Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải một trong bạch tinh

Huyền không phi tinh: song tinh quyết định tường giải.

–: trắng nhợt vi Khảm. Ứng với tham lang tới ở lại, làm quan ngôi sao,

Vi tài tử, vi trung nam, vi nhĩ, vi máu,

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải một trong bạch tinh

Vi ngành sinh thực thống, là lợn, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

— vi thuần dương tổ hợp, đương mùa còn có thể, gặp suy tử,

Có đoạn đinh nguy hiểm.

Gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, xuất thần đồng, tài tử,

Tú sĩ, văn thần, gửi công văn đi danh, vượng trung nam, lợi nhuận chăn heo.

Gặp suy tử, chủ tiên thiên câm điếc, ngày mốt nhĩ bệnh, huyết bệnh,

Ngành sinh thực thống bệnh, tổn hại đinh rủi ro, dịch heo.

Huyền không mật chỉ: 【 khảm cung cao nhét mà tai điếc. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, gặp suy tử, Khảm phương loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ tiên thiên câm điếc, ngày mốt nhĩ bệnh, thính giác có tật xấu.

Huyền không mật chỉ: 【 lọt đạo ở khảm cung, bệnh di tinh tiết máu. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi máu, vi ngành sinh thực thống,

Vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, gặp suy tử, Khảm phương loan thủ lĩnh phạm giết,

Bộ phận sinh dục bệnh, huyết bệnh.

Tử bạch bí quyết: 【 trắng nhợt làm quan tinh chi ứng với, chúa tể văn vẻ. 】

Trắng nhợt vi Khảm, làm quan ngôi sao, vi tài tử, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, Khảm Phương Kỳ sơn tú thủy, gặp đương vận, xuất thần đồng,

Tú sĩ, gửi công văn đi danh, ra quan văn.

Phi tinh phú: 【 lấy tượng thôi ngôi sao, thủy y tà hề, thất chí. 】

Trắng nhợt vi Khảm. Ứng với tham lang tới ở lại, làm quan ngôi sao, vi tài tử,

Vi trung nam, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Trắng nhợt lên núi xuống nước, gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết,

Ra kẻ vô tích sự người ( hoàn khố tử đệ ).

Huyền cơ phú: 【 khảm cung chỗ thiếu hụt mà sẩy thai. 】

Trắng nhợt vi Khảm, ứng với tham lang tới ở lại, làm quan ngôi sao, vi tài tử,

Vi trung nam, vi máu, vi ngành sinh thực thống, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, gặp suy tử, Khảm phương loan thủ lĩnh phạm giết,

Dễ dàng không hề mang thai, sanh non, sẩy thai, tử cung bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một phần: trắng nhợt vi Khảm, làm quan ngôi sao, vi tài tử, vi tham lang,

Ngũ hành thuộc thủy.

Nhị hắc vi khôn, chủ già nữ nhân, ngũ hành thuộc thổ.

Thổ khắc thủy, nam bị khắc, nữ nhân lấn nam, thê lấn phu.

Một phần tổ hợp, vi nhị hắc thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Một phần gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Một phần gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bách bệnh quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Huyền không mật chỉ: 【 bụng nhiều nước mà bành trướng. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, vi bụng, trắng nhợt vi Khảm, là thủy.

Một phần dùng chi suy tử, thổ khắc thủy, dễ dàng có tỳ vị bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm lưu khôn vị, cổ thần thường hồi phụ tiện tới xấu hổ. 】

Hai hắc vi khôn, vi nữ nhân, vi thổ, trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi nam,

Một phần dùng chi suy tử, thổ khắc thủy, nữ tính cầm quyền.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Nhị hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp Khảm mới có động thủy,

Hoặc hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, khách tử tha hương.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn bốn mùa tổn thương trọng tử. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi Trung cung, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Trắng nhợt vi Khảm, vi tham lang tinh, ngũ hành thuộc thủy.

Ba bích chấn động, vi chư hầu, vi xe.

Trắng nhợt Khảm, vi phương bắc, vi di động.

Trắng nhợt Khảm thủy, ba bích chấn động mộc. Một ba là thủy kiếp sau mộc.

Thượng nguyên một, ba giai đương nguyên đương vượng, thủy sinh mộc mà thăng quan nổi danh.

