Tử vi

Hứa thuyên nhân lớp cao cấp bút ký: tử vi đấu sổ chữ thập chân quyết

2011/07/09

Tiên thiên: cùng sinh ra có có, nhân quả liên tiếp.

Vận →( tiềm ) có thể → ngày mốt chuyện xấu → phi cung tứ hóa tượng, tự hóa tượng → thời gian

Luận mệnh: trước có năm sinh tứ hóa tượng cùng lai nhân cung

 
⊙ không gian có tượng, thời gian đi đến ( định cát hung, điểm mấu chốt ở thời gian ) tức tiên thiên định số xì ở phía sau thiên biến sổ.

 
Tử vi đấu sổ: tượng toán học, chất có thể sổ, tư tưởng nguyên do, nguồn gốc từ dịch kinh.

 
Luận mệnh lúc tới lúc sinh ra đời ở giữa, ứng với lấy sinh ra giờ địa phương, tức cái gọi là “Rơi thổ lúc, bát tự mệnh ”

 
Phán đoán suy luận giờ tý, muộn giờ tý tính cùng ngày, cùng năm dương lịch trải qua phương thức giống nhau.

 
Đẩu số tam yếu làm:

Cung, tượng, ngôi sao

 
(1) cung: cung chức

 
(a) cơ bản hàm nghĩa.

(b) che dấu tính hàm nghĩa ( từ các cung lập Thái Cực mà được ).

(c) hà đồ: đoạn nhân sinh phương hướng. Lạc thư: đoạn hoa đào ở lại duyến.


┌→ tức hay là “Tồn tại “, “Đang có “Nói

 
Thái cực định nghĩa: dễ có Thái Cực, sinh lưỡng nghi, tái sinh tứ tượng; khí hỗn độn chi khí, ngậm tuần mà chu nhi phục thủy lý niệm, tức Thái Cực bản ư động.

 
Do đó cung cung đều là xuân, nơi này xuân là chỉ sinh cơ.

 
(2) tượng: tứ hóa tượng, phân đan, song cập tam tượng.

 
Tứ hóa tượng vi đẩu số tới “Dụng thần “, trong đó tứ hóa năm sinh làm thể, phi cung tứ hóa cùng tự hóa tượng vi dùng. Cung tượng hợp nhất, tức thị cát hung

 
 
(3) ngôi sao: (a) vô cát hung, gần mượn tinh thần mà đạo khí vu phương nào ( nơi này là lợi dụng tứ hóa tượng đến đạo khí )

 
(b) tính chất sao, tính có khác ( gần thủ tinh thần hạ xuống cung mệnh có thể giải thích mệnh chủ đấy cá tính ).

 
Tử vi đấu sổ chữ thập chân quyết: tạ làm, độn ngôi sao, biểu hiện giả dối, ứng với chi, hợp thời.

 
(1) tạ làm, độn ngôi sao, biểu hiện giả dối: là chỉ “Không gian “, tức bằng vào Thiên can được tứ hóa tượng, sinh ra cung tượng cung đấy giải thích.

 
(2) ứng với chi: là chỉ “Năm xưa “, tức hay là “Ứng sổ” .

 
(3) hợp thời: là chỉ “Lưu nguyệt “, tức hay là “Đang đếm” .

 
Cung, tượng, ngôi sao phải đều có thể theo như nhân, sự, vật ( tài ) làm giải thích, mới phải hoàn chỉnh lý giải.

 
2011/07/15

 
Cung, tượng, ngôi sao giải thích thứ tự, trước lấy “Cung tượng hợp nhất” để hiểu, tái phối bên trên tinh thần.

 
Ngôi sao:

Tính chất sao, tính có khác, thủ “Rơi cung mệnh khả thẳng luận cá tính “, sau đó “Đạo khí vu phương nào” luận cát hung.

 
Tính chất sao phải theo như sự vật ngành sản xuất, tật ách bệnh trạng cùng hoa đào trình bày và phân tích đến khác nhau.

 
Cung:

Cung chức, phê đầy đủ cung sở ti chức gì, chức: chức năng, chức danh hoặc phạm vi luận.

 
Tượng:

Tượng, tượng sổ, sổ: phân sinh sổ (1, 2, 3, 4, ;5 lạc trung ), số tròn (6, 7, 8, 9, 10 lạc trung ). Sinh nhiều lần cùng cung mệnh hòa quan hệ: đại biểu duyên phận, tức tiên thiên mang đến định số. Số tròn cùng hậu thiên tự mình hành động có quan hệ.

 
Lệ: cung tật ách, có thân mệnh; cung mệnh, có sống mệnh.

 
⊙ duyến nghiệp bổn tướng sinh, đại tiền đề là có duyến, tắc sẽ kết hôn, nhưng duyến có thể là lương duyên, tức “Duyến nùng mà nghiệp nhẹ “, cũng có khả năng là ác duyến, tức “Duyến gầy mà nghiệp trọng” cũng chính là cái gọi là : vợ chồng là duyến, vô duyên không xứng. Phụ tử là trái, không có nợ nần không đến.

 
Toi mạng đấy yếu lĩnh: vấn đề thứ nhất, ngươi bây giờ đang làm cái gì ( tức làm nghề gì hoặc nghề nghiệp là gì? ) đặt câu hỏi mục đích: trảo cơ hội, đứng ở đã có đấy trên căn bản tiến hành luận mệnh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hứa thuyên nhân lớp cao cấp bút ký: tử vi đấu sổ chữ thập chân quyết

2011/07/09

Tiên thiên: cùng sinh ra có có, nhân quả liên tiếp.

