Tử vi

Đẩu số phát hơi luận

Bạch ngọc thiềm tiên sinh nói nhìn trời đẩu số cùng năm sao bất đồng, ấn ngôi sao này thìn cùng chư thuật cực khác.

Tứ chính ngôi sao may mắn định vì quý, tam phương giết củng ít là lạ.

Ngôi sao may mắn nhập viên tức là cát, hung tinh mất đất tức là hung.

Mệnh phùng tử vi không những thọ hơn nữa quang vinh, thân gặp sát tinh chẳng những bần hơn nữa tiện.

Tả hữu gặp ở tử phủ cực phẩm tôn sư, khoa quyền rơi vào hung hương công danh lận đận.

Hành hạn phùng ư yếu địa vị tất vi tai họa, lập mệnh sẽ ở cường cung nhất định có thể giáng phúc.

Kình Đà thất sát hạn vận đừng phùng, phùng tới chắc chắn hình tổn thương. ( kiếp không thương sử ở bên trong hợp đoạn )

Thiên khốc Tang Môn năm xưa đừng gặp, gặp là thật phòng phá hại.

Sao Nam Đẩu chủ hạn tất sinh nam, bắc đẩu thêm lâm trước được nữ nhân.

Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù. Xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm.

Gian mưu liên tiếp thiết lập, tử vi quý gặp phá quân. Dâm bôn đại sự, hồng loan kém phùng tham ở lại.

Mệnh thân tương khắc, tắc tâm loạn là rỗi rãnh. Huyền ảo ba cung, tắc tà dâm mà kéo dài rượu. ( tức thiên diêu ngôi sao )

Giết lâm ba vị, tất nhiên thê tử bất hòa. Cự đến hai cung, phải là huynh đệ vô nghĩa.

Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng già. Chư hung chiếu tiền tài, tụ tán vô thường.

Kình Đà thủ tật ách, mắt hôn mù. Hỏa linh đến di chuyển, đường dài tịch mịch.

Tôn ngôi sao liệt tiện vị trí, chủ nhân làm phiền. Ác tinh ứng với tám cung, nô bộc bất lực.

Quan lộc gặp tử phủ, giàu thả quý. Điền trạch gặp phá quân, trước phá về sau thành.

Phúc đức gặp không kiếp, bôn tẩu vô lực. Tướng mạo phạt thêm giết, hình khắc khó tránh khỏi.

Kẻ học sau người cầm đây thôi tường, vạn vô nhất thất.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đẩu số phát hơi luận

Bạch ngọc thiềm tiên sinh nói nhìn trời đẩu số cùng năm sao bất đồng, ấn ngôi sao này thìn cùng chư thuật cực khác.

Tứ chính ngôi sao may mắn định vì quý, tam phương giết củng ít là lạ.

Đối chiếu hề tường hung tường cát, chụp ảnh chung hề xem tiện xem quang vinh.

Ngôi sao may mắn nhập viên tức là cát, hung tinh mất đất tức là hung.

Mệnh phùng tử vi không những thọ hơn nữa quang vinh, thân gặp sát tinh chẳng những bần hơn nữa tiện.

Tả hữu gặp ở tử phủ cực phẩm tôn sư, khoa quyền rơi vào hung hương công danh lận đận.

Hành hạn phùng ư yếu địa vị tất vi tai họa, lập mệnh sẽ ở cường cung nhất định có thể giáng phúc.

Kình Đà thất sát hạn vận đừng phùng, phùng tới chắc chắn hình tổn thương. ( kiếp không thương sử ở bên trong hợp đoạn )

Thiên khốc Tang Môn năm xưa đừng gặp, gặp là thật phòng phá hại.

Sao Nam Đẩu chủ hạn tất sinh nam, bắc đẩu thêm lâm trước được nữ nhân.

Khoa tinh ở hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù. Xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm.

Gian mưu liên tiếp thiết lập, tử vi quý gặp phá quân. Dâm bôn đại sự, hồng loan kém phùng tham ở lại.

Mệnh thân tương khắc, tắc tâm loạn là rỗi rãnh. Huyền ảo ba cung, tắc tà dâm mà kéo dài rượu. ( tức thiên diêu ngôi sao )

Giết lâm ba vị, tất nhiên thê tử bất hòa. Cự đến hai cung, phải là huynh đệ vô nghĩa.

Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng già. Chư hung chiếu tiền tài, tụ tán vô thường.

Kình Đà thủ tật ách, mắt hôn mù. Hỏa linh đến di chuyển, đường dài tịch mịch.

Tôn ngôi sao liệt tiện vị trí, chủ nhân làm phiền. Ác tinh ứng với tám cung, nô bộc bất lực.

Quan lộc gặp tử phủ, giàu thả quý. Điền trạch gặp phá quân, trước phá về sau thành.

Phúc đức gặp không kiếp, bôn tẩu vô lực. Tướng mạo phạt thêm giết, hình khắc khó tránh khỏi.

Kẻ học sau người cầm đây thôi tường, vạn vô nhất thất.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button