Tử vi

Giáp Dần

1. Chu kỳ 1 – Giáp Dần – Thuần Càn, hào 2

– “Cửu Nhị, hiện long tại điền, lợi hiện đại nhân.”

– “Chín Hai, rồng lớn đã xuất hiện ở cánh đồng, lợi về sự xuất hiện đại nhân.”

Bạn đang xem: Giáp Dần

2. Chu kỳ 2 – Giáp Dần – Thiên Phong Cấu, hào 2

– “Cửu Nhị, bao hữu ngư, vô cữu ; bất lợi tân.”

– “Chín Hai, trong bếp có một con cá, không có gì cữu hại ; nhưng bất lợi nếu cứ tự tiện dùng nó để mời tiếp khách.”

– Tượng “Bào hữu ngư, nghĩa bất cập tân dã” – “Trong bếp thấy có một con cá”, xét theo ý nghĩa về sự không tương ứng giữa Chín Hai và Sáu Đầu, thì không thể tự tiện dùng (cá) để mời khách đến ăn.

3. Chu kỳ 3 – Giáp Dần – Thiên Sơn Độn, hào 2

– “Lục Nhị, chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thắng thoát.”

– “Sáu Hai, bị dây da bò trói chặt, không ai có thể cởi được.”

– Tượng “Chấp dụng hoàng ngưu, cố chí dã” – “Bị dây da bò trói chặt”, nói lên ý Sáu Hai có ý chí bền vững giúp cho thời, không lui.

4. Chu kỳ 4 Giáp Dần – Thiên Địa Bĩ, hào 2

– “Lục Nhị, bao thừa, tiểu nhân cát ; đại nhân phủ, hanh.”

– “Sáu Hai, phải chựu sự bao dung che trở và vâng thuận người trên, là tiểu nhân thì tốt lành ; là đại nhân mà phủ định đạo này thì hanh thông”.

– Tượng viết: “Đại nhân phủ, hanh, bất loạn quần dã” – “Đại nhân mà phủ định đạo này thì hanh thông”, nói lên ý không để cho bọn tiểu nhân làm loạn.

5. Chu kỳ 5 – Giáp Dần – Phong Địa Quán, hào 2

– “Lục Nhị, khuy quán, lợi nữ trinh.”

– “Sáu Hai, lén ngẩng trông cảnh vật đẹp thịnh, lợi cho người con gái giữ vững chính bền.”

– Tượng “Khuy quán nữ trinh, diệc khả xú dã.” – “Lén ngẩng trông cảnh vật đẹp thịnh”, nói lên hành vi này chỉ lợi cho người con gái, còn đối với người con trai mà nói là đáng xấu hổ vậy.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Dần – Sơn Địa Bác, hào 2

– “Lục Nhị, bác sàng dĩ biện, miệt ; trinh hung.”

– “Sáu Hai, làm sập giường đã sập đến bễ giường, bễ giường tất sẽ bị nát hỏng, giữ chính để phòng hung hiểm.”

– Tượng “Bác sàng dĩ biện, vị hữu dữ dã.” – “Làm sập giường đã sập đến bễ giường”, nói lên Sáu Hai chưa có được người giúp đỡ cùng ứng.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Dần – Hỏa Địa Tấn, hào 1

– “Lục Nhị, tấn như sầu như, trinh cát ; thụ tư giới phúc, vu kỳ vương mẫu.”

– “Sáu Hai, tiến lên mà rầu rĩ, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; sẽ được nhờ phúc lớn của bà nội tôn quý.”

– Tượng “Thụ tư giới phúc, dĩ trung chính dã.” – “Sẽ được nhờ phúc lớn”, nói nên ý đây là tượng Sáu Hai ở ngôi giữa giữ chính.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Dần – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 2

– “Cửu Nhị, đại xa dĩ tái, hữu du vãng, vô cữu.”

– “Chín Hai, dùng xe lớn chở của cải, đi chỗ nào cũng được, tất không tội lỗi.”

– Tượng “Đại xa dĩ tái, tích trung bất bại dã” – “Dùng xe lớn chở của cải”, nói lên Chín Hai phải xếp hàng hóa vào chính giữa, không để lệch mới không bị nghiêng đổ, không dẫn đến nguy hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giáp Dần

1. Chu kỳ 1 – Giáp Dần – Thuần Càn, hào 2

– “Cửu Nhị, hiện long tại điền, lợi hiện đại nhân.”

