Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải thứ hai hắc tinh

Nhị hắc cùng chư tinh tổ hợp

Hai một: trắng nhợt Khảm thuộc thủy, chủ trung nam; nhị hắc khôn thuộc thổ, chủ già nữ nhân.

Thổ khắc thủy, nam bị khắc, nữ nhân lấn nam, thê lấn phu.

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải thứ hai hắc tinh

Hai một tổ hợp, vi nhị hắc thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Hai vừa gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Hai vừa gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bách bệnh quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Huyền không mật chỉ: 【 bụng nhiều nước mà bành trướng. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, vi bụng, trắng nhợt vi Khảm, là thủy.

Hai dùng một chút tới suy tử, thổ khắc thủy, dễ dàng có tỳ vị bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm lưu khôn vị, cổ thần thường hồi phụ tiện tới xấu hổ. 】

Hai hắc vi khôn, vi nữ nhân, vi thổ, trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi nam,

Hai dùng một chút tới suy tử, thổ khắc thủy, nữ tính cầm quyền.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Nhị hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp Khảm mới có động thủy,

Hoặc hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, khách tử tha hương.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn bốn mùa tổn thương trọng tử. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi Trung cung, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Nhị nhị: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ,

Làm trưởng bối phận nữ tính, vi ni cô, vi nữ tu sĩ, vi Bệnh Phù chi thần.

Song hai đồng cung, hoặc hai đến khôn cung.

Nhị nhị gặp đương mùa, chủ vượng điền trạch, phát đinh tài, phát võ quý,

Đa âm mưu, lợi nhuận nuôi bò.

Nhị nhị gặp suy tử, chủ tỳ vị bệnh, nhiều bệnh, ác loét,

Ôn kẹo sữa bò, vi nữ tử hại, vi tiểu nhân hại, tổn hại đinh rủi ro,

Quan phi, hình ngục, hoả hoạn.

Phi tinh phú: 【 ai ngờ quẻ khôn trong đình tiểu nhi tiêu. 】

Nhị hắc vi khôn, vi Bệnh Phù, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam.

Bệnh Phù bay đến cấn vị, ông chủ nhỏ  nhiều bệnh.

Phi tinh phú: 【 trợ từ, dùng ở đầu câu thân tiêm hứng tụng. 】

Chưa, khôn, thân vi khôn cung, vi nhị hắc, vi hứng tụng, vi tiểu nhân,

Nhị nhị gặp suy tử, loan thủ lĩnh có đỉnh nhọn, chủ quan phi.

Huyền cơ phú: 【 cự nhập cấn khôn điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. 】

Nhị hắc vi khôn, vi lão mẫu, vi cánh cửa cực lớn, ngũ hành thuộc thổ;

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Nhị hắc bay đến cấn vị, khôn vị, đương mùa nhân đất vườn phát tài.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai ba: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, động vật vi kẹo sữa bò.

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc, động vật là long.

Gặp đương mùa, phát đinh tài, lợi nhuận điền sản.

Gặp suy tử, chủ tỳ vị bệnh, nhiều bệnh, ác loét, ôn kẹo sữa bò,

Vi nữ tử hại, vi tiểu nhân hại, tổn hại đinh rủi ro, quan phi,

Hình ngục, hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 đẩu ngưu sát lên nhạ Quan hình. 】

Hai khôn là thổ, vi kẹo sữa bò, ba chấn động vi mộc, mộc khắc thổ, có tướng đẩu giống như.

Thổ bị mộc khắc, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi xuất đất tương xung, định hồi chất kết. 】

Lôi xuất địa vi dự, địa vi khôn, vi thổ, phách vi chấn động, vi mộc,

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, chủ gông cùm xiềng xiếc chi hình.

Phi tinh phú: 【 phục, vách tường chấm thân. 】

Phục vi Địa Lôi Phục quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Phi tinh phú: 【 dự, mô phỏng thực ngừng. 】

Dự vi Lôi Địa Dự quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, tính khí nhanh.

