Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải tới bốn tái ngôi sao

Bốn mươi mốt: bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế.

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải tới bốn tái ngôi sao

Trắng nhợt tham lang, bốn lục văn xương, hai sao đương mùa, khoa bảng liên phương.

Thân quý danh dương, phong lưu Trạng Nguyên.

Hai sao suy tử, ra dâm đãng, gió tật người.

Tử bạch bí quyết: 【 một bốn đồng cung, chuẩn phát khoa danh tới hiển. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi văn xương.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế, ra quan văn.

Bốn mươi mốt vi chính văn xương tổ hợp.

Phi tinh phú: 【 biết được bốn xáo một dâm, dâm đãng người phù tới về chính. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Bốn mươi mốt vốn là âm dương phối hợp, gặp suy tử, ra dâm đãng nam nữ.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi tiểu nữ, vi phá quân.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc,

Bốn mươi mốt đương mùa, ra tú lệ, ôn nhu người, gửi công văn đi quý.

Phi tinh phú: 【 gió âu mà khí cơ bất lợi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Hai sao suy tử, chủ gió tật tới bệnh, thở khò khè, hô hấp bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm không sức sống, được tốn mộc mà phụ cưng chìu liên hoan. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Khảm vi trung nam, tốn làm trưởng nữ nhân, mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối,

Chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn,

Bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Âm dương chính phối, chủ thê sinh quý tử, chính thất sinh con.

Huyền cơ phú: 【 danh dương danh sách đậu, tham lang tinh nhập tốn cung. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn duyến mộc, hai sao đương mùa, ra Trạng Nguyên.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi Quan, văn quý.

Huyền tủy trải qua: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý tới chinh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi mới, bổng lộc và chức quyền.

Gieo tiên phú: 【 thủy gió tài vượng con gái quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, con gái phát tài, đương vận.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

42: nhị hắc vi khôn, vi tính khí, vi thổ, vì mẫu thân, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi làn da, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi người vợ.

Huyền không mật chỉ: 【 cương quyết đất bị choáng không chịu nổi, thất có lấn cô tới phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi người vợ.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ bà tức bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ gia cô có thương tích.

Huyền cơ phú: 【 cương quyết trên mặt đất, quyết định tổn thương tỳ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi tính khí, bốn duyến vi tốn.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, tính khí có bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 núi, mà bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Nhị hắc vi khôn, bốn duyến vi tốn, vi làn da.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, làn da có bệnh.

Sách quý: 【 hai phùng bốn, tội đương chủ mẫu. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, vì mẫu thân.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ mẫu nữ nhân bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ mẫu thân có thương tích.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, vi cây cao to. Tốn làm trưởng nữ nhân, vi bụi cây.

Chấn động tốn là âm dương chính phối.

Bốn tam dụng tới đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Bốn tam dụng tới suy tử, đinh tài hai bại, kẻ trộm ăn xin hoành hành.

Huyền không mật chỉ: 【 quý so với vương tạ, tổng duyến cây cao to phù tang. 】

Chấn động vi cây cao to, tốn bụi cây, là âm dương chính phối.

Chấn động tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị vết đao. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, gặp ba bốn suy tử,

Lại gặp làm, đổi kim phi lâm, thành kim khắc mộc giống,

Dễ dàng bị kim chúc gây thương tích.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động tốn thất cung mà sống kẻ trộm ăn xin. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao. Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương.

Chấn động tốn dùng chi suy tử, Xi Vưu làm tặc ngôi sao, chủ ra kẻ trộm ăn xin,

Bị kẻ trộm kiếp, ra văn kẻ trộm, văn vẻ bị trộm.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn, ngũ hành chúc mộc.

Chấn động, tốn gặp mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, có lòng thương người.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Huyền cơ phú: 【 song mộc thành rừng, lôi phong tương bác. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, tốn làm trưởng nữ nhân, chấn động tốn là âm dương chính phối.

Chấn động, tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, ra đạo tặc, bị kẻ trộm kiếp.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tứ tứ: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi quan văn,

Vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Song tứ dụng tới đương mùa, chủ vượng đinh tài, ra văn tài, thành công danh,

Được hiền thê, sinh mỹ nữ, hảo văn nghệ, lợi nhuận nuôi kê.

