Tử vi

Đẩu số phát vi luận

Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh nhật:

(Sự khai mở về cách luận của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh)

Quan thiên đẩu số dữ Ngũ Tinh bất đồng, án thử tinh thần dữ chư thuật đại dị.

Bạn đang xem: Đẩu số phát vi luận

(Xem thấy Đẩu Số với môn Ngũ Tinh có điểm không giống nhau,

từ đây ta thấy về tinh thần cơ bản nó khác nhiều với các thuật khác).

Tứ chính cát tinh định vi quý, tam phương sát củng thiểu vi kỳ;

đối chiếu hề tường hung tường cát, hợp chiếu hề quan tiện quan vinh.

(Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý, Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát, cung hợp chiếu cho biết tiện hay là vinh).

Cát tinh nhập viên tắc vi cát, hung tinh thất địa tắc vi hung.

(Cát tinh nhập mệnh, miếu đắc thì sẽ cát lợi, hung tinh mà hãm địa thì chắc chắn sẽ hung).

Mệnh phùng tử vi, phi đặc thọ nhi thả vinh;

Thân ngộ sát tinh, bất đãn bần nhi thả tiện.

(Mệnh gặp Tử Vi thì vừa thọ vừa vinh hoa;

Thân gặp sát tinh thì không những bần mà còn tiện).

Tả Hữu hội ư Tử Phủ, cực phẩm chi tôn;

Khoa Quyền hãm ư hung hương, công danh thặng đặng.

(Tả Hữu hội cùng Tử Phủ thì tôn quý đến cực phẩm,

Khoa Quyền hãm ở chỗ hung thì công danh lận đận).

Hành hạn phùng hồ nhược địa, vị tất vi tai;

lập mệnh hội tại cường cung, tất năng hàng ngoan.

(Hành hạn nếu gặp nơi nhược địa thì chưa hẳn đã gặp tai họa,

lập Mệnh ở chỗ cường cung, nhất định sẽ bớt tham lam, ương bướng, ngu dốt).

Dương Đà Thất Sát, hạn vận mạc phùng, phùng chi định hữu hình thương;

Thiên Khốc Tang Môn, lưu niên mạc ngộ, ngộ chi thực phòng phá hại.

(Vận hạn chớ có gặp Kình Đà Thất Sát, gặp thì tất sẽ bị hình thương,

Lưu niên chớ có gặp Thiên Khốc Tang Môn, gặp thì phải đề phòng trong nhà bị hao tán).

Nam đẩu chủ hạn tất sinh nam,

Bắc đẩu gia lâm tiên đắc nữ.

(Nam Đẩu chủ hạn tất sẽ sinh con trai,

Bắc Đẩu lâm hạn thì sẽ sinh con gái).

Khoa tinh cư hãm địa, đăng hỏa tân cần;

Xương Khúc tại nhược hương, lâm tuyền lãnh đạm.

(Khoa tinh cư hãm địa, thì vất vả chăm chỉ đèn sách sớm khuya,

Xương Khúc ở chỗ nhược thì ẩn mình lãnh đạm nơi rừng núi).

Gian mưu tần thiết, Tử Vi, Quý, ngộ Phá quân;

dâm bôn đại hành, Hồng Loan sai phùng Tham tú.

(Tử Vi gặp Phá Quân thì suốt ngày bày kế hiểm mưu gian,

Hồng Loan gặp (lầm) phải Tham Lang thì hành vi dâm dật).

Mệnh Thân tương khắc, tắc tâm loạn nhi bất nhàn;

huyền ảo tam cung, tắc tà dâm nhi đam tửu.

(Mệnh với Thân mà tương khắc thì tâm loạn nên chẳng được nhàn,

Tam cung mà huyền ảo thì tất sẽ tà dâm cùng ham rượu).

Sát lâm tam vị, định nhiên thê tử bất hòa;

Cự đáo nhị cung, tất thị huynh đệ vô nghĩa.

(Sát tinh lâm vào tam vị – Phu Thê cung, chắc chắc bất hòa với vợ con,

Cự Môn đến nhị cung – Huynh Đệ cung, thì anh em vô tình vô nghĩa).

Hình sát thủ Tử cung, tử nan phụng lão;

chư hung chiếu Tài bạch, tụ tán vô thường.