Trở xuống là bát quái, đối ứng động vật hòa đối ứng phương vị:

Quẻ đoái đối ứng động vật vi dương, ở phía đằng tây.

Quẻ ly đối ứng động vật vi 鴙, tức chính nam phương.

Quẻ tốn đối ứng động vật vi kê, tức phía đông nam.

Quẻ chấn đối ứng động vật là long, tức hướng chính đông.

Quẻ khảm đối ứng động vật là lợn, tức phía chánh bắc.

Quẻ cấn đối ứng động vật vi cẩu, tức phía đông bắc.

Quẻ khôn đối ứng động vật vi kẹo sữa bò, tức hướng tây nam.

Làm quẻ đối ứng động vật vi mã, tức hướng tây bắc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai bốn: nhị hắc vi khôn, vi tính khí, vi thổ, vì mẫu thân, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi làn da, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi người vợ.

Huyền không mật chỉ: 【 cương quyết đất bị choáng không chịu nổi, thất có lấn cô tới phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi người vợ.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ bà tức bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ gia cô có thương tích.

Huyền cơ phú: 【 cương quyết trên mặt đất, quyết định tổn thương tỳ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi tính khí, bốn duyến vi tốn.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, tính khí có bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 núi, mà bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Nhị hắc vi khôn, bốn duyến vi tốn, vi làn da.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, làn da có bệnh.

Sách quý: 【 hai phùng bốn, tội đương chủ mẫu. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, vì mẫu thân.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ mẫu nữ nhân bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ mẫu thân có thương tích.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai năm: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

Nhị hắc thêm năm vàng suy tử, là một cực hung tổ hợp.

Chủ tai nạn bệnh tật, chủ tổn hại dân cư, tang thê, đau khổ tang chồng.

Như loan thủ lĩnh phạm giết, mở hai ngũ môn, hơn nữa động thổ,

Có cơ hội, tử hoặc tổn thương năm người!

Tử bạch bí quyết: 【 hai năm nảy ra, ly tử vong cũng sinh bệnh bệnh. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, nhân bệnh độc, ốm đau mà tử vong.

Tử bạch bí quyết: 【 hai chủ trạch mẫu nhiều bệnh, hắc phùng vàng tới ra người không vợ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Khôn cung gặp năm hoàng phi lâm, nguyên nhân chính bệnh đả thương người miệng ( nữ tính ), ra người không vợ.

Tử bạch bí quyết: 【 năm chủ phụ nữ có thai gặp tai hoạ, vàng gặp hắc lúc ra quả phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Liêm trinh gặp nhị hắc bay đến, nguyên nhân chính bệnh đả thương người đinh ( nam tính ), ra quả phụ.

Phi tinh phú: 【 nhị hắc năm vàng hề, nhưỡng tật chịu tổn thương. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ bị thương, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, dễ dàng bị thương, nhiều ốm đau.

Sách quý: 【 vàng đen lần lượt thay đổi, cha mẹ có hung. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối dễ dàng bị thương, ốm đau, tử vong.

Sách quý: 【 hai năm nảy ra tất tổn hại chủ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối, lão bản, cao tầng dễ dàng bị thương,

Rủi ro, vận rủi ( hắc tử ), nhiều ốm đau.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai sáu: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ,

Vi lão mẫu, vi địa, vi địa hộ, vi quỷ, vi ni, vi nữ tu sĩ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi lão phụ, là trời, là trời môn, vì thần, vi tăng, vì thần phụ.

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vi thổ sinh kim tượng.

Đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, thê sống chết, trăm sự giai cát, võ quý đương quyền.

Suy tử, tắc tổn hại đinh, rủi ro, đầu tật, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử.

