Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải tới bảy xích tinh

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải tới bảy xích tinh

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 kim thủy đa tình, tham hoa luyến rượu. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 Thủy Kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Kim bản chủ nghĩa, gặp suy tử, tắc ra người vong ân phụ nghĩa,

Gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 kê giao chuột mà trút xuống, tất phạm đồ lưu rách nát, 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, quản nhâm, tử, quý tam sơn,

Tử sơn thuộc chuột, vi khảm cung, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, quản canh, dậu, tân tam sơn,

Dậu núi thuộc kê, vi đoài cung, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, thủy chủ lưu động.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, tráng đinh sung quân, ly hương đừng giếng.

Huyền không mật chỉ: 【 lấy nước lạnh kim hàn vậy. Nhẹ thì thận nhĩ có bệnh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi thận, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi miệng, vi lưỡi, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, thủy chủ ngành sinh thực thống, nhĩ bộ phận,

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, chàng điếc hoặc nhĩ tật.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi ôn nhu, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, là đẹp lệ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy,

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp đương mùa, ra ôn nhu tới tuấn nam, mỹ nữ.

Gieo tiên phú: 【 thủy lâm bạch hổ phá thai giết. 】

Trái là thanh long, quản giáp, mão, ất tam sơn, vi chấn động, vi ba bích.

Phải là bạch hổ, quản canh, dậu, tân tam sơn, vi đổi, vi bảy đỏ.

Trắng nhợt thủy bay đến bảy đỏ đổi, bảy vàng ròng bản sinh trắng nhợt thủy,

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, phá thai, chết từ trong trứng nước.

Huyền cơ phú: 【 nước lạnh kim hàn, Khảm quý không két ư làm đổi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

72: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi Bệnh Phù,

Vi lão mẫu, là nhà cô, vi nữ nhân tiền bối, vi nữ chủ nhân, làm tiên thiên địa hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ tướng, vi thợ rèn,

Vi tiểu nữ, vi mỹ nhân, vi kỹ nữ, vi hầu gái, làm tiên thiên thiên hỏa.

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát, võ quý đương quyền.

Gặp suy tử, tắc tổn hại đinh, rủi ro, hầu tật, miệng bệnh, bệnh phổi,

Tỳ vị bệnh, đại tràng bệnh, đàm chứng, vết đao, hoả hoạn.

Cùng là thổ sinh kim giống. Bất quá, hai khôn hòa bảy đổi đều là âm.

Thuần âm xứng đôi, vi chợt giao, vận quá tức bại, vì không chính hoa đào.

Phi tinh phú: 【 lâm, mây tiết lỵ. 】

Địa trạch lâm quẻ, địa vi nhị hắc, vi khôn thổ, trạch vi bảy đỏ, vi đổi kim.

Gặp suy tử, tắc đại tràng có bệnh, bụng a, liền bí, bài tiết bất lương.

Sách quý: 【 27 kết hợp hỏa, thừa sát khí,

Gặp hung núi hung thủy, nãi chim đốt này ổ. 】

27 đồng đạo, làm lửa ở nam. 27 làm tiên thiên hà đồ lửa.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, dễ dàng khiến cho hoả hoạn.

Huyền cơ phú: 【 nếu khôn xứng đổi nữ nhân, tắc thứ thiếp nan đầu quả phụ tới niềm vui. 】

Hai hắc khôn, là nhà cô, bảy đỏ đổi, làm tiểu thiếp.

Gặp suy tử, cô tức bất hòa, nhưng trưởng bối đương quyền.

Tiên phú: 【 địa trạch thu nhập tiền tài hậu tự tuyệt. 】

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Nhị hắc khôn thổ, bảy đỏ đổi kim, đều là âm quẻ, vi chợt giao.

Gặp suy tử, tắc rủi ro, tổn hại đinh.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Nhị hắc khôn là thổ, bảy đỏ đổi là kim, đổi ngũ hành là kim thuộc.

Bảy đỏ đổi kim, gặp nhị hắc khôn thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Nhị hắc khôn thổ, mặc dù sinh bảy đỏ đổi kim, nhưng đều là âm quẻ.

Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nam, vi chừng chân, vi can, là long, là thanh long.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi võ mồm, vi hầu, vi phổi, vi dương, là bạch hổ.

Bảy tam dụng tới đương mùa, đinh tài hai vượng, văn võ song toàn.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, phi chính phối.

Chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, bảy tổ ba kết hợp xuyên tâm sát.

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, mặc dù hợp âm dương,

Nhưng phi chính phối, vi chợt giao, đương mùa còn có thể.

Bảy tam dụng tới suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan,

Chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, thị phi, tranh tụng, Quan tai họa, chiến tranh,

Phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, côn đánh, xe chàng, rắn cắn.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 là đủ kim mà tập tễnh. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng tật, dễ dàng ra người thọt.