Bốn đến tốn cung hoặc song bốn đồng cung, vưu cát, chủ ra văn tài,

Được bổng lộc và chức quyền, gửi công văn đi quý.

Song tứ dụng vu suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên cổ bệnh,

Đảm bệnh, sữa bệnh, gió tật, tức bệnh, bệnh ngoài da, bệnh gà toi.

Tử bạch bí quyết: 【 đóng bốn tái vi văn xương chi thần, chức vụ bổng lộc và chức quyền. 】

Bốn tái vi tốn, vi quan văn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Bốn đến tốn cung hoặc song bốn đồng cung, được bổng lộc và chức quyền, gửi công văn đi quý.

Phi tinh phú: 【 gió âu mà khí cơ bất lợi. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi hô hấp, ngũ hành chúc mộc.

Song tứ dụng vu suy tử, chủ gió tật tới bệnh, thở khò khè, hô hấp bệnh.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn, ngũ hành chúc mộc.

Song bốn đồng cung, gặp mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, có lòng thương người.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 tốn như trái lại tốn là gió cánh tay, tổng yêu lưu lạc không về. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Song tứ dụng vu suy tử, loan thủ lĩnh nước từ trên núi chảy xuống phản bối, chủ đinh tài hai bại,

Gió vi vô định, chủ phiêu bạc, không có chỗ ở cố định, lưu lạc đất khách.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn năm: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tốn mộc khắc năm hoàng thổ, năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái,

Nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Bốn năm dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Bốn năm dùng chi suy tử, chủ nữ tính ung thư, nữ tính nhọt độc.

Huyền không mật chỉ: 【 ta khắc cái đó mà trái lại hồi này nhục, nhân tiền tài lấy táng thân. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ, ung thư ngôi sao, bệnh ngôi sao bị khắc.

Bốn năm nếu gặp đương mùa, cần chủ đinh tài hai vượng, nhưng cũng bệnh quấn thân.

Phi tinh phú: 【 sữa ung hề, bốn năm. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn năm dùng chi suy tử, bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ,

Ung thư ngôi sao bị khắc, chủ nữ tính ung thư vú, sữa bệnh.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn,

Là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc,

Vi ôn dịch, vi ung thư, vi u.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn sáu: bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nữ nhân, là gió, vi đảm, vi sữa, vi dây thừng, vi kê.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi lão phụ, là trời, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi, vi mã.

Bốn tái vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn sáu dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn danh thiên hạ.

Bốn sáu dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, nữ tính chịu khắc.

Bốn tái làm trưởng nữ nhân, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp,

Nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Huyền không mật chỉ: 【 tốn cung thủy lộ triền làm, chủ có huyện lương nguy nan. 】

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi dây thừng, sáu bạch vi làm, là kim,

Vi thủ lĩnh, có kim khắc mộc giống như. Bốn sáu dùng chi suy tử,

Gặp loan thủ lĩnh phạm giết, có treo cổ tự tử tự sát nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 tương sinh mà có tướng lăng tới hại, ngày mốt tới kim mộc đan xen. 】 bốn tái vi tốn, vi mộc, sáu bạch vi làm, là kim,

Bốn cùng sáu tuy là hợp thập số lượng, nếu có kim khắc mộc giống như.

Bốn sáu dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, nữ tính chịu khắc.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Bốn tái vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn sáu dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Bốn tái vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, sáu bạch là kim, chủ đạo nghĩa.

Bốn sáu tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn sáu dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ ra người vong ân phụ nghĩa, thường gặp người vong ân phụ nghĩa.

Phi tinh phú: 【 tiểu súc, kém dao lao lực. 】

Tiểu súc là gió thiên tiểu súc, vi bốn sáu tới tổ hợp.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, vi mệnh lệnh,

Sáu bạch vi làm, là kim, là trời, vì đại nhân,

Bốn sáu tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn sáu dùng chi suy tử, chủ bôn ba lao lực, kẻ vô tích sự.

Huyền cơ phú: 【 mộc gặp tuất triều, trang sinh khó tránh khỏi trống chậu tới thán. 】

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, sáu bạch vi làm, vi tuất núi,

Làm núi, hợi núi, là kim, vi lão phụ.

Bốn sáu tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn sáu dùng chi suy tử, chủ khắc nữ tính, khắc vợ tử.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn bảy: bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nữ nhân, là gió, vi đảm, vi sữa, vi dây thừng, vi kê.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi, vi dương.