Tử bạch bí quyết: 【 nhị hắc phi làm, phùng tám trắng tài nguyên tiến nhanh. 】

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vi thổ sinh kim tượng, gặp tám bạch thổ bay đến,

Hai thổ sinh một vàng. Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến.

Phi tinh phú: 【 làm vi hàn, khôn là nóng, lui tới nhớ lấy. 】

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vốn là thổ sinh kim cát tượng.

Gặp suy tử, làm vi hàn, khôn là nóng, nóng lạnh tương giao, ốm đau khó tránh khỏi.

Phi tinh phú: 【 Càn Khôn thần quỷ, cùng hắn tương khắc phi tường. 】

Làm là kim, là trời, vì thần, khôn là thổ, vi địa, vi quỷ.

Gặp suy tử, con nên hóa, không nên khắc hòa đẩu, sợ tuyển quỷ thần nhập phòng.

Phi tinh phú: 【 giao tới Càn Khôn, tiếc tâm không chừng. 】

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vốn là thổ sinh kim cát tượng.

Gặp suy tử, tắc thần kinh khẩn trương, tinh thần phân liệt.

Huyền cơ phú: 【 địa thiên vi quá, lão âm chi thổ sinh già dương. 】

Địa thiên vi quá, vi thượng khôn dưới làm, nhị hắc khôn thổ, sinh sáu làm không kim.

Gặp đương mùa, có tam dương mở quá, một mảnh thịnh vượng giống.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Nhị hắc khôn là thổ, sáu làm không là kim, làm vi cứng rắn kim chúc.

Sáu làm không kim, gặp nhị hắc khôn thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Tử bạch bí quyết: 【 thú chưa tăng ni, mình hữu duyên ích lợi gì. 】

Làm quản tuất, làm, hợi tam sơn, khôn quản chưa, khôn, thân tam sơn.

Nhị hắc khôn thổ, sinh sáu làm không kim, vốn là thổ sinh kim cát tượng.

Gặp suy tử, tắc ra tăng ni, thành kính giáo đồ.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

27: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi Bệnh Phù,

Vi lão mẫu, là nhà cô, vi nữ nhân tiền bối, vi nữ chủ nhân, làm tiên thiên địa hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ tướng, vi thợ rèn,

Vi tiểu nữ, vi mỹ nhân, vi kỹ nữ, vi hầu gái, làm tiên thiên thiên hỏa.

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát, võ quý đương quyền.

Gặp suy tử, tắc tổn hại đinh, rủi ro, hầu tật, miệng bệnh, bệnh phổi,

Tỳ vị bệnh, đại tràng bệnh, đàm chứng, vết đao, hoả hoạn.

Cùng là thổ sinh kim giống. Bất quá, hai khôn hòa bảy đổi đều là âm.

Thuần âm xứng đôi, vi chợt giao, vận quá tức bại, vì không chính hoa đào.

Phi tinh phú: 【 lâm, mây tiết lỵ. 】

Địa trạch lâm quẻ, địa vi nhị hắc, vi khôn thổ, trạch vi bảy đỏ, vi đổi kim.

Gặp suy tử, tắc đại tràng có bệnh, bụng a, liền bí, bài tiết bất lương.

Sách quý: 【 27 kết hợp hỏa, thừa sát khí,

Gặp hung núi hung thủy, nãi chim đốt này ổ. 】

27 đồng đạo, làm lửa ở nam. 27 làm tiên thiên hà đồ lửa.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, dễ dàng khiến cho hoả hoạn.

Huyền cơ phú: 【 nếu khôn xứng đổi nữ nhân, tắc thứ thiếp nan đầu quả phụ tới niềm vui. 】

Hai hắc khôn, là nhà cô, bảy đỏ đổi, làm tiểu thiếp.

Gặp suy tử, cô tức bất hòa, nhưng trưởng bối đương quyền.

Tiên phú: 【 địa trạch thu nhập tiền tài hậu tự tuyệt. 】

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Nhị hắc khôn thổ, bảy đỏ đổi kim, đều là âm quẻ, vi chợt giao.

