Tử vi

Đinh Dậu

1. Chu kỳ 1 – Đinh Dậu – Thuần Đoài, hào 5

– “Cửu Ngũ, phu vu bác, hữu lệ.”

– “Chín Năm, tin kẻ tiểu nhân âm mềm, mà tiêu mòn hết đức dương cứng (bị nó lôi kéo mà cùng vui), có nguy hiểm.”

Bạn đang xem: Đinh Dậu

– Tượng “phu vu bác, vị chính đáng dã” – Ý tượng nói thật đáng tiếc cho hào Chín Năm lại ở vào ngôi chính đáng mà thôi !

2. Chu kỳ 2 – Đinh Dậu – Trạch Thủy Khốn, hào 5

– “Cửu Ngũ, tị ngoạt, khốn vu xích phất ; nãi từ hữu thoát, lợi dụng tế tự.”

– “Chín Năm, dùng hình phạt xẻo mũi, chặt chân, để trị chúng dân, đến nỗi ở ngôi tôn quý mà bị khốn cùng ; nhưng có thể dần dần thoát khỏi cảnh khốn, lợi về sự làm lễ tế.”

– Tượng “Tị ngoạt, chí vị đắc dã ; nãi từ hữu thoát, dĩ trung trực dã ; lợi dụng tế tự, thụ phúc dã” – “Dùng hình phạt để trị chúng dân”, nói lên tâm chí vượt khốn của Chín Năm chưa thể gọi là đạt ; “Dần thoát khỏi cảnh khốn”, đây là kết quả của sự giữ vững đạo cương trung, chính trực ; “Lợi làm tế lễ”, như vậy thì có thể thừa hưởng phúc trạch của thần linh ban giáng.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Dậu – Trạch Địa Tụy, hào 5

– “Cửu Ngũ, tụy hữu vị, vô cữu, phỉ phu ; nguyên vĩnh trinh, hối vong.”

– “Chín Năm, ở thời hội tụ, ở nơi cao tôn quý không bị cữu hại, nhưng còn chưa được sự tin rộng của chúng dân ; là một vị quân trưởng có đức, nên giữ vững chính bền mãi mãi không đổi thay, thì sự hối hận tất sẽ mất.”

– Tượng “Tụy hữu vị, chí vị quang dã” – “Thời hội tụ ở cao ngôi tôn quý”, nói lên tâm chí hội tụ thiên hạ của Chín Năm còn chưa sáng lớn.

4. Chu kỳ 5 – Đinh Dậu – Trạch Sơn Hàm, hào 5

– “Cửu Ngũ, hàm kỳ mai, vô hối.”

– “Chín Năm, cảm tới thăn lưng, không đến nỗi hối hận.”

– Tượng viết: “Hàm kỳ hối, chí mạt dã” – “Cảm tới thăn lưng”, nói lên chí hướng giao cảm của Chín Năm quá nông mỏng.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Dậu – Thủy Sơn Kiển, hào 5

– “Cửu Ngũ, đại kiển, bằng lai.”

– “Chín Năm, đi thì mười phần gian nan, bè bạn tấp nập kéo đến giúp đỡ.”

– Tượng “Đại kiển bằng lai, dĩ trung tiết dã.” – “Đi thì mười phần gian nan, bạn bè tấp nập kéo đến giúp đỡ”, nói lên Chín Năm giữ khí tiết dương cứng trung chính.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Dậu – Địa Sơn Khiêm, hào 5

– “Lục Ngũ, bất phú, dĩ kỳ lân lợi dụng xâm phạt, vô bất lợi.”

– “Sáu Năm, lòng rỗng không giầu, lợi trong việc cùng láng giềng xuất chinh đánh dẹp, không gì không lợi.”

– Tượng “Lợi dụng chinh phạt, chinh bất phục dã.” – “Lợi về xuất chinh thảo phạt”, nói lên hào Chín Năm chinh phạt kẻ kiêu hoạch bất thuận.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Dậu – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 5

– “Lục Ngũ, mật vân bất vũ, tự ngã tây giao ; công dặc thủ bỉ tại huyệt.”

– “Sáu Năm, mây dày kín đặc mà không mưa, nó kéo lên từ cõi Tây thành ấp của ta ; các bậc vương công ra sức bắn hạ các thú vật có hại ẩn trốn trong hang.”

– Tượng “Mật vân bất vũ, dĩ thượng dã.” – “Mây dày kín đặc mà không mưa”, là tượng Sáu Năm khí âm vượng thịnh đã ở cao bên trên.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Dậu – Lôi Trạch Quy muội, hào 5

– “Lục Ngũ, Đế Ất quy muội, kỳ quân chi duệ, bất như kỳ đệ chi duệ lương ; nguyệt cơ vọng, cát.”

– “Sáu Năm, Đế Ất cho em gái về nhà chồng, y phục của người vợ chính không đẹp bằng y phục của cô vợ lẽ ; (đức hạnh rất cao, ví như) trăng đến ngày sắp tròn mà chưa đầy, tốt lành.”

– Tượng “Đế Ất quy muội, dĩ kỳ tại trung, dĩ quý hành dã” – “Về nhà chồng, y phục vợ chính không đẹp bằng y phục vợ lẽ”, ý nói lên hào Sáu Năm ngôi cao mà giữ giữa không lệch, tuy cao quý mà lại giữ đạo cần kiệm khiêm tốn. “Cát của Sáu Năm”, là về sự khiêm nhu mà ở giữa, ở ngôi trên mà xuống với người dưới.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đinh Dậu

1. Chu kỳ 1 – Đinh Dậu – Thuần Đoài, hào 5

– “Cửu Ngũ, phu vu bác, hữu lệ.”

