Tử vi

Đinh Mão

1. Chu kỳ 1 – Đinh Mão – Thuần Đoài, hào 2

– “Cửu Nhị, phu đoài, cát, hối vong.”

– “Hào Chín Hai, thành tín mà vui vẻ với mọi người, tốt lành, hối hận mất hết.”

Bạn đang xem: Đinh Mão

– Tượng “Phu đoài chi cát, tín chí dã” – Chín Hai chí nằm ở sự thành tín trung thực.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Mão – Trạch Thủy Khốn, hào 2

– “Cửu Nhị, khốn vu tửu thực, chu phất phương lai, lợi dụng hưởng tự ; chinh hung, vô cữu.”

– “Chín Hai, riệu thịt mà nghèo nàn, cùng khốn, vinh lộc sẽ tới, lợi về sự chủ trì đại lễ tế tự nơi tông miếu ; lúc này tiến thủ tuy nhiều hung hiểm, nhưng không có gì cữu hại.”

– Tượng “Khốn vu tửu thực, trung hữu khánh dã” – nói lên hào Chín Hai chỉ cần giữ vững đạo giữa thì sẽ có phúc khánh.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Mão – Trạch Địa Tụy, hào 2

– “Lục Nhị, dẫn cát, vô cữu ; phu nãi lợi dụng Thược.”

– “Sáu Hai, được người dẫn dắt mà tụ hội với nhau thì được tốt lành, vô hại ; chỉ cần trong lòng thành tín, thì sẽ làm cho lễ “tế Thược” đơn sơ cũng lợi về sự dâng hiến cho thần linh.”

– Tượng “Dẫn cát vô cữu, trung vị biến dã” – nói lên tâm chí ở ngôi giữa giữ chính đạo của Sáu Hai chưa từng biến đổi.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Mão – Trạch Sơn Hàm, hào 2

– “Lục Nhị, hàm kỳ phì, hung ; cư cát.”

– “Sáu Hai, giao cảm ở bụng chân, có hung hiểm ; ở yên tĩnh thì được tốt lành.”

– Tượng “Tuy hung cư cát, thuận bất hại dã” – “Mặc dù có hung hiểm, nhưng nếu ở yên giữ tĩnh thì được tốt lành”, nói lên ý Sáu Hai thuận theo chính đạo “giao cảm” thì có thể tránh gặp phải họa hại.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Mão – Thủy Sơn Kiển, hào 2

– “Lục Nhị, vương thần kiển kiển, phỉ cung chi cố.”

– “Sáu Hai, người bề tôi của đấng quân vương ra sức bôn tẩu để vượt qua “kiển nạn”, không phải vì bản thân.”

– Tượng “Vương thần kiển kiển, chung vô cữu dã.” – “Người bề tôi của đấng quân vương ra sức bôn tẩu để vượt qua kiển nạn”, nói lên Sáu Hai cuối cùng sẽ không lỗi.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Mão – Địa Sơn Khiêm, hào 2

– “Lục Nhị, minh khiêm, trinh cát.”

– “Sáu Hai, tiếng tăm về đức khiêm lừng lẫy, giữ chính thì tốt lành.”

– Tượng “Minh khiêm trinh cát, trung tâm đắc dã.” – “Tiếng tăm về đức Khiêm lững lẫy”, là ý tượng Sáu Hai do trong lòng thuần chính nên có được danh tiếng.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Mão – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 2

– “Lục Nhị, quá kỳ tổ, ngộ kỳ tỷ ; bất cập kỳ quân, ngộ kỳ thần, vô cữu.”

– “Sáu Hai, vượt qua ông mà gặp bà ; song không lấn được vua, vua do đó gặp được bề tôi, tất không lỗi.”

– Tượng “Bất cập kỳ quân, thần bất khả quá dã” – “Không lấn được vua”, nói lên Sáu Hai là bề tôi không thể vượt qua được bậc chí tôn. Được vô cữu chính là vì Sáu Hai ở giữa cái vòng ổn thỏa tốt đẹp của sự “quá” và “bất quá”, được thích đáng về thời, về phận mà không thiên lệch.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Mão – Lôi Trạch Quy muội, hào 2

– “Cửu Nhị, diểu năng thị, lợi u nhân chi trinh”.

– “Chín Hai, chột mà cố gắng nhìn được, lợi về giữ vững chính bền của bậc u tĩnh điềm đạm.”

– Tượng “Lợi u nhân chi trinh, vị biến thường dã” – “Lợi về sự giữ vững chính bền của bậc u tĩnh điềm đạm”, nói lên Chín Hai chưa từng thay đổi đạo thường hằng của sự nghiêm giữ tiết tháo. “Bậc u nhân không có vua hiền”, nói lên ý tượng chính như hào Chín Hai không có chồng hiền đức.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đinh Mão

1. Chu kỳ 1 – Đinh Mão – Thuần Đoài, hào 2

– “Cửu Nhị, phu đoài, cát, hối vong.”