Huyền không mật chỉ: 【 sao Hôm sao mai, giao chiến tứ quốc. 】

Dài làm trưởng nam, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Bảy tam dụng tới suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, chủ chiến cạnh tranh.

Huyền không mật chỉ: 【 đoái vị sân phơi phá chấn động, chủ hộc máu tai ương. 】

Đổi vi bảy vàng ròng, chấn động vi ba bích mộc, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, vi xuyên tâm sát, chủ tâm tạng tổn hại mà hộc máu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Ba bích vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Bảy tổ ba hợp, vi kim khắc mộc, vi xuyên tâm sát.

Bảy tam dụng tới suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra tàn bạo người,

Người vong ân phụ nghĩa, thường gặp tàn bạo người, người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động canh sẽ cục, văn thần mà kiêm võ tướng quyền. 】

Chấn động vi ba bích, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Bảy tam dụng tới đương mùa, ra người văn võ song toàn.

Tử bạch bí quyết: 【 tam thất điệt tới, bị cướp trộm càng thấy Quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, chủ chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, Quan tai họa.

Tử bạch bí quyết: 【 ba gặp bảy lâm sinh bệnh, vậy biết lành bệnh hồi Quan,

Bảy phùng ba đến phát tài, khởi thưởng thức tài nhiều bị trộm. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, nhân kim chặt cây, chủ thương bệnh, Quan tai họa.

Bảy tam dụng tới đương mùa, mặc dù đinh tài hai vượng, cũng thận phòng gặp đạo tặc.

Tử bạch bí quyết: 【 hoàng vưu bích ngôi sao, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thần,

Phá quân đỏ danh, xơ xác tiêu điều kiếm phong giống. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Bảy tam dụng tới suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, trận đấu chính cạnh tranh, hứng tụng.

Tử bạch bí quyết: 【 vận tới gì lo xuyên tim, nhưng sát tinh vượng lâm, chung hồi sát tặc,

Thân cường không sợ trái lại phục, nhưng trợ thần nhất đi, trả gặp quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, bảy tổ ba kết hợp xuyên tâm sát.

Bảy tam dụng tới đương mùa, mặc dù vượng đinh tài, nhưng vẫn sợ đạo tặc.

Hiện nay vi bát vận, cương tam thất suy khi chết, cẩn thận đạo tặc, Quan tai họa.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp.

Mặc dù ra thông minh bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Phi tinh phú: 【 hiểu ra bảy cương ba kiên quyết, cương nghị người, chế thì sống hại. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Hai giai sát tinh, nên tiết không nên khắc, khắc tắc khiến cho hung tính tăng lên,

Tuyển tới tổn hại đinh rủi ro.

Phi tinh phú: 【 ất tân hề vợ chia lìa. 】

Ất vi chấn cung, vi ba bích, vi mộc, tân vi đoài cung,

Vi bảy đỏ, là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy ba gặp suy tử, có ly hương đừng giếng giống như.

Gieo tiên phú: 【 long tranh hổ đấu mà tổn thương dài. 】

Rồng là thanh long, vi ba bích mộc, làm trưởng nam,

Hổ là bạch hổ, vi bảy vàng ròng, vi tiểu nữ.

Bảy ba gặp suy tử, kim đến chặt cây, trưởng nam bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy mươi bốn: bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nữ nhân, là gió, vi đảm, vi sữa, vi dây thừng, vi kê.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi, vi dương.

Bốn tái vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy mươi bốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn danh thiên hạ.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, trưởng nữ chịu khắc.

Bốn tái làm trưởng nữ nhân, bảy đỏ vi tiểu nữ, đều là âm quẻ,

Vừa không hợp âm dương, cũng không phải chính phối, dễ dàng đoạn đinh, tổn hại miệng.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Bốn tái vi mộc, là gió, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Bốn tái vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ ra người vong ân phụ nghĩa, thường gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 phá quân ở tốn vị, điên tật điên cuồng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, là gió tật,

Vi điên cuồng, ngũ hành chúc mộc.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, chủ ra gió tật người, điên cuồng người.

Phi tinh phú: 【 thìn dậu hề, khuê vi không thuận. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi tiểu nữ, vi chánh tây,

Vi dậu núi, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, khó có khuê phòng chi nhạc.

Nhân quẻ tốn, quẻ đoái, hai giai âm quẻ, âm dương không hợp.

Sách quý: 【 bốn bảy lâm mà văn vẻ không hiện, nôn ra máu tảo yêu. 】

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, gửi công văn đi quý.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, tổn hại đinh rủi ro, đoản mệnh,

Có văn tài, mà không thể hiển quý.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy mươi lăm: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi.

Bảy mươi lăm dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Bảy mươi lăm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nữ tính gặp tai hoạ, miệng bệnh,

Hầu bệnh, lưỡi bệnh, bệnh phổi, bệnh độc, trúng độc, yên độc, dâm loạn.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc.

Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 dậu tân năm, mậu kỉ xâu đến. Trong cổ có tật. 】

Năm vàng vi thổ, vi mậu, vì bản thân vi bệnh, vi độc, vi loét.

Bảy đỏ vi canh, vi dậu, vi tân, vi đổi, là kim, vi hầu.

Bảy mươi lăm dùng chi suy tử, cổ họng cuốn hút bệnh độc, cổ họng có bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy sáu: sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ quan,

Vi lão phụ, làm trưởng bối phận, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi, vi dạ dày.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại,

Trưởng bối ( nam ) gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích, huyết quang, chết sớm, thủ lĩnh bệnh,

Gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử, mất trộm, chỉ kẻ trộm, hình ngục, giết người.

Tử bạch bí quyết: 【 giao kiếm sát cùng nhiều cướp bóc. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại,

Trưởng bối ( nam ) gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích, huyết quang, mất trộm, chỉ kẻ trộm,

Hình ngục, giết người.

Huyền cơ phú: 【 phụ trách binh quyền, vũ khúc sơn đương canh đổi. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi canh núi, vi dậu núi, vi tân núi,

Vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Sáu vi vũ khúc, bảy vi phá quân, hai giai chủ võ.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Huyền cơ phú: 【 làm thiếu nguyên thần, dùng đổi kim mà dựa thành tá chủ. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Bảy đỏ vi đổi,

Vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Sáu bạch vi làm, vu bảy vận vốn là lui khí, nhưng sáu bạch bảy đỏ,

Hai giai chúc kim, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Do đó bảy vận sáu, bảy tổ hợp, cũng có thể tính đương mùa,

Cũng có thể đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Huyền cơ phú: 【 làm đổi thác giả lân chi nghị. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, vi lão phụ, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi bé gái, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi bé gái, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp,

Nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Mấu trúc phú: 【 xà sợ trong mộng, đều là duyên bên trong đổi ngoại làm. 】

《 ấu học quỳnh lâm 》 mây: “Mộng gấu mộng bi gấu, nam tử hiện ra.

Mộng hủy mộng xà, nữ tử tới tường.”

Xà là âm vật, cho nên “Xà sợ trong mộng” chủ thường sinh nữ nhân.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, vi lão phụ, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi bé gái, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy đỏ vi bé gái, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp, nhưng phi chính phối.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ sinh nữ nhân.

Gieo tiên phú: 【 thiên trạch tài vượng nữ nhân dâm loạn. 】

Sáu bạch vi làm, là trời, vi sao vũ khúc, vi lão phụ, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi trạch, vi sao phá quân, vi bé gái, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi bé gái, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp,

Nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại, dâm loạn.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Cúng thất tuần: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi thần,

Vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý,

Phú quý thọ thi, chủ nổi danh y, thuật số danh gia.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại,

Ra thợ rèn, ra đồ tể, tiểu nữ gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích,

Huyết quang, vết đao, chết sớm, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử,

Hoả hoạn, động kinh, mất trộm, chỉ kẻ trộm, hình ngục, giết người.

Huyền không mật chỉ: 【 đổi chỗ thiếu hụt mà môi hở răng lạnh. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi thần, vi xỉ.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, cũng vì giao kiếm giết,

Chủ đinh tài hai bại, tiểu nữ gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích, huyết quang.

Tử bạch bí quyết: 【 phá quân đỏ danh, xơ xác tiêu điều kiếm phong giống. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, cũng vì giao kiếm giết.

Phi tinh phú: 【 bảy có hồ lô tới dị, y bốc hưng gia. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, ? Thuật số y bốc.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý,

Phú quý thọ thi, chủ nổi danh y, thuật số danh gia.

Phi tinh phú: 【 thợ rèn duyến kìm chuy thất địa. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, gặp loan thủ lĩnh có kìm chuy cát,

Chủ ra thợ rèn.

Phi tinh phú: 【 bảy phùng đao ngọn đoái là nhà chi hình, sát cô ở phất. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, gặp loan thủ lĩnh có hình đao cát,

Chủ ra đồ tể.

Phi tinh phú: 【 đỏ vi hình diệu, sao chịu được bắn sườn thủy phương. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, gặp loan thủ lĩnh có bắn sườn thủy,

Chủ mất trộm, chỉ kẻ trộm, hình ngục, giết người.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy tám: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái,

Vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng,

Vi tiểu nam, vi tuấn nam, vi nam bộc, vi thủ, vi cánh tay, vi ngón tay,

Vi mũi, vi lưng, vi tính khí, vi gân ca, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam,

Vượng tiểu nữ, nhiều tuấn nam, mỹ nữ, ra đại trạng, võ quan, tinh y bốc,

Phát tài chính, lợi nhuận điền sản.

