:

(1) cự môn khắc lục thân, nhân cự môn (bắc đẩu) chủ thượng nửa cuộc đời kết hôn tất nhiên hôn nhân không đẹp mãn (tuyệt đối).

(2) tướng mạo bình thường, kết hôn muộn hảo. Thái thái minh để ý, hiền tuệ, kết hôn muộn có thể tương đối hoà thuận.

(3) gia dương đà tiên sinh thái thái thị lực bất hảo, tử nữ không nhiều lắm. Gia sát ly hôn, tái hôn rất nhiều.

36, cùng lương phu thê ở dần thân:

(1) thái thái mỹ lệ, hảo vợ, ôn hòa thông minh, hình chữ nhật kiểm, sắc bạch, vóc người lớp giữa. Hơi mập. Lộc tồn cùng không sợ dương đà giáp, cũng không sợ sát tinh. Nữ mệnh trượng phu ôn hòa ổn trọng.

(2) nữ mệnh cùng lương so sánh bất hảo (cung mệnh thái dương, có đào hoa tinh tiến đến) không đẹp mãn. Không được gia đào hoa, thái dương ở thìn tình cảm phức tạp, bởi bản thân nguyên nhân, dẫn đến phu thê chẳng.

(4) nữ mệnh ở dần, bản cung vô chính tinh, đối cung cùng lương lai chiếu, chủ hôn nhân khúc chiết, như hội xương khúc có thể sẽ gả cho đã ly dị người đó.

37, thiên đồng mão dậu phu thê:

(1) nam mệnh chủ thái thái bản thân rắn chắc, tướng mạo không sai, trong trắng lộ hồng, dáng dấp không tệ, ưa giao du, hứng thú rộng khắp. Kết hôn muộn cát.

(2) tảo hôn có một đoạn thời gian có thể phải chia lìa.

(3) nữ mệnh thiên đồng mão dậu phu thê: Nhất là cung mệnh ở tị bản mệnh, có đoạn thời gian chia lìa, hoặc ly hôn.

38, thiên đồng thìn tuất phu thê:

(1) thiên đồng là phúc tinh, không thích hợp rơi vào thiên la địa võng, tảo hôn có phong ba, đối cung là cự môn, mới có thể sinh ly tử biệt. Nam nữ 30 tuổi trước sau kết hôn có thể miễn khúc chiết.

(2) nam mệnh tốt hơn ta, nhưng tình cảm thượng đô hội có phong ba.

(3) nữ mệnh lần thứ hai hôn, nhân bản mệnh cung thái dương lạc hãm, nếu không phải là giá tái giá của phu.

39, thiên đồng tị hợi phu thê:

(1) “Tị” : Đào hoa tinh hội đa, phối ngẫu hoa một điểm, thái thái mỹ lệ, trong trắng lộ hồng.

(2) “Hợi” : Thái thái mặt trái xoan, hơi mập (trung niên hậu). Tị và hợi của tính cách hay thay đổi, hội sát bất năng giai lão (nhân bản mệnh tọa nhật nguyệt).

(3) nữ mệnh cũng không tốt, lộc tồn cùng (dương đà giáp) gia hội văn khúc, thiên diêu, Hàm trì, hồng loan, bất an vu thất.

40, Thiên phủ cung phu thê:

Thiên phủ nếu như tinh của cho nên, cụ độc lập tính. Năng lực để ý gia vụ, hiền nội trợ, năng lực thủ tài, có tiền riêng, tử nữ đa, ổn trọng. Ngoài mềm trong cứng. Hội béo, có phu nhân của tướng.

41, xấu vị phu thê (vị bỉ xấu cát):

Vóc người trung đẳng, đầy ắp, lúc tuổi già mập ra, ngoài mềm trong cứng, thê nội bộ. Hội sát, thái thái tính tình cổ quái.

42, Thiên phủ mão dậu phu thê:

Sợ vợ, hình chữ nhật kiểm, thân tráng, vi cao. Phối ngẫu cá tính cố chấp (nhân đối cung vũ sát của cho nên), cá tính mặc dù cương, có thể giai lão, thái thái sự nghiệp tâm nặng.

43, Thiên phủ tị hợi phu thê: Tị cung, hai tháng tháng sáu sinh, phu thê sinh ly tử biệt. Hợi cung: Tám tháng hoặc mười hai tháng sinh, phu thê sinh ly tử biệt.

(1) tình cảm tốt, sẽ không giết, có thể giai lão; bất quá khả năng tại ngoại sẽ có tiểu thái thái. Có sát nhị độ hôn nhân.

(2) thái thái khí chất hảo, phong độ tốt, thiện để ý gia vụ.

44, Thái âm ở cung phu thê:

(1) có thái thái bang trợ, năng lực giai lão, nhưng đào hoa nặng, thanh tú đầy ắp, văn tĩnh, làm việc coi trọng hiệu suất. Tác khinh thì thái thái rất khả ái, tính trẻ con. Giữa tháng sinh ra kiểm tự đầy tháng. Nửa tháng đầu sinh ra hạnh kiểm, nửa tháng sau sinh ra mặt trái xoan.

(2) mão thìn tị: Thái thái hoà thuận, mỹ lệ, thiện lương, phong độ tốt, hội cát, hôn nhân hảo. Lạc hãm có khiết tịch.

(3) mão: Gấp gáp, hiếu động, phú mà không quý.

(4) dậu: Có yếu ớt, hứng thú rộng khắp.

(5) thìn: Thái thái có cận thị, bệnh mù màu, tính hiếu động, hay thay đổi.

(6) tuất: Thanh tú, bề ngoài thể diện, trung niên đầy ắp, lúc tuổi già béo.

(7) tị: Mỹ vừa kiều, hiếu động, có một đôi thủy uông uông mắt. Trung niên phong cảnh, lúc tuổi già cô độc ta.

(8) hợi: Nhân thê làm giàu thành gia. Suốt đời đa diễm ngộ, có sát xung so sánh không được giai lão, diễm lệ, cốt ít, thịt đa, da tế. Tương đương săn sóc.

45, văn xương, văn khúc cung phu thê:

(1) văn xương nam tính đối với người khác phái rất có lực hấp dẫn. Nữ mệnh gia thế hảo. Cơ lương văn xương cùng, thái thái thật là mỹ lệ, thường thường sẽ có song hỷ cùng tồn tại của tượng. Giai lão.

(2) xương khúc không thích hội thiên không cướp.

(3) cơ cự mão dậu cung phu thê hội thiên không cướp, văn xương, hôn nhân khúc chiết rất lớn, tái hôn nhị, ba lần.

(4) xương khúc thủ cung phu thê (văn xương một viên tựu cú), ba mươi tuổi chủ nhị hôn.

(5) văn khúc hội, nạp thiếp. Văn xương, minh mục trương đảm.

(6) cơ chữ chìm khúc ở phu thê cùng cung: Tình cảm tương đương làm phức tạp, tinh thần áp lực đại, trong nhà thị phi đa. Gia thiên không cướp kị, tái hôn.

(7) nữ mệnh xương khúc ở cung phu thê: Có thể phải bị nạp thiếp, hoặc tái hôn.

46, tả hữu, khôi việt cung phu thê:

(1) hữu bật: Khả năng tái hôn, tại ngoại rất khả năng có bí mật tình nhân.

(2) tả phụ: Khả năng tái hôn, có công khai tình nhân.

(3) tả hữu cùng: Phu thê giai lão khá nhiều.

(4) xương khúc gia tả hữu, hoặc cơ âm gia tả hữu: Thái thái mỹ lệ thanh tú. Gia tứ sát thiên không cướp, hoặc tả hữu và liêm tham cùng cung, thì thái thái niên kỷ hơi nhẹ.

(5) nữ mệnh cung mệnh tử phá, phu cung tả hữu liêm tham cùng, thường thường hội nộp lên lớn tuổi chính là nam tính, hoặc giá “Lão” công.

(6) tả hữu kết hôn muộn hảo, tảo hôn khả năng tái hôn.

(7) tả hữu không thích nhất nhật nguyệt, cơ cự, vũ sát cùng, nhược lại thêm hỏa linh xung, thường thường yếu sanh ly, duy tả hữu phu thê, phối ngẫu rất được lực.

(8) khôi việt cung phu thê: Tốt, gia thế bất phôi, nhược hội sát thiếu chút nữa.

1, hóa khoa, quyền, lộc cung phu thê:

(1) hóa lộc cung phu thê không tốt lắm, nhưng khác giới duyên không sai.

(2) hóa quyền, khoa cung phu thê không quá quan trọng hơn, nhưng hội gặp gỡ so sánh cửu tài kết hôn.

(3) quyền tinh ở cung phu thê hoặc bản cung, biểu thị người ta chủ động truy cầu hắn. Quyền tinh ở cung phu thê đối cung, biểu thị hắn chủ động theo đuổi yêu cầu người ta.

2, Hóa kị cung phu thê:

(1) chủ thường thường tranh cãi ầm ĩ. Thái thái đích tình tự chuyển biến rất lớn.

(2) đối cung Hóa kị lai chiếu, biểu thị phối ngẫu tra được rất nghiêm.

3, lộc tồn cung phu thê:

(1) kết hôn muộn hảo, thái thái niên kỷ hơi nhẹ, thường thường nhân thê được tài. Gia hỏa linh thiên không cướp có khúc chiết.

(2) nữ mệnh lộc tồn cung phu thê: Chủ đương nhà kề, hoặc là tái giá phu nhân (gia thiên không cướp như thế phán đoán).

(3) lộc tồn gia thiên không cướp (cuộc sống hôn nhân so sánh cô tịch ta)

4, thiên mã ở cung phu thê:

Hội lộc tồn, đồ cưới đa, gia cát vui sướng, xứng đôi viễn phương của phối ngẫu. Mà lại thê tử hội mang cho ngươi lai nào đó vận may.

5, tứ giết cung phu thê:

(1) không cần thiết rất xấu. Nhưng dương đà ở tử, ngọ, mão, dậu sẽ không hảo.

(2) tứ sát hội hảo tinh, chủ thân thể của đối phương bất hảo.

(3) đà la chủ chiến tranh lạnh, dương nhận chủ làm ồn ào mà thôi.

(4) tứ sát cùng Sát Phá Lang cung phu thê, như hội sao Nam Đẩu chư tinh, so sánh thiếu chút nữa.

(5) hỏa linh duyên phận hảo, nhưng phối ngẫu tính cương, kết hôn muộn tốt hơn.

Luận đào hoa cách cục

Liêm trinh tinh

Vấn: Liêm trinh sở chủ như thế nào? Đáp: Liêm trinh thuộc hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh cũng, ở đấu tư phẩm trật, ở sổ làm quan quyền. Không được lâm miếu vượng của cung, canh phạm quan phù của cong, hậu hóa thành tù, tác họa tác hại, xúc của mà không có thể giải trừ, gặp của mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không thích lễ nghĩa; gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc; gặp thất sát thì hiển võ công. Ở quan lộc làm quan tinh, và tù kị cùng, chủ lao lực. Trong người mệnh là thứ đào hoa, cư mười hai cung thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng, và cự môn giao cho hắn làm hắn chỗ, còn lại là phi tịnh khởi. Và quan phù phùng tài tinh hợp hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng, gặp hình kị mủ máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát, hội vũ khúc vu hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu. Cùng đại hao tổn cư hãm địa, phòng đầu sông tự ải của ưu. Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đủ đi, tai mà không miễn, hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhương. Chích nên quan lộc thân mệnh vị, gặp cát thì phúc ứng với, phùng hung thì không được từ, nhược chỗ tha cung, họa phúc nên tường. Ca viết: Liêm tham tị hợi cung, gặp cát phúc doanh phong, ứng với quá ba mươi tuổi hậu, cần phải phòng bất thiện chung.

[nhất]: Liêm trinh thuộc đinh hỏa, thuần âm, vượng là lò lửa suy như đèn hỏa.

[nhị]: Thuộc trạng thái tĩnh tinh, làm quan lộc chủ, dĩ xí nghiệp mà nói là doanh nghiệp bộ, dĩ bộ phận then chốt mà nói là hành chính của Bộ nội vụ, chủ nội bộ xí hoa cập phát triển xí hoa các loại.

[tam]: Liêm trinh vừa là thứ đào hoa tinh, cần phải tường kỳ tính chất thuộc vật chất hoặc tinh thần người, nhược sai ai ra trình diện văn diệu cập lộc,

Thì thiên tình cảm tinh thần, canh sai ai ra trình diện kị hung, đa nguyên nhân chính tình mà khốn hoặc đa thụ áp lực.

[tứ]: Liêm trinh hóa khí là tù, ở lưu niên vận hạn nhập quan lộc thì, như không được cát người, giống nhau đa chủ cai năm

Sự nghiệp bị nghẹt ngại, mở rộng thụ hạn, vừa tù người lao ngục cũng, cho nên phùng của dễ phùng phạm tội việc,

Nhất là dĩ có Hóa kị vi dẫn, dựng lên nhân vừa khởi vu tự thân của dục niệm, sân mạn chi tâm, hoặc nhân

Đánh bạc các loại nhân tố, phạm tội thụ cấm.

……………………………

[lục]: Liêm trinh một gã ngũ quỷ sát, chủ hoả hoạn, huyết quang, dịch bệnh các loại, cần phải tế thi của.

[thất]: Liêm trinh thiên tướng tọa mệnh, tối úy tự Hóa kị hoặc cung phúc đức tọa bính can, giai chủ quan phi lao ngục của tượng.

[bát]: Liêm trinh thuộc tịnh, âm nhu của tính, cố hữu biệt vu thái dương của động, thuộc dây điện hoặc cáp điện, điện lực

Của thuộc, là điện tử tương quan người.

[thập]: Nhược dĩ nam nữ mà nói, đến đây tinh so sánh vô định luận, mà lại đến đây tinh có thể thiện ghê tởm, thiên tình cảm người là thiên

Nữ, thiên vật chất người là nam.

[mười một]: Dĩ địa lý mà nói: Tam giác địa, tam giác song, sừng nhọn, tửu điếm, tình sắc nơi, sân,

Không trọn vẹn của bích, khu dân nghèo, núi hoang cánh đồng bát ngát, ly ba tường vây, hoặc nói ngục giam.

[mười hai]: Liêm trinh ở phân biệt cát hung thì trước phải chú ý một ít chi tiết, tiên khán là thuộc tâm tình tình cảm tính hoặc

Vật chất hình thái, đây đối với kỳ ở cát hung hiện ra thượng thập phần trọng yếu, nhìn nữa kỳ hóa thành tù tinh thì,

Tù vì sao như vậy liền vừa xem hiểu ngay.

Trọng điểm bình chú

Ở đấu tư phẩm trật, ở sổ làm quan quyền. Không được lâm miếu vượng của cung, canh phạm quan phù của cong

Quân chú: Sao Liêm trinh tất cư tử vi của cung Quan lộc, thiên tinh trung là việc chính tư phẩm trật quan lộc vị, cho nên viết ở sổ làm quan quyền, liêm trinh thập phần mẫn cảm, cường điệu kỳ miếu vượng thực chỉ kỳ được vị, được khí, đáp số, không được ứng với tử giải trừ là miếu vượng của hương, đắp kỳ miếu vượng người cận dần thân nhị địa mà thôi, về phần canh phạm quan phù người, là chỉ nguyên cục và Tứ Sát cùng triền, chủ có quan phi của nhiễu, phục sai ai ra trình diện lưu niên hung xung mà dồn cũng.

Hậu hóa thành tù, tác họa tác hại, xúc của mà không có thể giải trừ, gặp của mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không thích lễ nghĩa

Quân chú: Hậu hóa thành tù chỉ là liêm trinh Hóa kị thì, giống nhau gặp nhiều không được nguy cát luận, nhưng hiểu ra hạn phùng nơi đây hoặc tình cảm hỗn loạn, hoặc mà con đường làm quan đa nhấp nhô, biệt kỳ của tính lại vừa luận thực sự, sau đó cú thuật là kỳ tính tình của biến hóa, bất khả võ đoán của.

Gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc; gặp thất sát thì hiển võ công.

Quân chú: Đến đây tiết nói đến minh ở chỗ kỳ biến hóa phương thức, liêm trinh vu cung mệnh, thân cung và tử vi ngồi chung, liêm trinh đi tới cai vận hạn thì, như cát người là nắm giữ yếu quyền của hạn, gặp lộc tồn thì chủ đại phú, đến đây còn phải châm chước dù sao liêm trinh phi tài tinh, cần phải đi vũ khúc thì mà lại không được là kị sát giao xâm, có thể hứa phú, liêm trinh ở gặp văn tinh cùng cung thì, xương khúc đối kỳ ảnh hưởng, chủ tinh thần mặt, là khiến cho nhân biết sở tiết chế, gặp thất sát người là hỏa luyện kim tinh, cho nhau chế hóa kỳ khuyết điểm của cho nên.

Và quan phù phùng tài tinh hợp hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng

Quân chú: Đến đây chỉ nguyên cục và quan phù cùng độ sai ai ra trình diện vũ khúc và phá quân cùng, lưu hạn hung xung chủ có đến đây ứng với.

Gặp hình kị mủ máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát

Quân chú: Đến đây thừa thượng cú chỉ liêm sát sai ai ra trình diện hình kị xung hợp, chủ huyết quang hiện ra, nhược tái kiến lưu niên bạch hổ thì chủ quan phi của ngu.

Hội vũ khúc vu hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu.

Quân chú: Lời ấy liêm tham vu hợi hội hợp mão của vũ sát.

Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đủ đi, tai mà không miễn, hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhương.

Quân chú: Đến đây chỉ liêm phá hạn đi nhật nguyệt tịnh sai ai ra trình diện nơi, chủ dễ sinh tai hoạ.

Tứ hóa điểm chính

Liêm trinh hóa lộc: Hóa lộc hậu liêm trinh càng lộ ra hữu tình, tăng nhân duyên và giao tế năng lực, nhưng đã gia tăng rồi đào hoa

Và tinh thần thượng hưởng thụ, như thiên về vu vật chất thì là sự nghiệp thượng mở rộng hoặc vật chất hưởng thụ, cần phải

Yếu tế phân, nhưng quá độ mặt trái thì dễ lưu vu phóng đãng không kềm chế được, lãng phí.

……………

Hơn nữa đào hoa – luận đào hoa cách cục

Đào hoa hai chữ cũng không phải là chỉ là nhị tính đích tình ái, nết tốt vì đại diện mà thôi, đào hoa cũng không được hoàn toàn đều là không tốt, từ tử vi đẩu số mệnh lý độ lớn của góc lai đàm đào hoa, là phi thường quảng sừng, mà đào hoa loại hình cũng không chích có một loại, có thể tế chia làm hai mươi sáu loại. Dạng gì đào hoa hội thu nhận tử vong? Dạng gì đào hoa với táng gia bại sản? Dạng gì đào hoa thân bại danh liệt? Dạng gì đào hoa mọi việc đều thuận lợi, dạng gì đào hoa giảm thiểu ba mươi năm phấn đấu.

Người bình thường đối đào hoa ấn tượng và nhận thức đại đô dĩ không tốt “Nam nữ quan hệ” tác làm đại biểu. Kỳ thực đào hoa là một loại nhân duyên, một loại lực hấp dẫn, một loại tài năng. Mỗi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa đào hoa, nếu như người ta không có một chút đào hoa, biểu thị người của ngươi duyên không tốt lắm, không có đủ lực hấp dẫn, khi ngươi cùng người lui tới thì, sẽ có bị nhục cảm giác, bởi vì mình vô pháp đã bị tiếp thu và chú ý.

Mà đào hoa đưa tới hiệu ứng, sinh ra bất đồng kết quả, đây là chúng ta yếu nghiên cứu và tham thảo. Ở tử vi đẩu số mệnh lý trung bả đào hoa chủng loại phân rất nhỏ, thường thấy nhất có dưới hai mươi sáu loại:

(1)﹒ đỏ tươi sát:

Thiên diêu là đào hoa của ở lại, vừa danh đỏ tươi sát. Vũ, tướng tọa mệnh gia thiên diêu, hoặc đi hạn phùng của, dễ là khác giới sở triền.

(2)﹒ phong lưu màu trượng:

Tham lang gia kình dương hoặc đà la, là đồ háo sắc.

(3)﹒ tài tử phong lưu:

Tử, phá tọa mệnh (cung phu thê mượn dùng tham lang, liêm trinh), hội xương khúc, mui xe. (đến đây cũng nhất lưu của nghệ thuật nhân tài. )

(4)﹒ sắc nan:

Tử, tham cùng cung, lưu niên dương đà cùng cung, nguyên nhân chính sắc gặp nạn, thế cho nên tổn hại danh hoặc rủi ro.

(5)﹒ đào hoa sát:

Tắm rửa, Hàm trì, đại hao tổn, hạn vận phùng của, chủ một đêm phong lưu. (loại này đào hoa là tiền tài buôn bán hình, không được thiệp tình cảm. )

(6)﹒ khác giới đào hoa duyên:

Nhật nguyệt lạc hãm trái lại bối tọa mệnh thân, suốt đời khác giới duyên nặng, đào hoa không ngừng. (loại này đào hoa chưa chắc là không tốt, cổ đại xã hội quan niệm bảo thủ, giữa nam nữ thụ thụ bất thân, mà nhật nguyệt trái lại bối người, tư tưởng quan niệm tương đối mở ra, nhân tế quan hệ cũng tương đối phức tạp. Dĩ hôm nay xã hội của quan điểm, loại này nhân tế quan hệ vận dụng đương, trái lại có thể trở thành là một loại trợ lực. Nhưng nhật nguyệt trái lại bối gia sát, có nhiều hình khắc, bất lợi hôn nhân. )

(7)﹒ khôi hài đào hoa:

Mệnh tọa hồng loan, thiên ưa, hoặc cung phu thê hóa khoa người, loại này đào hoa khôi hài hài hước, dễ hấp dẫn khác giới chú ý của. Cung mệnh trung như vô cái khác đào hoa tinh, thường thường chỉ là lái một chút hoàng khang, liếc mắt đưa tình mà thôi. (bản mệnh cung hoặc đệ nhị đại hạn cung mệnh có hồng loan tọa thủ người, dễ dàng tảo hôn; nhược tọa thiên ưa, chủ sớm đính, nhưng cũng không nhất định tảo hôn. )

(8)﹒ tửu sắc đào hoa:

Tham lang gia thiên diêu tọa mệnh thân, hoặc phân đà vu mệnh thân trong cung, loại này đào hoa tương đối cảm tính, lãng mạn, dễ bị ngoại tại bầu không khí làm cho mê hoặc, cho nên yêu thích tửu sắc.

(9)﹒ trăng lạnh đào hoa:

Thiên cơ, Thái âm tọa mệnh, nam mệnh hội tả hữu, nữ mệnh hội xương khúc, dễ nhân hôn nhân lãnh đạm, tinh thần trống rỗng, tiến tới dẫn phát tam giác quan hệ. Tuyệt phần lớn nhân đồng tình đối phương mà phát sinh tình cảm.

(10)﹒ tình tỏa đào hoa:

Liêm trinh hóa lộc hoặc Hóa kị tọa mệnh thân, hoặc đại hạn phùng của tất vi tình sở khốn, tình hình nghiêm trọng người, thậm chí hội vì vậy mà tự sát hoặc sát nhân. (liêm trinh hóa lộc thì, chủ mình thích đối phương; Hóa kị thì, dễ là đối phương sở dây dưa. )

(11)﹒ hiện lên thủy đào hoa:

Liêm, tham hãm địa gia sát, chủ đa dục niệm, tâm thần không yên, dễ bị lừa. Loại này đào hoa bị phiến tài, phiến sắc đích tình hình tối đa sai ai ra trình diện.

(12)﹒ phong tao đào hoa:

Cơ, cự gia văn khúc, hoặc thiên đồng gia văn khúc, hội thiên diêu, hồng loan chờ tinh, ưa tao thủ lộng tư, bất an vu thất. Nhưng loại này đào hoa chỉ cần không gặp sát tinh, thường thường chỉ là dễ nổi lên cá nhân phong cách, vẫn là so sánh câu chính diện tính chất. (nhược cung phu thê không tốt người, thì dễ tham gia nhà của người khác đình, trở thành bên thứ ba. )

(13)﹒ nội đào hoa:

Liêm trinh hoặc tham lang gia văn khúc tọa mệnh, chủ một thân đa tài đa nghệ, ái khoe khoang phong tình, lại thích cá sắc.

(14)﹒ ngoại đào hoa:

Liêm trinh hoặc tham lang gia thiên diêu tọa mệnh thân, trừ cụ bị giống nhau đào hoa của tính chất đặc biệt ngoại, tư tưởng, hành vi cũng tương đối mở ra, nam ưa phong nguyệt nơi, nữ vô trinh tiết quan niệm.

(15)﹒ cổn lãng đào hoa:

Mệnh tọa tham lang gia dương đà, thân phùng thất sát hoặc phá quân, cung phu thê phùng sát tinh phá tan người, dễ nhập đặc chủng hành nghiệp, nữ tiến xướng môn, nam là Ngưu lang.

(16)﹒ phạm hình đào hoa:

Đi hạn phùng liêm trinh hoặc tham lang Hóa kị, và quan phù, quán sách cùng cung, sát tinh xung chiếu, tất nhân sắc phạm hình.

(17)﹒ gièm pha đào hoa:

Vận hành nhật nguyệt trái lại bối hóa khoa, hoặc gia khôi việt, hoặc lộc kị cùng bôn ba, chủ tư tình cho hấp thụ ánh sáng.

(18)﹒ thâu hương đào hoa:

Vận hành Sát Phá Lang, tam phương phùng Tứ Sát, thiên không cướp giao xung hoặc tướng giáp.

(19)﹒ điểm tâm đào hoa:

Đi vận cung phu thê có hóa lộc, đối cung hoặc tối hợp vị có đào hoa tinh, chủ trộm được ám khứ, mặc dù cũng không riêng đối tượng, nhưng loại quan hệ này thường thường hội duy trì một đoạn thời gian.

(20)﹒ nạp thiếp:

Mệnh tọa đào hoa tinh, cung phu thê có ám lộc người, chủ tại ngoại có tiểu công quán; cung điền trạch có hóa quyền, hóa lộc người càng. (loại này đào hoa đa thuộc về ở lữ quán trung hẹn hò. )

(21)﹒ tả ủng hữu bão:

Cung phu thê có xương khúc cùng cung, vô sát tinh phá tan, chủ song thê cùng tồn tại. (cổ đại xã hội, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, là đương nhiên việc, hiện nay thực hành chế độ một vợ một chồng, loại này đào hoa chỉ có thể nói là ngoại trừ phối ngẫu ngoại, bên người không thiếu khác giới tri kỷ. )

(22)﹒ trùng hôn đào hoa:

Thiên diêu và hồng loan cùng cung, tọa mệnh thân vị, dễ phạm trùng hôn. (chiến tranh kháng Nhật thắng lợi hậu, bởi chính phủ thiên thai, khiến rất nhiều người ở lưỡng địa đồng thời có thê thất; hôm nay mở ra thăm người thân, thai thương tới nội địa bao nhị nãi, thì thuộc về loại này đào hoa. )

(23)﹒ phú quý đào hoa:

Thân cung và cung phu thê cùng cung, ngôi sao may mắn tọa thủ, vô sát xung, hôn hậu tất phùng phối ngẫu trợ giúp mà phát. Trước khi cưới nhưng không cách nào phát triển. Đại hạn của lộc tồn nhập phu thê vị cùng luận.

(24)﹒ phá sản đào hoa:

Mệnh tọa đào hoa tinh, cung phu thê có Địa kiếp, địa không cùng cung, tướng giáp hoặc đối chiếu, tất nhân phối ngẫu hoặc bản thân gặp ở ngoài mà bị tổn thất. Loại này đào hoa, bình thường là quán tính gặp ở ngoài, trong cuộc đời có thể tha cho phát sinh, cho đến gia bại nhân tản.

(25)﹒ ngây thơ đào hoa:

Hạn vận phùng hồng loan, hoặc lưu loan nhập mệnh thân cung, mà cung phu thê vô dẫn động, chủ đơn phương yêu mến hình, thường thường ái mộ đối phương mà không cảm biểu thị, có chỉ là tinh khiết hữu nghị quan hệ, cũng sẽ không sát ra yêu hỏa hoa.

(26)﹒ cơ cảnh đào hoa:

Mệnh tọa thiên diêu, tam phương hội hợp văn xương, văn khúc gia mui xe, mà không sai ai ra trình diện cái khác đào hoa tinh người, giỏi về sát ngôn quan sắc, phản ứng khoái, khẩu tài hảo, hiểu được vận dụng khác giới đối với mình thưởng thức hóa thành tự thân trợ lực, lớn nhất ngay mặt ý nghĩa. Nhưng như vừa hội kiến cái khác đào hoa tinh, kỳ “Tinh khiết” độ khả năng sẽ gặp “Ô nhiễm” liễu.

Luận đi vận, trước phân rõ động tĩnh, âm dương. Thái tuế chủ ngoại ở hoàn cảnh đối mệnh tạo của lực ảnh hưởng (thừa thụ lưu niên khí tượng); tiểu hạn chủ mệnh tạo bản thân hành trình vận (kế tục can cung khí sổ), cho nên thái tuế là dương, chủ động, tiểu hạn là âm, chủ tịnh. Cái gọi là: “Cô âm không được sinh, độc dương không dài.” cho nên phải âm dương và hợp, phương thành cát hung số, luận lưu niên đi vận đào hoa là lúc, càng như vậy.

(1)﹒ tiểu hạn đi đào hoa thì, vì mình tìm kiếm đối tượng; thái tuế đi đào hoa thì, là đối phương truy triền người ta.

(2)﹒ tiểu hạn đi đào hoa thì, tính toán hai người của độ sai lệch hàng năm, do tiểu hạn cung phu thê thuận đi tới lưu loan tinh của cung vị là hai người kém của tuổi tác; thái tuế đi đào hoa thì, do thái tuế cung phu thê đi ngược chiều tới bản mệnh hồng loan tinh của cung vị là hai người kém của tuổi tác. (dựa vào kinh nghiệm: Dĩ chính thức gặp gỡ của năm là tính toán của tiêu chuẩn cơ bản. )

(3)﹒ dĩ đại hạn tử nữ vị khán một thân của tính nhu cầu, cung tật ách khán tính năng lực.

(4)﹒ dĩ đại hạn điền trạch vị khán phối ngẫu của tính nhu cầu, tôi tớ vị khán phối ngẫu của tính năng lực.

(5)﹒ tiểu hạn đi đào hoa thì, dĩ tiểu hạn cung phu thê ngôi sao diệu nhìn đối phương tướng mạo cập tài quan.

(6)﹒ thái tuế đi đào hoa thì, dĩ thái tuế cung phu thê ngôi sao diệu nhìn đối phương tướng mạo cập tài quan.

Tử vi đấu sổ của thập nhị cung tượng nghĩa

Nhất ? Mệnh cung ─ mệnh bàn cách cục, mệnh chủ bản chất, mệnh chủ ngoại hình, tiền đồ xu thế, mệnh vận tế gặp, đào hoa.

Nhị ? Phụ mẫu cung ─ phụ mẫu, trường bối, thượng tư, khách hộ, đào hoa.

Tam ? Phúc đức cung ─ mệnh chủ thân cho nên hậu của danh thanh, tính cách, tinh thần tâm trí, ưa nộ ai nhạc, là hảo, phúc duyên, thọ mệnh.

Tứ ? Điền trạch cung ─ gia cư trạng huống, trữ súc, không được động sinh, tổ thượng.

Ngũ ? Quan lộc cung ─ sự nghiệp tính chất, công tác thái độ, chức vị.

Lục ? Giao giao hữu cung ─ cùng bối bằng giao hữu, cùng học, cùng sự, hạ thuộc, học sinh, thù địch, dung bộc, đào hoa.

Thất ? Thiên dời cung ─ nhân tế quan hệ, ở ngoại địa của tình huống, xã hội địa vị.

Bát ? Tật ách cung ─ kiện khang trạng huống, bệnh nguyên, thể chất.

Cửu ? Tài bạch cung ─ tài lộc khinh nặng, mưu sinh kỹ năng lực, để ý tài thái độ.

Thập ? Tử nữ cung ─ tử nữ, vãn bối, tâm phúc hạ thuộc, đồ đệ, cưng chìu vật, tính dục, tính năng lực lực, đào hoa.

Mười một? Phu thê cung ─ nhân duyên, phối ngẫu loại hình, phối ngẫu ngoại hình, và phối ngẫu của quan hệ, cảm tình phát triển xu thế, chung ái của sự vật, đào hoa.

Mười hai? Huynh đệ cung ─ huynh đệ tỷ muội quan hệ, huynh đệ tỷ muội duyên phân, biết kỷ giao hữu hảo, hợp tác hỏa bạn, đào hoa.

Tác người tiểu K hậu nhớ : Lưu ý thượng thuật sở có nhân sự cung vị giai kiêm cụ xét khán đào hoa của công năng lực.

Nếu có nhân hỏi ta vì sao đào hoa điều không phải chỉ ở cung phu thê xuất hiện, ta sẽ đáp:

1. Bản thân ngươi dáng dấp đẹp trai / mỹ, có lẽ có mị lực / nội hàm, đã dễ nhạ đào hoa.

2. Lão bản của ngươi / thủ trưởng hội truy cầu người ta, thậm chí là lão sư ngươi / sư phụ cũng sẽ truy cầu người ta. Tiểu Long Nữ cân dương quá là một ví dụ.

3. Đồng nghiệp của ngươi / cùng học hội truy cầu người ta, thậm chí là ở trên đường đụng tới người xa lạ cũng có thể sẽ hỏi ngươi yếu số điện thoại di động.

4. Lòng của ngươi phúc thuộc hạ hội truy cầu người ta, thậm chí là người ta đồ đệ cũng sẽ truy cầu người ta. Vẫn là Tiểu Long Nữ cân dương quá ví dụ.

5. Người ta khả năng ngoại trừ lão công / lão bà ở ngoài, đứng ra hoàn có rất nhiều người ta ái chính là nhân vật.

6. Của ngươi tri kỷ hữu hảo có thể thầm mến người ta, hợp tác đồng bọn cũng có thể với ngươi thưởng lão công / lão bà.

Hiện ở xã hội này bỉ cổ đại yếu phức tạp nhiều lắm, trên cơ bản ngoại trừ có liên hệ máu mủ lệ thuộc trực tiếp thân nhân, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bên cạnh ngươi một gốc cây đào hoa

Phán đoán hôn nhân bí quyết

1. Tiên xem xét cung mệnh của hóa diệu có hay không nhập cung phu thê hoặc bằng hữu cung.

2. Thứ xem xét cung phu thê hóa diệu có hay không như cung phu thê hoặc cung tật ách.

3. Vừa nam mệnh chỗ xung yếu nhập phụ mẫu, nữ mệnh chỗ xung yếu điền trạch.

Cung mệnh hóa diệu nhập phu thê hoặc bằng hữu (phu thê tật ách) hoặc phu thê hóa diệu nhập ta ra lệnh, tật, là tứ hóa có tướng chặt, mệnh đái có hôn nhân duyên. Nhược tứ hóa bất tương chặt yếu ở đại hạn lý đi tìm, thành hôn tương đối trắc trở.

Mệnh hóa lộc nhập phu thê, biểu đối phối ngẫu tình thâm, thưởng thức phối ngẫu phẩm cách; quyền nhập so sánh có tranh chấp; khoa nhập hiền hoà nhưng quan tâm hữu hạn, cũng so sánh hội náo đào hoa; hóa kỵ nhập thị phi, ta yêu ngươi yêu rất thống khổ.

Mệnh phi hóa lộc nhập bằng hữu biểu quan tâm phối ngẫu bản thân, phối ngẫu có tật nguy rất chiếu cố, cũng có thể là đối phối ngẫu tư thái rất thưởng thức; mệnh quyền nhập bằng hữu, là quản phối ngẫu bản thân, dĩ nữ mệnh mà nói, đối trượng phu khỏe mạnh yêu cầu rất cao, không chính xác hút thuốc uống rượu, cấp lão công cắt quần áo vừa người trang phục, dường như lão công bản thân hay 3 người duy nhất sự nghiệp, rất chuyên chú; khoa nhập bằng hữu biểu ta là phối ngẫu thân thể quý nhân, phối ngẫu có tật, ta thay hắn tìm được thầy thuốc tốt, hoặc tự mình làm phối ngẫu chữa thương chữa bệnh; hóa kỵ nhập thì là quan tâm phối ngẫu bản thân mà tâm phiền não, tức yêu rất thống khổ. Mệnh hóa kỵ nhập phu thê cùng luận. thiết cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, bằng hữu, biểu mịch ngẫu trắc trở. Lần thứ hai nếm thử cung phu thê của hóa diệu có vô nhập cung mệnh hoặc tật ách. Có nhập thì biểu người (hắn) lai theo ta.

Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh là phối ngẫu đối với ta tình thâm; quyền nhập sẽ quản ta, là tính kiến thiết; khoa nhập hiền hoà; hóa kỵ nhập hội niệm, đích đích thầm thì, là vui mừng oan gia.

Phu thê phi hóa lộc nhập tật ách là phối ngẫu rất sắc, như lão bà yêu ta như trâu lang, lão công hước ta là hồ ly tinh, là vui kỳ thân mà không phải là ái một thân; quyền nhập là quản ta khỏe mạnh, ăn mặc; khoa nhập là phối ngẫu là thân thể ta quý nhân; hóa kỵ nhập có hôn nhân duyên, nhưng nhất kết hôn chuyện xui xẻo sẽ, nhân xung phụ mẫu cho nên cũng.

Tử vi nhân duyên lộ – là ở đâu tướng ái dung dễ tướng chỗ nan?

Cuộc sống hôn nhân tuy không phải bằng phẳng không ngại con đường, nhưng nhưng là đại đa số nhân sở hướng tới, chỉ là vì sao trước khi cưới thề non hẹn biển, hôn hậu đã có như phiêu phong rồi biến mất, không còn nữa ký ức.

Ngoại trừ tìm tòi nghiên cứu hai người cá tính ở ngoài, mệnh lý có thể năng lực dành cho chắc chắn giải đáp.

Cung thiên di cung phu thê tinh đàn tổ hợp sai biệt cảm thấy tình từ đậm chuyển sang nhạt

Cuộc đời này vĩnh không thay đổi người yêu, vì sao hôn từ nay trở đi tiệm mới lạ, xa lạ, thậm chí phiền chán mà khó có thể ở chung ư? Là thay lòng đổi dạ? Còn là nhận thức không rõ? Hoặc là thật duyên hết.

Đầu tiên chúng ta phải thừa nhận, nhân điều không phải chỉ có một mặt, nhân đối mặt bất đồng quan hệ nhân, kỳ tình cảm phương thức biểu đạt là không giống với. Hết lần này tới lần khác chúng ta đều cho rằng một bề ngoài chuyên gia, thân mật, khôi hài, lấy giúp người làm niềm vui, tích cực tiến thủ người đó, hắn người đối diện nhân cũng là như vậy, khi hắn (người) bầu bạn nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, kì thực không phải, cung thiên di sở hiện ra, tựu là một người “Biểu như”, cung mệnh tài là một người “Lý tượng”, đương giá lưỡng cung tinh đàn tổ hợp sai biệt quá lớn thì, ngài là sẽ rất kinh ngạc nâm sở biết “Hắn”, là như vậy xa lạ, hắn phiến ngài sao? Không có!

Đồng lý, cung phu thê là một người hôn nhân tình cảm phương thức biểu đạt, trước khi kết hôn giao hữu, này đây cung thiên di lai hiện ra, hôn hậu này đây cung phu thê để diễn tả, đương giá lưỡng cung tinh đàn tổ hợp sai biệt rất lớn thì, cũng là hội trở tay không kịp, như mạng cung thiên không cung, cung thiên di là tử vi, tham lang, mà cung phu thê là liêm trinh, thất sát.

Còn có một loại tình hình. Hay quẻ vị lành nghề vận trung do lộc chuyển kị. Thí dụ như bạn gái thuộc “Heo”, “Hợi cung” hay nâm và người hỗ động cơ sở điểm, nếu như là liêm trinh, tham lang, ở giáp đại vận quen biết kết hôn, sau đó đi vận là quý, nhâm thì, liêm trinh hóa lộc, biến thành tham lang Hóa kị, tiếp qua bính lưu niên, vậy duyên phận có vấn đề.

[dạng gì mệnh bàn không đổi kết hôn ư?]

1. cung mệnh, thân cung, cung phu thê nhược hình thành dương đà giáp kị, hoặc dương đà giáp thiên không cung, đối hôn nhân tình cảm thái cận thận bảo thủ, không dám dũng cảm nếm thử, khuyết thiếu tự tin, cũng có thể thuyết khuyết thiếu cảm giác an toàn, tin cậy cảm, chặt tệ nội tâm.

2. cung phu thê cố định thiên không, Địa kiếp tinh, dễ lưu vu lý tưởng hoàn mỹ, rất dễ thấy đối phương khuyết điểm, Vì vậy tả khán hữu khán một có một thoả mãn.

3. cung phu thê ngồi một mình đà la tinh, cân nhắc qua độ, Tả Tư lượng, hữu tự định giá, tái tự định giá, kết quả tại chỗ giẫm chận tại chỗ tha đà suốt đời.

4. cung phu thê tinh quá cương, như vũ khúc, thất sát, phá quân, tam phương không gặp hỏa linh kích phát, hoặc phụ bật quay vần, tạo thành tình cảm chẳng làm sao biểu đạt hoặc xử lý.

5. tiên thiên cung phu thê kết cấu quá lớn, như lộc quyền khoa đủ hội, mà cung mệnh tự tọa kị, hội nghị thường kỳ kén vợ kén chồng điều kiện quá cao, Vì vậy coi trọng, nhân gia không thích; đối phương vừa, chính vừa chướng mắt của lưỡng nan tình hình.

6. đi vận cung phu thê vẫn sai ai ra trình diện Hóa kị tinh hội chiếu, thực sự gặp mấy giai phi phu quân, điều không phải điều kiện bất hảo, ngay cả có vợ.

7. đi vận cung phu thê hình thành song kị giáp chế tình hình, điều không phải phụ mẫu phản đối, ngay cả có cái khác nhân tố hoành ngạnh ở giữa, chung quy tụ không được thủ.

8. tiên thiên cung phu thê vẫn thụ đi vận của sao Hóa kỵ hội chiếu, nội tâm đối hôn nhân sản sinh lòng tin nguy cơ, không dám xem thường kết hôn.

[ngôi sao may mắn cổ kim ảnh hưởng bất đồng]

Ở truyền thống trong xã hội, nhu thuận, nhu thuận nữ hài luôn luôn bị khen hay, sở dĩ bà mối bát tự hợp lại sẽ đưa tác đôi, bởi vậy, ngôi sao may mắn nhiều nữ hài tử là không có khả năng không ai thèm lấy.

Thế nhưng, hiện tại lưu hành tự do luyến ái, không thịnh hành thân cận, sở dĩ sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn không gặp sát tinh người, ở học sinh thời đại không được nói yêu thương, đáo xã hội thượng trái lại tìm không được đối tượng, bởi vì thái ngoan, không có xã giao, xưa nay thù biệt cai trách ai được?

Đang nhìn hôn nhân thì, đầu tiên khán lưu niên phi hóa lộc nhập lưu phu thê giống nhau thì có dấu hiệu. Nhất là chuyển phi hóa lộc nhập phu thê thì. Thứ nhì là song lộc gia phu thê (coi là đại vận lộc) mà hôn nhân còn có phải có phụ trợ dấu hiệu đầu tiên là điền trạch động (có Hóa kị hoặc hóa lộc) kết hôn biểu thị mới gia đình thành lập, cũng nhiều dọn nhà và mãi phòng ở rủi ro (kết hôn giống nhau lên giá một khoản tiền)

Hôn nhân

– đại vận lưu niên cung mệnh tam phương tứ chính sai ai ra trình diện “Hồng loan” “Thiên ưa” “Hàm trì” “Đại hao tổn” chờ, chủ có đào hoa cập khác giới hút nhau cơ hội gặp (đa khác giới duyên phận)

– lưu vận “Phu thê” cập tam phương tứ chính sai ai ra trình diện “Hóa lộc” “Hồng loan” “Thiên ưa” “Hàm trì” “Đại hao tổn” chờ, chủ có hôn ưa (chủ nhân đầu tiên cần phải chính nguyện ý)

– như có chồng lại thấy đã ngoài tinh diệu, yếu chính nhiều hơn kiêng kị ngoài giá thú tình

– tị hôn nhân sĩ ở “Cung phu thê” hội kiến “Lộc”, có thể có ngoài giá thú tình phát sinh, như lại thêm hội “Kị”, tức đang xử lý thượng có chuyện (yếu xem thêm trước sau thiên cung tương lai định chi tiết nhân quả)

– một người cung mệnh trung tam phương tứ chính sở hội kiến ngôi sao diệu, rất nhiều thì đã ở phối ngẫu của cung mệnh tam phương tứ chính nhìn thấy (tính gần, vật gặp nhau)

(Biên dịch tự động bằng Quíck Translator)

Bản gốc:

斗数婚姻看法大全

★看桃花

桃花星聚于不同的宫度则有不同的象意:

命宫的桃花既有思想又有行动,

子女宫的桃花侧重于色欲方面,

夫妻宫的桃花侧重于恋爱和外遇同居方面,

疾厄宫的桃花侧重于身体接触方面而多主肉欲型桃花,

福德宫的桃花侧重于精神感官方面,

奴仆宫的桃花侧重于外来诱惑方面。

桃花有内桃花和外桃花之分。

内桃花主夫妻间较浪漫和性生活较频繁,如昌曲星之类。

外桃花则是主不正常的婚外恋情,如天姚、咸池之类。

逢桃花而致破财、出丑、婚姻不利者,称为“桃花劫”。

桃花星逢空劫大耗,或财禄星逢冲,就易发生“桃花劫”。

逢桃花而致官司刑狱,称为“桃花煞”。桃花星逢羊陀刑白虎官符破碎及其它刑狱的组合等,就容易发生“桃花煞”。

夫妻宫有沐浴咸池,主有实质性的桃花(肉欲桃花);廉贪巳亥(男女同论)会煞星,也是实质性的肉欲桃花;贪居亥子遇羊陀为泛水桃花,亦为肉欲桃花;廉贞会咸池又会文曲,是精神性桃花(即友谊性而非色情);贪狼会陀罗为风流彩杖,是肉欲桃花,主有酒色事件;同巨会文曲,为精神性桃花,女命可能有实质性桃花;廉巨会天姚,易有实质性桃花;红鸾会天姚,更是真桃花(实质性的)

★如何看婚姻不顺

命宫有不利婚姻的星曜,如杀破廉贪武巨煞忌等,或命宫陷地加煞且三方不吉,或煞星与桃花星聚会,恋爱婚姻难得美满;若夫妻宫吉,多主配偶有才貌富贵,得一时的欢乐,而终因自己的才貌、能力、身体不配而离异;若夫妻宫陷破者,最不利配偶,会因双方均凶悍不合而离异,甚则克死配偶。若命宫旺吉而夫妻宫凶者,则是配偶不配而离异或多病伤。

若命偶宫均吉,多属美满婚姻,但若夫妻宫的三方逢煞忌,易因外来的干扰而发生不顺和离异,

事业宫有化忌星则主配偶多疑多管而发生分歧;又有逢限年的夫妻宫凶煞聚,而配偶发生意外伤亡,此属配偶本为夭命之人,而非本命所克。

男命坐太阴,女命坐太阳,异性缘强,多外遇;陷地夫妻不得力,生活无依;加煞均主离异,甚则刑克伤死。命宫机梁逢煞,亦主孤克。

日月丑未同守命宫,男无妨,女不吉,若组合不好或加煞者,易落风尘。

女命命坐寅,对宫同梁,主婚姻有波折;再会昌曲,可能要下嫁离过婚的男人。

女命阳梁坐命,不是晚婚就是婚姻不顺。太阳坐命于戍亥子宫,刑夫克子,加煞必是。

命宫居子午卯酉,夫妻宫居辰戍丑未,感情不好,多争吵,聚少离多,加煞忌更凶。

夫妻宫逢四煞独守,男娶悍妻,女嫁恶夫或混过黑社会的男人。

逢六煞守照或相夹时,多主婚姻不美,起码与配偶不睦,或主配偶多病伤,甚则克伤亡。

夫妻宫有孤寡、破碎星也不好,不是聚少离多就是生死离别。三方有煞星,亦会影响夫妻关系。

 

二度婚姻常是夫妻宫有二颗正星同宫而逢煞冲破,例如同巨会四煞,主上半生的婚姻要破(因巨门是北斗星),

若主星为南斗星则主后半生的婚姻要破。(夫妻宫宜单个正星庙旺坐守,逢两个正星时若庙旺无煞或成格局者亦吉,否则不吉)。

夫妻宫居寅申巳亥且有二颗主星同宫更易有二度婚姻的可能。

命偶两宫逢杀破廉贪者多不和偕。杀破狼的夫妻宫再会煞,即使庙旺,在限年不好时主分离。(女命再加桃花星者可能会沦为妓女)。

本命三方四正有桃花的组合,易有异性缘,若又见夫妻宫有昌曲,男命易在外与人同居,女命易和另一男人有过感情然后再嫁。(文曲星为公开的,文昌星为暗中的)。

 

机阴和昌曲入夫妻宫,是多妻的格局。机阴在申,阳巨入命或夫妻宫,主是非多。

女命太阳化禄入夫妻宫,先生易有外遇。

夫妻宫桃花星多,或天姚逢化权、表示配偶有外遇。

夫妻宫廉贞会空劫,结婚三次而不休;廉贞会天姚,亦不吉。女命廉贞会桃花星,很骚,但不一定有实质桃花。

夫妻宫廉贞或贪狼化权禄,会有感情事发生。

天梁化禄化权、贪狼化权的夫妻宫,会有另一个感情事发生;女命更不利,婚前会与有妇之夫发生感情。

贪狼化忌,为情所困。贪狼化禄,配偶亦易有外遇。

夫妻宫魁钺逢右弼或化科,女命感情生活复杂,男无妨。  

天梁的夫妻宫加煞,有离别之象,尤以在子宫的夫妻宫为凶;天梁临子午的夫妻宫,逢对宫化忌来冲,会娶一位离过婚的女人。

女命命福在寅申巳亥,坐机阴、同梁、廉贪,易有桃花,加左右昌曲魁钺单星更验。

命福逢太阳太阴坐辰戍丑未者,为阴阳交泰,一生多恋爱,尤其逢日月反背而在辰戍丑未坐命者,易有性变态,喜欢演异性的角色。

命偶两星阴阳相反,例如男命阴偶阳、女命阳偶阴,主夫妻唱反调,不和偕。男命太阴女命太阳坐命,入庙易有外遇,异性缘佳;陷地则否,但若会煞主分离。

★刑克配偶的命

命理学上的所谓刑克,并不一定就是克死,根据程度不同有:

夫妻感情不好,多争吵不休;

夫妻感情破裂,造成分居、离婚;婚后配偶多病或伤灾、残疾;

配偶早死,不能偕老。

但一般人所讲刑克多是属于比较严重的伤病灾和生离死别。

夫妻宫容易造成刑克的星曜有:武、贪、破、廉、杀、巨、六煞星、化忌、截空、天刑、阴煞、破碎、哭、虚、孤、寡、白虎及太旺的化禄化权等。

严重刑克的组合有:

①夫妻宫逢上述恶星与煞刑忌凶曜聚会,易丧配。

②男命夫妻宫不好,三方四正见煞,太阴星又落陷者,主丧妻或不能偕老;行到乙限年,太阴落陷又化忌,可能要告别妻子。

③女命夫妻宫不好,三方四正见煞,太阳星又落陷,主丧夫或不能偕老;行到甲限年,太阳落陷化忌,可能要告别夫君。

④命宫居子午无主星,夫妻宫机梁同宫,限年逢夫妻宫逢煞刑忌聚会,易丧偶。

⑤夫妻宫见化忌加煞。

★如何选择配偶

一个人婚前多与父母同居,家庭和个人的气场暂时处于先天定局状态,好坏难于改变。

结婚后重组了一个新家庭,双方阴阳气场纠缠在一起,逐渐形成一个新气场,有利无利就看双方的气场能否互补,配合得好可以改良一生的命运,配合不好使双方的命运都变坏。

从紫微命盘上看,夫妻宫与事业宫成一线,互相影响,结合好可以夫荣妻贵,配合不好则刑克配偶,破财败业。

因此择偶问题十分重要,对一生能否过幸福生活起到举足轻重和十分关键的作用,不可不引起人们的重视。

择偶大体上可以男女的命宫和夫妻宫结合起来论:

①如果夫妻宫好,可选择对方命宫主星为本人夫妻宫主星的异性。例如本人夫妻宫的主星为天同,配偶命宫主星亦为天同者为佳配。

②如果夫妻宫不好,不能选对方命宫主星与本人夫妻宫主星相同的配偶,可选双方命宫主星相同或配合得好的主星的异性。

③男命夫妻宫正星属南斗,宜配阴年生的女性;正星属北斗,宜配阳年生的女性。

④女命夫妻宫正星属南斗,宜配阳年生的男性;正星属北斗,宜配阴年生的男性。

⑤本命宫干化禄之星正好是对方命宫主星。

具体搭配如下:以下星曜,均为命宫的主星,“喜、忌”即为要搭配的异性命宫的主星。

▲男命:

紫微星的男性,喜欢有才华和涵养的女性。喜配温顺的天同、贤惠的天府、机灵的巨门、威勇的七杀、高贵稳重的天相骯;最忌配妖艳的贪狼、暴躁的破军,亦忌紫微;余均次喜。

 

天机星的男性,较喜欢聪明机敏、具文学气质的女性。最喜配天梁星,次喜紫、阳、武、同、廉、府,忌天机,余星均勉强可配。

 

太阳星的男性,喜欢外表美丽和开朗的女性。喜温柔的天同、浪漫的太阴,忌太阳,亦忌时好时坏的巨、梁,余星均次喜。

武曲星的男性,喜欢擅理财又漂亮的富婆。最喜财库的天府,次喜杀、贪、相,最忌破军,亦忌武曲,其余均为次喜。

天同星的男性,讲究享受,喜有生活情趣的女性,但在相配上宜带点冲劲的星来调和。无太好的缘星,较喜紫微、天机、廉贞、天相、七杀、破军,最忌巨门、天同,其余为时好时坏。

 

廉贞星的男性,喜聪明机灵、活泼大方、带古灵精怪式的女性。最喜富同情心的七杀、稳重的天府,次喜武曲,最忌贪、相、破,余星均次忌。

 

天府星的男性,用情不专,喜欢稳重而外表时髦新潮的女性。天府的缘星最多,最喜干脆的武曲、单纯的廉贞,忌天府,余星均次喜。

 

太阴星的男性,较阴柔,喜欢温柔体贴、爱整洁的女性。宜带点阳刚的星曜来调和。一般无大好大坏的缘星,较喜紫、巨、相、梁、杀、破,时好时坏的机、同、府、贪,其余均忌。

 

贪狼星的男性,会多角恋爱,欲想浪漫风情、财色兼备的富婆。最喜武曲,最忌高不可攀的紫微、任性的廉贞,其余均为次忌。

 

巨门星的男性,较喜欢开朗大方的女性。很少与之相配的缘星,勉强可配的机、武、廉,最忌好胜的太阳、天同,余均次忌。

 

天相星的男性,喜欢稳重、有传统美德、爱家庭、循规守矩的女性。最喜敏捷的武曲星,最忌廉贞,亦忌天相,勉强可配的紫微,余星均次喜。

 

天梁星的男性,喜有涵养、具丰富知识的女性。无大好大坏的缘星,忌天梁,亦忌时好时坏的机、同,其余均为次喜。

 

七杀星的男性,喜欢独立坚强和有新时代气质的女性。较喜廉贞,亦喜武曲,勉强可配的紫、阴,其余星曜均忌。

 

破军星的男性,喜欢浪漫风情和懂时尚的女性(风尘女之类)。很少有与之相配的缘星,勉强可配的太阴,最忌紫微、好胜的武曲、廉贞,余星均忌。

▲女命:

紫微星的女性,有高贵的气质,花钱大方,喜名贵品,讲究整体价值和派头,喜欢有理想抱负、有才华、有涵养的男性。最忌贪新弃旧的贪狼、粗暴的破军的男性,次忌巨、廉,亦忌紫微,天相和七杀会时好时坏而不算美,其余的星都较好。

 

天机星的女性,机巧多思,情绪多变,喜欢博学多才而多新花样的男性。无大好大坏的婚缘星,较喜的有紫、阳、武、民、府、相,勉强可配的巨、梁,其余均忌。

 

太阳星的女性,有男子的气慨,比较轻浮,善交际,喜新潮,喜有价值的物品,喜欢有成就的富豪。本身少吸引力,最忌巨门,次忌廉、阴、阳、贪、杀、破,余星均喜。

 武曲星的女性,很会理财,用钱很有计划,做事原则性强,重实用。本人性欲强,最喜天府、天相,次喜性欲强的贪狼,最忌破军,次忌阴、武,一般的同、巨,其余均喜。

 

天同星的女性,个性温柔纯朴,小孩子脾气,讲享受,较懒散,喜欢幽默风趣、好脾气而有学问的男性。最喜紫、阳,次喜机、武、府、相,一般的阴、梁,最忌巨门,其余均忌。

 

廉贞星的女性,平时比较节俭,不易相信人,但一旦爱上你,就很舍得投入,且会死命地追求你,喜欢懂生活、活泼、胆大和多才多艺的男性。最喜天府星,次喜七杀,最忌破、相,亦忌阴、廉,巨门一般,余均喜。

 

天府星的女性,用钱有计划,但对恋爱则会感情用事,舍得投资;喜欢事业心强而壮实的男性。最喜紫、武、廉,较忌巨、杀、破、府,一般的阴、同,其余的星均喜欢。

 

太阴星的女性,敏感多疑,节俭,但对心上人却很大方,喜欢斯文整洁而有文学气质的男性。最喜太阳,次喜机、紫、武、府、相、梁,一般的同、杀、破,余星均忌。

 

贪狼星的女性,贪欲心强,善交际,较浪漫,含情脉脉,让你陶醉,喜欢风情万种、才华横溢的富豪。最喜武曲,次喜阳、府、相、梁,一般的同、阴,最忌紫、廉,余星均忌。

 

巨门星的女性,口才好,很会观察人,喜欢斯文开朗而有学问的男性。是很难取悦的星曜,最喜紫微,次喜武、府、阴、相、梁,一般的机、阳,最忌天同,其余均忌。

 

天相星的女性,爱面子,讲究衣着和饮食,对心爱的人很大方,喜欢稳重、有家庭观念和文学气质的男性。最喜紫、武,最忌廉、相,次忌贪、相、巨、杀、破,天机一般,其余均喜。

 

天梁星的女性,象个大姐头,原则性强,节俭,但对心上人却会感情用事,出手大方,喜欢有涵养和具文学才识的男性。较喜天机,次喜紫、武、府、阴、相,阳、同一般,余均忌。

 

七杀星的女性,独立性很强,较冷酷,但对心上人却很热烈,喜欢正直义气、勇敢、有理想抱负的男性。本人脾气坏,最喜紫、武、廉,忌贪、巨、杀、破,天机一般,余均喜。

 

破军星的女性,性情多变,较任性暴躁,但对心上人较细致和务实,喜欢有理想、创劲和新潮的男性。本人暴躁易冲动,难搭配,较喜阳、同、府、阴、相、梁、机,余均忌。

★星宿坐夫妻宫之现象

夫妻关系的好坏除了看夫妻宫之外,还要看太阳与太阴。

男命 太阳旺宫(午、巳、辰、卯、寅),此人正派。太阳陷地(申、子、亥、戍、酉),此人犯桃花,劳碌命。

女命 太阳旺宫(午、巳、辰、卯、寅),先生正派,有助力。太阳陷地(申、子、亥、戍、酉)先生无助力,宜靠自己赚钱养自己。 

紫微 配偶气侃茫舱茩唷Ec擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

天府 配偶耿直,喜掌权。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。武曲天府与地空、地劫同宫坐夫妻宫,防因配偶破大财。

天机 配偶聪明机巧。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

太阳 配偶个性直爽,无心机。男命:怕老婆。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

太阴 配偶个性阴柔。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

天同 配偶有些小孩小脾气,依赖心很大。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

廉贞 会对配偶嫌柀ο游鳌Ec擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,防因配偶惹官司,或防配偶得癌症。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

贪狼 配偶聪明,爱玩,有多方面的嗜好。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

武曲 配偶个性刚强。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。武曲天府与地空、地劫同宫坐夫妻宫,防因配偶破大财。

巨门 配偶凡事都喜亲力亲为,夫妻之间口舌多。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。 

天相 配偶有正义感,乐于助人。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

天梁 宜娶(嫁)年长之妻(夫)。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

七杀 配偶一不兴脸就拉下来,翻脸像翻书。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

破军 配偶性刚烈。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

文昌 配偶聪明,多学多能,有文艺气侃Α?

左辅 配偶做事稳重,但恐婚姻二度。

右弼 配偶有同情心,但恐婚姻二度。

禄存 配偶年龄宜大十岁以上。

★斗数夫妻

婚姻问题,在命理预测中讲究男益妻、女益夫,还有男克妻、女克夫之说。《三命通会》论男女命时有此说法:“男命宜旺,旺则福,衰则灾。女命宜衰,衰则福,旺则灾。柔为本为福,刚为刑为灾。”

这符合阴阳刚柔的理论。如果是女刚女旺,男柔男衰,就叫阴阳反错,违背阴阳规律,自然有灾。

在此基础理论的指导下,男女命的断法也不一样,如子平八字中,女命看婚姻主要依据夫星和夫宫,而男命则要综合考察。

紫微斗数作为古代数术之一,在婚姻问题的预测中,也有自身独特的预测体系和理论方法。紫微斗数看婚姻的好坏,主要是根据命盘中夫妻宫及其三方四正星性的吉凶好坏来观察和预测的。 夫妻宫表示一个人所喜爱的对象的类型、与其配偶的关系及夫妻间精神生活等事项,为判断适婚、婚姻生活的依据。 兹列出各星在夫妻宫的具体解释作为观察判断的参考:

紫微:男得贤妻妻良母型之美妻,女嫁尊贵有地位之才郎。婚姻美满幸福,宜迟婚,早婚有困扰,宜配刚强之配偶。会禄存者,得妻财,会昌、曲、 魁、钺、弼六吉者,得配偶之安慰与鼓励。会羊、陀、火、铃、空、劫六凶者,伤害配偶或成为配偶之负担。

紫相:宜配偶年少。

紫府:为神仙眷属。

紫杀:为欢喜冤家,易艺术化之吵吵闹闹,或生死离别。

紫破:婚姻不睦,只宜女长男少,或女职位收入大于男性。

紫贪:易有感情困扰,夫妻年龄相当或出入作息一起者可避免。

天机:男娶年轻任性或倔强之妻,女嫁年龄较小或年龄差距较大之夫,以少妻老夫匹配较合适。会禄存,得夫贤明,得妻贤淑。会昌、曲、魁、钺、弼六吉者,配偶聪明,有才能。会羊、陀、火、铃、空、劫六凶者,婚姻易生裂痕隔阂,早婚者,同床异梦或离婚,晚婚者无妨,但兴趣消遣不一致。很注重精神生活和气氛。

机梁:配偶为梦中情人之理想型,男女年龄相差极大,生活和谐。

机月:配偶形貌优美。

机巨:配偶体格魁梧健美,和谐而牢骚唠叨。

太阳:婚姻明朗而单纯,有贪图配偶帮助之嫌疑,男因妻得贵,女感恩图报,早婚则成怨偶,晚婚则承配偶帮助。见六凶宜晚婚,见六吉能受配偶之支持帮助。

日月:融洽恩爱,为同享乐共患难之型。

日巨:为协调型之平凡夫妻,同宫不见杀者和谐,见杀或太阳陷地,婚姻不睦或配偶唠叨。

日梁:幸福美满,陷地见杀亦和睦。

日耗:先乘车后补票,非礼成婚。

武曲:婚姻不如意,易成生离死别,唯迟婚或同年可避免,或志趣性向极其相象者,幸福和谐。会六吉,禄存、天府,得配偶财产。见六凶者,难免吵闹争执,甚至有生离死别。

武贪:最现实之结合,财富者因迟婚而和谐,早婚因经济艰涩吵闹争执,甚至破裂。

武相:婚姻形式化,感情不佳长吵架。

武杀:易孤寡,甚至因配偶破产。(女命有武曲者,主宰家庭决策,刚强果断,旺夫不辞劳苦,吉多为贵妇。加杀冲破者,限制丈夫之发展,孤克。)

天同:为融洽体贴型之婚姻,男得聪明美貌之妻,更得贤妻内助,女嫁温和梢嫌女性化之体贴郎君。见六吉者,感情好。会六凶者,感情差甚至离婚。

同月:上述特征更明显,宜迟婚,且夫宜年长、妻宜年少,为只慕鸳鸯不慕仙之神仙眷属。

同巨:配偶过度体贴关怀,如不睦则可偕老,亲密则配偶寿命不长。

同梁:永浴爱河,亲密融洽。(女命天同守夫妻,必太阳主命有开放之性格,有夺夫权柄之现象,逢杀冲破刑夫克子,梁月冲破有感情困扰,不能自我约束者,感情糜烂或为人偏房,唯虔诚宗教信仰者能享福。)

廉贞:悲叹不幸之婚姻,有享受虐待或生离死别之倾向,男女有二三次与几位异性发生性关系之现象,尤其见贪狼、天姚、魁钺者有多婚或外遇。会天府、天相,和性格刚强匹配,虽难免争吵,但能偕老。会杀破狼者,婚姻难有幸福,或受虐待,或因外遇困扰,或生离死别,甚至离婚再婚。

(增补太微赋曰:“廉禄临身,女得纯阴贞洁之德。”廉贞化禄或遇禄存化禄者,不依次桃化论,而作专情性妒论之。)

天府:配偶聪明才能,物质生活富裕,夫妻感情和睦快乐。会六吉者,因配偶才能而家庭生活圆满。会六凶者,配偶才能之差距成为不睦之原因,恐貌合神离。

(天府值夫妻宫,原应夫妻子女不缺,怕值空亡,有也孤立。)

太阴:能得优美高雅之配偶,庙旺者美满幸福,陷地者,受配偶拘束虐待,会六吉者感情融洽和谐,会六凶者有不睦甚至生离。

(太阴在卯酉值夫妻宫,六庚逢之化忌,女喜装饰、打扮、美容、虚荣,男性亦虚荣。)

贪狼:婚前曾经人事而迟婚者,夫妻偕老无克。遇火铃者,因婚姻生活而收敛渔色之性。此星亦如廉贞为缺憾之婚姻,常因性欲、精神之不睦而有多婚和外遇之倾向。

(逢昌曲,多情而虚情假爱。逢太阴,遐思意淫。)

巨门:缺乏爱情之结合,因婚姻生活负担而劳碌,或受配偶拘束唠叨之现象,见太阳、天机、天同者偕老,会六吉,貌合神离,遇六凶,争执吵闹,甚至破裂生离。

(值丑未辰戌有寡宿,为隔,值寅申巳亥有孤辰,为角。凡巨门主隔角,生离死别,宗夫妻有对,不免污名失节。)

天相:男性年龄较女性大,配亲戚或世交之配偶,或为恋爱而结婚,为抉择性很强的婚姻,一般皆幸福圆满,即使不睦也能偕老。会禄存,夫妻能协力,生活富裕。会六吉,融洽幸福。会六凶,晴时多云偶阵雨,雨过天晴,即使不睦也能偕老。会昌曲,六己文曲化忌,六辛文昌化忌,情感奔放,易为外来诱惑所诱惑、迷乱。

天梁:女性年龄大于男性,家庭主权操持在女性手中,感情和睦,为相敬如宾型婚姻。见禄存者,更显互相敬爱,会六吉者,感情融洽,见六凶者,虽时常小吵小闹,却也和睦。

(天梁、贪狼于大小二限同度而乱礼乱家,尤以六癸贪狼化忌,恐主败伦乱俗之畸恋。)

七杀:不利配偶之婚姻,有伤害或增加配偶负担的现象,如早婚则夫妻不睦,而迟婚则不会克伤配偶,即使会吉星也难长远和睦,若会六凶,必主外遇或几次结婚。

破军:克伤配偶之婚姻,夫妻生活甚难和谐,若非婚姻生活之叛徒,则见夫妻之生离死别,晚婚者,虽能并头,但难和睦。见紫微者宜妻子年长。若会吉星,老来亦见夫妻隔阂分离。会六凶,漠视婚姻,性生活浪漫随便,必数换配偶,而配偶不一定都要结婚,有些仅同居一时而已。

文昌:配偶年少聪明,夫妻生活和睦,但恐有婚外情。会六凶者,巧妙的同时和两位异性维持性关系。怕逢破军于亥子宫岁限,恐临水而生灾。嫌遇贪狼,喜欢交际应酬而忽略家庭责任。逢七杀、廉贞、刑忌、官府,多情而虚情假爱。

文曲:夫妻生活恩爱和谐,但恐有外遇而发生困扰。会六凶者,甚至成为有名无实之婚姻,与配偶以外异性同居。

(女命文曲怕陷午戌,会六凶者,淫且贱,六己化忌亦然,或午戌巨门同值会凶,不为家庭经济积劳成疾,夫妻生活亦生离死别。)

魁钺:夫妻和睦融洽,是为神仙眷属。加恶杀,不免私情淫佚。

辅弼:偕老,有关怀配偶而且独占感情的倾向贪、廉同宫,宜年长刚强之妻。会羊陀,主二婚。遇禄存、化禄者本身端正,配偶有外遇。

禄存:夫妻相生无克,男宜娶少女,女宜嫁老夫,注重生活情趣,而且希望配偶重视、赞美。加火铃空劫者,婚姻流于制式化,或有名无实,或同床异梦,或聚少离多。

火铃:热情洋溢,宜会吉星众者,夫妻热情,会凶星,有刑克,不安于室。

擎羊:择偶及婚姻的理想异常严苟,难于满足婚姻之现状,甚至不能正视家庭之责任义务,容易义气用事。逢力士,大多迟婚,有不欲结婚之倾向。

陀罗:婚姻观念强烈,有以本身为家庭动力之强烈主观,对于配偶亦多加限制,夫妻生活时有不睦,甚至由于戚友事端导致夫妻失和。加吉星,夫妻亦难免刑克。逢力士,婚姻拖延,子息亦迟。

天马:热情而愿意为爱情牺牲奉献,有服侍之精神而且不辞劳苦。

化科:因配偶之社会名望,或以夫妻闺事而有声名。

化权:常操家庭决策大权或掌经济出纳大权。

化禄:注重夫妻生活情趣,能体谅配偶,但希望并要求配偶的敬重与赞美。

化忌:婚姻阻窒拖延,大多迟婚,勉强结婚者,夫妻欠和。

天空:对于夫妻生活充满憧憬幻想,注重生活情趣而漠视现实,往往增加配偶之精神负担,或配偶健康受损,夫妻感情日渐淡漠。

地劫:对于夫妻生活充满物质欲望,偏向于物质享受而漠视现实,往往因自己物欲不能满足而缺乏夫妻生活情趣,时有不和,甚至婚姻破裂。

天姚:注重夫妻生活情趣,无限柔情,容易热衷交际应酬,流于酒色、赌博或其它不正常之嗜好,甚至发生不正当之畸恋。

孤辰:婚姻生活之主观意识强,大多迟婚,婚后宜不易和配偶共处,有精神孤独之倾向。

寡宿:婚姻生活之物质享受感强烈,大多勉强成婚,但婚后难与配偶共同生活,有形影孤单之倾向。

紫微配姻缘

在论命的经验中,最常被询问的问题之一,就是感情、婚姻了。西谚说我们都是折翼的天使,须要寻找另一半来支撑起一双翅膀!所以每个人会寻求感情上的慰藉是必然的。

从哪里看姻缘?

说起姻缘,一般人最先会想到夫妻宫;并且以夫妻宫的好坏,来衡量一个人的婚姻。夫妻宫当然是看姻缘很重要的宫位,但也要考虑到与别的宫位的相对关系,才能全面地掌握这方面的状况。

从最简单的情况来说,夫妻宫代表着两件事;

第一 看配偶的”内容”宫位:例如长相、性格、身材胖瘦,或者是配偶的成就等,就像配偶的命宫一样。

第二 我与配偶对待的宫位:六亲宫位,都是包含着命主,与该六亲宫位的人的对待关系。因为这是自己命盘上的夫妻宫,当然不纯粹是配偶自己的宫位!大约有六成以上的成分,是看我与配偶的相处情形和关系。所以可以从夫妻宫和其它相关宫位,来看婚姻的圆满程度如何?

姻缘好不好?

从大原则上来说,夫妻宫、福德宫、官禄宫有生年忌星的话,婚姻容易蹉跎;有可能是早结早离,也有的是结不了婚。因为忌星是一种干扰、欠债(相欠忌),在夫妻宫,直接表示夫妻间有问题。福德是夫妻的官禄宫;官禄宫代表着”气数”的状况,夫妻的气数字上有忌星,当然表示有状况。

而官禄宫是夫妻宫的对宫,在该宫有忌星,会冲向夫妻宫,所以也表示婚姻感情方面要注意。

这三个宫位上的忌星,也包括大限忌或是流年忌星,只是力量递减而已。自化忌也代表不安定、气泄掉了。

※自化忌就是该宫的宫干,化的忌星在该宫内。譬如夫妻宫是辛干,刚好宫内有文昌,就是夫妻宫自化忌了!

