Tử vi

HÓA LỘC

Hóa-lộc thuộc âm thổ : chủ tài lộc. thông thường chỉ tài nguyên, tức tính chất năng lực sanhtài. cũng chỉ cơ hội tiến tài

vì vậy thích cùng Lộc-tồntương hội : gọi là điệt Lộc;

Bạn đang xem: HÓA LỘC

càng thích kiến Lộc-tồnThiên-mã : gọi là “Lộc Mã giaotrì”.

Hóa lộc :

không thíchtí ngọ mão dậu cung, đặc biệt lấy mão cung làm lạc hãm.

không thíchKhông Kiếp đồng triền. cũng như không thích cư nhược địa (như tí ngọ mão dậu tứ cung), xưa nói : [Lộc chủ ở nhượcđịa, phát bất chủ tài] Tức chỉ có hư danh mà vô thật tế.

tối hiềm bị Kị xung phá, tức chỗ cổ nhân nói “Lộc phùng xung phá, cát xứtàng hung”. Đại khái tình hình chủ do tiếntài mà sanh họa sự. ví dụ : như vì cầu tài ngược lại sanh rủi ro; đầu tư lớnmà vô tiến ích, đưa đến sa lầy. phải tường thật tế tổ hiệp tinh diệu mà định tính chất.

– Tối hỉ cư dầnthân hợi cung. cũng thích cư thìn tuất,sửu mùi tứ mộ địa (tứ mộ này là nơi MãLộc-tồn không cư, chính thích hóa Lộcbổ túc, duy tất phải có Lộc tinh xung khởi mới có thể phát huy),

Hóa Lộchóa Quyền, hóa Khoa tương hội, đại khái là kết cấu hết sức tốt đẹp,nhưng vẫn nên rõ tính chất tinh diệu, để định chỗ nặng chỗ nhẹ.

Như mệnh cung LiêmTướngLiêm hóa Lộc, đối củng Phá hóa Quyền, hội sự nghiệp cung Vũ hóa Khoa.

– Hiển nhiên lấy Liêmhóa Lộc làm chủ, vì Liêm Tướngchủ theo chính trị hoặc tùng sự xí nghiệpphục vụ, đây là bổn chất mệnh cung,

Phá hóa Quyềntăng gia phạm vi quyền thế và trách nhiệm,

Vũ hóa Khoa chủ có thể nắm quyền bính kinh tể,

cũng nhờ hóaQuyền, hóa Khoa giúp thành Mệnh cung cát lợi, nhưng không thể lấy nó làm chủthể.

LIÊM TRINHhóa Lộc(can Giáp ) .

Liêm-trinh là tinh diệu thuộc cảmtính, vì vậy không đại biểu cho vật dục. Lúc hóa Lộc, tính chất hưởng thụ tinh thần vẫn nhiều hơn tính chất hưởngthụ vật chất, do đó sanh hoạt tất hao phí, lấy sinh hoạt hưởng thụ cao để hỗ trợtinh thần hưởng thụ, tất nhiên không lẫn với keo kiệt. Liêm-trinh đi với Tham-lang Rõ ràng là một loại thích hoang phí, nhưng bổn chất kì thậtvẫn có bất đồng. hóa phí của Tham-langthuần thuộc “tửu sắc tài khí”, mà Liêm-trinhthuộc “phong hoa tuyết nguyệt”, tính chất ưu nhã hơn, xem trọng tinh thần và cảmtính hơn.Liêm-trinh thường thường có mang theo sắcthái “chính trị”, thường là thủ đoạn, vì vậy Liêm hóa Lộc, cũng chủ nhờ thủđoạn để cầu tiến thủ. Giao tế ứng thù là thủ đoạn, kết đảng kết phái cũngthuộc thủ đoạn. Liêm hóa Lộc, nhưng lại thấy hung Sát Hình hiện rõ, tất chủ “tửu sắc tài khí”, thường nhiều thủ đoạn, nhiều ứng thù, nhưng không có thu hoạch gì, ngượclại sự nghiệp xuất hiện không đủ. Như tái kiến đào hoa chư diệu : thường vìsắc phá tài. Liêm hóa Lộc kiến đào hoa mà vô Sát Kị : vẫnchủ do“phong nguyệt ứngthù” mà đắc thế thân, hoặc đắc tài lộc.nguyên cục Liêmhóa Kị, tại vận hạn niên hạn hóa Lộc: thường là tế ngộ[1] . được tài lộc như đầu cơ, đổbác, chánh trị, hối lộ … ). được những điều này tài lộc có phần hiển đắc, hàilòng.