Bảy đỏ vi tiểu nữ, tám bạch vi tiểu nam, đương mùa chủ thê sinh quý tử,

Gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát.

Bảy tám dùng chi suy tử, chủ tổn hại đinh rủi ro, nhân mầu thương thân,

Ra người hầu, đồ tể, thợ rèn, phần tay bệnh, miệng bệnh, bệnh phổi,

Tỳ vị bệnh, gân cốt bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 nam nữ đa tình, không mai mối chước tức là hẹn riêng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, vi tiểu nam.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 dạ dày nhập đẩu ngưu, tích ngàn rương tới ngọc và tơ lụa. 】

Dạ dày vi hai mươi tám ở lại tinh chi đổi, đẩu, kẹo sữa bò vi hai mươi tám ở lại tinh chi cấn.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi trạch, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ,

Thành sơn, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, phát điền sản.

Huyền cơ phú: 【 trạch núi vi mặn, thiếu nam loại tình cảm thuộc cô gái. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, chủ thê sinh quý tử.

Huyền cơ phú: 【 kim ở cấn vị, ô phủ cầu danh. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi y bốc, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, tinh thông y thuật, cho nên nổi danh.

Tinh thông ngũ thuật, cho nên nổi danh.

Mấu trúc phú: 【 cam la phát sớm, hào phùng cấn mà xứng đổi duyên niên. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ,

Phát tiểu phòng.

Gieo tiên phú: 【 trạch núi tăng phúc vượng ít phòng. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ,

Phát tiểu phòng.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy chín: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái,

Vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh,

Vi chi thứ hai, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm lửa, làm tâm bẩn,

Vi mắt, vi máu, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi đương mùa, chủ vượng đinh tài, quý tú thọ thi.

Bảy chín dùng chi suy tử, chủ đào hoa sát, hỏa chứng, huyết bệnh,

Bệnh tim, bệnh phổi, miệng tật, tật ở mắt, hoả hoạn.

Bảy đỏ vi tiểu nữ, cửu tử làm thứ nữ nhân, vi thuần âm tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, có đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 ngọ dậu phùng mà giang hồ hoa tửu. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi canh núi,

Vi dậu núi, vi tân núi, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi bính núi,

Vi ngọ núi, vi đinh sơn, vi trung nữ, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp.

Bảy chín vi thuần âm tới tổ hợp, bảy chín dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị phá quân, mà ít nhiều thân thể. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, huyết bệnh, bệnh tim, bệnh phổi.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy chín nhất trí, thường gọi trở về lộc tai ương. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, chủ Hồi Lộc tai ương, tức hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy đỏ làm tiên thiên hỏa sổ, cửu tử làm hậu thiên hỏa ngôi sao,

Vượng cung đan gặp, động thủy vi hại, sát chỗ gặp lại, tĩnh cũng tàn sát bừa bãi. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Nếu chỉ có bảy đỏ hoặc cửu tử, như không nhúc nhích giống, tai hoạ có thể miễn.

Nếu bảy chín dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, hoả hoạn khó tránh khỏi.

Phi tinh phú: 【 đỏ, tử hề, bạng châu tai họa nắm chắc. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, làm lửa tai họa.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc. Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 đỏ vận bích, tử, thông minh cũng không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu,

Phá quân bản tính phi hòa hợp. Mặc dù ra thông minh bắt mắt người,

Nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải tới bảy xích tinh

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 kim thủy đa tình, tham hoa luyến rượu. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 Thủy Kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Kim bản chủ nghĩa, gặp suy tử, tắc ra người vong ân phụ nghĩa,

Gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 kê giao chuột mà trút xuống, tất phạm đồ lưu rách nát, 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, quản nhâm, tử, quý tam sơn,

Tử sơn thuộc chuột, vi khảm cung, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, quản canh, dậu, tân tam sơn,

Dậu núi thuộc kê, vi đoài cung, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy, thủy chủ lưu động.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, tráng đinh sung quân, ly hương đừng giếng.

Huyền không mật chỉ: 【 lấy nước lạnh kim hàn vậy. Nhẹ thì thận nhĩ có bệnh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi thận, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi miệng, vi lưỡi, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, thủy chủ ngành sinh thực thống, nhĩ bộ phận,

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, chàng điếc hoặc nhĩ tật.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi ôn nhu, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, là đẹp lệ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, sinh trắng nhợt Khảm thủy,

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp đương mùa, ra ôn nhu tới tuấn nam, mỹ nữ.

Gieo tiên phú: 【 thủy lâm bạch hổ phá thai giết. 】

Trái là thanh long, quản giáp, mão, ất tam sơn, vi chấn động, vi ba bích.

Phải là bạch hổ, quản canh, dậu, tân tam sơn, vi đổi, vi bảy đỏ.