Dưới nguyên một, ba giai thất vận, chủ thị phi, tranh tụng quan phi. Có tai bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 xe khu bắc khuyết, lúc nghe thấy đan chiếu liên tiếp đến. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi phương bắc, vi di động, ba bích vi chấn động,

Vi mộc, vi xe, vi chiến xa, vi xe lương.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, vi thủy sinh mộc tới tổ hợp.

Một ba dùng chi suy tử, vi di động chiến xa, di động xe lương,

Phương bắc có hoạ chiến tranh.

Huyền cơ phú: 【 chấn động cùng Khảm vi chợt giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, là dương quẻ;

Ba bích vi chấn động, làm trưởng nam, là dương quẻ.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, đều không phải là âm dương phối hợp,

Do đó chỉ đại biểu nhất thời tới hòa hợp, đương vận tắc cát,

Suy tử tắc đại hung.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, đương mùa chủ bắt mắt, gặp suy tử,

Ra giảo hoạt người.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, ba bích vi chấn động, vi mộc.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, gặp đương mùa tắc thăng quan phát tài,

Gặp suy tử còn lại là phi, tranh tụng, quan phi.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một bốn: bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế.

Trắng nhợt tham lang, bốn lục văn xương, hai sao đương mùa, khoa bảng liên phương.

Thân quý danh dương, phong lưu Trạng Nguyên.

Hai sao suy tử, ra dâm đãng, gió tật người.

Tử bạch bí quyết: 【 một bốn đồng cung, chuẩn phát khoa danh tới hiển. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi văn xương.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế, ra quan văn.

Một bốn là chính văn xương tổ hợp.

Phi tinh phú: 【 biết được bốn xáo một dâm, dâm đãng người phù tới về chính. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Một bốn bản là âm dương phối hợp, gặp suy tử, ra dâm đãng nam nữ.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi tiểu nữ, vi phá quân.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc,

Một bốn đương mùa, ra tú lệ, ôn nhu người, gửi công văn đi quý.

Phi tinh phú: 【 gió âu mà khí cơ bất lợi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Hai sao suy tử, chủ gió tật tới bệnh, thở khò khè, hô hấp bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm không sức sống, được tốn mộc mà phụ cưng chìu liên hoan. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Khảm vi trung nam, tốn làm trưởng nữ nhân, mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối,

Chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn,

Bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Âm dương chính phối, chủ thê sinh quý tử, chính thất sinh con.

Huyền cơ phú: 【 danh dương danh sách đậu, tham lang tinh nhập tốn cung. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn duyến mộc, hai sao đương mùa, ra Trạng Nguyên.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi Quan, văn quý.

Huyền tủy trải qua: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý tới chinh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi mới, bổng lộc và chức quyền.

Gieo tiên phú: 【 thủy gió tài vượng con gái quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, con gái phát tài, đương vận.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một năm: trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy, vi trung nam,

Vi chi thứ hai, vi ngành sinh thực thống, vi máu.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Vi tai nạn bệnh tật, vi vận rủi, vi tử vong.

Một năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Một năm gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Một năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bệnh độc quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Phi tinh phú: 【 tử quý tuổi, liêm trinh bay đến, âm xử sinh dương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi ngành sinh thực thống, vi máu,

Năm vàng liêm trinh, vi thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Một năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Một năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp.

Tử quý năm, gặp năm vàng đến khảm cung, ngành sinh thực thống thương bệnh.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi liêm trinh, vi thổ,

Một còn vi Khảm, là thủy, vi trung nam, vi tráng đinh,

Một, hai, năm tới tổ hợp, vi năm hoàng thổ, nhị hắc hai thổ,

Khắc trắng nhợt Khảm thủy tổ hợp.

Một, hai, năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp,

Trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

16: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, vi lão phụ, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Nhất lục cộng tông là hà đồ sổ, chủ cát.

Sáu làm không kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, làm thứ văn xương tổ hợp.

16 dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, gửi công văn đi mới.

16 dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, sáu bạch vi làm, vi lão phụ.

Sáu làm không kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy, nhưng hai giai dương quẻ,

Phi âm dương phối hợp, cũng không chính phối, vi chợt giao.

Gặp suy tử, nam đinh dễ dàng bị thương, dễ dàng đoạn đinh.

