Tử vi

Hàm ý hóa lộc đại hạn

【飞星漫谈三十二】大限化禄的含意

三十二【命宫是财帛的官禄宫】「财」的「运」

这几个星期以来,在不同场合跟好友讨论紫微斗数时,都碰到同一个问题,就是大限命宫化禄的意义。主流三合派喜见禄,对大限化禄的联想很多:有时代表财运,有时是事业、姻缘。有的甚至认为,只要是化入命宫三方,就什么好事都会降临。其实,从飞星紫微斗数的理论中,就可以推敲出其意义出来。

Bạn đang xem: Hàm ý hóa lộc đại hạn

命宫其实是财帛宫逆数第九位,也就是所谓的气数位,也就是财帛宫的官禄宫 – 气运位。

「财」的「运」,其所化之禄就是「财运」的指标。

这也说明了为什么,三合派视大限禄入命宫三方为财运的指标。

同理,命宫也是官禄宫的财帛宫,是事业上赚钱之源头。其四化对己宫也是吉兆,可以看出事业之财的走动方向。

可是,飞星紫微斗数不会单星独断的。看禄时,也要同时看忌,才能看出整体的吉凶。有人认为所谓飞星紫微斗数就是传统的三合法加上四化的增益版。其实,你可以从以上例子看出飞星不是单纯看四化的,宫位也很重要。

[Phi tinh mạn đàm 32] – Hàm ý hóa lộc đại hạn

32. [Cung Mệnh là cung vị Tài bạch của cung Quan lộc]” “Vận” của “Tài”

Mấy tuần lễ gần đây, trong những lúc khác nhau thảo luận với một người bạn tử vi đẩu số, ta đều gặp phải vấn đề về ý nghĩa của đại hạn cung Mệnh hóa lộc. Phần lớn tam hợp phái thích thấy lộc, đối với đại hạn hóa lộc có rất nhiều tượng: Có lúc đại biểu vận tiền bạc, có lúc là sự nghiệp, nhân duyên. Thậm chí còn có thuyết cho rằng chỉ cần có hóa nhập tam phương cung Mệnh, thì chuyện tốt gì cũng sẽ tới.

Thật ra thì, từ trong lý luận phi tinh tử vi đấu sổ, có thể cân nhắc đưa ra ý nghĩa. Cung Mệnh thức ra là từ cung vị Tài bạch đếm nghịch đến 9, hay còn gọi là khí số vị, cũng chính là cung Quan lộc của cung Tài bạch – khí vận vị. “Vận” của tài, có hóa lộc chính là chỉ tiêu của “Vận làm giàu”.

Điều này cũng giải thích rõ tại sao Tam hợp phái coi hóa lộc đại hạn nhập tam phương cung Mệnh làm chỉ tiêu của vận làm giàu.

Cùng nguyên lý đó, cung Mệnh cũng là cung vị Tài bạch của cung Quan lộc, là nguồn kiếm tiền từ sự nghiệp. Tứ hóa hướng về cung cũng là dấu hiệu tốt, có thể thấy được phương hướng vận động tiền tài của sự nghiệp.

Nhưng, phi tinh tử vi đấu số không chỉ dùng sao mà định đoán. Lúc nhìn lộc, thì cũng phải đồng thời nhìn kỵ thì mới có thể xem được chỉnh thể cát hung.

Có người cho rằng, Phi tinh tứ hóa chính là “Tam hợp pháp” truyền thống gia thêm Tứ hóa. Kỳ thực, từ ví dụ trên ngươi có thể thấy phi tinh không đơn thuần khán tứ hóa mà cung vị cũng rất trọng yếu.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hàm ý hóa lộc đại hạn

【飞星漫谈三十二】大限化禄的含意

三十二【命宫是财帛的官禄宫】「财」的「运」

这几个星期以来,在不同场合跟好友讨论紫微斗数时,都碰到同一个问题,就是大限命宫化禄的意义。主流三合派喜见禄,对大限化禄的联想很多:有时代表财运,有时是事业、姻缘。有的甚至认为,只要是化入命宫三方,就什么好事都会降临。其实,从飞星紫微斗数的理论中,就可以推敲出其意义出来。

命宫其实是财帛宫逆数第九位,也就是所谓的气数位,也就是财帛宫的官禄宫 – 气运位。

「财」的「运」,其所化之禄就是「财运」的指标。

这也说明了为什么,三合派视大限禄入命宫三方为财运的指标。

同理,命宫也是官禄宫的财帛宫,是事业上赚钱之源头。其四化对己宫也是吉兆,可以看出事业之财的走动方向。

可是,飞星紫微斗数不会单星独断的。看禄时,也要同时看忌,才能看出整体的吉凶。有人认为所谓飞星紫微斗数就是传统的三合法加上四化的增益版。其实,你可以从以上例子看出飞星不是单纯看四化的,宫位也很重要。

[Phi tinh mạn đàm 32] – Hàm ý hóa lộc đại hạn

32. [Cung Mệnh là cung vị Tài bạch của cung Quan lộc]” “Vận” của “Tài”

Mấy tuần lễ gần đây, trong những lúc khác nhau thảo luận với một người bạn tử vi đẩu số, ta đều gặp phải vấn đề về ý nghĩa của đại hạn cung Mệnh hóa lộc. Phần lớn tam hợp phái thích thấy lộc, đối với đại hạn hóa lộc có rất nhiều tượng: Có lúc đại biểu vận tiền bạc, có lúc là sự nghiệp, nhân duyên. Thậm chí còn có thuyết cho rằng chỉ cần có hóa nhập tam phương cung Mệnh, thì chuyện tốt gì cũng sẽ tới.

Thật ra thì, từ trong lý luận phi tinh tử vi đấu sổ, có thể cân nhắc đưa ra ý nghĩa. Cung Mệnh thức ra là từ cung vị Tài bạch đếm nghịch đến 9, hay còn gọi là khí số vị, cũng chính là cung Quan lộc của cung Tài bạch – khí vận vị. “Vận” của tài, có hóa lộc chính là chỉ tiêu của “Vận làm giàu”.

Điều này cũng giải thích rõ tại sao Tam hợp phái coi hóa lộc đại hạn nhập tam phương cung Mệnh làm chỉ tiêu của vận làm giàu.

Cùng nguyên lý đó, cung Mệnh cũng là cung vị Tài bạch của cung Quan lộc, là nguồn kiếm tiền từ sự nghiệp. Tứ hóa hướng về cung cũng là dấu hiệu tốt, có thể thấy được phương hướng vận động tiền tài của sự nghiệp.

Nhưng, phi tinh tử vi đấu số không chỉ dùng sao mà định đoán. Lúc nhìn lộc, thì cũng phải đồng thời nhìn kỵ thì mới có thể xem được chỉnh thể cát hung.

Có người cho rằng, Phi tinh tứ hóa chính là “Tam hợp pháp” truyền thống gia thêm Tứ hóa. Kỳ thực, từ ví dụ trên ngươi có thể thấy phi tinh không đơn thuần khán tứ hóa mà cung vị cũng rất trọng yếu.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button