(Hình sát tinh ở cung Tử Tức, khó có được con chăm sóc lúc già;

Các hung tinh chiếu vào Tài Bạch, thì tiền tụ tán vô thường).

Dương Đà thủ Tật Ách, nhãn mục hôn manh;

Hỏa Linh đáo Thiên Di, trường đồ tịch mạc.

(Kình Đà thủ Tật Ách thì mắt kém, mắt đau, mắt mờ,

Hỏa Linh đến cung Thiên Di, thì đường đời phía trước sẽ cô đơn vắng vẻ).

Tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân đa lao;

ác tinh ứng Mệnh cung, nô bộc hữu trợ.

(Các sao tôn quý bày vào chỗ thấp kém, thì chủ nhân nhiều gian khổ,

ác tinh ứng vào Mệnh cung thì Nô Bộc có sự tương trợ).

Quan Lộc ngộ Tử Phủ, phú nhi thả quý;

Điền Trạch ngộ Phá Quân, tiên phá hậu thành.

(Quan Lộc cung gặp Tử Phủ thì vừa phú vừa quý,

Điền Trạch gặp Phá Quân thì trước phá hết sau mới thành được).

Phúc Đức ngộ Không vong Kiếp, bôn tẩu vô phương;

Tướng Mạo gia hình sát, hình khắc nan miễn.

(Phúc Đức gặp Địa Kiếp, Không Vong, thì lang thang vô định,

Tướng Mạo, tức Phụ Mẫu cung, mà thêm Hình Sát, thì việc hình khắc là khó tránh được).

Hậu học giả chấp thử suy tường, vạn vô nhất thất.

(Học giả đời sau theo đây mà suy cho rõ, đảm bảo không sai).

8. Đẩu số chuẩn thằng phú (Bài phú mực thước của môn Đẩu Số)

Mệnh cư Sinh Vượng định phú quý, các hữu sở nghi.

Thân tọa Không Vong luận vinh khô, chuyên cầu kỳ yếu.

(Mệnh ở chỗ Sinh Vượng định là phú quý, đương nhiên phù hợp.

Thân tọa chỗ Không Vong luận là thăng trầm, đúng như vậy luôn).

Tử Vi đế tọa tại Nam cực bất năng thi công,

Thiên Phủ lệnh tinh tại Nam địa chuyên năng vi phúc.

(Các sao phải ở đúng vị trí của nó, mới là đắc miếu, thế mới tốt, chứ ở sai chỗ là thất hãm thì

dẫu có là đế tinh thì chả làm được cái trò trống gì.

QNB chú: Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không thể hiểu theo nghĩa đen được).

Thiên Cơ Thất Sát đồng cung dã thiện tam phân,

Thái Âm Hỏa Linh đồng vị phản thành thập ác.

(Các thiện tinh đồng cung với ác sát hung tinh thì mất đi ba phần mười tính thiện. Cũng như các sao có tính nhu mì mà gặp các sát hung tinh thì cũng trở nên ác độc.

QNB chú: Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không thể hiểu theo nghĩa đen được).

Tham Lang vi thiện tú nhập miếu bất hung,

Cự Môn vi ác diệu đắc viên vưu mỹ.

(Tham Lang vốn là hung tinh chủ thiện ác, khi nhập miếu chắc chắn lương thiện,

Cự Môn vốn là ám tinh chủ ám muội thị phi, khi đắc miếu cũng nhất định tốt đẹp).

Chư hung tại khẩn yếu chi hương tối nghi chế khắc,

Nhược tại Thân Mệnh chi vị khước thụ cô đơn.

(Các hung sát tinh ở vào cung quan trọng thì rất cần được khắc chế,

Nếu ở ngay chỗ Thân Mệnh thì lại cô đơn, tịch mịch).

Nhược kiến sát tinh đáo hạn tối hung,

Phúc Ấm lâm chi thứ cơ khả giải.

(Nếu thấy sát tinh tới trong hạn thì rất hung hiểm,

Nhưng có Đồng Lương Cát tinh lâm vào thì có thể giải được).

Đại để tại nhân chi cơ biến, cánh gia tác ý chi thôi tường.

