Tử vi

Giáp Thìn

1. Chu kỳ 1 – Giáp Thìn – Thuần Càn, hào 3

– “Cửu Tam, quân tử trung nhật càn càn, tịch thích nhược, lệ vô cựu.”

– “Chín Ba, người quân tử suốt ngày hăng hái tự cường, đến tối vẫn còn cảnh giác thận trọng, như vậy dù gặp nguy hiểm cũng không bị tội lỗi.”

Bạn đang xem: Giáp Thìn

2. Chu kỳ 2 – Giáp Thìn – Thiên phong Cấu, hào 3

– “Cửu Tam, đôn vu phu, kỳ hành tư thư ; lệ, vô đại cữu.”

– “Chín Ba, mông mất da, đi lại chập chững khó tiến ; có nguy hiểm, nhưng không có tội lỗi lớn.”

– Tượng “Kỳ hành tư thư, hành vi khiên dã” – “Đi lại khó tiến”, nói lên Chín Ba chưa từng khống chế được kẻ khác (vì vậy tuy không gặp được ai mà không bị hại về kẻ âm tà).

3. Chu kỳ 3 Giáp Thìn – Thiên Sơn Độn, hào 3

– “Cửu Tam, hệ độn, hữu tật lệ ; súc thần thiếp, cát.”

– “Chín Ba, trong lòng chựu sự ràng buộc, lưu luyến, không thể trốn lánh, sẽ bị tật bệnh, nguy hiểm ; nếu nuôi đầy tớ, nàng hầu thì được tốt lành.”

– Tượng “Hệ độn, chi lệ, hữu tật bị dã ; ‘súc thần thiếp cát’, bất khả đại sự dã” – “Sự ràng buộc trong lòng dẫn đến nguy hiểm”, nói lên Chín Ba sẽ gặp tật bệnh, cực kỳ gầy yếu ; “nuôi đầy tớ nàng hầu thì tốt”, nói lên Chín Ba không thể làm việc lớn như việc trị nước.

4. Chu kỳ 4 – Giáp Thìn – Thiên Địa Bĩ, hào 3

– “Lục Tam, bao tu.”

– “Sáu Ba, được che chở nên làm điều phi đạo lý, cuối cùng đi đến sự hổ nhục.”

– Tượng viết: “Bao tu, vị bất đáng dã” – “Được che chở nên làm điều phi đạo lý”, nói lên Sáu Ba ngôi vị không chính đáng.

5. Chu kỳ 5 – Giáp Thìn – Phong Địa Quán, hào 3

– “Lục Tam, quán ngã sinh, tiến thoái.”

– “Sáu Ba, ngẩng trông đức đẹp của dương cứng rồi đối chiếu, tự xét hành vi của mình mà cẩn thận lựa chọn sự tiến lui.”

– Tượng “Quán ngã sinh tiến thoái, vị thất đạo dã.” – “Ngẩng trông rồi đối chiếu tự xét hành vi của mình”, nói lên Sáu Ba không để mất sự chính xác của đạo “ngẩng trông”.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Thìn – Sơn Địa Bác, hào 3

– “Lục Tam, bác, vô cữu.”

– “Sáu Ba, tuy ở thời “bác lạc” nhưng không tội lỗi.”

– Tượng “Bác chi vô cữu, thất thượng dã.” – “Tuy ở thời Bác, nhưng tất không tội lỗi”, nói lên ý Sáu Ba rời xa bầy âm ở trên và dưới, riêng ứng với Trên dương cứng.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Thìn – Hỏa Địa Tấn, hào 2

– “Lục Tam, chúng doãn, hối vong.”

– “Sáu Ba, được mọi người tin cẩn thì hối hận sẽ mất hết.”

– Tượng “Chúng doãn chi chí, thượng hành dã.” – nói nên ý chí hướng “được mọi người tin theo” của Sáu Ba là vì quyết chí đi lên.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Thìn – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 3

– “Cửu Tam, công dụng hưởng vu thiên tử, tiểu nhân phất khắc.”

– “Chín Ba, bậc vương công dâng lễ cho thiên tử để tỏ lòng tôn kính, kẻ tiểu nhân không thể đảm đương được việc lớn như vậy.”