Gặp suy tử, tắc rủi ro, tổn hại đinh.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Nhị hắc khôn là thổ, bảy đỏ đổi là kim, đổi ngũ hành là kim thuộc.

Bảy đỏ đổi kim, gặp nhị hắc khôn thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Nhị hắc khôn thổ, mặc dù sinh bảy đỏ đổi kim, nhưng đều là âm quẻ.

Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Đôi tám: nhị địa khôn thổ, là nữ tính trưởng bối, vi thành kính giáo đồ;

Tám núi cấn thổ, vi tiểu nam, vi nam bộc.

Đôi tám giai thuộc thổ, vi so với hòa, vi vượng, thả đôi tám tạo thành chữ thập.

Nhị hắc vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, đương mùa phát tài.

Tám bạch vi sao tả phụ, đương mùa xuất quan quý.

Huyền không mật chỉ: 【 xấu chưa đổi cục mà ra tăng ni. 】

Bát vận lập chưa núi xấu hướng, hai vận lập xấu núi chưa hướng, giai đến núi đến hướng.

Như loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra ghét ni, thành kính giáo đồ.

Nhân khôn là mẹ goá con côi, cấn vi hôn chùa, cố hữu đây ứng với.

Huyền cơ phú: 【 cự nhập cấn khôn, điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. 】

Cánh cửa cực lớn vi khôn, ngũ hành thuộc thổ; cấn vi tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Nhị hắc bay đến cấn vị, khôn vị, đương mùa nhân đất vườn phát tài.

Huyền cơ phú: 【 khôn cấn thông ngẫu nhiên loại tình cảm. 】

Nhị hắc vi khôn, vi già nữ nhân, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam.

Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, vi chợt giao, gặp đương mùa.

Chủ thiếp sinh quý tử, phi con hôn thú.

Phi tinh phú: 【 ai ngờ quẻ khôn trong đình, tiểu nhi. 】

Nhị hắc vi khôn, vi Bệnh Phù, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam.

Gặp suy tử, Bệnh Phù bay đến cấn vị, ông chủ nhỏ  nhiều bệnh.

Gieo tiên phú: 【 địa núi tuổi nhỏ con cháu làm. 】

Địa núi vi khiêm, địa vi nhị hắc thổ, vi lao động ( kẹo sữa bò ).

Núi vi tám bạch thổ, vi tiểu nam, vi ấu tử.

Đôi tám gặp suy tử, ông chủ nhỏ nam, mệt nhọc mà thất bại.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Nhị cửu: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi già nữ nhân.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi trung nữ.

Nhị cửu đương mùa, đinh tài hai vượng, phát điền sản, chủ vui mừng.

Nhị cửu suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh.

Nhị cửu mặc dù hỏa sinh thổ, nhưng giai âm quẻ, phi âm dương chính phối, vi chợt giao.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Cửu tử ly hỏa .” Mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng đều là âm quẻ.

Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng thổ chủ tín, phi thông minh.

Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh tám bạch cấn thổ, nhị hắc khôn thổ.

Nhị cửu suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải thứ hai hắc tinh

Nhị hắc cùng chư tinh tổ hợp

Hai một: trắng nhợt Khảm thuộc thủy, chủ trung nam; nhị hắc khôn thuộc thổ, chủ già nữ nhân.

Thổ khắc thủy, nam bị khắc, nữ nhân lấn nam, thê lấn phu.

Hai một tổ hợp, vi nhị hắc thổ khắc trắng nhợt thủy tổ hợp,

Hai vừa gặp đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Hai vừa gặp suy tử, tức là đại hung tổ hợp, tổn hại đinh rủi ro,

Bách bệnh quấn thân, tổn thương tráng đinh, tổn hại trung nam.