THIÊN-CƠ hóa Lộc (can Ất) .Thiên-cơ bản chất là cơ biến linh động, và mẫnnhuệ đa trí, lúc hóa Lộc tấtnăng chủ động cơ hội phát quật để thành sựnghiệp, vì vậy thu hoạch được lợi ích.Nhưng người cơ biến linh động, vẫnthường thiểu phách lực khai sáng đại sự nghiệp, thường thường dễ rơi vào đầucơ thủ xảo, vẫn không tránh được có những hạn chế đáng kể, ảnh hưởng đến thànhtựu của sự nghiệp và tài bạch. vì thế Cơhóa Lộc, chỉ là [liêumặc nhân tài], chủ kế hoạch, thiết kế, hoặc tùng sự công tác chạy việc cho người khác (như môi giới).Do biến động, nên cũng thườngkhông giữ một nghề, thích đứng núi này trông núi nọ. phàm Cơ hóa Lộc tại mệnh cung, tất đồng thời phải lưu ý tinh diệucủa Phúc đức cung, cùng tinh diệu của Sự nghiệp cung, an định và có tiến thủ lựcthì tốt, bất an định mà lại không chí hướng, ắt sẽ ảnh hưởng mệnh cung Cơ hóa Lộc khiến thành tựu càng nhiều hạnchế.Cơ hóa Lộc tiền tài không dễ giữ lâu, như Điền cung đẹp, nên chú ý cơ hộisở hữu nhà; nếu không phải xem Phu thê cung có tinh diệu giỏi giữ tiền hay không. TíNgọ cung : Thiên-cơ độc tọa.Cơ hóa Lộc / đối cung Cự-môn/ tài bạch cung Đồng LươngLương hóa Quyền / Sự nghiệp cung Thái-âm hóa Kị đới Kình hoặc hội Kình Đà.

Thiên đồng chủ [bạch thủ hưng gia]. Đồng hóa Lộc đại khái chủ tăng gia tài lộc, và hợp với những việc nhànnhã.

– Nhưng nếu lúc cùng Khoa Vănchư diệu đồng triền, ắt tổ hiệp tinh diệuquá phong nhã, dễ chìm trong thanh vận hoặc âm nhạc, thích tinh thần hưởngthụ mà thiếu ý chí tiến thủ.

Tình hình này, rất không thích hợp với xã hội cạnh tranh hiện đại.

– Nếu có đào hoa chư diệu đồngđộ, nhiều cảm tinh thần hư không. dễ bị cảmtình [phân nhiễu] (nhầm lẫn, hỗnloạn).

Thiên đồng không sợ Sát diệu,ngược lại có khi thành kích phát lực,vì vậy có cách cục [phảnbối], cùng [mã đầu đái kiếm] cách. Như không thành cách cục, một vài điểm Sátdiệu thì không lo. Duy chủ tuổi trungniên tân lao, đến vãn niên mới có thể hưởng thụ.

Đồng hóa Lộcdễ đam mê dục lạc,vì thế tại vận hạn thấy Lộc, tốt hơnso với tại nguyên cục tinh bàn thấy Lộc.vì tại vận hạn niên hạn, bổn chất đam mê dục lạc không nặng (lúc này cũng khôngcần Sát diệu kích phát).