(Đại khái là đều ở tại cái cơ biến, ứng xử của con người, thêm vào dự tính ý nghĩa làm sao để mà đoán cho tinh tường).

Biện sinh khắc chế hóa dĩ định cùng thông,

Khán hảo ác chính thiên dĩ ngôn họa phúc.

(Biện luận về sinh khắc chế hóa mà xác định cái lẽ cùng biến tắc thông,

Xem tốt xấu ngay thẳng chính trực để mà nói về họa phúc).

Quan tinh cư vu Phúc địa cận quý vinh tài,

Phúc tinh cư vu Quan cung khước thành vô dụng.

(Các sao chủ quan lộc quyền chức mà ở cung Phúc thì gần người quyền quý mà giàu có,

Thế nhưng các sao chủ phúc mà ở vào cung Quan thì lại chả có tác dụng gì cả).

Thân mệnh đắc tinh vi yếu, hạn độ ngộ cát vi vinh.

(Thân mệnh có sao đắc cách là quan trọng, đến hạn gặp cát tinh là được vinh hiển).

Nhược ngôn Tử Tức hữu vô, chuyên tại Kình Dương Hao Sát.

Phùng chi tắc hại thê thiếp diệc nhiên.

(Nếu nói về con cái là có hay không, chủ yếu tại vì Kình Dương, Hao, Sát tinh ở cung Tử

Tức. Gặp chúng ở cung Thê thì cũng dĩ nhiên coi như là hại vợ khắc thiếp mà thôi).

Tướng mạo phùng hung tất đới phá tướng,

Tật ách phùng Kị định hữu uông doanh.

(Tướng Mạo – tức Phụ Mẫu cung – gặp hung sát tinh thì kiểu gì cũng có phá tướng,

Tật Ách cung mà gặp Hóa Kị thì nhất định có bệnh hoặc tật như chân khuềnh, lưng gù).

Tu ngôn định số dĩ cầu huyền,

Canh tại đồng niên chi tương hợp,

Tổng vi cương lĩnh dụng tác chuẩn thằng.

(Những lời định số để hòng biết cái huyền bí,

Thêm việc tương hợp theo năm nữa,

Tất cả là cương lĩnh để dụng như mực thước).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đẩu số phát vi luận

Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh nhật:

(Sự khai mở về cách luận của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh)

Quan thiên đẩu số dữ Ngũ Tinh bất đồng, án thử tinh thần dữ chư thuật đại dị.

(Xem thấy Đẩu Số với môn Ngũ Tinh có điểm không giống nhau,

từ đây ta thấy về tinh thần cơ bản nó khác nhiều với các thuật khác).

Tứ chính cát tinh định vi quý, tam phương sát củng thiểu vi kỳ;

đối chiếu hề tường hung tường cát, hợp chiếu hề quan tiện quan vinh.

(Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý, Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát, cung hợp chiếu cho biết tiện hay là vinh).

Cát tinh nhập viên tắc vi cát, hung tinh thất địa tắc vi hung.

(Cát tinh nhập mệnh, miếu đắc thì sẽ cát lợi, hung tinh mà hãm địa thì chắc chắn sẽ hung).

Mệnh phùng tử vi, phi đặc thọ nhi thả vinh;

Thân ngộ sát tinh, bất đãn bần nhi thả tiện.

(Mệnh gặp Tử Vi thì vừa thọ vừa vinh hoa;

Thân gặp sát tinh thì không những bần mà còn tiện).

Tả Hữu hội ư Tử Phủ, cực phẩm chi tôn;

Khoa Quyền hãm ư hung hương, công danh thặng đặng.

(Tả Hữu hội cùng Tử Phủ thì tôn quý đến cực phẩm,

Khoa Quyền hãm ở chỗ hung thì công danh lận đận).

Hành hạn phùng hồ nhược địa, vị tất vi tai;

lập mệnh hội tại cường cung, tất năng hàng ngoan.

(Hành hạn nếu gặp nơi nhược địa thì chưa hẳn đã gặp tai họa,

lập Mệnh ở chỗ cường cung, nhất định sẽ bớt tham lam, ương bướng, ngu dốt).

Dương Đà Thất Sát, hạn vận mạc phùng, phùng chi định hữu hình thương;

Thiên Khốc Tang Môn, lưu niên mạc ngộ, ngộ chi thực phòng phá hại.