另外,除了本命盘的夫妻、福德、官禄三宫,不可以有忌以外,大限流年盘也不宜,影响力也是愈来愈弱。

寡宿星主孤寡

除了这些宫位被忌星进入之后,会产生婚姻或感情上的不美满之外,如果有”寡宿星”进驻,也会有不良的结果。

所谓的寡宿星,就是指带有”孤克”的星曜。由于他们本身带有妨碍感情的成分,所以一般不喜进入夫妻或其它六亲人事上的宫位。常见的寡宿星,有武曲、七杀、巨门、禄存(禄存虽主富,性质却孤)、华盖、孤辰、寡宿、阴煞、天刑等星。有了这星曜来闹场,常使得夫妻之间”相敬如冰”!双方容易冷战、争吵或沟通不良,甚至离婚!还有的就是不常相聚,也算夫妻间的一种孤克。

破军虽不特别是寡宿星,但主破耗,所以破坏婚姻的程度,算是无人能出其右!六煞星,如地空、地劫、擎羊、陀罗、火星、铃星,也不算是寡宿星。但它们存在有伤害、刑克和突然性的改变关系(如感情变淡、突然分手)等现象,所以夫妻、福德等宫也不喜见。

理论上,夫妻宫有文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺等六吉助星,主配偶美貌而有助力、格局好。但是夫妻宫内有助星,等于两人世界出现了第三者,就容易导致外遇的问题。所以古人论昌曲等为”细姨星”,就是这个道理!

不过其严重与否,会不会导致分手、离婚等?当然仍须全盘考虑。这里只是介绍简单的看法,也没有涉及比较深入的看法,像飞星四化的范畴。

因配偶而贵

那什么人可以因配偶而得富贵?或是有好的姻缘呢?大致上的论断原则,就是夫官线有良好的星组和化星,或是福德宫美好所致!

譬如夫妻宫有紫微、天府、天相等星,男命有太阴、女命遇太阳;主配偶高过于命主,得配贵偶;至少可以得到一个好的姻缘。不过当然不能被忌星,或是寡宿、煞星所破坏。又像化禄星(富)、权星(贵)、科星(名)在相关宫位,也有配偶之助。其中化禄又表示恩爱,科星是相敬如宾,权星就带有些争权的问题了!

有些吉祥的星组,也有利于得遇好的对象;譬如紫微天相、紫微天府、天同天梁、太阴文曲、太阳天梁加文昌禄星…..。这些星组在提高配偶的条件与地位,有相当程度的力量。但也不是没有”但书”的!如果你要温柔的老婆,那紫府在夫妻,想都别想!又如果怕配偶外遇,又须杜绝六吉星进入夫妻宫。

另外,夫妻宫化禄到命宫或是财帛、官禄、田宅,也主得配偶之助。假设天梁的坐干,化禄到夫官线,那表示另一半荫我。不过这已经属于飞星四化的范围了,难度较高,有机会再谈!

●天生孤独命

天机天梁与擎羊同宫,古书云:「早有刑克晚见孤」。

命宫、身宫、夫妻宫有孤辰、寡宿、陀罗……。

天刑或寡宿,或孤辰、蜚廉、飞廉坐命,或坐父母宫、夫妻宫。

夫妻宫有三台、或八座之一者。

夫妻宫有紫微天府加劫空、左辅、右弼者。

紫微星单守子、午之地。

命宫或夫妻宫有天机天梁(加羊、陀、劫、空尤孤)。

夫妻宫或田宅宫太阴化忌。

紫微天府坐身宫、命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、父母宫。

七杀加羊、陀坐疾厄宫。

武曲破军坐命。

天府坐命加空亡。

禄存坐命。

七杀、破军在寅、申坐命。

陀罗与火、铃同宫。

迁移宫宫坐丙申、丁酉、山下火者。

●早年孤独,幼年恃怙。

武曲天府在子地坐命,父母宫有煞,或其对宫有煞冲照,幼年孤独。

天煞坐命,与父母缘薄。

太阴坐命在陷地,日月反背,与父母缘薄,早年即离乡背井,到外地谋生,故孤独。

●晚年孤独,子女不在身边。

子女宫有地劫地空。

破军不在子地或午地。

田宅宫宫干化忌入夫妻宫。

夫妻宫宫干自化忌者。

奴仆宫宫干化忌入身宫。

●晚年孤独,配偶不在身边。

福德宫宫干化忌入夫妻宫。

武曲与羊、陀罗同宫。

夫妻宫化忌加煞。

夫妻宫有劫空。

禄存独坐夫妻宫。

太阳、太阴与羊刃坐命。

女命武曲火星坐夫妻宫,守寡。

命宫或身宫有巨门,加羊或陀。

●晚年孤独,朋友少来往。

福德宫宫干化忌入疾厄宫。

福德宫宫干化忌入财帛宫。

●当年孤独,这一年心情苦闷、孤独。

小限走到巨门,如无禄存同宫,此年孤独,苦闷,心神不宁,做事没恒心,半途而废。

紫微论夫妻

1、  紫府地劫临夫妻必离婚

2、  太阴见擎羊,男克妻,女克夫

3、  武曲见擎羊,男克妻,女克夫

4、  夫妻宫化忌加煞,配偶先死

5、  丑未夫妻宫见武曲加煞,配偶先死

6、  夫妻宫单见左右星必主配偶先死

7、  夫妻宫在巳宫见陀罗、廉贞必离婚

8、  夫妻宫见破军多离婚

9、  女命坐戌亥子见太阳为寡妇命

从夫妻宫主星看感情不顺指数

1. 夫妻宫主星…天相。

感情不顺指数20%:夫妻宫里面有天相的人在恋爱的过程中可以互相扶持,彼此都很好沟通,男人有天相的人可以娶好老婆,在事业上有所帮助,女人有天相的老公会是一个好好先生,善体人意,而且天相是一颗很柔的星,双方相处会很融洽。

2.夫妻宫主星…天机或天同或天梁或太阳(男)太阴(女)。

感情不顺指数40%:夫妻宫有天机或天同或天梁的人大致上夫妻相处没有问题,可是这三颗星代表变,另外一半个性容易朝令夕改,常常让对方不知道该如何应对,另外太阳(男)太阴(女)的人在感情上面会有所多变,很容易交往到年纪比较大的异性,因为本身通常有恋父或恋母情节,要注意婚后跟另一半感情的问题,因为异性缘很好,如果稍有不慎很容易影响婚姻。

3.夫妻宫主星…紫微或天府或巨门或孤辰或寡宿或病符。

感情不顺指数60%:夫妻宫有紫微或天府的人夫妻生活彼此都很想要去驾驭对方,谁也不服谁,都想当老大,因此很容易出问题,夫妻宫在巨门的人疑心病很重,婚姻往往都败在自己的不信任感,夫妻宫有孤辰或寡宿的人容易和另一半在沟通上出问题,至于病符在夫妻宫的人即使双方感情很好,但是还是会猜忌对方。

4.夫妻宫主星…太阳+太阴或贪狼或文曲或天魁或天钺。

感情不顺指数70%:夫妻宫有太阳+太阴或贪狼的人代表容易感情世界有三人行,太阳+太阴就表示一明一暗,家里有一个外面也有一个,贪狼代表感情多多益善,来者不拒,文曲或天魁或天钺代表四姨星,也就是小老婆的意思,也就是即使结婚后还有恋爱的机会。

5.夫妻宫主星…武曲或破军或廉贞或七杀。

感情不顺指数90%:夫妻宫有武曲或破军或廉贞或七杀这几颗星的话感情路会走的跌跌撞撞,夫妻彼此之间的相处是非常刚烈的,武曲本来就是一颗孤寡之星,而破军在夫妻宫的人势必会有一次破碎的婚姻,要不然就是嫁娶一个婚姻曾经破碎的对象,这样婚姻比较能够持久,廉贞除了婚姻不顺之外还会连带着有官司的牵扯。

看看自己的老公是不是权贵的命格

、 如果老公的命宫是在「寅」的位置,而且与「太阳」跟「巨门」同宫,你的老公就有机会成为权贵的人士,尤其太阳在「寅」的位置,因为寅是早上3点到5点,太阳即将日出东方,是一个个充满朝气的时间,这类的人对于政治或是大的社团都会蛮有兴趣的,很难的的是这个人既孝顺又顾家,很有责任感。

2、 如果老公的命宫是在「子」的位置,而且与「武曲」跟「天府」同宫,你的另一半如果是这样的格局你也要好好经营他,因为你有机会成为阔太太,因为「武曲」代表得是「财」,「天府」代表的是「库」,这两颗财星双双在命宫,代表这个人是经商高手,这人一生的志愿就是为拚命,而且中年(40岁)之后会更发,不过钱财跟身材会成正比的。

3、 如果你是一般小女子,只希望平平凡凡就好的,你就必须看你的老公的命宫是不是在「申」的位置,而且与「天同」跟「天梁」同宫,因为「天同」、「天梁」在命宫的人是非常老实的,是一个乖乖牌、对你很好而且善解人意,唯一的缺点就是没有什么大志,一般日常所需只要够用就好,而且虽然老实但绝对不笨,这类人在工作方面大部份是属于幕僚人员、公务人员,不会大好也不会大坏,是一个很安全的一个老公。

齐 人 之 福 命 理 观

【夫妻宫不足以解释男人的婚姻】

男人和女人在一起,不是很单纯的一个「情」字可囊括,或许女人因较重感情,所以单从夫妻宫便可解析大部份的感情事件,而男人就有如下可能:

1. 传宗接代:「不孝有三,无后为大」,就在重男轻女观念犹是牢不可破的此时,很多男人就以此为借口产生婚外情,这就要合参夫妻之命盘才可决定。

2. 性生活:夫妻性生活失调,或男方不安份。

(这个部份容后详述)

3. 虚容心:有的人很喜欢跟随流行,又爱「比」、爱现,如军阀时期那个大帅不是三妻四妾;时值今日,商场上若有那个大亨富豪摘星包细姨,随后就有人跟进,这种输人不输阵的情形应从命宫去了解。

4. 博爱多情:很容意喜欢上异性,永远不安于一。

本文就以「情」(博爱类型)与「欲」(性生活问题)来说明「齐人之福」的命理特质。

【那种命格的人最多情?】

论命虽然有十二宫之分,但命宫为主体,一定要看命身宫之星群组合方能谈及它宫。只要命身宫带禄存星,主星稳定,三方不见火铃诸星,大抵行事稳重比较不会有这方面的困扰。接着我们看夫妻宫之星曜组合:

1. 主星为贪狼、、廉贞、天同、太阴……诸星,吉星见文曲、右弼,煞星见火铃星,一生自然多情容易谈恋爱。

(注:其它主星如,天相、太阳)

2. 行运之禄星一直吉化先天夫妻宫,如夫妻宫为武曲贪狼,行运为戊寅、己丑、戊子等,内心对爱充满期待。

3. 夫妻宫有左辅、右弼于兄弟宫、子女宫夹辅,左拥右抱的机会很大,且不易为人察觉。

4. 行运之夫妻宫形成双禄夹辅,也容易有机会

「暗度陈仓」。

请看这个实例,男命夫妻宫坐贪狼、右弼、陀罗于申宫、铃星自迁移宫会照,此人结了三次婚,结果和第一任第二任老婆都藕断丝连,气得第三任老婆想离婚,就像天龙八部中之段誉生父一样,对每个都真心,却每个都放不下,您说他是多情还是薄情?

【子女宫关系男人婚姻】

有的男人长的虽不怎么样,口袋也没多少钱,但是女朋友却很多,这可能会让人百思不得其解,但若去观察他的子女宫,,就会恍然大悟。很多人以为子女宫就是谈生男生女,或孩子智愚贤不肖,其实它还关系着一个人的生育机能及性生活。

现 代 分 偶 命 理 观

大运、流年夫妻宫决定分偶关系】

不管促成原因如何,基本上可分为两类型:

(一)异地相思

(二)情意已尽

从斗数看婚姻关系,首重「夫妻宫」;而「夫妻宫」又有先天、大运、流年之分。

先天夫妻宫:探讨本人的婚姻观、感情的表达处理能力、择偶条件……等。有的人害怕婚姻,所以选择「不婚」;有的人不知如何处理感情问题,所以「逃婚」分居;还有的人择偶条件太高、太完美,所以一直「等无人」。

大运夫妻宫:探讨十年间之婚姻感情得失、能否恩爱相处?碰得到好对象吗?……等,而这也是本文之重点所在。

流年夫妻宫:关系着一年内之婚姻感情顺逆。所以大运感情宫位稳定,流年稍不如意,那只是一时现象,「分偶」是短暂的。

【大运、流年夫妻宫有那些星曜会造成「分偶」呢?】

紫微斗数是依据星群组合论断,所以除了夫妻宫(本宫)外,还要看迁移宫、福德宫、事业宫三宫之星曜,不能说夫妻宫有「寡宿星」就要一个人睡觉。 「分偶」属异地相思者,其星群组合可能如下:

1. 本宫没有主星(紫微、天府、天相、武曲、廉贞、七杀、破军、贪狼、天机、天梁、太阴、天同、太阳、巨门为十四颗主星)。

2. 本宫主星为破军、七杀、武曲、巨门、天梁等。

3. 本宫及余三宫见地空、地劫、擎羊、陀罗、化忌等星。

4. 本宫左右两宫(即兄弟宫、子女宫)分居地空、地劫星,形成「空劫夹夫妻宫」;或先天化忌星与大运化忌星夹本宫(双忌夹);若是流年忌星夹制,影响较小,只要流年一过就没事。

5. 本宫无主星或自坐化忌星,左右两宫有擎羊、陀罗夹制,形成「羊陀夹空宫」或「羊陀夹忌」之结构。

【为何会情意已尽?】

「分偶」属情意已尽者,其星群组合除了如上述外,还多见了火星或铃星, 并多有忌星会照,若形成下列组合那就更覆水难收了。

1. 天机、天梁、擎羊、化忌

2. 火星(铃星)、太阴、化忌

3. 巨门、火星、擎羊、化忌

4. 火星、武曲、化忌

5. 铃星、文昌、陀罗、武曲、化忌

6. 廉贞、天相、擎羊、化忌

7. 廉贞、七杀、擎羊、化忌

以上之化忌星属大运化出者最严重,先天本命之化忌星影响较间接,除非流 年化忌星再引动,否则未必为祸。

【那种人有这种「宿命」呢?】

先天夫妻宫形成「情意已尽」类型之星群组合者。

真的无解吗?

不。第一,透过修身养性、学习欣赏对方之优点、谨记爱是牺牲、奉献、不求回 报,不要抱怨。

第二,找一个爱你而又性情稳定者。

夫妻宫星曜解析

〈一〉紫微

紫微入夫妻宫会吉星,配偶俊美,因而得贵,但易造成桃花之象;紫微

无会吉星则感情平淡。男命尊重太太,女命能因夫得贵。紫微入夫妻宫

选择配偶眼光较高,故不宜早婚。

 

〈二〉天机

天机入夫妻宫配偶较劳碌,因天机主家务事,是以天机居女命宫、福

德,常会为家务事而忙碌。夫妻多是非争执、口舌亦多,天机逢擎羊则

不利配偶。夫妻之生活方式宜聚少离多,感情会比好。配偶年龄差距较

大,男得贤妻,个性刚烈,女配夫必有学术专长。

 

〈三〉太阳

太阳入夫妻宫庙旺逢吉星,男有贤内助,尊重妻子,妻能干体壮,因妻

而贵。太阳落陷加煞不利妻子,妻体弱多病或早丧,女命则易丧夫。尤

以夫妻在戌宫,太阳加煞化忌,主配偶易早丧或离异。感情易因忙碌工

作而疏淡。不宜早婚,女命虽主贵,但丈夫较专制独裁。女太阳在戌、

亥、子位,男在卯、辰、巳位,主婚姻不美,逢煞星有外遇,太阳在

丑、未宫感情复杂。

 

〈四〉武曲

武曲入夫妻宫晚婚为宜,生活平淡较无气氛,在四墓(辰、戌、丑、未

宫〉配偶内向。武曲逢「化权」易有争执,武曲逢擎羊、陀罗、化忌、

火星、易生离死别。武曲化权逢煞星加左辅或右弼,婚缘不妙。武曲入

夫妻宫男命娶妻个性刚烈,独立性强,不喜串门子,女命孤独晚婚,配

夫个性较暴燥,较独断独行。

 

〈五〉天同

天同入夫妻宫男命得贤内助,聪明美丽,女命得夫温柔体贴,感情和

睦。但天同于辰、戌、丑、未宫配偶年纪较小,易有外遇。 〈六〉廉

贞 廉贞入夫妻宫夫妻和谐,但较不甜蜜,相敬如宾。廉贞逢化禄,易

有艳遇;廉贞逢化忌,易有感情纠纷。廉贞会七杀,易常打架;廉贞会

四煞〈羊、陀、火、铃〉太太常挨揍;廉贞会贪狼,喜撒娇;廉贞会天

府反吉。 〈七〉天府 天府入夫妻宫男命妻子能干,尊重太太,老婆理

财能力强,上班族,持家有道,陷地唠叨。女命老公大男人主义,沈

默、守财,感情平淡。天府入夫妻,较重精神享受;天府逢四煞星

〈羊、陀、火、铃〉宜晚婚,耳根恐难得清静。

 

〈八〉太阴

太阴入夫妻宫男命太太漂亮、体贴,善解人意,会撒娇,喜待在家伺候

老公,属贤妻良母型,较孩子气。太阴如在陷地化忌加煞星,配偶有早

亡之虑,太太易有感情波折。太阴入夫妻宫女命配夫较柔弱,感情多困

扰,易有娘娘腔味道,年龄差距宜大。女命太阴居旺地,夫妻感情稳

定,陷地则宜防三角恋爱,有梅开二度之象。

 

〈九〉贪狼

贪狼入夫妻宫男命感情较不稳定,初期如胶似漆,尔后感情易有问题,

有见异思迁之虞。贪狼逢化忌、咸池易金屋藏娇;贪狼逢化忌易吵架,

逢天辅、右弼、天魁、天针较无问题,贪狼如加煞星则不妙。贪狼入夫

妻宫女命个性豪爽,作风较前卫,喜听甜言蜜语。星性组合如不佳,则

易有水杨花之倾向。

 

〈十〉巨门

巨门入夫妻宫夫妻占有欲强,常易因嫉妒生口角,故年龄差距宜大。男

喜妻W丽型,女喜夫富家子,男夫妻宫在巳、亥位,巨门逢禄存可得妻

财。巨门在夫妻加煞星、化忌,易有二度婚缘;巨门逢天刑、天姚主配

偶易有外遇,加煞星则异离异,纵能偕老,则恐难免污名失节之虞。

 

〈十一〉天相

天相入夫妻宫男得美妻,乖巧、贤慧、气侃。女命天相

入夫妻宫,丈夫处事积极,责任心重。天相逢禄存,配偶有助力。天相

在夫妻,易与原先认识的亲友、同事、邻居等对象结婚,有亲上加亲之

象。天相入丑未宫如星性组合得宜,男有纳妾之机。

 

〈十二〉天梁

天梁入夫妻宫经济权在配偶,能尊重配偶,男贤妻,喜掌权,女夫是管

家郎。天梁逢化禄相互敬爱,亦主配偶能干。大皆主平淡,但受对宫之

星性影响很大。

 

〈十三〉七杀

七杀入夫妻宫不论男女,配偶性情刚强,易变。恋爱冷热均快,多属一

见钟情,难得长久型。七杀入夫妻,感情淡薄,星性组合如不佳,则易

有「鸳衾半冷、同床异梦」之象。七杀加文昌、文曲、天魁、天钺、禄

存,早年婚姻顺利,晚年易不太如意,恐有同屋分房之虞;七杀逢擎

羊、铃星,易主二度婚姻,或配偶恐开刀。廉贞、七杀逢天姚在夫妻居

未宫,易有娶风尘女郎为妻之象。七杀逢禄存,天马、属因配偶而富之

格。

 

〈十四〉破军

破军入夫妻宫配偶个性较不易捉摸,意见不易和谐,较不喜受婚姻约

束,独身主义观念浓,唯晚婚可解。破军入夫妻,易先有关系而后婚,

婚前婚后皆有同居事发生。破军逢擎羊、陀罗、铃星,婚姻易破裂。子

午位破军加煞星,婚姻恐不只一次,宜晚婚。破军居夫妻,亦易遇上结

过婚之异性。

 

〈十五〉文昌

文昌入夫妻宫男命有吸引力,有气质,玩弄风情。感情随心情之

变化大,有共同文艺气息。

 

〈十六〉文曲

文曲入夫妻宫感情初期甜蜜,易情绪化。文曲化忌居丑未宫,如星性组

合不佳,逢煞星而离异时,恐有拖拉之象。

 

〈十七〉左辅、右弼

左辅、右弼二星入夫妻宫对婚姻较不利,在夫妻宫因其为助星,加煞星

组合不佳时,易有「再一次」之含意。左辅戊土为孤僻,右弼癸水为桃

花,在命宫、夫妻、子女宫,婚前择偶宜慎重。右弼之桃花性强过左

辅,居夫妻较有私情、单恋,婚前易同时有两位异性出现,星性不佳

时,婚后易有外遇。

 

〈十八〉天魁、天钺

天魁入夫妻宫主夫英俊、妻貌美,得对方相助。天钺入夫妻宫主夫贤妻

能干,亦得对方相助。天魁入夫妻未婚时,易有人为你介绍对象,很直

接帮助你。天钺居夫妻,则仅在精神上鼓励你,快找对象或把握机会,

较不直接为你介绍对象。夫妻宫女命为天魁、男命为天钺时,易有思

慕、仰慕长上倾向之缘份,如学生爱老师、职员爱上司、表妹爱表哥等

现象。

 

〈十九〉禄存

禄存居夫妻,老婆家较远,能得妻财。禄存入夫妻,宫禄宫化禄来照,

再逢桃花星或煞星,则恐易有二婚。

 

〈二十〉擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫

擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫谓之「六煞」,「六煞」入夫妻

宫或在其「三方四正」会照,主夫妻关系多半不佳,口舌是非、争吵、

冷战甚至离异,情况宜配合整体星性组合而定,负面影响较大。

 

〈廿一〉截空

截空又称「断桥煞」,截空入夫妻宫主夫妻不易沟通。

 

〈廿二〉三台、八座

三台、八座入夫妻宫主配偶较重名利,物质欲望高。

 

〈廿三〉龙池、凤阁

龙池、凤阁入夫妻宫主配偶较讲究情调,精神面需求较高。

 

〈廿四〉天马

天马入夫妻宫逢太阴于庙旺之地加禄存,可得妻财,加煞星则破;天马

入夫妻宫亦主配偶居远方,如主星属动星时,则配偶常出远门。

 

〈廿五〉天姚

天姚入夫妻宫主双方有人绿,多艳遇。天姚逢主星化忌、破军、左辅、

右弼同宫则易有重婚之虞。

 

〈廿六〉伏兵、阴煞

伏兵、阴煞入夫妻宫主夫妻间易有隐伏性的危机发生。

 

〈廿七〉红鸾、天喜

红鸾、天喜入夫妻宫夫妻情意浓,男主妻漂亮,女主夫英俊。红鸾主嫁

娶,天喜主喜庆,五十岁后逢之不利配偶。

 

〈廿八〉破碎

破碎入夫妻宫夫妻感情不好。

 

〈廿九〉天刑

天刑忌入夫妻宫,逢宫内星曜不佳时,易失和而离婚;唯如夫妻「聚少

离多」或「晚婚」,则天刑凶性锐减。

 

〈三十〉化忌

化忌入夫妻宫易有患得患失之心 (男命夫妻宫星化忌主「妻管严」)。

 

〈卅一〉天哭、天虚

天哭、天虚入夫妻宫夫妻常有不顺之事发生,如逢主星庙旺或禄存、天

马则可解。

 

〈卅二〉孤辰、寡宿

孤辰、寡宿居夫妻主一生中易有一段时间因感情不合或工作关系,而与

配偶分房或分居。

化禄、天姚、红鸾、文曲是与爱情、婚姻、感情攸关的星曜。

红鸾星:在封闭的社会里,当流年的行运来到红鸾星所座落的宫位时,往往就是婚娶的结褵期,也就是众所周知的”红鸾星动”的年份,所以依红鸾星动而结婚,则是意谓着水到渠成的「天作之合」。古人推算婚缘运时,相当倚重这颗星,假如这颗星座进命宫时,往往象征着会早婚,但为什么这么大胆的做此”假设”,主因则是当事者的相貌必是红颜秀丽,就因为「天生丽质难自弃」,所以在初长成时,往往便有提亲者上门。

天姚星:天姚星的能量显现来得有点突兀,并不像红鸾星是为婚姻而设的任务型星曜,却像是”花期”,所以具有周期性,当行运进入天姚星所座进的宫位时,当事者会产生”春心荡漾”,所以会在意自己的仪表妆扮及言谈举止的幽雅性,就像盛开的花朵一般,会将自己最美的特质展现出来,也就是散发魅力的磁场以吸引异性的注目,甚至产生互动,一般的感情邂逅、桃花恋情的感情际遇,往往缘自启动了天姚星的作用力。

文曲星:文曲人的才艺与专长是来自天生的秉赋及后天的努力造就的;思想纤细、神经敏锐又善感,则是文曲人的特质。文曲人的气质是自然天成,不矫柔造作,而对感情的态度则是感性多于理性,每每会有牵肠挂肚的演出;文曲人容易感动,常会萌生情绪性的孤寂感,并不是情欲型,却须要爱情的滋润,所以命宫有文曲星的人,对于爱情的态度是千头万绪的缠绵悱恻。从唐朝张籍的节妇吟里的诗句,能让您对文曲人感情世界的千丝万缕有所感触:「君知妾有夫,赠妾双明珠,感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时!」这首诗篇是可以道尽文曲人的感情境界。

化禄星:化禄的性质与天姚并不一样,化禄在命宫的意义是满足自己,而天姚则是散发魅力。当命盘一经排定,所有的星曜都有了固定的位置,化禄也是随着所挹注的星曜而定位,但大限的宫干、流年的宫干又会启动化禄的气场,复使化禄的能量游走于许多星曜间,也可以说会巡礼于不同的宫位里,化禄的欲望能量会随着所挹注的星曜而表现出不同构型的气象万千,有炽烈、有浓情、有感性,也可能因为难以节控而掀起情海的波涛大浪,当然,因为化禄的作用力而成佳偶的比例是占所有婚姻的最多数。

爱情处方笺:

《处方一》:红鸾、天姚、文曲星是促成感情交流的桥梁,是以屹立不动的型态布署在命盘上,唯有”化禄”会随着不同的年份、不同的星曜而在各个宫位之间穿梭游走。化禄是欲望的代名词,所以其之气势宛如排山倒海,化禄的能量挹注,几乎成了促成婚姻的主流。

《处方二》:如想预知感情际遇及婚姻发展的未来性,是可仰赖命理精算师来作详尽的分析,而命理老师的学术、涵养、术德、功力则是能否作出精确分析的重要关键。您一定知道,生病时必须找良医,而感情方面的问题,是关系着终身的幸福,当然也必须找良师才能开具正确的处方笺。

紫微精论婚姻家庭】

是按照个人出生年月日时的紫微星宿在妳命盘的排列方式,命宫、夫妻宫、子女宫、疾厄宫、田宅宫、兄弟宫的星宿,交互影响下所产生的比对结果,复杂的程序、精确的分析内容,所以,能够彻底完整的呈现妳的婚姻大事。

(想知道各宫位所代表的意义,可以参考下表:)

▲命宫:

先天的命宫一经启动,则与疾厄宫相呼应,命宫是代表”性”,疾厄宫则是代表心,以符合易经一六共享的原理,同时命宫成了财帛宫的气数字。

▲夫妻宫:

婚姻成为事实,夫妻宫便成为福德宫的交易位置,兑现着福德的因果,夫妻间的因果报应就在此生兑现。

▲子女宫:

当婚姻关系确定后,子女宫除了子女的表征又成为男女关系的欢乐宫,可以数算出桃花及性功能。

▲疾厄宫:

一个人的身体如何,是否健康,身体上那一部份器官较弱,可能发生什么病痛,可由本宫的星曜来了解。

▲田宅宫:

田宅宫与财帛宫为表里的一六共宗,不仅是富裕与否的判断,也是居家生活的情境。当婚姻条件成立后,则是与异性朋友的交往状况,也可藉此判断是否有婚外情与桃花。

▲父母宫:

当命运的活盘一经转动后,父母宫除了是相貌宫、文书宫外,又代表着心性及情欲的表征。

▲兄弟宫:

是财帛宫的钱库,也是事业吉凶的判断依据…。严重的身体事故,几乎与兄弟宫有着密切的关联性。

姻缘天注定

姻缘天注定-1.序

运用紫微斗数来看感情,以命盘的命宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、福德宫等几个宫位综合判断,但是观察婚姻的吉凶或桃花问题,更要配合流运来分析,包括十年大运和每年的流年,其都会触发感情的「定数」而生变化。

一般而言,紫微斗数以命宫、夫妻宫为主体,论感情的「遢銵v;子女宫、疾厄宫可视为「桃花宫位」,探讨可能的「变质」;财帛宫、福德宫是彼此感情的「对待位」,可看交往的情况与喜好,而分析感情可能的过程。所以,紫微斗数探讨婚姻的情缘,不是单一论断,必须以综观的角度,合盘推论,执一而论断,恐流于谬误,不可不慎

姻缘天注定-桃花星无数

紫微斗数中桃花星无数,主要的主星与副星包括:

红鸾、天喜、喜神、凤阁、天刑、天姚、咸池、沐浴、天钺、文曲、贪狼、廉贞、文昌、七杀、天同、天相、巨门、左辅、右弼、破军、紫微等星,如果再逢煞星(如火星、铃星、陀罗、擎羊、地劫、地空等六煞)或逢「四化星」的化禄、化科、化忌,则「桃花星」的特质将更明显表现出来。

桃花,也有真假之分,就像人的感情如幻似真,若有似无的。所谓「真桃花」应该是除了夫妻之外,还有感情出轨的现象;而「假桃花」,则指工作环境中受欢迎或桃花坐命宫,祇是「人缘好」或「异性缘强」而已,并无实际脱轨情形发生。

以紫微斗数而言,并非「桃花」皆是凶或不吉利,有时桃花坐命宫、福德宫者,更添才华与人缘,对现代人反而更适合、更好呢!

一般而论,每个星的桃花特性都不同,例如,紫微星的桃花是一种占有欲,喜欢被奉承、呵护的感情,或是虚荣心引发的「欲念」;贪狼星的桃花则是「玩乐、好奇、挑逗式」的,多以自我快乐为出发点,论感情似有若无,所以被称之为「正桃花星」,因为这种特质,颇能「弄花吟月」春风一度了无痕!相当提得起,放得下,有些玩世不恭的风流调调!

廉贞星,在紫微斗数中被称为「次桃花」,多为工作或业务上的桃花,感情比较投入,属于「追求性」的桃化(满足动物猎物的欲望),不过,廉贞会比较顾虑道德与身份,有时会自制。

另外,红鸾星的桃花特质是「端正与等待」;天喜星属「较热闹的交往」;咸池星则是「肉欲之桃花」,天姚星则「放纵、享受、干脆」,说风是风,说雨是雨,有点而「大姊头」的味道,感情要与不要「随意」啦!左辅、文昌偏重精神上的桃花,或许可能成为「柏拉图」式的爱情,是一种「光想不做」的桃花,杀伤力很小,而右弼、文曲的桃花则比较「行动派」,会实际投入感情,容易产生拖泥带水的现象,凭添桃花的困扰(右弼与文曲星皆是感情丰富的星曜,常会在情字里迷失了方向)。

破军星的桃花较具破坏力、占有欲,甚至肉欲;七杀则为严肃的仰慕,属于「斯文的桃花」,是一种偏向文艺与精神上的恋情。天相星,则是享受感情、情欲较强的桃花星,比较欢乐,感情收放自如,除非煞星、化忌星来冲煞,否则天相星是一颗很标准的桃花星,机会多,容易徜徉快乐时光;巨门则属「暗」星,桃花之苦恐怕有口难言,易招惹是非。

姻缘天注定-桃花星特质

紫微斗数的桃花星有些特质是一样,也有部分差异。如果耐心学习紫微斗数学理,平日多观察,不难明白各星曜桃花特性之不同。

一般而言,只要星曜五行属于水或土者多有桃花的性质,较引人注意、喜欢。水可依容器形状而成型,韧性与包容性也非常之大,所以水性的星曜坐命宫较易有桃花。

五行属土的星曜,由于土性稳重、坚强,孕育万物,包容性较大,易吸引异性,需求丰富的情感,人缘、人际关系较佳,无形中桃花机会跟着来!

星曜五行属性表

星名 五行 星名 五行

紫微 土 七杀 金

天机 木 破军 水

武曲 金 文曲 水

天同 水 文昌 水

廉贞 火 红鸾 水

天府 土 天喜 水

贪狼 水 化忌 水

巨门 土 左辅 土

天相 水 右弼 水

天梁 土

在命宫或夫妻宫、子女宫,或大运、流年的命宫或夫妻宫,出现如星曜五行属性表所列的星系组合,除了水性、土性星曜多的桃花出现的机率与危机比较强,当事人不妨多留意一下,避免桃花带来困扰,另外逢以下的星系组合,也是高危险率的命格,较易有桃花的烦恼发生:

1. 夫妻宫、身、命宫、福德宫有天姚、咸池、沐浴等星。

2. 天同太阴逢六煞星。

3. 天梁坐子、午、巳、亥宫位,三方四照见煞星。

4. 太阳巨门见陀罗。

5. 巨门坐夫妻宫。

6. 破军遇六煞星。

7. 夫妻宫有左辅或右弼,或子女宫有左辅、右弼(单星独坐者,尤其应验)。

8. 紫微、贪狼同宫。

9. 福德宫太阴、天姚在寅、卯、辰、巳、午、未、申宫位。

10. 命宫、夫妻宫有太阳、太阴冲煞,或同坐丑、未宫。

11. 武曲守命会昌曲遇六煞。

12. 天梁会天马在寅、申、巳、亥宫位。

13. 六煞之一守命宫、夫妻宫。

14. 紫微在子女宫加煞。

15. 天魁、天钺守身、命宫,加煞。

16. 福德宫有太阳、太阴冲煞。

17. 武曲贪狼同宫,六煞星冲会。

18. 天机、巨门同宫,六煞星冲会。

19. 太阴星逢煞星,坐辰、巳、午宫位。

桃花运好坏,完全看个人如何处理,将其视为人生历程,可增添人生姿彩。贪狼、廉贞是主要桃花星与次桃花星;天姚星是豪放型的桃花,可能一见钟情;咸池是性欲星;红鸾是正桃花;天喜是欢乐的桃花,较天真、浪漫;文昌、文曲是异性、精神上、口才上的桃花‧‧‧。桃花虽然遍地,但是各有不同特质,所以再次强调,判断桃花时,最好明白其星性,适当辨别,以免执迷,并藉此明白不同桃花,有不一样的处理方式与因应之道,得当地予以心理建设,则可将桃花烦恼化为无形。

姻缘天注定-情缘的判断

情缘的判断不能由单一宫位来分析,必须掌握紫微斗数活盘的观念,与各宫位衍生的意义,再论断感情或婚姻的缘分。

基本上,先看命宫─先天命盘的命宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、田宅宫、福德宫综合研究后,可以看出此人天生的感情现象与婚缘;然后,再就运势,以配合推断夫妻缘。

缘份是指一个人和另一个人之间的相识。不过,有缘未必能缔结姻缘,还要有份,才能成为夫妻。

夫妻缘,从紫微斗数中怎么观察呢?

夫妻宫乃配偶位,凡由夫妻四化星(化禄、化权、化科、化忌)飞入六亲宫,主必有夫妻缘。(六亲宫指父母、兄弟、子女宫位)

从夫妻宫的四化星,也可分析夫妻的缘与相处关系。例如:

由夫妻宫化权入命宫,化权主干涉、管束,也带孤、刚的特质,易有缘变,即婚缘较有变数。如果,男命的夫妻宫有化权星,则老婆多半喜欢管老公,比他能干,不过犹是一个好老婆。

夫妻宫化禄入命宫,主有情,代表爱惜、疼惜,夫妻缘较佳。

化科代表和睦、贵人的意思,夫妻缘好,或主配偶社会地位较高,或为斯文之人。

化科在夫妻宫,会因为有麻烦才有贵人助。若已婚,夫妻之间较易有困扰产生,大家都来帮助你,老婆助你,女同事也扶你一把,所以问题就特别多了;未婚者亦代表桃花,假如你是在公司行号上班,也会得到异姓贵人相助。

化忌则主唠叨、亏欠,两人可能是一对怨偶!

夫妻宫也可用来判断六亲的婚缘,譬如:夫妻宫化禄、化忌到兄弟宫,代表兄弟一定有配偶。所以由命盘也能看六亲的夫妻缘。紫微斗数的宫位是活盘,可以灵活运用,看出很多现象,当然这属于比较高段的学哩,值得持续学习、了解并活用。

夫妻宫飞出四化皆主有缘份的因缘─两人命盘的夫妻宫干四化星互相飞星,若进入对方的命宫或夫妻宫,则姻缘天注定。以婚姻而言,夫妻宫是正名位,子女宫则是一种妾位,属桃花位,即不正名位,所以子女宫四化星也可看缘份,指的是无名份的姻缘。因此,每个人的大限及流年配合四化星在运转,都可能会有带桃花的现象。

桃花如何还要看田宅宫。紫微斗数活盘观念中,田宅宫是夫妻宫的交友宫,假如田宅宫坐紫微、贪狼,这个人一定很喜欢接近异性,没有异性活不了!因而田宅宫不仅可看夫妻、交友情况,也能得知其可能开出来的桃花是什么。

同样的,运用紫微斗数看夫妻缘也不能遽下论断,因为他亦须由许多角度来分析、依星性而论,初学紫微斗数必须习好每颗星的特质与象征意义,再衍生推论,才能正确判断夫妻缘好坏或真假。因为夫妻缘除了两人的缘起─谈恋爱之外,还要看有没有份─则子女宫、田宅宫的星性与四化星作用的影响皆很大。

例如:夫妻宫化忌入田宅,代表老婆爱家,为家庭付出许多。也就是说,只要她化到哪宫,就代表她的人飞到该宫。若是田宅,意谓她喜欢呆在家里头,但由于是忌星,所以这个人很辛劳。

如果说夫妻宫化禄入父母宫,象征配偶和父母相处不错,配偶很有长辈缘,无形中也助长了夫妻缘,尤其对份有利,父母会较支持这项婚姻。

另外,夫妻宫四化到命盘的四正位─命宫、迁移宫、子女宫、田宅宫,也有不同的夫妻缘份与关系。假如夫妻宫化忌到迁移宫冲命宫,代表夫妻个性不一样,丈夫喜欢画画、弹琴,但老婆可能偏爱跳舞、酗酒,两人嗜好不同;然而即使兴趣、思想、性情殊异,并不意谓此人没有婚嫁,不过配偶可能是外地人。也就是说缘份能成立,有缘千里来相会。譬如某人从员林到台北来,认识一个女朋友并与她结为夫妇,那他的老婆就是外地人,而且懂得跳舞、韵律,但老公却完全不懂

姻缘天注定-两人的对待关系影响夫妻缘

两人的对待关系影响夫妻缘

夫妻宫四化是论配偶之格,如禄、权、科入命宫、财帛宫,主配偶自立格,入子女、田宅、迁移宫,配偶喜欢变化、较不稳定。但其性质也有分别,例如:有的不耐静,喜欢找工作来做,譬如把家中瓷具搬下来,洗一洗,整理干净,再摆回去,衣服、床单、窗帘也不时丢进洗衣机洗晾;其实不怎么脏,但他就喜欢洗,洗得都快坏掉了,这是他的个性。或是喜欢奔波、爱外出,有事没事就到隔壁串门子,或去同学家坐坐、跳舞,没事绝不喜欢呆在家里。

夫妻缘份,除了善恶真假之外,彼此的对待关系,也可分析个大概情况。夫妻生活有静有动,缘份也是动静中有变化,所以夫妻缘不是一成不变的,变量,往往会让男女感情缘起又缘灭,名分也会因聚散而改变。

由命宫与夫妻宫之对带有四种现象:

1.命宫化忌入夫妻宫 2.命宫化忌冲夫妻宫

3.夫妻宫化忌入命宫 4.夫妻宫化忌冲命宫

夫妻缘很注重化权、化忌两颗星。权、忌代表一种缘灭,这个人有没有夫妻缘,要用化权、化忌来看,不能看化禄、化科,因为禄、科是缘起,也就是说有异性缘,但若有权、忌的作用,两人可能无法结婚,造成缘灭。

1. 命忌入夫:

主有配偶,而我亏欠配偶。在夫妻来讲,是一种相互欠债,代表我有配偶,

但是好、坏则另当别论。总之命宫化忌入夫妻宫,就是有配偶的命,但相处关系有变量或不稳定。

2. 命忌冲夫:

若我命化忌,先天六亲缘薄,与夫妻无缘,纵使有份也无缘,勉强用钱买,仍是有份无缘、话不投机;如果化忌冲夫妻,则较没有夫妻缘,即使有,夫妻也不投契。

3. 夫忌入命:

表示有个人欠你的债,代表你命中有老婆。假如夫妻宫自化,那么这个自化就是一个变量,换句话说,一旦夫妻宫有这四种自化(禄、权、科、忌),夫妻之间将不会很平顺。因为自化这一个变量,会使夫妻缘比较薄弱。

4. 夫忌冲命:

夫妻化忌冲命,表示夫妻无缘,两口子常闹意见,天天吵。那么为何要结婚呢?这也是命中注定的,结婚前很好,结婚后整个生活却变了调。迁移宫最好没有四化星,才不会冲命,因为夫妻宫化忌到迁移宫冲命,两人注定是欢喜冤家。

由疾厄宫与夫妻宫论断彼此对待关系,也有四种现象:

1.疾厄宫化忌入夫妻宫 2.疾厄宫化忌冲夫妻宫

3.夫妻宫化忌入疾厄宫 4.夫妻宫化忌冲疾厄宫

1. 疾厄宫化忌入夫妻宫:

我的疾厄宫化忌到夫妻宫,代表身体黏在配偶身上。意谓夫妻比较能有相同的关念、思想。

2. 疾厄宫化忌冲夫妻宫:

疾厄化忌到迁移宫冲命宫,表双方有不同的关念思想,可能是一对冷漠夫妻。例如有人说你先生在外面怎么样怎么样,回来像捡到,为人妻的比较不关心。而且疾厄宫化忌冲夫,这样的夫妻即使结婚也不会体贴对方。

3. 夫妻宫化忌入疾厄宫:

夫唱妇随,像连体婴、古时的孟焦,走到哪里黏到哪里,这种人是典型的醋醰子,跟踪到家,容易一哭、二闹、三上吊,不过是有夫妻之缘,且爱情浓度较高。

夫忌入疾,表示对方依赖性很重,很爱黏着你。

4. 夫妻宫化忌冲疾厄宫:

两人貌合神离,譬如太太不黏丈夫,丈夫当老板想找个秘密情人,想要夫唱妇随,很难的啦!

由疾厄宫与交友宫的对待,看夫妻缘有四种现象:

1.疾厄宫化忌入交友宫 2.疾厄宫化忌冲交友宫

3.交友宫化忌入疾厄宫 4.交友宫化忌冲疾厄宫

1. 疾厄宫化忌入交友宫:

这种对待关系有如你的身体给了对方身体,彼此体贴;如果宫干又自化则变成单恋,你要去找人家,但人家不理你。

紫微斗数中,交友宫也代表配偶的身体位,假如命宫或夫妻宫四化进入交友宫或疾厄宫,表示有夫妻缘,有生理上的需求,较易有交男女朋友的激情或兴趣,缘份的动力自然较强。

2. 交友宫化忌入疾厄宫:

一样是由夫妻的身体位来找你的身体位,象征夫妻缘的磁场感应较强,易有有夫妻缘。

3. 疾厄宫化忌冲交友宫或交友宫化忌冲疾厄宫:

紫微斗数所谓的冲,多数指不好、不来电、家庭负担的意思,象征彼此不体贴、无缘、没有兴趣。

另外,如果夫妻、事业、交友宫化忌冲命宫、疾厄宫,就很难结婚。因为夫妻宫原是正名位,也是结婚缘,统统化忌冲命,夫妻缘较薄,难以成婚。

夫妻缘是以夫妻、交友宫四化作为找寻的标准:

夫妻宫 四化星化出 禄入 迁移 交友宫 四化星化出 权入 交友

权入 父母 忌入 疾厄

科入 福德 忌入 田宅

忌入 迁移 (不能自化,才能有夫妻缘)

以上各现象,夫妻缘较明显。

子田线就是子女宫与田宅宫,在紫微斗数中,也是桃花位、异性位,男女的缘份、关系也要参看子田线的星曜、四化星之现象。

子田线是异性缘,这条线若同时化忌冲命,一生容易交不到异性朋友。所以有人四十、五十岁了,都交不到男女朋友,是有可能的,因为他的子田线冲命宫。

姻缘天注定-夫妻宫

夫妻宫是判断感情最重要的一个宫位,虽然感情相当复杂,须视三方四照的星系与四化星的作用,并加以配合才能论断,但是如果将夫妻宫的星性研究透彻,把握其哩,则可奠定基础。

夫妻宫对未婚是异性位,对已婚者是关系位,对离婚者是元配位,而子女宫则是桃花位,事业宫则是再婚位,各有属性。所以,分析感情,首先了解夫妻宫的情形,再予以推衍论断。

从主星看今生是否孤枕眠

本文就十四颗主星的星性说明,并叙述可能出现的婚姻状况:

一、 紫微:己土,北斗帝王星,化器为尊贵,私爵禄,有解厄延寿制化之功,耳软心活,心地善良,易受他人影响,善变、多疑,遇事态度从容,为人谦恭耿直,形貌厚重,但略带倨傲之气,自恃甚高,心灵易空虚。

对象可能具有以上这些特质,个性一可由此判知ㄧ、二。与此类型的人相处,不妨多些好听的话,视他或她为主子,或大哥大、大姊大。这样的配偶喜欢被尊重,顺从他或她准没错。夫妻关系相敬如宾,大过相爱如蜜!

二、 天机:乙木,化气为善,不长不短之躯,聪明急智,机谋多变,好善,幻想多,易钻牛角尖,能渊鱼察见,较能与宗教、命理、学术接近,形貌虽温文端秀,却性急灵巧,脸型多瘦长。

阁下令一半聪明机智,企划力强,有是多可与其商量,他也善于照顾人,但个性不免”机”动,可能高朝低潮迭起,彼此感情需多协调、包容,以防变数或静极思动。

三、 太阳:丙火,化气为权贵。为人坦率直言,好面子,脾气难免急躁,聪明心慈,做事积极主动,不记得失,相貌堂堂。

你的他或她喜欢照顾人,又好面子,这是婚姻维系的关键。有此星坐夫妻宫还应注意其坐落之宫位,因为太阳星如果在申、酉、戌、亥、子、丑等宫位则不亮,配偶心绪变化大,婚姻不会快乐又和谐。

四、 武曲:辛金,化气为财,为北斗正财星,既为将星,亦为寡宿星,性刚毅果决,心直不曲,气量宽宏,做事诚信规矩、有责任感,主观性强,不认输,讲求效率,但较无远虑之心,喜掌权,具有实行力。

这样的另一半个性刚强,讲义气,有时得理不饶人。对于这种人,不妨好坏皆由他,那么他也会善尽为人夫或为人妻的责任。

五、 天同:壬水,化气为福,主福德,乃益寿保生之宿,具延寿制化之功,秉性温和,心慈耿直,有赤子之心,好文艺,有奇志无抗激,喜享乐,照顾他人,为人随和,博而不专,易知足,做事不够积极。

如此的牵手有着散漫、随性的生活态度,如果能包容他的享受、娱乐心情,感情生活快乐似神仙。不要太苛求这种物欲强、任性的对象,否则易希望越大,失望越大!你们夫妻间的关系微妙,须懂得相处之道才不会有桃花干扰。

六、 廉贞:丁火,化气为囚星,也是次桃花,亦为杀星,代表权威,是个善恶并存之星,个性争强好辩,不拘小节,脾气浮躁,喜新厌旧,爱冒险刺激,自有一股特殊气质。

这种配偶命带桃花,性欲强,深懂闺房情趣,如能投其所好,亦是神仙美眷。其也是任性之人,喜欢自由、自有主见,婚姻相处需多费些心思,注意运的冲击。因为桃花恐会随运来,平日应多作心理建设,姻缘方能美满。

七、 天府:戊土,化气为权令,爱驾御他人,不喜他人管束。心性温和,聪明清秀,学多机变,自立而不依赖他人,略带孤高自负之心态,虽外柔却内刚,能执着目标,确实达成,较讲求实际,善于调理琐事,易让人有小气、计较之感。因有化科作用,故有解厄延寿的功能,具领导、企划、理财之能力。

其人感性慢工出细活,爱在心里未必会开口向你说,喜欢被尊重,彼此的礼节不可因婚久就马虎,生活情趣常在稳定中愈沉愈香。当你的配偶有安静或不言不语时,不要打扰他或她,也不用担心,因为他是个家庭关念重、重视婚姻责任的人。

八、 太阴:癸水,化气为富,聪明清秀,心性温和,博学多能,喜整洁,有耐心,重感情,但过于脆弱,不形于色,有点神经质。

此星具有桃花潜质,婚姻浪漫,感情丰富,偶尔有些变化不足为奇,只怕桃花运走到时,就泛滥了。为人心思慎密(宜多交流),你应满足他或她温柔的爱,那么再也没有比其更更好的对象了。婚姻的相处不可淡漠,须多些热情,尤其当太阴坐在寅、卯、辰、巳、午、未、申等宫位,因太阴在白天的时辰没有光亮,则变化之数较多,夫妻关系需花心思调适与维系。

九、 贪狼:甲木,化气为桃花,主祸福,为财星,又是寿星,具解厄之功,为人好动外向,不耐静,多欲望,性刚凶猛,聪明急智,机深远谋,喜怒无常,做事急速,耐心不够,易变,随性喜好而为,不拘小节,喜研仙术、哲理、艺术之类,博学而不精,爱吃喝,善交际应酬,好打赌,有偏财运。

有这颗星在夫妻宫要多提高警觉,先打个感情预防针,才可以不变应万变。此星有游戏人间的特质,感情丰富又千变万化,他或她可能是个好情人,只要你懂得他或她的性情,陪他或她玩,顺其自然,那么婚姻是相当热闹又有趣,他或她会是一位好情人、好太太、好老公。但要注意化忌或运势走法,其往往是桃花变量的关键所在。

十、 巨门:癸水,化气为暗,主是非,司口舌之神,代表忌妒与猜忌,好辩且唠叨,疑是多非,善欺瞒,做事反复,具联想力、分析力,研究心、自信心亦强,多学多精,劳心少静,观察力强,因为是暗星,故易接近阴煞、符咒、密医、口舌是非之事。

顾家、恋家又爱管事、唠叨的配偶,只要懂得其优点,相处并不难,偶尔小吵架、斗斗嘴又合妨?!别让他或她把心事放在心中,否则冷战、热吵无绝期,多包容他、爱她,别忘了─婚姻是一种道义与责任,才能化解婚姻的黑暗期。

十一、 天相:壬水,化气为印,印者荫也。秉性聪明,和蔼可亲,心善幽默,待人热诚、慷慨,见人遇难,有恻隐之心,见人为恶,报不平之气。喜华衣美食,重外表颜面,既喜他人奉承,亦常笑脸迎人,是颗开心果。唯热诚服务之心使然,爱当和事老,易遭麻烦,在感情上也要注意这点。

如此的伴侣是懂得生活情趣与享受的人,她的热情与照顾人的天性,使你们的婚姻快乐得很!当然,桃花的潜质也是危机,但是,危机┼机会会让感情更具色彩,好好徜徉结婚的乐趣吧,不用太在意得失!

十二、 天梁:戊土,是为荫星,喜照顾人,具有遇难呈祥的特性,为人心性耿直无私,开朗,不走极端,做事稳重大方,临事果决,自率很深,不易迷失方向,能为他人设想,是父母、长辈之星。

你的对象是个传统人士,重视家庭与伦常,喜欢安定有秩序的家居生活,只要满足他的心理需求,婚姻是安全且美满。即使中途有婚难,也可逢凶化吉。

十三、 七杀:庚金,化气为杀,司生死,为将星,主孤克肃杀,一生多成败变动,因其能干有才华,有谋略又能吃苦耐劳,具有冒险犯难的精神,唯个性刚强好胜急躁,喜怒易形于外,易得罪他人,做事头热尾冷,为其缺点。

这种牵手最明显的特质是刚毅不屈,少惹他或她为妙,但若他或她高兴理人,那就是好预兆了。与其相处,心理自己打个预防针,凡事多顺着他或她,一切就安然无事。配偶既是那么能干、优秀,喜欢表现,就满足他的虚荣心吧,生活才会比较协调,否则婚姻路上走来必须花较多的心力。

十四、 破军:癸水,被视为耗星,亦为孤克星,性急好胜,任性,私欲多,有报复心态,与人寡合,易出口损人,做事求真切实,不做则已,要做必求彻底。喜开创冒险投机,多变动劳碌。

对待冲动、任性、好胜的配偶,应多忍让,将会发觉其实他或她满可爱的,是个颇具赤子之心的人,或许婚姻的乐趣也源自那一颗好动、狂野的心。陪伴着他或她,要求不要太高,在性生活上你会享受到快乐的。

你们的婚姻不会因一成不变而失去色彩,随他去,是维系婚姻的妙招,不信的话,可以试验一下。

姻缘天注定-六吉六煞星

六煞星(擎羊、陀罗、铃星、火星、地劫、地空)坐夫妻宫者,其对象往往多有特殊个性或刚强,有主见,有时会增加婚姻的纠纷与争执,多多少少有些困扰。例如:火星吵个不停;铃星冷战不绝或唠叨不断;擎羊谁也不让谁;地劫感情先热后冷,或理财观不同,为钱争执;地空是看对方不顺眼,满心委屈不知与谁诉;陀罗纠葛难应付,老爱挑对方小毛病。

偏偏紫微斗数中,夫妻宫的三方四正总易碰上煞星同宫或来冲照!不过换个角度看,倘使姻缘、感情毫无小麻烦、变动,那么人生夫复乐趣可言呢?如果把煞星当作婚姻的调味品,生活将会因为小变化、小困扰、小悲伤而更丰富,不是吗?

假如碰到配偶的夫妻宫也有同类型的煞星,反而你心知我心,相处起来圆融、有趣,这是绝配的一种境界,只有当事人才能深得其中三味。特别是,擎羊配擎羊、陀罗配陀罗,前者相辅相成,后者缠绵悱恻。

六吉星易有桃花

另外四吉星与天魁、天钺星在夫妻宫时,也有其不同的意义。

六吉星皆带桃花特质,因有人缘,在人际交往上自然增加婚外情的机率,但桃花得失拿捏就全在个人了。

一、 左辅:戊土,为人随和、聪明、能干、灵巧,有上进心,具雄心与抱负,又主风采斯文,慷慨大方,重感情,遇事能以乐观、包容、踏实之心去面对。

二、 右弼:癸水,喜欢指挥别人,主机智多谋,聪明能干,具雄心与抱负,易乐观上进,风采斯文,重感情,惟宜改专制个性、注意感情问题。

紫微斗数诸星中,其时不喜欢左辅、右弼坐在夫妻宫,尤其是右弼星,容易生桃花,婚缘易变化,或有无法明说的感情之苦。

左辅、右弼的桃花常会弄假成真,其对象─也是风流雅士,风采斯文,惟荫助之星,易为他人之贵人,然而夫妻是两个人的事,为什么要他人来帮忙呢?所以可能越帮越忙,变成一种桃花,婚姻徒增困扰!

但是这种婚姻常常是令人称羡,因为感情相融,你泥中有我,我泥中有你,担心的祇是多情空余恨。因为有时,感情的是恰似人在江湖,身不由己,且随原吧!

三、 文昌:辛金,为文魁之星,代表口才、学业、功名,为人聪明能干,机巧细心,乃能文之士,口才亦佳。性情磊落,多学多能,代表文章,其和支票、文书、契约、证件等有关。入命主眉目清秀,男俊魁、女健美。

四、 文曲:癸水,司科甲,为口舌辩论之星,聪明能干,博学多能,和文昌一样具敏捷精细之思想,出口成章,机变异常,为性急,心绪不定,有欲速则不达之感。文昌星和正统之学术、艺术有关,文曲则偏向口才及非正统文艺或精神类之学术等。

文昌、文曲的婚姻真是玉袖添香、举案齐眉,相敬如宾却又不失情趣,乃很好的姻缘之星,但如同左辅、右弼星,其桃花特质也易被运势所引动,而且可能来的快,去的快,有时只是纯粹精神上的桃花,即单纯欣赏对方的丰采、才华,并不一定有非分之想或进一步的行动。

昌、曲常常是精神桃花的象征,有此星坐夫妻宫者,别太在意桃花运,因其只是凭添人生色彩而已。除非是逢化忌时(宫干化、本命年化或大运化),可能就会变成桃花劫,不可不慎。

五、 天魁:丙火,贵人星,注重精神生活,才情甚高,有逢凶化吉的特质,喜助人、好管闲事,偏爱锦衣美食,感情丰富,也是一科桃花危险机率高的星曜。

夫妻关系呈现相敬如宾、温文有礼的现象,在年纪上恐有差距,只怕贵人、第三者乘势而来,造成感情困扰。运势欠佳时,须防有实无名的婚姻。

六、 天钺:丁火,亦是贵人星,除精神生活需求外,可能也较天魁星重视物质、肉欲享受,易有情爱幻想,或桃花运一来,发生一种地下情、无法明白公开的感情,或有时呈现暗恋、单恋的特质。如与咸池、天姚等桃花副星同宫,偶会有胡涂桃花,即因帮助人而牵扯出感情困扰。

与贵人星者结婚,最好懂得欣赏他或他的才华,投注精神生活,无形中可化解婚姻问题。

天魁、天钺两颗贵人星可能是有所求的星曜,或是金钱或是事业上的需求而形成的桃花,乃是桃花星,很少是桃花劫。不过,由于其贵人星的特质,往往造成桃花的事实,不免为婚姻带来干扰,并且还无力与之抗衡,总叫人无可奈何。

而且天魁、天钺的桃花,年龄、社会地位差距较大,这种感情是带有条件的,不似文昌、文曲那么注重精神性、来的快去的快,也不像左辅、右弼是情趣桃花地那般的自愿、彼此付出,魁、钺的桃花可能是一方付出,一方接受,照顾、怜惜的成分较大,桃花期亦较长,婚姻上的忍耐期相对地也长。

总之,六吉星的桃花现象不尽相同,左辅、右弼是情趣桃花,文昌、文曲是文艺、精神桃花,天魁、天钺是贵人桃花,反映在感情际遇自有很大的区别。

姻缘天注定-沦落风尘肠寸结

沦落风尘肠寸结

女性沦为风尘女子的因素很多,古时对女性妇德要求严苛,稍有调笑、越轨的举动,就被冠以贱、淫命格论之;熟料现代功利主义挂帅,竟出现笑贫不笑娼的怪异社会现象,有的人甚至是自愿堕落烟花柳巷,在感叹人心不古之余,更对道德打个大问号!

紫微斗数中,有些桃花星坐命宫、福德宫、疾厄宫或夫妻宫者,本身就有桃花情缘的现象,较可能下海卖笑。例如:

1. 紫微、贪狼同守身、命宫

2. 贪狼入命逢煞星冲照

3. 巨门坐辰、戌、丑、未宫,加煞守身、命宫

4. 巨门、文曲同宫

5. 文昌加廉贞,加六煞或化忌

6. 贪狼、陀罗同宫

7. 天同在丑、未两宫逢六煞星

8. 廉贞、贪狼同宫逢六煞星

9. 天姚化忌在福德宫

10. 天机、太阴加文昌或文曲在寅宫

11. 太阴坐寅、卯、辰、巳、午、未宫,逢煞星

12. 贪狼巳亥陷地,坐命宫或逢煞

13. 巨门与羊陀同守身、命宫

14. 破军守命加六煞

15. 天机、太阴坐命

16. 七杀临身终究不美,又逢地空、地劫

17. 本命与大运、流年煞星齐会者,也易为环境所逼,沦落风尘

姻缘天注定-离婚本无奈

有时候人生在世,命运的变化或掌握,不一定完全在自己,也许因环境、经济需求,或感情负债等种种因素,有些就成为风尘中人,或感情飘泊不定,离婚、再婚,婚姻的路走起来崎岖难行

有的人天生命格就属于晚婚,或可能离婚、再婚,感情的形式、过程变化万千,只有当事人知道,其中酸甜苦辣往往难以言喻

什么样的人容易离婚、再婚呢?一般论断时,必须将男女(夫妻)的命盘合着看,才能分析出彼此的感情现象或改变

夫妻宫的星性与四化常是研究的依据,譬如,夫妻宫有下列的星系组合,易有再婚或感情变异之象,不妨参考:

1. 紫微、天府在寅、申宫,加左辅或右弼

2. 贪狼守夫妻宫坐寅、申宫,加六煞,或会右弼、左辅

3. 武曲守身、命宫位

4. 廉贞在夫妻宫

5. 廉贞、贪狼在夫妻宫

6. 武曲、七杀在夫妻宫

7. 武曲、破军在夫妻宫

8. 七杀守夫妻宫

9. 羊、陀坐夫妻宫加空、劫

10. 地劫坐命、身宫或夫妻宫

11. 贪狼、天姚或红鸾、天马等星同宫

12. 七杀坐卯、酉宫守命,四煞同宫或冲破

13. 破军守命加煞

14. 太阳在戌、亥、子守身、命宫

15. 天同、太阴同守身、命,或在子、午宫

16. 天同、天梁同宫守身、命

17. 太阴在寅、卯、辰、巳、午、未、申宫位,遇到煞星

18. 太阴、天机坐寅、申宫守命

19. 天相守命,羊、陀、火、铃同宫或冲破

20. 天相守命,昌、曲冲破

21. 天梁在巳、亥、子、午宫位守命

22. 禄存在夫妻宫加四煞

23. 天同守命、梁月冲照

24. 文昌与贪狼、破军同宫逢四煞冲破

25. 左辅被火星或陀罗化忌同宫或冲照

26. 地空、地劫单守身、命

姻缘天注定-子女宫起变,多怨偶

关于分居或离婚,紫微斗数也是各家各有学理依据,但是大致上学理是相通的:

1. 夫妻宫宫干的四化星,化到夫妻的外局,表示夫妻的缘份薄。所谓夫妻的外局包括子女宫、迁移宫、事业宫、福德宫、父母宫、兄弟宫等。

2. 夫妻宫化忌入疾厄宫,流年命宫化禄入疾厄宫,则流年(当年)是有吵架的现象。如果流年化忌来冲照,可能因吵架而论及分居或离婚。

3. 命宫化禄入疾厄宫,流年夫妻宫化忌入疾厄宫,也有婚姻不协调之象。

4. 再婚可以从事业宫观察;假如事业宫化忌或疾厄宫化忌入夫妻宫、冲夫妻宫,则婚姻的变量较大,缘份较不稳定。如是第三、四度婚姻则看疾厄宫,因为父母与疾厄宫这条线在紫微斗数为变量位,可观婚姻变化。

5. 夫妻分居与桃花的关系,应观看子女宫,因子女宫在紫微斗数中也称为桃花位,两宫相生相克,自然会影响夫妻缘份。倘若子女宫化禄或化忌入夫妻宫、命宫或迁移宫,则可能有桃花干扰,造成分居现象,尤其是大运,流年走入子女宫时,潜藏危机爆发的机率颇大。

一般而言,子女宫多为人生的第四大限制(第四大限,约是三、四十岁左右),常常是七年之痒、十年之痒发生的时刻。

只要子女宫化禄、化忌、化权、化科,飞入夫妻宫、事业宫(紫微斗数称为夫官线),就容易因桃花而分居或离婚。

姻缘天注定-同居生恨事

命宫出现哪些星曜组合较易有同居的可能?

1. 贪狼、红鸾同宫,红尘缘重,喜欢男女关系之欢愉。

2. 天马坐女性的命宫,易发生先上车后补票的现象。

3. 天相与文昌、文曲冲照,可能有缘无份,如逢煞星,容易与人同居或为人之小老婆。

4. 天同、天梁坐命宫,感情多飘泊。

5. 地劫、地空双煞入命宫、夫妻宫。

6. 太阴独守命宫,恐有无法公开的婚姻关系,尤其是乙年天干的太阴化忌,其象更为明显,运势走至此,较易有同居之象。

至于夫妻宫若有武曲、破军同宫,恐怕同居难免,且婚姻的看法较特别─彼此易我行我素,虽拥有一段两心相许的岁月,但假p运势有煞星冲照,则会分手!

姻缘天注定-早婚只因太匆匆吗?

早婚乃感情婚缘的另一种方式,而且不是每个人都有这种命运。通常夫妻宫化忌进入命宫、田宅宫、财帛宫,都主有婚姻的象;而早婚,则需夫妻宫、交友宫化忌,进入疾厄宫、田宅宫,才可能有此特质。

夫妻宫化忌入疾厄宫,配偶属于敢爱敢恨之人;但如果交友宫宫干化禄入疾厄宫、疾厄宫宫干化禄入交友宫,即彼此宫位互相化禄,则男女双方相处良好,感情丰富而稳定。

分析一个人有没有婚姻,可藉由夫官线判断。一般而言,夫妻宫或事业宫有生年四化或官干自化的命盘就易有婚缘。

夫妻宫在四马地(寅、巳、申、亥宫位称为四马地)有化忌,婚姻变数大,甚至有生离死别的不幸,不过运势的好坏、冲破,亦是判断姻缘变化的重要诀窍。换言之,当本命格的婚缘、桃花宫位的象不好时,就怕大运、流年来引爆危机。

有时候,同居、分居只是剎那间的抉择、一念之间的分野,命格中没有此象,但运势走到了,让当事人有此冲动或决定,以致产生缘分、感情变量!

姻缘天注定-众里寻他千百度许多单身贵族仅管做好了生活规划、理财规划,也可以自我调适身心,但是夜深人静时,不免在内心深处叹息地问一句:为何没人爱我呢?

感情真的是可遇不可求吗?