– Tượng “Công dụng hưởng vu thiên tử, tiểu nhân hại dã” – nói lên ý bậc vương công hiến lễ, kẻ tiểu nhân làm nhiệm vụ lớn này, thì tất sẽ có họa hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giáp Thìn

1. Chu kỳ 1 – Giáp Thìn – Thuần Càn, hào 3

– “Cửu Tam, quân tử trung nhật càn càn, tịch thích nhược, lệ vô cựu.”

– “Chín Ba, người quân tử suốt ngày hăng hái tự cường, đến tối vẫn còn cảnh giác thận trọng, như vậy dù gặp nguy hiểm cũng không bị tội lỗi.”

2. Chu kỳ 2 – Giáp Thìn – Thiên phong Cấu, hào 3

– “Cửu Tam, đôn vu phu, kỳ hành tư thư ; lệ, vô đại cữu.”

– “Chín Ba, mông mất da, đi lại chập chững khó tiến ; có nguy hiểm, nhưng không có tội lỗi lớn.”

– Tượng “Kỳ hành tư thư, hành vi khiên dã” – “Đi lại khó tiến”, nói lên Chín Ba chưa từng khống chế được kẻ khác (vì vậy tuy không gặp được ai mà không bị hại về kẻ âm tà).

3. Chu kỳ 3 Giáp Thìn – Thiên Sơn Độn, hào 3

– “Cửu Tam, hệ độn, hữu tật lệ ; súc thần thiếp, cát.”

– “Chín Ba, trong lòng chựu sự ràng buộc, lưu luyến, không thể trốn lánh, sẽ bị tật bệnh, nguy hiểm ; nếu nuôi đầy tớ, nàng hầu thì được tốt lành.”

– Tượng “Hệ độn, chi lệ, hữu tật bị dã ; ‘súc thần thiếp cát’, bất khả đại sự dã” – “Sự ràng buộc trong lòng dẫn đến nguy hiểm”, nói lên Chín Ba sẽ gặp tật bệnh, cực kỳ gầy yếu ; “nuôi đầy tớ nàng hầu thì tốt”, nói lên Chín Ba không thể làm việc lớn như việc trị nước.

4. Chu kỳ 4 – Giáp Thìn – Thiên Địa Bĩ, hào 3

– “Lục Tam, bao tu.”

– “Sáu Ba, được che chở nên làm điều phi đạo lý, cuối cùng đi đến sự hổ nhục.”

– Tượng viết: “Bao tu, vị bất đáng dã” – “Được che chở nên làm điều phi đạo lý”, nói lên Sáu Ba ngôi vị không chính đáng.

5. Chu kỳ 5 – Giáp Thìn – Phong Địa Quán, hào 3

– “Lục Tam, quán ngã sinh, tiến thoái.”

– “Sáu Ba, ngẩng trông đức đẹp của dương cứng rồi đối chiếu, tự xét hành vi của mình mà cẩn thận lựa chọn sự tiến lui.”

– Tượng “Quán ngã sinh tiến thoái, vị thất đạo dã.” – “Ngẩng trông rồi đối chiếu tự xét hành vi của mình”, nói lên Sáu Ba không để mất sự chính xác của đạo “ngẩng trông”.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Thìn – Sơn Địa Bác, hào 3

– “Lục Tam, bác, vô cữu.”

– “Sáu Ba, tuy ở thời “bác lạc” nhưng không tội lỗi.”

– Tượng “Bác chi vô cữu, thất thượng dã.” – “Tuy ở thời Bác, nhưng tất không tội lỗi”, nói lên ý Sáu Ba rời xa bầy âm ở trên và dưới, riêng ứng với Trên dương cứng.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Thìn – Hỏa Địa Tấn, hào 2

– “Lục Tam, chúng doãn, hối vong.”

– “Sáu Ba, được mọi người tin cẩn thì hối hận sẽ mất hết.”

– Tượng “Chúng doãn chi chí, thượng hành dã.” – nói nên ý chí hướng “được mọi người tin theo” của Sáu Ba là vì quyết chí đi lên.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Thìn – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 3

– “Cửu Tam, công dụng hưởng vu thiên tử, tiểu nhân phất khắc.”

– “Chín Ba, bậc vương công dâng lễ cho thiên tử để tỏ lòng tôn kính, kẻ tiểu nhân không thể đảm đương được việc lớn như vậy.”

– Tượng “Công dụng hưởng vu thiên tử, tiểu nhân hại dã” – nói lên ý bậc vương công hiến lễ, kẻ tiểu nhân làm nhiệm vụ lớn này, thì tất sẽ có họa hại.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button