Bốn tái vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn danh thiên hạ.

Bốn bảy dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, trưởng nữ chịu khắc.

Bốn tái làm trưởng nữ nhân, bảy đỏ vi tiểu nữ, đều là âm quẻ,

Vừa không hợp âm dương, cũng không phải chính phối, dễ dàng đoạn đinh, tổn hại miệng.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Bốn tái vi mộc, là gió, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn bảy dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Bốn tái vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ ra người vong ân phụ nghĩa, thường gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 phá quân ở tốn vị, điên tật điên cuồng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, là gió tật,

Vi điên cuồng, ngũ hành chúc mộc.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi suy tử, chủ ra gió tật người, điên cuồng người.

Phi tinh phú: 【 thìn dậu hề, khuê vi không thuận. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi tiểu nữ, vi chánh tây,

Vi dậu núi, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi suy tử, khó có khuê phòng chi nhạc.

Nhân quẻ tốn, quẻ đoái, hai giai âm quẻ, âm dương không hợp.

Sách quý: 【 bốn bảy lâm mà văn vẻ không hiện, nôn ra máu tảo yêu. 】

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, gửi công văn đi quý.

Bốn bảy dùng chi suy tử, tổn hại đinh rủi ro, đoản mệnh,

Có văn tài, mà không thể hiển quý.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn tám: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi quan văn,

Vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi thiếu nam, vi quan văn,

Vi cẩu, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ,

Bốn tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Huyền không mật chỉ: 【 vùng núi bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Núi vi tám bạch, vi thổ, tốn vi bốn tái, là gió.

Bốn tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Bốn tám dùng chi suy tử, chủ thở khò khè, gió tật, hô hấp bệnh.

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn,

Mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; bà tám tới phùng càng ác. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, vi thiếu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ,

Bốn tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Bốn tám dùng chi suy tử, chủ tổn thương nhỏ , năm cũ nam tính.

Phi tinh phú: 【 dần thân xúc tị, tằng nghe thấy hổ hí người nhà.

Hoặc bị cẩu tổn thương, hoặc phùng độc rắn. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi kê, ngũ hành chúc mộc.

Vi thìn, tốn, tị tam sơn, tị là xà.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi cẩu .” Ngũ hành thuộc thổ.

Vi xấu, cấn, dần tam sơn, dần vi hổ.

Tọa dần hướng thân, tọa thân hướng dần, gặp bốn tốn bay đến,

Vi bốn khắc tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Tám bạch cấn đấy dần núi vi hổ, chủ có lão hổ cắn người.

Cấn vi tám bạch, vi cẩu, chủ có chó cắn người.

Bốn tái tốn đấy tị núi là xà, chủ có rắn cắn người.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc,

Tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ.

Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tứ cửu: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, là đẹp nữ nhân,

Vi quan văn, vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi thông minh, làm vui khánh,

Vi văn tài, vi 鴙, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp,

Lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao,

Gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa hề, định sinh thông minh tuấn tú người ấy. 】

Bốn tái vi mộc, là đẹp nữ nhân, cửu tử làm lửa, vi thông minh,

Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như,

Chủ ra thông minh, xinh đẹp, anh tuấn người.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Bốn tái vi mộc, cửu tử làm lửa, bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa,

Vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】 bốn tái vi tốn, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, ngọ, đinh tam núi,

Vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng.

Tứ cửu dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Huyền cơ phú: 【 tốn âm liền ly, gió tan tắc hỏa bị tuyệt. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Tứ cửu dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Nhân bốn tái vi tốn, là gió, cửu tử vi ly, làm lửa,

Gặp suy tử, lại có gió tan tắc hỏa bị tuyệt giống như.

Huyền cơ phú: 【 cùng nhau đi tốn mà tạm hợp. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp,

Lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao,

Gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Gieo tiên phú: 【 phong hỏa ích tài phụ. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, ngũ hành thuộc hỏa.

Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, chủ nữ tính được lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải tới bốn tái ngôi sao

Bốn mươi mốt: bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế.

Trắng nhợt tham lang, bốn lục văn xương, hai sao đương mùa, khoa bảng liên phương.

Thân quý danh dương, phong lưu Trạng Nguyên.

Hai sao suy tử, ra dâm đãng, gió tật người.

Tử bạch bí quyết: 【 một bốn đồng cung, chuẩn phát khoa danh tới hiển. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi văn xương.

Trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc, văn vẻ nổi danh hiển thế, ra quan văn.

Bốn mươi mốt vi chính văn xương tổ hợp.

Phi tinh phú: 【 biết được bốn xáo một dâm, dâm đãng người phù tới về chính. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Bốn mươi mốt vốn là âm dương phối hợp, gặp suy tử, ra dâm đãng nam nữ.

Phi tinh phú: 【 phá gần văn tham, tú lệ nãi ôn nhu gốc rể. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Bảy đỏ vi đổi, là kim, vi tiểu nữ, vi phá quân.

Bảy vàng ròng, sinh trắng nhợt thủy, trắng nhợt thủy, sinh bốn tái mộc,

Bốn mươi mốt đương mùa, ra tú lệ, ôn nhu người, gửi công văn đi quý.

Phi tinh phú: 【 gió âu mà khí cơ bất lợi. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Hai sao suy tử, chủ gió tật tới bệnh, thở khò khè, hô hấp bệnh.

Huyền cơ phú: 【 Khảm không sức sống, được tốn mộc mà phụ cưng chìu liên hoan. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Khảm vi trung nam, tốn làm trưởng nữ nhân, mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối,

Chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn,

Bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Âm dương chính phối, chủ thê sinh quý tử, chính thất sinh con.

Huyền cơ phú: 【 danh dương danh sách đậu, tham lang tinh nhập tốn cung. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn duyến mộc, hai sao đương mùa, ra Trạng Nguyên.

Huyền cơ phú: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi Quan, văn quý.

Huyền tủy trải qua: 【 mộc nhập khảm cung, phượng ao thân quý tới chinh. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, gửi công văn đi mới, bổng lộc và chức quyền.

Gieo tiên phú: 【 thủy gió tài vượng con gái quý. 】

Trắng nhợt vi Khảm, là thủy, làm quan ngôi sao, vi trung nam, vi tham lang.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi văn xương.

Trắng nhợt sống dưới nước bốn tái mộc, hai sao đương mùa, con gái phát tài, đương vận.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

42: nhị hắc vi khôn, vi tính khí, vi thổ, vì mẫu thân, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi làn da, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, vi người vợ.

Huyền không mật chỉ: 【 cương quyết đất bị choáng không chịu nổi, thất có lấn cô tới phụ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, là nhà cô.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi người vợ.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ bà tức bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ gia cô có thương tích.

Huyền cơ phú: 【 cương quyết trên mặt đất, quyết định tổn thương tỳ. 】

Nhị hắc vi khôn, vi tính khí, bốn duyến vi tốn.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, tính khí có bệnh.

Huyền không mật chỉ: 【 núi, mà bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Nhị hắc vi khôn, bốn duyến vi tốn, vi làn da.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, làn da có bệnh.

Sách quý: 【 hai phùng bốn, tội đương chủ mẫu. 】

Nhị hắc vi khôn, vi thổ, vì mẫu thân.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân.

Bốn duyến mộc khắc nhị hắc thổ, hai bốn chủ mẫu nữ nhân bất hòa.

Nhưng mộc khắc thổ, mộc thắng thổ bại, chủ mẫu thân có thương tích.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn ba: ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, vi cây cao to. Tốn làm trưởng nữ nhân, vi bụi cây.

Chấn động tốn là âm dương chính phối.

Bốn tam dụng tới đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Bốn tam dụng tới suy tử, đinh tài hai bại, kẻ trộm ăn xin hoành hành.

Huyền không mật chỉ: 【 quý so với vương tạ, tổng duyến cây cao to phù tang. 】

Chấn động vi cây cao to, tốn bụi cây, là âm dương chính phối.

Chấn động tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, phú giáp một phương.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị vết đao. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, gặp ba bốn suy tử,

Lại gặp làm, đổi kim phi lâm, thành kim khắc mộc giống,

Dễ dàng bị kim chúc gây thương tích.

Huyền không mật chỉ: 【 chấn động tốn thất cung mà sống kẻ trộm ăn xin. 】

Ba bích vi chấn động, vi Xi Vưu ngôi sao. Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương.

Chấn động tốn dùng chi suy tử, Xi Vưu làm tặc ngôi sao, chủ ra kẻ trộm ăn xin,

Bị kẻ trộm kiếp, ra văn kẻ trộm, văn vẻ bị trộm.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn, ngũ hành chúc mộc.