单身贵族最担心、最想知道的就是异性缘问题,其次是人际关系的缘起缘灭。

从紫微斗数中,可以看出异性缘。

异性缘由夫妻宫、子女宫、交友宫判断。

假设一个人的生年天干由子女宫干飞出四化星(化禄、权、科、忌),落在命宫、

疾厄宫、田宅宫,主有异性缘。

子女宫,是自己的子女位,在紫微斗数中也是一个桃花位。桃花宫位四化星飞入

命宫、疾厄宫、田宅宫位,表示桃花进来了,也就是说,桃花欠我的债,会有异

性缘。

子女宫,除了代表桃花外,合伙事业、共同经商、一起炒股票等亦可由本宫判

断。

但如果子女宫自化,虽有男、女朋友,但不长久,譬如:有的人常更换女朋友,

这是他的命,因为他自化,就是会经常变动。自化代表不稳定,这种异性缘较不

稳,缘份难掌握。

子女宫飞出去的四化星,可看出异性缘的层次高低。

子女宫化禄表示此人一生多桃花,异性缘很好,没有女人他活不了,这辈子他的

生活圈就是这样──容易被异性吸引,人缘也不错。

化禄主热情,化权主侵占霸道、才干,化科主文雅,忌主纠缠不清。故子女宫宫

干化禄入命主异性来往热情,代表缘起;子女宫宫干化权入命主桃花、多困扰;

化科入命主风雅;化忌入命主桃花,纠缠不清、缘灭。

子女宫的宫干,总有一天会走到你的大运或流年,此时异性缘强、朋友多。若大

流年与大运重迭、又是生年四化时,那力量就更强了。

子女宫可探寻本人的一生异性缘,十年大运的子女宫则看异性缘的运气。假设大

运子女宫的宫干化禄入本命盘的交友宫位,化忌入本命位,此大运必有异性缘;

如果化忌入本命盘夫妻宫位,代表会结婚,化忌入本命盘的疾厄宫位,象征结交

密友,入本命盘的田宅宫,主成家的机率大为提高。

大运子女宫干:

化禄->交友宫: 异性缘起。

化忌->子女宫: 玩乐、消遣。

化忌->田宅宫: 成家、金屋藏娇、同居。

化忌->夫妻宫: 结婚、注定之缘。

化忌->疾厄宫: 拥有密友、夫妻的和自己的身体黏在一起─具阴阳调和、异性相吸的作用。

夫妻宫主配偶,子女宫主桃花,交友宫为交友位,生年四化落在此三宫位,主一

生多人缘。

假如你目前仍是单身,希望找寻异性缘或看有没有谈恋爱的机会,不妨观看子女

宫干四化是否落在自己命盘的夫妻宫、子女宫、疾厄宫、田宅宫等宫位,大运或

流年的子女宫位也试试四化飞宫,分析本命格是否有异性缘,还是大运、流年里有异性缘,以把握机运,营造一份感情。

夫妻关系论断法

(一) 夫妻宫四煞〈擎羊、陀罗、火星、铃星〉单守,男易娶悍妻,女 易遇混过黑社会之男人。

 

(二) 命宫坐子、午、卯、西宫,夫妻宫居戌、辰、丑、未,犯「隔角煞」,俩人感情较难和谐,易有争吵,或聚少离多。如逢煞星〈如:擎羊入〉,争吵恐更激烈,宜忍让,以减低伤害。

 

(三) 一对配偶偕老与否或生离死别,当视其人夫妻宫及三方四正之旺

弱,与是否为煞星〈如:擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫等〉冲

破而定。俗云「男克妻,女克夫」之命,多是本命〈宫〉坐擎羊或巨

门、破军等恶星,再加夫妻宫主星陷地逢破,此类命造,最不利于配

偶。如命宫星宿庙旺而吉,但夫妻宫恶煞坐守,大多易逢「夭折之配

偶」或因一时冲动而误配「志趣不合」之人,结果离异,甚或本人贤慧

却因环境之故,终不能偕老,此乃运也。

 

(四) 如命宫平常,或逢吉而冲破,然夫妻大吉,此类命造,多主忽遇佳

偶、婚姻得助,但终因自身力量不够──「外华内虚」、「外貌俊美,

而内才、修养不够,或知识不足以配对方」结果离异。

 

(五) 如命宫旺吉,夫妻宫居子、午位逢紫微坐守,无天辅、右弼者,未

必有利,易遭对方无理之欺侮、虐待、或本人尽管不满,却因名誉、地

位、财富等因素,只好痛苦隐忍而受。

 

(六) 如命宫吉,夫妻宫也吉,但夫妻宫之三四正竟逢四煞全〈羊、陀、

火、铃〉来冲无吉制者,主夫妻本情投意合,却因外来之恶因影响而不

和或分离。

 

(七) 如夫妻与命宫均佳,而运限逢夫妻宫忽得众凶会聚者,主配偶间彼

此满意,却飞来横祸而丧夫折妻,此并非本命有克,而是对方本是夭折

之命,出现自己运限之中罢了。

 

(八) 所谓「紫府同宫之命,多孤克,亦主刑克夫妻」,乃指紫微、天府

在寅、申同宫,为夫妻宫时,主晚婚,或早婚而配偶凶悍,或早婚而配

偶有助,却无子嗣,或早婚而分离,或晚婚而志趣不合等,实美中不足

也。 (九) 如命宫在子、午位无主星,夫妻宫逢天机、天梁同守者,主

配偶贤慧,但行运逢煞时,十之八九多丧偶。

 

(十) 男命宫逢太阴,女命宫逢太阳,若居庙旺之地,夺妻夺夫之宿,则

易有「外遇」。若在陷地,主夫妻不得力,无依靠,加煞多分离。如在

平和之乡,例如男命太阴在申,女命太阳在寅,主配偶多管、凶悍、泼

辣,家宅不安,加煞则终分离。

 

(十一) 如命宫与夫妻宫均吉,而事业〈官禄〉宫化忌,冲照夫妻宫,

虽无煞星、刑克,却主配 偶多疑,查究极严,经常无事生非。 (十二)

如「天梁、天机、擎羊会」等命格孤克者,则不必论其夫妻宫之吉凶,

亦知其孤克也。

 

(十三) 如夫妻宫逢贪狼化禄加桃花星,主配偶易有外遇,运限逢之同论。

 

(十四) 夫妻宫之宫干使命身宫〈或跨盘使配偶之夫妻宫〉内之星曜

「化禄、化权、化科、化忌」及命身宫宫干使夫妻宫〈或跨盘使配偶之

命身宫〉内之星曜「化禄、化权、化科、化忌」,可知其夫妻间对待关

系之好坏。通常化忌进入代表待对方较不好或亏欠,化禄进入代表待对

方较好或关心。

 

(十五) 夫妻间关系的好坏,亦应参看:(1)夫妻宫主星属何种宫主

〈如:天机乃兄弟宫主,天梁乃父母宫主〉,逢吉或逢凶有救否?(2)

夫妻主─破军落入何种宫称〈如:父母宫〉,逢吉或逢凶,逢凶有救

否?(3)五行局稳定性如何,在乎婚姻生活否?(4)男命参看太阳,女命

参太阴,落入何种宫称,逢吉或逢凶,逢凶有救否等。逢吉夫妻关系良

好,恩爱到老,逢凶,轻则或貌合神离,或争吵到老,或同床异梦,重

则分床异梦或离异。

 

(十六) 夫妻宫及其三方如有煞星,会影夫妻间之关系,如(1)截空:又名

「断桥煞」,彼此不易沟通。(2)化忌:易有患得患失之心〈男命夫妻

宫化忌,妻管严〉。(3)破碎:感情不好。(4)伏兵、阴煞:有隐伏性的

危机。(5)天刑:彼此易有刑克。(6)擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、

地劫:此六煞入夫妻关系多半不佳,情况宜配合其它星情、宫位论断。

此外,三台、八座入夫妻宫,主配偶较重名利,对物侃γ娴男枨筝^高,

龙池、凤阁入夫妻宫,主配偶较讲究情调,对精神面的需求较高。如能

依配偶的需求而迎合或配合,夫妻宫有煞星,提早因应,夫妻关系虽无

法好得蜜里调糖,当亦不致相敬如「兵」,恶言相向也。 感情恶化,

争吵终日的夫妻,想想自己,也想想子女,容或会有转机。不幸离异的

夫妻,当流年红鸾星重迭之年,其它宫位、星情配合得宜,则或有机会 「破镜重圆」。

紫微斗数合婚与结婚年秘断

(1)凡七杀、破军、贪狼〈杀破狼格〉入命身宫三方者,个性刚毅,敢做敢为,为人多变少静,较有改造、创新的意念,但较不安于现状,是以,较易从事生产事业或技术性工作。

 

(2)天机、太阴、天同、天梁、〈机月同梁格〉入命身宫三方者,个性

保守、善谋略、策划,较为平稳中求进步,较安于现实,是以,较适合

从事研究开发工作,从事技术性方面较会偏重于绞脑力的工作,如工程

设计、企划、财务分析等,若从商则宜代理或门市生意较宜。

 

(3)紫微、天府与七杀、破军、贪狼于命身宫三方相会者,介于改革和

保守之间,是以较会从事贸易、企划、外务方面的工作,较会有领导之

权力。

 

(4)巨门、太阳同宫于命身宫三方者,较稳重、固执,是以较适合自产

自销的外销工厂或贸易有关行业,亦可为政治舞台的人选或相关职务

如:律师、司法官、助选员等。

 

〈一〉 紫微斗数合婚的简则如下: 夫妻两人的命盘为同一种格局,本 身夫妻宫之星曜即为对方命或身宫之主星。而对方命宫或身宫之主星,亦在自己命盘的三合方内。夫妻具备上述格局与星性者,较契合、谈得来,较能白头偕老,亦较能经得起婚姻风波的考验。例如:甲乙两人〈互为异性〉的命盘,甲夫妻宫三方之星系〈如:杀破狼格〉适与乙

命身宫三方之星系同〈如:亦为杀破狼格〉则甲乙二人基本上可以谈得来、合得来,至于可以合到怎样程度,端视其星系合的程度而定,能「互垣」者更属佳配。然星系不同并非代表两人一定合不来或不能结婚,如甲命身宫三方属机月同梁格,夫妻宫三方亦为机月同梁星系,代表甲个性保守,较安于现实,较欣赏保守、内向之异性,如配偶乙之命身宫三方属杀破狼格,代表乙个性刚毅,敢做敢为,较不安于现状。如此,两人相处,只要甲能忍让,不逞强,尽量听从乙,当不易有状况,惟较不融洽耳。反之,如甲事事计较,不能忍让,关系恐迟早会有进退也。 星系之外,亦应注意「五行局」之异同及五行局之稳定性。通常,水二局之人机智、多变,木三局之人健悦、有序,金四局之人耿直,锋利,土五局之人务实、懒散,火六局之人主动、励烈。例如:命宫同在丑宫,主星同为太阳、太阴,但五行局不同,则各人之个性、命运有异也。

 

〈二〉 推算结婚年之秘诀:何时会结婚向为适婚男女所关切。

(1) 先看本命盘格局属何种格局〈杀破狼格、机月同梁格或… …〉,其人婚缘之早晚。

(2)那一个大限〈大运十年〉的「前五年」或「后五年」最有可能结婚。

(3)当流年〈大岁〉或小限之三方及福德宫逢红鸾、天喜、天姚、咸池、流年红鸾、天喜等桃花星,而该年流年或小限走本命盘之夫妻宫〈官禄宫〉或大限之夫妻宫〈官禄宫〉,而星情稳定时,较适宜结婚。

(4)运限逢红鸾,或流年红鸾入本命「命宫」、「身宫」亦主正式姻缘。

(5)流年或小限走其它宫位亦会结婚,惟情况各异,结果亦不同,如:走子女宫、田宅宫、疾厄宫结婚者,大多「先上车后补票」或「奉儿女之命」结婚,走父母宫结婚者,多为奉父母之命或因父母、长辈介绍而结婚。

(6)本命夫妻宫如有煞星座守无吉星来制,则晚婚为宜,男三十,女二十七岁以后方吉。

(7)本命宫或第二大限命宫有红鸾星座守,则主早婚命格,有天喜是早「订婚」而已,未必是早婚。

(8)女命武曲入命身宫者,婚缘较迟,盖武曲寡宿星,宜男不宜女。孤辰、寡宿入命身宫或夫妻宫 者,「男怕孤,女怕寡」,婚缘亦较迟。

(9)运限走桃花星,大多是「同居」,亦有可能「结婚」,但非走夫妻、官禄宫〈婚姻线〉结婚者,较不持久,当运限之夫妻宫逢破时,极易分手。

(10)结婚年双方小限之化忌不可化到对方命宫主星,否则必内藏是非。

紫微斗数 论十二宫婚姻

1、 紫微在子午:

(1) 晚婚。不会左右更晚;甚至有抱独身主义的可能。男命太太年纪会大一些,或曾经交往过比自己年长的女性。女命主夫年长。

(2) 如丁生人,禄存同在夫妻宫,或是对宫,这种夫妻宫很旺,但太旺的夫妻宫并不好,主感情会比较多一点。

(3) 如本命再不强的话,可能会有二度婚姻。

(4) 又如紫微在夫妻会吉多,对太太会尊重。

2、 紫微独守夫妻在子:

(1) 三十岁以前能经人介绍而恋爱成婚。男命加会魁钺昌曲可得太太的帮助,且配偶的家世不坏。

(2) 紫微子午夫妻,加会左、右、魁,定主因妻致富,同时本身的性需求也高,因本命宫坐破军,破军若无吉星来制化,就是一颗淫欲之星。

(3) 紫微单守夫妻会劫空,会因太太的不能节俭而发生经济的困扰。

(4) 如会羊陀火铃,主会有口舌争端,故宜晚婚。

(5) 紫微单守子午,不会他星,表示太太不很美。

(6) 紫微夫妻在午,破军入命宫,丁生人禄存在午,可能有两度婚姻。

3、 紫微丑未夫妻:

(1) 会吉多得内助。

(2) 会凶较不合,重则离婚。

(3) 配偶虽不美俊,但风度气质颇佳。

(4) 太太个性好动,较情绪化,爱变化,喜热闹,生活彼此能和偕。

(5) 遇羊陀加左右冲或同宫,感情会外发展,娶年长之妻能偕老。

(6) 杀星多,婚姻二度。

(7) 双方也不太容易接受对方的个性。

(8) 虽能得妻助,但往往会在外另有同居人,对再来的感情较欣赏。

(9) 所交的女友都是智能型,太太个性强。

4、 紫府夫妻在寅申:

(1) 太旺的关系,宜晚婚,若三方会杀星,夫妻不和。

(2) 配偶中等身材,北方生人太太较胖(胖的原因是偏于紫微型),南方生人会较瘦一点(因偏天府型)。

(3) 太太情绪化,拿不定期主意,惟心地善良,孤独感,不能得娘家的照顾,及父母的爱护,双方常意见相左。

5、 紫相夫妻在辰戌:

(1) 若早婚会在第二步运,晚婚则要等到第三与第四之交才结婚。晚婚的原因,可能是受爱情打击所致。

(2) 北方生人妻瘦,南方生人妻胖。太太善理家务,但脾气大。做事三分钟热度。

(3) 形貌清秀,但不艳丽。配偶在他自己的生活圈里是很活跃的人。子女宫机巨,生女儿多。

6、 紫贪卯酉夫妻:多会吉,配偶善于交际。能帮夫,然而不好驾御。外貌美、会讲话(因贪狼的关系)。男命若与太太能偕老,但往往在外会有小老婆。卯宫的太太,曾有感情复杂,或风尘中人。

7、 紫微七杀夫妻在巳亥:

(1) 家世不错,若个性豪放,较偏于七杀,个子高。偏紫微,稳重,个子矮一点。家世虽不错,但得不到家助。

(2) 如会昌曲魁钺,婚前多男友,感情复杂。

(3) 性格方面:善交际,人缘好,但不善理家。

(4) 会昌曲的夫妻宫,夫妻互相尊重。

8、 天机夫妻宫在子午:

(1) 晚婚好。晚婚多,多会吉星太太苗条修长,好动。与远方人结为配偶,如外国人,至少亦不同省籍。

(2) 太太脸长圆,皮肤白,如杀星多,尤忌本宫或对宫擎羊来冲,这种婚姻往往是会生变的。又如有杀星来冲破的话,这种太太会拿不定主意,做事多犹豫,情绪不定。

(3) 女命天机子午夫妻,先生年长些较佳。先生是知识份子,有专长,天机夫妻,对宫巨门会羊,很厉害,绝对的。

9、 夫妻宫天机在丑未:不问有无会吉,要到三十岁结婚才好,早婚往往持续力较差。

太太体型瘦小,家世并不好,普通人家。有杀冲破不利(本身感情复杂)。

10、 夫妻宫机阴在寅申:婚姻美满和顺,且妻子美貌,有气质,年纪较小(三至五岁之间)。

申宫的配偶性急、好动,女命丈夫幽默、风趣。男命太太情绪多变化、神经质,惟对家务整理有条不紊。美丽。

*心得:巨门在辰坐命,机阴坐夫妻,辛生人不是太太很辛苦,就是感情有波折。

若会昌曲、魁钺,不但娶妻貌美,还可能是多妻。

11、 夫妻宫机巨在卯酉:太太能干,但小地方不善体贴,外貌并不艳丽。会吉人缘好,外貌不好。若本宫会合不好,表示太太并不好应付,在家争权、抓权、派头不小。

(1) 加杀,太太头发并不乌溜(?)。会魁钺,太太会助富帮夫。

(2) 机巨夫妻宫最怕与桃花星同宫,表示太太不安份,文曲也是。

12、 机梁辰戌夫妻:(本宫无主星)会吉太太为贤内助,虽不美但气质好,怕太太,身体不很好。

(1) 辰:皮白、高瘦,若胖则矮。性格善良内向。加昌曲魁钺因美妻而致富。两眸明亮,黑白分明。

(2) 戌:不会吉,有杀冲,太太早夭;吉凶同宫主分离,小别,或经常出远门,(因本宫无主星,对宫“午”同阴来照,同阴主漂泊故。)

13、 夫妻宫天机巳亥:

(1) 巳宫:晚婚好(因本命财宫同巨来照之故),太太机智,有智慧,精打细算,善于理家,守几,但做事冲动。脸方,中等身材,身圆皮黑。男命有家务纷争。女命早婚会有问题。

(2) 亥宫:男命太太口才佳,作事精明,且有技能在身。体型中等略胖。会杀多,长舌妇。

14、 夫妻宫坐太阳:

(1) 男命太阳在夫妻宫入庙,则会受太太的挟制,妻子精明干练,事业心重,丈夫会有受压迫的感觉。

(2) 女命夫妻宫太阳入庙地,则丈夫不错,家庭幸福。比较上,越是庙地的丈夫,越自以为是。,独裁。

(3) 太阳夫妻最忌羊陀同宫,尤以陷地,主有丧配的可能,若羊陀来自对宫冲,或三方会,较轻,体较弱而已。如同宫再有化忌,则很严重。

(4) 本命是太阳坐命,而走太阴太阳的流年时,桃花很重,也很明显。

15、 夫妻宫太阳在子午:

(1)“子”:①杀星同宫定然生离死别(死别不会)。②会吉有二度婚姻。③妻子的个性急燥,好坏不分,不明事理。

(2)女命加煞多配偶早丧。体型小、瘦,晚上生人皮肤黑,声音如男人。

(3) “午”夫妻太阳,命宫机阴,主桃花多;纵不离婚也早丧;晚婚好(但在外也会有小老婆);太太的风度气质好,鼻子高,鸡蛋脸;有魁钺同宫,妻家主贵(如县长、议员),但不主富,吃公家饭,加杀不离异也受先生冷落。

16、 夫妻宫日月在丑未:

(1)“丑”早婚不好(三十岁以后),太太年纪轻;加杀若非不健康,就是早丧,双妻命者较多。

(2)“未”早婚、晚婚都可以(因太阳入庙地);不管在丑在未若加煞:①身体不好,②早丧,③二度婚姻。有此三种情况之一发生。

17、 夫妻宫阳巨在寅申:太太能干,尤在寅,太太往往是职业妇女。无煞冲可偕老,因受巨门影响,晚婚吉,早婚不死别也生离。

“申”:太太外向,作事认真,但不细心,喜出点子;加杀冲有离婚的可能,尤其在申陀罗同,婚姻多不美满,离婚率颇高。

18、 夫妻宫太阳在辰戌:

(1) 辰较戌吉,一般而言不问在辰在戌,多主家务纷争,婚姻不美满。在辰:妻艳丽、丰满、细白;戌有点胖,肤色不很白。此二宫若得二杀很厉害,尤其戌宫,只稍得一杀就很可瞧了。

(2) 女命在辰太阳化禄,先生会有外遇的可能;大限逢也如是断。

19、 夫妻宫太阳在巳亥:

“巳”:早婚,太太性急,明理,皮肤白一点;“亥”:皮肤黑一点,有杀冲,不是身体欠佳,就是有破相之事。

20、 武曲天府夫妻宫在子午:

中等身材,体态丰满,长方型脸,外表沉静,内向,晚婚好。女命会吉(左右、禄存)先生都不错,事业有发展。

21、 武曲贪狼夫妻宫在丑未:

中等身材,太太个性强,具独立性,善家务事,早婚波折多,不美满,有双妻的可能。癸生人擎羊与武贪同宫,主夫妇不常在一起,太太凶狠,因本命宫天相坐命之故。

22、 武相寅申夫妻:

彼此各想各的。因本命座七杀,性格刚强,武相坐夫妻宫,配偶也刚,故不相让。最不喜火星武曲同(武曲火星为金火相克,为寡宿)。

23、 武杀卯酉夫妻:

(1) 晚年比较不好,因(借)廉贪坐命,容易分居。

(2) “卯”:女命武杀夫妻宫,迁移宫廉贪来照,再会煞多,主先生因祸或开刀死于非命。尤以武杀加擎羊、白虎,每多应验。会吉多,二度婚姻比率高。武杀的夫妻宫,对方性情古怪,往往脸上会有疤痕。

(3) “酉”:武杀夫妻宫,禄存、左右同,妻不安份,有外遇。

24、 武曲辰戌夫妻:

(1) 配偶声高,体壮结实,性刚毅、能干。

(2) 女命丈夫事业有发展;感情不很好;会禄存、昌曲、魁钺可因妻致富;会四杀劫空多纷争吵架。

25、 武破巳亥夫妻:

(1) 有奉父母之命成婚的可能。

(2) “巳宫”:太太善理家务事,两人家庭生活较好,妻子美丽端庄,有理智。因天府坐命,故夫妻宫不怕陀罗,惟甚忌火铃,有之恐离婚,若无火铃,又恐犯桃花。

(3) “亥宫”武破:个子不高,相貌不美,会吉夫妻和顺,会禄存可能再度婚姻(因羊陀夹耗星之故,惟需加会火铃才如是断)。

26、 廉贞在夫妻宫:

(1) 女命不会夫星、桃花星可清白自守。

(2) 男命婚姻不恶,只是与配偶间生活较清淡一些而已,不够体贴,却能干。如廉贞与文曲天姚同宫较可能有桃色事件发生。

27、 廉贞夫妻在子午:

午宫的婚姻美满,晚婚较吉,配偶性刚,掌权之人,脸长圆,身材中等,性格外柔内刚。

28、 廉杀夫妻在丑未:(命宫无主星)

(1) 不宜早婚,早婚恐二度。婚姻有波折,有再娶再嫁的可能。

(2) 女命会羊陀或化忌,有离婚诉讼之可能,个性强。会昌曲,有不正当的感情发生。不会昌曲晚婚。

(3) 未宫:雄秀朝垣格,较不会有感情烦恼。

29、 廉贞寅申夫妻:

妻子清秀,风度好,能助丈夫,贤慧,一般不会吵,??或同宫都很好,惟寅宫人太太性格较暴躁。

30、 廉贞破军卯酉夫妻:

(1) 见杀星,必然有问题,不见好些;在卯会左右,稍佳。

(2) 酉宫廉破最不吉,纵有左辅禄存来解亦枉然,如不离婚,最少也得分居。

31、 廉府辰戌在夫妻:言语风趣,好内助,子女好。

32、 廉贪巳亥夫妻:

不宜早婚,亥宫妻子美丽,身材苗条。巳宫中等身材,长相平常,喜新的事物;加杀可能再婚。

33、 天同在夫妻:

(1) 不论男女多主举止平稳,和蔼可亲,长方型脸,中高身材,福相。

(2) 男命妻子较胖,贤慧、聪明、内助;不甚艳丽。但清秀。

(3) 女命丈夫性情温和,感情好。禄存同,并可协力致富。有杀欠和:生离。

34、 同阴夫妻在子午:

(1)“子”:配偶较俊美(金童玉女的搭配);异性缘很好,太太性情温和,仪态好。

(2)女命丈夫性急,中年后发胖。

(3) “午”:体态,中等身材,太太胖(三十岁以后发胖),午宫同阴不喜禄存同,因有羊陀夹,恐与公婆不和。

35、 同巨夫妻在丑未:

(1) 巨门克六亲,因巨门(北斗)主上半生结婚定然婚姻不美满(绝对的)。

(2) 长相平常,晚婚好。太太明理、贤慧,晚婚可相当的和顺。

(3) 加羊陀先生太太视力不好,子女不多。加杀离婚,再婚的很多。

36、 同梁夫妻在寅申:

(1) 太太美丽,好内助,温和伶俐 ,长方脸,色白,身材中等。微胖。禄存同不怕羊陀夹,也不怕杀星。女命丈夫温和稳重。

(2) 女命同梁较不好(命宫太阳,有桃花星进来)不美满。不加桃花,太阳在辰感情复杂,由于本身原因,导致夫妻不知。

(4) 女命在寅,本宫无正星,对宫同梁来照,主婚姻波折,如会昌曲可能会嫁给离过婚的人。

37、 天同卯酉夫妻:

(1) 男命主太太身体结实,长相不错,白里透红,长得不错,喜交游,兴趣广泛。晚婚吉。

(2) 早婚有一段时间可能要分离。

(3) 女命天同卯酉夫妻:尤其命宫在巳的本命,有段时间分离,或离婚。

38、 天同辰戌夫妻:

(1) 天同是福星,不宜落入天罗地网,早婚有风波,对宫是巨门,有可能生离死别。男女30岁前后婚嫁可免波折。

(2) 男命较好些,但感情上都会有风波。

(3) 女命二次婚,因本命宫太阳落陷,要不就是嫁再娶之夫。

39、 天同巳亥夫妻:

(1) “巳”:桃花星会多,配偶花一点,太太美丽,白里透红。

(2) “亥”:太太瓜子脸,微胖(中年后)。巳与亥之性格多变,会杀不能偕老(因本命坐日月)。

(3) 女命并不好,禄存同(羊陀夹)加会文曲、天姚、咸池、红鸾、不安于室。

40、 天府的夫妻宫:

天府是令星之故,具独立性。能理家务,贤内助,能守财,有私房钱,子女多,稳重。外柔内刚。会胖,有贵妇之相。

41、 丑未夫妻(未比丑吉):

中等身材,丰满,晚年发福,外柔内刚,妻内部。会杀,太太脾气古怪。

42、 天府卯酉夫妻:

惧内,长方脸,身壮,微高。配偶个性固执(因对宫武杀之故),个性虽刚,可偕老,太太事业心重。

43、 天府巳亥夫妻:巳宫,二月六月生,夫妻生离死别。亥宫:八月或十二月生,夫妻生离死别。

(1) 感情很好,不会杀,可偕老;不过可能在外会有小太太。有杀二度婚姻。

(2) 太太气质好,风度佳,善理家务。

44、 太阴在夫妻宫:

(1) 可得太太帮助,能偕老,但桃花重,清秀丰满、文静,作事讲求效率。作轻时太太很可爱,孩子气。月中生人脸似满月。上半月生人杏子脸,下半月生人瓜子脸。

(2) 卯辰巳:太太和顺,美丽、善良、风度好,会吉,婚姻好。落陷有洁僻。

(3) 卯:性急、好动、富而不贵。

(4) 酉:有娇气,兴趣广泛。

(5) 辰:太太有近视,色盲,性好动,多变。

(6) 戌:清秀,外表体面,中年丰满,晚年胖。

(7) 巳:美又娇,好动,有一双水汪汪的眼睛。中年风光,晚年孤独些。

(8) 亥:因妻致富成家。一生多艳遇,有杀冲较不偕老,艳丽,骨少,肉多,皮细。相当体贴。

45、 文昌、文曲的夫妻宫:

(1) 文昌男性对异性很有吸引力。女命家世好。机梁文昌同,太太甚是美丽,往往会有双喜并存之象。偕老。

(2) 昌曲不喜会空劫。

(3) 机巨卯酉的夫妻宫会空劫、文昌,婚姻波折很大,再婚二、三次。

(4) 昌曲守夫妻宫(文昌一颗就够),三十岁主二婚。

(5) 文曲会,金屋藏娇。文昌,明目张胆。

(6) 机阴文曲在夫妻同宫:感情相当困扰,精神压力大,家中是非多。加空劫忌,再婚。

(7) 女命昌曲在夫妻宫:可能要被金屋藏娇,或再婚。

46、 左右、魁钺夫妻宫:

(1) 右弼:可能再婚,在外很可能有秘密情人。

(2) 左辅:可能再婚,有公开的情人。

(3) 左右同:夫妻偕老较多。

(4) 昌曲加左右,或机阴加左右:太太美丽清秀。加四杀空劫,或左右与廉贪同宫,则太太年纪较轻。

(5) 女命命宫紫破,夫宫左右廉贪同,往往会交上年长的男性,或嫁“老”公。

(6) 左右晚婚好,早婚可能再婚。

(7) 左右最不喜日月、机巨、武杀同,若再加火铃冲,往往要生离,惟左右夫妻,配偶颇得力。

(8) 魁钺的夫妻宫:很好,家世不坏,若会杀差一点。

1、 化科、权、禄的夫妻宫:

(1) 化禄的夫妻宫不太好,但异性缘不错。

(2) 化权、科的夫妻宫不太要紧,但会交往较久才结婚。

(3) 权星在夫妻宫或本宫,表示你主动地追求他。权星在夫妻宫的对宫,表示他主动地来追求你。

2、 化忌的夫妻宫:

(1) 主常常吵闹。太太的情绪转变很大。

(2) 对宫的化忌来照,表示配偶查得很严。

3、 禄存的夫妻宫:

(1) 晚婚好,太太年纪较轻,往往因妻得财。加火铃空劫有波折。

(2) 女命禄存的夫妻宫:主当偏房,或为再嫁夫人(加空劫如是断)。

(3) 禄存加空劫(婚姻生活较孤寂些)

4、 天马在夫妻宫:

会禄存,嫁妆多,加吉快乐,匹配远方之配偶。且妻子会给你带来某种好运。

5、 四杀的夫妻宫:

(1) 不见得很坏。但羊陀在子、午、卯、酉就不好。

(2) 四杀会好星,主对方的身体不好。

(3) 陀罗主冷战,羊刃主闹一闹而已。

(4) 四杀同杀破狼的夫妻宫,如会南斗诸星,较差一点。

(5) 火铃缘份好,但配偶性刚,晚婚较好。

论桃花格局

廉 贞 星

问:廉贞所主若何? 答:廉贞属火,北斗第五星也,在斗司品秩,在数为官权。不临庙旺之宫,更犯官符之挠,后化为囚,作祸作殃,触之而不可解,遇之而不为祥。主人性貌勇暴,不喜礼义;遇帝座则主执威权;遇禄存则主大富;遇昌曲则主施礼乐;遇七杀则显武功。在官禄为官星,与囚忌同,主劳碌。在身命为次桃花,居十二宫则赌博迷花而致讼,与巨门交于他处,则是非并起。与官符逢财星合耗,祖产必破荡,遇刑忌脓血不免,迎白虎则刑杖难逃,会武曲于刑制之乡,恐木压蛇伤之扰。同大耗居陷地,防投河自缢之忧。破军同日月以齐行,灾而不免,限逢至此,灾不可攘。只宜官禄身命之位,遇吉则福应,逢凶则不慈,若处他宫、祸福宜详。 歌曰:廉贪巳亥宫,遇吉福盈丰,应过三旬后,须防不善终。

【一】:廉贞属丁火,属阴,旺为炉火衰如灯火。

【二】:属静态星,为官禄主,以企业而言为营业部,以机关而言为行政

之内政部,主内部企划及发展企划等等。

【三】:廉贞又为次桃花星,须详其性质属物质或精神者,若见文曜及禄,

则偏感情精神,更见忌凶,多主因情而困或多受压力。

【四】:廉贞化气为囚,在流年运限入官禄时,如不吉者,一般多主该年

事业受阻碍,扩张受限,又囚者牢狱也,故逢之易逢犯罪之事,

尤其以有化忌为引,而起因又起于自身之欲念、嗔慢之心,或因

赌博等等因素,犯罪受禁。

…………………………………………………………

【六】:廉贞一名五鬼煞,主火灾、血光、疫病等等,须细考之。

【七】:廉贞天相坐命,最畏自化忌或福德宫坐丙干,皆主官非牢狱之象。

【八】:廉贞属静,阴柔之性,故有别于太阳之动,属电线或电缆,电力

之属,为电子相关者。

【十】:若以男女而言,此星较无定论,且此星可善可恶,偏感情者为偏

女,偏物质者为男。

【十一】:以地理而言:三角地、三角窗、尖角、酒店、情色场所、院子、

残缺之壁、贫民区、荒山旷野、篱笆围墙、或言监狱。

【十二】:廉贞在判别吉凶时要先注意一些细节,先看是属情绪情感性或

物质型态,这对其在吉凶呈现上十分重要,再看其化为囚星时,

囚的为何如此便一目了然。

重点评注

在斗司品秩,在数为官权。不临庙旺之宫,更犯官符之挠

君注:廉贞星必居紫微之官禄宫,天星中为主司品秩官禄之位,故曰在数为官权,廉贞十分敏感,强调其庙旺实指其得位、得气、得数,不应死解为庙旺之乡,盖其庙旺者仅寅申二地而已,至于更犯官符者,乃指原局与四煞同缠,主有官非之扰,复见流年凶冲而致也。

后化为囚,作祸作殃,触之而不可解,遇之而不为祥。主人性貌勇暴,不喜礼义

君注:后化为囚所指乃廉贞化忌时,一般遇之多不危吉论,但须知限逢此地或感情纷扰,或而仕途多坎坷,别其之性方可论真的,而后句所述为其性情之变化,不可武断之。

遇帝座则主执威权;遇禄存则主大富;遇昌曲则主施礼乐;遇七杀则显武功。

君注:此节之说明在于其变化方式,廉贞于命宫,身宫与紫微同坐,廉贞行至该运限时,如吉者为掌握要权之限,遇禄存则主大富,此还须斟酌毕竟廉贞非财星,须行武曲时且不得为忌煞交侵,或可许富,廉贞在遇文星同宫时,昌曲对其影响,主精神层面,为使其人知所节制,遇七杀者乃火炼金精,互相制化其缺点之故。

与官符逢财星合耗,祖产必破荡

君注:此指原局与官符同度见武曲与破军同,流限凶冲主有此应。

遇刑忌脓血不免,迎白虎则刑杖难逃

君注:此承上句指廉杀见刑忌冲合,主血光之兆,若再见流年白虎则主官非之虞。

会武曲于刑制之乡,恐木压蛇伤之扰。

君注:此言廉贪于亥会合卯之武杀。

破军同日月以齐行,灾而不免,限逢至此,灾不可攘。

君注:此指廉破限行日月并见之地,主易生灾祸。

四化概要

廉贞化禄:化禄后的廉贞更显得有情,增加人缘与交际能力,但也增加了桃花

与精神上的享受,如偏重于物质时为事业上的扩展或物质享受,须

要细分,但过度负面则易流于放荡不羁,浪费。

………………………

再说桃花–论桃花格局

桃花二字并非只是二性的情爱、性行为的代表而已,桃花也不完全都是不好的,从紫微斗数的命理角度来谈桃花,是非常广角的,而桃花的类型也不只有一种,可细分为二十六种。什么样的桃花会招致死亡?什么样的桃花足于倾家荡产?什么样的桃花身败名裂?什么样的桃花左右逢源、什么样的桃花减少三十年的奋斗。

一般人对桃花的印象与认识大都以不好的「男女关系」作为代表。其实桃花是一种人缘、一种吸引力、一种才能。每个人也都或多或少带有桃花,如果你没有一点桃花,那表示你的人缘不太好,不具有吸引力,当你与人交往时,会有受挫的感觉,因为自己无法受到接受与注意。

而桃花所引起的效应,产生了不同的结果,这是我们要研究与探讨的。在紫微斗数命理中把桃花的种类分的很细,最常见的有以下二十六种:

(1)﹒红艳煞:

天姚乃桃花之宿,又名红艳煞。武、相坐命加天姚,或行限逢之,易为异性所缠。

(2)﹒风流彩杖:

贪狼加擎羊或陀罗,乃好色之徒。

(3)﹒风流才子:

紫、破坐命(夫妻宫借用贪狼、廉贞),会昌曲、华盖。(此亦为一流之艺术人才。)

(4)﹒色难:

紫、贪同宫,流年羊陀同宫,主因色蒙难,以至于损名或破财。

(5)﹒桃花煞:

沐浴、咸池、大耗,限运逢之,主一夜风流。(此类桃花为金钱买卖型,不涉感情。)

(6)﹒异性桃花缘:

日月落陷反背坐命身,一生异性缘重,桃花不断。(此类桃花未必是不好的,古代社会观念保守,男女之间授受不亲,而日月反背者,思想观念较为开放,人际关系也较为复杂。以今日社会之观点,这种人际关系运用得当,反而能成为一种助力。但日月反背加煞,多有刑克,不利婚姻。)

(7)﹒风趣桃花:

命坐红鸾、天喜,或夫妻宫化科者,此类桃花风趣幽默,容易吸引异性的注意。命宫中如无其它桃花星,往往只是开开黄腔、打情骂俏而已。(本命宫或第二大限命宫有红鸾坐守者,易于早婚;若坐天喜,主早订,但并不一定早婚。)

(8)﹒酒色桃花:

贪狼加天姚坐命身,或分处于命身宫中,此类桃花较为感性、浪漫,容易被外在的气氛所迷惑,故喜好酒色。

(9)﹒冷月桃花:

天机、太阴坐命,男命会左右,女命会昌曲,易因婚姻冷淡,精神空虚,进而引发三角关系。绝大部份因同情对方而发生感情。

(10)﹒情锁桃花:

廉贞化禄或化忌坐命身,或大限逢之必为情所困,情形严重者,甚至会因此而自杀或杀人。(廉贞化禄时,主自己喜欢对方;化忌时,易为对方所纠缠。)

(11)﹒泛水桃花:

廉、贪陷地加煞,主多欲念,心神不宁,容易受骗。这种桃花被骗财、骗色的情形最多见。

(12)﹒风骚桃花:

机、巨加文曲,或天同加文曲,会天姚、红鸾等星,喜骚首弄姿,不安于室。但这种桃花只要不见煞星,往往只是容易凸显个人风格,仍是较俱正面性质。(若夫妻宫不佳者,则容易介入别人的家庭,成为第三者。)

(13)﹒内桃花:

廉贞或贪狼加文曲坐命,主其人多才多艺,爱卖弄风情,又好渔色。

(14)﹒外桃花:

廉贞或贪狼加天姚坐命身,除具备一般桃花之特质外,思想、行为也比较开放,男喜风月场所,女无贞操观念。

(15)﹒滚浪桃花:

命坐贪狼加羊陀,身逢七杀或破军,夫妻宫逢煞星冲破者,易入特种行业,女进娼门,男为牛郎。

(16)﹒犯刑桃花:

行限逢廉贞或贪狼化忌,与官符、贯索同宫,煞星冲照,必因色犯刑。

(17)﹒丑闻桃花:

运行日月反背化科,或加魁钺,或禄忌交驰,主私情曝光。

(18)﹒偷香桃花:

运行杀破狼,三方逢四煞、空劫交冲或相夹。

(19)﹒点心桃花:

行运夫妻宫有化禄,对宫或暗合位有桃花星,主偷来暗去,虽并无特定对象,但这种关系往往会维持一段时间。

(20)﹒金屋藏娇:

命坐桃花星,夫妻宫有暗禄者,主在外有小公馆;田宅宫有化权、化禄者更是。(此类桃花多属于在旅馆中幽会。)

(21)﹒左拥右抱:

夫妻宫有昌曲同宫,无煞星冲破,主双妻并存。(古代社会,男人三妻四妾,为理所当然之事,现今实行一夫一妻制,此类桃花只能说是除了配偶外,身边不缺异性知己。)

(22)﹒重婚桃花:

天姚与红鸾同宫,坐命身位,易犯重婚。(抗日战争胜利后,由于政府迁台,致使许多人在两地同时有妻室;今日开放探亲,台商至内地包二奶,则属于此类桃花。)

(23)﹒富贵桃花:

身宫与夫妻宫同宫,吉星坐守,无煞冲,婚后必逢配偶之助而发。婚前却无法发展。大限之禄存入夫妻位同论。

(24)﹒败家桃花:

命坐桃花星,夫妻宫有地劫、地空同宫,相夹或对照,必因配偶或本身外遇而蒙受损失。这种桃花,通常是惯性外遇,一生中可以重复发生,直至家败人散。

(25)﹒纯情桃花:

限运逢红鸾,或流鸾入命身宫,而夫妻宫无引动,主单恋型,往往爱慕对方而不敢表示,有则只是纯友谊关系、并不会擦出爱的火花。

(26)﹒机警桃花:

命坐天姚,三方会合文昌、文曲加华盖,而不见其它桃花星者,善于察言观色,反应快、口才好,懂得运用异性对自己的欣赏化为自身的助力,最具正面的意义。但如又会见其它桃花星,其「纯」度可能就会遭受「污染」了。

论行运,当先分清动静、阴阳。太岁主外在环境对命造之影响力(承受流年之气象);小限主命造本身之行运(承袭宫干之气数),故太岁为阳,主动,小限为阴,主静。所谓:「孤阴不生,独阳不长。」故必须阴阳和合,方成吉凶之数,论流年行运桃花之时,更是如此。

(1)﹒小限走桃花时,为自己寻找对象;太岁走桃花时,为对方追缠你。

(2)﹒小限走桃花时,计算两人之岁差,由小限夫妻宫顺行至流鸾星之宫位为两人相差之年龄;太岁走桃花时,由太岁夫妻宫逆行至本命红鸾星之宫位为两人相差之年龄。(依经验:以正式交往之年份为计算之基准。)

(3)﹒以大限子女位看其人之性需求,疾厄宫看性能力。

(4)﹒以大限田宅位看配偶之性需求,仆役位看配偶之性能力。

(5)﹒小限走桃花时,以小限夫妻宫之星曜看对方长相及财官。

(6)﹒太岁走桃花时,以太岁夫妻宫之星曜看对方长相及财官。

紫 微 斗 数 之 十 二 宫 象 义

一 ? 命 宫 ─ 命 盘 格 局 、 命 主 本 质 、 命 主 外 型 、 前 途 趋 势 、 命 运 际 遇 、 桃 花 。

二 ? 父 母 宫 ─ 父 母 、 长 辈 、 上 司 、 客 户 、 桃 花 。

三 ? 福 德 宫 ─ 命 主 身 故 后 之 名 声 、 性 格 、 精 神 心 智 、 喜 怒 哀 乐 、 嗜 好 、 福 缘 、 寿 命 。

四 ? 田 宅 宫 ─ 家 居 状 况 、 储 蓄 、 不 动 产 、 祖 上 。

五 ? 官 禄 宫 ─ 事 业 性 质 、 工 作 态 度 、 职 位 。

六 ? 交 友 宫 ─ 同 辈 朋 友 、 同 学 、 同 事 、 下 属 、 学 生 、 仇 敌 、 佣 仆 、 桃 花 。

七 ? 迁 移 宫 ─ 人 际 关 系 、 在 外 地 之 情 况 、 社 会 地 位 。

八 ? 疾 厄 宫 ─ 健 康 状 况 、 病 源 、 体 质 。

九 ? 财 帛 宫 ─ 财 禄 轻 重 、 谋 生 技 能 、 理 财 态 度 。

十 ? 子 女 宫 ─ 子 女 、 晚 辈 、 心 腹 下 属 、 徒 弟 、 宠 物 、 性 欲 、 性 能 力 、 桃 花 。

十一? 夫 妻 宫 ─ 姻 缘 、 配 偶 类 型 、 配 偶 外 型 、 与 配 偶 之 关 系 、 感 情 发 展 趋 势 、 锺 爱 之 事 物 、 桃 花 。

十二? 兄 弟 宫 ─ 兄 弟 姊 妹 关 系 、 兄 弟 姊 妹 缘 份 、 知 己 友 好 、 合 作 伙 伴 、 桃 花 。

作 者 小 K 后 记 : 留 意 上 述 所 有 人 事 宫 位 皆 兼 具 察 看 桃 花 之 功 能 。

如果有人问我为何桃花不是只在夫妻宫出现,我会答:

1.你本身长得帅/美,或者有魅力/内涵,已经容易惹桃花。

2.你的老板/上司会追求你,甚至是你老师/师傅也会追求你。小龙女跟杨过是一个例子。

3.你的同事/同学会追求你,甚至是在街上碰到陌生人也可能会问你要手机号码。

4.你的心腹下属会追求你,甚至是你徒弟也会追求你。依然是小龙女跟杨过的例子。

5.你可能除了老公/老婆之外,出面还有很多你爱的人物。

6. 你的知己友好可以暗恋你、合作伙伴也可以跟你抢老公/老婆。

现在这个社会比古代要复杂得多,基本上除了有血缘关系的直属亲人,任何人都可以成为你身边的一株桃花

断婚姻的诀窍

1。先审命宫之化曜有没有入夫妻宫或朋友宫。

2。次审夫妻宫的化曜有没有如夫妻宫或疾厄宫。

3。又男命要冲入父母,女命要冲田宅。

 命宫化曜入夫妻或朋友(夫妻的疾厄)或夫妻化曜入我命、疾,为四化有相紧,命带的有婚姻缘。若四化不相紧的要在大限里去寻,成婚较为困难。

命化禄入夫妻,表对配偶情深,欣赏配偶的品格;权入较有争执;科入随和但关心有限,也较会闹桃花;忌入是非,我爱你爱得很痛苦。

命禄入朋友表关心配偶的身体,配偶有疾危很关照,也可以是对配偶的身段很欣赏;命权入朋友,为管配偶的身体,以女命来说,对丈夫的健康要求很高,不准抽烟饮酒,给老公剪裁合身的服装,好象老公的身体就是3她唯一的事业,很专注;科入朋友表我是配偶身体的贵人,配偶有疾,我替他找到好医生,或亲自为配偶疗伤治病;忌入则为关心配偶的身体而心烦恼,即爱得很痛苦。命忌入夫妻同论。 设命宫化曜不入夫妻、朋友,表觅偶困难。再次尝试夫妻宫之化曜有无入命宫或疾厄。有入则表她(他)来就我。

夫妻禄入命为配偶对我情深;权入会管我,是建设性的;科入随和;忌入会念,嘀嫡咕咕,是欢喜冤家。

夫妻禄入疾厄是配偶很色,如老婆爱我如牛郎,老公谑我为狐狸精,是喜其身而非爱其人;权入为管我健康、穿着;科入为配偶是我身体的贵人;忌入有婚姻缘,但一结婚倒霉事就来,因冲父母故也。

紫微姻缘路-为 何 相 爱 容 易 相 处 难?

婚姻生活虽非平坦无碍的道路,但仍为大多数人所向往,只是为什么婚前的山盟海誓,婚后却有如飘风而逝,不复记忆。

除了探究两个人的个性之外,命理或许能提供若干解答。

迁移宫夫妻宫星群组合差异大感情由浓转淡

此生永不渝的恋人,为何婚后日渐生疏、陌生,甚至厌烦而难以相处呢?是变心?还是认识不清?或是真的缘尽了。

首先我们必须承认,人不是只有一面,人面对不同关系的人,其感情的表达方式是不一样。偏偏我们都以为一个外表大方、友善、风趣、乐于助人、积极进取的人,他对家人也是如此,当他(她)的伴侣一定会幸福美满,实则不然,迁移宫所呈现的,就是一个人的「表像」,命宫才是一个人的「里象」,当这两宫的星群组合差异太大时,您是会很讶异您所认识的「他」,是如此陌生,他骗您了吗?没有!

同理,夫妻宫是一个人的婚姻感情表达方式,结婚前的交友,是以迁移宫来呈现,婚后是以夫妻宫来表达,当这两宫星群组合差异很大时,也是会措手不及,如命宫空宫,迁移宫是紫微、贪狼,而夫妻宫为廉贞、七杀。

还有一种情形。就是卦位在行运中由禄转忌。譬如女友属「猪」,那「亥宫」就是您与她互动的基础点,如果是廉贞、贪狼,在甲大运相识结婚,以后行运为癸、壬时,廉贞化禄,变成贪狼化忌,再过丙流年,那就缘分有问题了。

【什么样的命盘不易结婚呢?】

1. 命宫、身宫、夫妻宫若形成羊陀夹忌,或羊陀夹空宫,对婚姻感情太仅慎保守,不敢勇于尝试,缺乏自信,也可以说缺乏安全感、信赖感、紧敝心扉。

2. 夫妻宫坐地空、地劫星,容易流于理想完美,很容易看到对方缺点,于是左看右看没有一个满意。

3. 夫妻宫独坐陀罗星,考虑过度,左思量、右思量、再思量,结果原地踏步蹉陀一生。

4. 夫妻宫星过刚,如武曲、七杀、破军,三方不见火铃激发,或辅弼斡旋,造成感情不知如何表达或处理。

5. 先天夫妻宫结构过大,如禄权科齐会,而命宫自坐忌,常会择偶条件过高,于是看上的,人家不喜欢;对方中意,自己又看不上之两难情形。

6. 行运夫妻宫一直见化忌星会照,真的所遇皆非良人,不是条件不好,就是有家室。

7. 行运夫妻宫形成双忌夹制之情形,不是父母反对,就是有其它因素横梗其间,终究聚不了首。

8. 先天夫妻宫一直受行运之忌星会照,内心对婚姻产生信心危机,不敢轻言结婚。

【吉星古今影响不同】

在传统社会里,乖巧、柔顺的女孩总是被称许,所以媒人八字一合就送作堆,因此,吉星多的女孩子是不可能嫁不出去的。

但是,现在流行自由恋爱,不兴相亲,所以见吉星不见煞星者,在学生时代不谈恋爱,到社会上反而找不到对象,因为太乖了,没有社交,今昔殊别该怪谁呢?

在看婚姻时,首先看流年禄入流夫妻一般就有迹象。尤其是转禄入夫妻时。其次是双禄加夫妻(算上大运禄)而婚姻还有要有辅助迹象首先是田宅动(有化忌或化禄)结婚表示新的家庭建立,也多搬家和买房子破财(结婚一般要花一笔钱)

婚姻

-大运流年命宫三方四正见“红鸾” “天喜” “咸池” “大耗”等, 主有桃花及异性相吸之机遇(多异性缘份)

-流运“夫妻”及三方四正见“化禄” “红鸾” “天喜” “咸池” “大耗”等, 主有婚喜(主人首先必要自己愿意)

-如已婚又见以上星曜, 要自己多加避忌婚外情

-巳婚人仕在“夫妻宫”会见“禄”,可有婚外情发生,如再加会“忌”,即在处理上有问题(要参看先后天宫位来定细节因果)

-一个人命宫中三方四正所会见之星曜,很多时也在配偶之命宫三方四正见到(性相近,物相聚)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đẩu số hôn nhân nhận định bách khoa toàn thư

Bản dịch:

★ khán đào hoa

Đào hoa tinh tụ vu bất đồng cung độ thì không có cùng tượng ý:

Cung mệnh đào hoa ký có tư tưởng lại có hành động,

Cung tử nữ đào hoa trọng điểm vu sắc dục phương diện,

Cung phu thê đào hoa trọng điểm vu luyến ái và gặp ở ngoài ở chung phương diện,

Cung tật ách đào hoa trọng điểm vu bản thân tiếp xúc phương diện mà đa chủ nhục dục hình đào hoa,

Cung phúc đức đào hoa trọng điểm vu tinh thần cảm quan phương diện,

Nô bộc cung đào hoa trọng điểm vu ngoại lai mê hoặc phương diện.

Đào hoa có nội đào hoa và ngoại đào hoa của phân.

Nội đào hoa chủ phu thê đang lúc so sánh lãng mạn và tính sinh hoạt so sánh nhiều lần, như xương khúc tinh các loại.

Ngoại đào hoa còn lại là chủ không bình thường ngoại tình tình, như thiên diêu, Hàm trì các loại.

Phùng đào hoa mà dồn rủi ro, xấu mặt, hôn nhân bất lợi người, xưng là “Đào hoa kiếp”.

Đào hoa tinh phùng thiên không cướp đại hao tổn, hoặc tài lộc tinh phùng xung, tựu dễ phát sinh “Đào hoa kiếp”.

Phùng đào hoa mà dồn quan tòa hình ngục, xưng là “Đào hoa sát”. Đào hoa tinh phùng dương đà hình bạch hổ quan phù phá toái cực kỳ nó hình ngục tổ hợp chờ, tựu dễ phát sinh “Đào hoa sát”.

Cung phu thê có tắm rửa Hàm trì, chủ có thực chất tính đào hoa (nhục dục đào hoa); liêm tham tị hợi (nam nữ cùng luận) hội sát tinh, cũng là thực chất tính nhục dục đào hoa; tham cư hợi tử gặp dương đà là hiện lên thủy đào hoa, cũng nhục dục đào hoa; liêm trinh hội Hàm trì vừa hội văn khúc, là tinh thần tính đào hoa (tức hữu nghị tính mà không phải là tình dục); tham lang hội đà la là gió lưu màu trượng, là nhục dục đào hoa, chủ có rượu sắc sự kiện; cùng cự hội văn khúc, là tinh thần tính đào hoa, nữ mệnh khả năng có thực chất tính đào hoa; liêm cự hội thiên diêu, dễ có thực chất tính đào hoa; hồng loan hội thiên diêu, càng chính xác đào hoa (thực chất tính)

★ làm sao khán hôn nhân không được thuận

Cung mệnh không hề lợi hôn nhân tinh diệu, như sát phá liêm tham vũ cự sát kị chờ, hoặc cung mệnh hãm địa gia sát mà lại tam phương không được cát, hoặc sát tinh và đào hoa tinh tụ hội, luyến ái hôn nhân khó có được mỹ mãn; nhược cung phu thê cát, đa chủ phối ngẫu có tài mạo phú quý, được nhất thời sung sướng, mà chết nhân mình tài mạo, năng lực, bản thân không xứng mà ly dị; nhược cung phu thê hãm phá người, tối bất lợi phối ngẫu, hội nhân song phương đều hung hãn không hợp mà ly dị, quá mức thì khắc tử phối ngẫu. Nhược cung mệnh vượng cát mà cung phu thê hung người, còn lại là phối ngẫu không xứng mà ly dị hoặc đa bệnh thương.

Nhược mệnh ngẫu cung đều cát, đa thuộc mỹ mãn hôn nhân, nhưng nếu cung phu thê tam phương phùng sát kị, dễ nhân ngoại lai quấy rầy mà phát sinh không được thuận hoà ly dị,

Sự nghiệp cung có Hóa kị tinh thì chủ phối ngẫu đa nghi đa quản mà phát sinh phân kỳ; lại có phùng hạn năm cung phu thê hung thần tụ, mà phối ngẫu phát sinh ngoài ý muốn thương vong, đến đây thuộc phối ngẫu bản là yểu mệnh người, mà không phải là bản mệnh khắc.

Nam mệnh tọa Thái âm, nữ mệnh tọa thái dương, khác giới duyên cường, đa gặp ở ngoài; hãm địa phu thê không đắc lực, sinh hoạt không chỗ nương tựa; gia sát đều chủ ly dị, quá mức thì hình khắc thương tử. Cung mệnh cơ lương phùng sát, cũng chủ cô khắc.

Nhật nguyệt xấu vị cùng thủ cung mệnh, nam vô phương, nữ không được cát, nhược tổ hợp bất hảo hoặc gia sát người, dễ rơi phong trần.

Nữ mệnh mệnh tọa dần, đối cung cùng lương, chủ hôn nhân có khúc chiết; tạm biệt xương khúc, có thể phải gả cho đã ly dị nam nhân.

Nữ mệnh dương lương tọa mệnh, điều không phải kết hôn muộn hay hôn nhân không được thuận. Thái dương tọa mệnh vu thủ hợi tử cung, hình phu khắc tử, gia sát tất là.

Cung mệnh cư tử ngọ mão dậu, cung phu thê cư thìn thủ xấu vị, tình cảm bất hảo, đa khắc khẩu, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gia sát kị càng hung.

Cung phu thê phùng Tứ Sát độc thủ, nam lấy vợ hãn thê, nữ giá ác phu hoặc lăn lộn quá băng đảng nam nhân.

Phùng lục sát thủ chiếu hoặc tướng giáp thì, đa chủ hôn nhân không đẹp,… ít nhất… Và phối ngẫu không được mục, hoặc chủ phối ngẫu đa bệnh thương, quá mức thì khắc thương vong.

Cung phu thê có mẹ goá con côi, phá toái tinh cũng không tiện, điều không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chính là sinh tử ly biệt. Tam mới có sát tinh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Nhị độ hôn nhân thường là cung phu thê có hai viên chính tinh cùng cung mà phùng sát phá tan, ví dụ như cùng cự hội Tứ Sát, chủ thượng nửa cuộc đời hôn nhân yếu phá (nhân cự môn là sao Bắc đẩu),

Nhược chủ tinh là sao Nam Đẩu tinh thì chủ tuổi già hôn nhân yếu phá. (cung phu thê nên chỉ một chính tinh miếu vượng tọa thủ, phùng hai người chính tinh thì nhược miếu vượng vô sát hoặc thành cách cục người cũng cát, bằng không không được cát).

Cung phu thê cư dần thân tị hợi mà lại có hai viên chủ tinh cùng cung thay đổi có nhị độ hôn nhân khả năng.

Mệnh ngẫu lưỡng cung phùng sát phá liêm tham người đa bất hòa giai. Sát Phá Lang cung phu thê tạm biệt sát, cho dù miếu vượng, ở hạn năm bất hảo thì chủ chia lìa. (nữ mệnh lại thêm đào hoa tinh người có thể sẽ trở thành kỹ nữ).

Bản mệnh tam phương tứ đang có đào hoa tổ hợp, dễ có tình duyên, nhược lại thấy cung phu thê có xương khúc, nam mệnh dễ tại ngoại cùng người ở chung, nữ mệnh dễ và một… khác nam nhân từng có tình cảm sau đó sẽ giá. (sao Văn Khúc là công khai, văn xương tinh là âm thầm).

Cơ âm và xương khúc nhập cung phu thê, là nhiều vợ cách cục. Cơ âm ở thân, dương cự nhập mệnh hoặc cung phu thê, chủ thị phi đa.

Nữ mệnh thái dương hóa lộc nhập cung phu thê, tiên sinh dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê đào hoa tinh đa, hoặc thiên diêu phùng hóa quyền, biểu thị phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Cung phu thê liêm trinh hội thiên không cướp, kết hôn ba lần mà không nghỉ; liêm trinh hội thiên diêu, cũng không cát. Nữ mệnh liêm trinh hội đào hoa tinh, rất tao, nhưng không nhất định có thực chất đào hoa.

Cung phu thê liêm trinh hoặc tham lang hóa quyền lộc, sẽ có chuyện tình cảm phát sinh.

Thiên lương hóa lộc hóa quyền, tham lang hóa quyền cung phu thê, sẽ có người chuyện tình cảm phát sinh; nữ mệnh lại càng không lợi, trước khi cưới sẽ cùng có phụ của phu phát sinh tình cảm.

Tham lang Hóa kị, vi tình sở khốn. Tham lang hóa lộc, phối ngẫu cũng dễ có gặp ở ngoài.

Cung phu thê khôi việt phùng hữu bật hoặc hóa khoa, nữ mệnh đời sống tình cảm phức tạp, nam vô phương.

Thiên lương cung phu thê gia sát, có ly biệt của tượng, đặc biệt ở tử cung cung phu thê là hung; thiên lương lâm tử ngọ cung phu thê, phùng đối cung Hóa kị lai xung, hội kết hôn với một đã ly dị nữ nhân.

Nữ mệnh mệnh phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, cùng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tả hữu xương khúc khôi việt chỉ tinh canh nghiệm.

Mệnh phúc phùng thái dương Thái âm tọa thìn thủ xấu vị người, là âm dương giao thái, suốt đời đa luyến ái, nhất là phùng nhật nguyệt trái lại bối mà ở thìn thủ xấu vị tọa mệnh người, dễ có tính biến thái, thích diễn khác giới vai.

Mệnh ngẫu hai sao âm dương tương phản, ví dụ như nam mệnh âm ngẫu dương, nữ mệnh dương ngẫu âm, chủ phu thê làm trái lại, bất hòa giai. Nam mệnh Thái âm nữ mệnh thái dương tọa mệnh, nhập miếu dễ có gặp ở ngoài, khác giới duyên tốt; hãm địa thì phủ, nhưng nếu hội sát chủ chia lìa.

★ hình khắc phối ngẫu mệnh

Mệnh lý học thượng cái gọi là hình khắc, cũng không nhất định hay khắc tử, căn cứ trình độ bất đồng có:

Tình cảm vợ chồng bất hảo, đa khắc khẩu không ngớt;

Tình cảm vợ chồng vỡ tan, tạo thành ở riêng, ly hôn; hôn hậu phối ngẫu đa bệnh hoặc thương tai, tàn tật;

Phối ngẫu sớm tử, bất năng giai lão.

Nhưng người bình thường nói hình khắc phần nhiều là thuộc về tương đối nghiêm trọng thương bệnh tai và sinh ly tử biệt.

Cung phu thê dễ tạo thành hình khắc tinh diệu có: Vũ, tham, phá, liêm, sát, cự, lục sát tinh, Hóa kị, chặn thiên không, thiên hình, âm sát, phá toái, khốc, hư, cô, quả, bạch hổ cập thái vượng hóa lộc hóa quyền chờ.

Nghiêm trọng hình khắc tổ hợp có:

① cung phu thê phùng kể trên ác tinh và sát hình kị hung diệu tụ hội, dễ tang phối.

② nam mệnh cung phu thê bất hảo, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện sát, thái âm tinh vừa lạc hãm người, chủ tang thê hoặc bất năng giai lão; đi được ất hạn năm, Thái âm lạc hãm vừa Hóa kị, có thể phải cáo biệt thê tử.

③ nữ mệnh cung phu thê bất hảo, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện sát, thái dương tinh vừa lạc hãm, chủ tang phu hoặc bất năng giai lão; đi được giáp hạn năm, thái dương lạc hãm Hóa kị, có thể phải cáo biệt phu quân.

④ cung mệnh cư tử ngọ vô chủ tinh, cung phu thê cơ lương cùng cung, hạn năm phùng cung phu thê phùng sát hình kị tụ hội, dễ mất vợ hay chồng.

⑤ cung phu thê sai ai ra trình diện Hóa kị gia sát.

★ lựa chọn như thế nào phối ngẫu

Một người trước khi cưới đa và phụ mẫu ở chung, gia đình và cá nhân khí tràng tạm thời bị vây tiên thiên kết cục đã định trạng thái, thật xấu khó với cải biến.

Sau khi kết hôn gây dựng lại liễu một nhà mới đình, song phương âm dương khí tràng dây dưa cùng một chỗ, từ từ hình thành một tân khí tràng, có lợi vô lợi tựu khán song phương khí tràng có thể không góc bù, phối hợp thật tốt có thể thay đổi cả đời số phận, phối hợp không dễ xài song phương số phận đều đồi bại.

Từ tử vi mệnh bàn thượng khán, cung phu thê và sự nghiệp cung thành một đường, ảnh hưởng lẫn nhau, kết hợp hảo có thể phu quang vinh thê quý, phối hợp bất hảo thì hình khắc phối ngẫu, rủi ro bại nghiệp.

Bởi vậy kén vợ kén chồng vấn đề thập phần trọng yếu, đối suốt đời có thể không quá cuộc sống hạnh phúc đưa đến hết sức quan trọng và thập phần then chốt tác dụng, phải có khiến cho mọi người coi trọng.

Kén vợ kén chồng thân thể to lớn thượng có thể nam nữ cung mệnh và cung phu thê kết hợp lại luận:

① nếu như cung phu thê hảo, có thể chọn lựa chọn đối phương cung mệnh chủ tinh làm gốc nhân cung phu thê chủ tinh khác giới. Ví dụ như bản thân cung phu thê chủ tinh là trời cùng, phối ngẫu cung mệnh chủ tinh cũng thiên đồng người là tốt phối.

② nếu như cung phu thê bất hảo, bất năng chọn đối phương cung mệnh chủ tinh và bản thân cung phu thê chủ tinh giống nhau phối ngẫu, có thể chọn song phương cung mệnh chủ tinh tương đồng hoặc phối hợp thật tốt chủ tinh khác giới.

③ nam mệnh cung phu thê chính tinh thuộc sao Nam Đẩu, nên phối âm năm sinh nữ tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối dương năm sinh nữ tính.

④ nữ mệnh cung phu thê chính tinh thuộc sao Nam Đẩu, nên phối dương năm sinh nam tính; chính tinh thuộc bắc đẩu, nên phối âm năm sinh nam tính.

⑤ bản mệnh can cung hóa lộc ngôi sao đúng lúc là đối phương cung mệnh chủ tinh.

Cụ thể phối hợp như sau: Dưới tinh diệu, đều là cung mệnh chủ tinh, “Ưa, kị” tức là yếu phối hợp khác giới cung mệnh chủ tinh.

nam mệnh:

Tử vi tinh nam tính, thích có tài hoa và hàm dưỡng nữ tính. Ưa phối dịu ngoan thiên đồng, hiền lành Thiên phủ, cơ trí cự môn, uy dũng thất sát, cao quý ổn trọng thiên tướng khảng; tối kỵ phối đẹp đẻ tham lang, táo bạo phá quân, cũng kị tử vi; dư đều thứ ưa.

Thiên cơ tinh nam tính, so sánh thích thông minh nhạy bén, suông học khí chất nữ tính. Mừng nhất phối thiên lương tinh, thứ ưa tử, dương, vũ, cùng, liêm, phủ, kị thiên cơ, dư tinh đều miễn cưỡng có thể phối.

Thái dương tinh nam tính, thích bề ngoài mỹ lệ và rộng rãi nữ tính. Ưa ôn nhu thiên đồng, lãng mạn Thái âm, kị thái dương, cũng kị thì hảo thì phôi cự, lương, dư tinh đều thứ ưa.

Sao Vũ khúc nam tính, thích thiện quản lý tài sản vừa đẹp phú bà. Mừng nhất tài kho Thiên phủ, thứ ưa sát, tham, tướng, tối kỵ phá quân, cũng kị vũ khúc, còn lại đều là thứ ưa.

Thiên đồng tinh nam tính, chú ý hưởng thụ, ưa có sống sống tình thú nữ tính, nhưng ở xứng đôi thượng nên đái điểm bốc đồng tinh lai điều hòa. Vô quá tốt duyên tinh, so sánh ưa tử vi, thiên cơ, liêm trinh, thiên tướng, thất sát, phá quân, tối kỵ cự môn, thiên đồng, còn lại gắn liền với thời gian hảo thì phôi.

Sao Liêm trinh nam tính, ưa thông minh cơ linh, hoạt bát chuyên gia, đái một cách tinh quái thức nữ tính. Mừng nhất phú đồng tình tâm thất sát, ổn trọng Thiên phủ, thứ ưa vũ khúc, tối kỵ tham, tướng, phá, dư tinh đều thứ kị.

Thiên phủ tinh nam tính, sử dụng tình không được chuyên, thích ổn trọng mà bề ngoài mốt tân triều nữ tính. Thiên phủ duyên tinh tối đa, mừng nhất dứt khoát vũ khúc, đơn thuần liêm trinh, kị Thiên phủ, dư tinh đều thứ ưa.

Thái âm tinh nam tính, so sánh âm nhu, thích ôn nhu săn sóc, ái chỉnh tề nữ tính. Nên đái điểm dương cương tinh diệu lai điều hòa. Giống nhau vô tốt đại phôi duyên tinh, so sánh ưa tử, cự, tướng, lương, sát, phá, thì hảo thì phôi cơ, cùng, phủ, tham, còn lại đều kị.

Tham lang tinh nam tính, hội đa sừng luyến ái, dục tưởng lãng mạn phong tình, tài sắc gồm nhiều mặt phú bà. Mừng nhất vũ khúc, tối kỵ cao không thể leo tới tử vi, bốc đồng liêm trinh, còn lại đều là thứ kị.

Cự môn tinh nam tính, so sánh thích rộng rãi hào phóng nữ tính. Rất ít và của xứng đôi duyên tinh, miễn cưỡng có thể phối cơ, vũ, liêm, tối kỵ hiếu thắng thái dương, thiên đồng, dư đều thứ kị.

Thiên tướng tinh nam tính, thích ổn trọng, có truyền thống mỹ đức, ái gia đình, theo quy thủ củ nữ tính. Mừng nhất mẫn tiệp sao Vũ khúc, tối kỵ liêm trinh, cũng kị thiên tướng, miễn cưỡng có thể phối tử vi, dư tinh đều thứ ưa.

Thiên lương tinh nam tính, ưa có hàm dưỡng, cụ phong phú kiến thức nữ tính. Vô tốt đại phôi duyên tinh, kị thiên lương, cũng kị thì hảo thì phôi cơ, cùng, còn lại đều là thứ ưa.

Thất sát tinh nam tính, thích độc lập kiên cường và có thời đại mới khí chất nữ tính. So sánh ưa liêm trinh, cũng ưa vũ khúc, miễn cưỡng có thể phối tử, âm, còn lại tinh diệu đều kị.

Phá quân tinh nam tính, thích lãng mạn phong tình và đổng mới nữ tính (phong trần nữ các loại). Có rất ít và của xứng đôi duyên tinh, miễn cưỡng có thể phối Thái âm, tối kỵ tử vi, hiếu thắng vũ khúc, liêm trinh, dư tinh đều kị.

nữ mệnh:

Tử vi tinh nữ tính, có khí chất cao quý, dùng tiền chuyên gia, ưa quý báu phẩm, chú ý chỉnh thể giá trị và phái đoàn, thích có lý tưởng hoài bão, có tài hoa, có hàm dưỡng nam tính. Tối kỵ tham tân khí cũ tham lang, thô bạo phá quân nam tính, thứ kị cự, liêm, cũng kị tử vi, thiên tướng và thất sát hội thì hảo thì phôi mà không đoán mỹ, còn lại tinh đều tốt hơn.

Thiên cơ tinh nữ tính, nhanh nhẹn linh hoạt đa tư, tâm tình hay thay đổi, thích bác học đa tài mà đa tân đa dạng nam tính. Vô tốt đại phôi hôn duyên tinh, so sánh ưa có tử, dương, vũ, dân, phủ, tướng, miễn cưỡng có thể phối cự, lương, còn lại đều kị.

Thái dương tinh nữ tính, có nam tử khí khái, tương đối nhẹ di động, thiện giao tế, ưa tân triều, ưa có giá trị vật phẩm, thích có thành tựu phú hào. Bản thân ít lực hấp dẫn, tối kỵ cự môn, thứ kị liêm, âm, dương, tham, sát, phá, dư tinh đều ưa.

Sao Vũ khúc nữ tính, rất hội quản lý tài sản, sử dụng tiền rất có kế hoạch, làm việc nguyên tắc tính cường, nặng thực dụng. Bản thân tính dục cường, mừng nhất Thiên phủ, thiên tướng, thứ ưa tính dục mạnh tham lang, tối kỵ phá quân, thứ kị âm, vũ, vậy cùng, cự, còn lại đều ưa.

Thiên đồng tinh nữ tính, cá tính ôn nhu chất phác, tiểu hài tử tính tình, giảng hưởng thụ, so sánh lười nhác, thích hài hước khôi hài, hảo tính tình mà có học vấn nam tính. Mừng nhất tử, dương, thứ ưa cơ, vũ, phủ, tướng, vậy âm, lương, tối kỵ cự môn, còn lại đều kị.

Sao Liêm trinh nữ tính, bình thường tương đối tiết kiệm, không đổi tin tưởng người khác, nhưng một ngày thích người ta, cũng rất bỏ được đầu nhập, mà lại sẽ chết mệnh địa truy cầu người ta, thích đổng sinh hoạt, hoạt bát, gan lớn và đa tài đa nghệ nam tính. Mừng nhất Thiên phủ tinh, thứ ưa thất sát, tối kỵ phá, tướng, cũng kị âm, liêm, cự môn giống nhau, dư đều ưa.

Thiên phủ tinh nữ tính, sử dụng tiền có kế hoạch, nhưng đối với luyến ái thì hội xử trí theo cảm tính, bỏ được đầu tư; thích sự nghiệp tâm cường mà khỏe mạnh nam tính. Mừng nhất tử, vũ, liêm, so sánh kị cự, sát, phá, phủ, vậy âm, cùng, còn lại tinh đều thích.

Thái âm tinh nữ tính, mẫn cảm đa nghi, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại rất lớn phương, thích nhã nhặn ngăn nắp sạch sẽ mà có văn học khí chất nam tính. Mừng nhất thái dương, thứ ưa cơ, tử, vũ, phủ, tướng, lương, vậy cùng, sát, phá, dư tinh đều kị.

Tham lang tinh nữ tính, tham dục tâm cường, thiện giao tế, so sánh lãng mạn, ẩn tình đưa tình, cho ngươi say sưa, thích phong tình vạn chủng, tài hoa hơn người phú hào. Mừng nhất vũ khúc, thứ ưa dương, phủ, tướng, lương, vậy cùng, âm, tối kỵ tử, liêm, dư tinh đều kị.

Cự môn tinh nữ tính, khẩu tài hảo, rất hội quan sát nhân, thích nhã nhặn rộng rãi mà có học vấn nam tính. Là rất nan lấy lòng tinh diệu, mừng nhất tử vi, thứ ưa vũ, phủ, âm, tướng, lương, vậy cơ, dương, tối kỵ thiên đồng, còn lại đều kị.

Thiên tướng tinh nữ tính, sĩ diện, chú ý quần áo và ẩm thực, đối người yêu rất lớn phương, thích ổn trọng, có gia đình quan niệm chữ Nhật học khí chất nam tính. Mừng nhất tử, vũ, tối kỵ liêm, tướng, thứ kị tham, tướng, cự, sát, phá, thiên cơ giống nhau, còn lại đều ưa.

Thiên lương tinh nữ tính, tượng một đại tỷ đầu, nguyên tắc tính cường, tiết kiệm, nhưng đối với người trong lòng lại hội xử trí theo cảm tính, xuất thủ chuyên gia, thích có hàm dưỡng và suông học sáng suốt nam tính. So sánh ưa thiên cơ, thứ ưa tử, vũ, phủ, âm, tướng, dương, đồng nhất vậy, dư đều kị.

Thất sát tinh nữ tính, độc lập tính rất mạnh, so sánh lãnh khốc, nhưng đối với người trong lòng lại rất nhiệt liệt, thích chính trực nghĩa khí, dũng cảm, có lý tưởng hoài bão nam tính. Bản thân tính tình phôi, mừng nhất tử, vũ, liêm, kị tham, cự, sát, phá, thiên cơ giống nhau, dư đều ưa.

Phá quân tinh nữ tính, tính tình hay thay đổi, so sánh tùy hứng táo bạo, nhưng đối với người trong lòng so sánh cẩn thận và phải cụ thể, thích có lý tưởng, sáng lập kình và tân triều nam tính. Bản thân táo bạo dễ xung động, nan phối hợp, so sánh ưa dương, cùng, phủ, âm, tướng, lương, cơ, dư đều kị.

★ tinh tú tọa cung phu thê của hiện tượng

Quan hệ vợ chồng thật là tốt phôi ngoại trừ khán cung phu thê ở ngoài, còn phải xem thái dương và Thái âm.

Nam mệnh thái dương vượng cung (ngọ, tị, thìn, mão, dần), người này chính phái. Thái dương hãm địa (thân, tử, hợi, thủ, dậu), người này phạm đào hoa, lao lực mệnh.

Nữ mệnh thái dương vượng cung (ngọ, tị, thìn, mão, dần), tiên sinh chính phái, có trợ lực. Thái dương hãm địa (thân, tử, hợi, thủ, dậu) tiên sinh bất lực lực, nên dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi mình.

Tử vi phối ngẫu khí khản  mang  khoang thuyền 茩 dụcEc kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên phủ phối ngẫu ngay thẳng, ưa nắm quyền. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm. Vũ khúc Thiên phủ và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, phòng nhân phối ngẫu phá đại tài.

Thiên cơ phối ngẫu thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thái dương phối ngẫu cá tính ngay thẳng, vô tâm cơ. Nam mệnh: Phạ lão bà. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thái âm phối ngẫu cá tính âm nhu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên đồng phối ngẫu có chút con cái tiểu tính tình, ỷ lại tâm ngận đại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Liêm trinh sẽ đối với phối ngẫu ngại phàο du ngaoEc kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, phòng nhân phối ngẫu nhạ quan tòa, hoặc phòng phối ngẫu mắc bệnh ung thư. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Tham lang phối ngẫu thông minh, mê, có nhiều phương diện mới tốt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Vũ khúc phối ngẫu cá tính kiên cường. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm. Vũ khúc Thiên phủ và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, phòng nhân phối ngẫu phá đại tài.

Cự môn phối ngẫu mọi việc đều ưa thân lực thân vi, phu thê trong lúc đó khẩu thiệt đa. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên tướng phối ngẫu có tinh thần trọng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thiên lương nên lấy vợ (giá) lớn tuổi của thê (phu). Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Thất sát phối ngẫu một… không… Hưng kiểm tựu kéo xuống, giở mặt như trở mình thư. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Phá quân phối ngẫu tính cương liệt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng có chuyện, nên hảo hảo gắn bó. Và địa không, Địa kiếp cùng cung tọa cung phu thê, tình cảm vợ chồng hội lãnh đạm.

Văn xương phối ngẫu thông minh, đa học đa năng lực, có văn nghệ khí khảnΑ?

Tả phụ phối ngẫu làm việc ổn trọng, nhưng chỉ hôn nhân nhị độ.

Hữu bật phối ngẫu có đồng tình tâm, nhưng chỉ hôn nhân nhị độ.

Lộc tồn phối ngẫu tuổi tác nên đại thập tuổi đã ngoài.

★ đẩu số phu thê

Vấn đề hôn nhân, ở mệnh lý dự đoán trung chú ý nam ích thê, nữ ích phu, còn có nam khắc thê, nữ khắc phu nói đến. < tam mệnh thông hội > luận nam nữ mệnh thì có nói vậy pháp: “Nam mệnh nên vượng, vượng thì phúc, suy thì tai. Nữ mệnh nên suy, suy thì phúc, vượng thì tai. Nhu làm gốc là phúc, cương là hình là tai. “

Phù này hợp âm dương cương nhu lý luận. Nếu như là nữ cương nữ vượng, nam nhu nam suy, đã bảo âm dương trái lại thác, vi phạm âm dương quy luật, tự nhiên có tai.

Ở đây cơ sở lý luận dưới sự chỉ đạo, nam nữ mệnh phán đoán pháp cũng không giống với, như con bình bát tự trung, nữ mệnh khán hôn nhân chủ yếu căn cứ phu tinh và phu cung, mà nam mệnh thì yếu tổng hợp lại khảo sát.

