Tử vi

Dịch số

1- Càn:

– Nội: 9 + (9 x 2) + (9 + 4) = 63

– Ngoại: (9 x 8) + (9 x 16) + (9 x 32) = 504

Bạn đang xem: Dịch số

– Tổng: 63 + 504 = 567.

2- Khôn:

– Nôi: (6 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 42

– Ngoại: (6 x 8) + (6 x 16 = 96) + (6 x 32= 192) = 336

– Tổng: 42 + 336 = 378

3- Chấn:

– Nôi: (9 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 45

– Ngoại: 45 x 8 = 360

– Tổng: 45 + 360 = 405

4- Tốn:

– Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (9 x 4) = 60

– Ngoại: 60 x 8 = 480

– Tổng: 60 + 480 = 540

5- Ly

– Nội: (9 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 57

– Ngoại: 57 x 8 = 456

– Tổng: 57 + 456 = 513

6- Khảm

– Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 48

– Ngoại: 48 x 8 = 384

– Tổng: 48 + 384 = 432

7- Cấn:

– Nội: (6 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 54

– Ngoại: 54 x 8 = 432

– Tổng: 54 + 432 = 486

8- Đoài

– Nội: (9 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 51

– Ngoại: 51 x 8 = 408

– Tổng: 51 + 408 = 459

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dịch số

1- Càn:

– Nội: 9 + (9 x 2) + (9 + 4) = 63

– Ngoại: (9 x 8) + (9 x 16) + (9 x 32) = 504

– Tổng: 63 + 504 = 567.

2- Khôn:

– Nôi: (6 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 42

– Ngoại: (6 x 8) + (6 x 16 = 96) + (6 x 32= 192) = 336

– Tổng: 42 + 336 = 378

3- Chấn:

– Nôi: (9 x 1) + (6 x 2) + (6 x 4) = 45

– Ngoại: 45 x 8 = 360

– Tổng: 45 + 360 = 405

4- Tốn:

– Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (9 x 4) = 60

– Ngoại: 60 x 8 = 480

– Tổng: 60 + 480 = 540

5- Ly

– Nội: (9 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 57

– Ngoại: 57 x 8 = 456

– Tổng: 57 + 456 = 513

6- Khảm

– Nội: (6 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 48

– Ngoại: 48 x 8 = 384

– Tổng: 48 + 384 = 432

7- Cấn:

– Nội: (6 x 1) + (6 x 2) + (9 x 4) = 54

– Ngoại: 54 x 8 = 432

– Tổng: 54 + 432 = 486

8- Đoài

– Nội: (9 x 1) + (9 x 2) + (6 x 4) = 51

– Ngoại: 51 x 8 = 408

– Tổng: 51 + 408 = 459

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button