Chấn động, tốn gặp mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, có lòng thương người.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Bốn tái vi tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Huyền cơ phú: 【 song mộc thành rừng, lôi phong tương bác. 】

Chấn lôi vi mộc, tốn gió cũng vì mộc, mộc mộc so với hòa vi vượng.

Chấn động làm trưởng nam, tốn làm trưởng nữ nhân, chấn động tốn là âm dương chính phối.

Chấn động, tốn dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, thê sinh quý tử.

Chấn động, tốn dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, ra đạo tặc, bị kẻ trộm kiếp.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tứ tứ: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi quan văn,

Vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Song tứ dụng tới đương mùa, chủ vượng đinh tài, ra văn tài, thành công danh,

Được hiền thê, sinh mỹ nữ, hảo văn nghệ, lợi nhuận nuôi kê.

Bốn đến tốn cung hoặc song bốn đồng cung, vưu cát, chủ ra văn tài,

Được bổng lộc và chức quyền, gửi công văn đi quý.

Song tứ dụng vu suy tử, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên cổ bệnh,

Đảm bệnh, sữa bệnh, gió tật, tức bệnh, bệnh ngoài da, bệnh gà toi.

Tử bạch bí quyết: 【 đóng bốn tái vi văn xương chi thần, chức vụ bổng lộc và chức quyền. 】

Bốn tái vi tốn, vi quan văn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Bốn đến tốn cung hoặc song bốn đồng cung, được bổng lộc và chức quyền, gửi công văn đi quý.

Phi tinh phú: 【 gió âu mà khí cơ bất lợi. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi hô hấp, ngũ hành chúc mộc.

Song tứ dụng vu suy tử, chủ gió tật tới bệnh, thở khò khè, hô hấp bệnh.

Phi tinh phú: 【 chấn động tiếng động, tốn vẻ, ủng hộ hay phản đối đương rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn, ngũ hành chúc mộc.

Song bốn đồng cung, gặp mộc đương mùa, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, có lòng thương người.

Gặp suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, chủ hung tàn, bạo lệ.

Phi tinh phú: 【 tốn như trái lại tốn là gió cánh tay, tổng yêu lưu lạc không về. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Song tứ dụng vu suy tử, loan thủ lĩnh nước từ trên núi chảy xuống phản bối, chủ đinh tài hai bại,

Gió vi vô định, chủ phiêu bạc, không có chỗ ở cố định, lưu lạc đất khách.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn năm: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tốn mộc khắc năm hoàng thổ, năm vàng tối kỵ ba bích bốn tái,

Nhân mộc khắc thổ, kích phát lệ tính tai nạn bệnh tật.

Bốn năm dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, trăm sự giai cát.

Bốn năm dùng chi suy tử, chủ nữ tính ung thư, nữ tính nhọt độc.

Huyền không mật chỉ: 【 ta khắc cái đó mà trái lại hồi này nhục, nhân tiền tài lấy táng thân. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ, ung thư ngôi sao, bệnh ngôi sao bị khắc.

Bốn năm nếu gặp đương mùa, cần chủ đinh tài hai vượng, nhưng cũng bệnh quấn thân.

Phi tinh phú: 【 sữa ung hề, bốn năm. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sữa, là nữ tính, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung, sao liêm trinh, vi ung thư, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn năm dùng chi suy tử, bốn tái vi mộc, khắc năm hoàng thổ,

Ung thư ngôi sao bị khắc, chủ nữ tính ung thư vú, sữa bệnh.

Phi tinh phú: 【 xanh biếc điên, chỗ hắn liêm trinh đừng gặp. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc. Bốn tái vi tốn,

Là gió, ngũ hành chúc mộc.

Năm vàng vi Trung cung liêm trinh, vi bệnh độc, vi ôn dịch.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, tăng mạnh năm hoàng chi tai họa.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hàn hộ hồi ôn, duyến từ ba liêm giáp tái. 】

Ba là ba bích chấn động, vi phách, ngũ hành chúc mộc.

Tái vi bốn tái tốn, là gió, ngũ hành chúc mộc.

Liêm vi năm vàng, vi Trung cung, vi liêm trinh, vi bệnh độc,

Vi ôn dịch, vi ung thư, vi u.