Trắng nhợt thủy bay đến bảy đỏ đổi, bảy vàng ròng bản sinh trắng nhợt thủy,

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, ngành sinh thực thống có bệnh, phá thai, chết từ trong trứng nước.

Huyền cơ phú: 【 nước lạnh kim hàn, Khảm quý không két ư làm đổi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy;

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc tổ hợp, vi bảy đỏ đổi kim, mặc dù sinh trắng nhợt Khảm thủy.

Ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc gặp suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

72: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi Bệnh Phù,

Vi lão mẫu, là nhà cô, vi nữ nhân tiền bối, vi nữ chủ nhân, làm tiên thiên địa hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ tướng, vi thợ rèn,

Vi tiểu nữ, vi mỹ nhân, vi kỹ nữ, vi hầu gái, làm tiên thiên thiên hỏa.

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát, võ quý đương quyền.

Gặp suy tử, tắc tổn hại đinh, rủi ro, hầu tật, miệng bệnh, bệnh phổi,

Tỳ vị bệnh, đại tràng bệnh, đàm chứng, vết đao, hoả hoạn.

Cùng là thổ sinh kim giống. Bất quá, hai khôn hòa bảy đổi đều là âm.

Thuần âm xứng đôi, vi chợt giao, vận quá tức bại, vì không chính hoa đào.

Phi tinh phú: 【 lâm, mây tiết lỵ. 】

Địa trạch lâm quẻ, địa vi nhị hắc, vi khôn thổ, trạch vi bảy đỏ, vi đổi kim.

Gặp suy tử, tắc đại tràng có bệnh, bụng a, liền bí, bài tiết bất lương.

Sách quý: 【 27 kết hợp hỏa, thừa sát khí,

Gặp hung núi hung thủy, nãi chim đốt này ổ. 】

27 đồng đạo, làm lửa ở nam. 27 làm tiên thiên hà đồ lửa.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, dễ dàng khiến cho hoả hoạn.

Huyền cơ phú: 【 nếu khôn xứng đổi nữ nhân, tắc thứ thiếp nan đầu quả phụ tới niềm vui. 】

Hai hắc khôn, là nhà cô, bảy đỏ đổi, làm tiểu thiếp.

Gặp suy tử, cô tức bất hòa, nhưng trưởng bối đương quyền.

Tiên phú: 【 địa trạch thu nhập tiền tài hậu tự tuyệt. 】

Nhị hắc khôn thổ, sinh bảy đỏ đổi kim, vi thổ sinh kim tới cát tượng.

Gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Nhị hắc khôn thổ, bảy đỏ đổi kim, đều là âm quẻ, vi chợt giao.

Gặp suy tử, tắc rủi ro, tổn hại đinh.

Huyền không mật chỉ: 【 phú gần đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ. 】

Nhị hắc khôn là thổ, bảy đỏ đổi là kim, đổi ngũ hành là kim thuộc.

Bảy đỏ đổi kim, gặp nhị hắc khôn thổ bay đến, vi thổ sinh kim tượng.

Gặp đương mùa, tắc tài nguyên quảng tiến, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Nhị hắc khôn thổ, mặc dù sinh bảy đỏ đổi kim, nhưng đều là âm quẻ.

Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nam, vi chừng chân, vi can, là long, là thanh long.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi võ mồm, vi hầu, vi phổi, vi dương, là bạch hổ.

Bảy tam dụng tới đương mùa, đinh tài hai vượng, văn võ song toàn.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, phi chính phối.

Chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, bảy tổ ba kết hợp xuyên tâm sát.

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba bích làm trưởng nam, bảy đỏ vi tiểu nữ, mặc dù hợp âm dương,

Nhưng phi chính phối, vi chợt giao, đương mùa còn có thể.

Bảy tam dụng tới suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng chân bệnh, bệnh gan,

Chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, thị phi, tranh tụng, Quan tai họa, chiến tranh,

Phách cực, phát ra tiếng thanh âm chí tử, côn đánh, xe chàng, rắn cắn.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 là đủ kim mà tập tễnh. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, chủ tiên hậu thiên chừng tật, dễ dàng ra người thọt.

Huyền không mật chỉ: 【 sao Hôm sao mai, giao chiến tứ quốc. 】

Dài làm trưởng nam, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Bảy tam dụng tới suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, chủ chiến cạnh tranh.

Huyền không mật chỉ: 【 đoái vị sân phơi phá chấn động, chủ hộc máu tai ương. 】

Đổi vi bảy vàng ròng, chấn động vi ba bích mộc, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, vi xuyên tâm sát, chủ tâm tạng tổn hại mà hộc máu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Ba bích vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Bảy tổ ba hợp, vi kim khắc mộc, vi xuyên tâm sát.