Huyền không mật chỉ: 【 bụng nhiều nước mà bành trướng. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, vi bụng, trắng nhợt vi Khảm, là thủy.

Hai dùng một chút tới suy tử, thổ khắc thủy, dễ dàng có tỳ vị bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm lưu khôn vị, cổ thần thường hồi phụ tiện tới xấu hổ. 】

Hai hắc vi khôn, vi nữ nhân, vi thổ, trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi nam,

Hai dùng một chút tới suy tử, thổ khắc thủy, nữ tính cầm quyền.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn động gặp Khảm, trung nam tuyệt diệt bất hoàn hương. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Nhị hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp Khảm mới có động thủy,

Hoặc hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, khách tử tha hương.

Mấu trúc phú: 【 khôn cấn bốn mùa tổn thương trọng tử. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, tám bạch vi cấn, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Hai hắc khôn thổ, tám bạch cấn thổ, gặp trắng nhợt Khảm bay đến.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Sách quý: 【 một thêm hai năm, thương tới tráng đinh. 】

Hai hắc vi khôn, vi thổ, năm vàng vi Trung cung, vi thổ.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, vi trung nam.

Gặp suy tử, hai thổ khắc một thủy, trung nam bị khắc, dễ dàng bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Nhị nhị: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ,

Làm trưởng bối phận nữ tính, vi ni cô, vi nữ tu sĩ, vi Bệnh Phù chi thần.

Song hai đồng cung, hoặc hai đến khôn cung.

Nhị nhị gặp đương mùa, chủ vượng điền trạch, phát đinh tài, phát võ quý,

Đa âm mưu, lợi nhuận nuôi bò.

Nhị nhị gặp suy tử, chủ tỳ vị bệnh, nhiều bệnh, ác loét,

Ôn kẹo sữa bò, vi nữ tử hại, vi tiểu nhân hại, tổn hại đinh rủi ro,

Quan phi, hình ngục, hoả hoạn.

Phi tinh phú: 【 ai ngờ quẻ khôn trong đình tiểu nhi tiêu. 】

Nhị hắc vi khôn, vi Bệnh Phù, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam.

Bệnh Phù bay đến cấn vị, ông chủ nhỏ  nhiều bệnh.

Phi tinh phú: 【 trợ từ, dùng ở đầu câu thân tiêm hứng tụng. 】

Chưa, khôn, thân vi khôn cung, vi nhị hắc, vi hứng tụng, vi tiểu nhân,

Nhị nhị gặp suy tử, loan thủ lĩnh có đỉnh nhọn, chủ quan phi.

Huyền cơ phú: 【 cự nhập cấn khôn điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. 】

Nhị hắc vi khôn, vi lão mẫu, vi cánh cửa cực lớn, ngũ hành thuộc thổ;

Tám bạch vi cấn, vi tiểu nam, vi tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Nhị hắc bay đến cấn vị, khôn vị, đương mùa nhân đất vườn phát tài.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai ba: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, động vật vi kẹo sữa bò.

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc, động vật là long.

Gặp đương mùa, phát đinh tài, lợi nhuận điền sản.

Gặp suy tử, chủ tỳ vị bệnh, nhiều bệnh, ác loét, ôn kẹo sữa bò,

Vi nữ tử hại, vi tiểu nhân hại, tổn hại đinh rủi ro, quan phi,

Hình ngục, hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 đẩu ngưu sát lên nhạ Quan hình. 】

Hai khôn là thổ, vi kẹo sữa bò, ba chấn động vi mộc, mộc khắc thổ, có tướng đẩu giống như.

Thổ bị mộc khắc, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi xuất đất tương xung, định hồi chất kết. 】

Lôi xuất địa vi dự, địa vi khôn, vi thổ, phách vi chấn động, vi mộc,

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, chủ gông cùm xiềng xiếc chi hình.

Phi tinh phú: 【 phục, vách tường chấm thân. 】

Phục vi Địa Lôi Phục quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, hình phạt chính ngục, quan phi.