Đồng hóa Lộc / Sự nghiệp cung CơLươngCơ hóa Quyền / Tài bạchcung tá hội Cự Nhật.Kết cấu tổ tinh hệ này, lấy xã hội hôm nay mà nói, nữ mệnh dễ phấn phát,nam mệnh dễ được di tính ưa thích, chưalà lương hảo, do quá an dật (nhàn nhã), và cảm tình phong phú, có thể ảnh hưởngsự nghiệp. Như Xương hóa Khoa tạimệnh cung hoặc phúc đức cung, hoặc có Sátdiệu kích phát, mới chủ thành tựu.tổ tinh diệu này nếu có thể [phấn phát hữu vi], thườngdo hành nghề phục vụ (như luật sư, kiễm toán), hoặc chức cao trong cơ quanchánh phủ xí nghiệp. Tiến triển không quá phí lực, cùng mất công phí khẩu thiệt.Xương hóa Khoa đồng hội mệnh cung, do danh khí mang đến cơ hội.

Đồng hóa Lộc/ Sự nghiệpcung Cơ hóa Quyền, / Tài bạch cungtá hội Dương Lương.- Kiến Lộc trọng, chưa chắc Đồng Cự sở hỉ, chủ tham an dật. Nếu lại kiến đàohoa, hoặc Phụ Tá càng chủ cảm tình phân nạo, thường dễ hãm vào lướitình.– Nếu mệnh cung Lộc khinh, mớichủ tài lộc phong doanh. Duy đời vẫn có một thời kì gian khổ. Sự nghiệp cung Thiên cơ [điệt Lộc], nên tùng sự tài vụ kế hoạch, lập kế hoạch tài chính là thích hợp. nếukhông cũng phí nhiều tâm lực công tác. Khuyết điểm của cung này, là Tử tức cung không tốt (Liêm hóa Kị đồng độ Đà hoặc hội Kình Đà), chủ dễ bị người tựtay mình đề bạt đoạt quyền.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm HÓA LỘC

Hóa-lộc thuộc âm thổ : chủ tài lộc. thông thường chỉ tài nguyên, tức tính chất năng lực sanhtài. cũng chỉ cơ hội tiến tài

vì vậy thích cùng Lộc-tồntương hội : gọi là điệt Lộc;

càng thích kiến Lộc-tồnThiên-mã : gọi là “Lộc Mã giaotrì”.

Hóa lộc :

không thíchtí ngọ mão dậu cung, đặc biệt lấy mão cung làm lạc hãm.

không thíchKhông Kiếp đồng triền. cũng như không thích cư nhược địa (như tí ngọ mão dậu tứ cung), xưa nói : [Lộc chủ ở nhượcđịa, phát bất chủ tài] Tức chỉ có hư danh mà vô thật tế.

tối hiềm bị Kị xung phá, tức chỗ cổ nhân nói “Lộc phùng xung phá, cát xứtàng hung”. Đại khái tình hình chủ do tiếntài mà sanh họa sự. ví dụ : như vì cầu tài ngược lại sanh rủi ro; đầu tư lớnmà vô tiến ích, đưa đến sa lầy. phải tường thật tế tổ hiệp tinh diệu mà định tính chất.

– Tối hỉ cư dầnthân hợi cung. cũng thích cư thìn tuất,sửu mùi tứ mộ địa (tứ mộ này là nơi MãLộc-tồn không cư, chính thích hóa Lộcbổ túc, duy tất phải có Lộc tinh xung khởi mới có thể phát huy),

Hóa Lộchóa Quyền, hóa Khoa tương hội, đại khái là kết cấu hết sức tốt đẹp,nhưng vẫn nên rõ tính chất tinh diệu, để định chỗ nặng chỗ nhẹ.

Như mệnh cung LiêmTướngLiêm hóa Lộc, đối củng Phá hóa Quyền, hội sự nghiệp cung Vũ hóa Khoa.