Bảy tam dụng tới suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết, chủ ra tàn bạo người,

Người vong ân phụ nghĩa, thường gặp tàn bạo người, người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động canh sẽ cục, văn thần mà kiêm võ tướng quyền. 】

Chấn động vi ba bích, vi Xi Vưu, canh vi đoài cung, vi phá quân.

Bảy tam dụng tới đương mùa, ra người văn võ song toàn.

Tử bạch bí quyết: 【 tam thất điệt tới, bị cướp trộm càng thấy Quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, chủ chỉ kẻ trộm, ra đạo tặc, Quan tai họa.

Tử bạch bí quyết: 【 ba gặp bảy lâm sinh bệnh, vậy biết lành bệnh hồi Quan,

Bảy phùng ba đến phát tài, khởi thưởng thức tài nhiều bị trộm. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy tam dụng tới suy tử, nhân kim chặt cây, chủ thương bệnh, Quan tai họa.

Bảy tam dụng tới đương mùa, mặc dù đinh tài hai vượng, cũng thận phòng gặp đạo tặc.

Tử bạch bí quyết: 【 hoàng vưu bích ngôi sao, rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi thần,

Phá quân đỏ danh, xơ xác tiêu điều kiếm phong giống. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Bảy tam dụng tới suy tử, hai sao đều tốt chiến đấu, trận đấu chính cạnh tranh, hứng tụng.

Tử bạch bí quyết: 【 vận tới gì lo xuyên tim, nhưng sát tinh vượng lâm, chung hồi sát tặc,

Thân cường không sợ trái lại phục, nhưng trợ thần nhất đi, trả gặp quan tai họa. 】

Ba bích vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Ba là Xi Vưu, bảy vi phá quân, bảy tổ ba kết hợp xuyên tâm sát.

Bảy tam dụng tới đương mùa, mặc dù vượng đinh tài, nhưng vẫn sợ đạo tặc.

Hiện nay vi bát vận, cương tam thất suy khi chết, cẩn thận đạo tặc, Quan tai họa.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp.

Mặc dù ra thông minh bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Phi tinh phú: 【 hiểu ra bảy cương ba kiên quyết, cương nghị người, chế thì sống hại. 】

Ba bích vi mộc, vi Xi Vưu, bảy đỏ là kim, vi phá quân.

Hai giai sát tinh, nên tiết không nên khắc, khắc tắc khiến cho hung tính tăng lên,

Tuyển tới tổn hại đinh rủi ro.

Phi tinh phú: 【 ất tân hề vợ chia lìa. 】

Ất vi chấn cung, vi ba bích, vi mộc, tân vi đoài cung,

Vi bảy đỏ, là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy ba gặp suy tử, có ly hương đừng giếng giống như.

Gieo tiên phú: 【 long tranh hổ đấu mà tổn thương dài. 】

Rồng là thanh long, vi ba bích mộc, làm trưởng nam,

Hổ là bạch hổ, vi bảy vàng ròng, vi tiểu nữ.

Bảy ba gặp suy tử, kim đến chặt cây, trưởng nam bị thương.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy mươi bốn: bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nữ nhân, là gió, vi đảm, vi sữa, vi dây thừng, vi kê.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi, vi dương.

Bốn tái vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy mươi bốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn danh thiên hạ.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, trưởng nữ chịu khắc.

Bốn tái làm trưởng nữ nhân, bảy đỏ vi tiểu nữ, đều là âm quẻ,

Vừa không hợp âm dương, cũng không phải chính phối, dễ dàng đoạn đinh, tổn hại miệng.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Bốn tái vi mộc, là gió, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Bốn tái vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ ra người vong ân phụ nghĩa, thường gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 phá quân ở tốn vị, điên tật điên cuồng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, là gió tật,

Vi điên cuồng, ngũ hành chúc mộc.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, chủ ra gió tật người, điên cuồng người.

Phi tinh phú: 【 thìn dậu hề, khuê vi không thuận. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi tiểu nữ, vi chánh tây,

Vi dậu núi, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, khó có khuê phòng chi nhạc.

Nhân quẻ tốn, quẻ đoái, hai giai âm quẻ, âm dương không hợp.

Sách quý: 【 bốn bảy lâm mà văn vẻ không hiện, nôn ra máu tảo yêu. 】

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy mươi bốn tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bảy mươi bốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, gửi công văn đi quý.

Bảy mươi bốn dùng chi suy tử, tổn hại đinh rủi ro, đoản mệnh,

Có văn tài, mà không thể hiển quý.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy mươi lăm: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát,

Vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ là dương thổ.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi.

Bảy mươi lăm dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi.

Bảy mươi lăm dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nữ tính gặp tai hoạ, miệng bệnh,

Hầu bệnh, lưỡi bệnh, bệnh phổi, bệnh độc, trúng độc, yên độc, dâm loạn.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc.

Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 dậu tân năm, mậu kỉ xâu đến. Trong cổ có tật. 】

Năm vàng vi thổ, vi mậu, vì bản thân vi bệnh, vi độc, vi loét.

Bảy đỏ vi canh, vi dậu, vi tân, vi đổi, là kim, vi hầu.

Bảy mươi lăm dùng chi suy tử, cổ họng cuốn hút bệnh độc, cổ họng có bệnh.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy sáu: sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ quan,

Vi lão phụ, làm trưởng bối phận, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi, vi dạ dày.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại,

Trưởng bối ( nam ) gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích, huyết quang, chết sớm, thủ lĩnh bệnh,

Gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử, mất trộm, chỉ kẻ trộm, hình ngục, giết người.

Tử bạch bí quyết: 【 giao kiếm sát cùng nhiều cướp bóc. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại,

Trưởng bối ( nam ) gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích, huyết quang, mất trộm, chỉ kẻ trộm,

Hình ngục, giết người.

Huyền cơ phú: 【 phụ trách binh quyền, vũ khúc sơn đương canh đổi. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi canh núi, vi dậu núi, vi tân núi,

Vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Sáu vi vũ khúc, bảy vi phá quân, hai giai chủ võ.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Huyền cơ phú: 【 làm thiếu nguyên thần, dùng đổi kim mà dựa thành tá chủ. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Bảy đỏ vi đổi,

Vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Sáu bạch vi làm, vu bảy vận vốn là lui khí, nhưng sáu bạch bảy đỏ,

Hai giai chúc kim, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Do đó bảy vận sáu, bảy tổ hợp, cũng có thể tính đương mùa,

Cũng có thể đinh tài hai vượng, phát võ quý, phú quý thọ thi.

Huyền cơ phú: 【 làm đổi thác giả lân chi nghị. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, vi lão phụ, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi bé gái, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi bé gái, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp,

Nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Mấu trúc phú: 【 xà sợ trong mộng, đều là duyên bên trong đổi ngoại làm. 】

《 ấu học quỳnh lâm 》 mây: “Mộng gấu mộng bi gấu, nam tử hiện ra.

Mộng hủy mộng xà, nữ tử tới tường.”

Xà là âm vật, cho nên “Xà sợ trong mộng” chủ thường sinh nữ nhân.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, vi lão phụ, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi bé gái, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy đỏ vi bé gái, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp, nhưng phi chính phối.

Bảy sáu dùng chi đương mùa, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ sinh nữ nhân.

Gieo tiên phú: 【 thiên trạch tài vượng nữ nhân dâm loạn. 】

Sáu bạch vi làm, là trời, vi sao vũ khúc, vi lão phụ, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi đổi, vi trạch, vi sao phá quân, vi bé gái, ngũ hành thuộc tính kim.

Bảy đỏ vi bé gái, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp,

Nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Bảy sáu đồng cung, sáu đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Bảy sáu dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại, dâm loạn.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Cúng thất tuần: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi thần,

Vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý,

Phú quý thọ thi, chủ nổi danh y, thuật số danh gia.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, chủ đinh tài hai bại,

Ra thợ rèn, ra đồ tể, tiểu nữ gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích,

Huyết quang, vết đao, chết sớm, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử,

Hoả hoạn, động kinh, mất trộm, chỉ kẻ trộm, hình ngục, giết người.

Huyền không mật chỉ: 【 đổi chỗ thiếu hụt mà môi hở răng lạnh. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi thần, vi xỉ.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, cũng vì giao kiếm giết,

Chủ đinh tài hai bại, tiểu nữ gặp tai hoạ, bị kim chúc gây thương tích, huyết quang.

Tử bạch bí quyết: 【 phá quân đỏ danh, xơ xác tiêu điều kiếm phong giống. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, cũng vì giao kiếm giết.

Phi tinh phú: 【 bảy có hồ lô tới dị, y bốc hưng gia. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, ? Thuật số y bốc.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát võ quý,

Phú quý thọ thi, chủ nổi danh y, thuật số danh gia.

Phi tinh phú: 【 thợ rèn duyến kìm chuy thất địa. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, gặp loan thủ lĩnh có kìm chuy cát,

Chủ ra thợ rèn.

Phi tinh phú: 【 bảy phùng đao ngọn đoái là nhà chi hình, sát cô ở phất. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, gặp loan thủ lĩnh có hình đao cát,

Chủ ra đồ tể.

Phi tinh phú: 【 đỏ vi hình diệu, sao chịu được bắn sườn thủy phương. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Song bảy đồng cung, bảy đến đoài cung, kim cùng kim so với hòa, vi vượng.