Phi tinh phú: 【 dự, mô phỏng thực ngừng. 】

Dự vi Lôi Địa Dự quẻ, địa vi hai khôn thổ, phách vi ba bích mộc.

Mộc khắc thổ, gặp suy tử, tính khí nhanh.

Trở xuống là bát quái, đối ứng động vật hòa đối ứng phương vị:

Quẻ đoái đối ứng động vật vi dương, ở phía đằng tây.

Quẻ ly đối ứng động vật vi 鴙, tức chính nam phương.

Quẻ tốn đối ứng động vật vi kê, tức phía đông nam.

Quẻ chấn đối ứng động vật là long, tức hướng chính đông.

Quẻ khảm đối ứng động vật là lợn, tức phía chánh bắc.

Quẻ cấn đối ứng động vật vi cẩu, tức phía đông bắc.

Quẻ khôn đối ứng động vật vi kẹo sữa bò, tức hướng tây nam.

Làm quẻ đối ứng động vật vi mã, tức hướng tây bắc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai bốn: nhị hắc vi khôn, vi tính khí, vi thổ, vì mẫu thân, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi làn da, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi người vợ.

Huyền không mật chỉ: 【 cương quyết đất bị choáng không chịu nổi, thất có lấn cô tới phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi người vợ.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ bà tức bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ gia cô có thương tích.

Huyền cơ phú: 【 cương quyết trên mặt đất, quyết định tổn thương tỳ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi tính khí, bốn duyến vi tốn.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, tính khí có bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 núi, mà bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Nhị hắc vi khôn, bốn duyến vi tốn, vi làn da.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, làn da có bệnh.

Sách quý: 【 hai phùng bốn, tội đương chủ mẫu. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, vì mẫu thân.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ mẫu nữ nhân bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ mẫu thân có thương tích.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai năm: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

Nhị hắc thêm năm vàng suy tử, là một cực hung tổ hợp.

Chủ tai nạn bệnh tật, chủ tổn hại dân cư, tang thê, đau khổ tang chồng.

Như loan thủ lĩnh phạm giết, mở hai ngũ môn, hơn nữa động thổ,

Có cơ hội, tử hoặc tổn thương năm người!

Tử bạch bí quyết: 【 hai năm nảy ra, ly tử vong cũng sinh bệnh bệnh. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, nhân bệnh độc, ốm đau mà tử vong.

Tử bạch bí quyết: 【 hai chủ trạch mẫu nhiều bệnh, hắc phùng vàng tới ra người không vợ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Khôn cung gặp năm hoàng phi lâm, nguyên nhân chính bệnh đả thương người miệng ( nữ tính ), ra người không vợ.

Tử bạch bí quyết: 【 năm chủ phụ nữ có thai gặp tai hoạ, vàng gặp hắc lúc ra quả phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Liêm trinh gặp nhị hắc bay đến, nguyên nhân chính bệnh đả thương người đinh ( nam tính ), ra quả phụ.

Phi tinh phú: 【 nhị hắc năm vàng hề, nhưỡng tật chịu tổn thương. 】

Nhị hắc vi khôn, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, ngũ hành thuộc thổ, chủ bị thương, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, dễ dàng bị thương, nhiều ốm đau.

Sách quý: 【 vàng đen lần lượt thay đổi, cha mẹ có hung. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối dễ dàng bị thương, ốm đau, tử vong.

Sách quý: 【 hai năm nảy ra tất tổn hại chủ. 】

Nhị hắc vi khôn, làm trưởng bối phận nữ tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tật bệnh.

Năm vàng vi Trung cung, làm trưởng bối phận nam tính, ngũ hành thuộc thổ, chủ tai nạn bệnh tật, tử vong.