Huyền không mật chỉ: 【 nhẹ liên khuê vách tường, mở bát đại tới văn vẻ. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi quan văn, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, vi võ quan, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

16 tổ hợp, vi sáu làm không kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

16 dùng chi đương mùa, chủ ra người văn võ song toàn.

Sáu làm không kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, vi nhất lục cộng tông,

Làm thứ văn xương tổ hợp.

Huyền cơ phú: 【 nước lạnh kim hàn, Khảm quý không két ư làm đổi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi quan văn, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, vi võ quan, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Sáu làm không kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy, nhưng đều là dương quẻ,

Vi chợt giao, gặp suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Gieo tiên phú: 【 thủy dâm Thiên môn nội loạn hại. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi dâm loạn, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, là trời môn, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Sáu làm không kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy, nhưng đều là dương quẻ,

Vi chợt giao, gặp suy tử, ra dâm loạn người.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một bảy: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Một bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Một bảy dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 kim thủy đa tình, tham hoa luyến rượu. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Một bảy dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 Thủy Kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Kim bản chủ nghĩa, gặp suy tử, tắc ra người vong ân phụ nghĩa,

Gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 kê giao chuột mà trút xuống, tất phạm đồ lưu rách nát, 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, quản nhâm, tử, quý tam sơn,

Tử sơn thuộc chuột, vi khảm cung, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, quản canh, dậu, tân tam sơn,

Dậu núi thuộc kê, vi đoài cung, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, thủy chủ lưu động.

Một bảy gặp suy tử, tráng đinh sung quân, ly hương đừng giếng.

Huyền không mật chỉ: 【 lấy nước lạnh kim hàn vậy. Nhẹ thì thận nhĩ có bệnh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi thận, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi miệng, vi lưỡi, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, thủy chủ ngành sinh thực thống, nhĩ bộ phận,

Một bảy gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, chàng điếc hoặc nhĩ tật.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi ôn nhu, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, là đẹp lệ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy,

Một bảy gặp đương mùa, ra ôn nhu tới tuấn nam, mỹ nữ.

Gieo tiên phú: 【 thủy lâm bạch hổ phá thai giết. 】

Trái là thanh long, quản giáp, mão, ất tam sơn, vi chấn động, vi ba bích.

Phải là bạch hổ, quản canh, dậu, tân tam sơn, vi đổi, vi bảy đỏ.

Trắng nhợt thủy bay đến bảy đỏ đổi, bảy vàng ròng bản sinh trắng nhợt thủy,

Một bảy gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, phá thai, chết từ trong trứng nước.

Huyền cơ phú: 【 nước lạnh kim hàn, Khảm quý không két ư làm đổi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Một bảy gặp suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một tám: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, chủ chi thứ hai, ngũ hành thuộc thủy.

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, chủ tam phòng, ngũ hành thuộc thổ.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương . 】

Khôn là nhị hắc, ngũ hành thuộc thổ. Cấn vi tám bạch, ngũ hành thuộc thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy.

Một, hai, tám tổ hợp, vi hai thổ khắc một thủy tổ hợp.

Một, hai, tám gặp suy tử, tráng nam khách tử tha hương.

Nhân tìm không thấy cổ quyết, trở xuống là tại hạ đấy kinh nghiệm.

Một tám đương mùa, phát điền sản, chuyển đi thâu, phát tài chính.

Tám bạch chúc thổ, chủ thổ địa. Trắng nhợt thuộc thủy, chủ lưu động.

Tám bạch chúc thổ, thổ sinh kim.

Hiện nay bát vận, một tám đương vận, một tám nên thúc giục, không nên hóa.

Một tám suy tử, chủ tiên hậu thiên nhĩ bệnh, ngành sinh thực thống bệnh, huyết bệnh,

Thủy bệnh, thuỷ ách, trái tim tắc máu, dâm đãng, rượu tử, tổn thương tráng nam.

Nhân tám bạch thổ khắc trắng nhợt thủy, tám bạch vi tiểu nam, trắng nhợt vi trung nam,

Hai giai dương quẻ, vi chợt giao, trắng nhợt thủy bị khắc, cố hữu đây ứng với.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Nhất cửu: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi chi thứ hai, vi phương bắc,

Vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi trung nữ, chủ chi thứ hai, vi phía nam,

Vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng.

Nhất cửu suy tử, tắc nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại.

Nhất cửu là âm dương chính phối, trung nam xứng trung nữ, chủ chính thất có con.