– Hiển nhiên lấy Liêmhóa Lộc làm chủ, vì Liêm Tướngchủ theo chính trị hoặc tùng sự xí nghiệpphục vụ, đây là bổn chất mệnh cung,

Phá hóa Quyềntăng gia phạm vi quyền thế và trách nhiệm,

Vũ hóa Khoa chủ có thể nắm quyền bính kinh tể,

cũng nhờ hóaQuyền, hóa Khoa giúp thành Mệnh cung cát lợi, nhưng không thể lấy nó làm chủthể.

LIÊM TRINHhóa Lộc(can Giáp ) .

Liêm-trinh là tinh diệu thuộc cảmtính, vì vậy không đại biểu cho vật dục. Lúc hóa Lộc, tính chất hưởng thụ tinh thần vẫn nhiều hơn tính chất hưởngthụ vật chất, do đó sanh hoạt tất hao phí, lấy sinh hoạt hưởng thụ cao để hỗ trợtinh thần hưởng thụ, tất nhiên không lẫn với keo kiệt. Liêm-trinh đi với Tham-lang Rõ ràng là một loại thích hoang phí, nhưng bổn chất kì thậtvẫn có bất đồng. hóa phí của Tham-langthuần thuộc “tửu sắc tài khí”, mà Liêm-trinhthuộc “phong hoa tuyết nguyệt”, tính chất ưu nhã hơn, xem trọng tinh thần và cảmtính hơn.Liêm-trinh thường thường có mang theo sắcthái “chính trị”, thường là thủ đoạn, vì vậy Liêm hóa Lộc, cũng chủ nhờ thủđoạn để cầu tiến thủ. Giao tế ứng thù là thủ đoạn, kết đảng kết phái cũngthuộc thủ đoạn. Liêm hóa Lộc, nhưng lại thấy hung Sát Hình hiện rõ, tất chủ “tửu sắc tài khí”, thường nhiều thủ đoạn, nhiều ứng thù, nhưng không có thu hoạch gì, ngượclại sự nghiệp xuất hiện không đủ. Như tái kiến đào hoa chư diệu : thường vìsắc phá tài. Liêm hóa Lộc kiến đào hoa mà vô Sát Kị : vẫnchủ do“phong nguyệt ứngthù” mà đắc thế thân, hoặc đắc tài lộc.nguyên cục Liêmhóa Kị, tại vận hạn niên hạn hóa Lộc: thường là tế ngộ[1] . được tài lộc như đầu cơ, đổbác, chánh trị, hối lộ … ). được những điều này tài lộc có phần hiển đắc, hàilòng.

THIÊN-CƠ hóa Lộc (can Ất) .Thiên-cơ bản chất là cơ biến linh động, và mẫnnhuệ đa trí, lúc hóa Lộc tấtnăng chủ động cơ hội phát quật để thành sựnghiệp, vì vậy thu hoạch được lợi ích.Nhưng người cơ biến linh động, vẫnthường thiểu phách lực khai sáng đại sự nghiệp, thường thường dễ rơi vào đầucơ thủ xảo, vẫn không tránh được có những hạn chế đáng kể, ảnh hưởng đến thànhtựu của sự nghiệp và tài bạch. vì thế Cơhóa Lộc, chỉ là [liêumặc nhân tài], chủ kế hoạch, thiết kế, hoặc tùng sự công tác chạy việc cho người khác (như môi giới).Do biến động, nên cũng thườngkhông giữ một nghề, thích đứng núi này trông núi nọ. phàm Cơ hóa Lộc tại mệnh cung, tất đồng thời phải lưu ý tinh diệucủa Phúc đức cung, cùng tinh diệu của Sự nghiệp cung, an định và có tiến thủ lựcthì tốt, bất an định mà lại không chí hướng, ắt sẽ ảnh hưởng mệnh cung Cơ hóa Lộc khiến thành tựu càng nhiều hạnchế.Cơ hóa Lộc tiền tài không dễ giữ lâu, như Điền cung đẹp, nên chú ý cơ hộisở hữu nhà; nếu không phải xem Phu thê cung có tinh diệu giỏi giữ tiền hay không. TíNgọ cung : Thiên-cơ độc tọa.Cơ hóa Lộc / đối cung Cự-môn/ tài bạch cung Đồng LươngLương hóa Quyền / Sự nghiệp cung Thái-âm hóa Kị đới Kình hoặc hội Kình Đà.