Nhị hắc thêm năm vàng, trưởng bối, lão bản, cao tầng dễ dàng bị thương,

Rủi ro, vận rủi ( hắc tử ), nhiều ốm đau.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Hai sáu: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ,

Vi lão mẫu, vi địa, vi địa hộ, vi quỷ, vi ni, vi nữ tu sĩ.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi lão phụ, là trời, là trời môn, vì thần, vi tăng, vì thần phụ.

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vi thổ sinh kim tượng.

Đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, thê sống chết, trăm sự giai cát, võ quý đương quyền.

Suy tử, tắc tổn hại đinh, rủi ro, đầu tật, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử.

Tử bạch bí quyết: 【 nhị hắc phi làm, phùng tám trắng tài nguyên tiến nhanh. 】

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vi thổ sinh kim tượng, gặp tám bạch thổ bay đến,

Hai thổ sinh một vàng. Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến.

Phi tinh phú: 【 làm vi hàn, khôn là nóng, lui tới nhớ lấy. 】

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vốn là thổ sinh kim cát tượng.

Gặp suy tử, làm vi hàn, khôn là nóng, nóng lạnh tương giao, ốm đau khó tránh khỏi.

Phi tinh phú: 【 Càn Khôn thần quỷ, cùng hắn tương khắc phi tường. 】

Làm là kim, là trời, vì thần, khôn là thổ, vi địa, vi quỷ.

Gặp suy tử, con nên hóa, không nên khắc hòa đẩu, sợ tuyển quỷ thần nhập phòng.

Phi tinh phú: 【 giao tới Càn Khôn, tiếc tâm không chừng. 】

Nhị hắc thổ, sinh sáu bạch kim, vốn là thổ sinh kim cát tượng.

Gặp suy tử, tắc thần kinh khẩn trương, tinh thần phân liệt.

Huyền cơ phú: 【 địa thiên vi quá, lão âm chi thổ sinh già dương. 】

Địa thiên vi quá, vi thượng khôn dưới làm, nhị hắc khôn thổ, sinh sáu làm không kim.

Gặp đương mùa, có tam dương mở quá, một mảnh thịnh vượng giống.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Nhị hắc khôn là thổ, sáu làm không là kim, làm vi cứng rắn kim chúc.

Sáu làm không kim, gặp nhị hắc khôn thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Tử bạch bí quyết: 【 thú chưa tăng ni, mình hữu duyên ích lợi gì. 】

Làm quản tuất, làm, hợi tam sơn, khôn quản chưa, khôn, thân tam sơn.

Nhị hắc khôn thổ, sinh sáu làm không kim, vốn là thổ sinh kim cát tượng.

Gặp suy tử, tắc ra tăng ni, thành kính giáo đồ.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

27: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi Bệnh Phù,

Vi lão mẫu, là nhà cô, vi nữ nhân tiền bối, vi nữ chủ nhân, làm tiên thiên địa hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ tướng, vi thợ rèn,

Vi tiểu nữ, vi mỹ nhân, vi kỹ nữ, vi hầu gái, làm tiên thiên thiên hỏa.

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát, võ quý đương quyền.

Gặp suy tử, tắc tổn hại đinh, rủi ro, hầu tật, miệng bệnh, bệnh phổi,

Tỳ vị bệnh, đại tràng bệnh, đàm chứng, vết đao, hoả hoạn.

Cùng là thổ sinh kim giống. Bất quá, hai khôn hòa bảy đổi đều là âm.

Thuần âm xứng đôi, vi chợt giao, vận quá tức bại, vì không chính hoa đào.

Phi tinh phú: 【 lâm, mây tiết lỵ. 】

Địa trạch lâm quẻ, địa vi nhị hắc, vi khôn thổ, trạch vi bảy đỏ, vi đổi kim.

Gặp suy tử, tắc đại tràng có bệnh, bụng a, liền bí, bài tiết bất lương.