Tử vi đẩu số làm cổ đại sổ thuật một trong, ở vấn đề hôn nhân dự đoán trung, cũng có tự thân đặc biệt dự đoán hệ thống và lý luận phương pháp. Tử vi đẩu số khán hôn nhân thật là tốt phôi, chủ yếu là căn cứ mệnh bàn trung cung phu thê cực kỳ tam phương tứ chính tính chất sao cát hung thật xấu lai quan sát và dự đoán. Cung phu thê biểu thị một người sở hỉ yêu đối tượng loại hình, cùng với phối ngẫu quan hệ cập phu thê đang lúc đời sống tinh thần chờ hạng mục công việc, là phán đoán thích hôn, cuộc sống hôn nhân căn cứ. Tư liệt ra các tinh ở cung phu thê cụ thể giải thích làm quan sát phán đoán tham khảo:

Tử vi: Nam được hiền thê thê lương mẫu hình vẻ đẹp thê, nữ giá tôn quý có địa vị tài lang. Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, nên trì hôn, tảo hôn có làm phức tạp, nên phối kiên cường của phối ngẫu. Hội lộc người còn sống, được thê tài, hội xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, được phối ngẫu của thoải mái và cổ vũ. Hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp lục hung người, thương tổn phối ngẫu hoặc trở thành phối ngẫu của gánh vác.

Tử tướng: Nên phối ngẫu còn trẻ.

Tử Phủ: Là thần tiên thân thuộc.

Tử sát: Là vui mừng oan gia, dễ nghệ thuật hóa của cãi nhau, hoặc sinh ly tử biệt.

Tử phá: Hôn nhân không được mục, chích nên nữ trường nam ít, hoặc nữ chức vị thu nhập lớn hơn nam tính.

Tử tham: Dễ có tình cảm làm phức tạp, phu thê tuổi tác tương đương hoặc xuất nhập làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau người tránh được miễn.

Thiên cơ: Nam lấy vợ tuổi còn trẻ tùy hứng hoặc quật cường của thê, nữ giá tuổi tác nhỏ lại hoặc tuổi tác chênh lệch trọng đại của phu, dĩ ít thê lão phu xứng đôi so sánh hợp. Hội lộc tồn, được phu tài đức sáng suốt, được thê hiền thục. Hội xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát người, phối ngẫu thông minh, có tài năng. Hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp lục hung người, hôn nhân dễ sinh vết rách ngăn cách, tảo hôn người, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, kết hôn muộn người vô phương, nhưng hứng thú tiêu khiển không đồng nhất dồn. Rất chú trọng đời sống tinh thần hòa khí phân.

Cơ lương: Phối ngẫu là tình nhân trong mộng của lý tưởng hình, nam nữ tuổi tác kém cực đại, cuộc sống và hài hòa.

Cơ nguyệt: Phối ngẫu hình dáng tướng mạo ưu mỹ.

Cơ cự: Phối ngẫu thể trạng khôi ngô kiện mỹ, hài hòa mà bực tức lải nhải.

Thái dương: Hôn nhân trong sáng mà đơn thuần, có ham phối ngẫu bang trợ của hiềm nghi, nam nhân thê được quý, nữ có ơn lo đáp, tảo hôn thì thành vợ chồng bất hoà, kết hôn muộn thì thừa phối ngẫu bang trợ. Sai ai ra trình diện lục hung nên kết hôn muộn, sai ai ra trình diện lục cát năng lực thụ phối ngẫu của chi trì bang trợ.

Nhật nguyệt: Hòa hợp ân ái, là cùng hưởng lạc cộng hoạn nạn của hình.

Nhật cự: Là hòa hợp hình của bình thường phu thê, cùng cung không gặp sát người hài hòa, sai ai ra trình diện sát hoặc thái dương hãm địa, hôn nhân không được mục hoặc phối ngẫu lải nhải.

Nhật lương: Hạnh phúc mỹ mãn, hãm địa sai ai ra trình diện sát cũng sự hòa thuận.

Nhật hao tổn: Tiên ngồi sau xe mua vé bổ sung, phi lễ thành hôn.

Vũ khúc: Hôn nhân không như ý, dễ thành sinh ly tử biệt, duy trì hôn hoặc cùng năm tránh được miễn, hoặc chí thú tính hướng cực kỳ tương tự người, hạnh phúc hài hòa. Hội lục cát, lộc tồn, Thiên phủ, được phối ngẫu tài sản. Sai ai ra trình diện lục hung người, khó tránh khỏi tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí có sinh ly tử biệt.

Vũ tham: Tối hiện thực của kết hợp, tài phú người nhân trì hôn mà hài hòa, tảo hôn nhân kinh tế tối nghĩa tranh cãi ầm ĩ tranh chấp, thậm chí vỡ tan.

Vũ tướng: Hôn nhân hình thức hóa, tình cảm không tốt trường cãi nhau.

Vũ sát: Dễ mẹ goá con côi, thậm chí nhân phối ngẫu phá sản. (nữ mệnh có vũ khúc người, chủ tể gia đình quyết sách, kiên cường quả đoán, vượng phu không chối từ lao khổ, cát đa số phu nhân. Gia sát phá tan người, hạn chế trượng phu tóc triển, cô khắc. )

Thiên đồng: Là hòa hợp săn sóc hình của hôn nhân, nam được thông minh khuôn mặt đẹp của thê, canh được hiền thê vợ, nữ giá ôn hòa sao ngại nữ tính hóa thân thể thiếp lang quân. Sai ai ra trình diện lục cát người, tình cảm hảo. Hội lục hung người, tình cảm soa thậm chí ly hôn.

Cùng nguyệt: Kể trên đặc thù rõ ràng hơn, nên trì hôn, thả phù nên lớn tuổi, thê nên còn trẻ, là chích mộ uyên ương không được mộ tiên chi thần tiên thân thuộc.

Cùng cự: Phối ngẫu quá độ săn sóc quan tâm, như không được mục thì có thể giai lão, thân mật thì phối ngẫu thọ mệnh không dài.

Cùng lương: Vĩnh dục bể tình, thân mật hòa hợp. (nữ mệnh thiên đồng thủ phu thê, tất thái dương chủ mệnh có mở ra của tính cách, có đoạt phu quyền chuôi của hiện tượng, phùng sát phá tan hình phu khắc tử, lương nguyệt phá tan có tình cảm làm phức tạp, bất năng mình ước thúc người, tình cảm thối nát hoặc thái độ làm người nhà kề, duy thành kính tôn giáo tín ngưỡng người năng lực hưởng phúc. )

Liêm trinh: Than thở bất hạnh của hôn nhân, có hưởng thụ ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt của khuynh hướng, nam nữ có nhị ba lần và mấy khác giới phát sinh tính quan hệ của hiện tượng, nhất là sai ai ra trình diện tham lang, thiên diêu, khôi việt người có bao nhiêu hôn hoặc gặp ở ngoài. Hội Thiên phủ, thiên tướng, và tính cách kiên cường xứng đôi, tuy khó miễn khắc khẩu, nhưng năng lực giai lão. Hội Sát Phá Lang người, hôn nhân khó có hạnh phúc, hoặc thụ ngược đãi, hoặc nhân gặp ở ngoài làm phức tạp, hoặc sinh ly tử biệt, thậm chí ly hôn tái hôn.

(tăng thêm quá nhỏ phú viết: “Liêm lộc tới người, nữ được thuần âm trinh tiết của đức.” liêm trinh hóa lộc hoặc gặp lộc tồn hóa lộc người, không nghe theo thứ đào hóa luận, mà tác chuyên tình tính đố luận của. )

Thiên phủ: Phối ngẫu thông minh tài năng, đời sống vật chất giàu có, tình cảm vợ chồng sự hòa thuận vui sướng. Hội lục cát người, nhân phối ngẫu tài năng mà gia đình sinh hoạt viên mãn. Hội lục hung người, phối ngẫu tài năng của chênh lệch trở thành không được mục của nguyên nhân, chỉ bằng mặt không bằng lòng.

(Thiên phủ giá trị cung phu thê, nguyên ứng với phu thê tử nữ không thiếu, phạ giá trị thiên không vong, có cũng cô lập. )

Thái âm: Có thể được ưu mỹ cao nhã của phối ngẫu, miếu vượng người mỹ mãn hạnh phúc, hãm địa người, thụ phối ngẫu câu thúc ngược đãi, hội lục cát người tình cảm hòa hợp hài hòa, hội lục hung người không hề mục thậm chí sanh ly.

(Thái âm ở mão dậu giá trị cung phu thê, lục canh phùng của Hóa kị, nữ ưa trang sức, trang phục, làm đẹp, hư vinh, nam tính cũng hư vinh. )

Tham lang: Trước khi cưới đã từng nhân sự mà trì hôn người, phu thê giai lão vô khắc. Gặp hỏa linh người, nhân cuộc sống hôn nhân mà thu liễm cá sắc của tính. Đến đây tinh cũng như liêm trinh là khuyết điểm của hôn nhân, thường nhân tính dục, tinh thần của không được mục mà có bao nhiêu hôn và gặp ở ngoài của khuynh hướng.

(phùng xương khúc, đa tình mà hư tình giả ái. Phùng Thái âm, hà tư ý dâm. )

Cự môn: Khuyết thiếu ái tình của kết hợp, nhân cuộc sống hôn nhân gánh vác mà lao lực, hoặc thụ phối ngẫu câu thúc lải nhải của hiện tượng, sai ai ra trình diện thái dương, thiên cơ, thiên đồng người giai lão, hội lục cát, bằng mặt không bằng lòng, gặp lục hung, tranh chấp tranh cãi ầm ĩ, thậm chí vỡ tan sanh ly.

(giá trị xấu vị thìn tuất có quả ở lại, là cách, giá trị dần thân tị hợi có cô thìn, là sừng. Phàm cự môn chủ cách sừng, sinh ly tử biệt, tông phu thê có đối, không khỏi ô danh thất tiết. )

Thiên tướng: Nam tính tuổi tác so sánh nữ tính đại, phối thân thích hoặc thế giao của phối ngẫu, hoặc là luyến ái mà kết hôn, là lựa chọn tính rất mạnh hôn nhân, giống nhau giai hạnh phúc viên mãn, cho dù không được mục cũng có thể giai lão. Hội lộc tồn, phu thê năng lực hiệp lực, cuộc sống giàu có. Hội lục cát, hòa hợp hạnh phúc. Hội lục hung, tình thì nhiều mây ngẫu trận mưa, mưa hôm khác tình, cho dù không được mục cũng có thể giai lão. Hội xương khúc, lục kỷ văn khúc Hóa kị, lục tân văn xương Hóa kị, tình cảm không bị cản trở, dễ là ngoại lai mê hoặc sở mê hoặc, mê loạn.

Thiên lương: Nữ tính tuổi tác lớn vu nam tính, gia đình chủ quyền lo liệu ở nữ tính trong tay, tình cảm sự hòa thuận, là tương kính như tân hình hôn nhân. Sai ai ra trình diện lộc người còn sống, càng lộ vẻ cho nhau kính yêu, hội lục cát người, tình cảm hòa hợp, sai ai ra trình diện lục hung người, mặc dù thường xuyên tiểu sảo tiểu náo, nhưng cũng sự hòa thuận.

(thiên lương, tham lang vu khổ nhị hạn cùng độ mà loạn lễ loạn gia, đặc biệt lục quý tham lang Hóa kị, chỉ chủ bại luân loạn tục của ki yêu. )

Thất sát: Bất lợi phối ngẫu của hôn nhân, có thương tích hại hoặc tăng phối ngẫu gánh vác hiện tượng, như tảo hôn thì phu thê không được mục, mà trì hôn thì sẽ không khắc thương phối ngẫu, cho dù hội ngôi sao may mắn cũng khó lâu dài sự hòa thuận, nhược hội lục hung, tất chủ ngoại gặp hoặc vài lần kết hôn.

Phá quân: Khắc thương phối ngẫu của hôn nhân, phu thê sinh hoạt thật khó hài hòa, nếu không có cuộc sống hôn nhân của kẻ phản bội, thì sai ai ra trình diện phu thê của sinh ly tử biệt, kết hôn muộn người, mặc dù năng lực tịnh đầu, nhưng cái khó sự hòa thuận. Sai ai ra trình diện tử vi người nên thê tử lớn tuổi. Nhược hội ngôi sao may mắn, lão lai cũng sai ai ra trình diện phu thê ngăn cách chia lìa. Hội lục hung, coi thường hôn nhân, tính sinh hoạt lãng mạn tùy tiện, tất sổ thay đổi phối ngẫu, mà phối ngẫu không nhất định đều phải kết hôn, có chút cận ở chung một thời mà thôi.

Văn xương: Phối ngẫu còn trẻ thông minh, phu thê cuộc sống và mục, nhưng chỉ có ngoài giá thú tình. Hội lục hung người, xảo diệu đồng thời và hai vị khác giới duy trì tính quan hệ. Phạ phùng phá quân vu hợi tử cung tuổi hạn, chỉ lâm thủy mà sinh tai. Ngại gặp tham lang, thích giao tế xã giao mà quên gia đình trách nhiệm. Phùng thất sát, liêm trinh, hình kị, quan phủ, đa tình mà hư tình giả ái.

Văn khúc: Phu thê sinh hoạt ân ái hài hòa, nhưng chỉ có gặp ở ngoài mà phát sinh làm phức tạp. Hội lục hung người, thậm chí trở thành hữu danh vô thực của hôn nhân, và phối ngẫu bên ngoài khác giới ở chung.

(nữ mệnh văn khúc phạ hãm ngọ tuất, hội lục hung người, dâm mà lại tiện, lục kỷ Hóa kị cũng thế, hoặc ngọ tuất cự môn cùng giá trị hội hung, không vì gia đình kinh tế vất vả lâu ngày thành tật, phu thê sinh hoạt cũng sinh ly tử biệt. )

Khôi việt: Phu thê sự hòa thuận hòa hợp, đúng là thần tiên thân thuộc. Gia ác sát, không khỏi tư tình dâm ẩn.

Phụ bật: Giai lão, hữu quan nghi ngờ phối ngẫu hơn nữa độc chiếm tình cảm khuynh hướng tham, liêm cùng cung, nên lớn tuổi kiên cường của thê. Hội dương đà, chủ nhị hôn. Gặp lộc tồn, hóa lộc người bản thân đoan chính, phối ngẫu có gặp ở ngoài.

Lộc tồn: Phu thê tướng sinh vô khắc, nam nên lấy vợ thiếu nữ, nữ nên giá lão phu, chú trọng sinh hoạt tình thú, hơn nữa mong muốn phối ngẫu coi trọng, ca ngợi. Gia hỏa linh thiên không cướp người, hôn nhân lưu vu chế thức hóa, hoặc hữu danh vô thực, hoặc đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hỏa linh: Đầy nhiệt tình, nên hội ngôi sao may mắn chúng người, phu thê nhiệt tình, hội hung tinh, có hình khắc, bất an vu thất.

Kình dương: Kén vợ kén chồng cập hôn nhân lý tưởng dị thường nghiêm cẩu thả, khó với thỏa mãn hôn nhân của hiện trạng, thậm chí bất năng nhìn thẳng vào gia đình của trách nhiệm nghĩa vụ, dễ nghĩa khí nắm quyền. Phùng lực sĩ, đại thể trì hôn, không hề dục kết hôn của khuynh hướng.

Đà la: Hôn nhân quan niệm cường liệt, có dĩ bản thân là gia đình động lực mạnh liệt chủ quan, đối với phối ngẫu cũng nhiều hơn hạn chế, phu thê sinh hoạt thì không hề mục, thậm chí bởi thích giao hữu sự cố dẫn đến phu thê bất hoà. Gia ngôi sao may mắn, phu thê cũng khó tránh khỏi hình khắc. Phùng lực sĩ, hôn nhân kéo dài, con nối dõi cũng trì.

Thiên mã: Nhiệt tình mà nguyện ý vì ái tình hi sinh kính dâng, có hầu hạ của tinh thần hơn nữa không chối từ lao khổ.

Hóa khoa: Nhân phối ngẫu của xã hội danh vọng, hoặc dĩ phu thê khuê sự mà có tiếng danh.

Hóa quyền: Thường thao gia đình quyết sách quyền to hoặc chưởng kinh tế xuất nạp quyền to.

Hóa lộc: Chú trọng phu thê sinh hoạt tình thú, năng lực thông cảm phối ngẫu, nhưng mong muốn cũng yêu cầu phối ngẫu kính trọng và ca ngợi.

Hóa kị: Hôn nhân trở trất kéo dài, đại thể trì hôn, miễn cưỡng kết hôn người, phu thê khiếm và.

Thiên không: Đối với phu thê sinh hoạt tràn ngập ước mơ huyễn tưởng, chú trọng sinh hoạt tình thú mà coi thường hiện thực, thường thường tăng phối ngẫu của tinh thần gánh vác, hoặc phối ngẫu khỏe mạnh bị hao tổn, tình cảm vợ chồng từ từ đạm mạc.

Địa kiếp: Đối với phu thê sinh hoạt tràn ngập vật chất dục vọng, thiên hướng vu vật chất hưởng thụ mà coi thường hiện thực, thường thường nhân chính ham muốn hưởng thu vật chất bất năng thỏa mãn mà khuyết thiếu phu thê sinh hoạt tình thú, thì không hề và, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

Thiên diêu: Chú trọng phu thê sinh hoạt tình thú, vô hạn nhu tình, dễ mưu cầu danh lợi giao tế xã giao, lưu vu tửu sắc, đánh bạc hoặc cái khác không bình thường của ham mê, thậm chí phát sinh bất chính đương chi ki yêu.

Cô thìn: Cuộc sống hôn nhân đứng đầu quan ý thức cường, đại thể trì hôn, hôn hậu nên không đổi và phối ngẫu cùng tồn tại, có tinh thần cô độc của khuynh hướng.

Quả ở lại: Cuộc sống hôn nhân vật chất hưởng thụ cảm cường liệt, đại thể miễn cưỡng thành hôn, nhưng hôn hậu nan dữ phối ngẫu cộng đồng sinh hoạt, hữu hình ảnh cô đơn của khuynh hướng.

Tử vi phối nhân duyên

Ở luận mệnh kinh nghiệm trung, tối thường bị hỏi cái vấn đề nhất, hay tình cảm, hôn nhân liễu. Tây ngạn thuyết chúng ta đều là gảy cánh thiên sứ, cần phải phải tìm một nửa kia lai chống đỡ khởi một đôi cánh! Sở dĩ mỗi người hội tìm kiếm tình cảm thượng an ủi là tất nhiên.

Từ nơi này khán nhân duyên?

Nói lên nhân duyên, người bình thường trước hết sẽ nghĩ tới cung phu thê; đồng thời dĩ cung phu thê thật là tốt phôi, để cân nhắc một người hôn nhân. Cung phu thê đương nhiên là khán nhân duyên rất trọng yếu cung vị, nhưng là yếu lo lắng đáo và khác cung vị tương đối quan hệ, tài năng toàn diện địa nắm giữ phương diện này trạng huống.

Từ tình huống đơn giản nhất mà nói, cung phu thê đại biểu cho hai chuyện;

Đệ nhất khán phối ngẫu” nội dung” cung vị: Ví dụ như tướng mạo, tính cách, vóc người béo gầy, hoặc là phối ngẫu thành tựu chờ, tựa như phối ngẫu cung mệnh như nhau.

Đệ nhị ta cùng với phối ngẫu đối đãi cung vị: Lục thân cung vị, đều là bao hàm mệnh chủ, và cai lục thân cung vị người đó đối đãi quan hệ. Bởi vì đây là chính mệnh bàn thượng cung phu thê, đương nhiên không được thuần túy là phối ngẫu mình cung vị! Khoảng chừng có lục thành trở lên thành phần, là xem ta và phối ngẫu ở chung tình hình và quan hệ. Sở dĩ có thể từ cung phu thê và cái khác tương quan cung vị, đến xem hôn nhân viên mãn trình độ làm sao?

Nhân duyên có được hay không?

Từ đại trên nguyên tắc mà nói, cung phu thê, cung phúc đức, cung Quan lộc có hóa kỵ năm sinh tinh nói, hôn nhân dễ phí thời gian; có thể là sớm kết sớm ly, cũng có khi là kết không được hôn. Bởi vì sao Hóa kỵ là một loại quấy rầy, thiếu nợ (tướng khiếm kị), ở cung phu thê, trực tiếp biểu thị phu thê đang lúc có chuyện. Phúc đức là vợ chồng cung Quan lộc; cung Quan lộc đại biểu cho” khí số” trạng huống, phu thê khí số tự trên có sao Hóa kỵ, đương nhiên biểu thị có trạng huống.

Mà cung Quan lộc là cung phu thê đối cung, ở cai cung có sao Hóa kỵ, hội nhằm phía cung phu thê, sở dĩ cũng biểu thị hôn nhân tình cảm phương diện phải chú ý.

Giá ba cung vị thượng sao Hóa kỵ, cũng bao quát đại hạn kị hoặc là lưu niên sao Hóa kỵ, chỉ là lực lượng giảm dần mà thôi. Tự Hóa kị cũng đại diện không an định, khí tiết rớt.

※ tự Hóa kị hay cai cung can cung, hóa sao Hóa kỵ ở cai trong cung. Thí dụ như cung phu thê là tân can, vừa vặn trong cung có văn xương, tựu là cung phu thê tự Hóa kị liễu!

Mặt khác, ngoại trừ bản mệnh bàn phu thê, phúc đức, quan lộc tam cung, không thể có kị bên ngoài, đại hạn lưu niên bàn cũng không nên, lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng yếu.

Quả ở lại tinh chủ mẹ goá con côi

Ngoại trừ những… này cung vị bị sao Hóa kỵ sau khi tiến vào, hội sản sinh hôn nhân hoặc tình cảm thượng không đẹp mãn ở ngoài, nếu có” quả ở lại tinh” tiến vào chiếm giữ, cũng sẽ có bất lương kết quả.

Nếu nói quả ở lại tinh, hay chỉ có chứa” cô khắc” tinh diệu. Bởi vì bọn họ bản thân có chứa gây trở ngại tình cảm thành phần, sở dĩ giống nhau không thích tiến nhập phu thê hoặc cái khác lục thân nhân sự thượng cung vị. Thường gặp quả ở lại tinh, có vũ khúc, thất sát, cự môn, lộc tồn (lộc tồn mặc dù chủ phú, tính chất lại cô), mui xe, cô thìn, quả ở lại, âm sát, thiên hình chờ tinh. Có giá tinh diệu lai náo tràng, thường có thể dùng phu thê trong lúc đó” tướng kính như băng” ! Song phương dễ chiến tranh lạnh, khắc khẩu hoặc câu thông bất lương, thậm chí ly hôn! Còn có hay không được thường gặp nhau, cũng coi như phu thê đang lúc một loại cô khắc.

Phá quân mặc dù không được đặc biệt quả ở lại tinh, nhưng chủ phá hao tổn, sở dĩ phá hư hôn nhân trình độ, rốt cuộc không người năng lực ra kỳ hữu! Lục sát tinh, như địa không, Địa kiếp, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cũng không tính là quả ở lại tinh. Nhưng chúng nó tồn tại có thương tích hại, hình khắc và đột nhiên tính cải biến quan hệ (như tình cảm trở thành nhạt, đột nhiên biệt ly) chờ hiện tượng, sở dĩ phu thê, phúc đức chờ cung cũng không ưa sai ai ra trình diện.

Trên lý thuyết, cung phu thê có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ lục cát trợ giúp tinh, chủ phối ngẫu khuôn mặt đẹp mà có trợ lực, cách cục hảo. Nhưng là cung phu thê nội có trợ giúp tinh, bằng hai người thế giới xuất hiện bên thứ ba, tựu dễ dẫn đến gặp ở ngoài vấn đề. Sở dĩ cổ nhân luận xương khúc chờ là” tế di tinh”, chính là cái đạo lý này!

Bất quá kỳ nghiêm trọng hay không, có thể hay không dẫn đến biệt ly, ly hôn chờ? Đương nhiên nhưng cần phải toàn bộ lo lắng. Ở đây chỉ là giới thiệu đơn giản nhận định, cũng không có liên quan đến tương đối sâu nhập nhận định, như phi tinh tứ hóa phạm trù.

Nhân phối ngẫu mà quý

người nào có thể nhân phối ngẫu mà được phú quý? Hoặc là có tốt nhân duyên ư? Đại thể thượng phán đoán suy luận nguyên tắc, hay phu quan tuyến có tốt đẹp chính là tinh tổ và hóa tinh, hoặc là cung phúc đức mỹ hảo sở trí!

Thí dụ như cung phu thê có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ tinh, nam mệnh có Thái âm, nữ mệnh gặp thái dương; chủ phối ngẫu cao hơn vu mệnh chủ, được phối quý ngẫu; chí ít có thể xong nhất cái tốt nhân duyên. Bất quá khi nhiên bất năng bị sao Hóa kỵ, hoặc là quả ở lại, sát tinh phá phôi. Vừa giống như hóa lộc tinh (phú), quyền tinh (quý), khoa tinh (danh) ở tương quan cung vị, cũng có phối ngẫu trợ giúp. Trong đó hóa lộc vừa biểu thị ân ái, khoa tinh là tương kính như tân, quyền tinh tựu có chứa ta tranh quyền vấn đề!

Có chút cát tường tinh tổ, cũng có lợi cho gặp được tốt đối tượng; thí dụ như tử vi thiên tướng, tử vi Thiên phủ, thiên đồng thiên lương, Thái âm văn khúc, thái dương thiên lương gia văn xương lộc tinh… Những… này tinh tổ ở đề cao phối ngẫu điều kiện và địa vị, có tương đương trình độ lực lượng. Nhưng cũng không phải là không có” phần ngoại lệ”! Nếu như người ta phải ôn nhu lão bà, Tử Phủ ở phu thê, chớ hòng mơ tưởng! Nếu như quả phạ phối ngẫu gặp ở ngoài, vừa cần phải ngăn chặn lục ngôi sao may mắn tiến nhập cung phu thê.

Mặt khác, cung phu thê hóa lộc đáo cung mệnh hoặc là tài bạch, quan lộc, điền trạch, cũng chủ được phối ngẫu trợ giúp. Giả thiết thiên lương tọa can, hóa lộc đáo phu quan tuyến, biểu thị một nửa kia ấm ta. Bất quá giá đã thuộc về phi tinh tứ hóa phạm vi, độ khó khá cao, có cơ hội bàn lại!

● trời sinh cô độc mệnh

Thiên cơ thiên lương và kình dương cùng cung, sách cổ vân: “Sớm có hình khắc vãn sai ai ra trình diện cô”.

Cung mệnh, thân cung, cung phu thê có cô thìn, quả ở lại, đà la….

Thiên hình hoặc quả ở lại, hoặc cô thìn, phỉ liêm, phi liêm tọa mệnh, hoặc ngồi cung phụ mẫu, cung phu thê.

Cung phu thê có ba máy, hoặc bát tọa một trong người.

Cung phu thê có tử vi Thiên phủ gia cướp thiên không, tả phụ, hữu bật người.

Tử vi tinh chỉ thủ tử, ngọ nơi.

Cung mệnh hoặc cung phu thê có thiên cơ thiên lương (gia dương, đà, cướp, thiên không vưu cô).

Cung phu thê hoặc cung điền trạch Thái âm Hóa kị.

Tử vi Thiên phủ tọa thân cung, cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung phụ mẫu.

Thất sát gia dương, đà tọa cung tật ách.

Vũ khúc phá quân tọa mệnh.

Thiên phủ tọa mệnh gia thiên không vong.

Lộc tồn tọa mệnh.

Thất sát, phá quân ở dần, thân tọa mệnh.

Đà la và hỏa, linh cùng cung.

Cung thiên di cung tọa bính thân, đinh dậu, dưới chân núi hỏa người.

● năm mới cô độc, còn nhỏ thị hỗ.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử địa tọa mệnh, cung phụ mẫu có sát, hoặc kỳ đối cung có sát xung chiếu, còn nhỏ cô độc.

Thiên sát tọa mệnh, và phụ mẫu duyên mỏng.

Thái âm tọa mệnh ở hãm địa, nhật nguyệt trái lại bối, và phụ mẫu duyên mỏng, năm mới tức rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đáo phần đất bên ngoài mưu sinh, cho nên cô độc.

● lúc tuổi già cô độc, tử nữ không được bên người.

Cung tử nữ có Địa kiếp địa không.

Phá quân không ở tử địa hoặc ngọ địa.

Cung điền trạch can cung Hóa kị nhập cung phu thê.

Cung phu thê can cung tự Hóa kị người.

Nô bộc cung can cung Hóa kị nhập thân cung.

● lúc tuổi già cô độc, phối ngẫu không được bên người.

Cung phúc đức can cung Hóa kị nhập cung phu thê.

Vũ khúc và dương, đà la cùng cung.

Cung phu thê Hóa kị gia sát.

Cung phu thê có cướp thiên không.

Lộc tồn ngồi một mình cung phu thê.

Thái dương, Thái âm và dương nhận tọa mệnh.

Nữ mệnh vũ khúc Hỏa Tinh tọa cung phu thê, thủ tiết.

Cung mệnh hoặc thân cung có cự môn, gia dương hoặc đà.

● lúc tuổi già cô độc, bằng hữu bớt đi vãng.

Cung phúc đức can cung Hóa kị nhập cung tật ách.

Cung phúc đức can cung Hóa kị nhập cung tài bạch.

● đương niên cô độc, một năm này tâm tình buồn khổ, cô độc.

Tiểu hạn đi tới cự môn, như vô lộc tồn cùng cung, đến đây năm cô độc, buồn khổ, tâm thần không yên, làm việc một bền lòng, bỏ vở nửa chừng.

Tử vi luận phu thê

1, Tử Phủ Địa kiếp lâm phu thê tất ly hôn

2, Thái âm sai ai ra trình diện kình dương, nam khắc thê, nữ khắc phu

3, vũ khúc sai ai ra trình diện kình dương, nam khắc thê, nữ khắc phu

4, cung phu thê Hóa kị gia sát, phối ngẫu chết trước

5, xấu vị cung phu thê sai ai ra trình diện vũ khúc gia sát, phối ngẫu chết trước

6, cung phu thê chỉ sai ai ra trình diện tả hữu tinh tất chủ phối ngẫu chết trước

7, cung phu thê ở tị cung sai ai ra trình diện đà la, liêm trinh tất ly hôn

8, cung phu thê sai ai ra trình diện phá quân đa ly hôn

9, nữ mệnh tọa tuất hợi tử sai ai ra trình diện thái dương là quả phụ mệnh

Từ cung phu thê chủ tinh khán tình cảm không được thuận luỹ thừa

1. Cung phu thê chủ tinh… Thiên tướng.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 20%: Cung phu thê bên trong có thiên tướng người đó ở luyến ái trong quá trình có thể giúp đở lẫn nhau, đây đó đều tốt câu thông, nam nhân có thiên tướng người đó có thể lấy vợ hảo lão bà, ở sự nghiệp trên có sở bang trợ, nữ nhân có thiên tướng lão công hội là một ông ba phải, thiện thể nhân ý, hơn nữa thiên tướng là một viên rất nhu tinh, song phương ở chung hội rất hòa hợp.

2. Cung phu thê chủ tinh… Thiên cơ hoặc thiên đồng hoặc thiên lương hoặc thái dương (nam) Thái âm (nữ).

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 40%: Cung phu thê có thiên cơ hoặc thiên đồng hoặc thiên lương người đó đại thể thượng phu thê ở chung không có vấn đề, thế nhưng giá tam sao đại diện thay đổi, một nửa kia cá tính dễ thay đổi xoành xoạch, thường thường làm cho đối phương không biết nên như thế nào ứng đối, mặt khác thái dương (nam) Thái âm (nữ) người đó ở tình cảm mặt trên sẽ có sở hay thay đổi, rất dễ gặp gỡ đáo niên kỷ tương đối lớn khác giới, bởi vì bản thân thông thường có thương cha hoặc yêu mẫu tình tiết, phải chú ý hôn gót một nửa kia vấn đề tình cảm, bởi vì khác giới duyên tốt, nếu như sảo lơ là rất dễ ảnh hưởng hôn nhân.

3. Cung phu thê chủ tinh… Tử vi hoặc Thiên phủ hoặc cự môn hoặc cô thìn hoặc quả ở lại hoặc bệnh phù.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 60%: Cung phu thê có tử vi hoặc Thiên phủ người đó phu thê sinh hoạt đây đó đều rất muốn khứ khống chế đối phương, không ai phục ai, đều muốn đương lão đại, bởi vậy rất dễ xảy ra vấn đề, cung phu thê ở cự môn người đó bệnh đa nghi rất nặng, hôn nhân thường thường đều thua ở mình cảm giác không tín nhiệm, cung phu thê có cô thìn hoặc quả ở lại người đó dễ và một nửa kia ở câu thông thượng xảy ra vấn đề, về phần bệnh phù ở cung phu thê người đó cho dù tình cảm song phương tốt, nhưng là vẫn hội nghi kỵ đối phương.

4. Cung phu thê chủ tinh… Thái dương + Thái âm hoặc tham lang hoặc văn khúc hoặc thiên khôi hoặc thiên việt.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 70%: Cung phu thê có thái dương + Thái âm hoặc tham lang người đó đại diện dễ thế giới tình cảm có ba người đi, thái dương + Thái âm tựu biểu thị một sáng một tối, trong nhà có một bên ngoài cũng có một, tham lang đại diện tình cảm càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không – cự tuyệt, văn khúc hoặc thiên khôi hoặc thiên việt đại diện dì Tư tinh, cũng chính là tiểu lão bà ý tứ, cũng chính là cho dù sau khi kết hôn còn có luyến ái cơ hội.

5. Cung phu thê chủ tinh… Vũ khúc hoặc phá quân hoặc liêm trinh hoặc thất sát.

Tình cảm không được thuận luỹ thừa 90%: Cung phu thê có vũ khúc hoặc phá quân hoặc liêm trinh hoặc thất sát giá mấy viên tinh nói tình cảm lộ hội đi lảo đảo, phu thê đây đó trong lúc đó ở chung là phi thường cương liệt, vũ khúc vốn chính là một viên mẹ goá con côi ngôi sao, mà phá quân ở cung phu thê người đó thế tất hội có một lần phá toái hôn nhân, bằng không hay giá lấy vợ một hôn nhân đã từng phá toái đối tượng, như vậy hôn nhân tương đối có thể kéo dài, liêm trinh ngoại trừ hôn nhân không được thuận ở ngoài còn có thể liên đới có quan tòa dính dáng.

Nhìn chồng của mình có đúng hay không quyền quý mệnh cách

, nếu như lão công cung mệnh là ở “Dần” vị trí, hơn nữa và “Thái dương” cân “Cự môn” cùng cung, lão công của ngươi tựu có cơ hội trở thành quyền quý người đó sĩ, nhất là thái dương ở “Dần” vị trí, bởi vì dần là sáng sớm 3 điểm đáo 5 điểm, thái dương gần mặt trời mọc họ Đông Phương, là đám tràn ngập tinh thần phấn chấn thời gian, loại này nhân đối với chính trị hoặc là lớn xã đoàn đô hội rất hứng thú, rất khó chính là người này ký hiếu thuận vừa lo cho gia đình, rất có trách nhiệm cảm.

2, nếu như lão công cung mệnh là ở “Tử” vị trí, hơn nữa và “Vũ khúc” cân “Thiên phủ” cùng cung, của ngươi một nửa kia nếu như là như vậy cách cục người ta cũng phải thật tốt kinh doanh hắn, bởi vì ngươi có cơ hội trở thành rộng rãi thái thái, bởi vì “Vũ khúc” đại diện phải là “Tài”, “Thiên phủ” đại biểu là “Kho”, giá lưỡng khỏa tài tinh song song ở cung mệnh, đại diện người này là kinh thương cao thủ, giá một đời người chí nguyện chính là vì liều mình, hơn nữa trung niên (40 tuổi) lúc hội canh phát, bất quá tiền tài cân vóc người sẽ trở thành có quan hệ trực tiếp.

3, nếu như ngươi là giống nhau tiểu nữ tử, chỉ hy vọng thường thường phàm phàm là tốt rồi, người ta nhất định phải khán lão công của ngươi cung mệnh có đúng hay không ở “Thân” vị trí, hơn nữa và “Thiên đồng” cân “Thiên lương” cùng cung, bởi vì “Thiên đồng”, “Thiên lương” ở cung mệnh người đó là phi thường đàng hoàng, là một trái lại bài, đối với ngươi tốt hơn nữa giỏi đoán ý người, khuyết điểm duy nhất chính là không có cái gì chí lớn, giống nhau hằng ngày cần chỉ cần đủ là tốt rồi, hơn nữa tuy rằng thành thật nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, loại người này đang làm việc phương diện phần lớn là thuộc về phụ tá nhân viên, công vụ nhân viên, sẽ không tốt cũng sẽ không đại phôi, là một rất an toàn một lão công.

Đủ nhân của phúc mệnh để ý quan

[cung phu thê không đủ để giải thích nam nhân hôn nhân]

Nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, điều không phải rất đơn thuần một “Tình” tự có thể bao quát, có thể nữ nhân nhân so sánh trọng tình cảm, sở dĩ chỉ từ cung phu thê là được phân tích phần lớn chuyện tình cảm món, mà nam nhân thì có như sau khả năng:

1. Nối dõi tông đường: “Bất hiếu có tam, vô hậu là đại”, ngay trọng nam khinh nữ quan niệm do là bền chắc không thể phá được lúc này, rất nhiều nam nhân tựu coi đây là mượn cớ sản sinh ngoài giá thú tình, cái này yếu hợp tố phu thê của mệnh bàn tài khả quyết định.

2. Tính sinh hoạt: Phu thê tính sinh hoạt mất cân đối, hoặc nhà trai không an phận.

(cái này bộ phận dung hậu tường thuật)

3. Hư dung tâm: Có người rất thích theo lưu hành, vừa ái “Bỉ”, ái hiện, như quân phiệt thời kì cái kia đại soái điều không phải ba vợ bốn nàng hầu; thì giá trị hôm nay, trên thương trường nếu có cái kia trùm phú hào trích tinh túi tế di, sau đó thì có nhân theo vào, loại này người thua không thua trận đích tình hình đồng ý cung mệnh đi giải trừ.

4. Bác ái đa tình: Rất dung ý thích khác giới, vĩnh viễn bất an vu nhất.

Bài này tựu dĩ “Tình” (bác ái loại hình) và “Dục” (tính sinh hoạt vấn đề) mà nói minh “Tề nhân chi phúc” mệnh lý tính chất đặc biệt.

[cái loại này mệnh cách người đó tối đa tình?]

Luận mệnh mặc dù có mười hai cung của phân, nhưng cung mệnh là việc chính thể, nhất định phải khán mệnh thân cung ngôi sao đàn tổ hợp mới có thể đàm cập nó cung. Chỉ cần mệnh thân cung đái lộc tồn tinh, chủ tinh ổn định, tam phương không gặp hỏa linh chư tinh, đại để hành sự ổn trọng tương đối không có phương diện này làm phức tạp. Đón chúng ta khán cung phu thê ngôi sao diệu tổ hợp:

1. Chủ tinh là tham lang,, liêm trinh, thiên đồng, Thái âm… Chư tinh, ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện văn khúc, hữu bật, sát tinh sai ai ra trình diện hỏa linh tinh, suốt đời tự nhiên đa tình dễ nói yêu thương.

(chú: Cái khác chủ tinh như, thiên tướng, thái dương)

2. Đi vận của lộc tinh vẫn cát hóa tiên thiên cung phu thê, như cung phu thê là vũ khúc tham lang, đi vận là mậu dần, kỷ xấu, mậu tử chờ, nội tâm đối ái tràn ngập chờ mong.

3. Cung phu thê có tả phụ, hữu bật vu huynh đệ cung, cung tử nữ giáp phụ, tả ủng hữu bão cơ sẽ rất lớn, mà lại không đổi thái độ làm người phát hiện.

4. Đi vận của cung phu thê hình thành song lộc giáp phụ, cũng dễ có cơ hội

“Ám độ trần thương”.

Mời xem cái này một ví dụ thực tế, nam mệnh cung phu thê tọa tham lang, hữu bật, đà la vu thân cung, linh tinh tự cung thiên di hội chiếu, người này kết liễu ba lần hôn, kết quả cùng đệ nhất đảm nhận đệ nhị Nhâm lão bà đều dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tức giận đến đệ tam Nhâm lão bà tưởng ly hôn, tựa như Thiên long bát bộ trung của Đoàn Dự sinh phụ như nhau, đối từng đều thật tình, lại từng đều không bỏ xuống được, nâm thuyết hắn là đa tình còn là bạc tình?

[cung tử nữ quan hệ nam nhân hôn nhân]

Có nam nhân lớn lên mặc dù không được tốt lắm, túi tiền cũng một bao nhiêu tiền, thế nhưng nữ bằng hữu cũng rất nhiều, khả năng này sẽ cho người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng nếu khứ quan sát con gái của hắn cung,, sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người cho rằng cung tử nữ hay đàm sinh nam sinh nữ, hoặc hài tử trí ngu hiền không cười, kỳ thực nó hoàn quan hệ một người sinh dục cơ năng cập tính sinh hoạt.

Hiện đại phân ngẫu mệnh để ý quan

Đại vận, lưu niên cung phu thê quyết định phân ngẫu quan hệ]

Mặc kệ thúc đẩy nguyên nhân làm sao, trên cơ bản có thể chia làm lưỡng loại hình:

(nhất) đất khách tương tư

(nhị) tình ý đã hết

Từ đẩu số khán quan hệ hôn nhân, thủ trọng “Cung phu thê” ; mà “Cung phu thê” lại có tiên thiên, đại vận, lưu niên của phân.

Tiên thiên cung phu thê: Tham thảo bản thân hôn nhân quan, tình cảm biểu đạt xử lý năng lực, kén vợ kén chồng điều kiện… Chờ. Có người sợ hôn nhân, sở dĩ tuyển trạch “Không được hôn” ; có người chẳng xử lý như thế nào vấn đề tình cảm, sở dĩ “Đào hôn” ở riêng; hoàn có người kén vợ kén chồng điều kiện rất cao, thái hoàn mỹ, sở dĩ vẫn “Chờ không người”.

Đại vận cung phu thê: Tham thảo mười năm đang lúc của hôn nhân tình cảm được mất, có thể không ân ái ở chung? Bính xong hảo đối tượng sao?… Chờ, mà đây cũng là bài này nặng điểm chỗ.

Lưu niên cung phu thê: Quan hệ trong vòng một năm của hôn nhân tình cảm thuận nghịch. Sở dĩ đại vận tình cảm cung vị ổn định, lưu niên sảo không như ý, đây chẳng qua là một thời hiện tượng, “Phân ngẫu” là ngắn ngủi.

[đại vận, lưu niên cung phu thê có này tinh diệu hội tạo thành “Phân ngẫu” ư?]

Tử vi đẩu số là căn cứ tinh đàn tổ hợp phán đoán suy luận, sở dĩ ngoại trừ cung phu thê (bản cung) ngoại, còn phải xem cung thiên di, cung phúc đức, sự nghiệp cung tam cung ngôi sao diệu, không thể nói cung phu thê có “Quả ở lại tinh” sẽ một người ngủ. “Phân ngẫu” thuộc đất khách tương tư người, kỳ tinh đàn tổ hợp khả năng như sau:

1. Bản cung không có chủ tinh (tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, thiên lương, Thái âm, thiên đồng, thái dương, cự môn là mười bốn khỏa chủ tinh).

2. Bản cung chủ tinh là phá quân, thất sát, vũ khúc, cự môn, thiên lương chờ.

3. Bản cung cập dư tam cung kiến giải thiên không, Địa kiếp, kình dương, đà la, Hóa kị chờ tinh.

4. Bản cung tả hữu lưỡng cung (tức huynh đệ cung, cung tử nữ) ở riêng địa không, Địa kiếp tinh, hình thành “Thiên không cướp giáp cung phu thê” ; hoặc tiên thiên Hóa kị tinh và đại vận Hóa kị tinh giáp bản cung (song kị giáp); nếu là lưu niên sao Hóa kỵ giáp chế, ảnh hưởng nhỏ lại, chỉ cần lưu niên vừa qua sẽ không sự.

5. Bản cung vô chủ tinh hoặc tự tọa hóa sao Hóa kỵ, tả hữu lưỡng cung có kình dương, đà la giáp chế, hình thành “Dương đà giáp thiên không cung” hoặc “Dương đà giáp kị” của kết cấu.

[tại sao lại tình ý đã hết?]

“Phân ngẫu” thuộc tình ý đã hết người, kỳ tinh đàn tổ hợp ngoại trừ như trên thuật ngoại, còn nhiều hơn thấy Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tịnh có nhiều sao Hóa kỵ hội chiếu, nhược hình thành dưới đây tổ hợp vậy thì càng nước đổ khó hốt liễu.

1. Thiên cơ, thiên lương, kình dương, Hóa kị

2. Hỏa Tinh (linh tinh), Thái âm, Hóa kị

3. Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị

4. Hỏa Tinh, vũ khúc, Hóa kị

5. Linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc, Hóa kị

6. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương, Hóa kị

7. Liêm trinh, thất sát, kình dương, Hóa kị

Đã ngoài của Hóa kị tinh thuộc đại vận hóa xuất người nghiêm trọng nhất, tiên thiên bản mệnh của Hóa kị tinh ảnh hưởng so sánh gián tiếp, trừ phi lưu năm Hóa kị tinh tái dẫn động, bằng không vị tất làm hại.

[loại người như vậy có loại này “Số mệnh” ư?]

Tiên thiên cung phu thê hình thành “Tình ý đã hết” loại hình ngôi sao đàn tổ hợp người.

Thực sự khó giải sao?

Không được. Đệ nhất, xuyên thấu qua tu thân dưỡng tính, học tập thưởng thức đối phương của ưu điểm, ghi nhớ yêu là hi sinh, kính dâng, không cầu quay về báo, không nên oán giận.

Đệ nhị, tìm một ái người ta mà vừa tính tình ổn định người.

Cung phu thê tinh diệu phân tích

tử vi

Tử vi nhập cung phu thê hội ngôi sao may mắn, phối ngẫu tuấn mỹ, cho nên được quý, nhưng dễ tạo thành đào hoa của tượng; tử vi

Vô hội ngôi sao may mắn thì tình cảm bình thản. Nam mệnh tôn trọng thái thái, nữ mệnh năng lực nhân phu được quý. Tử vi nhập cung phu thê

Tuyển trạch phối ngẫu ánh mắt khá cao, cho nên không thích hợp tảo hôn.

thiên cơ

Thiên cơ nhập cung phu thê phối ngẫu so sánh lao lực, nhân thiên cơ chủ việc nhà, này đây thiên cơ cư nữ cung mệnh, phúc

Đức, hội nghị thường kỳ là việc nhà mà bận rộn. Phu thê phần nhiều là phi tranh chấp, khẩu thiệt cũng đa, thiên cơ phùng kình dương thì

Bất lợi phối ngẫu. Phu thê của cách sống nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm có thể so với hảo. Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch so sánh

Đại, nam được hiền thê, cá tính cương liệt, nữ phối phu tất có học thuật sở trường.

thái dương

Thái dương nhập cung phu thê miếu vượng phùng ngôi sao may mắn, nam có hiền nội trợ, tôn trọng thê tử, thê có khả năng thể tráng, nhân thê

Mà quý. Thái dương lạc hãm gia sát bất lợi thê tử, thê người yếu đa bệnh hoặc sớm tang, nữ mệnh thì dễ tang phu. Vưu

Dĩ phu thê ở tuất cung, thái dương gia sát Hóa kị, chủ phối ngẫu dễ sớm tang hoặc ly dị. Tình cảm dễ nhân bận rộn công

Tác mà sơ đạm. Không thích hợp tảo hôn, nữ mệnh mặc dù chủ quý, nhưng trượng phu so sánh chuyên chế độc tài. Nữ thái dương ở tuất,

Hợi, tử vị, nam ở mão, thìn, tị vị, chủ hôn nhân không đẹp, phùng sát tinh có gặp ở ngoài, thái dương ở

Xấu, vị cung tình cảm phức tạp.

vũ khúc

Vũ khúc nhập cung phu thê kết hôn muộn là nên, sinh hoạt bình thản so sánh vô bầu không khí, ở tứ mộ (thìn, tuất, xấu, vị

Cung> phối ngẫu hướng nội. Vũ khúc phùng “Hóa quyền” dễ có tranh chấp, vũ khúc phùng kình dương, đà la, Hóa kị,

Hỏa Tinh, dễ sinh ly tử biệt. Vũ khúc hóa quyền phùng sát tinh gia tả phụ hoặc hữu bật, hôn duyên không ổn. Vũ khúc nhập

Cung phu thê nam mệnh cưới vợ cá tính cương liệt, độc lập tính cường, không thích la cà, nữ mệnh cô độc kết hôn muộn, phối

Phu cá tính so sánh bạo táo, so sánh chuyên quyền độc đoán.

thiên đồng

Thiên đồng nhập cung phu thê nam mệnh được hiền nội trợ, thông minh mỹ lệ, nữ mệnh được phu ôn nhu săn sóc, tình cảm và

Mục. Nhưng thiên đồng vu thìn, tuất, xấu, vị cung phối ngẫu niên kỷ nhỏ lại, dễ có gặp ở ngoài. liêm

Trinh liêm trinh nhập cung phu thê phu thê hài hòa, nhưng so sánh không được ngọt ngào, tương kính như tân. Liêm trinh phùng hóa lộc, dễ

Có diễm ngộ; liêm trinh phùng Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi. Liêm trinh hội thất sát, dễ thường đánh nhau; liêm trinh hội

Tứ Sát thái thái thường bị đánh; liêm trinh hội tham lang, ưa làm nũng; liêm trinh hội thiên

Phủ trái lại cát. Thiên phủ Thiên phủ nhập cung phu thê nam mệnh thê tử có khả năng, tôn trọng thái thái, lão bà để ý

Tài năng lực cường, đi làm tộc, công việc quản gia có câu, hãm địa lải nhải. Nữ mệnh lão công đại nam nhân chủ nghĩa, thẩm

Mặc, thủ tài, tình cảm bình thản. Thiên phủ nhập phu thê, nặng hơn tinh thần hưởng thụ; Thiên phủ phùng Tứ Sát tinh

nên kết hôn muộn, bên tai chỉ khó có được thanh tĩnh.

Thái âm

Thái âm nhập cung phu thê nam mệnh thái thật xinh đẹp, săn sóc, giỏi đoán ý người, hội làm nũng, ưa đãi tại gia hầu hạ

Lão công, thuộc hiền thê lương mẫu hình, so sánh tính trẻ con. Thái âm như ở hãm địa Hóa kị gia sát tinh, phối ngẫu có sớm

Vong của lự, thái thái dễ có tình cảm khúc chiết. Thái âm nhập cung phu thê nữ mệnh phối phu so sánh nhu nhược, tình cảm đa khốn

Nhiễu, dễ có ẻo lả vị đạo, tuổi tác chênh lệch nên đại. Nữ mệnh Thái âm cư vượng địa, tình cảm vợ chồng ổn

Định, hãm địa thì nên phòng tình yêu tay ba, có mai nở nhị độ của tượng.

tham lang

Tham lang nhập cung phu thê nam mệnh tình cảm so sánh không ổn định, lúc đầu như keo như sơn, về sau tình cảm dễ có chuyện,

Có đứng núi này trông núi nọ của ngu. Tham lang phùng Hóa kị, Hàm trì dễ nạp thiếp; tham lang phùng Hóa kị dễ cãi nhau,

Phùng thiên phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên châm so sánh vô vấn đề, tham lang như gia sát tinh thì không ổn. Tham lang nhập phu

Thê cung nữ mệnh cá tính hào sảng, tác phong so sánh tiền vệ, ưa thính dỗ ngon dỗ ngọt. Tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì

Dễ có cây thuỷ dương hoa của khuynh hướng.

cự môn

Cự môn nhập cung phu thê phu thê muốn chiếm làm của riêng cường, thường dễ nhân đố kị sinh khóe miệng, cho nên tuổi tác chênh lệch nên đại. Nam

Ưa thêW lệ hình, nữ ưa phu con nhà giàu, nam cung phu thê ở tị, hợi vị, cự môn phùng lộc tồn có thê

Tài. Cự môn ở phu thê gia sát tinh, Hóa kị, dễ có nhị độ hôn duyên; cự môn phùng thiên hình, thiên diêu chủ phối

Ngẫu dễ có gặp ở ngoài, gia sát tinh thì dị ly dị, dù rằng giai lão, thì chỉ khó tránh khỏi ô danh thất tiết của ngu.

thiên tướng

Thiên tướng nhập cung phu thê nam được mỹ thê, nhu thuận, hiền tuệ, khí khản. Nữ mệnh thiên tướng

Nhập cung phu thê, trượng phu xử sự tích cực, trách nhiệm tâm nặng. Thiên tướng phùng lộc tồn, phối ngẫu có trợ lực. Thiên tướng

Ở phu thê, dễ và trước kia biết thân hữu, đồng sự, hàng xóm chờ đối tượng kết hôn, có thân càng thêm thân của

Tượng. Thiên tướng nhập xấu vị cung như sao tính tổ hợp thoả đáng, nam có cưới vợ bé cơ hội.

thiên lương

Thiên lương nhập cung phu thê kinh tế quyền ở phối ngẫu, năng lực tôn trọng phối ngẫu, nam hiền thê, ưa nắm quyền, nữ phu là quản

Gia lang. Thiên lương phùng hóa lộc tương hỗ kính yêu, cũng chủ phối ngẫu có khả năng. Đại giai chủ bình thản, nhưng thụ đối cung của

Tính chất sao ảnh hưởng rất lớn.

thất sát

Thất sát nhập cung phu thê bất luận nam nữ, phối ngẫu tính tình kiên cường, dễ thay đổi. Luyến ái lãnh nhiệt đều khoái, đa thuộc nhất

Sai ai ra trình diện chung tình, khó có được lâu dài hình. Thất sát nhập phu thê, tình cảm mỏng, tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì dễ

Có “Uyên khâm bán lãnh, đồng sàng dị mộng” của tượng. Thất sát gia văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc

Tồn, năm mới hôn nhân thuận lợi, lúc tuổi già dễ không quá như ý, chỉ có cùng phòng chia phòng của ngu; thất sát phùng giơ cao

Dương, linh tinh, đổi chủ nhị độ hôn nhân, hoặc phối ngẫu chỉ khai đao. Liêm trinh, thất sát phùng thiên diêu ở phu thê cư

Vị cung, dễ có lấy vợ phong trần nữ lang làm vợ của tượng. Thất sát phùng lộc tồn, thiên mã, thuộc nhân phối ngẫu mà phú của

Cách.

phá quân

Phá quân nhập cung phu thê phối ngẫu cá tính so sánh không đổi nắm lấy, ý kiến không đổi hài hòa, so sánh không thích thụ hôn nhân ước

Bó buộc, độc thân chủ nghĩa quan niệm nùng, duy kết hôn muộn có thể giải trừ. Phá quân nhập phu thê, dễ tiên có quan hệ sau đó hôn,

Trước khi cưới hôn hậu đều có ở chung chuyện xảy ra sinh. Phá quân phùng kình dương, đà la, linh tinh, hôn nhân dễ vỡ tan. Tử

Ngọ vị phá quân gia sát tinh, hôn nhân chỉ không chỉ một lần, nên kết hôn muộn. Phá quân cư phu thê, cũng dễ gặp gỡ kết

Quá hôn của khác giới.

văn xương

Văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình của

Biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

văn khúc

Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm lúc đầu ngọt ngào, dễ tâm tình hóa. Văn khúc Hóa kị cư xấu vị cung, như sao tính tổ

Hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị thì, chỉ có kéo dài của tượng.

tả phụ, hữu bật

Tả phụ, hữu bật hai sao nhập cung phu thê đối hôn nhân so sánh bất lợi, ở cung phu thê nhân kỳ vi trợ giúp tinh, gia sát tinh

Tổ hợp không tốt thì, dễ có “Lại một lần nữa” của hàm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào

Hoa, ở cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước khi cưới kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật của đào hoa tính mạnh hơn tả

Phụ, cư phu thê so sánh có tư tình, đơn phương yêu mến, trước khi cưới dễ đồng thời có hai vị khác giới xuất hiện, tính chất sao không tốt

Thì, hôn hậu dễ có gặp ở ngoài.

thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mạo mỹ, rất đúng phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê

Có khả năng, cũng rất đúng phương tương trợ. Thiên khôi nhập phu thê vị hôn thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất thẳng

Nhận bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì cận ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội,

So sánh không được trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có tư

Mộ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ

Hiện tượng.

lộc tồn

Lộc tồn cư phu thê, nhà vợ giác viễn, có thể được thê tài. Lộc tồn nhập phu thê, cung lộc cung hóa lộc lai chiếu,

Tái phùng đào hoa tinh hoặc sát tinh, thì chỉ dễ có nhị hôn.

kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp

Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp vị của “Lục sát”, “Lục sát” nhập phu thê

Cung hoặc ở kỳ “Tam phương tứ chính” hội chiếu, chủ quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, khẩu thiệt thị phi, khắc khẩu,

Chiến tranh lạnh thậm chí ly dị, tình huống nên phối hợp chỉnh thể tính chất sao tổ hợp mà định, mặt trái ảnh hưởng trọng đại.

chặn thiên không

Chặn thiên không vừa xưng “Phán đoán kiều sát”, chặn thiên không nhập cung phu thê chủ phu thê không đổi câu thông.

ba máy, bát tọa

Ba máy, bát tọa nhập cung phu thê chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, vật chất dục vọng cao.

long trì, phượng các

Long trì, phượng các nhập cung phu thê chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, tinh thần mặt nhu cầu khá cao.

thiên mã

Thiên mã nhập cung phu thê phùng Thái âm vu miếu vượng nơi gia lộc tồn, có thê tài, gia sát tinh thì phá; thiên mã

Nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu cư viễn phương, như chủ tinh thuộc động tinh thì, thì phối ngẫu thường đi xa nhà.

thiên diêu

Thiên diêu nhập cung phu thê chủ song phương có người Lộc, đa diễm ngộ. Thiên diêu phùng chủ tinh Hóa kị, phá quân, tả phụ,

Hữu bật cùng cung thì dễ có trùng hôn của ngu.

phục binh, âm sát

Phục binh, âm sát nhập cung phu thê chủ phu thê đang lúc dễ có ẩn phục tính nguy cơ phát sinh.

hồng loan, thiên ưa

Hồng loan, thiên ưa nhập cung phu thê phu thê tình ý nùng, nam chủ thê đẹp, nữ chủ phu anh tuấn. Hồng loan chủ giá

Lấy vợ, thiên ưa chủ vui mừng, năm mươi tuổi hậu phùng của bất lợi phối ngẫu.

phá toái

Phá toái nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng bất hảo.

thiên hình

Thiên hình hóa kỵ nhập cung phu thê, phùng trong cung tinh diệu không tốt thì, dễ bất hoà mà ly hôn; duy như phu thê “Tụ ít

Ly đa” hoặc “Kết hôn muộn”, thì thiên hình hung tính giảm mạnh.

Hóa kị

Hóa kị nhập cung phu thê dễ có lo được lo mất chi tâm (nam mệnh cung phu thê tinh Hóa kị chủ “Thê quản nghiêm” ).

thiên khốc, thiên hư

Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê phu thê thường không hề thuận việc phát sinh, như phùng chủ tinh miếu vượng hoặc lộc tồn, thiên

Mã thì có thể giải trừ.

cô thìn, quả ở lại

Cô thìn, quả ở lại cư phu thê chủ trong cuộc đời dễ có một đoạn thời gian nhân tình cảm không hợp hoặc công tác quan hệ, mà và

Phối ngẫu chia phòng hoặc ở riêng.

Hóa lộc, thiên diêu, hồng loan, văn khúc là và ái tình, hôn nhân, tình cảm du quan tinh diệu.

Hồng loan tinh: Ở phong bế trong xã hội, đương lưu niên đi vận đi tới hồng loan tinh sở đặt cung vị thì, thường thường hay đón dâu kết ly kỳ, cũng chính là mọi người đều biết “Hồng loan tinh động “Niên kỉ phân, sở dĩ dựa vào hồng loan tinh động mà kết hôn, còn lại là ý vị trước thủy đáo cừ thành “Ông trời tác hợp cho”. Cổ nhân suy tính hôn duyên vận thì, tương đương nể trọng viên này tinh, giả như viên này chòm sao tiến cung mệnh thì, thường thường tượng trưng cho hội tảo hôn, nhưng vì sao to gan như vậy tố đến đây “Giả thiết”, nguyên nhân chính còn lại là đương sự người tướng mạo tất là hồng nhan tú lệ, cũng bởi vì “Thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ”, sở dĩ ở sơ trưởng thành thì, thường thường liền có cầu hôn người tới cửa.

Thiên diêu tinh: Thiên diêu tinh năng lượng hiển hiện tới có điểm đột ngột, cũng không như hồng loan tinh là vì hôn nhân mà thiết nhiệm vụ hình tinh diệu, lại như là “Hoa kỳ”, sở dĩ có chu kỳ tính, đương đi vận tiến nhập thiên diêu tinh sở tọa tiến cung vị thì, đương sự người hội sản sinh “Xuân tâm nhộn nhạo”, sở dĩ phải lưu ý mình dáng vẻ ăn diện cập lời nói cử chỉ u nhã tính, tựa như nở rộ đóa hoa giống nhau, hội tương chính đẹp nhất tính chất đặc biệt bày ra, cũng chính là toả ra mị lực từ trường dĩ hấp dẫn khác giới chú mục, thậm chí sản sinh hỗ động, vậy tình cảm gặp gở, đào hoa tình cảm lưu luyến tình cảm gặp gỡ, thường thường duyên tự khởi động thiên diêu tinh tác dụng lực.

Sao Văn Khúc: Văn khúc người tài nghệ và sở trường là đến từ trời sanh thiên phú cập hậu thiên nỗ lực tạo nên; tư tưởng tinh tế, thần kinh nhạy cảm vừa thiện cảm, còn lại là văn khúc người tính chất đặc biệt. Văn khúc người khí chất là tự nhiên thiên thành, không được kiểu nhu chế tạo, còn đối với tình cảm thái độ còn lại là cảm tính nhiều lý tính, mỗi khi sẽ có khiên tràng quải đỗ diễn xuất; văn khúc nhân dễ cảm động, hội nghị thường kỳ bắt đầu sinh tâm tình tính cảm giác cô tịch, cũng không phải tình dục hình, lại cần phải tình yêu tư nhuận, cho nên ra lệnh cho cung có sao Văn Khúc người đó, đối với tình yêu thái độ là thiên đầu vạn tự sầu triền miên. Từ Đường triều trương tịch tiết phụ ngâm dặm câu thơ, có thể khiến cho nâm đối văn khúc nhân thế giới tình cảm thiên ti vạn lũ có điều cảm xúc: “Quân biết thiếp có phu, tặng thiếp song minh châu, cảm quân triền miên ý, thắt ở hồng la nhu. Thiếp gia cao lầu liên uyển khởi, phu quân chấp kích minh quang lý. Biết quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phu thề nghĩ cùng sinh tử. Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng chưa gả thì!” bài thơ này thiên là có thể nói tẫn văn khúc người tình cảm cảnh giới.

Hóa lộc tinh: Hóa lộc tính chất cùng trời diêu tịnh không giống với, hóa lộc ở cung mệnh ý nghĩa là thỏa mãn chính, mà thiên diêu còn lại là toả ra mị lực. Đương mệnh bàn một khi bài định, tất cả tinh diệu đều có liễu cố định vị trí, hóa lộc cũng là theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà định vị, nhưng đại hạn can cung, lưu niên can cung vừa hội khởi động hóa lộc khí tràng, phục khiến cho hóa lộc năng lượng chạy vu rất nhiều tinh diệu đang lúc, cũng có thể thuyết hội hành hương vu bất đồng cung vị lý, hóa lộc dục vọng năng lượng hội theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà biểu hiện ra bất đồng cấu hình muôn hình vạn trạng, có rừng rực, có nùng tình, có cảm tính, cũng có thể năng lực bởi vì khó có thể tiết khống mà nhấc lên tình hải ba đào biển, đương nhiên, bởi vì hóa lộc tác dụng lực mà thành giai ngẫu tỉ lệ là chiêm sở hữu hôn nhân tối đa sổ.

Ái tình đơn thuốc tiên:

< đơn thuốc nhất >: Hồng loan, thiên diêu, sao Văn Khúc là thúc đẩy trao đổi cảm tình cầu, này đây sừng sững bất động hình thái bố trí ở mệnh bàn thượng, chỉ có “Hóa lộc “Hội theo bất đồng năm, bất đồng tinh diệu mà ở các cung vị trong lúc đó xuyên toa chạy. Hóa lộc là dục vọng đại danh từ, sở dĩ kỳ khí thế giống bài sơn đảo hải, hóa lộc năng lượng lấy thừa bù thiếu, hầu như thành thúc đẩy hôn nhân chủ lưu.

< đơn thuốc nhị >: Nếu muốn biết trước tình cảm gặp gỡ cập hôn nhân phát triển thời gian tới tính, là có thể dựa vào mệnh lý tinh đoán sư lai tác tường tận phân tích, mà mệnh lý lão sư học thuật, hàm dưỡng, thuật đức, công lực còn lại là có thể không làm ra chính xác phân tích trọng yếu then chốt. Nâm nhất định biết, sinh bệnh thì phải tìm lương y, mà tình cảm phương diện vấn đề, là quan hệ chung thân hạnh phúc, đương nhiên cũng phải tìm lương sư tài năng viết hoá đơn chính xác đơn thuốc tiên.

Tử vi tinh luận hôn nhân gia đình]

Là dựa theo cá nhân sinh ra thời đại nhật thì tử vi tinh tú ở mạng ngươi bàn phương thức sắp xếp, cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tật ách, cung điền trạch, huynh đệ cung tinh tú, lẫn nhau dưới ảnh hưởng sinh ra so với kết quả, phức tạp trình tự, chính xác phân tích nội dung, sở dĩ, có thể triệt để hoàn chỉnh hiện ra hôn nhân của ngươi đại sự.

(muốn biết các cung vị đại biểu ý nghĩa, có thể tham khảo hạ biểu: )

cung mệnh:

Tiên thiên cung mệnh một khi khởi động, thì và cung tật ách tướng hô ứng, cung mệnh là đại diện “Tính”, cung tật ách còn lại là đại diện tâm, dĩ phù hợp kinh dịch nhất lục cùng chung nguyên lý, đồng thời cung mệnh thành cung tài bạch khí số tự.

cung phu thê:

Hôn nhân trở thành sự thực, cung phu thê là được là cung phúc đức giao dịch vị trí, đổi tiền mặt trước phúc đức nhân quả, phu thê đang lúc nhân quả báo ứng ngay cuộc đời này đổi tiền mặt.

cung tử nữ:

Đương quan hệ hôn nhân xác định hậu, cung tử nữ ngoại trừ tử nữ biểu chinh vừa trở thành nam nữ quan hệ sung sướng cung, có thể sổ tính ra đào hoa cập tính công năng.

cung tật ách:

Một người bản thân làm sao, có hay không khỏe mạnh, trên thân thể một bộ phận khí quan yếu kém, khả năng phát sinh bệnh gì đau nhức, có thể do bản cung tinh diệu tới giải trừ.

cung điền trạch:

Cung điền trạch và cung tài bạch vi biểu dặm nhất lục cộng tông, không chỉ có là giàu có hay không phán đoán, cũng là ở nhà sinh hoạt tình cảnh. Đương hôn nhân điều kiện thành lập hậu, còn lại là và bằng hữu khác phái gặp gỡ trạng huống, cũng có thể tạ đến đây phán đoán có hay không có ngoài giá thú tình và đào hoa.

cung phụ mẫu:

Đương vận mạng hoạt bàn một khi chuyển động hậu, cung phụ mẫu ngoại trừ là tướng mạo cung, công văn ngoài cung, vừa đại biểu cho tâm tính cập tình dục biểu chinh.

huynh đệ cung:

Là cung tài bạch kho tiền, cũng là sự nghiệp cát hung phán đoán căn cứ…. Nghiêm trọng bản thân sự cố, hầu như và huynh đệ cung có mật thiết liên quan tính.

Nhân duyên thiên đã định trước

Nhân duyên thiên đã định trước – 1. Tự

Vận dụng tử vi đẩu số đến xem tình cảm, dĩ mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung phúc đức chờ mấy người cung vị tổng hợp lại phán đoán, thế nhưng quan sát hôn nhân cát hung hoặc đào hoa vấn đề, canh phải phối hợp lưu vận lai phân tích, bao quát mười năm đại vận và hàng năm lưu niên, kỳ đô hội gây ra tình cảm “Định số” mà sinh biến hóa.

Nói chung, tử vi đẩu số dĩ cung mệnh, cung phu thê là việc chính thể, luận tình cảm “Tháp 銵v; cung tử nữ, cung tật ách có thể coi là “Đào hoa cung vị”, tham thảo khả năng “Biến chất” ; cung tài bạch, cung phúc đức là tình cảm lẫn nhau “Đối đãi vị”, hãy nhìn gặp gỡ đích tình huống và yêu thích, mà phân tích tình cảm khả năng quá trình. Sở dĩ, tử vi đẩu số tham thảo hôn nhân đích tình duyên, điều không phải chỉ một phán đoán suy luận, phải dĩ tổng quan độ lớn của góc, hợp bàn suy luận, chấp nhất mà nói phán đoán, chỉ lưu vu sai lầm, phải có thận

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh vô số

Tử vi đẩu số trung đào hoa tinh vô số, chủ yếu chủ tinh và phó tinh bao quát:

Hồng loan, thiên ưa, ưa thần, phượng các, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì, tắm rửa, thiên việt, văn khúc, tham lang, liêm trinh, văn xương, thất sát, thiên đồng, thiên tướng, cự môn, tả phụ, hữu bật, phá quân, tử vi chờ tinh, nếu như tái phùng sát tinh (như lửa tinh, linh tinh, đà la, kình dương, Địa kiếp, địa không chờ lục sát) hoặc phùng “Sao Tứ hóa” hóa lộc, hóa khoa, Hóa kị, thì “Đào hoa tinh” tính chất đặc biệt tương rõ ràng hơn biểu hiện ra ngoài.

Đào hoa, cũng có chân giả của phân, tựa như người tình cảm như huyễn tự chính xác, như có như không. Cái gọi là “Chính xác đào hoa” chắc là ngoại trừ phu thê ở ngoài, còn có tình cảm bên ngoài… hiện tượng; mà “Giả đào hoa”, thì chỉ công tác trong hoàn cảnh được hoan nghênh hoặc đào hoa tọa cung mệnh, chỉ là “Nhân duyên hảo” hoặc “Khác giới duyên cường” mà thôi, cũng không thực tế chệch đường ray tình hình phát sinh.

Dĩ tử vi đẩu số mà nói, cũng không phải là “Đào hoa” đều là hung hoặc điềm xấu, có lúc đào hoa tọa cung mệnh, cung phúc đức người, tăng thêm tài hoa cùng người duyên, đối người hiện đại trái lại thích hợp hơn, rất tốt ư!

Giống nhau mà nói, từng tinh đào hoa đặc tính cũng không cùng, ví dụ như, tử vi tinh đào hoa là một loại muốn chiếm làm của riêng, thích bị nịnh hót, a hộ tình cảm, hoặc là lòng hư vinh đưa tới “Dục niệm” ; tham lang tinh đào hoa còn lại là “Vui đùa, hiếu kỳ, khiêu khích thức”, đa dĩ mình vui sướng là điểm xuất phát, luận tình cảm hình như có nếu không có, sở dĩ được gọi là “Chính đào hoa tinh”, bởi vì… này loại tính chất đặc biệt, khá năng lực “Lộng hoa ngâm nguyệt” giao hợp một chút cũng không có vết! Tương đương nói được khởi, thả hạ, có chút bất cần đời phong lưu giọng!

Sao Liêm trinh, ở tử vi đẩu số trung được xưng là “Thứ đào hoa”, đa số công tác hoặc nghiệp vụ thượng đào hoa, tình cảm tương đối đầu nhập, thuộc về “Truy cầu tính” đào hóa (thỏa mãn động vật con mồi dục vọng), bất quá, liêm trinh có thể so với so sánh lo lắng đạo đức và thân phận, có lúc hội tự chế.

Mặt khác, hồng loan tinh đào hoa tính chất đặc biệt là “Đoan chính và đợi” ; thiên ưa tinh thuộc “So sánh náo nhiệt gặp gỡ” ; Hàm trì tinh còn lại là “Nhục dục của đào hoa”, thiên diêu tinh thì “Phóng túng, hưởng thụ, thẳng thắn”, thuyết phong là phong, thuyết mưa là mưa, có điểm mà “Đại tỷ đầu” vị đạo, tình cảm muốn cùng không nên “Tùy ý” nhé! Tả phụ, văn xương thiên về tinh thần thượng đào hoa, có thể có thể trở thành “Bách lạp đồ” thức ái tình, là một loại “Quang tưởng không làm” đào hoa, lực sát thương rất nhỏ, mà hữu bật, văn khúc đào hoa thì tương đối “Hành động phái”, hội thực tế đầu nhập tình cảm, dễ sản sinh ướt át bẩn thỉu hiện tượng, bằng thiêm đào hoa làm phức tạp (hữu bật và sao Văn Khúc đều là tình cảm phong phú tinh diệu, hội nghị thường kỳ ở chữ tình lý bị lạc phương hướng).