Ba bích, bốn tái, dùng chi suy tử, lại gặp năm hoàng phi lâm,

Thành đôi mộc khắc một thổ chi giống, kích phát năm hoàng chi lệ tính cập tai nạn bệnh tật.

Chủ đại hình gió tật, ôn dịch, bệnh độc.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn sáu: bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nữ nhân, là gió, vi đảm, vi sữa, vi dây thừng, vi kê.

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim,

Vi lão phụ, là trời, vi thủ lĩnh, vi gáy, vi phổi, vi mã.

Bốn tái vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn sáu dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn danh thiên hạ.

Bốn sáu dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, nữ tính chịu khắc.

Bốn tái làm trưởng nữ nhân, sáu bạch vi lão phụ, mặc dù âm dương phối hợp,

Nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử.

Huyền không mật chỉ: 【 tốn cung thủy lộ triền làm, chủ có huyện lương nguy nan. 】

Bốn tái vi tốn, vi mộc, vi dây thừng, sáu bạch vi làm, là kim,

Vi thủ lĩnh, có kim khắc mộc giống như. Bốn sáu dùng chi suy tử,

Gặp loan thủ lĩnh phạm giết, có treo cổ tự tử tự sát nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 tương sinh mà có tướng lăng tới hại, ngày mốt tới kim mộc đan xen. 】 bốn tái vi tốn, vi mộc, sáu bạch vi làm, là kim,

Bốn cùng sáu tuy là hợp thập số lượng, nếu có kim khắc mộc giống như.

Bốn sáu dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, nữ tính chịu khắc.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Bốn tái vi mộc, sáu bạch là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn sáu dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Bốn tái vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, sáu bạch là kim, chủ đạo nghĩa.

Bốn sáu tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn sáu dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ ra người vong ân phụ nghĩa, thường gặp người vong ân phụ nghĩa.

Phi tinh phú: 【 tiểu súc, kém dao lao lực. 】

Tiểu súc là gió thiên tiểu súc, vi bốn sáu tới tổ hợp.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, là gió, vi mệnh lệnh,

Sáu bạch vi làm, là kim, là trời, vì đại nhân,

Bốn sáu tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn sáu dùng chi suy tử, chủ bôn ba lao lực, kẻ vô tích sự.

Huyền cơ phú: 【 mộc gặp tuất triều, trang sinh khó tránh khỏi trống chậu tới thán. 】

Bốn tái vi tốn, vi mộc, làm trưởng nữ nhân, sáu bạch vi làm, vi tuất núi,

Làm núi, hợi núi, là kim, vi lão phụ.

Bốn sáu tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn sáu dùng chi suy tử, chủ khắc nữ tính, khắc vợ tử.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn bảy: bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc,

Làm trưởng nữ nhân, là gió, vi đảm, vi sữa, vi dây thừng, vi kê.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi tiểu nữ,

Vi miệng, vi hầu, vi lưỡi, vi phổi, vi dương.

Bốn tái vi mộc, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, văn danh thiên hạ.

Bốn bảy dùng chi suy tử, đinh tài hai bại, trưởng nữ chịu khắc.

Bốn tái làm trưởng nữ nhân, bảy đỏ vi tiểu nữ, đều là âm quẻ,

Vừa không hợp âm dương, cũng không phải chính phối, dễ dàng đoạn đinh, tổn hại miệng.

Huyền không mật chỉ: 【 lôi phong kim phạt, định bị kim tổn thương. 】

Bốn tái vi mộc, là gió, bảy đỏ là kim, có kim khắc mộc giống như.

Bốn bảy dùng chi suy tử, bị vết đao, bị xe chàng, ngoại khoa giải phẫu.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc kim tương phản, bối nghĩa vong ân. 】

Bốn tái vi mộc, chủ nhân (nhân ái nhân từ) từ, bảy đỏ là kim, chủ đạo nghĩa.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi suy tử, cung vị loan thủ lĩnh phạm giết,

Chủ ra người vong ân phụ nghĩa, thường gặp người vong ân phụ nghĩa.

Huyền không mật chỉ: 【 phá quân ở tốn vị, điên tật điên cuồng. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, là gió tật,

Vi điên cuồng, ngũ hành chúc mộc.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi suy tử, chủ ra gió tật người, điên cuồng người.

Phi tinh phú: 【 thìn dậu hề, khuê vi không thuận. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, vi tiểu nữ, vi chánh tây,

Vi dậu núi, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi suy tử, khó có khuê phòng chi nhạc.