Mệnh →( bản ) chất → tiên thiên định số → năm sinh tứ hóa tượng → không gian

Vận →( tiềm ) có thể → ngày mốt chuyện xấu → phi cung tứ hóa tượng, tự hóa tượng → thời gian

Luận mệnh: trước có năm sinh tứ hóa tượng cùng lai nhân cung

 
⊙ không gian có tượng, thời gian đi đến ( định cát hung, điểm mấu chốt ở thời gian ) tức tiên thiên định số xì ở phía sau thiên biến sổ.

 
Tử vi đấu sổ: tượng toán học, chất có thể sổ, tư tưởng nguyên do, nguồn gốc từ dịch kinh.

 
Luận mệnh lúc tới lúc sinh ra đời ở giữa, ứng với lấy sinh ra giờ địa phương, tức cái gọi là “Rơi thổ lúc, bát tự mệnh ”

 
Phán đoán suy luận giờ tý, muộn giờ tý tính cùng ngày, cùng năm dương lịch trải qua phương thức giống nhau.

 
Đẩu số tam yếu làm:

Cung, tượng, ngôi sao

 
(1) cung: cung chức

 
(a) cơ bản hàm nghĩa.

(b) che dấu tính hàm nghĩa ( từ các cung lập Thái Cực mà được ).

(c) hà đồ: đoạn nhân sinh phương hướng. Lạc thư: đoạn hoa đào ở lại duyến.


┌→ tức hay là “Tồn tại “, “Đang có “Nói

 
Thái cực định nghĩa: dễ có Thái Cực, sinh lưỡng nghi, tái sinh tứ tượng; khí hỗn độn chi khí, ngậm tuần mà chu nhi phục thủy lý niệm, tức Thái Cực bản ư động.

 
Do đó cung cung đều là xuân, nơi này xuân là chỉ sinh cơ.

 
(2) tượng: tứ hóa tượng, phân đan, song cập tam tượng.

 
Tứ hóa tượng vi đẩu số tới “Dụng thần “, trong đó tứ hóa năm sinh làm thể, phi cung tứ hóa cùng tự hóa tượng vi dùng. Cung tượng hợp nhất, tức thị cát hung

 
 
(3) ngôi sao: (a) vô cát hung, gần mượn tinh thần mà đạo khí vu phương nào ( nơi này là lợi dụng tứ hóa tượng đến đạo khí )

 
(b) tính chất sao, tính có khác ( gần thủ tinh thần hạ xuống cung mệnh có thể giải thích mệnh chủ đấy cá tính ).

 
Tử vi đấu sổ chữ thập chân quyết: tạ làm, độn ngôi sao, biểu hiện giả dối, ứng với chi, hợp thời.

 
(1) tạ làm, độn ngôi sao, biểu hiện giả dối: là chỉ “Không gian “, tức bằng vào Thiên can được tứ hóa tượng, sinh ra cung tượng cung đấy giải thích.

 
(2) ứng với chi: là chỉ “Năm xưa “, tức hay là “Ứng sổ” .

 
(3) hợp thời: là chỉ “Lưu nguyệt “, tức hay là “Đang đếm” .

 
Cung, tượng, ngôi sao phải đều có thể theo như nhân, sự, vật ( tài ) làm giải thích, mới phải hoàn chỉnh lý giải.

 
2011/07/15

 
Cung, tượng, ngôi sao giải thích thứ tự, trước lấy “Cung tượng hợp nhất” để hiểu, tái phối bên trên tinh thần.

 
Ngôi sao:

Tính chất sao, tính có khác, thủ “Rơi cung mệnh khả thẳng luận cá tính “, sau đó “Đạo khí vu phương nào” luận cát hung.

 
Tính chất sao phải theo như sự vật ngành sản xuất, tật ách bệnh trạng cùng hoa đào trình bày và phân tích đến khác nhau.

 
Cung:

Cung chức, phê đầy đủ cung sở ti chức gì, chức: chức năng, chức danh hoặc phạm vi luận.

 
Tượng:

Tượng, tượng sổ, sổ: phân sinh sổ (1, 2, 3, 4, ;5 lạc trung ), số tròn (6, 7, 8, 9, 10 lạc trung ). Sinh nhiều lần cùng cung mệnh hòa quan hệ: đại biểu duyên phận, tức tiên thiên mang đến định số. Số tròn cùng hậu thiên tự mình hành động có quan hệ.

 
Lệ: cung tật ách, có thân mệnh; cung mệnh, có sống mệnh.

 
⊙ duyến nghiệp bổn tướng sinh, đại tiền đề là có duyến, tắc sẽ kết hôn, nhưng duyến có thể là lương duyên, tức “Duyến nùng mà nghiệp nhẹ “, cũng có khả năng là ác duyến, tức “Duyến gầy mà nghiệp trọng” cũng chính là cái gọi là : vợ chồng là duyến, vô duyên không xứng. Phụ tử là trái, không có nợ nần không đến.

 
Toi mạng đấy yếu lĩnh: vấn đề thứ nhất, ngươi bây giờ đang làm cái gì ( tức làm nghề gì hoặc nghề nghiệp là gì? ) đặt câu hỏi mục đích: trảo cơ hội, đứng ở đã có đấy trên căn bản tiến hành luận mệnh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button