Phá quân tinh đào hoa so sánh cụ lực phá hoại, muốn chiếm làm của riêng, thậm chí nhục dục; thất sát thì là nghiêm túc ngưỡng mộ, thuộc về “Nhã nhặn đào hoa”, là một loại thiên hướng văn nghệ và tinh thần thượng tình cảm lưu luyến. Thiên tướng tinh, còn lại là hưởng thụ tình cảm, tình dục so sánh mạnh đào hoa tinh, tương đối sung sướng, tình cảm thu phóng như thường, trừ phi sát tinh, Hóa kị tinh lai xung sát, bằng không thiên tướng tinh là một viên rất tiêu chuẩn đào hoa tinh, nhiều cơ hội, dễ rong chơi vui sướng thời gian; cự môn thì thuộc “Ám” tinh, đào hoa nổi khổ sợ rằng có miệng khó trả lời, dễ trêu chọc thị phi.

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh tính chất đặc biệt

Tử vi đẩu số đào hoa tinh có chút tính chất đặc biệt là như nhau, cũng có bộ phận sai biệt. Nếu như kiên trì học tập tử vi đẩu số nguyên lý, thường ngày đa quan sát, không khó minh bạch các tinh diệu đào hoa đặc tính của bất đồng.

Nói chung, chỉ cần tinh diệu ngũ hành thuộc về thủy hoặc đất người có nhiều đào hoa tính chất, so sánh dụ cho người chú ý, thích. Thủy có thể dựa vào lọ hình dạng mà thành hình, tính dai và bao dung tính cũng phi thường to lớn, sở dĩ kỹ năng bơi tinh diệu tọa cung mệnh so sánh dễ có đào hoa.

Ngũ hành thuộc đất tinh diệu, bởi tính năng của đất ổn trọng, kiên cường, dựng dục vạn vật, bao dung tính trọng đại, dễ hấp dẫn khác giới, nhu cầu phong phú tình cảm, nhân duyên, nhân tế quan hệ so sánh tốt, vô hình trung đào hoa cơ hội đi theo!

Tinh diệu ngũ hành thuộc tính biểu

Tinh danh ngũ hành tinh danh ngũ hành

Tử vi đất thất sát kim

Thiên cơ mộc phá quân thủy

Vũ khúc kim văn khúc thủy

Thiên đồng thủy văn xương thủy

Liêm trinh hỏa hồng loan thủy

Thiên phủ đất thiên ưa thủy

Tham lang thủy Hóa kị thủy

Cự môn đất tả phụ đất

Thiên tướng thủy hữu bật thủy

Thiên lương đất

Ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tử nữ, hoặc đại vận, lưu niên cung mệnh hoặc cung phu thê, xuất hiện như sao diệu ngũ hành thuộc tính biểu sở liệt tinh hệ tổ hợp, ngoại trừ kỹ năng bơi, tính năng của đất tinh diệu nhiều đào hoa xuất hiện cơ suất và nguy cơ tương đối mạnh, đương sự không ngại ở lâu ý một chút, tránh cho đào hoa mang đến làm phức tạp, mặt khác phùng dưới tinh hệ tổ hợp, cũng là cao nguy hiểm tỷ số mệnh cách, so sánh dễ có đào hoa phiền não phát sinh:

1. Cung phu thê, thân, cung mệnh, cung phúc đức có thiên diêu, Hàm trì, tắm rửa chờ tinh.

2. Thiên đồng Thái âm phùng lục sát tinh.

3. Thiên lương tọa tử, ngọ, tị, hợi cung vị, tam phương tứ chiếu sai ai ra trình diện sát tinh.

4. Thái dương cự môn sai ai ra trình diện đà la.

5. Cự môn tọa cung phu thê.

6. Phá quân gặp lục sát tinh.

7. Cung phu thê có tả phụ hoặc hữu bật, hoặc cung tử nữ có tả phụ, hữu bật (chỉ tinh ngồi một mình người, nhất là ứng nghiệm).

8. Tử vi, tham lang cùng cung.

9. Cung phúc đức Thái âm, thiên diêu ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân cung vị.

10. Cung mệnh, cung phu thê có thái dương, Thái âm xung sát, hoặc ngồi chung xấu, vị cung.

11. Vũ khúc thủ mệnh hội xương khúc gặp lục sát.

12. Thiên lương hội thiên mã ở dần, thân, tị, hợi cung vị.

13. Lục sát một trong thủ cung mệnh, cung phu thê.

14. Tử vi ở cung tử nữ gia sát.

15. Thiên khôi, thiên việt thủ thân, cung mệnh, gia sát.

16. Cung phúc đức có thái dương, Thái âm xung sát.

17. Vũ khúc tham lang cùng cung, lục sát tinh xung hội.

18. Thiên cơ, cự môn cùng cung, lục sát tinh xung hội.

19. Thái âm tinh phùng sát tinh, tọa thìn, tị, ngọ cung vị.

Đào hoa thật xấu, hoàn toàn khán cá nhân xử lý như thế nào, tương kì coi là lịch trình cuộc sống, có thể tăng nhân sinh tư màu. Tham lang, liêm trinh là chủ yếu đào hoa tinh và thứ đào hoa tinh; thiên diêu tinh là hào phóng hình đào hoa, khả năng nhất kiến chung tình; Hàm trì là tính dục tinh; hồng loan là chính đào hoa; thiên ưa là sung sướng đào hoa, so sánh ngây thơ, lãng mạn; văn xương, văn khúc là khác giới, tinh thần thượng, khẩu tài thượng đào hoa ‧‧‧. Đào hoa tuy rằng khắp nơi trên đất, thế nhưng các không có cùng tính chất đặc biệt, sở dĩ lần thứ hai cường điệu, phán đoán đào hoa thì, hay nhất minh bạch kỳ tính chất sao, thích hợp phân rõ, để tránh khỏi chấp mê, tịnh tạ đến đây hiểu không cùng đào hoa, có không đồng dạng như vậy phương thức xử lý và nhân ứng với chi đạo, thoả đáng địa ban tâm lý kiến thiết, thì có thể đem đào hoa phiền não hóa thành vô hình.

Nhân duyên thiên đã định trước – tình duyên phán đoán

Tình duyên phán đoán bất năng do chỉ một cung tương lai phân tích, phải nắm giữ tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm, và các cung vị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ý nghĩa, lại bàn về phán đoán tình cảm hoặc hôn nhân duyên phận.

Trên cơ bản, tiên khán cung mệnh ─ tiên thiên mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung điền trạch, cung phúc đức tổng hợp lại nghiên cứu hậu, đó có thể thấy được người này trời sanh tình cảm hiện tượng và hôn duyên; sau đó, tái tựu vận thế, dĩ phối hợp suy đoán phu thê duyên.

Duyên phận là chỉ một người và một người khác trong lúc đó quen biết. Bất quá, hữu duyên vị tất năng lực ký kết nhân duyên, còn muốn có phân, tài có thể trở thành là phu thê.

Phu thê duyên, từ tử vi đẩu số trung thế nào quan sát ư?

Cung phu thê là phối ngẫu vị, phàm do phu thê sao Tứ hóa (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị) bay vào lục thân cung, chủ tất có phu thê duyên. (lục thân cung chỉ phụ mẫu, huynh đệ, cung tử nữ vị)

Từ cung phu thê sao Tứ hóa, cũng có thể phân tích phu thê duyên và ở chung quan hệ. Ví dụ như:

Do cung phu thê hóa quyền nhập cung mệnh, hóa quyền thân cây thiệp, quản thúc, cũng đái cô, cương tính chất đặc biệt, dễ hữu duyên thay đổi, tức hôn duyên so sánh có biến sổ. Nếu như, nam mệnh cung phu thê có hóa quyền tinh, thì lão bà hơn phân nửa thích quản lão công, so với hắn có khả năng, bất quá do là một hảo lão bà.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, chủ hữu tình, đại diện yêu quý, đông tích, phu thê duyên so sánh tốt.

Hóa khoa đại diện sự hòa thuận, quý nhân ý tứ, phu thê duyên hảo, hoặc chủ phối ngẫu địa vị xã hội khá cao, hoặc là nhã nhặn người.

Hóa khoa ở cung phu thê, hội bởi vì có phiền phức mới có quý nhân trợ giúp. Nhược có chồng, phu thê trong lúc đó so sánh dễ có làm phức tạp sản sinh, tất cả mọi người lai bang trợ người ta, lão bà trợ giúp người ta, nữ đồng sự cũng phù người ta một bả, sở dĩ vấn đề tựu đặc biệt nhiều liễu; vị hôn người cũng đại diện đào hoa, giả như ngươi là ở công ty đi hào đi làm, cũng phải nhận được khác họ quý nhân tương trợ.

Hóa kị thì chủ lải nhải, thua thiệt, hai người có thể là một đôi vợ chồng bất hoà!

Cung phu thê cũng có thể dùng để phán đoán lục thân hôn duyên, thí dụ như: Cung phu thê hóa lộc, Hóa kị đáo huynh đệ cung, đại anh em bà con nhất định có phối ngẫu. Sở dĩ do mệnh bàn cũng có thể khán lục thân phu thê duyên. Tử vi đẩu số cung vị hay sống bàn, có thể linh hoạt vận dụng, nhìn ra rất nhiều hiện tượng, đương nhiên giá thuộc về tương đối cao đoạn học lý, đáng giá duy trì liên tục học tập, lý giải tịnh sống sử dụng.

Cung phu thê bay ra tứ hóa giai chủ hữu duyên phân nhân duyên ─ hai người mệnh bàn cung phu thê can sao Tứ hóa cho nhau phi tinh, nhược tiến nhập đối phương cung mệnh hoặc cung phu thê, thì nhân duyên thiên đã định trước. Dĩ hôn nhân mà nói, cung phu thê là chính danh vị, cung tử nữ thì là một loại thiếp vị, thuộc đào hoa vị, tức bất chính danh vị, sở dĩ cung tử nữ sao Tứ hóa cũng có thể khán duyên phận, chỉ là vô danh phân nhân duyên. Bởi vậy, mỗi người đại hạn cập lưu niên phối hợp sao Tứ hóa ở vận chuyển, đều có thể sẽ có đái đào hoa hiện tượng.

Đào hoa làm sao còn phải xem cung điền trạch. Tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm trung, cung điền trạch là cung phu thê cung Nô bộc, giả như cung điền trạch tọa tử vi, tham lang, người này nhất định rất thích tiếp cận khác giới, không có khác giới sống không được! Cho nên cung điền trạch không chỉ có hãy nhìn phu thê, giao hữu tình huống, cũng có thể được biết kỳ khả năng lái ra đào hoa là cái gì.

Đồng dạng, vận dụng tử vi đẩu số khán phu thê duyên cũng không có thể cự hạ phán đoán suy luận, bởi vì hắn cũng cần phải do rất nhiều độ lớn của góc lai phân tích, dựa vào tính chất sao mà nói, mới học tử vi đẩu số phải tập hảo mỗi sao tính chất đặc biệt và ý nghĩa tượng trưng, tái hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp suy luận, tài năng chính xác phán đoán phu thê duyên thật xấu hoặc chân giả. Bởi vì phu thê duyên ngoại trừ hai người nguyên nhân ─ nói yêu thương ở ngoài, còn phải xem có hay không phân ─ thì cung tử nữ, cung điền trạch tính chất sao và sao Tứ hóa tác dụng ảnh hưởng giai rất lớn.

Ví dụ như: Cung phu thê Hóa kị nhập điền trạch, đại diện lão bà ái gia, là gia đình nỗ lực rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần người hóa đáo na cung, tựu đại diện người của nàng bay đến cai cung. Nếu là điền trạch, ý vị người thích ở nhà đầu, nhưng do vì sao Hóa kỵ, sở dĩ người này rất vất vả cực nhọc.

Nếu như nói cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu, tượng trưng phối ngẫu và phụ mẫu ở chung không sai, phối ngẫu rất có trưởng bối duyên, vô hình trung cũng cổ vũ liễu phu thê duyên, nhất là đối phân có lợi, phụ mẫu hội so sánh chi trì cái này hôn nhân.

Mặt khác, cung phu thê tứ hóa đáo mệnh bàn tứ chính vị ─ cung mệnh, cung thiên di, cung tử nữ, cung điền trạch, cũng có không cùng phu thê duyên phận và quan hệ. Giả như cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, đại diện phu thê cá tính không giống với, trượng phu thích vẽ một chút, đánh đàn, nhưng lão bà khả năng thiên vị khiêu vũ, say rượu, hai người ham mê bất đồng; nhiên mà cho dù hứng thú, tư tưởng, tính tình thù dị, cũng không ý vị người này không có kết hôn, bất quá phối ngẫu có thể là người bên ngoài. Nói cách khác duyên phận năng lực thành lập, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Thí dụ như người nào đó từ viên lâm đáo Đài Bắc lai, nhận thức một người bạn gái tịnh và người kết làm vợ chồng, lão bà của hắn hay người bên ngoài, hơn nữa hiểu được khiêu vũ, vận luật, nhưng lão công lại hoàn toàn không hiểu

Nhân duyên thiên đã định trước – hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Cung phu thê tứ hóa là luận phối ngẫu của cách, như lộc, quyền, khoa nhập cung mệnh, cung tài bạch, chủ phối ngẫu tự lập cách, nhập tử nữ, điền trạch, cung thiên di, phối ngẫu thích biến hóa, so sánh không ổn định. Nhưng tính chất cũng có phân biệt, ví dụ như: Có không kiên nhẫn tịnh, thích tìm việc làm để làm, thí dụ như quản gia trung từ cụ bàn xuống tới, tắm một chút, chỉnh lý sạch sẽ, tái đặt lại khứ, y phục, sàng đan, rèm cửa sổ cũng không thì ném tiến máy giặt quần áo tắm lượng; kỳ thực không thế nào bẩn, nhưng hắn tựu thích tắm, rửa đến đều nhanh bị hư, giá là cá tính của hắn. Hoặc là thích bôn ba, ái ra ngoài, cũng không có việc gì đi ra sát vách la cà, hoặc khứ cùng học gia ngồi một chút, khiêu vũ, không có việc gì tuyệt không thích ở nhà.

Phu thê duyên phận, ngoại trừ thiện ác chân giả ở ngoài, đây đó đối đãi quan hệ, cũng có thể phân tích một đại khái tình huống. Phu thê sinh hoạt có tịnh có động, duyên phận cũng là động tĩnh trung có biến hóa, sở dĩ phu thê duyên điều không phải nhất thành bất biến, lượng biến đổi, thường thường sẽ làm nam nữ tình cảm nguyên nhân vừa duyên diệt, danh phận cũng sẽ nhân tụ tản mà thay đổi.

Do cung mệnh và cung phu thê của đối có chứa bốn loại hiện tượng:

1. Cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê 2. Cung mệnh Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung mệnh 4. Cung phu thê Hóa kị xung cung mệnh

Phu thê duyên rất chú trọng hóa quyền, Hóa kị lưỡng sao. Quyền, kị đại diện một loại duyên diệt, người này có hay không phu thê duyên, cần hóa quyền, Hóa kị đến xem, không thể nhìn hóa lộc, hóa khoa, bởi vì lộc, khoa là nguyên nhân, nói cách khác có tình duyên, nhưng nếu có quyền, kị tác dụng, hai người khả năng vô pháp kết hôn, tạo thành duyên diệt.

1. Mệnh hóa kỵ nhập phu:

Chủ có phối ngẫu, mà ta thua thiệt phối ngẫu. Ở phu thê mà nói, là một loại tương hỗ thiếu nợ, đại diện ta có phối ngẫu,

Thế nhưng hảo, phôi thì lánh đương biệt luận. Nói chung cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê, ngay cả có phối ngẫu mệnh, nhưng ở chung quan hệ có biến lượng hoặc không ổn định.

2. Mệnh kị xung phu:

Nếu ta mệnh Hóa kị, tiên thiên lục thân duyên mỏng, và phu thê vô duyên, cho dù có phân cũng không duyên, miễn cưỡng dùng tiền mua, vẫn là có phân vô duyên, không hài lòng; nếu như Hóa kị xung phu thê, thì so sánh không có phu thê duyên, cho dù có, phu thê cũng không hợp ý.

3. Phu hóa kỵ nhập mệnh:

Biểu thị có người thiếu nợ ngươi, đại diện mạng ngươi có lão bà. Giả như cung phu thê tự hóa, như vậy cái này tự hóa hay một lượng biến đổi, nói cách khác, một ngày cung phu thê có giá bốn loại tự hóa (lộc, quyền, khoa, kị), phu thê trong lúc đó tương sẽ không rất THUẬN. Bởi vì tự hóa giá một lượng biến đổi, hội khiến cho phu thê duyên tương đối bạc nhược.

4. Phu kị xung mệnh:

Phu thê Hóa kị xung mệnh, biểu thị phu thê vô duyên, đôi thường giận nhau, TenTen sảo. Như vậy vì sao phải kết hôn ư? Đây cũng là trúng mục tiêu đã định trước, trước khi kết hôn tốt, sau khi kết hôn toàn bộ sinh hoạt lại thay đổi điệu. Cung thiên di hay nhất không có sao Tứ hóa, mới sẽ không xung mệnh, bởi vì cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung mệnh, hai người nhất định là vui mừng oan gia.

Do cung tật ách và cung phu thê phán đoán suy luận đây đó đối đãi quan hệ, cũng có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê 2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách 4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê:

Ta cung tật ách Hóa kị đáo cung phu thê, đại diện bản thân dính vào phối ngẫu trên người. Ý vị phu thê tương đối có thể có giống nhau quan niệm, tư tưởng.

2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê:

Tật ách Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, biểu song phương không có cùng quan niệm tư tưởng, có thể là một đôi lạnh lùng phu thê. Ví dụ như có người nói người ta tiên sinh ở bên ngoài thế nào thế nào, trở về như nhặt được, thái độ làm người thê tương đối không quan tâm. Hơn nữa cung tật ách Hóa kị xung phu, như vậy phu thê cho dù kết hôn cũng sẽ không săn sóc đối phương.

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách:

Phu xướng phụ tùy, như trẻ sinh đôi kết hợp, thời cổ mạnh tiêu, đi tới chỗ nào dính tới chỗ nào, người như thế là điển hình thố đàm tử, theo dõi về đến nhà, dễ vừa khóc, nhị náo, tam thắt cổ, bất quá là có phu thê của duyên, mà lại ái tình độ dày khá cao.

Phu hóa kỵ nhập tật, biểu thị đối phương ỷ lại tính rất nặng, rất ái dán người ta.

4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách:

Hai người bằng mặt không bằng lòng, thí dụ như thái thái không được dính trượng phu, trượng phu làm lão bản muốn tìm người tình bí mật, muốn phu xướng phụ tùy, rất khó nhé!

Do cung tật ách và cung Nô bộc đối đãi, khán phu thê duyên có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc 2. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc

3. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách 4. Cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc:

Loại này đối đãi quan hệ giống như thân thể của ngươi cho thân thể đối phương, đây đó săn sóc; nếu như can cung vừa tự hóa thì biến thành đơn phương yêu mến, người ta muốn đi tìm nhân gia, nhưng nhân gia không để ý tới người ta.

Tử vi đẩu số trung, cung Nô bộc cũng đại diện phối ngẫu bản thân vị, giả như cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa tiến nhập cung Nô bộc hoặc cung tật ách, biểu thị có phu thê duyên, có sống để ý thượng nhu cầu, so sánh dễ có giao bạn bè trai gái tình cảm mãnh liệt hoặc hứng thú, duyên phận động lực tự nhiên so sánh cường.

2. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách:

Giống nhau là do phu thê bản thân vị tới tìm ngươi bản thân vị, tượng trưng phu thê duyên từ trường cảm ứng so sánh cường, dễ có có phu thê duyên.

3. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc hoặc cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách:

Tử vi đẩu số nếu nói xung, đa số chỉ bất hảo, không đến điện, gia đình gánh vác ý tứ, tượng trưng đây đó không được săn sóc, vô duyên, không có hứng thú.

Mặt khác, nếu như phu thê, sự nghiệp, cung Nô bộc Hóa kị xung cung mệnh, cung tật ách, sẽ rất khó kết hôn. Bởi vì cung phu thê nguyên là chính danh vị, cũng là kết hôn duyên, hết thảy Hóa kị xung mệnh, phu thê duyên so sánh mỏng, khó có thể thành hôn.

Phu thê duyên này đây phu thê, cung Nô bộc tứ hóa thành là tìm tiêu chuẩn:

Cung phu thê sao Tứ hóa hóa xuất phi hóa lộc nhập thiên di cung Nô bộc sao Tứ hóa hóa xuất quyền nhập giao hữu

Quyền nhập phụ mẫu hóa kỵ nhập tật ách

Khoa nhập phúc đức hóa kỵ nhập điền trạch

Hóa kỵ nhập thiên di (bất năng tự hóa, mới có thể có phu thê duyên)

Đã ngoài các hiện tượng, phu thê duyên so sánh rõ ràng.

Tử điền tuyến hay cung tử nữ và cung điền trạch, ở tử vi đẩu số trung, cũng là đào hoa vị, khác giới vị, nam nữ duyên phận, quan hệ cũng muốn xem thêm tử điền tuyến tinh diệu, sao Tứ hóa của hiện tượng.

Tử điền tuyến là khác giới duyên, này tuyến như thì Hóa kị xung mệnh, suốt đời dễ không chơi được bằng hữu khác phái. Sở dĩ có người bốn mươi, năm mươi tuổi, đều không chơi được bạn bè trai gái, là có khả năng, bởi vì hắn tử điền tuyến xung cung mệnh.

Nhân duyên thiên đã định trước – cung phu thê

Cung phu thê là phán đoán tình cảm là tối trọng yếu một cung vị, tuy rằng tình cảm tương đương phức tạp, cần phải thị tam phương tứ chiếu tinh hệ và sao Tứ hóa tác dụng, tịnh gia dĩ phối hợp tài năng phán đoán suy luận, thế nhưng nếu như tương cung phu thê tính chất sao nghiên cứu thấu triệt, nắm chặt kỳ lý, thì có thể đặt cơ sở.

Cung phu thê đối vị hôn là khác giới vị, đối có chồng người là quan hệ vị, đối ly hôn người là nguyên phối vị, mà cung tử nữ còn lại là đào hoa vị, sự nghiệp cung còn lại là tái hôn vị, các hữu thuộc tính. Sở dĩ, phân tích tình cảm, đầu tiên lý giải cung phu thê đích tình hình, tái ban thôi diễn phán đoán suy luận.

Từ chủ tinh khán kiếp này có hay không cô chẩm miên

Bài này tựu mười bốn khỏa chủ tinh tính chất sao nói rõ, tịnh tự thuật khả năng xuất hiện hôn nhân trạng huống:

Nhất, tử vi: Kỷ đất, bắc đẩu đế vương tinh, hóa khí vi tôn quý, tư tước lộc, có giải trừ ách diên thọ chế hóa công, nhẹ dạ, tâm địa thiện lương, dễ thụ ảnh hưởng người khác, giỏi thay đổi, đa nghi, gặp chuyện thái độ thong dong, thái độ làm người khiêm cung ngay thẳng, hình dáng tướng mạo rất nặng, nhưng hơi kiêu căng khí, tự cao rất cao, tâm linh dễ trống rỗng.

Đối tượng khả năng có đã ngoài những… này tính chất đặc biệt, cá tính nhất có thể bởi vậy xử biết ㄧ, nhị. Và đến đây loại hình nhân ở chung, không ngại thật nhiều dễ nghe nói, thị hắn hoặc người là việc chính tử, hoặc điện thoại di động, đại tỷ đại. Như vậy phối ngẫu thích bị tôn trọng, thuận theo hắn hoặc người chuẩn không sai. Quan hệ vợ chồng tương kính như tân, lỗi nặng yêu nhau như mật!

Nhị, thiên cơ: Ất mộc, hóa khí là thiện, không dài không ngắn của khu, thông minh nhanh trí, cơ mưu hay thay đổi, hảo thiện, huyễn tưởng đa, dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, năng lực uyên cá xét sai ai ra trình diện, so sánh có thể cùng tôn giáo, mệnh lý, học thuật tiếp cận, hình dáng tướng mạo mặc dù tao nhã đoan trang diễm lệ, lại gấp gáp khéo léo, kiểm hình đa cao gầy.

Các hạ lệnh phân nửa thông minh cơ trí, xí hoa lực cường, có là đa có thể cùng kỳ thương lượng, hắn cũng giỏi về chiếu cố nhân, nhưng cá tính không khỏi” cơ” động, khả năng cao triêu cơn sóng nhỏ thay nhau nổi lên, tình cảm lẫn nhau nhu đa hòa hợp, bao dung, để ngừa chuyện xấu hoặc vô cùng yên tĩnh tư động.

Tam, thái dương: Bính hỏa, hóa khí vì quyền quý. Thái độ làm người thẳng thắn nói thẳng, sĩ diện hảo, tính tình khó tránh khỏi vội vàng xao động, thông minh tâm từ, làm việc tích cực chủ động, không nhớ rõ thất, tướng mạo đường đường.

Của ngươi hắn hoặc người thích chiếu cố nhân, vừa sĩ diện hảo, đây là hôn nhân gắn bó then chốt. Có đến đây tinh tọa cung phu thê hoàn ứng với chú ý kỳ tọa lạc của cung vị, bởi vì thái dương tinh nếu như ở thân, dậu, tuất, hợi, tử, xấu chờ cung vị thì không sáng, phối ngẫu nỗi lòng biến hóa đại, hôn nhân sẽ không vui sướng lại cùng hài hòa.

Tứ, vũ khúc: Tân kim, hóa khí là tài, là bắc đẩu chính tài tinh, ký là tinh, cũng quả ở lại tinh, tính cương nghị quả quyết, tâm thẳng không được khúc, khí lượng khoan dung độ lượng, làm việc thành tín quy củ, có trách nhiệm cảm, chủ quan tính cường, không tiếp thu thâu, coi trọng hiệu suất, nhưng so sánh vô viễn lự chi tâm, ưa nắm quyền, có thực hành lực.

Như vậy một nửa kia cá tính kiên cường, giảng nghĩa khí, có lúc được để ý không buông tha nhân. Đối với người như thế, không ngại thật xấu đều do hắn, như vậy hắn cũng sẽ thiện tẫn thái độ làm người phu hoặc thái độ làm người thê trách nhiệm.

Ngũ, thiên đồng: Nhâm thủy, hóa khí là phúc, chủ phúc đức, là ích thọ bảo sinh của ở lại, cụ diên thọ chế hóa công, bản tính ôn hòa, tâm từ ngay thẳng, có tấm lòng son, hảo văn nghệ, có kỳ chí vô kháng kích, ưa hưởng lạc, chiếu cố người khác, thái độ làm người hiền hoà, bác mà không chuyên, dễ thấy đủ, làm việc thiếu tích cực.

Như vậy dắt tay có tản mạn, tùy tính sinh hoạt thái độ, nếu như có thể bao dung hắn hưởng thụ, tiêu khiển tâm tình, đời sống tình cảm vui sướng tự thần tiên. Không nên quá quá nghiêm khắc loại này ham muốn hưởng thu vật chất cường, bốc đồng đối tượng, bằng không dễ mong muốn càng lớn, thất vọng càng lớn! Vợ chồng các ngươi quan hệ giữa vi diệu, cần phải hiểu được ở chung chi đạo mới sẽ không có đào hoa quấy rầy.

Lục, liêm trinh: Đinh hỏa, hóa khí là tù tinh, cũng là thứ đào hoa, cũng sát tinh, đại diện quyền uy, là một thiện ác cùng tồn tại ngôi sao, cá tính tranh cường hảo biện, không câu nệ tiểu tiết, tính tình táo bạo, có mới nới cũ, ái mạo hiểm kích thích, tự có một đặc thù khí chất.

Loại này phối ngẫu mệnh đái đào hoa, tính dục cường, sâu đổng khuê phòng tình thú, như năng lực đầu kỳ sở hảo, cũng thần tiên mỹ quyến. Kỳ cũng là tùy hứng người, thích tự do, tự có chủ kiến, hôn nhân ở chung nhu tốn nhiều ta tâm tư, chú ý vận trùng kích. Bởi vì đào hoa chỉ hội tùy vận lai, thường ngày ứng với đa tác tâm lý kiến thiết, nhân duyên mới có thể mỹ mãn.

Thất, Thiên phủ: Mậu thổ, hóa khí vì quyền lệnh, ái điều khiển người khác, không thích người khác quản thúc. Tâm tính ôn hòa, thông minh thanh tú, học đa cơ biến, tự lập mà không ỷ lại người khác, hơi cao ngạo tự phụ chi tâm thái, mặc dù ngoại nhu lại nội cương, năng lực câu nệ mục tiêu, quả thực đạt thành, so sánh coi trọng thực tế, giỏi về điều trị việc vặt, dễ làm cho có keo kiệt, tính toán cảm giác. Nhân có hóa khoa tác dụng, cố hữu giải trừ ách diên thọ công năng, cụ lĩnh đạo, xí hoa, quản lý tài sản khả năng lực.

Một thân cảm tính mạn công ra việc tinh tế, ái ở trong lòng chưa chắc sẽ mở miệng hướng ngươi nói, thích bị tôn trọng, đây đó lễ tiết bất khả nhân hôn cửu tựu qua loa, sinh hoạt tình thú thường tại ổn định trung dũ chìm dũ hương. Khi ngươi phối ngẫu có an tĩnh hoặc không nói một lời thì, không nên quấy rầy hắn hoặc người, cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn là một gia đình quan niệm nặng, coi trọng hôn nhân trách nhiệm nhân.

Bát, Thái âm: Quý thủy, hóa khí là phú, thông minh thanh tú, tâm tính ôn hòa, bác học đa năng lực, ưa ngăn nắp sạch sẽ, có kiên trì, trọng tình cảm, nhưng vô cùng yếu đuối, không được hiện ra sắc, có điểm tố chất thần kinh.

Đến đây tinh có đào hoa tiềm chất, hôn nhân lãng mạn, tình cảm phong phú, thỉnh thoảng có chút biến hóa chẳng có gì lạ, chỉ sợ đào hoa đi tới thì, tựu phiếm lạm. Thái độ làm người tâm tư cẩn mật (nên đa giao lưu), người ta ứng với thỏa mãn hắn hoặc người ôn nhu ái, như vậy không còn có bỉ kỳ canh tốt hơn đối tượng. Hôn nhân ở chung bất khả đạm mạc, cần phải thật nhiều nhiệt tình, nhất là đương Thái âm ngồi dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân chờ cung vị, nhân Thái âm ở ban ngày canh giờ không có sáng, thì biến hóa số khá nhiều, quan hệ vợ chồng nhu tốn tâm tư điệu thích và gắn bó.

Cửu, tham lang: Giáp mộc, hóa khí là đào hoa, chủ họa phúc, là tài tinh, vừa thọ tinh, cụ giải trừ ách công, thái độ làm người hiếu động hướng ngoại, không kiên nhẫn tịnh, đa dục vọng, tính cương hung mãnh, thông minh nhanh trí, cơ sâu xa mưu, hỉ nộ vô thường, làm việc cấp tốc, kiên trì thiếu, dễ thay đổi, tùy tính thích hảo làm, không câu nệ tiểu tiết, ưa nghiên tiên thuật, triết lý, nghệ thuật các loại, bác học mà không tinh, thích ăn hát, thiện giao tế xã giao, hảo đánh đố, có thiên tài vận.

Có viên này tinh ở cung phu thê phải nhiều đề cao cảnh giác, đánh trước một tình cảm dự phòng châm, mới có thể bất biến ứng vạn biến. Đến đây tinh có trò chơi nhân gian tính chất đặc biệt, tình cảm phong phú vừa thiên biến vạn hóa, hắn hoặc người có thể là tốt tình nhân, chỉ cần người ta hiểu được hắn hoặc tính tình của nàng, bồi hắn hoặc người ngoạn, thuận theo tự nhiên, như vậy hôn nhân là tương đương náo nhiệt lại có thú, hắn hoặc người sẽ là một vị hảo tình nhân, hảo thái thái, hảo lão công. Nhưng phải chú ý Hóa kị hoặc vận thế cách đi, kỳ thường thường là đào hoa lượng biến đổi chỗ mấu chốt.

Thập, cự môn: Quý thủy, hóa khí là ám, chủ thị phi, tư khẩu thiệt chi thần, đại diện đố kị và nghi kỵ, hảo biện mà lại lải nhải, nghi là đa phi, thiện lừa gạt, làm việc nhiều lần, cụ liên tưởng lực, phân tích lực, nghiên cứu tâm, lòng tự tin cũng cường, đa học đa tinh, phí sức ít tịnh, sức quan sát cường, bởi vì là ám tinh, cho nên dễ tiếp cận âm sát, phù chú, mật y, khẩu thiệt thị phi việc.

Lo cho gia đình, lưu luyến gia đình vừa ái quản sự, càu nhàu phối ngẫu, chích phải hiểu được kỳ ưu điểm, ở chung cũng không khó, thỉnh thoảng tiểu cãi nhau, đấu đấu võ mồm vừa hợp phương? ! Đừng làm cho hắn hoặc người đem tâm sự để ở trong lòng, bằng không chiến tranh lạnh, nhiệt sảo vô tuyệt kỳ, đa bao dung hắn, ái người, đừng quên ─ hôn nhân là một loại đạo nghĩa và trách nhiệm, tài năng hóa giải hôn nhân hắc ám kỳ.

Mười một, thiên tướng: Nhâm thủy, hóa khí là ấn, ấn người ấm cũng. Bản tính thông minh, hòa ái dễ gần, thiện tâm hài hước, người ngoài nhiệt thành, hùng hồn, gặp người gặp nạn, có lòng trắc ẩn, gặp người làm ác, báo bất bình khí. Ưa hoa y mỹ thực, nặng bề ngoài bộ mặt, ký ưa người khác nịnh hót, cũng thường khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, là khỏa hài lòng quả. Duy nhiệt thành phục vụ chi tâm cho phép, ái đương người hoà giải, dễ bị phiền phức, ở tình cảm thượng cũng phải chú ý điểm ấy.

Như vậy bầu bạn là hiểu được sinh hoạt tình thú và hưởng thụ nhân, sự nhiệt tình của nàng và chiếu cố thiên tính của con người, khiến cho các ngươi hôn nhân vui sướng rất! Đương nhiên, đào hoa tiềm chất cũng là nguy cơ, thế nhưng, nguy cơ ┼ cơ hội sẽ làm tình cảm đáng sợ hơn màu sắc, hảo hảo rong chơi kết hôn lạc thú ba, không cần quá để ý được mất!

Mười hai, thiên lương: Mậu thổ, là vì ấm tinh, ưa chiếu cố nhân, có gặp nạn trình tường đặc tính, thái độ làm người tâm tính ngay thẳng vô tư, rộng rãi, không đi cực đoan, làm việc ổn trọng chuyên gia, lâm sự quả quyết, tự tỷ số rất sâu, không đổi mê thất phương hướng, tài cán vì người khác thiết tưởng, là phụ mẫu, trưởng bối ngôi sao.

Của ngươi đối tượng là một truyền thống nhân sĩ, coi trọng gia đình và luân thường, thích yên ổn có trật tự ở nhà chơi rông sinh hoạt, chỉ cần thỏa mãn tâm lý của hắn nhu cầu, hôn nhân là an toàn mà lại mỹ mãn. Cho dù trên đường có hôn nan, cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Mười ba, thất sát: Canh kim, hóa khí là sát, tư sinh tử, là tinh, chủ cô khắc xơ xác tiêu điều, suốt đời đa thành bại biến động, nhân kỳ có khả năng có tài hoa, có mưu lược vừa năng lực chịu khổ nhọc, có mạo hiểm khó khăn tinh thần, duy cá tính kiên cường hiếu thắng vội vàng xao động, ưa nộ dịch hình vu ngoại, dễ đắc tội người khác, làm việc nóng đầu đuôi lãnh, là kỳ khuyết điểm.

Loại này dắt tay rõ ràng nhất tính chất đặc biệt là vừa kiên quyết bất khuất, ít nhạ hắn hoặc người tuyệt vời, nhưng nếu hắn hoặc người vui vẻ để ý nhân, đó chính là hảo dự triệu liễu. Cùng với ở chung, tâm lý chính đánh dự phòng châm, mọi việc đa theo hắn hoặc người, tất cả tựu bình yên vô sự. Phối ngẫu đã như vậy có khả năng, ưu tú, thích biểu hiện, tựu thỏa mãn hắn lòng hư vinh ba, sinh hoạt mới có thể tương đối hòa hợp, bằng không hôn nhân trên đường đi tới phải hoa khá nhiều lòng của lực.

Mười bốn, phá quân: Quý thủy, bị coi là hao tổn tinh, cũng cô khắc tinh, gấp gáp hiếu thắng, tùy hứng, tư dục đa, có trả thù tâm tính, cùng người khó hoà hợp, dễ xuất khẩu tổn hại nhân, làm việc yêu cầu rõ ràng thực, không làm thì thôi, muốn làm tất yêu cầu triệt để. Ưa khai sáng mạo hiểm ăn ý, hay thay đổi động lao lực.

Đối đãi xung động, tùy hứng, hiếu thắng phối ngẫu, ứng với đa nhường nhịn, sẽ phát giác kỳ thực hắn hoặc người mãn khả ái, là một khá cụ tấm lòng son người đó, có thể hôn nhân lạc thú cũng xuất xứ từ viên kia hiếu động, cuồng dã lòng của. Bồi bạn hắn hoặc người, yêu cầu không nên quá cao, ở tính phương diện sanh hoạt người ta biết hưởng thụ đáo vui sướng.

Các ngươi hôn nhân sẽ không nhân nhất thành bất biến mà mất đi màu sắc, theo hắn khứ, là gắn bó hôn nhân diệu chiêu, không tin, có thể thí nghiệm một chút.

Nhân duyên thiên đã định trước – lục cát lục sát tinh

Lục sát tinh (kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh, Địa kiếp, địa không) tọa cung phu thê người, kỳ đối tượng thường thường có nhiều đặc thù cá tính hoặc kiên cường, có chủ sai ai ra trình diện, có lúc hội tăng hôn nhân tranh cãi và tranh chấp, đa đa thiểu thiểu có chút làm phức tạp. Ví dụ như: Hỏa Tinh sảo một liên tục; linh tinh chiến tranh lạnh không dứt hoặc lải nhải không ngừng; kình dương không ai nhường ai; Địa kiếp tình cảm tiên nhiệt hậu lãnh, hoặc quản lý tài sản quan bất đồng, vì tiền tranh chấp; địa không là nhìn đối phương không vừa mắt, lòng tràn đầy ủy khuất chẳng và thùy tố; đà la gút mắt nan ứng phó, lão ái thiêu đối phương da lông ngắn bệnh.

Hết lần này tới lần khác tử vi đẩu số trung, cung phu thê tam phương tứ chính tổng dễ đụng với sát tinh cùng cung hoặc lai xung chiếu! Bất quá thay đổi một độ lớn của góc khán, nếu nhân duyên, tình cảm không hề phiền toái nhỏ, biến động, như vậy nhân sinh phu phục lạc thú đáng nói ư? Nếu như bả sát tinh coi như hôn nhân gia vị, sinh hoạt sẽ bởi vì thay đổi nhỏ hóa, tiểu làm phức tạp, tiểu bi thương mà phong phú hơn, không phải sao?

Giả như đụng tới phối ngẫu cung phu thê cũng có cùng loại hình sát tinh, trái lại tâm tư ngươi biết lòng ta, ở chung đứng lên không câu nệ, thú vị, đây là tuyệt phối một loại cảnh giới, chỉ có đương sự tài năng sâu trong đó tam vị. Đặc biệt, kình dương phối kình dương, đà la phối đà la, người trước hỗ trợ lẫn nhau, người sau sầu triền miên.

Lục ngôi sao may mắn dễ có đào hoa

Mặt khác tứ ngôi sao may mắn cùng trời khôi, thiên việt tinh ở cung phu thê thì, cũng có kỳ bất đồng ý nghĩa.

Lục ngôi sao may mắn giai đái đào hoa tính chất đặc biệt, nhân có nhân duyên, ở nhân tế gặp gỡ thượng tự nhiên tăng ngoài giá thú tình cơ suất, nhưng đào hoa được mất đắn đo tựu tất cả người.

Nhất, tả phụ: Mậu thổ, thái độ làm người hiền hoà, thông minh, có khả năng, khéo léo, có lòng cầu tiến, cụ hùng tâm và hoài bão, vừa chủ phong thái nhã nhặn, hùng hồn chuyên gia, trọng tình cảm, gặp chuyện năng lực dĩ lạc quan, bao dung, kiên định chi tâm khứ đối mặt.

Nhị, hữu bật: Quý thủy, thích chỉ huy người khác, trưởng máy trí đa mưu, thông minh có khả năng, cụ hùng tâm và hoài bão, dễ lạc quan tiến tới, phong thái nhã nhặn, trọng tình cảm, duy nên sửa chuyên chế cá tính, chú ý vấn đề tình cảm.

Tử vi đẩu số chư tinh trung, lúc đó không thích tả phụ, hữu bật ngồi cung phu thê, nhất là hữu bật tinh, dễ sinh đào hoa, hôn duyên dễ biến hóa, hoặc có vô pháp nói rõ tình cảm nổi khổ.

Tả phụ, hữu bật đào hoa hội nghị thường kỳ bỡn quá hoá thật, kỳ đối tượng ─ cũng là phong lưu nhã sĩ, phong thái nhã nhặn, duy ấm trợ giúp ngôi sao, dễ vì hắn nhân của quý nhân, nhưng mà phu thê là lưỡng chuyện cá nhân, tại sao muốn người khác lai hỗ trợ ư? Sở dĩ khả năng việt bang việt mang, biến thành một loại đào hoa, hôn nhân tăng thêm làm phức tạp!

Thế nhưng loại này hôn nhân thường là kẻ khác ca ngợi, bởi vì tình cảm tướng dung, người ta nê trung có ta, ta nê trung có người ta, lo lắng chỉ là đa tình trống không hận. Bởi vì có lúc, tình cảm là đúng như người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hãy theo nguyên ba!

Tam, văn xương: Tân kim, là văn khôi ngôi sao, đại diện khẩu tài, bài vở và bài tập, công danh, thái độ làm người thông minh có khả năng, nhanh nhẹn linh hoạt cẩn thận tỉ mỉ, là năng lực văn của sĩ, khẩu tài cũng tốt. Tính tình quang minh, đa học đa năng lực, đại diện văn chương, kỳ và chi phiếu, công văn, khế ước, giấy chứng nhận chờ hữu quan. Nhập mệnh chủ mặt mày thanh tú, nam tuấn khôi, nữ kiện mỹ.

Tứ, văn khúc: Quý thủy, tư khoa bảng, là khẩu thiệt biện luận ngôi sao, thông minh có khả năng, bác học đa năng lực, chữ Nhật xương như nhau cụ mẫn tiệp tinh tế của tư tưởng, xuất khẩu thành thơ, cơ biến dị thường, là gấp gáp, nỗi lòng bất định, có dục tốc tắc bất đạt cảm giác. Văn xương tinh và chính thống sự học thuật, nghệ thuật hữu quan, văn khúc thì thiên hướng khẩu tài cập phi chính thống văn nghệ hoặc tinh thần loại sự học thuật chờ.

Văn xương, văn khúc hôn nhân thực sự là ngọc tay áo thiêm hương, cử án tề mi, tương kính như tân rồi lại không mất tình thú, là rất tốt nhân duyên ngôi sao, nhưng dường như tả phụ, hữu bật tinh, kỳ đào hoa tính chất đặc biệt cũng dễ bị vận thế dẫn động, hơn nữa khả năng tới nhanh, đi khoái, có lúc chích là thuần túy tinh thần thượng đào hoa, tức đơn thuần thưởng thức đối phương phong thái, tài hoa, cũng không nhất định có không an phận của tưởng hoặc tiến một bước hành động.

Xương, khúc thường là tinh thần đào hoa tượng trưng, có đến đây tinh tọa cung phu thê người, biệt quá để ý đào hoa, nhân kỳ chỉ là bằng thiêm nhân sinh màu sắc mà thôi. Trừ phi là phùng Hóa kị thì (can cung hóa, năm bổn mạng hóa hoặc đại vận hóa), khả năng tựu sẽ biến thành đào hoa kiếp, phải có thận.

Ngũ, thiên khôi: Bính hỏa, quý nhân tinh, chú trọng đời sống tinh thần, tài tình rất cao, có gặp dữ hóa lành tính chất đặc biệt, ưa trợ giúp nhân, thích chõ mũi vào chuyện người khác, thiên vị cẩm y mỹ thực, tình cảm phong phú, cũng là nhất khoa đào hoa nguy hiểm cơ suất cao tinh diệu.

Quan hệ vợ chồng hiện ra tương kính như tân, tao nhã lễ độ hiện tượng, ở niên kỷ thượng chỉ phân biệt cự, chỉ sợ quý nhân, bên thứ ba thừa thế mà đến, tạo thành tình cảm làm phức tạp. Vận thế nghèo nàn thì, cần phải phòng có thực vô danh hôn nhân.

Lục, thiên việt: Đinh hỏa, cũng quý nhân tinh, trừ đời sống tinh thần nhu cầu ngoại, khả năng cũng so sánh thiên khôi tinh coi trọng vật chất, nhục dục hưởng thụ, dễ hữu tình ái huyễn tưởng, hoặc đào hoa thứ nhất, phát sinh một loại ngầm tình, vô pháp minh bạch công khai tình cảm, hoặc có lúc hiện ra thầm mến, đơn phương yêu mến tính chất đặc biệt. Như và Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa phó tinh cùng cung, ngẫu sẽ có hồ đồ đào hoa, tức nhân bang trợ nhân mà dính dáng ra tình cảm làm phức tạp.

Và quý nhân tinh người kết hôn, hay nhất hiểu được thưởng thức hắn hoặc tài ba của hắn, đặt tiền cuộc đời sống tinh thần, vô hình trung có thể hóa giải vấn đề hôn nhân.

Thiên khôi, thiên việt lưỡng khỏa quý nhân tinh có thể là có điều cầu tinh diệu, hoặc là tiền tài hoặc là sự nghiệp thượng nhu cầu mà hình thành đào hoa, chính là đào hoa tinh, rất ít là đào hoa kiếp. Bất quá, bởi kỳ quý nhân tinh tính chất đặc biệt, thường thường tạo thành đào hoa chuyện thực, không khỏi là hôn nhân mang đến quấy rầy, đồng thời hoàn vô lực và của chống lại, tổng gọi người không thể tránh được.

Hơn nữa thiên khôi, thiên việt đào hoa, tuổi tác, địa vị xã hội chênh lệch trọng đại, thứ tình cảm này là đái có điều kiện, không giống văn xương, văn khúc như vậy chú trọng tinh thần tính, tới nhanh đi khoái, cũng không như tả phụ, hữu bật là tình thú đào hoa địa vậy tự nguyện, đây đó nỗ lực, khôi, việt đào hoa có thể là nhất phương nỗ lực, nhất phương tiếp thu, chiếu cố, thương tiếc thành phần trọng đại, đào hoa kỳ cũng khá lâu, hôn nhân thượng nhẫn nại kỳ tương đối địa cũng dài.

Nói chung, lục ngôi sao may mắn đào hoa hiện tượng bất tận tương đồng, tả phụ, hữu bật là tình thú đào hoa, văn xương, văn khúc là văn nghệ, tinh thần đào hoa, thiên khôi, thiên việt là quý nhân đào hoa, phản ánh ở tình cảm gặp gỡ tự có khác nhau rất lớn.

Nhân duyên thiên đã định trước – lưu lạc phong trần tràng thốn kết

Lưu lạc phong trần tràng thốn kết

Nữ tính luân phụ nữ phong trần tử rất nhiều yếu tố, thời cổ đối nữ tính phụ đức yêu cầu nghiêm khắc, hơi có trêu đùa, vượt rào cử động, đã bị quán dĩ tiện, dâm mệnh cách luận của; thành thục liệu hiện đại chủ nghĩa công lợi nắm giữ ấn soái, cánh xuất hiện cười bần không cười xướng quái dị xã hội hiện tượng, có người thậm chí là tự nguyện rơi xuống pháo hoa liễu hạng, đang cảm thán nhân tâm không được cổ hơn, canh đối đạo đức đánh đại dấu chấm hỏi!

Tử vi đẩu số trung, có chút đào hoa tinh tọa cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách hoặc cung phu thê người, bản thân thì có đào hoa tình duyên hiện tượng, so sánh khả năng xuống biển bán rẻ tiếng cười. Ví dụ như:

1. Tử vi, tham lang cùng thủ thân, cung mệnh

2. Tham lang nhập mệnh phùng sát tinh xung chiếu

3. Cự môn tọa thìn, tuất, xấu, vị cung, gia sát thủ thân, cung mệnh

4. Cự môn, văn khúc cùng cung

5. Văn xương gia liêm trinh, gia lục sát hoặc Hóa kị

6. Tham lang, đà la cùng cung

7. Thiên đồng ở xấu, vị lưỡng cung phùng lục sát tinh

8. Liêm trinh, tham lang cùng cung phùng lục sát tinh

9. Thiên diêu Hóa kị ở cung phúc đức

10. Thiên cơ, Thái âm gia văn xương hoặc văn khúc ở dần cung

11. Thái âm tọa dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị cung, phùng sát tinh

12. Tham lang tị hợi hãm địa, tọa cung mệnh hoặc phùng sát

13. Cự môn và dương đà cùng thủ thân, cung mệnh

14. Phá quân thủ mệnh gia lục sát

15. Thiên cơ, Thái âm tọa mệnh

16. Thất sát tới người chung quy không đẹp, vừa phùng địa không, Địa kiếp

17. Bản mệnh và đại vận, lưu niên sát tinh đủ hội người, cũng dễ là hoàn cảnh bắt buộc, lưu lạc phong trần

Nhân duyên thiên đã định trước – ly hôn bản bất đắc dĩ

Có đôi khi nhân sinh trên đời, vận mạng biến hóa hoặc nắm giữ, không nhất định hoàn toàn ở chính, hay là nhân hoàn cảnh, kinh tế nhu cầu, hoặc tình cảm mắc nợ các loại nhân tố, có chút liền trở thành trong phong trần nhân, hoặc tình cảm phiêu bạt bất định, ly hôn, tái hôn, hôn nhân lộ đi gồ ghề khó đi

Có người trời sinh mệnh cách là thuộc về kết hôn muộn, có thể năng lực ly hôn, tái hôn, tình cảm hình thức, quá trình biến hóa hàng vạn hàng nghìn, chỉ có đương sự biết, trong đó toan điềm khổ lạt thường thường khó diễn tả được

Hạng người gì dễ ly hôn, tái hôn ư? Giống nhau phán đoán suy luận thì, phải tương nam nữ (phu thê) mệnh bàn không ngờ như thế khán, tài năng phân tích ra đây đó tình cảm hiện tượng hoặc cải biến

Cung phu thê tính chất sao và tứ hóa thường là nghiên cứu căn cứ, thí dụ như, cung phu thê có dưới đây tinh hệ tổ hợp, dễ có tái hôn hoặc tình cảm biến dị của tượng, không ngại tham khảo:

1. Tử vi, Thiên phủ ở dần, thân cung, gia tả phụ hoặc hữu bật

2. Tham lang thủ cung phu thê tọa dần, thân cung, gia lục sát, có thể hữu bật, tả phụ

3. Vũ khúc thủ thân, cung mệnh vị

4. Liêm trinh ở cung phu thê

5. Liêm trinh, tham lang ở cung phu thê

6. Vũ khúc, thất sát ở cung phu thê

7. Vũ khúc, phá quân ở cung phu thê

8. Thất sát thủ cung phu thê

9. Dương, đà tọa cung phu thê gia thiên không, cướp

10. Địa kiếp tọa mệnh, thân cung hoặc cung phu thê

11. Tham lang, thiên diêu hoặc hồng loan, thiên mã chờ tinh cùng cung

12. Thất sát tọa mão, dậu cung thủ mệnh, Tứ Sát cùng cung hoặc phá tan

13. Phá quân thủ mệnh gia sát

14. Thái dương ở tuất, hợi, tử thủ thân, cung mệnh

15. Thiên đồng, Thái âm cùng thủ thân, mệnh, hoặc ở tử, ngọ cung

16. Thiên đồng, thiên lương cùng cung thủ thân, mệnh

17. Thái âm ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân cung vị, gặp phải sát tinh

18. Thái âm, thiên cơ tọa dần, thân cung thủ mệnh

19. Thiên tướng thủ mệnh, dương, đà, hỏa, linh cùng cung hoặc phá tan

20. Thiên tướng thủ mệnh, xương, khúc phá tan

21. Thiên lương ở tị, hợi, tử, ngọ cung vị thủ mệnh

22. Lộc tồn tại cung phu thê gia Tứ Sát

23. Thiên đồng thủ mệnh, lương nguyệt xung chiếu

24. Văn xương và tham lang, phá quân cùng cung phùng Tứ Sát phá tan

25. Tả phụ bị Hỏa Tinh hoặc đà la Hóa kị cùng cung hoặc xung chiếu

26. Địa không, Địa kiếp chỉ thủ thân, mệnh

Nhân duyên thiên đã định trước – cung tử nữ khởi thay đổi, đa vợ chồng bất hoà

Về ở riêng hoặc ly hôn, tử vi đẩu số cũng là các gia các hữu nguyên lý căn cứ, thế nhưng đại thể đến trường để ý là tương thông:

1. Cung phu thê can cung sao Tứ hóa, hóa đáo phu thê ngoại cục, biểu thị phu thê duyên phận mỏng. Cái gọi là phu thê ngoại cục bao quát cung tử nữ, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung phúc đức, cung phụ mẫu, huynh đệ cung chờ.

2. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách, lưu niên cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách, thì lưu niên (đương niên) là có cãi nhau hiện tượng. Nếu như lưu niên Hóa kị lai xung chiếu, khả năng nhân cãi nhau mà nói cập ở riêng hoặc ly hôn.

3. Cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách, lưu niên cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách, cũng có hôn nhân không được hòa hợp của tượng.

4. Tái hôn có thể làm nghiệp ly cung xét; giả như sự nghiệp cung Hóa kị hoặc cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê, xung cung phu thê, thì hôn nhân lượng biến đổi trọng đại, duyên phận so sánh không ổn định. Như thế đệ tam, tứ độ hôn nhân thì khán cung tật ách, bởi vì cha mẹ và cung tật ách này tuyến ở tử vi đẩu số là lượng biến đổi vị, khả quan hôn nhân biến hóa.

5. Phu thê ở riêng và đào hoa quan hệ, ứng với quan khán cung tử nữ, nhân cung tử nữ ở tử vi đẩu số trung cũng xưng là đào hoa vị, lưỡng cung tương sinh tương khắc, tự nhiên sẽ ảnh hưởng phu thê duyên phận. Nếu cung tử nữ hóa lộc hoặc Hóa kị nhập cung phu thê, cung mệnh hoặc cung thiên di, thì khả năng có đào hoa quấy rầy, tạo thành ở riêng hiện tượng, nhất là đại vận, lưu niên đi vào cung tử nữ thì, tiềm tàng nguy cơ bạo phát cơ suất khá lớn.

Nói chung, cung tử nữ đa số cuộc sống lớn thứ tư hạn chế (lớn thứ tư hạn, ước là tam, chừng bốn mươi tuổi), thường là thất năm của dương, mười năm của dương phát sinh thời khắc.

Chỉ cần cung tử nữ hóa lộc, Hóa kị, hóa quyền, hóa khoa, bay vào cung phu thê, sự nghiệp cung (tử vi đẩu số xưng là phu quan tuyến), tựu dễ nhân đào hoa mà ở riêng hoặc ly hôn.

Nhân duyên thiên đã định trước – ở chung sanh hận sự

Cung mệnh xuất hiện cái nào tinh diệu tổ hợp so sánh dễ có ở chung khả năng?

1. Tham lang, hồng loan cùng cung, hồng trần duyên nặng, thích nam nữ quan hệ của vui thích.

2. Thiên mã tọa nữ tính cung mệnh, dễ phát sinh lên xe trước hậu mua vé bổ sung hiện tượng.

3. Thiên tướng và văn xương, văn khúc xung chiếu, khả năng hữu duyên vô phân, như phùng sát tinh, dễ cùng người ở chung hoặc thái độ làm người của tiểu lão bà.

4. Thiên đồng, thiên lương tọa cung mệnh, tình cảm đa phiêu bạt.

5. Địa kiếp, địa không song sát nhập cung mệnh, cung phu thê.

6. Thái âm độc thủ cung mệnh, chỉ có vô pháp công khai quan hệ hôn nhân, nhất là ất năm Thiên can Thái âm Hóa kị, kỳ tượng càng rõ ràng hơn, vận thế đi đến tận đây, so sánh dễ có ở chung của tượng.

Về phần cung phu thê nếu có vũ khúc, phá quân cùng cung, sợ rằng ở chung khó tránh khỏi, mà lại hôn nhân nhận định so sánh đặc biệt ─ đây đó dễ làm theo ý mình, mặc dù chính mình một đoạn lưỡng tâm tương hứa năm tháng, nhưng giảp vận thế có sát tinh xung chiếu, thì hội biệt ly!

Nhân duyên thiên đã định trước – tảo hôn chỉ vì thái vội vã sao?

Tảo hôn là tình cảm hôn duyên một loại phương thức khác, hơn nữa điều không phải mỗi người đều có loại này số phận. Thông thường cung phu thê Hóa kị tiến nhập cung mệnh, cung điền trạch, cung tài bạch, đều chủ có hôn nhân tượng; mà tảo hôn, thì nhu cung phu thê, cung Nô bộc Hóa kị, tiến nhập cung tật ách, cung điền trạch, mới có thể có đến đây tính chất đặc biệt.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách, phối ngẫu thuộc về dám yêu dám hận người; nhưng nếu như cung Nô bộc can cung hóa lộc nhập cung tật ách, cung tật ách can cung hóa lộc nhập cung Nô bộc, tức đây đó cung vị cho nhau hóa lộc, thì nam nữ song phương ở chung hài lòng, tình cảm phong phú mà ổn định.

Phân tích một người có hay không hôn nhân, có thể tạ do phu quan tuyến phán đoán. Nói chung, cung phu thê hoặc sự nghiệp cung có tứ hóa năm sinh hoặc quan can tự hóa mệnh bàn tựu dễ có hôn duyên.

Cung phu thê ở tứ mã địa (dần, tị, thân, hợi cung vị xưng là tứ mã địa) có Hóa kị, hôn nhân chuyện xấu đại, thậm chí có sinh ly tử biệt bất hạnh, bất quá vận thế thật là tốt phôi, phá tan, cũng phán đoán nhân duyên biến hóa trọng yếu bí quyết. Nói cách khác, đương bản mệnh cách hôn duyên, đào hoa cung vị tượng bất hảo thì, chỉ sợ đại vận, lưu niên lai kíp nổ nguy cơ.

Có đôi khi, ở chung, ở riêng chỉ là trong sát na lựa chọn, một ý niệm giới hạn, mệnh cách trung không có đến đây tượng, nhưng vận thế đi tới, nhượng đương sự có đến đây xung động hoặc quyết định, đến nỗi sản sinh duyên phận, tình cảm lượng biến đổi!

Nhân duyên thiên đã định trước – chúng lý tầm hắn thiên rất nhiều độc thân quý tộc cận quản làm xong sinh hoạt quy hoạch, quản lý tài sản quy hoạch, cũng có thể mình điệu thích thể xác và tinh thần, thế nhưng đêm khuya vắng người thì, không khỏi ở ở sâu trong nội tâm thở dài địa hỏi một câu: Vì sao không ai yêu ta ư?

Tình cảm thật là có thể gặp không thể cầu sao?

Độc thân quý tộc lo lắng nhất, muốn biết nhất hay khác giới duyên vấn đề, thứ nhì là nhân tế quan hệ duyên tới duyên đi.

Từ tử vi đẩu số trung, đó có thể thấy được khác giới duyên.

Khác giới nguyên do cung phu thê, cung tử nữ, cung Nô bộc phán đoán.

Giả thiết một người năm sinh Thiên can do cung tử nữ can bay ra sao Tứ hóa (hóa lộc, quyền, khoa, kị), rơi vào cung mệnh,

Cung tật ách, cung điền trạch, chủ có tình duyên.

Cung tử nữ, là con gái của mình vị, ở tử vi đẩu số trung cũng là một đào hoa vị. Đào hoa cung vị sao Tứ hóa bay vào

Cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch vị, biểu thị đào hoa vào được, nói cách khác, đào hoa khiếm ta trái, sẽ có dị

Tình duyên.

Cung tử nữ, ngoại trừ đại diện đào hoa ngoại, kết phường sự nghiệp, cộng đồng kinh thương, cùng nhau đầu cơ cổ phiếu chờ cũng có thể do bản cung xử

Phán đoán.

Nhưng nếu như cung tử nữ tự hóa, tuy có nam, nữ bằng hữu, nhưng không dài cửu, thí dụ như: Có người thường thay đổi nữ bằng hữu,

Đây là hắn mệnh, bởi vì hắn tự hóa, hay hội bình thường biến động. Tự hóa đại diện không ổn định, loại này khác giới duyên so sánh không được

Ổn, duyên phận nan nắm giữ.

Cung tử nữ bay ra ngoài sao Tứ hóa, có thể nhìn ra khác giới duyên trình tự cao thấp.

Cung tử nữ hóa lộc biểu thị đến đây một đời người đa đào hoa, khác giới duyên tốt, không có nữ nhân hắn sống không được, đời này hắn

Sinh hoạt quyển chính là như vậy ── dễ bị khác giới hấp dẫn, nhân duyên cũng không thác.

Hóa lộc chủ nhiệt tình, hóa quyền chủ xâm chiếm bá đạo, tài cán, hóa khoa phần kết nhã, kị chủ dây dưa không rõ. Cho nên cung tử nữ cung

Can hóa lộc nhập mệnh chủ khác giới lui tới nhiệt tình, đại diện nguyên nhân; cung tử nữ can cung hóa quyền nhập mệnh chủ đào hoa, đa làm phức tạp;

Hóa khoa nhập mệnh chủ phong nhã; Hóa kị nhập mệnh chủ đào hoa, dây dưa không rõ, duyên diệt.

Cung tử nữ can cung, một ngày nào đó hội đi tới của ngươi đại vận hoặc lưu niên, lúc này khác giới duyên cường, bằng hữu đa. Nhược đại

Lưu niên và đại vận nặng điệt, vừa tứ hóa năm sinh thì, lực lượng kia tựu mạnh hơn.

Cung tử nữ có thể tìm kiếm bản con người khi còn sống khác giới duyên, mười năm đại vận cung tử nữ thì khán khác giới duyên vận khí. Giả thiết đại

Vận cung tử nữ can cung hóa lộc nhập bản mệnh bàn cung Nô bộc vị, Hóa kị nhập bản mệnh vị, đến đây đại vận tất có khác giới duyên;

Nếu như Hóa kị nhập bản mệnh bàn cung phu thê vị, đại diện hội kết hôn, Hóa kị nhập bản mệnh bàn cung tật ách vị, tượng trưng kết giao

Bạn thân, nhập bản mệnh bàn cung điền trạch, chủ thành gia cơ suất hết sức đề cao.

Đại vận cung tử nữ can:

Hóa lộc -> cung Nô bộc: Khác giới nguyên nhân.

Hóa kị -> cung tử nữ: Vui đùa, tiêu khiển.

Hóa kị -> cung điền trạch: Thành gia, nạp thiếp, ở chung.

Hóa kị -> cung phu thê: Kết hôn, đã định trước của duyên.

Hóa kị -> cung tật ách: Chính mình bạn thân, phu thê và thân thể của chính mình dính cùng một chỗ ─ cụ âm dương điều hòa, khác giới hút nhau tác dụng.

Cung phu thê chủ phối ngẫu, cung tử nữ chủ đào hoa, cung Nô bộc là giao hữu vị, tứ hóa năm sinh rơi vào đến đây tam cung vị, chủ nhất

Sinh nhiều người duyên.

Giả như người ta hiện nay vẫn là độc thân, mong muốn tìm khác giới duyên hoặc khán có hay không nói yêu thương cơ hội, không ngại quan khán tử nữ

Can cung tứ hóa có hay không rơi vào chính mệnh bàn cung phu thê, cung tử nữ, cung tật ách, cung điền trạch chờ cung vị, đại vận hoặc

Lưu niên cung tử nữ vị cũng thử xem tứ hóa phi cung, phân tích bản mệnh cách có hay không có tình duyên, còn là đại vận, lưu niên lý có tình duyên, dĩ nắm chặt cơ vận, xây dựng một phần tình cảm.

Quan hệ vợ chồng phán đoán suy luận pháp

(nhất) cung phu thê Tứ Sát chỉ thủ, nam dễ lấy vợ hãn thê, nữ dễ gặp lăn lộn quá xã hội đen của nam nhân.

(nhị) cung mệnh tọa tử, ngọ, mão, tây cung, cung phu thê cư tuất, thìn, xấu, vị, phạm “Cách sừng sát”, hai người tình cảm so sánh nan hài hòa, dễ có khắc khẩu, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Như phùng sát tinh , khắc khẩu chỉ kịch liệt hơn, nên nhường nhịn, dĩ giảm thấp thương tổn.

(tam) một đôi phối ngẫu giai lão hay không hoặc sinh ly tử biệt, đương thị một thân cung phu thê cập tam phương tứ chính của vượng

Yếu, và có hay không là sát tinh xung

Phá mà định. Tục vân “Nam khắc thê, nữ khắc phu” của mệnh, phần nhiều là bản mệnh tọa kình dương hoặc cự

Môn, phá quân chờ ác tinh, lại thêm cung phu thê chủ tinh hãm địa phùng phá, loại này mệnh tạo, tối bất lợi cho phối

Ngẫu. Như mạng cung tinh tú miếu vượng mà cát, nhưng cung phu thê ác sát tọa thủ, đại thể dễ phùng “Chết non của phối

Ngẫu” hoặc nhân một thời xung động mà lầm phối “Chí thú không hợp” người, kết quả ly dị, thậm chí bản thân hiền tuệ

Lại nhân hoàn cảnh của cho nên, chung bất năng giai lão, còn đây là vận cũng.

(tứ) như mạng cung bình thường, hoặc phùng cát mà phá tan, nhiên phu thê đại cát, loại này mệnh tạo, đa chủ hốt gặp tốt

Ngẫu, hôn nhân được trợ giúp, nhưng chung nhân tự thân lực lượng thiếu ──”Ngoại hoa nội hư”, “Bên ngoài tuấn mỹ,

Mà nội tài, tu dưỡng thiếu, hoặc tri thức không đủ để ghép thành đôi phương” kết quả ly dị.

(ngũ) như mạng cung vượng cát, cung phu thê cư tử, ngọ vị phùng tử vi tọa thủ, vô thiên phụ, hữu bật người, vị

Tất có lợi, dễ bị đối phương vô lý của bắt nạt, ngược đãi, hoặc bản thân mặc dù bất mãn, lại nhân danh dự, địa

Vị, tài phú chờ nhân tố, chích thật là thống khổ ẩn nhẫn mà thụ.

(lục) như mạng cung cát, cung phu thê cũng cát, nhưng cung phu thê của tam tứ chính cánh phùng Tứ Sát toàn bộ

Hỏa, linh> lai xung vô cát chế người, chủ phu thê bản tình đầu ý hợp, lại nhân ngoại lai của ác nhân ảnh hưởng mà không

Và hoặc chia lìa.

(thất) như phu thê và cung mệnh đều tốt, mà vận hạn phùng cung phu thê hốt được chúng hung hội tụ người, chủ phối ngẫu đang lúc bỉ

Đến đây thoả mãn, lại tai họa bất ngờ mà tang phu chiết thê, đến đây cũng không phải là bản mệnh có khắc, mà là đối phương vốn là chết non

Của mệnh, ra phát hiện mình vận hạn trong mà thôi.

(bát) cái gọi là “Tử Phủ cùng cung của mệnh, đa cô khắc, cũng hình phạt chính khắc phu thê”, là chỉ tử vi, Thiên phủ

Ở dần, thân cùng cung, là cung phu thê thì, chủ kết hôn muộn, hoặc tảo hôn mà phối ngẫu hung hãn, hoặc tảo hôn mà phối

Chợt có trợ giúp, cũng không con nối dòng, hoặc tảo hôn mà chia lìa, hoặc kết hôn muộn mà chí thú không hợp chờ, thực không được hoàn mỹ

Cũng. (cửu) như mạng cung ở tử, ngọ vị vô chủ tinh, cung phu thê phùng thiên cơ, thiên lương cùng thủ người, chủ

Phối ngẫu hiền tuệ, nhưng đi vận phùng sát thì, tám chín phần mười đa mất vợ hay chồng.

(thập) nam cung mệnh phùng Thái âm, nữ cung mệnh phùng thái dương, nhược cư miếu vượng nơi, đoạt vợ đoạt phu của ở lại, thì

Dễ có “Gặp ở ngoài”. Nhược ở hãm địa, chủ phu thê không đắc lực, không chỗ nương tựa kháo, gia sát đa phần ly. Như ở

Bình thản của hương, ví dụ như nam mệnh Thái âm ở thân, nữ mệnh thái dương ở dần, chủ phối ngẫu đa quản, hung hãn, bát

Lạt, gia đình bất an, gia sát thì chung chia lìa.

(mười một) như mạng cung và cung phu thê đều cát, mà sự nghiệp cung Hóa kị, xung chiếu cung phu thê,

Tuy không sát tinh, hình khắc, lại chủ phối ngẫu đa nghi, truy cứu cực nghiêm, bình thường sinh sự từ việc không đâu. (mười hai)

Như “Thiên lương, thiên cơ, kình dương hội” chờ mệnh cách cô khắc người, thì không cần luận kỳ cung phu thê của cát hung,

Cũng biết kỳ cô khắc cũng.

(mười ba) như cung phu thê phùng tham lang hóa lộc gia đào hoa tinh, chủ phối ngẫu dễ có gặp ở ngoài, vận hạn phùng của cùng luận.

(mười bốn) cung phu thê của can cung sứ mệnh thân cung nội ngôi sao diệu

“Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị” cập mệnh thân cung can cung khiến cho cung phu thê

Mệnh thân cung> nội ngôi sao diệu “Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị”, cũng biết kỳ phu thê đang lúc đối đãi quan

Hệ tốt phôi. Thông thường Hóa kị tiến nhập đại diện đãi đối phương so sánh bất hảo hoặc thua thiệt, hóa lộc tiến nhập đại diện đãi đối

Phương tốt hơn hoặc quan tâm.

(mười lăm) phu thê đang lúc quan hệ thật xấu, cũng – nên xem thêm: (1) cung phu thê chủ tinh thuộc loại nào cung chủ

, phùng cát hoặc phùng hung có thể cứu chữa phủ? (2)

Phu thê chủ ─ phá quân rơi vào loại nào cung xưng , phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa

Phủ? (3) ngũ hành cục ổn định tính làm sao, quan tâm cuộc sống hôn nhân phủ? (4) nam mệnh xem thêm thái dương, nữ mệnh

Tố Thái âm, rơi vào loại nào cung xưng, phùng cát hoặc phùng hung, phùng hung có thể cứu chữa phủ chờ. Phùng cát quan hệ vợ chồng lương

Hảo, ân ái đến già, phùng hung, nhẹ thì hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc khắc khẩu đến già, hoặc đồng sàng dị mộng, nặng

Thì phân sàng dị mộng hoặc ly dị.

(mười sáu) cung phu thê cực kỳ tam phương như có sát tinh, hội ảnh phu thê đang lúc của quan hệ, như (1) chặn thiên không: Vừa danh

“Phán đoán kiều sát”, đây đó không đổi câu thông. (2) Hóa kị: Dễ có lo được lo mất chi tâm

Cung Hóa kị, thê quản nghiêm>. (3) phá toái: Tình cảm bất hảo. (4) phục binh, âm sát: Có ẩn phục tính

Nguy cơ. (5) thiên hình: Đây đó dễ có hình khắc. (6) kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không,

Địa kiếp: Đến đây lục sát nhập quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, tình huống nên phối hợp cái khác tinh tình, cung vị phán đoán suy luận.

Ngoài ra, ba máy, bát tọa nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, đối vật khảnγ nhàn nam tranh tranh ^ cao,

Long trì, phượng các nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, đối tinh thần mặt nhu cầu khá cao. Như năng lực

Dựa vào phối ngẫu nhu cầu mà đón ý nói hùa hoặc phối hợp, cung phu thê có sát tinh, trước thời gian nhân ứng với, quan hệ vợ chồng tuy không

Pháp tốt mật lý điệu đường, đương cũng không dồn tướng kính như “Binh”, ác nói tương hướng cũng. Tình cảm chuyển biến xấu,

Khắc khẩu suốt ngày phu thê, ngẫm lại chính, cũng muốn tưởng tử nữ, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bất hạnh ly dị

Phu thê, đương lưu niên hồng loan tinh nặng điệt của năm, cái khác cung vị, tinh tình phối hợp thoả đáng, thì hoặc có cơ hội “Gương vỡ lại lành”.