Thiên đồng chủ [bạch thủ hưng gia]. Đồng hóa Lộc đại khái chủ tăng gia tài lộc, và hợp với những việc nhànnhã.

– Nhưng nếu lúc cùng Khoa Vănchư diệu đồng triền, ắt tổ hiệp tinh diệuquá phong nhã, dễ chìm trong thanh vận hoặc âm nhạc, thích tinh thần hưởngthụ mà thiếu ý chí tiến thủ.

Tình hình này, rất không thích hợp với xã hội cạnh tranh hiện đại.

– Nếu có đào hoa chư diệu đồngđộ, nhiều cảm tinh thần hư không. dễ bị cảmtình [phân nhiễu] (nhầm lẫn, hỗnloạn).

Thiên đồng không sợ Sát diệu,ngược lại có khi thành kích phát lực,vì vậy có cách cục [phảnbối], cùng [mã đầu đái kiếm] cách. Như không thành cách cục, một vài điểm Sátdiệu thì không lo. Duy chủ tuổi trungniên tân lao, đến vãn niên mới có thể hưởng thụ.

Đồng hóa Lộcdễ đam mê dục lạc,vì thế tại vận hạn thấy Lộc, tốt hơnso với tại nguyên cục tinh bàn thấy Lộc.vì tại vận hạn niên hạn, bổn chất đam mê dục lạc không nặng (lúc này cũng khôngcần Sát diệu kích phát).

Đồng hóa Lộc / Sự nghiệp cung CơLươngCơ hóa Quyền / Tài bạchcung tá hội Cự Nhật.Kết cấu tổ tinh hệ này, lấy xã hội hôm nay mà nói, nữ mệnh dễ phấn phát,nam mệnh dễ được di tính ưa thích, chưalà lương hảo, do quá an dật (nhàn nhã), và cảm tình phong phú, có thể ảnh hưởngsự nghiệp. Như Xương hóa Khoa tạimệnh cung hoặc phúc đức cung, hoặc có Sátdiệu kích phát, mới chủ thành tựu.tổ tinh diệu này nếu có thể [phấn phát hữu vi], thườngdo hành nghề phục vụ (như luật sư, kiễm toán), hoặc chức cao trong cơ quanchánh phủ xí nghiệp. Tiến triển không quá phí lực, cùng mất công phí khẩu thiệt.Xương hóa Khoa đồng hội mệnh cung, do danh khí mang đến cơ hội.

Đồng hóa Lộc/ Sự nghiệpcung Cơ hóa Quyền, / Tài bạch cungtá hội Dương Lương.- Kiến Lộc trọng, chưa chắc Đồng Cự sở hỉ, chủ tham an dật. Nếu lại kiến đàohoa, hoặc Phụ Tá càng chủ cảm tình phân nạo, thường dễ hãm vào lướitình.– Nếu mệnh cung Lộc khinh, mớichủ tài lộc phong doanh. Duy đời vẫn có một thời kì gian khổ. Sự nghiệp cung Thiên cơ [điệt Lộc], nên tùng sự tài vụ kế hoạch, lập kế hoạch tài chính là thích hợp. nếukhông cũng phí nhiều tâm lực công tác. Khuyết điểm của cung này, là Tử tức cung không tốt (Liêm hóa Kị đồng độ Đà hoặc hội Kình Đà), chủ dễ bị người tựtay mình đề bạt đoạt quyền.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button