Nhân quẻ tốn, quẻ đoái, hai giai âm quẻ, âm dương không hợp.

Sách quý: 【 bốn bảy lâm mà văn vẻ không hiện, nôn ra máu tảo yêu. 】

Bốn tái vi tốn, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim.

Bốn bảy tổ hợp, vi kim khắc mộc tới tổ hợp.

Bốn bảy dùng chi đương mùa, đinh tài hai vượng, gửi công văn đi quý.

Bốn bảy dùng chi suy tử, tổn hại đinh rủi ro, đoản mệnh,

Có văn tài, mà không thể hiển quý.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Bốn tám: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, vi quan văn,

Vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi thiếu nam, vi quan văn,

Vi cẩu, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ,

Bốn tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Huyền không mật chỉ: 【 vùng núi bị gió, hoàn sinh gió tật. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Núi vi tám bạch, vi thổ, tốn vi bốn tái, là gió.

Bốn tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Bốn tám dùng chi suy tử, chủ thở khò khè, gió tật, hô hấp bệnh.

Tử bạch bí quyết: 【 bốn tái vững chắc hào văn xương, nhưng tám sẽ bốn,

Mà thấy nhỏ miệng vẫn sinh; bà tám tới phùng càng ác. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Tám bạch vi cấn, vi thiếu nam, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ.

Bốn tái vi tốn, vi mộc, tám bạch vi cấn, vi thổ,

Bốn tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Bốn tám dùng chi suy tử, chủ tổn thương nhỏ , năm cũ nam tính.

Phi tinh phú: 【 dần thân xúc tị, tằng nghe thấy hổ hí người nhà.

Hoặc bị cẩu tổn thương, hoặc phùng độc rắn. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi kê, ngũ hành chúc mộc.

Vi thìn, tốn, tị tam sơn, tị là xà.

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi cẩu .” Ngũ hành thuộc thổ.

Vi xấu, cấn, dần tam sơn, dần vi hổ.

Tọa dần hướng thân, tọa thân hướng dần, gặp bốn tốn bay đến,

Vi bốn khắc tám tới tổ hợp, vi mộc khắc thổ tới tổ hợp.

Tám bạch cấn đấy dần núi vi hổ, chủ có lão hổ cắn người.

Cấn vi tám bạch, vi cẩu, chủ có chó cắn người.

Bốn tái tốn đấy tị núi là xà, chủ có rắn cắn người.

Sách quý: 【 tám phùng ba, bốn, tổn hại miệng nhỏ. 】

Ba bích vi chấn động, vi mộc, bốn tái vi tốn, vi mộc,

Tám bạch vi cấn, vi thổ. Ba bích mộc thêm bốn tái mộc, khắc tám bạch thổ.

Ba, bốn, tám gặp suy tử, nhỏ  dễ dàng bị thương, tử vong.

Trở lên phê bình chú giải, con chỉ tham khảo, còn phải phối hợp loan thủ lĩnh,

Tài khả quyết định, như có sai lầm, thỉnh dân mạng chỉ ra chỗ sai.

 

Tứ cửu: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, là đẹp nữ nhân,

Vi quan văn, vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi thông minh, làm vui khánh,

Vi văn tài, vi 鴙, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp,

Lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao,

Gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa hề, định sinh thông minh tuấn tú người ấy. 】

Bốn tái vi mộc, là đẹp nữ nhân, cửu tử làm lửa, vi thông minh,

Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như,

Chủ ra thông minh, xinh đẹp, anh tuấn người.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Bốn tái vi mộc, cửu tử làm lửa, bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa,

Vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】 bốn tái vi tốn, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, ngọ, đinh tam núi,

Vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng.

Tứ cửu dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Huyền cơ phú: 【 tốn âm liền ly, gió tan tắc hỏa bị tuyệt. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Tứ cửu dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Nhân bốn tái vi tốn, là gió, cửu tử vi ly, làm lửa,

Gặp suy tử, lại có gió tan tắc hỏa bị tuyệt giống như.

Huyền cơ phú: 【 cùng nhau đi tốn mà tạm hợp. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp,

Lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao,

Gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Gieo tiên phú: 【 phong hỏa ích tài phụ. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc.

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, ngũ hành thuộc hỏa.

Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, chủ nữ tính được lợi.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button