Huyền không mật chỉ: 【 âm dương gặp lại, gặp thù oán mà trái lại không oán. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu dùng chi đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, có ân không thù.

Huyền không mật chỉ: 【 nam ly bắc Khảm, vị trí cực trung ương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Trung ương người, vi hoàng cực, vi chí tôn, quyền cao chức trọng.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, thăng quan phát tài.

Huyền không mật chỉ: 【 ly nhâm hợp tử quý, vui mừng sinh nhiều nam. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi nhâm, tử, quý tam sơn, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi bính, ngọ, đinh tam núi, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, là âm dương chính phối, chính thất có con.

Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn,

Bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Huyền không mật chỉ: 【 tương khắc nước lửa ký tế mà có tướng tế chi công,

Tiên thiên tới Càn Khôn đại định. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi phương bắc, làm tiên thiên tới khôn vị.

Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi phía nam, làm tiên thiên tới làm vị trí.

Tiên thiên Càn Khôn tướng(xem tướng) hợp, ngày mốt ly khảm chính phối.

Nhất cửu đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu dùng chi suy tử, thủy khắc hỏa, thủy chủ trí tuệ, người gây nên hoả hoạn thông minh,

Thất vận tắc ra trung trực, ngu muội người.

Huyền cơ phú: 【 ở bên trong hào được xứng, nước lửa phương giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, vi trung nam xứng trung nữ, âm dương chính phối.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, chính thất sống chết.

Mấu trúc phú: 【 trung nam hợp liền rời nhà hỏa, vợ chồng trước cát rồi sau đó có thương tích. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, tất có cát ứng với.

Nhất cửu suy tử, nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại, tất bị tổn thương.

Gieo tiên phú: 【 nước lửa rủi ro chủ nhanh mắt. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, làm mắt, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu suy tử, Khảm thủy khắc ly hỏa, đinh tài hai bại.

Ly hỏa bị khắc, ly vi mắt, chủ nhanh mắt.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải một trong bạch tinh

Huyền không phi tinh: song tinh quyết định tường giải.

–: trắng nhợt vi Khảm. Ứng với tham lang tới ở lại, làm quan ngôi sao,

Vi tài tử, vi trung nam, vi nhĩ, vi máu,

Vi ngành sinh thực thống, là lợn, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

— vi thuần dương tổ hợp, đương mùa còn có thể, gặp suy tử,

Có đoạn đinh nguy hiểm.

Gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, xuất thần đồng, tài tử,

Tú sĩ, văn thần, gửi công văn đi danh, vượng trung nam, lợi nhuận chăn heo.

Gặp suy tử, chủ tiên thiên câm điếc, ngày mốt nhĩ bệnh, huyết bệnh,

Ngành sinh thực thống bệnh, tổn hại đinh rủi ro, dịch heo.

Huyền không mật chỉ: 【 khảm cung cao nhét mà tai điếc. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, gặp suy tử, Khảm phương loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ tiên thiên câm điếc, ngày mốt nhĩ bệnh, thính giác có tật xấu.

Huyền không mật chỉ: 【 lọt đạo ở khảm cung, bệnh di tinh tiết máu. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi máu, vi ngành sinh thực thống,

Vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, gặp suy tử, Khảm phương loan thủ lĩnh phạm giết,

Bộ phận sinh dục bệnh, huyết bệnh.

Tử bạch bí quyết: 【 trắng nhợt làm quan tinh chi ứng với, chúa tể văn vẻ. 】

Trắng nhợt vi Khảm, làm quan ngôi sao, vi tài tử, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, Khảm Phương Kỳ sơn tú thủy, gặp đương vận, xuất thần đồng,

Tú sĩ, gửi công văn đi danh, ra quan văn.

Phi tinh phú: 【 lấy tượng thôi ngôi sao, thủy y tà hề, thất chí. 】

Trắng nhợt vi Khảm. Ứng với tham lang tới ở lại, làm quan ngôi sao, vi tài tử,

Vi trung nam, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Trắng nhợt lên núi xuống nước, gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết,

Ra kẻ vô tích sự người ( hoàn khố tử đệ ).

Huyền cơ phú: 【 khảm cung chỗ thiếu hụt mà sẩy thai. 】

Trắng nhợt vi Khảm, ứng với tham lang tới ở lại, làm quan ngôi sao, vi tài tử,

Vi trung nam, vi máu, vi ngành sinh thực thống, ngũ hành thuộc thủy.