Sách quý: 【 27 kết hợp hỏa, thừa sát khí,

Gặp hung núi hung thủy, nãi chim đốt này ổ. 】

27 đồng đạo, làm lửa ở nam. 27 làm tiên thiên hà đồ lửa.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, dễ dàng khiến cho hoả hoạn.

Huyền cơ phú: 【 nếu khôn xứng đổi nữ nhân, tắc thứ thiếp nan đầu quả phụ tới niềm vui. 】

Hai hắc khôn, là nhà cô, bảy đỏ đổi, làm tiểu thiếp.

Gặp suy tử, cô tức bất hòa, nhưng trưởng bối đương quyền.

Tiên phú: 【 địa trạch thu nhập tiền tài hậu tự tuyệt. 】

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Nhị hắc khôn thổ, bảy đỏ đổi kim, đều là âm quẻ, vi chợt giao.

Gặp suy tử, tắc rủi ro, tổn hại đinh.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Nhị hắc khôn là thổ, bảy đỏ đổi là kim, đổi ngũ hành là kim thuộc.

Bảy đỏ đổi kim, gặp nhị hắc khôn thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Nhị hắc khôn thổ, mặc dù sinh bảy đỏ đổi kim, nhưng đều là âm quẻ.

Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Đôi tám: nhị địa khôn thổ, là nữ tính trưởng bối, vi thành kính giáo đồ;

Tám núi cấn thổ, vi tiểu nam, vi nam bộc.

Đôi tám giai thuộc thổ, vi so với hòa, vi vượng, thả đôi tám tạo thành chữ thập.

Nhị hắc vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, đương mùa phát tài.

Tám bạch vi sao tả phụ, đương mùa xuất quan quý.

Huyền không mật chỉ: 【 xấu chưa đổi cục mà ra tăng ni. 】

Bát vận lập chưa núi xấu hướng, hai vận lập xấu núi chưa hướng, giai đến núi đến hướng.

Như loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra ghét ni, thành kính giáo đồ.

Nhân khôn là mẹ goá con côi, cấn vi hôn chùa, cố hữu đây ứng với.

Huyền cơ phú: 【 cự nhập cấn khôn, điền ngay cả bờ ruộng dọc ngang. 】

Cánh cửa cực lớn vi khôn, ngũ hành thuộc thổ; cấn vi tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Nhị hắc bay đến cấn vị, khôn vị, đương mùa nhân đất vườn phát tài.

Huyền cơ phú: 【 khôn cấn thông ngẫu nhiên loại tình cảm. 】

Nhị hắc vi khôn, vi già nữ nhân, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam.

Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, vi chợt giao, gặp đương mùa.

Chủ thiếp sinh quý tử, phi con hôn thú.

Phi tinh phú: 【 ai ngờ quẻ khôn trong đình, tiểu nhi. 】

Nhị hắc vi khôn, vi Bệnh Phù, tám bạch vi cấn, vi tiểu nam.

Gặp suy tử, Bệnh Phù bay đến cấn vị, ông chủ nhỏ  nhiều bệnh.

Gieo tiên phú: 【 địa núi tuổi nhỏ con cháu làm. 】

Địa núi vi khiêm, địa vi nhị hắc thổ, vi lao động ( kẹo sữa bò ).

Núi vi tám bạch thổ, vi tiểu nam, vi ấu tử.

Đôi tám gặp suy tử, ông chủ nhỏ nam, mệt nhọc mà thất bại.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

Nhị cửu: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi già nữ nhân.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi trung nữ.

Nhị cửu đương mùa, đinh tài hai vượng, phát điền sản, chủ vui mừng.

Nhị cửu suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh.

Nhị cửu mặc dù hỏa sinh thổ, nhưng giai âm quẻ, phi âm dương chính phối, vi chợt giao.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Cửu tử ly hỏa .” Mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng đều là âm quẻ.

Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng thổ chủ tín, phi thông minh.

Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh tám bạch cấn thổ, nhị hắc khôn thổ.

Nhị cửu suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button