Tử vi

Giáp Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Giáp Ngọ – Thuần Càn, hào 4

– “Cửu Tứ, hoặc dược tại uyên, vô cữu.”

– “Chín Bốn, hoặc bay vượt lên trước, hoặc lui lại nằm trong vực, tất không tội lỗi.”

Bạn đang xem: Giáp Ngọ

2. Chu kỳ 2 – Giáp Ngọ – Thiên Phong Cấu, hào 4

– “Cửu Tứ, bào hữu ngư, khởi hung.”

– “Chín Bốn, trong bếp mất một con cá, nổi lên sự cãi nhau, tất có hung hiểm”.

– Tượng “Vô ngư chi hung, viễn dân dã” – “Mất một con cá là có hung hiểm”, nói lên hào Chín Bốn ở quẻ trên, cũng như xa cách hạ dân, mất lòng chúng dân.

3. Chu kỳ 3 – Giáp Ngọ – Thiên Sơn Độn, hào 4

– “Cửu Tứ, hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân bĩ.”

– “Chín Bốn, trong lòng lưu luyến mà thân mình thì đã trốn lánh, người quân tử đương tốt lành, kẻ tiểu nhân không thể làm được”.

– Tượng “Quân tử hiếu độn, tiểu nhân bĩ dã” – “Người quân tử trong lòng lưu luyến, mà thân thì đã trốn lánh, kẻ tiểu nhân không thể làm được”, nói lên ý cái “thần” của sự “tri cơ”, ai là người sẽ làm được vậy.

4. Chu kỳ 4 – Giáp Ngọ – Thiên Địa Bĩ, hào 4

– “Cửu Tứ, hữu mệnh vô cữu, trù ly chỉ.”

– “Chín Bốn, mệnh trời xoay chuyển đạo Bĩ không có tội lỗi, bạn mình nhờ cậy mình đều được hưởng phúc.”

– Tượng viết: “Hữu mệnh vô cữu, chí hành dã” – “Mệnh trời xoay chuyển đạo Bĩ không có tội lỗi”, nói lên chí vượt khỏi cuộc Bĩ của Chín Bốn đang được thực hiện

5. Chu kỳ 5 – Giáp Ngọ – Phong Địa Quan, hào 4

– “Lục Tứ, quán quốc chi quang, lợi dụng tân vu vương.”

– “Sáu Bốn, ngẩng trông sự rực rỡ thịnh trị của vương triều, lợi khi thành quý khách của bậc quân vương.”

– Tượng “Quán quốc chi quang, thượng tân dã.” – “Ngẩng trông sự rực rỡ thịnh trị của vương triều”, nói lên ý thời này đất nước đã chính thức có lễ để tỏ lòng chuộng hiền khách.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Ngọ – Sơn Địa Bác, hào 4

– “Lục Tứ, bác sàng dĩ phu, hung.”

– “Sáu Bốn, làm sập giường đã sập đến dát giường, có hung hiểm.”

– Tượng “Bác sàng dĩ phu, thiết cận tai dã.” – “Giường sập đến dát giường”, nói lên ý Sáu Bốn đã sát gần tai họa.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Ngọ – Hỏa Địa Tấn, hào 4

– “Cửu Tứ, tấn như thạch thử, trinh lệ.”

– “Chín Bốn, khi tiến thịnh giống như con chuột bay chẳng có được kỹ năng gì, giữ vững chính để phòng nguy hiểm.”

– Tượng “Thạch thử trinh lệ, vị bất đáng dã.” – “Như chuột bay, chẳng có được kỹ năng gì”, nói lên Chín Bốn ở vào ngôi vị không thích đáng.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Ngọ – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 4

– “Cửu Tứ, phỉ kỳ bàng, vô cữu.”

– “Chín Bốn, đừng để tỏ ra sự quá giầu có thì không họa hại.”

– Tượng “Phỉ kỳ bàng, vô cữu, minh biện tích dã” – “Giầu có không quá mức thì không họa hại”, nói lên Chín Bốn có đủ hiểu biết để phân biệt rõ ràng mọi sự, và cân nhắc về hoàn cảnh bản thân. Chín Bốn có điều nguy là gần Vua.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giáp Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Giáp Ngọ – Thuần Càn, hào 4

– “Cửu Tứ, hoặc dược tại uyên, vô cữu.”