(Vận hạn chớ có gặp Kình Đà Thất Sát, gặp thì tất sẽ bị hình thương,

Lưu niên chớ có gặp Thiên Khốc Tang Môn, gặp thì phải đề phòng trong nhà bị hao tán).

Nam đẩu chủ hạn tất sinh nam,

Bắc đẩu gia lâm tiên đắc nữ.

(Nam Đẩu chủ hạn tất sẽ sinh con trai,

Bắc Đẩu lâm hạn thì sẽ sinh con gái).

Khoa tinh cư hãm địa, đăng hỏa tân cần;

Xương Khúc tại nhược hương, lâm tuyền lãnh đạm.

(Khoa tinh cư hãm địa, thì vất vả chăm chỉ đèn sách sớm khuya,

Xương Khúc ở chỗ nhược thì ẩn mình lãnh đạm nơi rừng núi).

Gian mưu tần thiết, Tử Vi, Quý, ngộ Phá quân;

dâm bôn đại hành, Hồng Loan sai phùng Tham tú.

(Tử Vi gặp Phá Quân thì suốt ngày bày kế hiểm mưu gian,

Hồng Loan gặp (lầm) phải Tham Lang thì hành vi dâm dật).

Mệnh Thân tương khắc, tắc tâm loạn nhi bất nhàn;

huyền ảo tam cung, tắc tà dâm nhi đam tửu.

(Mệnh với Thân mà tương khắc thì tâm loạn nên chẳng được nhàn,

Tam cung mà huyền ảo thì tất sẽ tà dâm cùng ham rượu).

Sát lâm tam vị, định nhiên thê tử bất hòa;

Cự đáo nhị cung, tất thị huynh đệ vô nghĩa.

(Sát tinh lâm vào tam vị – Phu Thê cung, chắc chắc bất hòa với vợ con,

Cự Môn đến nhị cung – Huynh Đệ cung, thì anh em vô tình vô nghĩa).

Hình sát thủ Tử cung, tử nan phụng lão;

chư hung chiếu Tài bạch, tụ tán vô thường.

(Hình sát tinh ở cung Tử Tức, khó có được con chăm sóc lúc già;

Các hung tinh chiếu vào Tài Bạch, thì tiền tụ tán vô thường).

Dương Đà thủ Tật Ách, nhãn mục hôn manh;

Hỏa Linh đáo Thiên Di, trường đồ tịch mạc.

(Kình Đà thủ Tật Ách thì mắt kém, mắt đau, mắt mờ,

Hỏa Linh đến cung Thiên Di, thì đường đời phía trước sẽ cô đơn vắng vẻ).

Tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân đa lao;

ác tinh ứng Mệnh cung, nô bộc hữu trợ.

(Các sao tôn quý bày vào chỗ thấp kém, thì chủ nhân nhiều gian khổ,

ác tinh ứng vào Mệnh cung thì Nô Bộc có sự tương trợ).

Quan Lộc ngộ Tử Phủ, phú nhi thả quý;

Điền Trạch ngộ Phá Quân, tiên phá hậu thành.

(Quan Lộc cung gặp Tử Phủ thì vừa phú vừa quý,

Điền Trạch gặp Phá Quân thì trước phá hết sau mới thành được).

Phúc Đức ngộ Không vong Kiếp, bôn tẩu vô phương;

Tướng Mạo gia hình sát, hình khắc nan miễn.

(Phúc Đức gặp Địa Kiếp, Không Vong, thì lang thang vô định,

Tướng Mạo, tức Phụ Mẫu cung, mà thêm Hình Sát, thì việc hình khắc là khó tránh được).

Hậu học giả chấp thử suy tường, vạn vô nhất thất.

(Học giả đời sau theo đây mà suy cho rõ, đảm bảo không sai).

8. Đẩu số chuẩn thằng phú (Bài phú mực thước của môn Đẩu Số)

Mệnh cư Sinh Vượng định phú quý, các hữu sở nghi.

Thân tọa Không Vong luận vinh khô, chuyên cầu kỳ yếu.

(Mệnh ở chỗ Sinh Vượng định là phú quý, đương nhiên phù hợp.