– “Chín Năm, tin kẻ tiểu nhân âm mềm, mà tiêu mòn hết đức dương cứng (bị nó lôi kéo mà cùng vui), có nguy hiểm.”

– Tượng “phu vu bác, vị chính đáng dã” – Ý tượng nói thật đáng tiếc cho hào Chín Năm lại ở vào ngôi chính đáng mà thôi !

2. Chu kỳ 2 – Đinh Dậu – Trạch Thủy Khốn, hào 5

– “Cửu Ngũ, tị ngoạt, khốn vu xích phất ; nãi từ hữu thoát, lợi dụng tế tự.”

– “Chín Năm, dùng hình phạt xẻo mũi, chặt chân, để trị chúng dân, đến nỗi ở ngôi tôn quý mà bị khốn cùng ; nhưng có thể dần dần thoát khỏi cảnh khốn, lợi về sự làm lễ tế.”

– Tượng “Tị ngoạt, chí vị đắc dã ; nãi từ hữu thoát, dĩ trung trực dã ; lợi dụng tế tự, thụ phúc dã” – “Dùng hình phạt để trị chúng dân”, nói lên tâm chí vượt khốn của Chín Năm chưa thể gọi là đạt ; “Dần thoát khỏi cảnh khốn”, đây là kết quả của sự giữ vững đạo cương trung, chính trực ; “Lợi làm tế lễ”, như vậy thì có thể thừa hưởng phúc trạch của thần linh ban giáng.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Dậu – Trạch Địa Tụy, hào 5

– “Cửu Ngũ, tụy hữu vị, vô cữu, phỉ phu ; nguyên vĩnh trinh, hối vong.”

– “Chín Năm, ở thời hội tụ, ở nơi cao tôn quý không bị cữu hại, nhưng còn chưa được sự tin rộng của chúng dân ; là một vị quân trưởng có đức, nên giữ vững chính bền mãi mãi không đổi thay, thì sự hối hận tất sẽ mất.”

– Tượng “Tụy hữu vị, chí vị quang dã” – “Thời hội tụ ở cao ngôi tôn quý”, nói lên tâm chí hội tụ thiên hạ của Chín Năm còn chưa sáng lớn.

4. Chu kỳ 5 – Đinh Dậu – Trạch Sơn Hàm, hào 5

– “Cửu Ngũ, hàm kỳ mai, vô hối.”

– “Chín Năm, cảm tới thăn lưng, không đến nỗi hối hận.”

– Tượng viết: “Hàm kỳ hối, chí mạt dã” – “Cảm tới thăn lưng”, nói lên chí hướng giao cảm của Chín Năm quá nông mỏng.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Dậu – Thủy Sơn Kiển, hào 5

– “Cửu Ngũ, đại kiển, bằng lai.”

– “Chín Năm, đi thì mười phần gian nan, bè bạn tấp nập kéo đến giúp đỡ.”

– Tượng “Đại kiển bằng lai, dĩ trung tiết dã.” – “Đi thì mười phần gian nan, bạn bè tấp nập kéo đến giúp đỡ”, nói lên Chín Năm giữ khí tiết dương cứng trung chính.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Dậu – Địa Sơn Khiêm, hào 5

– “Lục Ngũ, bất phú, dĩ kỳ lân lợi dụng xâm phạt, vô bất lợi.”

– “Sáu Năm, lòng rỗng không giầu, lợi trong việc cùng láng giềng xuất chinh đánh dẹp, không gì không lợi.”

– Tượng “Lợi dụng chinh phạt, chinh bất phục dã.” – “Lợi về xuất chinh thảo phạt”, nói lên hào Chín Năm chinh phạt kẻ kiêu hoạch bất thuận.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Dậu – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 5

– “Lục Ngũ, mật vân bất vũ, tự ngã tây giao ; công dặc thủ bỉ tại huyệt.”

– “Sáu Năm, mây dày kín đặc mà không mưa, nó kéo lên từ cõi Tây thành ấp của ta ; các bậc vương công ra sức bắn hạ các thú vật có hại ẩn trốn trong hang.”

– Tượng “Mật vân bất vũ, dĩ thượng dã.” – “Mây dày kín đặc mà không mưa”, là tượng Sáu Năm khí âm vượng thịnh đã ở cao bên trên.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Dậu – Lôi Trạch Quy muội, hào 5

– “Lục Ngũ, Đế Ất quy muội, kỳ quân chi duệ, bất như kỳ đệ chi duệ lương ; nguyệt cơ vọng, cát.”

– “Sáu Năm, Đế Ất cho em gái về nhà chồng, y phục của người vợ chính không đẹp bằng y phục của cô vợ lẽ ; (đức hạnh rất cao, ví như) trăng đến ngày sắp tròn mà chưa đầy, tốt lành.”

– Tượng “Đế Ất quy muội, dĩ kỳ tại trung, dĩ quý hành dã” – “Về nhà chồng, y phục vợ chính không đẹp bằng y phục vợ lẽ”, ý nói lên hào Sáu Năm ngôi cao mà giữ giữa không lệch, tuy cao quý mà lại giữ đạo cần kiệm khiêm tốn. “Cát của Sáu Năm”, là về sự khiêm nhu mà ở giữa, ở ngôi trên mà xuống với người dưới.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button