Song đang cung, vừa đến khảm cung, làm một bạch thủy cùng một bạch thủy,

So với hòa vi vượng tổ hợp.

Song đang cung, gặp suy tử, Khảm phương loan thủ lĩnh phạm giết,

Dễ dàng không hề mang thai, sanh non, sẩy thai, tử cung bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một phần: trắng nhợt vi Khảm, làm quan ngôi sao, vi tài tử, vi tham lang,

Ngũ hành thuộc thủy.

Nhị hắc vi khôn, chủ già nữ nhân, ngũ hành thuộc thổ.

Thổ khắc thủy, nam bị khắc, nữ nhân lấn nam, thê lấn phu.

Một phần tổ hợp, vi nhị hắc thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Một phần gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Một phần gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bách bệnh quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Huyền không mật chỉ: 【 bụng nhiều nước mà bành trướng. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, vi bụng, trắng nhợt vi Khảm, là thủy.

Một phần dùng chi suy tử, thổ khắc thủy, dễ dàng có tỳ vị bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm lưu khôn vị, cổ thần thường hồi phụ tiện tới xấu hổ. 】

Hai hắc vi khôn, vi nữ nhân, vi thổ, trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi nam,

Một phần dùng chi suy tử, thổ khắc thủy, nữ tính cầm quyền.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Nhị hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp Khảm mới có động thủy,

Hoặc hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, khách tử tha hương.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn bốn mùa tổn thương trọng tử. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi Trung cung, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Trắng nhợt vi Khảm, vi tham lang tinh, ngũ hành thuộc thủy.

Ba bích chấn động, vi chư hầu, vi xe.

Trắng nhợt Khảm, vi phương bắc, vi di động.

Trắng nhợt Khảm thủy, ba bích chấn động mộc. Một ba là thủy kiếp sau mộc.

Thượng nguyên một, ba giai đương nguyên đương vượng, thủy sinh mộc mà thăng quan nổi danh.

Dưới nguyên một, ba giai thất vận, chủ thị phi, tranh tụng quan phi. Có tai bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 xe khu bắc khuyết, lúc nghe thấy đan chiếu liên tiếp đến. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi phương bắc, vi di động, ba bích vi chấn động,

Vi mộc, vi xe, vi chiến xa, vi xe lương.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, vi thủy sinh mộc tới tổ hợp.

Một ba dùng chi suy tử, vi di động chiến xa, di động xe lương,

Phương bắc có hoạ chiến tranh.

Huyền cơ phú: 【 chấn động cùng Khảm vi chợt giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, là dương quẻ;

Ba bích vi chấn động, làm trưởng nam, là dương quẻ.

Trắng nhợt sống dưới nước ba bích mộc, đều không phải là âm dương phối hợp,

Do đó chỉ đại biểu nhất thời tới hòa hợp, đương vận tắc cát,

Suy tử tắc đại hung.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, đương mùa chủ bắt mắt, gặp suy tử,

Ra giảo hoạt người.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, ba bích vi chấn động, vi mộc.

Trắng nhợt thủy, sinh ba bích mộc, gặp đương mùa tắc thăng quan phát tài,

Gặp suy tử còn lại là phi, tranh tụng, quan phi.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một bốn: bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế.

Trắng nhợt tham lang, bốn lục văn xương, hai sao đương mùa, khoa bảng liên phương.

Thân quý danh dương, phong lưu Trạng Nguyên.

Hai sao suy tử, ra dâm đãng, gió tật người.

Tử bạch bí quyết: 【 một bốn đồng cung, chuẩn phát khoa danh tới hiển. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi văn xương.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế, ra quan văn.

Một bốn là chính văn xương tổ hợp.

Phi tinh phú: 【 biết được bốn xáo một dâm, dâm đãng người phù tới về chính. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Một bốn bản là âm dương phối hợp, gặp suy tử, ra dâm đãng nam nữ.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi tiểu nữ, vi phá quân.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc,

Một bốn đương mùa, ra tú lệ, ôn nhu người, gửi công văn đi quý.

Phi tinh phú: 【 gió âu mà khí cơ bất lợi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Hai sao suy tử, chủ gió tật tới bệnh, thở khò khè, hô hấp bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm không sức sống, được tốn mộc mà phụ cưng chìu liên hoan. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Khảm vi trung nam, tốn làm trưởng nữ nhân, mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối,

Chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn,

Bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Âm dương chính phối, chủ thê sinh quý tử, chính thất sinh con.