Tử vi đẩu số hợp hôn và kết hôn năm bí phán đoán

(1) phàm thất sát, phá quân, tham lang nhập mệnh thân cung tam phương người, cá tính cương nghị, dám đảm đương, thái độ làm người hay thay đổi ít tịnh, so sánh có cải tạo, sang tân ý niệm, nhưng so sánh không được an vu hiện trạng, này đây, so sánh dễ làm sinh sản sự nghiệp hoặc tính kỹ thuật công tác.

(2) thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương, nhập mệnh thân cung tam phương người, cá tính

Bảo thủ, thiện mưu lược, bày ra, tương đối bình ổn trung yêu cầu tiến bộ, so sánh an vu hiện thực, này đây, so sánh thích hợp

Làm nghiên cứu khai phá công tác, làm tính kỹ thuật phương diện so sánh hội thiên về vu vắt trí nhớ công tác, như công trình

Thiết kế, xí hoa, phân tích tài vụ chờ, nhược từ thương thì nên đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý so sánh nên.

(3) tử vi, Thiên phủ và thất sát, phá quân, tham lang vu mệnh thân cung tam phương gặp gỡ người, xen vào cải cách và

Bảo thủ trong lúc đó, này đây so sánh hội làm mậu dịch, xí hoa, ngoại vụ phương diện công tác, so sánh sẽ có lĩnh đạo của

Quyền lực.

(4) cự môn, thái dương cùng cung vu mệnh thân cung tam phương người, so sánh ổn trọng, cố chấp, này đây so sánh thích hợp tự sinh

Tự tiêu tiêu thụ bên ngoài nhà xưởng hoặc mậu dịch hữu quan hành nghiệp, cũng có thể là võ đài chính trị người đó chọn hoặc tương quan chức vụ

Như: Luật sư, tư pháp quan, trợ giúp chọn viên chờ.

tử vi đẩu số hợp hôn qui tắc tóm tắt như sau: Phu thê hai người mệnh bàn là đồng nhất loại cách cục, bản thân cung phu thê ngôi sao diệu tức là đối phương mệnh hoặc thân cung đứng đầu tinh. Còn đối với trái mệnh cung hoặc thân cung đứng đầu tinh, cũng ở chính mệnh bàn tam hợp phương nội. Phu thê cụ bị kể trên cách cục và tính chất sao người, so sánh phù hợp, chơi thân, so sánh năng lực bạch đầu giai lão, cũng so sánh năng lực chống lại hôn nhân phong ba khảo nghiệm. Ví dụ như: Giáp ất hai người mệnh bàn, giáp cung phu thê tam phương ngôi sao hệ thích và ất

Mệnh thân cung tam phương ngôi sao hệ cùng thì giáp ất hai người trên cơ bản có thể chơi thân, hợp, về phần có thể hợp đáo thế nào trình độ, nhìn kỹ kỳ tinh hệ hợp trình độ mà định, năng lực “Hỗ viên” người canh thuộc tốt phối. Nhiên tinh hệ bất đồng cũng không phải là đại diện hai người nhất định không hợp hoặc bất năng kết hôn, như giáp mệnh thân cung tam phương thuộc cơ nguyệt cùng lương cách, cung phu thê tam phương cũng cơ nguyệt cùng lương tinh hệ, đại diện giáp cá tính bảo thủ, so sánh an vu hiện thực, so sánh thưởng thức bảo thủ, hướng nội của khác giới, như phối ngẫu ất của mệnh thân cung tam phương thuộc Sát Phá Lang cách, đại diện ất cá tính cương nghị, dám đảm đương, so sánh không được an vu hiện trạng. Như vậy, hai người ở chung, chỉ cần giáp có thể chịu nhượng, bất đắc chí cường, tận lực nghe theo ất, đương không đổi có trạng huống, duy so sánh không được hòa hợp nhĩ. Trái lại, như giáp mọi chuyện tính toán, không thể nhẫn nhịn nhượng, quan hệ chỉ sớm muộn sẽ có thoái thoái cũng. Tinh hệ ở ngoài, cũng – nên chú ý “Ngũ hành cục” của dị đồng cập ngũ hành cục của ổn định tính. Thông thường, thủy nhị cục người cơ trí, hay thay đổi, mộc tam cục người kiện duyệt, có tự, kim tứ cục người ngay thẳng, sắc bén, đất ngũ cục người phải cụ thể, lười nhác, hỏa lục cục người chủ động, lịch liệt. Ví dụ như: Cung mệnh cùng tồn tại xấu cung, chủ tinh đều là thái dương, Thái âm, nhưng ngũ hành cục bất đồng, thì mọi người của cá tính, số phận có cũng.

suy tính kết hôn năm bí mật bí quyết: Bao thuở hội kết hôn hướng là thích hôn nam nữ sở thân thiết.

(1) tiên khán bản mệnh bàn cách cục thuộc loại nào cách cục , một thân hôn duyên của sớm muộn gì.

(2) một đại hạn <đại vận mười năm> “Tiền năm năm” hoặc “Hậu năm năm” có khả năng nhất kết hôn.

(3) đương lưu niên <đại tuổi> hoặc tiểu hạn của tam phương cập cung phúc đức phùng hồng loan, thiên ưa, thiên diêu, Hàm trì, lưu niên hồng loan, thiên ưa chờ đào hoa tinh, mà cai năm lưu niên hoặc tiểu hạn đi bản mệnh bàn của cung phu thê hoặc đại hạn của cung phu thê , mà tinh tình ổn định thì, so sánh thích hợp kết hôn.

(4) vận hạn phùng hồng loan, hoặc lưu niên hồng loan nhập bản mệnh “Cung mệnh”, “Thân cung” cũng chủ chính thức nhân duyên.

(5) lưu niên hoặc tiểu hạn đi cái khác cung vị cũng hội kết hôn, duy tình huống khác nhau, kết quả cũng không cùng, như: Đi cung tử nữ, cung điền trạch, cung tật ách kết hôn người, đại thể “Lên xe trước hậu mua vé bổ sung” hoặc “Phụng nữ nhân của mệnh” kết hôn, đi cung phụ mẫu kết hôn người, đa số phụng phụ mẫu của mệnh hoặc nhân phụ mẫu, trưởng bối giới thiệu mà kết hôn.

(6) bản mệnh cung phu thê như có sát tinh tọa thủ vô ngôi sao may mắn lai chế, thì kết hôn muộn là nên, nam ba mươi, nữ hai mươi bảy tuổi sau đó phương cát.

(7) bản mệnh cung hoặc đệ nhị đại hạn cung mệnh có hồng loan chòm sao thủ, thì chủ tảo hôn mệnh cách, có thiên ưa là sớm “Đính hôn” mà thôi, chưa chắc là tảo hôn.

(8) nữ mệnh vũ khúc nhập mệnh thân cung người, hôn duyên so sánh trì, đắp vũ khúc quả ở lại tinh, nên nam không thích hợp nữ. Cô thìn, quả ở lại nhập mệnh thân cung hoặc cung phu thê người, “Nam phạ cô, nữ phạ quả”, hôn duyên cũng so sánh trì.

(9) vận hạn đi đào hoa tinh, phần lớn là “Ở chung”, cũng mới có thể “Kết hôn”, nhưng phi đi phu thê, cung Quan lộc kết hôn người, so sánh không được kéo dài, đương vận hạn của cung phu thê phùng phá thì, cực dễ biệt ly.

(10) kết hôn năm song phương tiểu hạn của Hóa kị bất khả hóa đáo đối phương cung mệnh chủ tinh, bằng không tất nội giấu thị phi.

Tử vi đẩu số luận mười hai cung hôn nhân

1, tử vi ở tử ngọ:

(1) kết hôn muộn. Sẽ không tả hữu canh vãn; thậm chí có bão độc thân chủ nghĩa khả năng. Nam mệnh thái thái niên kỷ hội lớn hơn một chút, hoặc đã từng gặp gỡ quá so với chính mình lớn tuổi chính là nữ tính. Nữ mệnh chủ phu lớn tuổi.

(2) như đinh sinh ra, lộc tồn cùng tồn tại cung phu thê, hoặc là đối cung, loại này cung phu thê rất vượng, nhưng thái vượng cung phu thê cũng không tốt, chủ tình cảm hội tương đối nhiều một điểm.

(3) như bản mệnh nếu không mạnh, có thể sẽ có nhị độ hôn nhân.

(4) nếu như tử vi ở phu thê hội cát đa, đối thái thái hội tôn trọng.

2, tử vi độc thủ phu thê ở tử:

(1) tam trước kia mười tuổi năng lực trải qua nhân giới thiệu mà luyến ái thành hôn. Nam mệnh gia hội khôi việt xương khúc có thái thái bang trợ, mà lại phối ngẫu gia thế bất phôi.

(2) tử vi tử ngọ phu thê, gia hội tả, hữu, khôi, định nguyên nhân chính thê làm giàu, đồng thời bản thân tính nhu cầu cũng cao, nhân bản mệnh cung tọa phá quân, phá quân nếu không có ngôi sao may mắn lai chế hóa, hay một viên dâm dục ngôi sao.

(3) tử vi chỉ thủ phu thê hội cướp thiên không, hội nhân thái thái bất năng tiết kiệm mà phát sinh kinh tế làm phức tạp.

(4) như hội dương đà hỏa linh, chủ sẽ có khẩu thiệt tranh chấp, cho nên nên kết hôn muộn.

(5) tử vi chỉ thủ tử ngọ, sẽ không hắn tinh, biểu thị thái thái không nhiều mỹ.

(6) tử vi phu thê ở ngọ, phá quân nhập cung mệnh, đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ, khả năng có lưỡng độ hôn nhân.

3, tử vi xấu vị phu thê:

(1) hội cát có nhiều vợ.

(2) hội hung so sánh không hợp, nặng thì ly hôn.

(3) phối ngẫu mặc dù không đẹp tuấn, nhưng phong độ khí chất hơi tệ.

(4) thái thái cá tính hiếu động, so sánh tâm tình hóa, ái biến hóa, ưa náo nhiệt, sinh hoạt đây đó có thể cùng giai.

(5) gặp dương đà gia tả hữu xung hoặc cùng cung, tình cảm hội ngoại phát triển, lấy vợ lớn tuổi của thê năng lực giai lão.

(6) sát tinh đa, hôn nhân nhị độ.

(7) song phương cũng không quá dễ dàng tiếp thu đối phương cá tính.

(8) mặc dù có thể được thê trợ giúp, nhưng thường thường sẽ ở ngoại có khác người ở chung, đối trở lại tình cảm so sánh thưởng thức.

(9) sở giao bạn gái đều là trí năng hình, thái thái cá tính cường.

4, Tử Phủ phu thê ở dần thân:

(1) thái vượng quan hệ, nên kết hôn muộn, nhược tam phương hội sát tinh, phu thê bất hòa.

(2) phối ngẫu vóc người trung đẳng, phương bắc sinh ra thái thái hơi mập (mập nguyên nhân là thiên về tử vi hình), phía nam sinh ra hội so sánh gầy một điểm (nhân thiên Thiên phủ hình).

(3) thái thái tâm tình hóa, không nắm được kỳ chủ ý, duy tâm địa thiện lương, cảm giác cô độc, bất năng được nhà mẹ đẻ chiếu cố, cập cha mẹ bảo vệ, song phương thường ý kiến không gặp nhau.

5, tử giúp chồng thê ở thìn tuất:

(1) nếu sớm hôn sẽ ở bước thứ hai vận, kết hôn muộn thì phải chờ tới đệ tam và đệ tứ chi giao tài kết hôn. Kết hôn muộn nguyên nhân, có thể là thụ ái tình đả kích sở trí.

(2) phương bắc sinh ra thê gầy, phía nam sinh ra thê béo. Thái thái thiện để ý gia vụ, nhưng tính tình đại. Làm việc ba phần chung nhiệt độ.

(3) hình dáng tướng mạo thanh tú, nhưng không được diễm lệ. Phối ngẫu ở hắn cuộc sống của mình trong vòng là rất sinh động người đó. Cung tử nữ cơ cự, sinh nữ nhi đa.

6, tử tham mão dậu phu thê: Đa hội cát, phối ngẫu giỏi về giao tế. Có thể giúp phu, nhưng mà bất hảo điều khiển. Bên ngoài mỹ, hội nói chuyện (nhân tham lang quan hệ). Nam mệnh nhược và thái thái năng lực giai lão, nhưng thường thường tại ngoại sẽ có tiểu lão bà. Mão cung thái thái, từng có tình cảm phức tạp, hoặc trong phong trần nhân.

7, tử vi thất sát phu thê ở tị hợi:

(1) gia thế không sai, nhược cá tính hào phóng, so sánh thiên về thất sát, thân cao. Thiên tử vi, ổn trọng, vóc dáng ải một điểm. Gia thế mặc dù không sai, nhưng không chiếm được gia trợ giúp.

(2) như hội xương khúc khôi việt, trước khi cưới đa bạn trai, tình cảm phức tạp.

(3) tính cách phương diện: Thiện giao tế, nhân duyên hảo, nhưng bất thiện để ý gia.

(4) hội xương khúc cung phu thê, phu thê tôn trọng lẫn nhau.

8, thiên cơ cung phu thê ở tử ngọ:

(1) kết hôn muộn hảo. Kết hôn muộn đa, đa hội ngôi sao may mắn thái thái thon thả thon dài, hiếu động. Và viễn phương nhân kết làm phối ngẫu, như người ngoại quốc, chí ít cũng không cùng tỉnh tịch.

(2) thái thái kiểm bầu dục, da bạch, như sát tinh đa, vưu kị bản cung hoặc đối cung kình dương lai xung, loại này hôn nhân thường thường là sẽ xảy ra thay đổi. Nếu như có sát tinh lai xông phá nói, loại này thái thái hội không nắm được chủ ý, làm việc đa do dự, tâm tình bất định.

(3) nữ mệnh thiên cơ tử ngọ phu thê, tiên sinh lớn tuổi ta so sánh tốt. Tiên sinh là tri thức phần tử, có sở trường, thiên cơ phu thê, đối cung cự môn hội dương, rất lợi hại, tuyệt đối.

9, cung phu thê thiên cơ ở xấu vị: Không hỏi có vô hội cát, phải đến ba mươi tuổi kết hôn mới tốt, tảo hôn thường thường duy trì liên tục lực độ chênh lệch.

Thái thái hình thể nhỏ gầy, gia thế cũng không tốt, người thường gia. Có sát phá tan bất lợi (bản thân tình cảm phức tạp).

10, cung phu thê cơ âm ở dần thân: Hôn nhân mỹ mãn hoà thuận, mà lại thê tử khuôn mặt đẹp, có khí chất, niên kỷ nhỏ lại (tam tới ngũ tuổi trong lúc đó).

Thân cung phối ngẫu gấp gáp, hiếu động, nữ mệnh trượng phu hài hước, khôi hài. Nam mệnh thái thái tâm tình hay thay đổi hóa, tố chất thần kinh, duy người đối diện vụ chỉnh lý đâu vào đấy. Mỹ lệ.

* tâm đắc: Cự môn ở thìn tọa mệnh, cơ âm tọa phu thê, tân sinh ra điều không phải thái thái rất khổ cực, hay tình cảm có khúc chiết.

Nhược hội xương khúc, khôi việt, không chỉ cưới vợ mạo mỹ, hoàn có thể là nhiều vợ.

11, cung phu thê cơ cự ở mão dậu: Thái thái có khả năng, nhưng địa phương nhỏ bất thiện săn sóc, bên ngoài cũng không diễm lệ. Hội cát nhân duyên hảo, bên ngoài bất hảo. Nhược bản cung hội hợp bất hảo, biểu thị thái thái cũng không tốt ứng phó, tại gia tranh quyền, trảo quyền, phái đoàn không nhỏ.

(1) gia sát, thái thái tóc cũng không ô lưu (? ). Hội khôi việt, thái thái hội trợ giúp phú bang phu.

(2) cơ cự cung phu thê sợ nhất và đào hoa tinh cùng cung, biểu thị thái thái không an phận, văn khúc cũng là.

12, cơ lương thìn tuất phu thê: (bản cung vô chủ tinh) hội cát thái thái là hiền nội trợ, mặc dù không đẹp nhưng khí chất hảo, phạ thái thái, bản thân không nhiều hảo.

(1) thìn: Da bạch, cao gầy, nhược béo thì ải. Tính cách thiện lương hướng nội. Gia xương khúc khôi việt nhân mỹ thê mà làm giàu. Lưỡng mâu sáng sủa, hắc bạch phân minh.

(2) tuất: Sẽ không cát, có sát xung, thái thái chết sớm; cát hung cùng cung chủ chia lìa, tiểu biệt, hoặc bình thường đi xa nhà, (nhân bản cung vô chủ tinh, đối cung “Ngọ” cùng âm lai chiếu, cùng âm chủ phiêu bạt cho nên. )

13, cung phu thê thiên cơ tị hợi:

(1) tị cung: Kết hôn muộn hảo (nhân bản mệnh tài cung cùng cự lai chiếu của cho nên), thái thái cơ trí, có trí khôn, tính toán tỉ mỉ, giỏi về để ý gia, thủ kỷ, nhưng làm việc xung động. Kiểm phương, vóc người trung đẳng, thân viên da hắc. Nam mệnh có gia vụ phân tranh. Nữ mệnh tảo hôn hội có chuyện.

(2) hợi cung: Nam mệnh thái thái khẩu tài tốt, làm việc khôn khéo, mà lại có kỹ năng trong người. Hình thể lớp giữa hơi béo. Hội sát đa, bà ba hoa.

14, cung phu thê tọa thái dương:

(1) nam mệnh thái dương ở cung phu thê nhập miếu, thì hội thụ thái thái dùng thế lực bắt ép, thê tử khôn khéo giỏi giang, sự nghiệp tâm nặng, trượng phu sẽ có thụ chèn ép cảm giác.

(2) nữ mệnh cung phu thê thái dương nhập miếu địa, thì trượng phu không sai, gia đình hạnh phúc. Tương đối thượng, càng là miếu địa trượng phu, việt tự cho là đúng. , độc tài.

(3) thái dương phu thê tối kỵ dương đà cùng cung, đặc biệt hãm địa, chủ có tang phối khả năng, nhược dương đà đến từ đối cung xung, hoặc tam phương hội, hơi nhẹ, thể yếu kém mà thôi. Dường như cung có nữa Hóa kị, thì rất nghiêm trọng.

(4) bản mệnh là thái dương tọa mệnh, mà đi Thái âm thái dương lưu niên thì, đào hoa rất nặng, cũng rất rõ ràng.

15, cung phu thê thái dương ở tử ngọ:

(1)”Tử” : ① sát tinh cùng cung tất nhiên sinh ly tử biệt (tử biệt sẽ không). ② hội cát có nhị độ hôn nhân. ③ thê tử cá tính nôn nóng, thật xấu chẳng phân biệt được, không biết chuyện.

(2) nữ mệnh gia sát đa phối ngẫu sớm tang. Hình thể tiểu, gầy, buổi tối sinh ra da hắc, thanh âm như nam nhân.

(3) “Ngọ” phu thê thái dương, cung mệnh cơ âm, chủ đào hoa đa; tung không rời hôn cũng sớm tang; kết hôn muộn hảo (nhưng ở ngoại cũng sẽ có tiểu lão bà); thái thái phong độ khí chất hảo, mũi cao, trứng gà kiểm; có khôi việt cùng cung, thê gia chủ quý (như Huyện trưởng, nghị viên), nhưng không được chủ phú, cật nhà nước đem cơm cho, gia sát không rời dị cũng thụ tiên sinh vắng vẻ.

16, cung phu thê nhật nguyệt ở xấu vị:

(1)”Xấu” tảo hôn bất hảo (ba mươi tuổi sau đó), thái thái trẻ tuổi; gia sát nếu không có không được khỏe mạnh, hay sớm tang, song thê mệnh người khá nhiều.

(2)”Vị” tảo hôn, kết hôn muộn đều có thể (nhân thái dương nhập miếu địa); mặc kệ ở xấu ở vị nhược gia sát: ① bản thân bất hảo, ② sớm tang, ③ nhị độ hôn nhân. Có đến đây tam trường hợp của vừa phát sinh.

17, cung phu thê dương cự ở dần thân: Thái thái có khả năng, vưu ở dần, thái thái thường thường là chức nghiệp phụ nữ. Vô sát xung có thể giai lão, nhân thụ cự môn ảnh hưởng, kết hôn muộn cát, tảo hôn không chết biệt cũng sanh ly.

“Thân” : Thái thái hướng ngoại, làm việc chăm chú, nhưng không được cẩn thận tỉ mỉ, ưa hiến kế; gia sát xung có ly hôn khả năng, nhất là ở thân đà la cùng, hôn nhân đa không đẹp mãn, ly hôn tỷ số rất cao.

18, cung phu thê thái dương ở thìn tuất:

(1) thìn so sánh tuất cát, nói chung không hỏi ở thìn ở tuất, đa chủ nhà vụ phân tranh, hôn nhân không đẹp mãn. Ở thìn: Thê diễm lệ, đầy ắp, tế bạch; tuất có điểm béo, màu da không nhiều bạch. Đến đây nhị cung nhược được nhị sát rất lợi hại, nhất là tuất cung, chích sảo được nhất sát cũng rất có thể nhìn.

(2) nữ mệnh ở thìn thái dương hóa lộc, tiên sinh sẽ có gặp ở ngoài khả năng; đại hạn phùng cũng như thế phán đoán.

19, cung phu thê thái dương ở tị hợi:

“Tị” : Tảo hôn, thái thái gấp gáp, minh để ý, da bạch một điểm;”Hợi” : Da hắc một điểm, có sát xung, điều không phải bản thân nghèo nàn, ngay cả có mặt mày hốc hác việc.

20, vũ khúc Thiên phủ cung phu thê ở tử ngọ:

Vóc người trung đẳng, thân thể đầy ắp, hình chữ nhật kiểm, bề ngoài trầm tĩnh, hướng nội, kết hôn muộn hảo. Nữ mệnh hội cát (tả hữu, lộc tồn) tiên sinh cũng không tệ, sự nghiệp có phát triển.

21, vũ khúc tham lang cung phu thê ở xấu vị:

Vóc người trung đẳng, thái thái cá tính cường, cụ độc lập tính, thiện việc nhà, tảo hôn khúc chiết đa, không đẹp mãn, có song thê khả năng. Quý sinh ra kình dương và vũ tham cùng cung, chủ phu phụ không được thường cùng một chỗ, thái thái hung ác độc địa, nhân bản mệnh cung thiên tướng tọa mệnh của cho nên.

22, vũ tướng dần thân phu thê:

Đây đó các tưởng các. Nhân bản mệnh tọa thất sát, tính cách kiên cường, vũ tướng tọa cung phu thê, phối ngẫu cũng vừa, cho nên bất tương nhượng. Không thích nhất Hỏa Tinh vũ khúc cùng (vũ khúc Hỏa Tinh là kim hỏa tương khắc, là quả ở lại).

23, vũ sát mão dậu phu thê:

(1) lúc tuổi già tương đối bất hảo, nhân (tá) liêm tham tọa mệnh, dễ ở riêng.

(2) “Mão” : Nữ mệnh vũ sát cung phu thê, cung thiên di liêm tham lai chiếu, tạm biệt sát đa, chủ tiên sinh nhân họa hoặc khai đao chết oan chết uổng. Đặc biệt vũ sát gia kình dương, bạch hổ, mỗi đa ứng nghiệm. Hội cát đa, nhị độ hôn nhân phần trăm cao. Vũ giết cung phu thê, đối phương tính tình cổ quái, thường thường trên mặt sẽ có dấu vết.

(3) “Dậu” : Vũ sát cung phu thê, lộc tồn, tả hữu cùng, thê không an phận, có gặp ở ngoài.

24, vũ khúc thìn tuất phu thê:

(1) phối ngẫu thanh cao, thể tráng rắn chắc, tính cương nghị, có khả năng.

(2) nữ mệnh trượng phu sự nghiệp có phát triển; tình cảm không nhiều hảo; hội lộc tồn, xương khúc, khôi việt có thể nhân thê làm giàu; hội tứ sát kiếp thiên không đa phân tranh cãi nhau.

25, vũ phá tị hợi phu thê:

(1) có phụng phụ mẫu của mệnh thành hôn khả năng.

(2) “Tị cung” : Thái thái thiện để ý việc nhà, hai người gia đình sinh hoạt tốt hơn, thê tử mỹ lệ đoan trang, có lý trí. Nhân Thiên phủ tọa mệnh, cho nên cung phu thê không sợ đà la, duy quá mức kị hỏa linh, cũng có chỉ ly hôn, nếu không có hỏa linh, vừa chỉ phạm đào hoa.

(3) “Hợi cung” vũ phá: Vóc dáng không cao, tướng mạo không đẹp, hội cát phu thê hoà thuận, hội lộc tồn khả năng lần thứ hai hôn nhân (nhân dương đà giáp hao tổn tinh của cho nên, duy nhu gia hội hỏa linh tài như thế phán đoán).

26, liêm trinh ở cung phu thê:

(1) nữ mệnh sẽ không phu tinh, đào hoa tinh có thể thanh bạch tự thủ.

(2) nam mệnh hôn nhân không được ác, chỉ là và phối ngẫu đang lúc sinh hoạt so sánh nhẹ một ít mà thôi, thiếu săn sóc, lại có thể can. Như liêm trinh và văn khúc thiên diêu cùng cung so sánh khả năng có màu hồng phấn sự kiện phát sinh.

27, liêm trinh phu thê ở tử ngọ:

Ngọ cung hôn nhân mỹ mãn, kết hôn muộn so sánh cát, phối ngẫu tính cương, nắm quyền người, kiểm bầu dục, vóc người lớp giữa, tính cách ngoài mềm trong cứng.

28, liêm sát phu thê ở xấu vị: (cung mệnh vô chủ tinh)

(1) không thích hợp tảo hôn, tảo hôn chỉ nhị độ. Hôn nhân có khúc chiết, có tái giá tái giá khả năng.

(2) nữ mệnh hội dương đà hoặc Hóa kị, có ly hôn tố tụng của khả năng, cá tính cường. Hội xương khúc, không hề giữa lúc tình cảm phát sinh. Sẽ không xương khúc kết hôn muộn.

(3) vị cung: Hùng tú triêu viên cách, so sánh không có tình cảm phiền não.

29, liêm trinh dần thân phu thê:

Thê tử thanh tú, phong độ tốt, có thể giúp trượng phu, hiền tuệ, giống nhau sẽ không sảo, ? ? Hoặc cùng cung đều tốt, duy dần cung nhân thái thái tính cách so sánh táo bạo.

30, liêm trinh phá quân mão dậu phu thê:

(1) sai ai ra trình diện sát tinh, tất nhiên có chuyện, không thấy khá ta; ở mão hội tả hữu, sảo tốt.

(2) dậu cung liêm phá tối không được cát, dù có tả phụ lộc tồn lai giải trừ cũng uổng công, như không rời hôn, ít nhất cũng phải ở riêng.

31, liêm phủ thìn tuất ở phu thê: Ngôn ngữ khôi hài, hảo vợ, tử nữ hảo.

32, liêm tham tị hợi phu thê:

Không thích hợp tảo hôn, hợi cung thê tử mỹ lệ, vóc người thon thả. Tị cung vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, ưa mới sự vật; gia sát khả năng tái hôn.

33, thiên đồng ở phu thê:

(1) bất luận nam nữ đa chủ cử chỉ bình ổn, hòa ái dễ gần, hình chữ nhật kiểm, trung vóc người cao, phúc tướng.

(2) nam mệnh thê tử hơi mập, hiền tuệ, thông minh, vợ; không lắm diễm lệ. Nhưng thanh tú.

(3) nữ mệnh trượng phu tính tình ôn hòa, tình cảm hảo. Lộc tồn cùng, tịnh có thể hiệp lực làm giàu. Có sát khiếm và: Sanh ly.

34, cùng âm phu thê ở tử ngọ:

(1)”Tử” : Phối ngẫu so sánh tuấn mỹ (Kim Đồng Ngọc Nữ phối hợp); khác giới duyên tốt, thái thái tính tình ôn hòa, dáng vẻ hảo.

(2) nữ mệnh trượng phu gấp gáp, trung niên đi sau béo.

(3) “Ngọ” : Thân thể, vóc người trung đẳng, thái thái béo (ba mươi tuổi sau đó béo phì), ngọ cung cùng âm không thích lộc tồn cùng, nhân có dương đà giáp, chỉ và cha mẹ chồng bất hòa.

35, cùng cự phu thê ở xấu vị:

(1) cự môn khắc lục thân, nhân cự môn (bắc đẩu) chủ thượng nửa cuộc đời kết hôn tất nhiên hôn nhân không đẹp mãn (tuyệt đối).

(2) tướng mạo bình thường, kết hôn muộn hảo. Thái thái minh để ý, hiền tuệ, kết hôn muộn có thể tương đối hoà thuận.

(3) gia dương đà tiên sinh thái thái thị lực bất hảo, tử nữ không nhiều lắm. Gia sát ly hôn, tái hôn rất nhiều.

36, cùng lương phu thê ở dần thân:

(1) thái thái mỹ lệ, hảo vợ, ôn hòa thông minh, hình chữ nhật kiểm, sắc bạch, vóc người lớp giữa. Hơi mập. Lộc tồn cùng không sợ dương đà giáp, cũng không sợ sát tinh. Nữ mệnh trượng phu ôn hòa ổn trọng.

(2) nữ mệnh cùng lương so sánh bất hảo (cung mệnh thái dương, có đào hoa tinh tiến đến) không đẹp mãn. Không được gia đào hoa, thái dương ở thìn tình cảm phức tạp, bởi bản thân nguyên nhân, dẫn đến phu thê chẳng.

(4) nữ mệnh ở dần, bản cung vô chính tinh, đối cung cùng lương lai chiếu, chủ hôn nhân khúc chiết, như hội xương khúc có thể sẽ gả cho đã ly dị người đó.

37, thiên đồng mão dậu phu thê:

(1) nam mệnh chủ thái thái bản thân rắn chắc, tướng mạo không sai, trong trắng lộ hồng, dáng dấp không tệ, ưa giao du, hứng thú rộng khắp. Kết hôn muộn cát.

(2) tảo hôn có một đoạn thời gian có thể phải chia lìa.

(3) nữ mệnh thiên đồng mão dậu phu thê: Nhất là cung mệnh ở tị bản mệnh, có đoạn thời gian chia lìa, hoặc ly hôn.

38, thiên đồng thìn tuất phu thê:

(1) thiên đồng là phúc tinh, không thích hợp rơi vào thiên la địa võng, tảo hôn có phong ba, đối cung là cự môn, mới có thể sinh ly tử biệt. Nam nữ 30 tuổi trước sau kết hôn có thể miễn khúc chiết.

(2) nam mệnh tốt hơn ta, nhưng tình cảm thượng đô hội có phong ba.

(3) nữ mệnh lần thứ hai hôn, nhân bản mệnh cung thái dương lạc hãm, nếu không phải là giá tái giá của phu.

39, thiên đồng tị hợi phu thê:

(1) “Tị” : Đào hoa tinh hội đa, phối ngẫu hoa một điểm, thái thái mỹ lệ, trong trắng lộ hồng.

(2) “Hợi” : Thái thái mặt trái xoan, hơi mập (trung niên hậu). Tị và hợi của tính cách hay thay đổi, hội sát bất năng giai lão (nhân bản mệnh tọa nhật nguyệt).

(3) nữ mệnh cũng không tốt, lộc tồn cùng (dương đà giáp) gia hội văn khúc, thiên diêu, Hàm trì, hồng loan, bất an vu thất.

40, Thiên phủ cung phu thê:

Thiên phủ nếu như tinh của cho nên, cụ độc lập tính. Năng lực để ý gia vụ, hiền nội trợ, năng lực thủ tài, có tiền riêng, tử nữ đa, ổn trọng. Ngoài mềm trong cứng. Hội béo, có phu nhân của tướng.

41, xấu vị phu thê (vị bỉ xấu cát):

Vóc người trung đẳng, đầy ắp, lúc tuổi già mập ra, ngoài mềm trong cứng, thê nội bộ. Hội sát, thái thái tính tình cổ quái.

42, Thiên phủ mão dậu phu thê:

Sợ vợ, hình chữ nhật kiểm, thân tráng, vi cao. Phối ngẫu cá tính cố chấp (nhân đối cung vũ sát của cho nên), cá tính mặc dù cương, có thể giai lão, thái thái sự nghiệp tâm nặng.

43, Thiên phủ tị hợi phu thê: Tị cung, hai tháng tháng sáu sinh, phu thê sinh ly tử biệt. Hợi cung: Tám tháng hoặc mười hai tháng sinh, phu thê sinh ly tử biệt.

(1) tình cảm tốt, sẽ không giết, có thể giai lão; bất quá khả năng tại ngoại sẽ có tiểu thái thái. Có sát nhị độ hôn nhân.

(2) thái thái khí chất hảo, phong độ tốt, thiện để ý gia vụ.

44, Thái âm ở cung phu thê:

(1) có thái thái bang trợ, năng lực giai lão, nhưng đào hoa nặng, thanh tú đầy ắp, văn tĩnh, làm việc coi trọng hiệu suất. Tác khinh thì thái thái rất khả ái, tính trẻ con. Giữa tháng sinh ra kiểm tự đầy tháng. Nửa tháng đầu sinh ra hạnh kiểm, nửa tháng sau sinh ra mặt trái xoan.

(2) mão thìn tị: Thái thái hoà thuận, mỹ lệ, thiện lương, phong độ tốt, hội cát, hôn nhân hảo. Lạc hãm có khiết tịch.

(3) mão: Gấp gáp, hiếu động, phú mà không quý.

(4) dậu: Có yếu ớt, hứng thú rộng khắp.

(5) thìn: Thái thái có cận thị, bệnh mù màu, tính hiếu động, hay thay đổi.

(6) tuất: Thanh tú, bề ngoài thể diện, trung niên đầy ắp, lúc tuổi già béo.

(7) tị: Mỹ vừa kiều, hiếu động, có một đôi thủy uông uông mắt. Trung niên phong cảnh, lúc tuổi già cô độc ta.

(8) hợi: Nhân thê làm giàu thành gia. Suốt đời đa diễm ngộ, có sát xung so sánh không được giai lão, diễm lệ, cốt ít, thịt đa, da tế. Tương đương săn sóc.

45, văn xương, văn khúc cung phu thê:

(1) văn xương nam tính đối với người khác phái rất có lực hấp dẫn. Nữ mệnh gia thế hảo. Cơ lương văn xương cùng, thái thái thật là mỹ lệ, thường thường sẽ có song hỷ cùng tồn tại của tượng. Giai lão.

(2) xương khúc không thích hội thiên không cướp.

(3) cơ cự mão dậu cung phu thê hội thiên không cướp, văn xương, hôn nhân khúc chiết rất lớn, tái hôn nhị, ba lần.

(4) xương khúc thủ cung phu thê (văn xương một viên tựu cú), ba mươi tuổi chủ nhị hôn.

(5) văn khúc hội, nạp thiếp. Văn xương, minh mục trương đảm.

(6) cơ chữ chìm khúc ở phu thê cùng cung: Tình cảm tương đương làm phức tạp, tinh thần áp lực đại, trong nhà thị phi đa. Gia thiên không cướp kị, tái hôn.

(7) nữ mệnh xương khúc ở cung phu thê: Có thể phải bị nạp thiếp, hoặc tái hôn.

46, tả hữu, khôi việt cung phu thê:

(1) hữu bật: Khả năng tái hôn, tại ngoại rất khả năng có bí mật tình nhân.

(2) tả phụ: Khả năng tái hôn, có công khai tình nhân.

(3) tả hữu cùng: Phu thê giai lão khá nhiều.

(4) xương khúc gia tả hữu, hoặc cơ âm gia tả hữu: Thái thái mỹ lệ thanh tú. Gia tứ sát thiên không cướp, hoặc tả hữu và liêm tham cùng cung, thì thái thái niên kỷ hơi nhẹ.

(5) nữ mệnh cung mệnh tử phá, phu cung tả hữu liêm tham cùng, thường thường hội nộp lên lớn tuổi chính là nam tính, hoặc giá “Lão” công.

(6) tả hữu kết hôn muộn hảo, tảo hôn khả năng tái hôn.

(7) tả hữu không thích nhất nhật nguyệt, cơ cự, vũ sát cùng, nhược lại thêm hỏa linh xung, thường thường yếu sanh ly, duy tả hữu phu thê, phối ngẫu rất được lực.

(8) khôi việt cung phu thê: Tốt, gia thế bất phôi, nhược hội sát thiếu chút nữa.

1, hóa khoa, quyền, lộc cung phu thê:

(1) hóa lộc cung phu thê không tốt lắm, nhưng khác giới duyên không sai.

(2) hóa quyền, khoa cung phu thê không quá quan trọng hơn, nhưng hội gặp gỡ so sánh cửu tài kết hôn.

(3) quyền tinh ở cung phu thê hoặc bản cung, biểu thị người ta chủ động truy cầu hắn. Quyền tinh ở cung phu thê đối cung, biểu thị hắn chủ động theo đuổi yêu cầu người ta.

2, Hóa kị cung phu thê:

(1) chủ thường thường tranh cãi ầm ĩ. Thái thái đích tình tự chuyển biến rất lớn.

(2) đối cung Hóa kị lai chiếu, biểu thị phối ngẫu tra được rất nghiêm.

3, lộc tồn cung phu thê:

(1) kết hôn muộn hảo, thái thái niên kỷ hơi nhẹ, thường thường nhân thê được tài. Gia hỏa linh thiên không cướp có khúc chiết.

(2) nữ mệnh lộc tồn cung phu thê: Chủ đương nhà kề, hoặc là tái giá phu nhân (gia thiên không cướp như thế phán đoán).

(3) lộc tồn gia thiên không cướp (cuộc sống hôn nhân so sánh cô tịch ta)

4, thiên mã ở cung phu thê:

Hội lộc tồn, đồ cưới đa, gia cát vui sướng, xứng đôi viễn phương của phối ngẫu. Mà lại thê tử hội mang cho ngươi lai nào đó vận may.

5, tứ giết cung phu thê:

(1) không cần thiết rất xấu. Nhưng dương đà ở tử, ngọ, mão, dậu sẽ không hảo.

(2) tứ sát hội hảo tinh, chủ thân thể của đối phương bất hảo.

(3) đà la chủ chiến tranh lạnh, dương nhận chủ làm ồn ào mà thôi.

(4) tứ sát cùng Sát Phá Lang cung phu thê, như hội sao Nam Đẩu chư tinh, so sánh thiếu chút nữa.

(5) hỏa linh duyên phận hảo, nhưng phối ngẫu tính cương, kết hôn muộn tốt hơn.

Luận đào hoa cách cục

Liêm trinh tinh

Vấn: Liêm trinh sở chủ như thế nào? Đáp: Liêm trinh thuộc hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh cũng, ở đấu tư phẩm trật, ở sổ làm quan quyền. Không được lâm miếu vượng của cung, canh phạm quan phù của cong, hậu hóa thành tù, tác họa tác hại, xúc của mà không có thể giải trừ, gặp của mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không thích lễ nghĩa; gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc; gặp thất sát thì hiển võ công. Ở quan lộc làm quan tinh, và tù kị cùng, chủ lao lực. Trong người mệnh là thứ đào hoa, cư mười hai cung thì đánh bạc mê hoa mà dồn tụng, và cự môn giao cho hắn làm hắn chỗ, còn lại là phi tịnh khởi. Và quan phù phùng tài tinh hợp hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng, gặp hình kị mủ máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát, hội vũ khúc vu hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu. Cùng đại hao tổn cư hãm địa, phòng đầu sông tự ải của ưu. Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đủ đi, tai mà không miễn, hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhương. Chích nên quan lộc thân mệnh vị, gặp cát thì phúc ứng với, phùng hung thì không được từ, nhược chỗ tha cung, họa phúc nên tường. Ca viết: Liêm tham tị hợi cung, gặp cát phúc doanh phong, ứng với quá ba mươi tuổi hậu, cần phải phòng bất thiện chung.

[nhất]: Liêm trinh thuộc đinh hỏa, thuần âm, vượng là lò lửa suy như đèn hỏa.

[nhị]: Thuộc trạng thái tĩnh tinh, làm quan lộc chủ, dĩ xí nghiệp mà nói là doanh nghiệp bộ, dĩ bộ phận then chốt mà nói là hành chính của Bộ nội vụ, chủ nội bộ xí hoa cập phát triển xí hoa các loại.

[tam]: Liêm trinh vừa là thứ đào hoa tinh, cần phải tường kỳ tính chất thuộc vật chất hoặc tinh thần người, nhược sai ai ra trình diện văn diệu cập lộc,

Thì thiên tình cảm tinh thần, canh sai ai ra trình diện kị hung, đa nguyên nhân chính tình mà khốn hoặc đa thụ áp lực.

[tứ]: Liêm trinh hóa khí là tù, ở lưu niên vận hạn nhập quan lộc thì, như không được cát người, giống nhau đa chủ cai năm

Sự nghiệp bị nghẹt ngại, mở rộng thụ hạn, vừa tù người lao ngục cũng, cho nên phùng của dễ phùng phạm tội việc,

Nhất là dĩ có Hóa kị vi dẫn, dựng lên nhân vừa khởi vu tự thân của dục niệm, sân mạn chi tâm, hoặc nhân

Đánh bạc các loại nhân tố, phạm tội thụ cấm.

……………………………

[lục]: Liêm trinh một gã ngũ quỷ sát, chủ hoả hoạn, huyết quang, dịch bệnh các loại, cần phải tế thi của.

[thất]: Liêm trinh thiên tướng tọa mệnh, tối úy tự Hóa kị hoặc cung phúc đức tọa bính can, giai chủ quan phi lao ngục của tượng.

[bát]: Liêm trinh thuộc tịnh, âm nhu của tính, cố hữu biệt vu thái dương của động, thuộc dây điện hoặc cáp điện, điện lực

Của thuộc, là điện tử tương quan người.

[thập]: Nhược dĩ nam nữ mà nói, đến đây tinh so sánh vô định luận, mà lại đến đây tinh có thể thiện ghê tởm, thiên tình cảm người là thiên

Nữ, thiên vật chất người là nam.

[mười một]: Dĩ địa lý mà nói: Tam giác địa, tam giác song, sừng nhọn, tửu điếm, tình sắc nơi, sân,

Không trọn vẹn của bích, khu dân nghèo, núi hoang cánh đồng bát ngát, ly ba tường vây, hoặc nói ngục giam.

[mười hai]: Liêm trinh ở phân biệt cát hung thì trước phải chú ý một ít chi tiết, tiên khán là thuộc tâm tình tình cảm tính hoặc

Vật chất hình thái, đây đối với kỳ ở cát hung hiện ra thượng thập phần trọng yếu, nhìn nữa kỳ hóa thành tù tinh thì,

Tù vì sao như vậy liền vừa xem hiểu ngay.

Trọng điểm bình chú

Ở đấu tư phẩm trật, ở sổ làm quan quyền. Không được lâm miếu vượng của cung, canh phạm quan phù của cong

Quân chú: Sao Liêm trinh tất cư tử vi của cung Quan lộc, thiên tinh trung là việc chính tư phẩm trật quan lộc vị, cho nên viết ở sổ làm quan quyền, liêm trinh thập phần mẫn cảm, cường điệu kỳ miếu vượng thực chỉ kỳ được vị, được khí, đáp số, không được ứng với tử giải trừ là miếu vượng của hương, đắp kỳ miếu vượng người cận dần thân nhị địa mà thôi, về phần canh phạm quan phù người, là chỉ nguyên cục và Tứ Sát cùng triền, chủ có quan phi của nhiễu, phục sai ai ra trình diện lưu niên hung xung mà dồn cũng.

Hậu hóa thành tù, tác họa tác hại, xúc của mà không có thể giải trừ, gặp của mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không thích lễ nghĩa

Quân chú: Hậu hóa thành tù chỉ là liêm trinh Hóa kị thì, giống nhau gặp nhiều không được nguy cát luận, nhưng hiểu ra hạn phùng nơi đây hoặc tình cảm hỗn loạn, hoặc mà con đường làm quan đa nhấp nhô, biệt kỳ của tính lại vừa luận thực sự, sau đó cú thuật là kỳ tính tình của biến hóa, bất khả võ đoán của.

Gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền; gặp lộc tồn thì chủ đại phú; gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc; gặp thất sát thì hiển võ công.

Quân chú: Đến đây tiết nói đến minh ở chỗ kỳ biến hóa phương thức, liêm trinh vu cung mệnh, thân cung và tử vi ngồi chung, liêm trinh đi tới cai vận hạn thì, như cát người là nắm giữ yếu quyền của hạn, gặp lộc tồn thì chủ đại phú, đến đây còn phải châm chước dù sao liêm trinh phi tài tinh, cần phải đi vũ khúc thì mà lại không được là kị sát giao xâm, có thể hứa phú, liêm trinh ở gặp văn tinh cùng cung thì, xương khúc đối kỳ ảnh hưởng, chủ tinh thần mặt, là khiến cho nhân biết sở tiết chế, gặp thất sát người là hỏa luyện kim tinh, cho nhau chế hóa kỳ khuyết điểm của cho nên.

Và quan phù phùng tài tinh hợp hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng

Quân chú: Đến đây chỉ nguyên cục và quan phù cùng độ sai ai ra trình diện vũ khúc và phá quân cùng, lưu hạn hung xung chủ có đến đây ứng với.

Gặp hình kị mủ máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát

Quân chú: Đến đây thừa thượng cú chỉ liêm sát sai ai ra trình diện hình kị xung hợp, chủ huyết quang hiện ra, nhược tái kiến lưu niên bạch hổ thì chủ quan phi của ngu.

Hội vũ khúc vu hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu.

Quân chú: Lời ấy liêm tham vu hợi hội hợp mão của vũ sát.

Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đủ đi, tai mà không miễn, hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhương.

Quân chú: Đến đây chỉ liêm phá hạn đi nhật nguyệt tịnh sai ai ra trình diện nơi, chủ dễ sinh tai hoạ.

Tứ hóa điểm chính

Liêm trinh hóa lộc: Hóa lộc hậu liêm trinh càng lộ ra hữu tình, tăng nhân duyên và giao tế năng lực, nhưng đã gia tăng rồi đào hoa

Và tinh thần thượng hưởng thụ, như thiên về vu vật chất thì là sự nghiệp thượng mở rộng hoặc vật chất hưởng thụ, cần phải

Yếu tế phân, nhưng quá độ mặt trái thì dễ lưu vu phóng đãng không kềm chế được, lãng phí.

……………

Hơn nữa đào hoa – luận đào hoa cách cục

Đào hoa hai chữ cũng không phải là chỉ là nhị tính đích tình ái, nết tốt vì đại diện mà thôi, đào hoa cũng không được hoàn toàn đều là không tốt, từ tử vi đẩu số mệnh lý độ lớn của góc lai đàm đào hoa, là phi thường quảng sừng, mà đào hoa loại hình cũng không chích có một loại, có thể tế chia làm hai mươi sáu loại. Dạng gì đào hoa hội thu nhận tử vong? Dạng gì đào hoa với táng gia bại sản? Dạng gì đào hoa thân bại danh liệt? Dạng gì đào hoa mọi việc đều thuận lợi, dạng gì đào hoa giảm thiểu ba mươi năm phấn đấu.

Người bình thường đối đào hoa ấn tượng và nhận thức đại đô dĩ không tốt “Nam nữ quan hệ” tác làm đại biểu. Kỳ thực đào hoa là một loại nhân duyên, một loại lực hấp dẫn, một loại tài năng. Mỗi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa đào hoa, nếu như người ta không có một chút đào hoa, biểu thị người của ngươi duyên không tốt lắm, không có đủ lực hấp dẫn, khi ngươi cùng người lui tới thì, sẽ có bị nhục cảm giác, bởi vì mình vô pháp đã bị tiếp thu và chú ý.

Mà đào hoa đưa tới hiệu ứng, sinh ra bất đồng kết quả, đây là chúng ta yếu nghiên cứu và tham thảo. Ở tử vi đẩu số mệnh lý trung bả đào hoa chủng loại phân rất nhỏ, thường thấy nhất có dưới hai mươi sáu loại:

(1)﹒ đỏ tươi sát:

Thiên diêu là đào hoa của ở lại, vừa danh đỏ tươi sát. Vũ, tướng tọa mệnh gia thiên diêu, hoặc đi hạn phùng của, dễ là khác giới sở triền.

(2)﹒ phong lưu màu trượng:

Tham lang gia kình dương hoặc đà la, là đồ háo sắc.

(3)﹒ tài tử phong lưu:

Tử, phá tọa mệnh (cung phu thê mượn dùng tham lang, liêm trinh), hội xương khúc, mui xe. (đến đây cũng nhất lưu của nghệ thuật nhân tài. )

(4)﹒ sắc nan:

Tử, tham cùng cung, lưu niên dương đà cùng cung, nguyên nhân chính sắc gặp nạn, thế cho nên tổn hại danh hoặc rủi ro.

(5)﹒ đào hoa sát:

Tắm rửa, Hàm trì, đại hao tổn, hạn vận phùng của, chủ một đêm phong lưu. (loại này đào hoa là tiền tài buôn bán hình, không được thiệp tình cảm. )

(6)﹒ khác giới đào hoa duyên:

Nhật nguyệt lạc hãm trái lại bối tọa mệnh thân, suốt đời khác giới duyên nặng, đào hoa không ngừng. (loại này đào hoa chưa chắc là không tốt, cổ đại xã hội quan niệm bảo thủ, giữa nam nữ thụ thụ bất thân, mà nhật nguyệt trái lại bối người, tư tưởng quan niệm tương đối mở ra, nhân tế quan hệ cũng tương đối phức tạp. Dĩ hôm nay xã hội của quan điểm, loại này nhân tế quan hệ vận dụng đương, trái lại có thể trở thành là một loại trợ lực. Nhưng nhật nguyệt trái lại bối gia sát, có nhiều hình khắc, bất lợi hôn nhân. )

(7)﹒ khôi hài đào hoa:

Mệnh tọa hồng loan, thiên ưa, hoặc cung phu thê hóa khoa người, loại này đào hoa khôi hài hài hước, dễ hấp dẫn khác giới chú ý của. Cung mệnh trung như vô cái khác đào hoa tinh, thường thường chỉ là lái một chút hoàng khang, liếc mắt đưa tình mà thôi. (bản mệnh cung hoặc đệ nhị đại hạn cung mệnh có hồng loan tọa thủ người, dễ dàng tảo hôn; nhược tọa thiên ưa, chủ sớm đính, nhưng cũng không nhất định tảo hôn. )

(8)﹒ tửu sắc đào hoa:

Tham lang gia thiên diêu tọa mệnh thân, hoặc phân đà vu mệnh thân trong cung, loại này đào hoa tương đối cảm tính, lãng mạn, dễ bị ngoại tại bầu không khí làm cho mê hoặc, cho nên yêu thích tửu sắc.

(9)﹒ trăng lạnh đào hoa:

Thiên cơ, Thái âm tọa mệnh, nam mệnh hội tả hữu, nữ mệnh hội xương khúc, dễ nhân hôn nhân lãnh đạm, tinh thần trống rỗng, tiến tới dẫn phát tam giác quan hệ. Tuyệt phần lớn nhân đồng tình đối phương mà phát sinh tình cảm.

(10)﹒ tình tỏa đào hoa:

Liêm trinh hóa lộc hoặc Hóa kị tọa mệnh thân, hoặc đại hạn phùng của tất vi tình sở khốn, tình hình nghiêm trọng người, thậm chí hội vì vậy mà tự sát hoặc sát nhân. (liêm trinh hóa lộc thì, chủ mình thích đối phương; Hóa kị thì, dễ là đối phương sở dây dưa. )

(11)﹒ hiện lên thủy đào hoa:

Liêm, tham hãm địa gia sát, chủ đa dục niệm, tâm thần không yên, dễ bị lừa. Loại này đào hoa bị phiến tài, phiến sắc đích tình hình tối đa sai ai ra trình diện.

(12)﹒ phong tao đào hoa:

Cơ, cự gia văn khúc, hoặc thiên đồng gia văn khúc, hội thiên diêu, hồng loan chờ tinh, ưa tao thủ lộng tư, bất an vu thất. Nhưng loại này đào hoa chỉ cần không gặp sát tinh, thường thường chỉ là dễ nổi lên cá nhân phong cách, vẫn là so sánh câu chính diện tính chất. (nhược cung phu thê không tốt người, thì dễ tham gia nhà của người khác đình, trở thành bên thứ ba. )

(13)﹒ nội đào hoa:

Liêm trinh hoặc tham lang gia văn khúc tọa mệnh, chủ một thân đa tài đa nghệ, ái khoe khoang phong tình, lại thích cá sắc.

(14)﹒ ngoại đào hoa:

Liêm trinh hoặc tham lang gia thiên diêu tọa mệnh thân, trừ cụ bị giống nhau đào hoa của tính chất đặc biệt ngoại, tư tưởng, hành vi cũng tương đối mở ra, nam ưa phong nguyệt nơi, nữ vô trinh tiết quan niệm.

(15)﹒ cổn lãng đào hoa:

Mệnh tọa tham lang gia dương đà, thân phùng thất sát hoặc phá quân, cung phu thê phùng sát tinh phá tan người, dễ nhập đặc chủng hành nghiệp, nữ tiến xướng môn, nam là Ngưu lang.

(16)﹒ phạm hình đào hoa:

Đi hạn phùng liêm trinh hoặc tham lang Hóa kị, và quan phù, quán sách cùng cung, sát tinh xung chiếu, tất nhân sắc phạm hình.

(17)﹒ gièm pha đào hoa:

Vận hành nhật nguyệt trái lại bối hóa khoa, hoặc gia khôi việt, hoặc lộc kị cùng bôn ba, chủ tư tình cho hấp thụ ánh sáng.

(18)﹒ thâu hương đào hoa:

Vận hành Sát Phá Lang, tam phương phùng Tứ Sát, thiên không cướp giao xung hoặc tướng giáp.

(19)﹒ điểm tâm đào hoa:

Đi vận cung phu thê có hóa lộc, đối cung hoặc tối hợp vị có đào hoa tinh, chủ trộm được ám khứ, mặc dù cũng không riêng đối tượng, nhưng loại quan hệ này thường thường hội duy trì một đoạn thời gian.

(20)﹒ nạp thiếp:

Mệnh tọa đào hoa tinh, cung phu thê có ám lộc người, chủ tại ngoại có tiểu công quán; cung điền trạch có hóa quyền, hóa lộc người càng. (loại này đào hoa đa thuộc về ở lữ quán trung hẹn hò. )

(21)﹒ tả ủng hữu bão:

Cung phu thê có xương khúc cùng cung, vô sát tinh phá tan, chủ song thê cùng tồn tại. (cổ đại xã hội, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, là đương nhiên việc, hiện nay thực hành chế độ một vợ một chồng, loại này đào hoa chỉ có thể nói là ngoại trừ phối ngẫu ngoại, bên người không thiếu khác giới tri kỷ. )

(22)﹒ trùng hôn đào hoa:

Thiên diêu và hồng loan cùng cung, tọa mệnh thân vị, dễ phạm trùng hôn. (chiến tranh kháng Nhật thắng lợi hậu, bởi chính phủ thiên thai, khiến rất nhiều người ở lưỡng địa đồng thời có thê thất; hôm nay mở ra thăm người thân, thai thương tới nội địa bao nhị nãi, thì thuộc về loại này đào hoa. )

(23)﹒ phú quý đào hoa:

Thân cung và cung phu thê cùng cung, ngôi sao may mắn tọa thủ, vô sát xung, hôn hậu tất phùng phối ngẫu trợ giúp mà phát. Trước khi cưới nhưng không cách nào phát triển. Đại hạn của lộc tồn nhập phu thê vị cùng luận.

(24)﹒ phá sản đào hoa:

Mệnh tọa đào hoa tinh, cung phu thê có Địa kiếp, địa không cùng cung, tướng giáp hoặc đối chiếu, tất nhân phối ngẫu hoặc bản thân gặp ở ngoài mà bị tổn thất. Loại này đào hoa, bình thường là quán tính gặp ở ngoài, trong cuộc đời có thể tha cho phát sinh, cho đến gia bại nhân tản.

(25)﹒ ngây thơ đào hoa:

Hạn vận phùng hồng loan, hoặc lưu loan nhập mệnh thân cung, mà cung phu thê vô dẫn động, chủ đơn phương yêu mến hình, thường thường ái mộ đối phương mà không cảm biểu thị, có chỉ là tinh khiết hữu nghị quan hệ, cũng sẽ không sát ra yêu hỏa hoa.

(26)﹒ cơ cảnh đào hoa:

Mệnh tọa thiên diêu, tam phương hội hợp văn xương, văn khúc gia mui xe, mà không sai ai ra trình diện cái khác đào hoa tinh người, giỏi về sát ngôn quan sắc, phản ứng khoái, khẩu tài hảo, hiểu được vận dụng khác giới đối với mình thưởng thức hóa thành tự thân trợ lực, lớn nhất ngay mặt ý nghĩa. Nhưng như vừa hội kiến cái khác đào hoa tinh, kỳ “Tinh khiết” độ khả năng sẽ gặp “Ô nhiễm” liễu.

Luận đi vận, trước phân rõ động tĩnh, âm dương. Thái tuế chủ ngoại ở hoàn cảnh đối mệnh tạo của lực ảnh hưởng (thừa thụ lưu niên khí tượng); tiểu hạn chủ mệnh tạo bản thân hành trình vận (kế tục can cung khí sổ), cho nên thái tuế là dương, chủ động, tiểu hạn là âm, chủ tịnh. Cái gọi là: “Cô âm không được sinh, độc dương không dài.” cho nên phải âm dương và hợp, phương thành cát hung số, luận lưu niên đi vận đào hoa là lúc, càng như vậy.

(1)﹒ tiểu hạn đi đào hoa thì, vì mình tìm kiếm đối tượng; thái tuế đi đào hoa thì, là đối phương truy triền người ta.

(2)﹒ tiểu hạn đi đào hoa thì, tính toán hai người của độ sai lệch hàng năm, do tiểu hạn cung phu thê thuận đi tới lưu loan tinh của cung vị là hai người kém của tuổi tác; thái tuế đi đào hoa thì, do thái tuế cung phu thê đi ngược chiều tới bản mệnh hồng loan tinh của cung vị là hai người kém của tuổi tác. (dựa vào kinh nghiệm: Dĩ chính thức gặp gỡ của năm là tính toán của tiêu chuẩn cơ bản. )

(3)﹒ dĩ đại hạn tử nữ vị khán một thân của tính nhu cầu, cung tật ách khán tính năng lực.

(4)﹒ dĩ đại hạn điền trạch vị khán phối ngẫu của tính nhu cầu, tôi tớ vị khán phối ngẫu của tính năng lực.

(5)﹒ tiểu hạn đi đào hoa thì, dĩ tiểu hạn cung phu thê ngôi sao diệu nhìn đối phương tướng mạo cập tài quan.

(6)﹒ thái tuế đi đào hoa thì, dĩ thái tuế cung phu thê ngôi sao diệu nhìn đối phương tướng mạo cập tài quan.

Tử vi đấu sổ của thập nhị cung tượng nghĩa

Nhất ? Mệnh cung ─ mệnh bàn cách cục, mệnh chủ bản chất, mệnh chủ ngoại hình, tiền đồ xu thế, mệnh vận tế gặp, đào hoa.

Nhị ? Phụ mẫu cung ─ phụ mẫu, trường bối, thượng tư, khách hộ, đào hoa.

Tam ? Phúc đức cung ─ mệnh chủ thân cho nên hậu của danh thanh, tính cách, tinh thần tâm trí, ưa nộ ai nhạc, là hảo, phúc duyên, thọ mệnh.

Tứ ? Điền trạch cung ─ gia cư trạng huống, trữ súc, không được động sinh, tổ thượng.

Ngũ ? Quan lộc cung ─ sự nghiệp tính chất, công tác thái độ, chức vị.

Lục ? Giao giao hữu cung ─ cùng bối bằng giao hữu, cùng học, cùng sự, hạ thuộc, học sinh, thù địch, dung bộc, đào hoa.

Thất ? Thiên dời cung ─ nhân tế quan hệ, ở ngoại địa của tình huống, xã hội địa vị.

Bát ? Tật ách cung ─ kiện khang trạng huống, bệnh nguyên, thể chất.

Cửu ? Tài bạch cung ─ tài lộc khinh nặng, mưu sinh kỹ năng lực, để ý tài thái độ.

Thập ? Tử nữ cung ─ tử nữ, vãn bối, tâm phúc hạ thuộc, đồ đệ, cưng chìu vật, tính dục, tính năng lực lực, đào hoa.

Mười một? Phu thê cung ─ nhân duyên, phối ngẫu loại hình, phối ngẫu ngoại hình, và phối ngẫu của quan hệ, cảm tình phát triển xu thế, chung ái của sự vật, đào hoa.

Mười hai? Huynh đệ cung ─ huynh đệ tỷ muội quan hệ, huynh đệ tỷ muội duyên phân, biết kỷ giao hữu hảo, hợp tác hỏa bạn, đào hoa.

Tác người tiểu K hậu nhớ : Lưu ý thượng thuật sở có nhân sự cung vị giai kiêm cụ xét khán đào hoa của công năng lực.

Nếu có nhân hỏi ta vì sao đào hoa điều không phải chỉ ở cung phu thê xuất hiện, ta sẽ đáp:

1. Bản thân ngươi dáng dấp đẹp trai / mỹ, có lẽ có mị lực / nội hàm, đã dễ nhạ đào hoa.

2. Lão bản của ngươi / thủ trưởng hội truy cầu người ta, thậm chí là lão sư ngươi / sư phụ cũng sẽ truy cầu người ta. Tiểu Long Nữ cân dương quá là một ví dụ.

3. Đồng nghiệp của ngươi / cùng học hội truy cầu người ta, thậm chí là ở trên đường đụng tới người xa lạ cũng có thể sẽ hỏi ngươi yếu số điện thoại di động.

4. Lòng của ngươi phúc thuộc hạ hội truy cầu người ta, thậm chí là người ta đồ đệ cũng sẽ truy cầu người ta. Vẫn là Tiểu Long Nữ cân dương quá ví dụ.

5. Người ta khả năng ngoại trừ lão công / lão bà ở ngoài, đứng ra hoàn có rất nhiều người ta ái chính là nhân vật.

6. Của ngươi tri kỷ hữu hảo có thể thầm mến người ta, hợp tác đồng bọn cũng có thể với ngươi thưởng lão công / lão bà.

Hiện ở xã hội này bỉ cổ đại yếu phức tạp nhiều lắm, trên cơ bản ngoại trừ có liên hệ máu mủ lệ thuộc trực tiếp thân nhân, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bên cạnh ngươi một gốc cây đào hoa

Phán đoán hôn nhân bí quyết

1. Tiên xem xét cung mệnh của hóa diệu có hay không nhập cung phu thê hoặc bằng hữu cung.

2. Thứ xem xét cung phu thê hóa diệu có hay không như cung phu thê hoặc cung tật ách.

3. Vừa nam mệnh chỗ xung yếu nhập phụ mẫu, nữ mệnh chỗ xung yếu điền trạch.

Cung mệnh hóa diệu nhập phu thê hoặc bằng hữu (phu thê tật ách) hoặc phu thê hóa diệu nhập ta ra lệnh, tật, là tứ hóa có tướng chặt, mệnh đái có hôn nhân duyên. Nhược tứ hóa bất tương chặt yếu ở đại hạn lý đi tìm, thành hôn tương đối trắc trở.

Mệnh hóa lộc nhập phu thê, biểu đối phối ngẫu tình thâm, thưởng thức phối ngẫu phẩm cách; quyền nhập so sánh có tranh chấp; khoa nhập hiền hoà nhưng quan tâm hữu hạn, cũng so sánh hội náo đào hoa; hóa kỵ nhập thị phi, ta yêu ngươi yêu rất thống khổ.

Mệnh phi hóa lộc nhập bằng hữu biểu quan tâm phối ngẫu bản thân, phối ngẫu có tật nguy rất chiếu cố, cũng có thể là đối phối ngẫu tư thái rất thưởng thức; mệnh quyền nhập bằng hữu, là quản phối ngẫu bản thân, dĩ nữ mệnh mà nói, đối trượng phu khỏe mạnh yêu cầu rất cao, không chính xác hút thuốc uống rượu, cấp lão công cắt quần áo vừa người trang phục, dường như lão công bản thân hay 3 người duy nhất sự nghiệp, rất chuyên chú; khoa nhập bằng hữu biểu ta là phối ngẫu thân thể quý nhân, phối ngẫu có tật, ta thay hắn tìm được thầy thuốc tốt, hoặc tự mình làm phối ngẫu chữa thương chữa bệnh; hóa kỵ nhập thì là quan tâm phối ngẫu bản thân mà tâm phiền não, tức yêu rất thống khổ. Mệnh hóa kỵ nhập phu thê cùng luận. thiết cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, bằng hữu, biểu mịch ngẫu trắc trở. Lần thứ hai nếm thử cung phu thê của hóa diệu có vô nhập cung mệnh hoặc tật ách. Có nhập thì biểu người (hắn) lai theo ta.

Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh là phối ngẫu đối với ta tình thâm; quyền nhập sẽ quản ta, là tính kiến thiết; khoa nhập hiền hoà; hóa kỵ nhập hội niệm, đích đích thầm thì, là vui mừng oan gia.

Phu thê phi hóa lộc nhập tật ách là phối ngẫu rất sắc, như lão bà yêu ta như trâu lang, lão công hước ta là hồ ly tinh, là vui kỳ thân mà không phải là ái một thân; quyền nhập là quản ta khỏe mạnh, ăn mặc; khoa nhập là phối ngẫu là thân thể ta quý nhân; hóa kỵ nhập có hôn nhân duyên, nhưng nhất kết hôn chuyện xui xẻo sẽ, nhân xung phụ mẫu cho nên cũng.

Tử vi nhân duyên lộ – là ở đâu tướng ái dung dễ tướng chỗ nan?

Cuộc sống hôn nhân tuy không phải bằng phẳng không ngại con đường, nhưng nhưng là đại đa số nhân sở hướng tới, chỉ là vì sao trước khi cưới thề non hẹn biển, hôn hậu đã có như phiêu phong rồi biến mất, không còn nữa ký ức.

Ngoại trừ tìm tòi nghiên cứu hai người cá tính ở ngoài, mệnh lý có thể năng lực dành cho chắc chắn giải đáp.

Cung thiên di cung phu thê tinh đàn tổ hợp sai biệt cảm thấy tình từ đậm chuyển sang nhạt

Cuộc đời này vĩnh không thay đổi người yêu, vì sao hôn từ nay trở đi tiệm mới lạ, xa lạ, thậm chí phiền chán mà khó có thể ở chung ư? Là thay lòng đổi dạ? Còn là nhận thức không rõ? Hoặc là thật duyên hết.

Đầu tiên chúng ta phải thừa nhận, nhân điều không phải chỉ có một mặt, nhân đối mặt bất đồng quan hệ nhân, kỳ tình cảm phương thức biểu đạt là không giống với. Hết lần này tới lần khác chúng ta đều cho rằng một bề ngoài chuyên gia, thân mật, khôi hài, lấy giúp người làm niềm vui, tích cực tiến thủ người đó, hắn người đối diện nhân cũng là như vậy, khi hắn (người) bầu bạn nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, kì thực không phải, cung thiên di sở hiện ra, tựu là một người “Biểu như”, cung mệnh tài là một người “Lý tượng”, đương giá lưỡng cung tinh đàn tổ hợp sai biệt quá lớn thì, ngài là sẽ rất kinh ngạc nâm sở biết “Hắn”, là như vậy xa lạ, hắn phiến ngài sao? Không có!

Đồng lý, cung phu thê là một người hôn nhân tình cảm phương thức biểu đạt, trước khi kết hôn giao hữu, này đây cung thiên di lai hiện ra, hôn hậu này đây cung phu thê để diễn tả, đương giá lưỡng cung tinh đàn tổ hợp sai biệt rất lớn thì, cũng là hội trở tay không kịp, như mạng cung thiên không cung, cung thiên di là tử vi, tham lang, mà cung phu thê là liêm trinh, thất sát.

Còn có một loại tình hình. Hay quẻ vị lành nghề vận trung do lộc chuyển kị. Thí dụ như bạn gái thuộc “Heo”, “Hợi cung” hay nâm và người hỗ động cơ sở điểm, nếu như là liêm trinh, tham lang, ở giáp đại vận quen biết kết hôn, sau đó đi vận là quý, nhâm thì, liêm trinh hóa lộc, biến thành tham lang Hóa kị, tiếp qua bính lưu niên, vậy duyên phận có vấn đề.

[dạng gì mệnh bàn không đổi kết hôn ư?]

1. cung mệnh, thân cung, cung phu thê nhược hình thành dương đà giáp kị, hoặc dương đà giáp thiên không cung, đối hôn nhân tình cảm thái cận thận bảo thủ, không dám dũng cảm nếm thử, khuyết thiếu tự tin, cũng có thể thuyết khuyết thiếu cảm giác an toàn, tin cậy cảm, chặt tệ nội tâm.

2. cung phu thê cố định thiên không, Địa kiếp tinh, dễ lưu vu lý tưởng hoàn mỹ, rất dễ thấy đối phương khuyết điểm, Vì vậy tả khán hữu khán một có một thoả mãn.

3. cung phu thê ngồi một mình đà la tinh, cân nhắc qua độ, Tả Tư lượng, hữu tự định giá, tái tự định giá, kết quả tại chỗ giẫm chận tại chỗ tha đà suốt đời.

4. cung phu thê tinh quá cương, như vũ khúc, thất sát, phá quân, tam phương không gặp hỏa linh kích phát, hoặc phụ bật quay vần, tạo thành tình cảm chẳng làm sao biểu đạt hoặc xử lý.

5. tiên thiên cung phu thê kết cấu quá lớn, như lộc quyền khoa đủ hội, mà cung mệnh tự tọa kị, hội nghị thường kỳ kén vợ kén chồng điều kiện quá cao, Vì vậy coi trọng, nhân gia không thích; đối phương vừa, chính vừa chướng mắt của lưỡng nan tình hình.

6. đi vận cung phu thê vẫn sai ai ra trình diện Hóa kị tinh hội chiếu, thực sự gặp mấy giai phi phu quân, điều không phải điều kiện bất hảo, ngay cả có vợ.

7. đi vận cung phu thê hình thành song kị giáp chế tình hình, điều không phải phụ mẫu phản đối, ngay cả có cái khác nhân tố hoành ngạnh ở giữa, chung quy tụ không được thủ.

8. tiên thiên cung phu thê vẫn thụ đi vận của sao Hóa kỵ hội chiếu, nội tâm đối hôn nhân sản sinh lòng tin nguy cơ, không dám xem thường kết hôn.

[ngôi sao may mắn cổ kim ảnh hưởng bất đồng]

Ở truyền thống trong xã hội, nhu thuận, nhu thuận nữ hài luôn luôn bị khen hay, sở dĩ bà mối bát tự hợp lại sẽ đưa tác đôi, bởi vậy, ngôi sao may mắn nhiều nữ hài tử là không có khả năng không ai thèm lấy.

Thế nhưng, hiện tại lưu hành tự do luyến ái, không thịnh hành thân cận, sở dĩ sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn không gặp sát tinh người, ở học sinh thời đại không được nói yêu thương, đáo xã hội thượng trái lại tìm không được đối tượng, bởi vì thái ngoan, không có xã giao, xưa nay thù biệt cai trách ai được?