– “Chín Hai, rồng lớn đã xuất hiện ở cánh đồng, lợi về sự xuất hiện đại nhân.”

2. Chu kỳ 2 – Giáp Dần – Thiên Phong Cấu, hào 2

– “Cửu Nhị, bao hữu ngư, vô cữu ; bất lợi tân.”

– “Chín Hai, trong bếp có một con cá, không có gì cữu hại ; nhưng bất lợi nếu cứ tự tiện dùng nó để mời tiếp khách.”

– Tượng “Bào hữu ngư, nghĩa bất cập tân dã” – “Trong bếp thấy có một con cá”, xét theo ý nghĩa về sự không tương ứng giữa Chín Hai và Sáu Đầu, thì không thể tự tiện dùng (cá) để mời khách đến ăn.

3. Chu kỳ 3 – Giáp Dần – Thiên Sơn Độn, hào 2

– “Lục Nhị, chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thắng thoát.”

– “Sáu Hai, bị dây da bò trói chặt, không ai có thể cởi được.”

– Tượng “Chấp dụng hoàng ngưu, cố chí dã” – “Bị dây da bò trói chặt”, nói lên ý Sáu Hai có ý chí bền vững giúp cho thời, không lui.

4. Chu kỳ 4 Giáp Dần – Thiên Địa Bĩ, hào 2

– “Lục Nhị, bao thừa, tiểu nhân cát ; đại nhân phủ, hanh.”

– “Sáu Hai, phải chựu sự bao dung che trở và vâng thuận người trên, là tiểu nhân thì tốt lành ; là đại nhân mà phủ định đạo này thì hanh thông”.

– Tượng viết: “Đại nhân phủ, hanh, bất loạn quần dã” – “Đại nhân mà phủ định đạo này thì hanh thông”, nói lên ý không để cho bọn tiểu nhân làm loạn.

5. Chu kỳ 5 – Giáp Dần – Phong Địa Quán, hào 2

– “Lục Nhị, khuy quán, lợi nữ trinh.”

– “Sáu Hai, lén ngẩng trông cảnh vật đẹp thịnh, lợi cho người con gái giữ vững chính bền.”

– Tượng “Khuy quán nữ trinh, diệc khả xú dã.” – “Lén ngẩng trông cảnh vật đẹp thịnh”, nói lên hành vi này chỉ lợi cho người con gái, còn đối với người con trai mà nói là đáng xấu hổ vậy.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Dần – Sơn Địa Bác, hào 2

– “Lục Nhị, bác sàng dĩ biện, miệt ; trinh hung.”

– “Sáu Hai, làm sập giường đã sập đến bễ giường, bễ giường tất sẽ bị nát hỏng, giữ chính để phòng hung hiểm.”

– Tượng “Bác sàng dĩ biện, vị hữu dữ dã.” – “Làm sập giường đã sập đến bễ giường”, nói lên Sáu Hai chưa có được người giúp đỡ cùng ứng.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Dần – Hỏa Địa Tấn, hào 1

– “Lục Nhị, tấn như sầu như, trinh cát ; thụ tư giới phúc, vu kỳ vương mẫu.”

– “Sáu Hai, tiến lên mà rầu rĩ, giữ vững chính bền thì được tốt lành ; sẽ được nhờ phúc lớn của bà nội tôn quý.”

– Tượng “Thụ tư giới phúc, dĩ trung chính dã.” – “Sẽ được nhờ phúc lớn”, nói nên ý đây là tượng Sáu Hai ở ngôi giữa giữ chính.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Dần – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 2

– “Cửu Nhị, đại xa dĩ tái, hữu du vãng, vô cữu.”

– “Chín Hai, dùng xe lớn chở của cải, đi chỗ nào cũng được, tất không tội lỗi.”

– Tượng “Đại xa dĩ tái, tích trung bất bại dã” – “Dùng xe lớn chở của cải”, nói lên Chín Hai phải xếp hàng hóa vào chính giữa, không để lệch mới không bị nghiêng đổ, không dẫn đến nguy hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button