Huyền cơ phú: 【 danh dương danh sách đậu, tham lang tinh nhập tốn cung. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn duyến mộc, hai sao đương mùa, ra Trạng Nguyên.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi Quan, văn quý.

Huyền tủy trải qua: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý tới chinh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi mới, bổng lộc và chức quyền.

Gieo tiên phú: 【 thủy gió tài vượng con gái quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, con gái phát tài, đương vận.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một năm: trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy, vi trung nam,

Vi chi thứ hai, vi ngành sinh thực thống, vi máu.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Vi tai nạn bệnh tật, vi vận rủi, vi tử vong.

Một năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Một năm gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Một năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bệnh độc quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Phi tinh phú: 【 tử quý tuổi, liêm trinh bay đến, âm xử sinh dương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi ngành sinh thực thống, vi máu,

Năm vàng liêm trinh, vi thổ, vi độc, vi thương bệnh,

Một năm tổ hợp, vi năm hoàng thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Một năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp.

Tử quý năm, gặp năm vàng đến khảm cung, ngành sinh thực thống thương bệnh.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi liêm trinh, vi thổ,

Một còn vi Khảm, là thủy, vi trung nam, vi tráng đinh,

Một, hai, năm tới tổ hợp, vi năm hoàng thổ, nhị hắc hai thổ,

Khắc trắng nhợt Khảm thủy tổ hợp.

Một, hai, năm gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp,

Trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

16: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, vi lão phụ, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Nhất lục cộng tông là hà đồ sổ, chủ cát.

Sáu làm không kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, làm thứ văn xương tổ hợp.

16 dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, gửi công văn đi mới.

16 dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, sáu bạch vi làm, vi lão phụ.

Sáu làm không kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy, nhưng hai giai dương quẻ,

Phi âm dương phối hợp, cũng không chính phối, vi chợt giao.

Gặp suy tử, nam đinh dễ dàng bị thương, dễ dàng đoạn đinh.

Huyền không mật chỉ: 【 nhẹ liên khuê vách tường, mở bát đại tới văn vẻ. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi quan văn, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, vi võ quan, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

16 tổ hợp, vi sáu làm không kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

16 dùng chi đương mùa, chủ ra người văn võ song toàn.

Sáu làm không kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, vi nhất lục cộng tông,

Làm thứ văn xương tổ hợp.

Huyền cơ phú: 【 nước lạnh kim hàn, Khảm quý không két ư làm đổi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi quan văn, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, vi võ quan, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Sáu làm không kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy, nhưng đều là dương quẻ,

Vi chợt giao, gặp suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Gieo tiên phú: 【 thủy dâm Thiên môn nội loạn hại. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi dâm loạn, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Sáu bạch vi làm, là trời môn, vi vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Sáu làm không kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy, nhưng đều là dương quẻ,

Vi chợt giao, gặp suy tử, ra dâm loạn người.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một bảy: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Một bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Một bảy dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 kim thủy đa tình, tham hoa luyến rượu. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Một bảy dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 Thủy Kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Kim bản chủ nghĩa, gặp suy tử, tắc ra người vong ân phụ nghĩa,

Gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 kê giao chuột mà trút xuống, tất phạm đồ lưu rách nát, 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, quản nhâm, tử, quý tam sơn,

Tử sơn thuộc chuột, vi khảm cung, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, quản canh, dậu, tân tam sơn,

Dậu núi thuộc kê, vi đoài cung, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, thủy chủ lưu động.

Một bảy gặp suy tử, tráng đinh sung quân, ly hương đừng giếng.

Huyền không mật chỉ: 【 lấy nước lạnh kim hàn vậy. Nhẹ thì thận nhĩ có bệnh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi thận, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi miệng, vi lưỡi, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, thủy chủ ngành sinh thực thống, nhĩ bộ phận,

Một bảy gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, chàng điếc hoặc nhĩ tật.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi ôn nhu, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, là đẹp lệ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy,

Một bảy gặp đương mùa, ra ôn nhu tới tuấn nam, mỹ nữ.

Gieo tiên phú: 【 thủy lâm bạch hổ phá thai giết. 】

Trái là thanh long, quản giáp, mão, ất tam sơn, vi chấn động, vi ba bích.