Thân tọa chỗ Không Vong luận là thăng trầm, đúng như vậy luôn).

Tử Vi đế tọa tại Nam cực bất năng thi công,

Thiên Phủ lệnh tinh tại Nam địa chuyên năng vi phúc.

(Các sao phải ở đúng vị trí của nó, mới là đắc miếu, thế mới tốt, chứ ở sai chỗ là thất hãm thì

dẫu có là đế tinh thì chả làm được cái trò trống gì.

QNB chú: Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không thể hiểu theo nghĩa đen được).

Thiên Cơ Thất Sát đồng cung dã thiện tam phân,

Thái Âm Hỏa Linh đồng vị phản thành thập ác.

(Các thiện tinh đồng cung với ác sát hung tinh thì mất đi ba phần mười tính thiện. Cũng như các sao có tính nhu mì mà gặp các sát hung tinh thì cũng trở nên ác độc.

QNB chú: Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không thể hiểu theo nghĩa đen được).

Tham Lang vi thiện tú nhập miếu bất hung,

Cự Môn vi ác diệu đắc viên vưu mỹ.

(Tham Lang vốn là hung tinh chủ thiện ác, khi nhập miếu chắc chắn lương thiện,

Cự Môn vốn là ám tinh chủ ám muội thị phi, khi đắc miếu cũng nhất định tốt đẹp).

Chư hung tại khẩn yếu chi hương tối nghi chế khắc,

Nhược tại Thân Mệnh chi vị khước thụ cô đơn.

(Các hung sát tinh ở vào cung quan trọng thì rất cần được khắc chế,

Nếu ở ngay chỗ Thân Mệnh thì lại cô đơn, tịch mịch).

Nhược kiến sát tinh đáo hạn tối hung,

Phúc Ấm lâm chi thứ cơ khả giải.

(Nếu thấy sát tinh tới trong hạn thì rất hung hiểm,

Nhưng có Đồng Lương Cát tinh lâm vào thì có thể giải được).

Đại để tại nhân chi cơ biến, cánh gia tác ý chi thôi tường.

(Đại khái là đều ở tại cái cơ biến, ứng xử của con người, thêm vào dự tính ý nghĩa làm sao để mà đoán cho tinh tường).

Biện sinh khắc chế hóa dĩ định cùng thông,

Khán hảo ác chính thiên dĩ ngôn họa phúc.

(Biện luận về sinh khắc chế hóa mà xác định cái lẽ cùng biến tắc thông,

Xem tốt xấu ngay thẳng chính trực để mà nói về họa phúc).

Quan tinh cư vu Phúc địa cận quý vinh tài,

Phúc tinh cư vu Quan cung khước thành vô dụng.

(Các sao chủ quan lộc quyền chức mà ở cung Phúc thì gần người quyền quý mà giàu có,

Thế nhưng các sao chủ phúc mà ở vào cung Quan thì lại chả có tác dụng gì cả).

Thân mệnh đắc tinh vi yếu, hạn độ ngộ cát vi vinh.

(Thân mệnh có sao đắc cách là quan trọng, đến hạn gặp cát tinh là được vinh hiển).

Nhược ngôn Tử Tức hữu vô, chuyên tại Kình Dương Hao Sát.

Phùng chi tắc hại thê thiếp diệc nhiên.

(Nếu nói về con cái là có hay không, chủ yếu tại vì Kình Dương, Hao, Sát tinh ở cung Tử

Tức. Gặp chúng ở cung Thê thì cũng dĩ nhiên coi như là hại vợ khắc thiếp mà thôi).

Tướng mạo phùng hung tất đới phá tướng,

Tật ách phùng Kị định hữu uông doanh.

(Tướng Mạo – tức Phụ Mẫu cung – gặp hung sát tinh thì kiểu gì cũng có phá tướng,

Tật Ách cung mà gặp Hóa Kị thì nhất định có bệnh hoặc tật như chân khuềnh, lưng gù).

Tu ngôn định số dĩ cầu huyền,

Canh tại đồng niên chi tương hợp,

Tổng vi cương lĩnh dụng tác chuẩn thằng.

(Những lời định số để hòng biết cái huyền bí,

Thêm việc tương hợp theo năm nữa,

Tất cả là cương lĩnh để dụng như mực thước).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button