Đang nhìn hôn nhân thì, đầu tiên khán lưu niên phi hóa lộc nhập lưu phu thê giống nhau thì có dấu hiệu. Nhất là chuyển phi hóa lộc nhập phu thê thì. Thứ nhì là song lộc gia phu thê (coi là đại vận lộc) mà hôn nhân còn có phải có phụ trợ dấu hiệu đầu tiên là điền trạch động (có Hóa kị hoặc hóa lộc) kết hôn biểu thị mới gia đình thành lập, cũng nhiều dọn nhà và mãi phòng ở rủi ro (kết hôn giống nhau lên giá một khoản tiền)

Hôn nhân

– đại vận lưu niên cung mệnh tam phương tứ chính sai ai ra trình diện “Hồng loan” “Thiên ưa” “Hàm trì” “Đại hao tổn” chờ, chủ có đào hoa cập khác giới hút nhau cơ hội gặp (đa khác giới duyên phận)

– lưu vận “Phu thê” cập tam phương tứ chính sai ai ra trình diện “Hóa lộc” “Hồng loan” “Thiên ưa” “Hàm trì” “Đại hao tổn” chờ, chủ có hôn ưa (chủ nhân đầu tiên cần phải chính nguyện ý)

– như có chồng lại thấy đã ngoài tinh diệu, yếu chính nhiều hơn kiêng kị ngoài giá thú tình

– tị hôn nhân sĩ ở “Cung phu thê” hội kiến “Lộc”, có thể có ngoài giá thú tình phát sinh, như lại thêm hội “Kị”, tức đang xử lý thượng có chuyện (yếu xem thêm trước sau thiên cung tương lai định chi tiết nhân quả)

– một người cung mệnh trung tam phương tứ chính sở hội kiến ngôi sao diệu, rất nhiều thì đã ở phối ngẫu của cung mệnh tam phương tứ chính nhìn thấy (tính gần, vật gặp nhau)

(Biên dịch tự động bằng Quíck Translator)

Bản gốc:

斗数婚姻看法大全

★看桃花

桃花星聚于不同的宫度则有不同的象意:

命宫的桃花既有思想又有行动,

子女宫的桃花侧重于色欲方面,

夫妻宫的桃花侧重于恋爱和外遇同居方面,

疾厄宫的桃花侧重于身体接触方面而多主肉欲型桃花,

福德宫的桃花侧重于精神感官方面,

奴仆宫的桃花侧重于外来诱惑方面。

桃花有内桃花和外桃花之分。

内桃花主夫妻间较浪漫和性生活较频繁,如昌曲星之类。

外桃花则是主不正常的婚外恋情,如天姚、咸池之类。

逢桃花而致破财、出丑、婚姻不利者,称为“桃花劫”。

桃花星逢空劫大耗,或财禄星逢冲,就易发生“桃花劫”。

逢桃花而致官司刑狱,称为“桃花煞”。桃花星逢羊陀刑白虎官符破碎及其它刑狱的组合等,就容易发生“桃花煞”。

夫妻宫有沐浴咸池,主有实质性的桃花(肉欲桃花);廉贪巳亥(男女同论)会煞星,也是实质性的肉欲桃花;贪居亥子遇羊陀为泛水桃花,亦为肉欲桃花;廉贞会咸池又会文曲,是精神性桃花(即友谊性而非色情);贪狼会陀罗为风流彩杖,是肉欲桃花,主有酒色事件;同巨会文曲,为精神性桃花,女命可能有实质性桃花;廉巨会天姚,易有实质性桃花;红鸾会天姚,更是真桃花(实质性的)

★如何看婚姻不顺

命宫有不利婚姻的星曜,如杀破廉贪武巨煞忌等,或命宫陷地加煞且三方不吉,或煞星与桃花星聚会,恋爱婚姻难得美满;若夫妻宫吉,多主配偶有才貌富贵,得一时的欢乐,而终因自己的才貌、能力、身体不配而离异;若夫妻宫陷破者,最不利配偶,会因双方均凶悍不合而离异,甚则克死配偶。若命宫旺吉而夫妻宫凶者,则是配偶不配而离异或多病伤。

若命偶宫均吉,多属美满婚姻,但若夫妻宫的三方逢煞忌,易因外来的干扰而发生不顺和离异,

事业宫有化忌星则主配偶多疑多管而发生分歧;又有逢限年的夫妻宫凶煞聚,而配偶发生意外伤亡,此属配偶本为夭命之人,而非本命所克。

男命坐太阴,女命坐太阳,异性缘强,多外遇;陷地夫妻不得力,生活无依;加煞均主离异,甚则刑克伤死。命宫机梁逢煞,亦主孤克。

日月丑未同守命宫,男无妨,女不吉,若组合不好或加煞者,易落风尘。

女命命坐寅,对宫同梁,主婚姻有波折;再会昌曲,可能要下嫁离过婚的男人。

女命阳梁坐命,不是晚婚就是婚姻不顺。太阳坐命于戍亥子宫,刑夫克子,加煞必是。

命宫居子午卯酉,夫妻宫居辰戍丑未,感情不好,多争吵,聚少离多,加煞忌更凶。

夫妻宫逢四煞独守,男娶悍妻,女嫁恶夫或混过黑社会的男人。

逢六煞守照或相夹时,多主婚姻不美,起码与配偶不睦,或主配偶多病伤,甚则克伤亡。

夫妻宫有孤寡、破碎星也不好,不是聚少离多就是生死离别。三方有煞星,亦会影响夫妻关系。

 

二度婚姻常是夫妻宫有二颗正星同宫而逢煞冲破,例如同巨会四煞,主上半生的婚姻要破(因巨门是北斗星),

若主星为南斗星则主后半生的婚姻要破。(夫妻宫宜单个正星庙旺坐守,逢两个正星时若庙旺无煞或成格局者亦吉,否则不吉)。

夫妻宫居寅申巳亥且有二颗主星同宫更易有二度婚姻的可能。

命偶两宫逢杀破廉贪者多不和偕。杀破狼的夫妻宫再会煞,即使庙旺,在限年不好时主分离。(女命再加桃花星者可能会沦为妓女)。

本命三方四正有桃花的组合,易有异性缘,若又见夫妻宫有昌曲,男命易在外与人同居,女命易和另一男人有过感情然后再嫁。(文曲星为公开的,文昌星为暗中的)。

 

机阴和昌曲入夫妻宫,是多妻的格局。机阴在申,阳巨入命或夫妻宫,主是非多。

女命太阳化禄入夫妻宫,先生易有外遇。

夫妻宫桃花星多,或天姚逢化权、表示配偶有外遇。

夫妻宫廉贞会空劫,结婚三次而不休;廉贞会天姚,亦不吉。女命廉贞会桃花星,很骚,但不一定有实质桃花。

夫妻宫廉贞或贪狼化权禄,会有感情事发生。

天梁化禄化权、贪狼化权的夫妻宫,会有另一个感情事发生;女命更不利,婚前会与有妇之夫发生感情。

贪狼化忌,为情所困。贪狼化禄,配偶亦易有外遇。

夫妻宫魁钺逢右弼或化科,女命感情生活复杂,男无妨。  

天梁的夫妻宫加煞,有离别之象,尤以在子宫的夫妻宫为凶;天梁临子午的夫妻宫,逢对宫化忌来冲,会娶一位离过婚的女人。

女命命福在寅申巳亥,坐机阴、同梁、廉贪,易有桃花,加左右昌曲魁钺单星更验。

命福逢太阳太阴坐辰戍丑未者,为阴阳交泰,一生多恋爱,尤其逢日月反背而在辰戍丑未坐命者,易有性变态,喜欢演异性的角色。

命偶两星阴阳相反,例如男命阴偶阳、女命阳偶阴,主夫妻唱反调,不和偕。男命太阴女命太阳坐命,入庙易有外遇,异性缘佳;陷地则否,但若会煞主分离。

★刑克配偶的命

命理学上的所谓刑克,并不一定就是克死,根据程度不同有:

夫妻感情不好,多争吵不休;

夫妻感情破裂,造成分居、离婚;婚后配偶多病或伤灾、残疾;

配偶早死,不能偕老。

但一般人所讲刑克多是属于比较严重的伤病灾和生离死别。

夫妻宫容易造成刑克的星曜有:武、贪、破、廉、杀、巨、六煞星、化忌、截空、天刑、阴煞、破碎、哭、虚、孤、寡、白虎及太旺的化禄化权等。

严重刑克的组合有:

①夫妻宫逢上述恶星与煞刑忌凶曜聚会,易丧配。

②男命夫妻宫不好,三方四正见煞,太阴星又落陷者,主丧妻或不能偕老;行到乙限年,太阴落陷又化忌,可能要告别妻子。

③女命夫妻宫不好,三方四正见煞,太阳星又落陷,主丧夫或不能偕老;行到甲限年,太阳落陷化忌,可能要告别夫君。

④命宫居子午无主星,夫妻宫机梁同宫,限年逢夫妻宫逢煞刑忌聚会,易丧偶。

⑤夫妻宫见化忌加煞。

★如何选择配偶

一个人婚前多与父母同居,家庭和个人的气场暂时处于先天定局状态,好坏难于改变。

结婚后重组了一个新家庭,双方阴阳气场纠缠在一起,逐渐形成一个新气场,有利无利就看双方的气场能否互补,配合得好可以改良一生的命运,配合不好使双方的命运都变坏。

从紫微命盘上看,夫妻宫与事业宫成一线,互相影响,结合好可以夫荣妻贵,配合不好则刑克配偶,破财败业。

因此择偶问题十分重要,对一生能否过幸福生活起到举足轻重和十分关键的作用,不可不引起人们的重视。

择偶大体上可以男女的命宫和夫妻宫结合起来论:

①如果夫妻宫好,可选择对方命宫主星为本人夫妻宫主星的异性。例如本人夫妻宫的主星为天同,配偶命宫主星亦为天同者为佳配。

②如果夫妻宫不好,不能选对方命宫主星与本人夫妻宫主星相同的配偶,可选双方命宫主星相同或配合得好的主星的异性。

③男命夫妻宫正星属南斗,宜配阴年生的女性;正星属北斗,宜配阳年生的女性。

④女命夫妻宫正星属南斗,宜配阳年生的男性;正星属北斗,宜配阴年生的男性。

⑤本命宫干化禄之星正好是对方命宫主星。

具体搭配如下:以下星曜,均为命宫的主星,“喜、忌”即为要搭配的异性命宫的主星。

▲男命:

紫微星的男性,喜欢有才华和涵养的女性。喜配温顺的天同、贤惠的天府、机灵的巨门、威勇的七杀、高贵稳重的天相骯;最忌配妖艳的贪狼、暴躁的破军,亦忌紫微;余均次喜。

 

天机星的男性,较喜欢聪明机敏、具文学气质的女性。最喜配天梁星,次喜紫、阳、武、同、廉、府,忌天机,余星均勉强可配。

 

太阳星的男性,喜欢外表美丽和开朗的女性。喜温柔的天同、浪漫的太阴,忌太阳,亦忌时好时坏的巨、梁,余星均次喜。

武曲星的男性,喜欢擅理财又漂亮的富婆。最喜财库的天府,次喜杀、贪、相,最忌破军,亦忌武曲,其余均为次喜。

天同星的男性,讲究享受,喜有生活情趣的女性,但在相配上宜带点冲劲的星来调和。无太好的缘星,较喜紫微、天机、廉贞、天相、七杀、破军,最忌巨门、天同,其余为时好时坏。

 

廉贞星的男性,喜聪明机灵、活泼大方、带古灵精怪式的女性。最喜富同情心的七杀、稳重的天府,次喜武曲,最忌贪、相、破,余星均次忌。

 

天府星的男性,用情不专,喜欢稳重而外表时髦新潮的女性。天府的缘星最多,最喜干脆的武曲、单纯的廉贞,忌天府,余星均次喜。

 

太阴星的男性,较阴柔,喜欢温柔体贴、爱整洁的女性。宜带点阳刚的星曜来调和。一般无大好大坏的缘星,较喜紫、巨、相、梁、杀、破,时好时坏的机、同、府、贪,其余均忌。

 

贪狼星的男性,会多角恋爱,欲想浪漫风情、财色兼备的富婆。最喜武曲,最忌高不可攀的紫微、任性的廉贞,其余均为次忌。

 

巨门星的男性,较喜欢开朗大方的女性。很少与之相配的缘星,勉强可配的机、武、廉,最忌好胜的太阳、天同,余均次忌。

 

天相星的男性,喜欢稳重、有传统美德、爱家庭、循规守矩的女性。最喜敏捷的武曲星,最忌廉贞,亦忌天相,勉强可配的紫微,余星均次喜。

 

天梁星的男性,喜有涵养、具丰富知识的女性。无大好大坏的缘星,忌天梁,亦忌时好时坏的机、同,其余均为次喜。

 

七杀星的男性,喜欢独立坚强和有新时代气质的女性。较喜廉贞,亦喜武曲,勉强可配的紫、阴,其余星曜均忌。

 

破军星的男性,喜欢浪漫风情和懂时尚的女性(风尘女之类)。很少有与之相配的缘星,勉强可配的太阴,最忌紫微、好胜的武曲、廉贞,余星均忌。

▲女命:

紫微星的女性,有高贵的气质,花钱大方,喜名贵品,讲究整体价值和派头,喜欢有理想抱负、有才华、有涵养的男性。最忌贪新弃旧的贪狼、粗暴的破军的男性,次忌巨、廉,亦忌紫微,天相和七杀会时好时坏而不算美,其余的星都较好。

 

天机星的女性,机巧多思,情绪多变,喜欢博学多才而多新花样的男性。无大好大坏的婚缘星,较喜的有紫、阳、武、民、府、相,勉强可配的巨、梁,其余均忌。

 

太阳星的女性,有男子的气慨,比较轻浮,善交际,喜新潮,喜有价值的物品,喜欢有成就的富豪。本身少吸引力,最忌巨门,次忌廉、阴、阳、贪、杀、破,余星均喜。

 武曲星的女性,很会理财,用钱很有计划,做事原则性强,重实用。本人性欲强,最喜天府、天相,次喜性欲强的贪狼,最忌破军,次忌阴、武,一般的同、巨,其余均喜。

 

天同星的女性,个性温柔纯朴,小孩子脾气,讲享受,较懒散,喜欢幽默风趣、好脾气而有学问的男性。最喜紫、阳,次喜机、武、府、相,一般的阴、梁,最忌巨门,其余均忌。

 

廉贞星的女性,平时比较节俭,不易相信人,但一旦爱上你,就很舍得投入,且会死命地追求你,喜欢懂生活、活泼、胆大和多才多艺的男性。最喜天府星,次喜七杀,最忌破、相,亦忌阴、廉,巨门一般,余均喜。

 

天府星的女性,用钱有计划,但对恋爱则会感情用事,舍得投资;喜欢事业心强而壮实的男性。最喜紫、武、廉,较忌巨、杀、破、府,一般的阴、同,其余的星均喜欢。

 

太阴星的女性,敏感多疑,节俭,但对心上人却很大方,喜欢斯文整洁而有文学气质的男性。最喜太阳,次喜机、紫、武、府、相、梁,一般的同、杀、破,余星均忌。

 

贪狼星的女性,贪欲心强,善交际,较浪漫,含情脉脉,让你陶醉,喜欢风情万种、才华横溢的富豪。最喜武曲,次喜阳、府、相、梁,一般的同、阴,最忌紫、廉,余星均忌。

 

巨门星的女性,口才好,很会观察人,喜欢斯文开朗而有学问的男性。是很难取悦的星曜,最喜紫微,次喜武、府、阴、相、梁,一般的机、阳,最忌天同,其余均忌。

 

天相星的女性,爱面子,讲究衣着和饮食,对心爱的人很大方,喜欢稳重、有家庭观念和文学气质的男性。最喜紫、武,最忌廉、相,次忌贪、相、巨、杀、破,天机一般,其余均喜。

 

天梁星的女性,象个大姐头,原则性强,节俭,但对心上人却会感情用事,出手大方,喜欢有涵养和具文学才识的男性。较喜天机,次喜紫、武、府、阴、相,阳、同一般,余均忌。

 

七杀星的女性,独立性很强,较冷酷,但对心上人却很热烈,喜欢正直义气、勇敢、有理想抱负的男性。本人脾气坏,最喜紫、武、廉,忌贪、巨、杀、破,天机一般,余均喜。

 

破军星的女性,性情多变,较任性暴躁,但对心上人较细致和务实,喜欢有理想、创劲和新潮的男性。本人暴躁易冲动,难搭配,较喜阳、同、府、阴、相、梁、机,余均忌。

★星宿坐夫妻宫之现象

夫妻关系的好坏除了看夫妻宫之外,还要看太阳与太阴。

男命 太阳旺宫(午、巳、辰、卯、寅),此人正派。太阳陷地(申、子、亥、戍、酉),此人犯桃花,劳碌命。

女命 太阳旺宫(午、巳、辰、卯、寅),先生正派,有助力。太阳陷地(申、子、亥、戍、酉)先生无助力,宜靠自己赚钱养自己。 

紫微 配偶气侃茫舱茩唷Ec擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

天府 配偶耿直,喜掌权。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。武曲天府与地空、地劫同宫坐夫妻宫,防因配偶破大财。

天机 配偶聪明机巧。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

太阳 配偶个性直爽,无心机。男命:怕老婆。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

太阴 配偶个性阴柔。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

天同 配偶有些小孩小脾气,依赖心很大。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

廉贞 会对配偶嫌柀ο游鳌Ec擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,防因配偶惹官司,或防配偶得癌症。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

贪狼 配偶聪明,爱玩,有多方面的嗜好。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

武曲 配偶个性刚强。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。武曲天府与地空、地劫同宫坐夫妻宫,防因配偶破大财。

巨门 配偶凡事都喜亲力亲为,夫妻之间口舌多。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。 

天相 配偶有正义感,乐于助人。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

天梁 宜娶(嫁)年长之妻(夫)。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

七杀 配偶一不兴脸就拉下来,翻脸像翻书。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

破军 配偶性刚烈。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫坐夫妻宫,夫妻感情有问题,宜好好维系。与地空、地劫同宫坐夫妻宫,夫妻感情会冷淡。

文昌 配偶聪明,多学多能,有文艺气侃Α?

左辅 配偶做事稳重,但恐婚姻二度。

右弼 配偶有同情心,但恐婚姻二度。

禄存 配偶年龄宜大十岁以上。

★斗数夫妻

婚姻问题,在命理预测中讲究男益妻、女益夫,还有男克妻、女克夫之说。《三命通会》论男女命时有此说法:“男命宜旺,旺则福,衰则灾。女命宜衰,衰则福,旺则灾。柔为本为福,刚为刑为灾。”

这符合阴阳刚柔的理论。如果是女刚女旺,男柔男衰,就叫阴阳反错,违背阴阳规律,自然有灾。

在此基础理论的指导下,男女命的断法也不一样,如子平八字中,女命看婚姻主要依据夫星和夫宫,而男命则要综合考察。

紫微斗数作为古代数术之一,在婚姻问题的预测中,也有自身独特的预测体系和理论方法。紫微斗数看婚姻的好坏,主要是根据命盘中夫妻宫及其三方四正星性的吉凶好坏来观察和预测的。 夫妻宫表示一个人所喜爱的对象的类型、与其配偶的关系及夫妻间精神生活等事项,为判断适婚、婚姻生活的依据。 兹列出各星在夫妻宫的具体解释作为观察判断的参考:

紫微:男得贤妻妻良母型之美妻,女嫁尊贵有地位之才郎。婚姻美满幸福,宜迟婚,早婚有困扰,宜配刚强之配偶。会禄存者,得妻财,会昌、曲、 魁、钺、弼六吉者,得配偶之安慰与鼓励。会羊、陀、火、铃、空、劫六凶者,伤害配偶或成为配偶之负担。

紫相:宜配偶年少。

紫府:为神仙眷属。

紫杀:为欢喜冤家,易艺术化之吵吵闹闹,或生死离别。

紫破:婚姻不睦,只宜女长男少,或女职位收入大于男性。

紫贪:易有感情困扰,夫妻年龄相当或出入作息一起者可避免。

天机:男娶年轻任性或倔强之妻,女嫁年龄较小或年龄差距较大之夫,以少妻老夫匹配较合适。会禄存,得夫贤明,得妻贤淑。会昌、曲、魁、钺、弼六吉者,配偶聪明,有才能。会羊、陀、火、铃、空、劫六凶者,婚姻易生裂痕隔阂,早婚者,同床异梦或离婚,晚婚者无妨,但兴趣消遣不一致。很注重精神生活和气氛。

机梁:配偶为梦中情人之理想型,男女年龄相差极大,生活和谐。

机月:配偶形貌优美。

机巨:配偶体格魁梧健美,和谐而牢骚唠叨。

太阳:婚姻明朗而单纯,有贪图配偶帮助之嫌疑,男因妻得贵,女感恩图报,早婚则成怨偶,晚婚则承配偶帮助。见六凶宜晚婚,见六吉能受配偶之支持帮助。

日月:融洽恩爱,为同享乐共患难之型。

日巨:为协调型之平凡夫妻,同宫不见杀者和谐,见杀或太阳陷地,婚姻不睦或配偶唠叨。

日梁:幸福美满,陷地见杀亦和睦。

日耗:先乘车后补票,非礼成婚。

武曲:婚姻不如意,易成生离死别,唯迟婚或同年可避免,或志趣性向极其相象者,幸福和谐。会六吉,禄存、天府,得配偶财产。见六凶者,难免吵闹争执,甚至有生离死别。

武贪:最现实之结合,财富者因迟婚而和谐,早婚因经济艰涩吵闹争执,甚至破裂。

武相:婚姻形式化,感情不佳长吵架。

武杀:易孤寡,甚至因配偶破产。(女命有武曲者,主宰家庭决策,刚强果断,旺夫不辞劳苦,吉多为贵妇。加杀冲破者,限制丈夫之发展,孤克。)

天同:为融洽体贴型之婚姻,男得聪明美貌之妻,更得贤妻内助,女嫁温和梢嫌女性化之体贴郎君。见六吉者,感情好。会六凶者,感情差甚至离婚。

同月:上述特征更明显,宜迟婚,且夫宜年长、妻宜年少,为只慕鸳鸯不慕仙之神仙眷属。

同巨:配偶过度体贴关怀,如不睦则可偕老,亲密则配偶寿命不长。

同梁:永浴爱河,亲密融洽。(女命天同守夫妻,必太阳主命有开放之性格,有夺夫权柄之现象,逢杀冲破刑夫克子,梁月冲破有感情困扰,不能自我约束者,感情糜烂或为人偏房,唯虔诚宗教信仰者能享福。)

廉贞:悲叹不幸之婚姻,有享受虐待或生离死别之倾向,男女有二三次与几位异性发生性关系之现象,尤其见贪狼、天姚、魁钺者有多婚或外遇。会天府、天相,和性格刚强匹配,虽难免争吵,但能偕老。会杀破狼者,婚姻难有幸福,或受虐待,或因外遇困扰,或生离死别,甚至离婚再婚。

(增补太微赋曰:“廉禄临身,女得纯阴贞洁之德。”廉贞化禄或遇禄存化禄者,不依次桃化论,而作专情性妒论之。)

天府:配偶聪明才能,物质生活富裕,夫妻感情和睦快乐。会六吉者,因配偶才能而家庭生活圆满。会六凶者,配偶才能之差距成为不睦之原因,恐貌合神离。

(天府值夫妻宫,原应夫妻子女不缺,怕值空亡,有也孤立。)

太阴:能得优美高雅之配偶,庙旺者美满幸福,陷地者,受配偶拘束虐待,会六吉者感情融洽和谐,会六凶者有不睦甚至生离。

(太阴在卯酉值夫妻宫,六庚逢之化忌,女喜装饰、打扮、美容、虚荣,男性亦虚荣。)

贪狼:婚前曾经人事而迟婚者,夫妻偕老无克。遇火铃者,因婚姻生活而收敛渔色之性。此星亦如廉贞为缺憾之婚姻,常因性欲、精神之不睦而有多婚和外遇之倾向。

(逢昌曲,多情而虚情假爱。逢太阴,遐思意淫。)

巨门:缺乏爱情之结合,因婚姻生活负担而劳碌,或受配偶拘束唠叨之现象,见太阳、天机、天同者偕老,会六吉,貌合神离,遇六凶,争执吵闹,甚至破裂生离。

(值丑未辰戌有寡宿,为隔,值寅申巳亥有孤辰,为角。凡巨门主隔角,生离死别,宗夫妻有对,不免污名失节。)

天相:男性年龄较女性大,配亲戚或世交之配偶,或为恋爱而结婚,为抉择性很强的婚姻,一般皆幸福圆满,即使不睦也能偕老。会禄存,夫妻能协力,生活富裕。会六吉,融洽幸福。会六凶,晴时多云偶阵雨,雨过天晴,即使不睦也能偕老。会昌曲,六己文曲化忌,六辛文昌化忌,情感奔放,易为外来诱惑所诱惑、迷乱。

天梁:女性年龄大于男性,家庭主权操持在女性手中,感情和睦,为相敬如宾型婚姻。见禄存者,更显互相敬爱,会六吉者,感情融洽,见六凶者,虽时常小吵小闹,却也和睦。

(天梁、贪狼于大小二限同度而乱礼乱家,尤以六癸贪狼化忌,恐主败伦乱俗之畸恋。)

七杀:不利配偶之婚姻,有伤害或增加配偶负担的现象,如早婚则夫妻不睦,而迟婚则不会克伤配偶,即使会吉星也难长远和睦,若会六凶,必主外遇或几次结婚。

破军:克伤配偶之婚姻,夫妻生活甚难和谐,若非婚姻生活之叛徒,则见夫妻之生离死别,晚婚者,虽能并头,但难和睦。见紫微者宜妻子年长。若会吉星,老来亦见夫妻隔阂分离。会六凶,漠视婚姻,性生活浪漫随便,必数换配偶,而配偶不一定都要结婚,有些仅同居一时而已。

文昌:配偶年少聪明,夫妻生活和睦,但恐有婚外情。会六凶者,巧妙的同时和两位异性维持性关系。怕逢破军于亥子宫岁限,恐临水而生灾。嫌遇贪狼,喜欢交际应酬而忽略家庭责任。逢七杀、廉贞、刑忌、官府,多情而虚情假爱。

文曲:夫妻生活恩爱和谐,但恐有外遇而发生困扰。会六凶者,甚至成为有名无实之婚姻,与配偶以外异性同居。

(女命文曲怕陷午戌,会六凶者,淫且贱,六己化忌亦然,或午戌巨门同值会凶,不为家庭经济积劳成疾,夫妻生活亦生离死别。)

魁钺:夫妻和睦融洽,是为神仙眷属。加恶杀,不免私情淫佚。

辅弼:偕老,有关怀配偶而且独占感情的倾向贪、廉同宫,宜年长刚强之妻。会羊陀,主二婚。遇禄存、化禄者本身端正,配偶有外遇。

禄存:夫妻相生无克,男宜娶少女,女宜嫁老夫,注重生活情趣,而且希望配偶重视、赞美。加火铃空劫者,婚姻流于制式化,或有名无实,或同床异梦,或聚少离多。

火铃:热情洋溢,宜会吉星众者,夫妻热情,会凶星,有刑克,不安于室。

擎羊:择偶及婚姻的理想异常严苟,难于满足婚姻之现状,甚至不能正视家庭之责任义务,容易义气用事。逢力士,大多迟婚,有不欲结婚之倾向。

陀罗:婚姻观念强烈,有以本身为家庭动力之强烈主观,对于配偶亦多加限制,夫妻生活时有不睦,甚至由于戚友事端导致夫妻失和。加吉星,夫妻亦难免刑克。逢力士,婚姻拖延,子息亦迟。

天马:热情而愿意为爱情牺牲奉献,有服侍之精神而且不辞劳苦。

化科:因配偶之社会名望,或以夫妻闺事而有声名。

化权:常操家庭决策大权或掌经济出纳大权。

化禄:注重夫妻生活情趣,能体谅配偶,但希望并要求配偶的敬重与赞美。

化忌:婚姻阻窒拖延,大多迟婚,勉强结婚者,夫妻欠和。

天空:对于夫妻生活充满憧憬幻想,注重生活情趣而漠视现实,往往增加配偶之精神负担,或配偶健康受损,夫妻感情日渐淡漠。

地劫:对于夫妻生活充满物质欲望,偏向于物质享受而漠视现实,往往因自己物欲不能满足而缺乏夫妻生活情趣,时有不和,甚至婚姻破裂。

天姚:注重夫妻生活情趣,无限柔情,容易热衷交际应酬,流于酒色、赌博或其它不正常之嗜好,甚至发生不正当之畸恋。

孤辰:婚姻生活之主观意识强,大多迟婚,婚后宜不易和配偶共处,有精神孤独之倾向。

寡宿:婚姻生活之物质享受感强烈,大多勉强成婚,但婚后难与配偶共同生活,有形影孤单之倾向。

紫微配姻缘

在论命的经验中,最常被询问的问题之一,就是感情、婚姻了。西谚说我们都是折翼的天使,须要寻找另一半来支撑起一双翅膀!所以每个人会寻求感情上的慰藉是必然的。

从哪里看姻缘?

说起姻缘,一般人最先会想到夫妻宫;并且以夫妻宫的好坏,来衡量一个人的婚姻。夫妻宫当然是看姻缘很重要的宫位,但也要考虑到与别的宫位的相对关系,才能全面地掌握这方面的状况。

从最简单的情况来说,夫妻宫代表着两件事;

第一 看配偶的”内容”宫位:例如长相、性格、身材胖瘦,或者是配偶的成就等,就像配偶的命宫一样。

第二 我与配偶对待的宫位:六亲宫位,都是包含着命主,与该六亲宫位的人的对待关系。因为这是自己命盘上的夫妻宫,当然不纯粹是配偶自己的宫位!大约有六成以上的成分,是看我与配偶的相处情形和关系。所以可以从夫妻宫和其它相关宫位,来看婚姻的圆满程度如何?

姻缘好不好?

从大原则上来说,夫妻宫、福德宫、官禄宫有生年忌星的话,婚姻容易蹉跎;有可能是早结早离,也有的是结不了婚。因为忌星是一种干扰、欠债(相欠忌),在夫妻宫,直接表示夫妻间有问题。福德是夫妻的官禄宫;官禄宫代表着”气数”的状况,夫妻的气数字上有忌星,当然表示有状况。

而官禄宫是夫妻宫的对宫,在该宫有忌星,会冲向夫妻宫,所以也表示婚姻感情方面要注意。

这三个宫位上的忌星,也包括大限忌或是流年忌星,只是力量递减而已。自化忌也代表不安定、气泄掉了。

※自化忌就是该宫的宫干,化的忌星在该宫内。譬如夫妻宫是辛干,刚好宫内有文昌,就是夫妻宫自化忌了!

另外,除了本命盘的夫妻、福德、官禄三宫,不可以有忌以外,大限流年盘也不宜,影响力也是愈来愈弱。

寡宿星主孤寡

除了这些宫位被忌星进入之后,会产生婚姻或感情上的不美满之外,如果有”寡宿星”进驻,也会有不良的结果。

所谓的寡宿星,就是指带有”孤克”的星曜。由于他们本身带有妨碍感情的成分,所以一般不喜进入夫妻或其它六亲人事上的宫位。常见的寡宿星,有武曲、七杀、巨门、禄存(禄存虽主富,性质却孤)、华盖、孤辰、寡宿、阴煞、天刑等星。有了这星曜来闹场,常使得夫妻之间”相敬如冰”!双方容易冷战、争吵或沟通不良,甚至离婚!还有的就是不常相聚,也算夫妻间的一种孤克。

破军虽不特别是寡宿星,但主破耗,所以破坏婚姻的程度,算是无人能出其右!六煞星,如地空、地劫、擎羊、陀罗、火星、铃星,也不算是寡宿星。但它们存在有伤害、刑克和突然性的改变关系(如感情变淡、突然分手)等现象,所以夫妻、福德等宫也不喜见。

理论上,夫妻宫有文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺等六吉助星,主配偶美貌而有助力、格局好。但是夫妻宫内有助星,等于两人世界出现了第三者,就容易导致外遇的问题。所以古人论昌曲等为”细姨星”,就是这个道理!

不过其严重与否,会不会导致分手、离婚等?当然仍须全盘考虑。这里只是介绍简单的看法,也没有涉及比较深入的看法,像飞星四化的范畴。

因配偶而贵

那什么人可以因配偶而得富贵?或是有好的姻缘呢?大致上的论断原则,就是夫官线有良好的星组和化星,或是福德宫美好所致!

譬如夫妻宫有紫微、天府、天相等星,男命有太阴、女命遇太阳;主配偶高过于命主,得配贵偶;至少可以得到一个好的姻缘。不过当然不能被忌星,或是寡宿、煞星所破坏。又像化禄星(富)、权星(贵)、科星(名)在相关宫位,也有配偶之助。其中化禄又表示恩爱,科星是相敬如宾,权星就带有些争权的问题了!

有些吉祥的星组,也有利于得遇好的对象;譬如紫微天相、紫微天府、天同天梁、太阴文曲、太阳天梁加文昌禄星…..。这些星组在提高配偶的条件与地位,有相当程度的力量。但也不是没有”但书”的!如果你要温柔的老婆,那紫府在夫妻,想都别想!又如果怕配偶外遇,又须杜绝六吉星进入夫妻宫。

另外,夫妻宫化禄到命宫或是财帛、官禄、田宅,也主得配偶之助。假设天梁的坐干,化禄到夫官线,那表示另一半荫我。不过这已经属于飞星四化的范围了,难度较高,有机会再谈!

●天生孤独命

天机天梁与擎羊同宫,古书云:「早有刑克晚见孤」。

命宫、身宫、夫妻宫有孤辰、寡宿、陀罗……。

天刑或寡宿,或孤辰、蜚廉、飞廉坐命,或坐父母宫、夫妻宫。

夫妻宫有三台、或八座之一者。

夫妻宫有紫微天府加劫空、左辅、右弼者。

紫微星单守子、午之地。

命宫或夫妻宫有天机天梁(加羊、陀、劫、空尤孤)。

夫妻宫或田宅宫太阴化忌。

紫微天府坐身宫、命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、父母宫。

七杀加羊、陀坐疾厄宫。

武曲破军坐命。

天府坐命加空亡。

禄存坐命。

七杀、破军在寅、申坐命。

陀罗与火、铃同宫。

迁移宫宫坐丙申、丁酉、山下火者。

●早年孤独,幼年恃怙。

武曲天府在子地坐命,父母宫有煞,或其对宫有煞冲照,幼年孤独。

天煞坐命,与父母缘薄。

太阴坐命在陷地,日月反背,与父母缘薄,早年即离乡背井,到外地谋生,故孤独。

●晚年孤独,子女不在身边。

子女宫有地劫地空。

破军不在子地或午地。

田宅宫宫干化忌入夫妻宫。

夫妻宫宫干自化忌者。

奴仆宫宫干化忌入身宫。

●晚年孤独,配偶不在身边。

福德宫宫干化忌入夫妻宫。

武曲与羊、陀罗同宫。

夫妻宫化忌加煞。

夫妻宫有劫空。

禄存独坐夫妻宫。

太阳、太阴与羊刃坐命。

女命武曲火星坐夫妻宫,守寡。

命宫或身宫有巨门,加羊或陀。

●晚年孤独,朋友少来往。

福德宫宫干化忌入疾厄宫。

福德宫宫干化忌入财帛宫。

●当年孤独,这一年心情苦闷、孤独。

小限走到巨门,如无禄存同宫,此年孤独,苦闷,心神不宁,做事没恒心,半途而废。

紫微论夫妻

1、  紫府地劫临夫妻必离婚

2、  太阴见擎羊,男克妻,女克夫

3、  武曲见擎羊,男克妻,女克夫

4、  夫妻宫化忌加煞,配偶先死

5、  丑未夫妻宫见武曲加煞,配偶先死

6、  夫妻宫单见左右星必主配偶先死

7、  夫妻宫在巳宫见陀罗、廉贞必离婚

8、  夫妻宫见破军多离婚

9、  女命坐戌亥子见太阳为寡妇命

从夫妻宫主星看感情不顺指数

1. 夫妻宫主星…天相。

感情不顺指数20%:夫妻宫里面有天相的人在恋爱的过程中可以互相扶持,彼此都很好沟通,男人有天相的人可以娶好老婆,在事业上有所帮助,女人有天相的老公会是一个好好先生,善体人意,而且天相是一颗很柔的星,双方相处会很融洽。

2.夫妻宫主星…天机或天同或天梁或太阳(男)太阴(女)。

感情不顺指数40%:夫妻宫有天机或天同或天梁的人大致上夫妻相处没有问题,可是这三颗星代表变,另外一半个性容易朝令夕改,常常让对方不知道该如何应对,另外太阳(男)太阴(女)的人在感情上面会有所多变,很容易交往到年纪比较大的异性,因为本身通常有恋父或恋母情节,要注意婚后跟另一半感情的问题,因为异性缘很好,如果稍有不慎很容易影响婚姻。

3.夫妻宫主星…紫微或天府或巨门或孤辰或寡宿或病符。

感情不顺指数60%:夫妻宫有紫微或天府的人夫妻生活彼此都很想要去驾驭对方,谁也不服谁,都想当老大,因此很容易出问题,夫妻宫在巨门的人疑心病很重,婚姻往往都败在自己的不信任感,夫妻宫有孤辰或寡宿的人容易和另一半在沟通上出问题,至于病符在夫妻宫的人即使双方感情很好,但是还是会猜忌对方。

4.夫妻宫主星…太阳+太阴或贪狼或文曲或天魁或天钺。

感情不顺指数70%:夫妻宫有太阳+太阴或贪狼的人代表容易感情世界有三人行,太阳+太阴就表示一明一暗,家里有一个外面也有一个,贪狼代表感情多多益善,来者不拒,文曲或天魁或天钺代表四姨星,也就是小老婆的意思,也就是即使结婚后还有恋爱的机会。

5.夫妻宫主星…武曲或破军或廉贞或七杀。

感情不顺指数90%:夫妻宫有武曲或破军或廉贞或七杀这几颗星的话感情路会走的跌跌撞撞,夫妻彼此之间的相处是非常刚烈的,武曲本来就是一颗孤寡之星,而破军在夫妻宫的人势必会有一次破碎的婚姻,要不然就是嫁娶一个婚姻曾经破碎的对象,这样婚姻比较能够持久,廉贞除了婚姻不顺之外还会连带着有官司的牵扯。

看看自己的老公是不是权贵的命格

、 如果老公的命宫是在「寅」的位置,而且与「太阳」跟「巨门」同宫,你的老公就有机会成为权贵的人士,尤其太阳在「寅」的位置,因为寅是早上3点到5点,太阳即将日出东方,是一个个充满朝气的时间,这类的人对于政治或是大的社团都会蛮有兴趣的,很难的的是这个人既孝顺又顾家,很有责任感。

2、 如果老公的命宫是在「子」的位置,而且与「武曲」跟「天府」同宫,你的另一半如果是这样的格局你也要好好经营他,因为你有机会成为阔太太,因为「武曲」代表得是「财」,「天府」代表的是「库」,这两颗财星双双在命宫,代表这个人是经商高手,这人一生的志愿就是为拚命,而且中年(40岁)之后会更发,不过钱财跟身材会成正比的。

3、 如果你是一般小女子,只希望平平凡凡就好的,你就必须看你的老公的命宫是不是在「申」的位置,而且与「天同」跟「天梁」同宫,因为「天同」、「天梁」在命宫的人是非常老实的,是一个乖乖牌、对你很好而且善解人意,唯一的缺点就是没有什么大志,一般日常所需只要够用就好,而且虽然老实但绝对不笨,这类人在工作方面大部份是属于幕僚人员、公务人员,不会大好也不会大坏,是一个很安全的一个老公。

齐 人 之 福 命 理 观

【夫妻宫不足以解释男人的婚姻】

男人和女人在一起,不是很单纯的一个「情」字可囊括,或许女人因较重感情,所以单从夫妻宫便可解析大部份的感情事件,而男人就有如下可能:

1. 传宗接代:「不孝有三,无后为大」,就在重男轻女观念犹是牢不可破的此时,很多男人就以此为借口产生婚外情,这就要合参夫妻之命盘才可决定。

2. 性生活:夫妻性生活失调,或男方不安份。

(这个部份容后详述)

3. 虚容心:有的人很喜欢跟随流行,又爱「比」、爱现,如军阀时期那个大帅不是三妻四妾;时值今日,商场上若有那个大亨富豪摘星包细姨,随后就有人跟进,这种输人不输阵的情形应从命宫去了解。

4. 博爱多情:很容意喜欢上异性,永远不安于一。

本文就以「情」(博爱类型)与「欲」(性生活问题)来说明「齐人之福」的命理特质。

【那种命格的人最多情?】

论命虽然有十二宫之分,但命宫为主体,一定要看命身宫之星群组合方能谈及它宫。只要命身宫带禄存星,主星稳定,三方不见火铃诸星,大抵行事稳重比较不会有这方面的困扰。接着我们看夫妻宫之星曜组合:

1. 主星为贪狼、、廉贞、天同、太阴……诸星,吉星见文曲、右弼,煞星见火铃星,一生自然多情容易谈恋爱。

(注:其它主星如,天相、太阳)

2. 行运之禄星一直吉化先天夫妻宫,如夫妻宫为武曲贪狼,行运为戊寅、己丑、戊子等,内心对爱充满期待。

3. 夫妻宫有左辅、右弼于兄弟宫、子女宫夹辅,左拥右抱的机会很大,且不易为人察觉。

4. 行运之夫妻宫形成双禄夹辅,也容易有机会

「暗度陈仓」。

请看这个实例,男命夫妻宫坐贪狼、右弼、陀罗于申宫、铃星自迁移宫会照,此人结了三次婚,结果和第一任第二任老婆都藕断丝连,气得第三任老婆想离婚,就像天龙八部中之段誉生父一样,对每个都真心,却每个都放不下,您说他是多情还是薄情?

【子女宫关系男人婚姻】

有的男人长的虽不怎么样,口袋也没多少钱,但是女朋友却很多,这可能会让人百思不得其解,但若去观察他的子女宫,,就会恍然大悟。很多人以为子女宫就是谈生男生女,或孩子智愚贤不肖,其实它还关系着一个人的生育机能及性生活。

现 代 分 偶 命 理 观

大运、流年夫妻宫决定分偶关系】

不管促成原因如何,基本上可分为两类型:

(一)异地相思

(二)情意已尽

从斗数看婚姻关系,首重「夫妻宫」;而「夫妻宫」又有先天、大运、流年之分。

先天夫妻宫:探讨本人的婚姻观、感情的表达处理能力、择偶条件……等。有的人害怕婚姻,所以选择「不婚」;有的人不知如何处理感情问题,所以「逃婚」分居;还有的人择偶条件太高、太完美,所以一直「等无人」。

大运夫妻宫:探讨十年间之婚姻感情得失、能否恩爱相处?碰得到好对象吗?……等,而这也是本文之重点所在。

流年夫妻宫:关系着一年内之婚姻感情顺逆。所以大运感情宫位稳定,流年稍不如意,那只是一时现象,「分偶」是短暂的。

【大运、流年夫妻宫有那些星曜会造成「分偶」呢?】

紫微斗数是依据星群组合论断,所以除了夫妻宫(本宫)外,还要看迁移宫、福德宫、事业宫三宫之星曜,不能说夫妻宫有「寡宿星」就要一个人睡觉。 「分偶」属异地相思者,其星群组合可能如下:

1. 本宫没有主星(紫微、天府、天相、武曲、廉贞、七杀、破军、贪狼、天机、天梁、太阴、天同、太阳、巨门为十四颗主星)。

2. 本宫主星为破军、七杀、武曲、巨门、天梁等。

3. 本宫及余三宫见地空、地劫、擎羊、陀罗、化忌等星。

4. 本宫左右两宫(即兄弟宫、子女宫)分居地空、地劫星,形成「空劫夹夫妻宫」;或先天化忌星与大运化忌星夹本宫(双忌夹);若是流年忌星夹制,影响较小,只要流年一过就没事。

5. 本宫无主星或自坐化忌星,左右两宫有擎羊、陀罗夹制,形成「羊陀夹空宫」或「羊陀夹忌」之结构。

【为何会情意已尽?】

「分偶」属情意已尽者,其星群组合除了如上述外,还多见了火星或铃星, 并多有忌星会照,若形成下列组合那就更覆水难收了。

1. 天机、天梁、擎羊、化忌

2. 火星(铃星)、太阴、化忌

3. 巨门、火星、擎羊、化忌

4. 火星、武曲、化忌

5. 铃星、文昌、陀罗、武曲、化忌

6. 廉贞、天相、擎羊、化忌

7. 廉贞、七杀、擎羊、化忌

以上之化忌星属大运化出者最严重,先天本命之化忌星影响较间接,除非流 年化忌星再引动,否则未必为祸。

【那种人有这种「宿命」呢?】

先天夫妻宫形成「情意已尽」类型之星群组合者。

真的无解吗?

不。第一,透过修身养性、学习欣赏对方之优点、谨记爱是牺牲、奉献、不求回 报,不要抱怨。

第二,找一个爱你而又性情稳定者。

夫妻宫星曜解析

〈一〉紫微

紫微入夫妻宫会吉星,配偶俊美,因而得贵,但易造成桃花之象;紫微

无会吉星则感情平淡。男命尊重太太,女命能因夫得贵。紫微入夫妻宫

选择配偶眼光较高,故不宜早婚。

 

〈二〉天机

天机入夫妻宫配偶较劳碌,因天机主家务事,是以天机居女命宫、福

德,常会为家务事而忙碌。夫妻多是非争执、口舌亦多,天机逢擎羊则

不利配偶。夫妻之生活方式宜聚少离多,感情会比好。配偶年龄差距较

大,男得贤妻,个性刚烈,女配夫必有学术专长。

 

〈三〉太阳

太阳入夫妻宫庙旺逢吉星,男有贤内助,尊重妻子,妻能干体壮,因妻

而贵。太阳落陷加煞不利妻子,妻体弱多病或早丧,女命则易丧夫。尤

以夫妻在戌宫,太阳加煞化忌,主配偶易早丧或离异。感情易因忙碌工

作而疏淡。不宜早婚,女命虽主贵,但丈夫较专制独裁。女太阳在戌、

亥、子位,男在卯、辰、巳位,主婚姻不美,逢煞星有外遇,太阳在

丑、未宫感情复杂。

 

〈四〉武曲

武曲入夫妻宫晚婚为宜,生活平淡较无气氛,在四墓(辰、戌、丑、未

宫〉配偶内向。武曲逢「化权」易有争执,武曲逢擎羊、陀罗、化忌、

火星、易生离死别。武曲化权逢煞星加左辅或右弼,婚缘不妙。武曲入

夫妻宫男命娶妻个性刚烈,独立性强,不喜串门子,女命孤独晚婚,配

夫个性较暴燥,较独断独行。

 

〈五〉天同

天同入夫妻宫男命得贤内助,聪明美丽,女命得夫温柔体贴,感情和

睦。但天同于辰、戌、丑、未宫配偶年纪较小,易有外遇。 〈六〉廉

贞 廉贞入夫妻宫夫妻和谐,但较不甜蜜,相敬如宾。廉贞逢化禄,易

有艳遇;廉贞逢化忌,易有感情纠纷。廉贞会七杀,易常打架;廉贞会

四煞〈羊、陀、火、铃〉太太常挨揍;廉贞会贪狼,喜撒娇;廉贞会天

府反吉。 〈七〉天府 天府入夫妻宫男命妻子能干,尊重太太,老婆理

财能力强,上班族,持家有道,陷地唠叨。女命老公大男人主义,沈

默、守财,感情平淡。天府入夫妻,较重精神享受;天府逢四煞星

〈羊、陀、火、铃〉宜晚婚,耳根恐难得清静。

 

〈八〉太阴

太阴入夫妻宫男命太太漂亮、体贴,善解人意,会撒娇,喜待在家伺候

老公,属贤妻良母型,较孩子气。太阴如在陷地化忌加煞星,配偶有早

亡之虑,太太易有感情波折。太阴入夫妻宫女命配夫较柔弱,感情多困

扰,易有娘娘腔味道,年龄差距宜大。女命太阴居旺地,夫妻感情稳

定,陷地则宜防三角恋爱,有梅开二度之象。

 

〈九〉贪狼

贪狼入夫妻宫男命感情较不稳定,初期如胶似漆,尔后感情易有问题,

有见异思迁之虞。贪狼逢化忌、咸池易金屋藏娇;贪狼逢化忌易吵架,

逢天辅、右弼、天魁、天针较无问题,贪狼如加煞星则不妙。贪狼入夫

妻宫女命个性豪爽,作风较前卫,喜听甜言蜜语。星性组合如不佳,则

易有水杨花之倾向。

 

〈十〉巨门

巨门入夫妻宫夫妻占有欲强,常易因嫉妒生口角,故年龄差距宜大。男

喜妻W丽型,女喜夫富家子,男夫妻宫在巳、亥位,巨门逢禄存可得妻

财。巨门在夫妻加煞星、化忌,易有二度婚缘;巨门逢天刑、天姚主配

偶易有外遇,加煞星则异离异,纵能偕老,则恐难免污名失节之虞。

 

〈十一〉天相

天相入夫妻宫男得美妻,乖巧、贤慧、气侃。女命天相

入夫妻宫,丈夫处事积极,责任心重。天相逢禄存,配偶有助力。天相

在夫妻,易与原先认识的亲友、同事、邻居等对象结婚,有亲上加亲之

象。天相入丑未宫如星性组合得宜,男有纳妾之机。

 

〈十二〉天梁

天梁入夫妻宫经济权在配偶,能尊重配偶,男贤妻,喜掌权,女夫是管

家郎。天梁逢化禄相互敬爱,亦主配偶能干。大皆主平淡,但受对宫之

星性影响很大。

 

〈十三〉七杀

七杀入夫妻宫不论男女,配偶性情刚强,易变。恋爱冷热均快,多属一

见钟情,难得长久型。七杀入夫妻,感情淡薄,星性组合如不佳,则易

有「鸳衾半冷、同床异梦」之象。七杀加文昌、文曲、天魁、天钺、禄

存,早年婚姻顺利,晚年易不太如意,恐有同屋分房之虞;七杀逢擎

羊、铃星,易主二度婚姻,或配偶恐开刀。廉贞、七杀逢天姚在夫妻居

未宫,易有娶风尘女郎为妻之象。七杀逢禄存,天马、属因配偶而富之

格。

 

〈十四〉破军

破军入夫妻宫配偶个性较不易捉摸,意见不易和谐,较不喜受婚姻约

束,独身主义观念浓,唯晚婚可解。破军入夫妻,易先有关系而后婚,

婚前婚后皆有同居事发生。破军逢擎羊、陀罗、铃星,婚姻易破裂。子

午位破军加煞星,婚姻恐不只一次,宜晚婚。破军居夫妻,亦易遇上结

过婚之异性。

 

〈十五〉文昌

文昌入夫妻宫男命有吸引力,有气质,玩弄风情。感情随心情之

变化大,有共同文艺气息。

 

〈十六〉文曲

文曲入夫妻宫感情初期甜蜜,易情绪化。文曲化忌居丑未宫,如星性组

合不佳,逢煞星而离异时,恐有拖拉之象。

 

〈十七〉左辅、右弼

左辅、右弼二星入夫妻宫对婚姻较不利,在夫妻宫因其为助星,加煞星

组合不佳时,易有「再一次」之含意。左辅戊土为孤僻,右弼癸水为桃

花,在命宫、夫妻、子女宫,婚前择偶宜慎重。右弼之桃花性强过左

辅,居夫妻较有私情、单恋,婚前易同时有两位异性出现,星性不佳

时,婚后易有外遇。

 

〈十八〉天魁、天钺

天魁入夫妻宫主夫英俊、妻貌美,得对方相助。天钺入夫妻宫主夫贤妻

能干,亦得对方相助。天魁入夫妻未婚时,易有人为你介绍对象,很直

接帮助你。天钺居夫妻,则仅在精神上鼓励你,快找对象或把握机会,

较不直接为你介绍对象。夫妻宫女命为天魁、男命为天钺时,易有思

慕、仰慕长上倾向之缘份,如学生爱老师、职员爱上司、表妹爱表哥等

现象。

 

〈十九〉禄存

禄存居夫妻,老婆家较远,能得妻财。禄存入夫妻,宫禄宫化禄来照,

再逢桃花星或煞星,则恐易有二婚。

 

〈二十〉擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫

擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫谓之「六煞」,「六煞」入夫妻

宫或在其「三方四正」会照,主夫妻关系多半不佳,口舌是非、争吵、

冷战甚至离异,情况宜配合整体星性组合而定,负面影响较大。

 

〈廿一〉截空

截空又称「断桥煞」,截空入夫妻宫主夫妻不易沟通。

 

〈廿二〉三台、八座

三台、八座入夫妻宫主配偶较重名利,物质欲望高。

 

〈廿三〉龙池、凤阁

龙池、凤阁入夫妻宫主配偶较讲究情调,精神面需求较高。

 

〈廿四〉天马

天马入夫妻宫逢太阴于庙旺之地加禄存,可得妻财,加煞星则破;天马

入夫妻宫亦主配偶居远方,如主星属动星时,则配偶常出远门。

 

〈廿五〉天姚

天姚入夫妻宫主双方有人绿,多艳遇。天姚逢主星化忌、破军、左辅、

右弼同宫则易有重婚之虞。

 

〈廿六〉伏兵、阴煞

伏兵、阴煞入夫妻宫主夫妻间易有隐伏性的危机发生。

 

〈廿七〉红鸾、天喜

红鸾、天喜入夫妻宫夫妻情意浓,男主妻漂亮,女主夫英俊。红鸾主嫁

娶,天喜主喜庆,五十岁后逢之不利配偶。

 

〈廿八〉破碎

破碎入夫妻宫夫妻感情不好。

 

〈廿九〉天刑

天刑忌入夫妻宫,逢宫内星曜不佳时,易失和而离婚;唯如夫妻「聚少

离多」或「晚婚」,则天刑凶性锐减。

 

〈三十〉化忌

化忌入夫妻宫易有患得患失之心 (男命夫妻宫星化忌主「妻管严」)。

 

〈卅一〉天哭、天虚

天哭、天虚入夫妻宫夫妻常有不顺之事发生,如逢主星庙旺或禄存、天

马则可解。

 

〈卅二〉孤辰、寡宿

孤辰、寡宿居夫妻主一生中易有一段时间因感情不合或工作关系,而与

配偶分房或分居。

化禄、天姚、红鸾、文曲是与爱情、婚姻、感情攸关的星曜。

红鸾星:在封闭的社会里,当流年的行运来到红鸾星所座落的宫位时,往往就是婚娶的结褵期,也就是众所周知的”红鸾星动”的年份,所以依红鸾星动而结婚,则是意谓着水到渠成的「天作之合」。古人推算婚缘运时,相当倚重这颗星,假如这颗星座进命宫时,往往象征着会早婚,但为什么这么大胆的做此”假设”,主因则是当事者的相貌必是红颜秀丽,就因为「天生丽质难自弃」,所以在初长成时,往往便有提亲者上门。

天姚星:天姚星的能量显现来得有点突兀,并不像红鸾星是为婚姻而设的任务型星曜,却像是”花期”,所以具有周期性,当行运进入天姚星所座进的宫位时,当事者会产生”春心荡漾”,所以会在意自己的仪表妆扮及言谈举止的幽雅性,就像盛开的花朵一般,会将自己最美的特质展现出来,也就是散发魅力的磁场以吸引异性的注目,甚至产生互动,一般的感情邂逅、桃花恋情的感情际遇,往往缘自启动了天姚星的作用力。

文曲星:文曲人的才艺与专长是来自天生的秉赋及后天的努力造就的;思想纤细、神经敏锐又善感,则是文曲人的特质。文曲人的气质是自然天成,不矫柔造作,而对感情的态度则是感性多于理性,每每会有牵肠挂肚的演出;文曲人容易感动,常会萌生情绪性的孤寂感,并不是情欲型,却须要爱情的滋润,所以命宫有文曲星的人,对于爱情的态度是千头万绪的缠绵悱恻。从唐朝张籍的节妇吟里的诗句,能让您对文曲人感情世界的千丝万缕有所感触:「君知妾有夫,赠妾双明珠,感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时!」这首诗篇是可以道尽文曲人的感情境界。

化禄星:化禄的性质与天姚并不一样,化禄在命宫的意义是满足自己,而天姚则是散发魅力。当命盘一经排定,所有的星曜都有了固定的位置,化禄也是随着所挹注的星曜而定位,但大限的宫干、流年的宫干又会启动化禄的气场,复使化禄的能量游走于许多星曜间,也可以说会巡礼于不同的宫位里,化禄的欲望能量会随着所挹注的星曜而表现出不同构型的气象万千,有炽烈、有浓情、有感性,也可能因为难以节控而掀起情海的波涛大浪,当然,因为化禄的作用力而成佳偶的比例是占所有婚姻的最多数。

爱情处方笺:

《处方一》:红鸾、天姚、文曲星是促成感情交流的桥梁,是以屹立不动的型态布署在命盘上,唯有”化禄”会随着不同的年份、不同的星曜而在各个宫位之间穿梭游走。化禄是欲望的代名词,所以其之气势宛如排山倒海,化禄的能量挹注,几乎成了促成婚姻的主流。

《处方二》:如想预知感情际遇及婚姻发展的未来性,是可仰赖命理精算师来作详尽的分析,而命理老师的学术、涵养、术德、功力则是能否作出精确分析的重要关键。您一定知道,生病时必须找良医,而感情方面的问题,是关系着终身的幸福,当然也必须找良师才能开具正确的处方笺。

紫微精论婚姻家庭】

是按照个人出生年月日时的紫微星宿在妳命盘的排列方式,命宫、夫妻宫、子女宫、疾厄宫、田宅宫、兄弟宫的星宿,交互影响下所产生的比对结果,复杂的程序、精确的分析内容,所以,能够彻底完整的呈现妳的婚姻大事。

(想知道各宫位所代表的意义,可以参考下表:)

▲命宫:

先天的命宫一经启动,则与疾厄宫相呼应,命宫是代表”性”,疾厄宫则是代表心,以符合易经一六共享的原理,同时命宫成了财帛宫的气数字。

▲夫妻宫:

婚姻成为事实,夫妻宫便成为福德宫的交易位置,兑现着福德的因果,夫妻间的因果报应就在此生兑现。

▲子女宫:

当婚姻关系确定后,子女宫除了子女的表征又成为男女关系的欢乐宫,可以数算出桃花及性功能。

▲疾厄宫:

一个人的身体如何,是否健康,身体上那一部份器官较弱,可能发生什么病痛,可由本宫的星曜来了解。

▲田宅宫:

田宅宫与财帛宫为表里的一六共宗,不仅是富裕与否的判断,也是居家生活的情境。当婚姻条件成立后,则是与异性朋友的交往状况,也可藉此判断是否有婚外情与桃花。

▲父母宫:

当命运的活盘一经转动后,父母宫除了是相貌宫、文书宫外,又代表着心性及情欲的表征。

▲兄弟宫:

是财帛宫的钱库,也是事业吉凶的判断依据…。严重的身体事故,几乎与兄弟宫有着密切的关联性。

姻缘天注定

姻缘天注定-1.序

运用紫微斗数来看感情,以命盘的命宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、福德宫等几个宫位综合判断,但是观察婚姻的吉凶或桃花问题,更要配合流运来分析,包括十年大运和每年的流年,其都会触发感情的「定数」而生变化。

一般而言,紫微斗数以命宫、夫妻宫为主体,论感情的「遢銵v;子女宫、疾厄宫可视为「桃花宫位」,探讨可能的「变质」;财帛宫、福德宫是彼此感情的「对待位」,可看交往的情况与喜好,而分析感情可能的过程。所以,紫微斗数探讨婚姻的情缘,不是单一论断,必须以综观的角度,合盘推论,执一而论断,恐流于谬误,不可不慎

姻缘天注定-桃花星无数

紫微斗数中桃花星无数,主要的主星与副星包括:

红鸾、天喜、喜神、凤阁、天刑、天姚、咸池、沐浴、天钺、文曲、贪狼、廉贞、文昌、七杀、天同、天相、巨门、左辅、右弼、破军、紫微等星,如果再逢煞星(如火星、铃星、陀罗、擎羊、地劫、地空等六煞)或逢「四化星」的化禄、化科、化忌,则「桃花星」的特质将更明显表现出来。

桃花,也有真假之分,就像人的感情如幻似真,若有似无的。所谓「真桃花」应该是除了夫妻之外,还有感情出轨的现象;而「假桃花」,则指工作环境中受欢迎或桃花坐命宫,祇是「人缘好」或「异性缘强」而已,并无实际脱轨情形发生。

以紫微斗数而言,并非「桃花」皆是凶或不吉利,有时桃花坐命宫、福德宫者,更添才华与人缘,对现代人反而更适合、更好呢!

一般而论,每个星的桃花特性都不同,例如,紫微星的桃花是一种占有欲,喜欢被奉承、呵护的感情,或是虚荣心引发的「欲念」;贪狼星的桃花则是「玩乐、好奇、挑逗式」的,多以自我快乐为出发点,论感情似有若无,所以被称之为「正桃花星」,因为这种特质,颇能「弄花吟月」春风一度了无痕!相当提得起,放得下,有些玩世不恭的风流调调!

廉贞星,在紫微斗数中被称为「次桃花」,多为工作或业务上的桃花,感情比较投入,属于「追求性」的桃化(满足动物猎物的欲望),不过,廉贞会比较顾虑道德与身份,有时会自制。

另外,红鸾星的桃花特质是「端正与等待」;天喜星属「较热闹的交往」;咸池星则是「肉欲之桃花」,天姚星则「放纵、享受、干脆」,说风是风,说雨是雨,有点而「大姊头」的味道,感情要与不要「随意」啦!左辅、文昌偏重精神上的桃花,或许可能成为「柏拉图」式的爱情,是一种「光想不做」的桃花,杀伤力很小,而右弼、文曲的桃花则比较「行动派」,会实际投入感情,容易产生拖泥带水的现象,凭添桃花的困扰(右弼与文曲星皆是感情丰富的星曜,常会在情字里迷失了方向)。

破军星的桃花较具破坏力、占有欲,甚至肉欲;七杀则为严肃的仰慕,属于「斯文的桃花」,是一种偏向文艺与精神上的恋情。天相星,则是享受感情、情欲较强的桃花星,比较欢乐,感情收放自如,除非煞星、化忌星来冲煞,否则天相星是一颗很标准的桃花星,机会多,容易徜徉快乐时光;巨门则属「暗」星,桃花之苦恐怕有口难言,易招惹是非。

姻缘天注定-桃花星特质

紫微斗数的桃花星有些特质是一样,也有部分差异。如果耐心学习紫微斗数学理,平日多观察,不难明白各星曜桃花特性之不同。

一般而言,只要星曜五行属于水或土者多有桃花的性质,较引人注意、喜欢。水可依容器形状而成型,韧性与包容性也非常之大,所以水性的星曜坐命宫较易有桃花。

五行属土的星曜,由于土性稳重、坚强,孕育万物,包容性较大,易吸引异性,需求丰富的情感,人缘、人际关系较佳,无形中桃花机会跟着来!

星曜五行属性表

星名 五行 星名 五行

紫微 土 七杀 金

天机 木 破军 水

武曲 金 文曲 水

天同 水 文昌 水

廉贞 火 红鸾 水

天府 土 天喜 水

贪狼 水 化忌 水

巨门 土 左辅 土

天相 水 右弼 水

天梁 土

在命宫或夫妻宫、子女宫,或大运、流年的命宫或夫妻宫,出现如星曜五行属性表所列的星系组合,除了水性、土性星曜多的桃花出现的机率与危机比较强,当事人不妨多留意一下,避免桃花带来困扰,另外逢以下的星系组合,也是高危险率的命格,较易有桃花的烦恼发生:

1. 夫妻宫、身、命宫、福德宫有天姚、咸池、沐浴等星。

2. 天同太阴逢六煞星。

3. 天梁坐子、午、巳、亥宫位,三方四照见煞星。

4. 太阳巨门见陀罗。

5. 巨门坐夫妻宫。

6. 破军遇六煞星。

7. 夫妻宫有左辅或右弼,或子女宫有左辅、右弼(单星独坐者,尤其应验)。

8. 紫微、贪狼同宫。

9. 福德宫太阴、天姚在寅、卯、辰、巳、午、未、申宫位。

10. 命宫、夫妻宫有太阳、太阴冲煞,或同坐丑、未宫。

11. 武曲守命会昌曲遇六煞。

12. 天梁会天马在寅、申、巳、亥宫位。

13. 六煞之一守命宫、夫妻宫。

14. 紫微在子女宫加煞。

15. 天魁、天钺守身、命宫,加煞。

16. 福德宫有太阳、太阴冲煞。

17. 武曲贪狼同宫,六煞星冲会。

18. 天机、巨门同宫,六煞星冲会。

19. 太阴星逢煞星,坐辰、巳、午宫位。

桃花运好坏,完全看个人如何处理,将其视为人生历程,可增添人生姿彩。贪狼、廉贞是主要桃花星与次桃花星;天姚星是豪放型的桃花,可能一见钟情;咸池是性欲星;红鸾是正桃花;天喜是欢乐的桃花,较天真、浪漫;文昌、文曲是异性、精神上、口才上的桃花‧‧‧。桃花虽然遍地,但是各有不同特质,所以再次强调,判断桃花时,最好明白其星性,适当辨别,以免执迷,并藉此明白不同桃花,有不一样的处理方式与因应之道,得当地予以心理建设,则可将桃花烦恼化为无形。

姻缘天注定-情缘的判断

情缘的判断不能由单一宫位来分析,必须掌握紫微斗数活盘的观念,与各宫位衍生的意义,再论断感情或婚姻的缘分。

基本上,先看命宫─先天命盘的命宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、田宅宫、福德宫综合研究后,可以看出此人天生的感情现象与婚缘;然后,再就运势,以配合推断夫妻缘。

缘份是指一个人和另一个人之间的相识。不过,有缘未必能缔结姻缘,还要有份,才能成为夫妻。

夫妻缘,从紫微斗数中怎么观察呢?

夫妻宫乃配偶位,凡由夫妻四化星(化禄、化权、化科、化忌)飞入六亲宫,主必有夫妻缘。(六亲宫指父母、兄弟、子女宫位)

从夫妻宫的四化星,也可分析夫妻的缘与相处关系。例如:

由夫妻宫化权入命宫,化权主干涉、管束,也带孤、刚的特质,易有缘变,即婚缘较有变数。如果,男命的夫妻宫有化权星,则老婆多半喜欢管老公,比他能干,不过犹是一个好老婆。

夫妻宫化禄入命宫,主有情,代表爱惜、疼惜,夫妻缘较佳。

化科代表和睦、贵人的意思,夫妻缘好,或主配偶社会地位较高,或为斯文之人。

化科在夫妻宫,会因为有麻烦才有贵人助。若已婚,夫妻之间较易有困扰产生,大家都来帮助你,老婆助你,女同事也扶你一把,所以问题就特别多了;未婚者亦代表桃花,假如你是在公司行号上班,也会得到异姓贵人相助。

化忌则主唠叨、亏欠,两人可能是一对怨偶!

夫妻宫也可用来判断六亲的婚缘,譬如:夫妻宫化禄、化忌到兄弟宫,代表兄弟一定有配偶。所以由命盘也能看六亲的夫妻缘。紫微斗数的宫位是活盘,可以灵活运用,看出很多现象,当然这属于比较高段的学哩,值得持续学习、了解并活用。

夫妻宫飞出四化皆主有缘份的因缘─两人命盘的夫妻宫干四化星互相飞星,若进入对方的命宫或夫妻宫,则姻缘天注定。以婚姻而言,夫妻宫是正名位,子女宫则是一种妾位,属桃花位,即不正名位,所以子女宫四化星也可看缘份,指的是无名份的姻缘。因此,每个人的大限及流年配合四化星在运转,都可能会有带桃花的现象。

桃花如何还要看田宅宫。紫微斗数活盘观念中,田宅宫是夫妻宫的交友宫,假如田宅宫坐紫微、贪狼,这个人一定很喜欢接近异性,没有异性活不了!因而田宅宫不仅可看夫妻、交友情况,也能得知其可能开出来的桃花是什么。

同样的,运用紫微斗数看夫妻缘也不能遽下论断,因为他亦须由许多角度来分析、依星性而论,初学紫微斗数必须习好每颗星的特质与象征意义,再衍生推论,才能正确判断夫妻缘好坏或真假。因为夫妻缘除了两人的缘起─谈恋爱之外,还要看有没有份─则子女宫、田宅宫的星性与四化星作用的影响皆很大。

例如:夫妻宫化忌入田宅,代表老婆爱家,为家庭付出许多。也就是说,只要她化到哪宫,就代表她的人飞到该宫。若是田宅,意谓她喜欢呆在家里头,但由于是忌星,所以这个人很辛劳。

如果说夫妻宫化禄入父母宫,象征配偶和父母相处不错,配偶很有长辈缘,无形中也助长了夫妻缘,尤其对份有利,父母会较支持这项婚姻。

另外,夫妻宫四化到命盘的四正位─命宫、迁移宫、子女宫、田宅宫,也有不同的夫妻缘份与关系。假如夫妻宫化忌到迁移宫冲命宫,代表夫妻个性不一样,丈夫喜欢画画、弹琴,但老婆可能偏爱跳舞、酗酒,两人嗜好不同;然而即使兴趣、思想、性情殊异,并不意谓此人没有婚嫁,不过配偶可能是外地人。也就是说缘份能成立,有缘千里来相会。譬如某人从员林到台北来,认识一个女朋友并与她结为夫妇,那他的老婆就是外地人,而且懂得跳舞、韵律,但老公却完全不懂

姻缘天注定-两人的对待关系影响夫妻缘

两人的对待关系影响夫妻缘

夫妻宫四化是论配偶之格,如禄、权、科入命宫、财帛宫,主配偶自立格,入子女、田宅、迁移宫,配偶喜欢变化、较不稳定。但其性质也有分别,例如:有的不耐静,喜欢找工作来做,譬如把家中瓷具搬下来,洗一洗,整理干净,再摆回去,衣服、床单、窗帘也不时丢进洗衣机洗晾;其实不怎么脏,但他就喜欢洗,洗得都快坏掉了,这是他的个性。或是喜欢奔波、爱外出,有事没事就到隔壁串门子,或去同学家坐坐、跳舞,没事绝不喜欢呆在家里。

夫妻缘份,除了善恶真假之外,彼此的对待关系,也可分析个大概情况。夫妻生活有静有动,缘份也是动静中有变化,所以夫妻缘不是一成不变的,变量,往往会让男女感情缘起又缘灭,名分也会因聚散而改变。

由命宫与夫妻宫之对带有四种现象:

1.命宫化忌入夫妻宫 2.命宫化忌冲夫妻宫

3.夫妻宫化忌入命宫 4.夫妻宫化忌冲命宫

夫妻缘很注重化权、化忌两颗星。权、忌代表一种缘灭,这个人有没有夫妻缘,要用化权、化忌来看,不能看化禄、化科,因为禄、科是缘起,也就是说有异性缘,但若有权、忌的作用,两人可能无法结婚,造成缘灭。

1. 命忌入夫:

主有配偶,而我亏欠配偶。在夫妻来讲,是一种相互欠债,代表我有配偶,

但是好、坏则另当别论。总之命宫化忌入夫妻宫,就是有配偶的命,但相处关系有变量或不稳定。

2. 命忌冲夫:

若我命化忌,先天六亲缘薄,与夫妻无缘,纵使有份也无缘,勉强用钱买,仍是有份无缘、话不投机;如果化忌冲夫妻,则较没有夫妻缘,即使有,夫妻也不投契。

3. 夫忌入命:

表示有个人欠你的债,代表你命中有老婆。假如夫妻宫自化,那么这个自化就是一个变量,换句话说,一旦夫妻宫有这四种自化(禄、权、科、忌),夫妻之间将不会很平顺。因为自化这一个变量,会使夫妻缘比较薄弱。

4. 夫忌冲命:

夫妻化忌冲命,表示夫妻无缘,两口子常闹意见,天天吵。那么为何要结婚呢?这也是命中注定的,结婚前很好,结婚后整个生活却变了调。迁移宫最好没有四化星,才不会冲命,因为夫妻宫化忌到迁移宫冲命,两人注定是欢喜冤家。

由疾厄宫与夫妻宫论断彼此对待关系,也有四种现象:

1.疾厄宫化忌入夫妻宫 2.疾厄宫化忌冲夫妻宫

3.夫妻宫化忌入疾厄宫 4.夫妻宫化忌冲疾厄宫

1. 疾厄宫化忌入夫妻宫:

我的疾厄宫化忌到夫妻宫,代表身体黏在配偶身上。意谓夫妻比较能有相同的关念、思想。

2. 疾厄宫化忌冲夫妻宫:

疾厄化忌到迁移宫冲命宫,表双方有不同的关念思想,可能是一对冷漠夫妻。例如有人说你先生在外面怎么样怎么样,回来像捡到,为人妻的比较不关心。而且疾厄宫化忌冲夫,这样的夫妻即使结婚也不会体贴对方。

3. 夫妻宫化忌入疾厄宫:

夫唱妇随,像连体婴、古时的孟焦,走到哪里黏到哪里,这种人是典型的醋醰子,跟踪到家,容易一哭、二闹、三上吊,不过是有夫妻之缘,且爱情浓度较高。

夫忌入疾,表示对方依赖性很重,很爱黏着你。

4. 夫妻宫化忌冲疾厄宫:

两人貌合神离,譬如太太不黏丈夫,丈夫当老板想找个秘密情人,想要夫唱妇随,很难的啦!