Phải là bạch hổ, quản canh, dậu, tân tam sơn, vi đổi, vi bảy đỏ.

Trắng nhợt thủy bay đến bảy đỏ đổi, bảy vàng ròng bản sinh trắng nhợt thủy,

Một bảy gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, phá thai, chết từ trong trứng nước.

Huyền cơ phú: 【 nước lạnh kim hàn, Khảm quý không két ư làm đổi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Một bảy tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Một bảy gặp suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Một tám: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, chủ chi thứ hai, ngũ hành thuộc thủy.

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, chủ tam phòng, ngũ hành thuộc thổ.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương . 】

Khôn là nhị hắc, ngũ hành thuộc thổ. Cấn vi tám bạch, ngũ hành thuộc thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, ngũ hành thuộc thủy.

Một, hai, tám tổ hợp, vi hai thổ khắc một thủy tổ hợp.

Một, hai, tám gặp suy tử, tráng nam khách tử tha hương.

Nhân tìm không thấy cổ quyết, trở xuống là tại hạ đấy kinh nghiệm.

Một tám đương mùa, phát điền sản, chuyển đi thâu, phát tài chính.

Tám bạch chúc thổ, chủ thổ địa. Trắng nhợt thuộc thủy, chủ lưu động.

Tám bạch chúc thổ, thổ sinh kim.

Hiện nay bát vận, một tám đương vận, một tám nên thúc giục, không nên hóa.

Một tám suy tử, chủ tiên hậu thiên nhĩ bệnh, ngành sinh thực thống bệnh, huyết bệnh,

Thủy bệnh, thuỷ ách, trái tim tắc máu, dâm đãng, rượu tử, tổn thương tráng nam.

Nhân tám bạch thổ khắc trắng nhợt thủy, tám bạch vi tiểu nam, trắng nhợt vi trung nam,

Hai giai dương quẻ, vi chợt giao, trắng nhợt thủy bị khắc, cố hữu đây ứng với.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Nhất cửu: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi chi thứ hai, vi phương bắc,

Vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi trung nữ, chủ chi thứ hai, vi phía nam,

Vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng.

Nhất cửu suy tử, tắc nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại.

Nhất cửu là âm dương chính phối, trung nam xứng trung nữ, chủ chính thất có con.

Huyền không mật chỉ: 【 âm dương gặp lại, gặp thù oán mà trái lại không oán. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu dùng chi đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, có ân không thù.

Huyền không mật chỉ: 【 nam ly bắc Khảm, vị trí cực trung ương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Trung ương người, vi hoàng cực, vi chí tôn, quyền cao chức trọng.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, thăng quan phát tài.

Huyền không mật chỉ: 【 ly nhâm hợp tử quý, vui mừng sinh nhiều nam. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi nhâm, tử, quý tam sơn, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi bính, ngọ, đinh tam núi, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, là âm dương chính phối, chính thất có con.

Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn,

Bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Huyền không mật chỉ: 【 tương khắc nước lửa ký tế mà có tướng tế chi công,

Tiên thiên tới Càn Khôn đại định. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi phương bắc, làm tiên thiên tới khôn vị.

Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi phía nam, làm tiên thiên tới làm vị trí.

Tiên thiên Càn Khôn tướng(xem tướng) hợp, ngày mốt ly khảm chính phối.

Nhất cửu đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu dùng chi suy tử, thủy khắc hỏa, thủy chủ trí tuệ, người gây nên hoả hoạn thông minh,

Thất vận tắc ra trung trực, ngu muội người.

Huyền cơ phú: 【 ở bên trong hào được xứng, nước lửa phương giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, vi trung nam xứng trung nữ, âm dương chính phối.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, chính thất sống chết.

Mấu trúc phú: 【 trung nam hợp liền rời nhà hỏa, vợ chồng trước cát rồi sau đó có thương tích. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu đương mùa, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, tất có cát ứng với.

Nhất cửu suy tử, nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại, tất bị tổn thương.

Gieo tiên phú: 【 nước lửa rủi ro chủ nhanh mắt. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy.

Cửu tử vi ly, vi phía nam, làm mắt, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Nhất cửu suy tử, Khảm thủy khắc ly hỏa, đinh tài hai bại.

Ly hỏa bị khắc, ly vi mắt, chủ nhanh mắt.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button