Song bảy dùng chi suy tử, vi giao kiếm giết, gặp loan thủ lĩnh có bắn sườn thủy,

Chủ mất trộm, chỉ kẻ trộm, hình ngục, giết người.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy tám: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái,

Vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn, vi nhỏ phòng,

Vi tiểu nam, vi tuấn nam, vi nam bộc, vi thủ, vi cánh tay, vi ngón tay,

Vi mũi, vi lưng, vi tính khí, vi gân ca, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam,

Vượng tiểu nữ, nhiều tuấn nam, mỹ nữ, ra đại trạng, võ quan, tinh y bốc,

Phát tài chính, lợi nhuận điền sản.

Bảy đỏ vi tiểu nữ, tám bạch vi tiểu nam, đương mùa chủ thê sinh quý tử,

Gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát.

Bảy tám dùng chi suy tử, chủ tổn hại đinh rủi ro, nhân mầu thương thân,

Ra người hầu, đồ tể, thợ rèn, phần tay bệnh, miệng bệnh, bệnh phổi,

Tỳ vị bệnh, gân cốt bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 nam nữ đa tình, không mai mối chước tức là hẹn riêng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, vi tiểu nam.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám gặp suy tử, chủ không mai mối cú hợp, đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 dạ dày nhập đẩu ngưu, tích ngàn rương tới ngọc và tơ lụa. 】

Dạ dày vi hai mươi tám ở lại tinh chi đổi, đẩu, kẹo sữa bò vi hai mươi tám ở lại tinh chi cấn.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi trạch, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ,

Thành sơn, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, phát điền sản.

Huyền cơ phú: 【 trạch núi vi mặn, thiếu nam loại tình cảm thuộc cô gái. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, phú quý song toàn, chủ thê sinh quý tử.

Huyền cơ phú: 【 kim ở cấn vị, ô phủ cầu danh. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi y bốc, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, tinh thông y thuật, cho nên nổi danh.

Tinh thông ngũ thuật, cho nên nổi danh.

Mấu trúc phú: 【 cam la phát sớm, hào phùng cấn mà xứng đổi duyên niên. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ,

Phát tiểu phòng.

Gieo tiên phú: 【 trạch núi tăng phúc vượng ít phòng. 】

Trạch núi vi mặn: trạch vi bảy đỏ, núi vi tám bạch.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Tám bạch vi cấn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ, thành sơn,

Vi nhỏ phòng, vi tiểu nam, làm tiên thiên mộc.

Tám bạch vi thổ, bảy đỏ là kim, bảy tám vi thổ sinh kim tới tổ hợp.

Bảy tám cũng làm tiên thiên mộc sinh tiên thiên hỏa, mộc hỏa song sinh tới tổ hợp.

Bảy đỏ là kim, vi tiểu nữ, tám bạch vi thổ, vi tiểu nam,

Bảy tám là âm dương chính phối tới tổ hợp.

Bảy tám dùng chi đương mùa, Phúc Thọ song toàn, vượng tiểu nam, vượng tiểu nữ,

Phát tiểu phòng.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bảy chín: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch,

Vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái,

Vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh,

Vi chi thứ hai, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm lửa, làm tâm bẩn,

Vi mắt, vi máu, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi đương mùa, chủ vượng đinh tài, quý tú thọ thi.

Bảy chín dùng chi suy tử, chủ đào hoa sát, hỏa chứng, huyết bệnh,

Bệnh tim, bệnh phổi, miệng tật, tật ở mắt, hoả hoạn.

Bảy đỏ vi tiểu nữ, cửu tử làm thứ nữ nhân, vi thuần âm tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, có đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 ngọ dậu phùng mà giang hồ hoa tửu. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi canh núi,

Vi dậu núi, vi tân núi, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi bính núi,

Vi ngọ núi, vi đinh sơn, vi trung nữ, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp.

Bảy chín vi thuần âm tới tổ hợp, bảy chín dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị phá quân, mà ít nhiều thân thể. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, huyết bệnh, bệnh tim, bệnh phổi.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy chín nhất trí, thường gọi trở về lộc tai ương. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, chủ Hồi Lộc tai ương, tức hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy đỏ làm tiên thiên hỏa sổ, cửu tử làm hậu thiên hỏa ngôi sao,

Vượng cung đan gặp, động thủy vi hại, sát chỗ gặp lại, tĩnh cũng tàn sát bừa bãi. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Nếu chỉ có bảy đỏ hoặc cửu tử, như không nhúc nhích giống, tai hoạ có thể miễn.

Nếu bảy chín dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, hoả hoạn khó tránh khỏi.

Phi tinh phú: 【 đỏ, tử hề, bạng châu tai họa nắm chắc. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa.

Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa.

Bảy chín tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp.

Bảy chín dùng chi suy tử, làm lửa tai họa.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược,

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc. Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc,

Bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ.

Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim.

Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 đỏ vận bích, tử, thông minh cũng không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa.

Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa,

Phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc.

Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu,

Phá quân bản tính phi hòa hợp. Mặc dù ra thông minh bắt mắt người,

Nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button