由疾厄宫与交友宫的对待,看夫妻缘有四种现象:

1.疾厄宫化忌入交友宫 2.疾厄宫化忌冲交友宫

3.交友宫化忌入疾厄宫 4.交友宫化忌冲疾厄宫

1. 疾厄宫化忌入交友宫:

这种对待关系有如你的身体给了对方身体,彼此体贴;如果宫干又自化则变成单恋,你要去找人家,但人家不理你。

紫微斗数中,交友宫也代表配偶的身体位,假如命宫或夫妻宫四化进入交友宫或疾厄宫,表示有夫妻缘,有生理上的需求,较易有交男女朋友的激情或兴趣,缘份的动力自然较强。

2. 交友宫化忌入疾厄宫:

一样是由夫妻的身体位来找你的身体位,象征夫妻缘的磁场感应较强,易有有夫妻缘。

3. 疾厄宫化忌冲交友宫或交友宫化忌冲疾厄宫:

紫微斗数所谓的冲,多数指不好、不来电、家庭负担的意思,象征彼此不体贴、无缘、没有兴趣。

另外,如果夫妻、事业、交友宫化忌冲命宫、疾厄宫,就很难结婚。因为夫妻宫原是正名位,也是结婚缘,统统化忌冲命,夫妻缘较薄,难以成婚。

夫妻缘是以夫妻、交友宫四化作为找寻的标准:

夫妻宫 四化星化出 禄入 迁移 交友宫 四化星化出 权入 交友

权入 父母 忌入 疾厄

科入 福德 忌入 田宅

忌入 迁移 (不能自化,才能有夫妻缘)

以上各现象,夫妻缘较明显。

子田线就是子女宫与田宅宫,在紫微斗数中,也是桃花位、异性位,男女的缘份、关系也要参看子田线的星曜、四化星之现象。

子田线是异性缘,这条线若同时化忌冲命,一生容易交不到异性朋友。所以有人四十、五十岁了,都交不到男女朋友,是有可能的,因为他的子田线冲命宫。

姻缘天注定-夫妻宫

夫妻宫是判断感情最重要的一个宫位,虽然感情相当复杂,须视三方四照的星系与四化星的作用,并加以配合才能论断,但是如果将夫妻宫的星性研究透彻,把握其哩,则可奠定基础。

夫妻宫对未婚是异性位,对已婚者是关系位,对离婚者是元配位,而子女宫则是桃花位,事业宫则是再婚位,各有属性。所以,分析感情,首先了解夫妻宫的情形,再予以推衍论断。

从主星看今生是否孤枕眠

本文就十四颗主星的星性说明,并叙述可能出现的婚姻状况:

一、 紫微:己土,北斗帝王星,化器为尊贵,私爵禄,有解厄延寿制化之功,耳软心活,心地善良,易受他人影响,善变、多疑,遇事态度从容,为人谦恭耿直,形貌厚重,但略带倨傲之气,自恃甚高,心灵易空虚。

对象可能具有以上这些特质,个性一可由此判知ㄧ、二。与此类型的人相处,不妨多些好听的话,视他或她为主子,或大哥大、大姊大。这样的配偶喜欢被尊重,顺从他或她准没错。夫妻关系相敬如宾,大过相爱如蜜!

二、 天机:乙木,化气为善,不长不短之躯,聪明急智,机谋多变,好善,幻想多,易钻牛角尖,能渊鱼察见,较能与宗教、命理、学术接近,形貌虽温文端秀,却性急灵巧,脸型多瘦长。

阁下令一半聪明机智,企划力强,有是多可与其商量,他也善于照顾人,但个性不免”机”动,可能高朝低潮迭起,彼此感情需多协调、包容,以防变数或静极思动。

三、 太阳:丙火,化气为权贵。为人坦率直言,好面子,脾气难免急躁,聪明心慈,做事积极主动,不记得失,相貌堂堂。

你的他或她喜欢照顾人,又好面子,这是婚姻维系的关键。有此星坐夫妻宫还应注意其坐落之宫位,因为太阳星如果在申、酉、戌、亥、子、丑等宫位则不亮,配偶心绪变化大,婚姻不会快乐又和谐。

四、 武曲:辛金,化气为财,为北斗正财星,既为将星,亦为寡宿星,性刚毅果决,心直不曲,气量宽宏,做事诚信规矩、有责任感,主观性强,不认输,讲求效率,但较无远虑之心,喜掌权,具有实行力。

这样的另一半个性刚强,讲义气,有时得理不饶人。对于这种人,不妨好坏皆由他,那么他也会善尽为人夫或为人妻的责任。

五、 天同:壬水,化气为福,主福德,乃益寿保生之宿,具延寿制化之功,秉性温和,心慈耿直,有赤子之心,好文艺,有奇志无抗激,喜享乐,照顾他人,为人随和,博而不专,易知足,做事不够积极。

如此的牵手有着散漫、随性的生活态度,如果能包容他的享受、娱乐心情,感情生活快乐似神仙。不要太苛求这种物欲强、任性的对象,否则易希望越大,失望越大!你们夫妻间的关系微妙,须懂得相处之道才不会有桃花干扰。

六、 廉贞:丁火,化气为囚星,也是次桃花,亦为杀星,代表权威,是个善恶并存之星,个性争强好辩,不拘小节,脾气浮躁,喜新厌旧,爱冒险刺激,自有一股特殊气质。

这种配偶命带桃花,性欲强,深懂闺房情趣,如能投其所好,亦是神仙美眷。其也是任性之人,喜欢自由、自有主见,婚姻相处需多费些心思,注意运的冲击。因为桃花恐会随运来,平日应多作心理建设,姻缘方能美满。

七、 天府:戊土,化气为权令,爱驾御他人,不喜他人管束。心性温和,聪明清秀,学多机变,自立而不依赖他人,略带孤高自负之心态,虽外柔却内刚,能执着目标,确实达成,较讲求实际,善于调理琐事,易让人有小气、计较之感。因有化科作用,故有解厄延寿的功能,具领导、企划、理财之能力。

其人感性慢工出细活,爱在心里未必会开口向你说,喜欢被尊重,彼此的礼节不可因婚久就马虎,生活情趣常在稳定中愈沉愈香。当你的配偶有安静或不言不语时,不要打扰他或她,也不用担心,因为他是个家庭关念重、重视婚姻责任的人。

八、 太阴:癸水,化气为富,聪明清秀,心性温和,博学多能,喜整洁,有耐心,重感情,但过于脆弱,不形于色,有点神经质。

此星具有桃花潜质,婚姻浪漫,感情丰富,偶尔有些变化不足为奇,只怕桃花运走到时,就泛滥了。为人心思慎密(宜多交流),你应满足他或她温柔的爱,那么再也没有比其更更好的对象了。婚姻的相处不可淡漠,须多些热情,尤其当太阴坐在寅、卯、辰、巳、午、未、申等宫位,因太阴在白天的时辰没有光亮,则变化之数较多,夫妻关系需花心思调适与维系。

九、 贪狼:甲木,化气为桃花,主祸福,为财星,又是寿星,具解厄之功,为人好动外向,不耐静,多欲望,性刚凶猛,聪明急智,机深远谋,喜怒无常,做事急速,耐心不够,易变,随性喜好而为,不拘小节,喜研仙术、哲理、艺术之类,博学而不精,爱吃喝,善交际应酬,好打赌,有偏财运。

有这颗星在夫妻宫要多提高警觉,先打个感情预防针,才可以不变应万变。此星有游戏人间的特质,感情丰富又千变万化,他或她可能是个好情人,只要你懂得他或她的性情,陪他或她玩,顺其自然,那么婚姻是相当热闹又有趣,他或她会是一位好情人、好太太、好老公。但要注意化忌或运势走法,其往往是桃花变量的关键所在。

十、 巨门:癸水,化气为暗,主是非,司口舌之神,代表忌妒与猜忌,好辩且唠叨,疑是多非,善欺瞒,做事反复,具联想力、分析力,研究心、自信心亦强,多学多精,劳心少静,观察力强,因为是暗星,故易接近阴煞、符咒、密医、口舌是非之事。

顾家、恋家又爱管事、唠叨的配偶,只要懂得其优点,相处并不难,偶尔小吵架、斗斗嘴又合妨?!别让他或她把心事放在心中,否则冷战、热吵无绝期,多包容他、爱她,别忘了─婚姻是一种道义与责任,才能化解婚姻的黑暗期。

十一、 天相:壬水,化气为印,印者荫也。秉性聪明,和蔼可亲,心善幽默,待人热诚、慷慨,见人遇难,有恻隐之心,见人为恶,报不平之气。喜华衣美食,重外表颜面,既喜他人奉承,亦常笑脸迎人,是颗开心果。唯热诚服务之心使然,爱当和事老,易遭麻烦,在感情上也要注意这点。

如此的伴侣是懂得生活情趣与享受的人,她的热情与照顾人的天性,使你们的婚姻快乐得很!当然,桃花的潜质也是危机,但是,危机┼机会会让感情更具色彩,好好徜徉结婚的乐趣吧,不用太在意得失!

十二、 天梁:戊土,是为荫星,喜照顾人,具有遇难呈祥的特性,为人心性耿直无私,开朗,不走极端,做事稳重大方,临事果决,自率很深,不易迷失方向,能为他人设想,是父母、长辈之星。

你的对象是个传统人士,重视家庭与伦常,喜欢安定有秩序的家居生活,只要满足他的心理需求,婚姻是安全且美满。即使中途有婚难,也可逢凶化吉。

十三、 七杀:庚金,化气为杀,司生死,为将星,主孤克肃杀,一生多成败变动,因其能干有才华,有谋略又能吃苦耐劳,具有冒险犯难的精神,唯个性刚强好胜急躁,喜怒易形于外,易得罪他人,做事头热尾冷,为其缺点。

这种牵手最明显的特质是刚毅不屈,少惹他或她为妙,但若他或她高兴理人,那就是好预兆了。与其相处,心理自己打个预防针,凡事多顺着他或她,一切就安然无事。配偶既是那么能干、优秀,喜欢表现,就满足他的虚荣心吧,生活才会比较协调,否则婚姻路上走来必须花较多的心力。

十四、 破军:癸水,被视为耗星,亦为孤克星,性急好胜,任性,私欲多,有报复心态,与人寡合,易出口损人,做事求真切实,不做则已,要做必求彻底。喜开创冒险投机,多变动劳碌。

对待冲动、任性、好胜的配偶,应多忍让,将会发觉其实他或她满可爱的,是个颇具赤子之心的人,或许婚姻的乐趣也源自那一颗好动、狂野的心。陪伴着他或她,要求不要太高,在性生活上你会享受到快乐的。

你们的婚姻不会因一成不变而失去色彩,随他去,是维系婚姻的妙招,不信的话,可以试验一下。

姻缘天注定-六吉六煞星

六煞星(擎羊、陀罗、铃星、火星、地劫、地空)坐夫妻宫者,其对象往往多有特殊个性或刚强,有主见,有时会增加婚姻的纠纷与争执,多多少少有些困扰。例如:火星吵个不停;铃星冷战不绝或唠叨不断;擎羊谁也不让谁;地劫感情先热后冷,或理财观不同,为钱争执;地空是看对方不顺眼,满心委屈不知与谁诉;陀罗纠葛难应付,老爱挑对方小毛病。

偏偏紫微斗数中,夫妻宫的三方四正总易碰上煞星同宫或来冲照!不过换个角度看,倘使姻缘、感情毫无小麻烦、变动,那么人生夫复乐趣可言呢?如果把煞星当作婚姻的调味品,生活将会因为小变化、小困扰、小悲伤而更丰富,不是吗?

假如碰到配偶的夫妻宫也有同类型的煞星,反而你心知我心,相处起来圆融、有趣,这是绝配的一种境界,只有当事人才能深得其中三味。特别是,擎羊配擎羊、陀罗配陀罗,前者相辅相成,后者缠绵悱恻。

六吉星易有桃花

另外四吉星与天魁、天钺星在夫妻宫时,也有其不同的意义。

六吉星皆带桃花特质,因有人缘,在人际交往上自然增加婚外情的机率,但桃花得失拿捏就全在个人了。

一、 左辅:戊土,为人随和、聪明、能干、灵巧,有上进心,具雄心与抱负,又主风采斯文,慷慨大方,重感情,遇事能以乐观、包容、踏实之心去面对。

二、 右弼:癸水,喜欢指挥别人,主机智多谋,聪明能干,具雄心与抱负,易乐观上进,风采斯文,重感情,惟宜改专制个性、注意感情问题。

紫微斗数诸星中,其时不喜欢左辅、右弼坐在夫妻宫,尤其是右弼星,容易生桃花,婚缘易变化,或有无法明说的感情之苦。

左辅、右弼的桃花常会弄假成真,其对象─也是风流雅士,风采斯文,惟荫助之星,易为他人之贵人,然而夫妻是两个人的事,为什么要他人来帮忙呢?所以可能越帮越忙,变成一种桃花,婚姻徒增困扰!

但是这种婚姻常常是令人称羡,因为感情相融,你泥中有我,我泥中有你,担心的祇是多情空余恨。因为有时,感情的是恰似人在江湖,身不由己,且随原吧!

三、 文昌:辛金,为文魁之星,代表口才、学业、功名,为人聪明能干,机巧细心,乃能文之士,口才亦佳。性情磊落,多学多能,代表文章,其和支票、文书、契约、证件等有关。入命主眉目清秀,男俊魁、女健美。

四、 文曲:癸水,司科甲,为口舌辩论之星,聪明能干,博学多能,和文昌一样具敏捷精细之思想,出口成章,机变异常,为性急,心绪不定,有欲速则不达之感。文昌星和正统之学术、艺术有关,文曲则偏向口才及非正统文艺或精神类之学术等。

文昌、文曲的婚姻真是玉袖添香、举案齐眉,相敬如宾却又不失情趣,乃很好的姻缘之星,但如同左辅、右弼星,其桃花特质也易被运势所引动,而且可能来的快,去的快,有时只是纯粹精神上的桃花,即单纯欣赏对方的丰采、才华,并不一定有非分之想或进一步的行动。

昌、曲常常是精神桃花的象征,有此星坐夫妻宫者,别太在意桃花运,因其只是凭添人生色彩而已。除非是逢化忌时(宫干化、本命年化或大运化),可能就会变成桃花劫,不可不慎。

五、 天魁:丙火,贵人星,注重精神生活,才情甚高,有逢凶化吉的特质,喜助人、好管闲事,偏爱锦衣美食,感情丰富,也是一科桃花危险机率高的星曜。

夫妻关系呈现相敬如宾、温文有礼的现象,在年纪上恐有差距,只怕贵人、第三者乘势而来,造成感情困扰。运势欠佳时,须防有实无名的婚姻。

六、 天钺:丁火,亦是贵人星,除精神生活需求外,可能也较天魁星重视物质、肉欲享受,易有情爱幻想,或桃花运一来,发生一种地下情、无法明白公开的感情,或有时呈现暗恋、单恋的特质。如与咸池、天姚等桃花副星同宫,偶会有胡涂桃花,即因帮助人而牵扯出感情困扰。

与贵人星者结婚,最好懂得欣赏他或他的才华,投注精神生活,无形中可化解婚姻问题。

天魁、天钺两颗贵人星可能是有所求的星曜,或是金钱或是事业上的需求而形成的桃花,乃是桃花星,很少是桃花劫。不过,由于其贵人星的特质,往往造成桃花的事实,不免为婚姻带来干扰,并且还无力与之抗衡,总叫人无可奈何。

而且天魁、天钺的桃花,年龄、社会地位差距较大,这种感情是带有条件的,不似文昌、文曲那么注重精神性、来的快去的快,也不像左辅、右弼是情趣桃花地那般的自愿、彼此付出,魁、钺的桃花可能是一方付出,一方接受,照顾、怜惜的成分较大,桃花期亦较长,婚姻上的忍耐期相对地也长。

总之,六吉星的桃花现象不尽相同,左辅、右弼是情趣桃花,文昌、文曲是文艺、精神桃花,天魁、天钺是贵人桃花,反映在感情际遇自有很大的区别。

姻缘天注定-沦落风尘肠寸结

沦落风尘肠寸结

女性沦为风尘女子的因素很多,古时对女性妇德要求严苛,稍有调笑、越轨的举动,就被冠以贱、淫命格论之;熟料现代功利主义挂帅,竟出现笑贫不笑娼的怪异社会现象,有的人甚至是自愿堕落烟花柳巷,在感叹人心不古之余,更对道德打个大问号!

紫微斗数中,有些桃花星坐命宫、福德宫、疾厄宫或夫妻宫者,本身就有桃花情缘的现象,较可能下海卖笑。例如:

1. 紫微、贪狼同守身、命宫

2. 贪狼入命逢煞星冲照

3. 巨门坐辰、戌、丑、未宫,加煞守身、命宫

4. 巨门、文曲同宫

5. 文昌加廉贞,加六煞或化忌

6. 贪狼、陀罗同宫

7. 天同在丑、未两宫逢六煞星

8. 廉贞、贪狼同宫逢六煞星

9. 天姚化忌在福德宫

10. 天机、太阴加文昌或文曲在寅宫

11. 太阴坐寅、卯、辰、巳、午、未宫,逢煞星

12. 贪狼巳亥陷地,坐命宫或逢煞

13. 巨门与羊陀同守身、命宫

14. 破军守命加六煞

15. 天机、太阴坐命

16. 七杀临身终究不美,又逢地空、地劫

17. 本命与大运、流年煞星齐会者,也易为环境所逼,沦落风尘

姻缘天注定-离婚本无奈

有时候人生在世,命运的变化或掌握,不一定完全在自己,也许因环境、经济需求,或感情负债等种种因素,有些就成为风尘中人,或感情飘泊不定,离婚、再婚,婚姻的路走起来崎岖难行

有的人天生命格就属于晚婚,或可能离婚、再婚,感情的形式、过程变化万千,只有当事人知道,其中酸甜苦辣往往难以言喻

什么样的人容易离婚、再婚呢?一般论断时,必须将男女(夫妻)的命盘合着看,才能分析出彼此的感情现象或改变

夫妻宫的星性与四化常是研究的依据,譬如,夫妻宫有下列的星系组合,易有再婚或感情变异之象,不妨参考:

1. 紫微、天府在寅、申宫,加左辅或右弼

2. 贪狼守夫妻宫坐寅、申宫,加六煞,或会右弼、左辅

3. 武曲守身、命宫位

4. 廉贞在夫妻宫

5. 廉贞、贪狼在夫妻宫

6. 武曲、七杀在夫妻宫

7. 武曲、破军在夫妻宫

8. 七杀守夫妻宫

9. 羊、陀坐夫妻宫加空、劫

10. 地劫坐命、身宫或夫妻宫

11. 贪狼、天姚或红鸾、天马等星同宫

12. 七杀坐卯、酉宫守命,四煞同宫或冲破

13. 破军守命加煞

14. 太阳在戌、亥、子守身、命宫

15. 天同、太阴同守身、命,或在子、午宫

16. 天同、天梁同宫守身、命

17. 太阴在寅、卯、辰、巳、午、未、申宫位,遇到煞星

18. 太阴、天机坐寅、申宫守命

19. 天相守命,羊、陀、火、铃同宫或冲破

20. 天相守命,昌、曲冲破

21. 天梁在巳、亥、子、午宫位守命

22. 禄存在夫妻宫加四煞

23. 天同守命、梁月冲照

24. 文昌与贪狼、破军同宫逢四煞冲破

25. 左辅被火星或陀罗化忌同宫或冲照

26. 地空、地劫单守身、命

姻缘天注定-子女宫起变,多怨偶

关于分居或离婚,紫微斗数也是各家各有学理依据,但是大致上学理是相通的:

1. 夫妻宫宫干的四化星,化到夫妻的外局,表示夫妻的缘份薄。所谓夫妻的外局包括子女宫、迁移宫、事业宫、福德宫、父母宫、兄弟宫等。

2. 夫妻宫化忌入疾厄宫,流年命宫化禄入疾厄宫,则流年(当年)是有吵架的现象。如果流年化忌来冲照,可能因吵架而论及分居或离婚。

3. 命宫化禄入疾厄宫,流年夫妻宫化忌入疾厄宫,也有婚姻不协调之象。

4. 再婚可以从事业宫观察;假如事业宫化忌或疾厄宫化忌入夫妻宫、冲夫妻宫,则婚姻的变量较大,缘份较不稳定。如是第三、四度婚姻则看疾厄宫,因为父母与疾厄宫这条线在紫微斗数为变量位,可观婚姻变化。

5. 夫妻分居与桃花的关系,应观看子女宫,因子女宫在紫微斗数中也称为桃花位,两宫相生相克,自然会影响夫妻缘份。倘若子女宫化禄或化忌入夫妻宫、命宫或迁移宫,则可能有桃花干扰,造成分居现象,尤其是大运,流年走入子女宫时,潜藏危机爆发的机率颇大。

一般而言,子女宫多为人生的第四大限制(第四大限,约是三、四十岁左右),常常是七年之痒、十年之痒发生的时刻。

只要子女宫化禄、化忌、化权、化科,飞入夫妻宫、事业宫(紫微斗数称为夫官线),就容易因桃花而分居或离婚。

姻缘天注定-同居生恨事

命宫出现哪些星曜组合较易有同居的可能?

1. 贪狼、红鸾同宫,红尘缘重,喜欢男女关系之欢愉。

2. 天马坐女性的命宫,易发生先上车后补票的现象。

3. 天相与文昌、文曲冲照,可能有缘无份,如逢煞星,容易与人同居或为人之小老婆。

4. 天同、天梁坐命宫,感情多飘泊。

5. 地劫、地空双煞入命宫、夫妻宫。

6. 太阴独守命宫,恐有无法公开的婚姻关系,尤其是乙年天干的太阴化忌,其象更为明显,运势走至此,较易有同居之象。

至于夫妻宫若有武曲、破军同宫,恐怕同居难免,且婚姻的看法较特别─彼此易我行我素,虽拥有一段两心相许的岁月,但假p运势有煞星冲照,则会分手!

姻缘天注定-早婚只因太匆匆吗?

早婚乃感情婚缘的另一种方式,而且不是每个人都有这种命运。通常夫妻宫化忌进入命宫、田宅宫、财帛宫,都主有婚姻的象;而早婚,则需夫妻宫、交友宫化忌,进入疾厄宫、田宅宫,才可能有此特质。

夫妻宫化忌入疾厄宫,配偶属于敢爱敢恨之人;但如果交友宫宫干化禄入疾厄宫、疾厄宫宫干化禄入交友宫,即彼此宫位互相化禄,则男女双方相处良好,感情丰富而稳定。

分析一个人有没有婚姻,可藉由夫官线判断。一般而言,夫妻宫或事业宫有生年四化或官干自化的命盘就易有婚缘。

夫妻宫在四马地(寅、巳、申、亥宫位称为四马地)有化忌,婚姻变数大,甚至有生离死别的不幸,不过运势的好坏、冲破,亦是判断姻缘变化的重要诀窍。换言之,当本命格的婚缘、桃花宫位的象不好时,就怕大运、流年来引爆危机。

有时候,同居、分居只是剎那间的抉择、一念之间的分野,命格中没有此象,但运势走到了,让当事人有此冲动或决定,以致产生缘分、感情变量!

姻缘天注定-众里寻他千百度许多单身贵族仅管做好了生活规划、理财规划,也可以自我调适身心,但是夜深人静时,不免在内心深处叹息地问一句:为何没人爱我呢?

感情真的是可遇不可求吗?

单身贵族最担心、最想知道的就是异性缘问题,其次是人际关系的缘起缘灭。

从紫微斗数中,可以看出异性缘。

异性缘由夫妻宫、子女宫、交友宫判断。

假设一个人的生年天干由子女宫干飞出四化星(化禄、权、科、忌),落在命宫、

疾厄宫、田宅宫,主有异性缘。

子女宫,是自己的子女位,在紫微斗数中也是一个桃花位。桃花宫位四化星飞入

命宫、疾厄宫、田宅宫位,表示桃花进来了,也就是说,桃花欠我的债,会有异

性缘。

子女宫,除了代表桃花外,合伙事业、共同经商、一起炒股票等亦可由本宫判

断。

但如果子女宫自化,虽有男、女朋友,但不长久,譬如:有的人常更换女朋友,

这是他的命,因为他自化,就是会经常变动。自化代表不稳定,这种异性缘较不

稳,缘份难掌握。

子女宫飞出去的四化星,可看出异性缘的层次高低。

子女宫化禄表示此人一生多桃花,异性缘很好,没有女人他活不了,这辈子他的

生活圈就是这样──容易被异性吸引,人缘也不错。

化禄主热情,化权主侵占霸道、才干,化科主文雅,忌主纠缠不清。故子女宫宫

干化禄入命主异性来往热情,代表缘起;子女宫宫干化权入命主桃花、多困扰;

化科入命主风雅;化忌入命主桃花,纠缠不清、缘灭。

子女宫的宫干,总有一天会走到你的大运或流年,此时异性缘强、朋友多。若大

流年与大运重迭、又是生年四化时,那力量就更强了。

子女宫可探寻本人的一生异性缘,十年大运的子女宫则看异性缘的运气。假设大

运子女宫的宫干化禄入本命盘的交友宫位,化忌入本命位,此大运必有异性缘;

如果化忌入本命盘夫妻宫位,代表会结婚,化忌入本命盘的疾厄宫位,象征结交

密友,入本命盘的田宅宫,主成家的机率大为提高。

大运子女宫干:

化禄->交友宫: 异性缘起。

化忌->子女宫: 玩乐、消遣。

化忌->田宅宫: 成家、金屋藏娇、同居。

化忌->夫妻宫: 结婚、注定之缘。

化忌->疾厄宫: 拥有密友、夫妻的和自己的身体黏在一起─具阴阳调和、异性相吸的作用。

夫妻宫主配偶,子女宫主桃花,交友宫为交友位,生年四化落在此三宫位,主一

生多人缘。

假如你目前仍是单身,希望找寻异性缘或看有没有谈恋爱的机会,不妨观看子女

宫干四化是否落在自己命盘的夫妻宫、子女宫、疾厄宫、田宅宫等宫位,大运或

流年的子女宫位也试试四化飞宫,分析本命格是否有异性缘,还是大运、流年里有异性缘,以把握机运,营造一份感情。

夫妻关系论断法

(一) 夫妻宫四煞〈擎羊、陀罗、火星、铃星〉单守,男易娶悍妻,女 易遇混过黑社会之男人。

 

(二) 命宫坐子、午、卯、西宫,夫妻宫居戌、辰、丑、未,犯「隔角煞」,俩人感情较难和谐,易有争吵,或聚少离多。如逢煞星〈如:擎羊入〉,争吵恐更激烈,宜忍让,以减低伤害。

 

(三) 一对配偶偕老与否或生离死别,当视其人夫妻宫及三方四正之旺

弱,与是否为煞星〈如:擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫等〉冲

破而定。俗云「男克妻,女克夫」之命,多是本命〈宫〉坐擎羊或巨

门、破军等恶星,再加夫妻宫主星陷地逢破,此类命造,最不利于配

偶。如命宫星宿庙旺而吉,但夫妻宫恶煞坐守,大多易逢「夭折之配

偶」或因一时冲动而误配「志趣不合」之人,结果离异,甚或本人贤慧

却因环境之故,终不能偕老,此乃运也。

 

(四) 如命宫平常,或逢吉而冲破,然夫妻大吉,此类命造,多主忽遇佳

偶、婚姻得助,但终因自身力量不够──「外华内虚」、「外貌俊美,

而内才、修养不够,或知识不足以配对方」结果离异。

 

(五) 如命宫旺吉,夫妻宫居子、午位逢紫微坐守,无天辅、右弼者,未

必有利,易遭对方无理之欺侮、虐待、或本人尽管不满,却因名誉、地

位、财富等因素,只好痛苦隐忍而受。

 

(六) 如命宫吉,夫妻宫也吉,但夫妻宫之三四正竟逢四煞全〈羊、陀、

火、铃〉来冲无吉制者,主夫妻本情投意合,却因外来之恶因影响而不

和或分离。

 

(七) 如夫妻与命宫均佳,而运限逢夫妻宫忽得众凶会聚者,主配偶间彼

此满意,却飞来横祸而丧夫折妻,此并非本命有克,而是对方本是夭折

之命,出现自己运限之中罢了。

 

(八) 所谓「紫府同宫之命,多孤克,亦主刑克夫妻」,乃指紫微、天府

在寅、申同宫,为夫妻宫时,主晚婚,或早婚而配偶凶悍,或早婚而配

偶有助,却无子嗣,或早婚而分离,或晚婚而志趣不合等,实美中不足

也。 (九) 如命宫在子、午位无主星,夫妻宫逢天机、天梁同守者,主

配偶贤慧,但行运逢煞时,十之八九多丧偶。

 

(十) 男命宫逢太阴,女命宫逢太阳,若居庙旺之地,夺妻夺夫之宿,则

易有「外遇」。若在陷地,主夫妻不得力,无依靠,加煞多分离。如在

平和之乡,例如男命太阴在申,女命太阳在寅,主配偶多管、凶悍、泼

辣,家宅不安,加煞则终分离。

 

(十一) 如命宫与夫妻宫均吉,而事业〈官禄〉宫化忌,冲照夫妻宫,

虽无煞星、刑克,却主配 偶多疑,查究极严,经常无事生非。 (十二)

如「天梁、天机、擎羊会」等命格孤克者,则不必论其夫妻宫之吉凶,

亦知其孤克也。

 

(十三) 如夫妻宫逢贪狼化禄加桃花星,主配偶易有外遇,运限逢之同论。

 

(十四) 夫妻宫之宫干使命身宫〈或跨盘使配偶之夫妻宫〉内之星曜

「化禄、化权、化科、化忌」及命身宫宫干使夫妻宫〈或跨盘使配偶之

命身宫〉内之星曜「化禄、化权、化科、化忌」,可知其夫妻间对待关

系之好坏。通常化忌进入代表待对方较不好或亏欠,化禄进入代表待对

方较好或关心。

 

(十五) 夫妻间关系的好坏,亦应参看:(1)夫妻宫主星属何种宫主

〈如:天机乃兄弟宫主,天梁乃父母宫主〉,逢吉或逢凶有救否?(2)

夫妻主─破军落入何种宫称〈如:父母宫〉,逢吉或逢凶,逢凶有救

否?(3)五行局稳定性如何,在乎婚姻生活否?(4)男命参看太阳,女命

参太阴,落入何种宫称,逢吉或逢凶,逢凶有救否等。逢吉夫妻关系良

好,恩爱到老,逢凶,轻则或貌合神离,或争吵到老,或同床异梦,重

则分床异梦或离异。

 

(十六) 夫妻宫及其三方如有煞星,会影夫妻间之关系,如(1)截空:又名

「断桥煞」,彼此不易沟通。(2)化忌:易有患得患失之心〈男命夫妻

宫化忌,妻管严〉。(3)破碎:感情不好。(4)伏兵、阴煞:有隐伏性的

危机。(5)天刑:彼此易有刑克。(6)擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、

地劫:此六煞入夫妻关系多半不佳,情况宜配合其它星情、宫位论断。

此外,三台、八座入夫妻宫,主配偶较重名利,对物侃γ娴男枨筝^高,

龙池、凤阁入夫妻宫,主配偶较讲究情调,对精神面的需求较高。如能

依配偶的需求而迎合或配合,夫妻宫有煞星,提早因应,夫妻关系虽无

法好得蜜里调糖,当亦不致相敬如「兵」,恶言相向也。 感情恶化,

争吵终日的夫妻,想想自己,也想想子女,容或会有转机。不幸离异的

夫妻,当流年红鸾星重迭之年,其它宫位、星情配合得宜,则或有机会 「破镜重圆」。

紫微斗数合婚与结婚年秘断

(1)凡七杀、破军、贪狼〈杀破狼格〉入命身宫三方者,个性刚毅,敢做敢为,为人多变少静,较有改造、创新的意念,但较不安于现状,是以,较易从事生产事业或技术性工作。

 

(2)天机、太阴、天同、天梁、〈机月同梁格〉入命身宫三方者,个性

保守、善谋略、策划,较为平稳中求进步,较安于现实,是以,较适合

从事研究开发工作,从事技术性方面较会偏重于绞脑力的工作,如工程

设计、企划、财务分析等,若从商则宜代理或门市生意较宜。

 

(3)紫微、天府与七杀、破军、贪狼于命身宫三方相会者,介于改革和

保守之间,是以较会从事贸易、企划、外务方面的工作,较会有领导之

权力。

 

(4)巨门、太阳同宫于命身宫三方者,较稳重、固执,是以较适合自产

自销的外销工厂或贸易有关行业,亦可为政治舞台的人选或相关职务

如:律师、司法官、助选员等。

 

〈一〉 紫微斗数合婚的简则如下: 夫妻两人的命盘为同一种格局,本 身夫妻宫之星曜即为对方命或身宫之主星。而对方命宫或身宫之主星,亦在自己命盘的三合方内。夫妻具备上述格局与星性者,较契合、谈得来,较能白头偕老,亦较能经得起婚姻风波的考验。例如:甲乙两人〈互为异性〉的命盘,甲夫妻宫三方之星系〈如:杀破狼格〉适与乙

命身宫三方之星系同〈如:亦为杀破狼格〉则甲乙二人基本上可以谈得来、合得来,至于可以合到怎样程度,端视其星系合的程度而定,能「互垣」者更属佳配。然星系不同并非代表两人一定合不来或不能结婚,如甲命身宫三方属机月同梁格,夫妻宫三方亦为机月同梁星系,代表甲个性保守,较安于现实,较欣赏保守、内向之异性,如配偶乙之命身宫三方属杀破狼格,代表乙个性刚毅,敢做敢为,较不安于现状。如此,两人相处,只要甲能忍让,不逞强,尽量听从乙,当不易有状况,惟较不融洽耳。反之,如甲事事计较,不能忍让,关系恐迟早会有进退也。 星系之外,亦应注意「五行局」之异同及五行局之稳定性。通常,水二局之人机智、多变,木三局之人健悦、有序,金四局之人耿直,锋利,土五局之人务实、懒散,火六局之人主动、励烈。例如:命宫同在丑宫,主星同为太阳、太阴,但五行局不同,则各人之个性、命运有异也。

 

〈二〉 推算结婚年之秘诀:何时会结婚向为适婚男女所关切。

(1) 先看本命盘格局属何种格局〈杀破狼格、机月同梁格或… …〉,其人婚缘之早晚。

(2)那一个大限〈大运十年〉的「前五年」或「后五年」最有可能结婚。

(3)当流年〈大岁〉或小限之三方及福德宫逢红鸾、天喜、天姚、咸池、流年红鸾、天喜等桃花星,而该年流年或小限走本命盘之夫妻宫〈官禄宫〉或大限之夫妻宫〈官禄宫〉,而星情稳定时,较适宜结婚。

(4)运限逢红鸾,或流年红鸾入本命「命宫」、「身宫」亦主正式姻缘。

(5)流年或小限走其它宫位亦会结婚,惟情况各异,结果亦不同,如:走子女宫、田宅宫、疾厄宫结婚者,大多「先上车后补票」或「奉儿女之命」结婚,走父母宫结婚者,多为奉父母之命或因父母、长辈介绍而结婚。

(6)本命夫妻宫如有煞星座守无吉星来制,则晚婚为宜,男三十,女二十七岁以后方吉。

(7)本命宫或第二大限命宫有红鸾星座守,则主早婚命格,有天喜是早「订婚」而已,未必是早婚。

(8)女命武曲入命身宫者,婚缘较迟,盖武曲寡宿星,宜男不宜女。孤辰、寡宿入命身宫或夫妻宫 者,「男怕孤,女怕寡」,婚缘亦较迟。

(9)运限走桃花星,大多是「同居」,亦有可能「结婚」,但非走夫妻、官禄宫〈婚姻线〉结婚者,较不持久,当运限之夫妻宫逢破时,极易分手。

(10)结婚年双方小限之化忌不可化到对方命宫主星,否则必内藏是非。

紫微斗数 论十二宫婚姻

1、 紫微在子午:

(1) 晚婚。不会左右更晚;甚至有抱独身主义的可能。男命太太年纪会大一些,或曾经交往过比自己年长的女性。女命主夫年长。

(2) 如丁生人,禄存同在夫妻宫,或是对宫,这种夫妻宫很旺,但太旺的夫妻宫并不好,主感情会比较多一点。

(3) 如本命再不强的话,可能会有二度婚姻。

(4) 又如紫微在夫妻会吉多,对太太会尊重。

2、 紫微独守夫妻在子:

(1) 三十岁以前能经人介绍而恋爱成婚。男命加会魁钺昌曲可得太太的帮助,且配偶的家世不坏。

(2) 紫微子午夫妻,加会左、右、魁,定主因妻致富,同时本身的性需求也高,因本命宫坐破军,破军若无吉星来制化,就是一颗淫欲之星。

(3) 紫微单守夫妻会劫空,会因太太的不能节俭而发生经济的困扰。

(4) 如会羊陀火铃,主会有口舌争端,故宜晚婚。

(5) 紫微单守子午,不会他星,表示太太不很美。

(6) 紫微夫妻在午,破军入命宫,丁生人禄存在午,可能有两度婚姻。

3、 紫微丑未夫妻:

(1) 会吉多得内助。

(2) 会凶较不合,重则离婚。

(3) 配偶虽不美俊,但风度气质颇佳。

(4) 太太个性好动,较情绪化,爱变化,喜热闹,生活彼此能和偕。

(5) 遇羊陀加左右冲或同宫,感情会外发展,娶年长之妻能偕老。

(6) 杀星多,婚姻二度。

(7) 双方也不太容易接受对方的个性。

(8) 虽能得妻助,但往往会在外另有同居人,对再来的感情较欣赏。

(9) 所交的女友都是智能型,太太个性强。

4、 紫府夫妻在寅申:

(1) 太旺的关系,宜晚婚,若三方会杀星,夫妻不和。

(2) 配偶中等身材,北方生人太太较胖(胖的原因是偏于紫微型),南方生人会较瘦一点(因偏天府型)。

(3) 太太情绪化,拿不定期主意,惟心地善良,孤独感,不能得娘家的照顾,及父母的爱护,双方常意见相左。

5、 紫相夫妻在辰戌:

(1) 若早婚会在第二步运,晚婚则要等到第三与第四之交才结婚。晚婚的原因,可能是受爱情打击所致。

(2) 北方生人妻瘦,南方生人妻胖。太太善理家务,但脾气大。做事三分钟热度。

(3) 形貌清秀,但不艳丽。配偶在他自己的生活圈里是很活跃的人。子女宫机巨,生女儿多。

6、 紫贪卯酉夫妻:多会吉,配偶善于交际。能帮夫,然而不好驾御。外貌美、会讲话(因贪狼的关系)。男命若与太太能偕老,但往往在外会有小老婆。卯宫的太太,曾有感情复杂,或风尘中人。

7、 紫微七杀夫妻在巳亥:

(1) 家世不错,若个性豪放,较偏于七杀,个子高。偏紫微,稳重,个子矮一点。家世虽不错,但得不到家助。

(2) 如会昌曲魁钺,婚前多男友,感情复杂。

(3) 性格方面:善交际,人缘好,但不善理家。

(4) 会昌曲的夫妻宫,夫妻互相尊重。

8、 天机夫妻宫在子午:

(1) 晚婚好。晚婚多,多会吉星太太苗条修长,好动。与远方人结为配偶,如外国人,至少亦不同省籍。

(2) 太太脸长圆,皮肤白,如杀星多,尤忌本宫或对宫擎羊来冲,这种婚姻往往是会生变的。又如有杀星来冲破的话,这种太太会拿不定主意,做事多犹豫,情绪不定。

(3) 女命天机子午夫妻,先生年长些较佳。先生是知识份子,有专长,天机夫妻,对宫巨门会羊,很厉害,绝对的。

9、 夫妻宫天机在丑未:不问有无会吉,要到三十岁结婚才好,早婚往往持续力较差。

太太体型瘦小,家世并不好,普通人家。有杀冲破不利(本身感情复杂)。

10、 夫妻宫机阴在寅申:婚姻美满和顺,且妻子美貌,有气质,年纪较小(三至五岁之间)。

申宫的配偶性急、好动,女命丈夫幽默、风趣。男命太太情绪多变化、神经质,惟对家务整理有条不紊。美丽。

*心得:巨门在辰坐命,机阴坐夫妻,辛生人不是太太很辛苦,就是感情有波折。

若会昌曲、魁钺,不但娶妻貌美,还可能是多妻。

11、 夫妻宫机巨在卯酉:太太能干,但小地方不善体贴,外貌并不艳丽。会吉人缘好,外貌不好。若本宫会合不好,表示太太并不好应付,在家争权、抓权、派头不小。

(1) 加杀,太太头发并不乌溜(?)。会魁钺,太太会助富帮夫。

(2) 机巨夫妻宫最怕与桃花星同宫,表示太太不安份,文曲也是。

12、 机梁辰戌夫妻:(本宫无主星)会吉太太为贤内助,虽不美但气质好,怕太太,身体不很好。

(1) 辰:皮白、高瘦,若胖则矮。性格善良内向。加昌曲魁钺因美妻而致富。两眸明亮,黑白分明。

(2) 戌:不会吉,有杀冲,太太早夭;吉凶同宫主分离,小别,或经常出远门,(因本宫无主星,对宫“午”同阴来照,同阴主漂泊故。)

13、 夫妻宫天机巳亥:

(1) 巳宫:晚婚好(因本命财宫同巨来照之故),太太机智,有智慧,精打细算,善于理家,守几,但做事冲动。脸方,中等身材,身圆皮黑。男命有家务纷争。女命早婚会有问题。

(2) 亥宫:男命太太口才佳,作事精明,且有技能在身。体型中等略胖。会杀多,长舌妇。

14、 夫妻宫坐太阳:

(1) 男命太阳在夫妻宫入庙,则会受太太的挟制,妻子精明干练,事业心重,丈夫会有受压迫的感觉。

(2) 女命夫妻宫太阳入庙地,则丈夫不错,家庭幸福。比较上,越是庙地的丈夫,越自以为是。,独裁。

(3) 太阳夫妻最忌羊陀同宫,尤以陷地,主有丧配的可能,若羊陀来自对宫冲,或三方会,较轻,体较弱而已。如同宫再有化忌,则很严重。

(4) 本命是太阳坐命,而走太阴太阳的流年时,桃花很重,也很明显。

15、 夫妻宫太阳在子午:

(1)“子”:①杀星同宫定然生离死别(死别不会)。②会吉有二度婚姻。③妻子的个性急燥,好坏不分,不明事理。

(2)女命加煞多配偶早丧。体型小、瘦,晚上生人皮肤黑,声音如男人。

(3) “午”夫妻太阳,命宫机阴,主桃花多;纵不离婚也早丧;晚婚好(但在外也会有小老婆);太太的风度气质好,鼻子高,鸡蛋脸;有魁钺同宫,妻家主贵(如县长、议员),但不主富,吃公家饭,加杀不离异也受先生冷落。

16、 夫妻宫日月在丑未:

(1)“丑”早婚不好(三十岁以后),太太年纪轻;加杀若非不健康,就是早丧,双妻命者较多。

(2)“未”早婚、晚婚都可以(因太阳入庙地);不管在丑在未若加煞:①身体不好,②早丧,③二度婚姻。有此三种情况之一发生。

17、 夫妻宫阳巨在寅申:太太能干,尤在寅,太太往往是职业妇女。无煞冲可偕老,因受巨门影响,晚婚吉,早婚不死别也生离。

“申”:太太外向,作事认真,但不细心,喜出点子;加杀冲有离婚的可能,尤其在申陀罗同,婚姻多不美满,离婚率颇高。

18、 夫妻宫太阳在辰戌:

(1) 辰较戌吉,一般而言不问在辰在戌,多主家务纷争,婚姻不美满。在辰:妻艳丽、丰满、细白;戌有点胖,肤色不很白。此二宫若得二杀很厉害,尤其戌宫,只稍得一杀就很可瞧了。

(2) 女命在辰太阳化禄,先生会有外遇的可能;大限逢也如是断。

19、 夫妻宫太阳在巳亥:

“巳”:早婚,太太性急,明理,皮肤白一点;“亥”:皮肤黑一点,有杀冲,不是身体欠佳,就是有破相之事。

20、 武曲天府夫妻宫在子午:

中等身材,体态丰满,长方型脸,外表沉静,内向,晚婚好。女命会吉(左右、禄存)先生都不错,事业有发展。

21、 武曲贪狼夫妻宫在丑未:

中等身材,太太个性强,具独立性,善家务事,早婚波折多,不美满,有双妻的可能。癸生人擎羊与武贪同宫,主夫妇不常在一起,太太凶狠,因本命宫天相坐命之故。

22、 武相寅申夫妻:

彼此各想各的。因本命座七杀,性格刚强,武相坐夫妻宫,配偶也刚,故不相让。最不喜火星武曲同(武曲火星为金火相克,为寡宿)。

23、 武杀卯酉夫妻:

(1) 晚年比较不好,因(借)廉贪坐命,容易分居。

(2) “卯”:女命武杀夫妻宫,迁移宫廉贪来照,再会煞多,主先生因祸或开刀死于非命。尤以武杀加擎羊、白虎,每多应验。会吉多,二度婚姻比率高。武杀的夫妻宫,对方性情古怪,往往脸上会有疤痕。

(3) “酉”:武杀夫妻宫,禄存、左右同,妻不安份,有外遇。

24、 武曲辰戌夫妻:

(1) 配偶声高,体壮结实,性刚毅、能干。

(2) 女命丈夫事业有发展;感情不很好;会禄存、昌曲、魁钺可因妻致富;会四杀劫空多纷争吵架。

25、 武破巳亥夫妻:

(1) 有奉父母之命成婚的可能。

(2) “巳宫”:太太善理家务事,两人家庭生活较好,妻子美丽端庄,有理智。因天府坐命,故夫妻宫不怕陀罗,惟甚忌火铃,有之恐离婚,若无火铃,又恐犯桃花。

(3) “亥宫”武破:个子不高,相貌不美,会吉夫妻和顺,会禄存可能再度婚姻(因羊陀夹耗星之故,惟需加会火铃才如是断)。

26、 廉贞在夫妻宫:

(1) 女命不会夫星、桃花星可清白自守。

(2) 男命婚姻不恶,只是与配偶间生活较清淡一些而已,不够体贴,却能干。如廉贞与文曲天姚同宫较可能有桃色事件发生。

27、 廉贞夫妻在子午:

午宫的婚姻美满,晚婚较吉,配偶性刚,掌权之人,脸长圆,身材中等,性格外柔内刚。

28、 廉杀夫妻在丑未:(命宫无主星)

(1) 不宜早婚,早婚恐二度。婚姻有波折,有再娶再嫁的可能。

(2) 女命会羊陀或化忌,有离婚诉讼之可能,个性强。会昌曲,有不正当的感情发生。不会昌曲晚婚。

(3) 未宫:雄秀朝垣格,较不会有感情烦恼。

29、 廉贞寅申夫妻:

妻子清秀,风度好,能助丈夫,贤慧,一般不会吵,??或同宫都很好,惟寅宫人太太性格较暴躁。

30、 廉贞破军卯酉夫妻:

(1) 见杀星,必然有问题,不见好些;在卯会左右,稍佳。

(2) 酉宫廉破最不吉,纵有左辅禄存来解亦枉然,如不离婚,最少也得分居。

31、 廉府辰戌在夫妻:言语风趣,好内助,子女好。

32、 廉贪巳亥夫妻:

不宜早婚,亥宫妻子美丽,身材苗条。巳宫中等身材,长相平常,喜新的事物;加杀可能再婚。

33、 天同在夫妻:

(1) 不论男女多主举止平稳,和蔼可亲,长方型脸,中高身材,福相。

(2) 男命妻子较胖,贤慧、聪明、内助;不甚艳丽。但清秀。

(3) 女命丈夫性情温和,感情好。禄存同,并可协力致富。有杀欠和:生离。

34、 同阴夫妻在子午:

(1)“子”:配偶较俊美(金童玉女的搭配);异性缘很好,太太性情温和,仪态好。

(2)女命丈夫性急,中年后发胖。

(3) “午”:体态,中等身材,太太胖(三十岁以后发胖),午宫同阴不喜禄存同,因有羊陀夹,恐与公婆不和。

35、 同巨夫妻在丑未:

(1) 巨门克六亲,因巨门(北斗)主上半生结婚定然婚姻不美满(绝对的)。

(2) 长相平常,晚婚好。太太明理、贤慧,晚婚可相当的和顺。

(3) 加羊陀先生太太视力不好,子女不多。加杀离婚,再婚的很多。

36、 同梁夫妻在寅申:

(1) 太太美丽,好内助,温和伶俐 ,长方脸,色白,身材中等。微胖。禄存同不怕羊陀夹,也不怕杀星。女命丈夫温和稳重。

(2) 女命同梁较不好(命宫太阳,有桃花星进来)不美满。不加桃花,太阳在辰感情复杂,由于本身原因,导致夫妻不知。

(4) 女命在寅,本宫无正星,对宫同梁来照,主婚姻波折,如会昌曲可能会嫁给离过婚的人。

37、 天同卯酉夫妻:

(1) 男命主太太身体结实,长相不错,白里透红,长得不错,喜交游,兴趣广泛。晚婚吉。

(2) 早婚有一段时间可能要分离。

(3) 女命天同卯酉夫妻:尤其命宫在巳的本命,有段时间分离,或离婚。

38、 天同辰戌夫妻:

(1) 天同是福星,不宜落入天罗地网,早婚有风波,对宫是巨门,有可能生离死别。男女30岁前后婚嫁可免波折。

(2) 男命较好些,但感情上都会有风波。

(3) 女命二次婚,因本命宫太阳落陷,要不就是嫁再娶之夫。

39、 天同巳亥夫妻:

(1) “巳”:桃花星会多,配偶花一点,太太美丽,白里透红。

(2) “亥”:太太瓜子脸,微胖(中年后)。巳与亥之性格多变,会杀不能偕老(因本命坐日月)。

(3) 女命并不好,禄存同(羊陀夹)加会文曲、天姚、咸池、红鸾、不安于室。

40、 天府的夫妻宫:

天府是令星之故,具独立性。能理家务,贤内助,能守财,有私房钱,子女多,稳重。外柔内刚。会胖,有贵妇之相。

41、 丑未夫妻(未比丑吉):

中等身材,丰满,晚年发福,外柔内刚,妻内部。会杀,太太脾气古怪。

42、 天府卯酉夫妻:

惧内,长方脸,身壮,微高。配偶个性固执(因对宫武杀之故),个性虽刚,可偕老,太太事业心重。

43、 天府巳亥夫妻:巳宫,二月六月生,夫妻生离死别。亥宫:八月或十二月生,夫妻生离死别。

(1) 感情很好,不会杀,可偕老;不过可能在外会有小太太。有杀二度婚姻。

(2) 太太气质好,风度佳,善理家务。

44、 太阴在夫妻宫:

(1) 可得太太帮助,能偕老,但桃花重,清秀丰满、文静,作事讲求效率。作轻时太太很可爱,孩子气。月中生人脸似满月。上半月生人杏子脸,下半月生人瓜子脸。

(2) 卯辰巳:太太和顺,美丽、善良、风度好,会吉,婚姻好。落陷有洁僻。

(3) 卯:性急、好动、富而不贵。

(4) 酉:有娇气,兴趣广泛。

(5) 辰:太太有近视,色盲,性好动,多变。

(6) 戌:清秀,外表体面,中年丰满,晚年胖。

(7) 巳:美又娇,好动,有一双水汪汪的眼睛。中年风光,晚年孤独些。

(8) 亥:因妻致富成家。一生多艳遇,有杀冲较不偕老,艳丽,骨少,肉多,皮细。相当体贴。

45、 文昌、文曲的夫妻宫:

(1) 文昌男性对异性很有吸引力。女命家世好。机梁文昌同,太太甚是美丽,往往会有双喜并存之象。偕老。

(2) 昌曲不喜会空劫。

(3) 机巨卯酉的夫妻宫会空劫、文昌,婚姻波折很大,再婚二、三次。

(4) 昌曲守夫妻宫(文昌一颗就够),三十岁主二婚。

(5) 文曲会,金屋藏娇。文昌,明目张胆。

(6) 机阴文曲在夫妻同宫:感情相当困扰,精神压力大,家中是非多。加空劫忌,再婚。

(7) 女命昌曲在夫妻宫:可能要被金屋藏娇,或再婚。

46、 左右、魁钺夫妻宫:

(1) 右弼:可能再婚,在外很可能有秘密情人。

(2) 左辅:可能再婚,有公开的情人。

(3) 左右同:夫妻偕老较多。

(4) 昌曲加左右,或机阴加左右:太太美丽清秀。加四杀空劫,或左右与廉贪同宫,则太太年纪较轻。

(5) 女命命宫紫破,夫宫左右廉贪同,往往会交上年长的男性,或嫁“老”公。

(6) 左右晚婚好,早婚可能再婚。

(7) 左右最不喜日月、机巨、武杀同,若再加火铃冲,往往要生离,惟左右夫妻,配偶颇得力。

(8) 魁钺的夫妻宫:很好,家世不坏,若会杀差一点。

1、 化科、权、禄的夫妻宫:

(1) 化禄的夫妻宫不太好,但异性缘不错。

(2) 化权、科的夫妻宫不太要紧,但会交往较久才结婚。

(3) 权星在夫妻宫或本宫,表示你主动地追求他。权星在夫妻宫的对宫,表示他主动地来追求你。

2、 化忌的夫妻宫:

(1) 主常常吵闹。太太的情绪转变很大。

(2) 对宫的化忌来照,表示配偶查得很严。

3、 禄存的夫妻宫:

(1) 晚婚好,太太年纪较轻,往往因妻得财。加火铃空劫有波折。

(2) 女命禄存的夫妻宫:主当偏房,或为再嫁夫人(加空劫如是断)。

(3) 禄存加空劫(婚姻生活较孤寂些)

4、 天马在夫妻宫:

会禄存,嫁妆多,加吉快乐,匹配远方之配偶。且妻子会给你带来某种好运。

5、 四杀的夫妻宫:

(1) 不见得很坏。但羊陀在子、午、卯、酉就不好。

(2) 四杀会好星,主对方的身体不好。

(3) 陀罗主冷战,羊刃主闹一闹而已。

(4) 四杀同杀破狼的夫妻宫,如会南斗诸星,较差一点。

(5) 火铃缘份好,但配偶性刚,晚婚较好。

论桃花格局

廉 贞 星

问:廉贞所主若何? 答:廉贞属火,北斗第五星也,在斗司品秩,在数为官权。不临庙旺之宫,更犯官符之挠,后化为囚,作祸作殃,触之而不可解,遇之而不为祥。主人性貌勇暴,不喜礼义;遇帝座则主执威权;遇禄存则主大富;遇昌曲则主施礼乐;遇七杀则显武功。在官禄为官星,与囚忌同,主劳碌。在身命为次桃花,居十二宫则赌博迷花而致讼,与巨门交于他处,则是非并起。与官符逢财星合耗,祖产必破荡,遇刑忌脓血不免,迎白虎则刑杖难逃,会武曲于刑制之乡,恐木压蛇伤之扰。同大耗居陷地,防投河自缢之忧。破军同日月以齐行,灾而不免,限逢至此,灾不可攘。只宜官禄身命之位,遇吉则福应,逢凶则不慈,若处他宫、祸福宜详。 歌曰:廉贪巳亥宫,遇吉福盈丰,应过三旬后,须防不善终。

【一】:廉贞属丁火,属阴,旺为炉火衰如灯火。

【二】:属静态星,为官禄主,以企业而言为营业部,以机关而言为行政

之内政部,主内部企划及发展企划等等。

【三】:廉贞又为次桃花星,须详其性质属物质或精神者,若见文曜及禄,

则偏感情精神,更见忌凶,多主因情而困或多受压力。

【四】:廉贞化气为囚,在流年运限入官禄时,如不吉者,一般多主该年

事业受阻碍,扩张受限,又囚者牢狱也,故逢之易逢犯罪之事,

尤其以有化忌为引,而起因又起于自身之欲念、嗔慢之心,或因

赌博等等因素,犯罪受禁。

…………………………………………………………

【六】:廉贞一名五鬼煞,主火灾、血光、疫病等等,须细考之。

【七】:廉贞天相坐命,最畏自化忌或福德宫坐丙干,皆主官非牢狱之象。

【八】:廉贞属静,阴柔之性,故有别于太阳之动,属电线或电缆,电力

之属,为电子相关者。

【十】:若以男女而言,此星较无定论,且此星可善可恶,偏感情者为偏

女,偏物质者为男。

【十一】:以地理而言:三角地、三角窗、尖角、酒店、情色场所、院子、

残缺之壁、贫民区、荒山旷野、篱笆围墙、或言监狱。

【十二】:廉贞在判别吉凶时要先注意一些细节,先看是属情绪情感性或

物质型态,这对其在吉凶呈现上十分重要,再看其化为囚星时,

囚的为何如此便一目了然。

重点评注

在斗司品秩,在数为官权。不临庙旺之宫,更犯官符之挠

君注:廉贞星必居紫微之官禄宫,天星中为主司品秩官禄之位,故曰在数为官权,廉贞十分敏感,强调其庙旺实指其得位、得气、得数,不应死解为庙旺之乡,盖其庙旺者仅寅申二地而已,至于更犯官符者,乃指原局与四煞同缠,主有官非之扰,复见流年凶冲而致也。

后化为囚,作祸作殃,触之而不可解,遇之而不为祥。主人性貌勇暴,不喜礼义

君注:后化为囚所指乃廉贞化忌时,一般遇之多不危吉论,但须知限逢此地或感情纷扰,或而仕途多坎坷,别其之性方可论真的,而后句所述为其性情之变化,不可武断之。

遇帝座则主执威权;遇禄存则主大富;遇昌曲则主施礼乐;遇七杀则显武功。

君注:此节之说明在于其变化方式,廉贞于命宫,身宫与紫微同坐,廉贞行至该运限时,如吉者为掌握要权之限,遇禄存则主大富,此还须斟酌毕竟廉贞非财星,须行武曲时且不得为忌煞交侵,或可许富,廉贞在遇文星同宫时,昌曲对其影响,主精神层面,为使其人知所节制,遇七杀者乃火炼金精,互相制化其缺点之故。

与官符逢财星合耗,祖产必破荡

君注:此指原局与官符同度见武曲与破军同,流限凶冲主有此应。

遇刑忌脓血不免,迎白虎则刑杖难逃

君注:此承上句指廉杀见刑忌冲合,主血光之兆,若再见流年白虎则主官非之虞。

会武曲于刑制之乡,恐木压蛇伤之扰。

君注:此言廉贪于亥会合卯之武杀。

破军同日月以齐行,灾而不免,限逢至此,灾不可攘。

君注:此指廉破限行日月并见之地,主易生灾祸。

四化概要

廉贞化禄:化禄后的廉贞更显得有情,增加人缘与交际能力,但也增加了桃花

与精神上的享受,如偏重于物质时为事业上的扩展或物质享受,须

要细分,但过度负面则易流于放荡不羁,浪费。

………………………

再说桃花–论桃花格局

桃花二字并非只是二性的情爱、性行为的代表而已,桃花也不完全都是不好的,从紫微斗数的命理角度来谈桃花,是非常广角的,而桃花的类型也不只有一种,可细分为二十六种。什么样的桃花会招致死亡?什么样的桃花足于倾家荡产?什么样的桃花身败名裂?什么样的桃花左右逢源、什么样的桃花减少三十年的奋斗。

一般人对桃花的印象与认识大都以不好的「男女关系」作为代表。其实桃花是一种人缘、一种吸引力、一种才能。每个人也都或多或少带有桃花,如果你没有一点桃花,那表示你的人缘不太好,不具有吸引力,当你与人交往时,会有受挫的感觉,因为自己无法受到接受与注意。

而桃花所引起的效应,产生了不同的结果,这是我们要研究与探讨的。在紫微斗数命理中把桃花的种类分的很细,最常见的有以下二十六种:

(1)﹒红艳煞:

天姚乃桃花之宿,又名红艳煞。武、相坐命加天姚,或行限逢之,易为异性所缠。

(2)﹒风流彩杖:

贪狼加擎羊或陀罗,乃好色之徒。

(3)﹒风流才子:

紫、破坐命(夫妻宫借用贪狼、廉贞),会昌曲、华盖。(此亦为一流之艺术人才。)

(4)﹒色难:

紫、贪同宫,流年羊陀同宫,主因色蒙难,以至于损名或破财。

(5)﹒桃花煞:

沐浴、咸池、大耗,限运逢之,主一夜风流。(此类桃花为金钱买卖型,不涉感情。)

(6)﹒异性桃花缘:

日月落陷反背坐命身,一生异性缘重,桃花不断。(此类桃花未必是不好的,古代社会观念保守,男女之间授受不亲,而日月反背者,思想观念较为开放,人际关系也较为复杂。以今日社会之观点,这种人际关系运用得当,反而能成为一种助力。但日月反背加煞,多有刑克,不利婚姻。)

(7)﹒风趣桃花:

命坐红鸾、天喜,或夫妻宫化科者,此类桃花风趣幽默,容易吸引异性的注意。命宫中如无其它桃花星,往往只是开开黄腔、打情骂俏而已。(本命宫或第二大限命宫有红鸾坐守者,易于早婚;若坐天喜,主早订,但并不一定早婚。)

(8)﹒酒色桃花:

贪狼加天姚坐命身,或分处于命身宫中,此类桃花较为感性、浪漫,容易被外在的气氛所迷惑,故喜好酒色。

(9)﹒冷月桃花:

天机、太阴坐命,男命会左右,女命会昌曲,易因婚姻冷淡,精神空虚,进而引发三角关系。绝大部份因同情对方而发生感情。

(10)﹒情锁桃花:

廉贞化禄或化忌坐命身,或大限逢之必为情所困,情形严重者,甚至会因此而自杀或杀人。(廉贞化禄时,主自己喜欢对方;化忌时,易为对方所纠缠。)

(11)﹒泛水桃花:

廉、贪陷地加煞,主多欲念,心神不宁,容易受骗。这种桃花被骗财、骗色的情形最多见。

(12)﹒风骚桃花:

机、巨加文曲,或天同加文曲,会天姚、红鸾等星,喜骚首弄姿,不安于室。但这种桃花只要不见煞星,往往只是容易凸显个人风格,仍是较俱正面性质。(若夫妻宫不佳者,则容易介入别人的家庭,成为第三者。)

(13)﹒内桃花:

廉贞或贪狼加文曲坐命,主其人多才多艺,爱卖弄风情,又好渔色。

(14)﹒外桃花:

廉贞或贪狼加天姚坐命身,除具备一般桃花之特质外,思想、行为也比较开放,男喜风月场所,女无贞操观念。

(15)﹒滚浪桃花:

命坐贪狼加羊陀,身逢七杀或破军,夫妻宫逢煞星冲破者,易入特种行业,女进娼门,男为牛郎。

(16)﹒犯刑桃花:

行限逢廉贞或贪狼化忌,与官符、贯索同宫,煞星冲照,必因色犯刑。

(17)﹒丑闻桃花:

运行日月反背化科,或加魁钺,或禄忌交驰,主私情曝光。

(18)﹒偷香桃花:

运行杀破狼,三方逢四煞、空劫交冲或相夹。

(19)﹒点心桃花:

行运夫妻宫有化禄,对宫或暗合位有桃花星,主偷来暗去,虽并无特定对象,但这种关系往往会维持一段时间。

(20)﹒金屋藏娇:

命坐桃花星,夫妻宫有暗禄者,主在外有小公馆;田宅宫有化权、化禄者更是。(此类桃花多属于在旅馆中幽会。)

(21)﹒左拥右抱:

夫妻宫有昌曲同宫,无煞星冲破,主双妻并存。(古代社会,男人三妻四妾,为理所当然之事,现今实行一夫一妻制,此类桃花只能说是除了配偶外,身边不缺异性知己。)

(22)﹒重婚桃花:

天姚与红鸾同宫,坐命身位,易犯重婚。(抗日战争胜利后,由于政府迁台,致使许多人在两地同时有妻室;今日开放探亲,台商至内地包二奶,则属于此类桃花。)

(23)﹒富贵桃花:

身宫与夫妻宫同宫,吉星坐守,无煞冲,婚后必逢配偶之助而发。婚前却无法发展。大限之禄存入夫妻位同论。

(24)﹒败家桃花:

命坐桃花星,夫妻宫有地劫、地空同宫,相夹或对照,必因配偶或本身外遇而蒙受损失。这种桃花,通常是惯性外遇,一生中可以重复发生,直至家败人散。

(25)﹒纯情桃花:

限运逢红鸾,或流鸾入命身宫,而夫妻宫无引动,主单恋型,往往爱慕对方而不敢表示,有则只是纯友谊关系、并不会擦出爱的火花。

(26)﹒机警桃花:

命坐天姚,三方会合文昌、文曲加华盖,而不见其它桃花星者,善于察言观色,反应快、口才好,懂得运用异性对自己的欣赏化为自身的助力,最具正面的意义。但如又会见其它桃花星,其「纯」度可能就会遭受「污染」了。

论行运,当先分清动静、阴阳。太岁主外在环境对命造之影响力(承受流年之气象);小限主命造本身之行运(承袭宫干之气数),故太岁为阳,主动,小限为阴,主静。所谓:「孤阴不生,独阳不长。」故必须阴阳和合,方成吉凶之数,论流年行运桃花之时,更是如此。

(1)﹒小限走桃花时,为自己寻找对象;太岁走桃花时,为对方追缠你。

(2)﹒小限走桃花时,计算两人之岁差,由小限夫妻宫顺行至流鸾星之宫位为两人相差之年龄;太岁走桃花时,由太岁夫妻宫逆行至本命红鸾星之宫位为两人相差之年龄。(依经验:以正式交往之年份为计算之基准。)

(3)﹒以大限子女位看其人之性需求,疾厄宫看性能力。

(4)﹒以大限田宅位看配偶之性需求,仆役位看配偶之性能力。

(5)﹒小限走桃花时,以小限夫妻宫之星曜看对方长相及财官。

(6)﹒太岁走桃花时,以太岁夫妻宫之星曜看对方长相及财官。

紫 微 斗 数 之 十 二 宫 象 义

一 ? 命 宫 ─ 命 盘 格 局 、 命 主 本 质 、 命 主 外 型 、 前 途 趋 势 、 命 运 际 遇 、 桃 花 。

二 ? 父 母 宫 ─ 父 母 、 长 辈 、 上 司 、 客 户 、 桃 花 。

三 ? 福 德 宫 ─ 命 主 身 故 后 之 名 声 、 性 格 、 精 神 心 智 、 喜 怒 哀 乐 、 嗜 好 、 福 缘 、 寿 命 。

四 ? 田 宅 宫 ─ 家 居 状 况 、 储 蓄 、 不 动 产 、 祖 上 。

五 ? 官 禄 宫 ─ 事 业 性 质 、 工 作 态 度 、 职 位 。

六 ? 交 友 宫 ─ 同 辈 朋 友 、 同 学 、 同 事 、 下 属 、 学 生 、 仇 敌 、 佣 仆 、 桃 花 。

七 ? 迁 移 宫 ─ 人 际 关 系 、 在 外 地 之 情 况 、 社 会 地 位 。

八 ? 疾 厄 宫 ─ 健 康 状 况 、 病 源 、 体 质 。

九 ? 财 帛 宫 ─ 财 禄 轻 重 、 谋 生 技 能 、 理 财 态 度 。

十 ? 子 女 宫 ─ 子 女 、 晚 辈 、 心 腹 下 属 、 徒 弟 、 宠 物 、 性 欲 、 性 能 力 、 桃 花 。

十一? 夫 妻 宫 ─ 姻 缘 、 配 偶 类 型 、 配 偶 外 型 、 与 配 偶 之 关 系 、 感 情 发 展 趋 势 、 锺 爱 之 事 物 、 桃 花 。

十二? 兄 弟 宫 ─ 兄 弟 姊 妹 关 系 、 兄 弟 姊 妹 缘 份 、 知 己 友 好 、 合 作 伙 伴 、 桃 花 。

作 者 小 K 后 记 : 留 意 上 述 所 有 人 事 宫 位 皆 兼 具 察 看 桃 花 之 功 能 。

如果有人问我为何桃花不是只在夫妻宫出现,我会答:

1.你本身长得帅/美,或者有魅力/内涵,已经容易惹桃花。

2.你的老板/上司会追求你,甚至是你老师/师傅也会追求你。小龙女跟杨过是一个例子。

3.你的同事/同学会追求你,甚至是在街上碰到陌生人也可能会问你要手机号码。

4.你的心腹下属会追求你,甚至是你徒弟也会追求你。依然是小龙女跟杨过的例子。

5.你可能除了老公/老婆之外,出面还有很多你爱的人物。

6. 你的知己友好可以暗恋你、合作伙伴也可以跟你抢老公/老婆。

现在这个社会比古代要复杂得多,基本上除了有血缘关系的直属亲人,任何人都可以成为你身边的一株桃花

断婚姻的诀窍

1。先审命宫之化曜有没有入夫妻宫或朋友宫。

2。次审夫妻宫的化曜有没有如夫妻宫或疾厄宫。

3。又男命要冲入父母,女命要冲田宅。

 命宫化曜入夫妻或朋友(夫妻的疾厄)或夫妻化曜入我命、疾,为四化有相紧,命带的有婚姻缘。若四化不相紧的要在大限里去寻,成婚较为困难。

命化禄入夫妻,表对配偶情深,欣赏配偶的品格;权入较有争执;科入随和但关心有限,也较会闹桃花;忌入是非,我爱你爱得很痛苦。

命禄入朋友表关心配偶的身体,配偶有疾危很关照,也可以是对配偶的身段很欣赏;命权入朋友,为管配偶的身体,以女命来说,对丈夫的健康要求很高,不准抽烟饮酒,给老公剪裁合身的服装,好象老公的身体就是3她唯一的事业,很专注;科入朋友表我是配偶身体的贵人,配偶有疾,我替他找到好医生,或亲自为配偶疗伤治病;忌入则为关心配偶的身体而心烦恼,即爱得很痛苦。命忌入夫妻同论。 设命宫化曜不入夫妻、朋友,表觅偶困难。再次尝试夫妻宫之化曜有无入命宫或疾厄。有入则表她(他)来就我。

夫妻禄入命为配偶对我情深;权入会管我,是建设性的;科入随和;忌入会念,嘀嫡咕咕,是欢喜冤家。

夫妻禄入疾厄是配偶很色,如老婆爱我如牛郎,老公谑我为狐狸精,是喜其身而非爱其人;权入为管我健康、穿着;科入为配偶是我身体的贵人;忌入有婚姻缘,但一结婚倒霉事就来,因冲父母故也。

紫微姻缘路-为 何 相 爱 容 易 相 处 难?

婚姻生活虽非平坦无碍的道路,但仍为大多数人所向往,只是为什么婚前的山盟海誓,婚后却有如飘风而逝,不复记忆。

除了探究两个人的个性之外,命理或许能提供若干解答。

迁移宫夫妻宫星群组合差异大感情由浓转淡

此生永不渝的恋人,为何婚后日渐生疏、陌生,甚至厌烦而难以相处呢?是变心?还是认识不清?或是真的缘尽了。

首先我们必须承认,人不是只有一面,人面对不同关系的人,其感情的表达方式是不一样。偏偏我们都以为一个外表大方、友善、风趣、乐于助人、积极进取的人,他对家人也是如此,当他(她)的伴侣一定会幸福美满,实则不然,迁移宫所呈现的,就是一个人的「表像」,命宫才是一个人的「里象」,当这两宫的星群组合差异太大时,您是会很讶异您所认识的「他」,是如此陌生,他骗您了吗?没有!

同理,夫妻宫是一个人的婚姻感情表达方式,结婚前的交友,是以迁移宫来呈现,婚后是以夫妻宫来表达,当这两宫星群组合差异很大时,也是会措手不及,如命宫空宫,迁移宫是紫微、贪狼,而夫妻宫为廉贞、七杀。

还有一种情形。就是卦位在行运中由禄转忌。譬如女友属「猪」,那「亥宫」就是您与她互动的基础点,如果是廉贞、贪狼,在甲大运相识结婚,以后行运为癸、壬时,廉贞化禄,变成贪狼化忌,再过丙流年,那就缘分有问题了。

【什么样的命盘不易结婚呢?】

1. 命宫、身宫、夫妻宫若形成羊陀夹忌,或羊陀夹空宫,对婚姻感情太仅慎保守,不敢勇于尝试,缺乏自信,也可以说缺乏安全感、信赖感、紧敝心扉。

2. 夫妻宫坐地空、地劫星,容易流于理想完美,很容易看到对方缺点,于是左看右看没有一个满意。

3. 夫妻宫独坐陀罗星,考虑过度,左思量、右思量、再思量,结果原地踏步蹉陀一生。

4. 夫妻宫星过刚,如武曲、七杀、破军,三方不见火铃激发,或辅弼斡旋,造成感情不知如何表达或处理。

5. 先天夫妻宫结构过大,如禄权科齐会,而命宫自坐忌,常会择偶条件过高,于是看上的,人家不喜欢;对方中意,自己又看不上之两难情形。

6. 行运夫妻宫一直见化忌星会照,真的所遇皆非良人,不是条件不好,就是有家室。

7. 行运夫妻宫形成双忌夹制之情形,不是父母反对,就是有其它因素横梗其间,终究聚不了首。

8. 先天夫妻宫一直受行运之忌星会照,内心对婚姻产生信心危机,不敢轻言结婚。

【吉星古今影响不同】

在传统社会里,乖巧、柔顺的女孩总是被称许,所以媒人八字一合就送作堆,因此,吉星多的女孩子是不可能嫁不出去的。

但是,现在流行自由恋爱,不兴相亲,所以见吉星不见煞星者,在学生时代不谈恋爱,到社会上反而找不到对象,因为太乖了,没有社交,今昔殊别该怪谁呢?

在看婚姻时,首先看流年禄入流夫妻一般就有迹象。尤其是转禄入夫妻时。其次是双禄加夫妻(算上大运禄)而婚姻还有要有辅助迹象首先是田宅动(有化忌或化禄)结婚表示新的家庭建立,也多搬家和买房子破财(结婚一般要花一笔钱)

婚姻

-大运流年命宫三方四正见“红鸾” “天喜” “咸池” “大耗”等, 主有桃花及异性相吸之机遇(多异性缘份)

-流运“夫妻”及三方四正见“化禄” “红鸾” “天喜” “咸池” “大耗”等, 主有婚喜(主人首先必要自己愿意)

-如已婚又见以上星曜, 要自己多加避忌婚外情

-巳婚人仕在“夫妻宫”会见“禄”,可有婚外情发生,如再加会“忌”,即在处理上有问题(要参看先后天宫位来定细节因果)

-一个人命宫中三方四正所会见之星曜,很多时也在配偶之命宫三方四正见到(性相近,物相聚)