– “Hào Chín Hai, thành tín mà vui vẻ với mọi người, tốt lành, hối hận mất hết.”

– Tượng “Phu đoài chi cát, tín chí dã” – Chín Hai chí nằm ở sự thành tín trung thực.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Mão – Trạch Thủy Khốn, hào 2

– “Cửu Nhị, khốn vu tửu thực, chu phất phương lai, lợi dụng hưởng tự ; chinh hung, vô cữu.”

– “Chín Hai, riệu thịt mà nghèo nàn, cùng khốn, vinh lộc sẽ tới, lợi về sự chủ trì đại lễ tế tự nơi tông miếu ; lúc này tiến thủ tuy nhiều hung hiểm, nhưng không có gì cữu hại.”

– Tượng “Khốn vu tửu thực, trung hữu khánh dã” – nói lên hào Chín Hai chỉ cần giữ vững đạo giữa thì sẽ có phúc khánh.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Mão – Trạch Địa Tụy, hào 2

– “Lục Nhị, dẫn cát, vô cữu ; phu nãi lợi dụng Thược.”

– “Sáu Hai, được người dẫn dắt mà tụ hội với nhau thì được tốt lành, vô hại ; chỉ cần trong lòng thành tín, thì sẽ làm cho lễ “tế Thược” đơn sơ cũng lợi về sự dâng hiến cho thần linh.”

– Tượng “Dẫn cát vô cữu, trung vị biến dã” – nói lên tâm chí ở ngôi giữa giữ chính đạo của Sáu Hai chưa từng biến đổi.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Mão – Trạch Sơn Hàm, hào 2

– “Lục Nhị, hàm kỳ phì, hung ; cư cát.”

– “Sáu Hai, giao cảm ở bụng chân, có hung hiểm ; ở yên tĩnh thì được tốt lành.”

– Tượng “Tuy hung cư cát, thuận bất hại dã” – “Mặc dù có hung hiểm, nhưng nếu ở yên giữ tĩnh thì được tốt lành”, nói lên ý Sáu Hai thuận theo chính đạo “giao cảm” thì có thể tránh gặp phải họa hại.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Mão – Thủy Sơn Kiển, hào 2

– “Lục Nhị, vương thần kiển kiển, phỉ cung chi cố.”

– “Sáu Hai, người bề tôi của đấng quân vương ra sức bôn tẩu để vượt qua “kiển nạn”, không phải vì bản thân.”

– Tượng “Vương thần kiển kiển, chung vô cữu dã.” – “Người bề tôi của đấng quân vương ra sức bôn tẩu để vượt qua kiển nạn”, nói lên Sáu Hai cuối cùng sẽ không lỗi.

6. Chu kỳ 6 – Đinh Mão – Địa Sơn Khiêm, hào 2

– “Lục Nhị, minh khiêm, trinh cát.”

– “Sáu Hai, tiếng tăm về đức khiêm lừng lẫy, giữ chính thì tốt lành.”

– Tượng “Minh khiêm trinh cát, trung tâm đắc dã.” – “Tiếng tăm về đức Khiêm lững lẫy”, là ý tượng Sáu Hai do trong lòng thuần chính nên có được danh tiếng.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Mão – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 2

– “Lục Nhị, quá kỳ tổ, ngộ kỳ tỷ ; bất cập kỳ quân, ngộ kỳ thần, vô cữu.”

– “Sáu Hai, vượt qua ông mà gặp bà ; song không lấn được vua, vua do đó gặp được bề tôi, tất không lỗi.”

– Tượng “Bất cập kỳ quân, thần bất khả quá dã” – “Không lấn được vua”, nói lên Sáu Hai là bề tôi không thể vượt qua được bậc chí tôn. Được vô cữu chính là vì Sáu Hai ở giữa cái vòng ổn thỏa tốt đẹp của sự “quá” và “bất quá”, được thích đáng về thời, về phận mà không thiên lệch.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Mão – Lôi Trạch Quy muội, hào 2

– “Cửu Nhị, diểu năng thị, lợi u nhân chi trinh”.

– “Chín Hai, chột mà cố gắng nhìn được, lợi về giữ vững chính bền của bậc u tĩnh điềm đạm.”

– Tượng “Lợi u nhân chi trinh, vị biến thường dã” – “Lợi về sự giữ vững chính bền của bậc u tĩnh điềm đạm”, nói lên Chín Hai chưa từng thay đổi đạo thường hằng của sự nghiêm giữ tiết tháo. “Bậc u nhân không có vua hiền”, nói lên ý tượng chính như hào Chín Hai không có chồng hiền đức.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button