– “Chín Bốn, hoặc bay vượt lên trước, hoặc lui lại nằm trong vực, tất không tội lỗi.”

2. Chu kỳ 2 – Giáp Ngọ – Thiên Phong Cấu, hào 4

– “Cửu Tứ, bào hữu ngư, khởi hung.”

– “Chín Bốn, trong bếp mất một con cá, nổi lên sự cãi nhau, tất có hung hiểm”.

– Tượng “Vô ngư chi hung, viễn dân dã” – “Mất một con cá là có hung hiểm”, nói lên hào Chín Bốn ở quẻ trên, cũng như xa cách hạ dân, mất lòng chúng dân.

3. Chu kỳ 3 – Giáp Ngọ – Thiên Sơn Độn, hào 4

– “Cửu Tứ, hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân bĩ.”

– “Chín Bốn, trong lòng lưu luyến mà thân mình thì đã trốn lánh, người quân tử đương tốt lành, kẻ tiểu nhân không thể làm được”.

– Tượng “Quân tử hiếu độn, tiểu nhân bĩ dã” – “Người quân tử trong lòng lưu luyến, mà thân thì đã trốn lánh, kẻ tiểu nhân không thể làm được”, nói lên ý cái “thần” của sự “tri cơ”, ai là người sẽ làm được vậy.

4. Chu kỳ 4 – Giáp Ngọ – Thiên Địa Bĩ, hào 4

– “Cửu Tứ, hữu mệnh vô cữu, trù ly chỉ.”

– “Chín Bốn, mệnh trời xoay chuyển đạo Bĩ không có tội lỗi, bạn mình nhờ cậy mình đều được hưởng phúc.”

– Tượng viết: “Hữu mệnh vô cữu, chí hành dã” – “Mệnh trời xoay chuyển đạo Bĩ không có tội lỗi”, nói lên chí vượt khỏi cuộc Bĩ của Chín Bốn đang được thực hiện

5. Chu kỳ 5 – Giáp Ngọ – Phong Địa Quan, hào 4

– “Lục Tứ, quán quốc chi quang, lợi dụng tân vu vương.”

– “Sáu Bốn, ngẩng trông sự rực rỡ thịnh trị của vương triều, lợi khi thành quý khách của bậc quân vương.”

– Tượng “Quán quốc chi quang, thượng tân dã.” – “Ngẩng trông sự rực rỡ thịnh trị của vương triều”, nói lên ý thời này đất nước đã chính thức có lễ để tỏ lòng chuộng hiền khách.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Ngọ – Sơn Địa Bác, hào 4

– “Lục Tứ, bác sàng dĩ phu, hung.”

– “Sáu Bốn, làm sập giường đã sập đến dát giường, có hung hiểm.”

– Tượng “Bác sàng dĩ phu, thiết cận tai dã.” – “Giường sập đến dát giường”, nói lên ý Sáu Bốn đã sát gần tai họa.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Ngọ – Hỏa Địa Tấn, hào 4

– “Cửu Tứ, tấn như thạch thử, trinh lệ.”

– “Chín Bốn, khi tiến thịnh giống như con chuột bay chẳng có được kỹ năng gì, giữ vững chính để phòng nguy hiểm.”

– Tượng “Thạch thử trinh lệ, vị bất đáng dã.” – “Như chuột bay, chẳng có được kỹ năng gì”, nói lên Chín Bốn ở vào ngôi vị không thích đáng.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Ngọ – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 4

– “Cửu Tứ, phỉ kỳ bàng, vô cữu.”

– “Chín Bốn, đừng để tỏ ra sự quá giầu có thì không họa hại.”

– Tượng “Phỉ kỳ bàng, vô cữu, minh biện tích dã” – “Giầu có không quá mức thì không họa hại”, nói lên Chín Bốn có đủ hiểu biết để phân biệt rõ ràng mọi sự, và cân nhắc về hoàn cảnh bản thân. Chín Bốn có điều nguy là gần Vua.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button